Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024"

Transkript

1 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram aaab/

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Tidsplan Prioriteringer Skolestruktur Hallsituasjonen i Alta Driftskonsekvenser Økonomi Kommunalt tilskudd, 15% Spillemidler Kommunal garanti Måloppnåelse Fysisk aktivitet Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Resultatvurderinger av forrige plan Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Tidsplan for neste rullering/revidering Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2014/ Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden

3 1.0 Bakgrunn Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år, sist i Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 24. juni Tidsplan Oppstart november 2013 Lag og foreninger ble tilskrevet med frist til Annonse i Altaposten , kommunens hjemmeside Første gangs politisk behandling Offentlig ettersyn i seks uker, frist Sluttbehandling i kommunestyret 23. juni Prioriteringer Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til: 1. Ferdig. 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert innbyrdes. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. 4.0 Skolestruktur I løpet av 2014 vil kommunen vedta fremtidig skolestruktur. Uteområder ved skoler og barnehager er, sammen med trygge skoleveier, viktige arena for å fremme økt fysisk aktivitet for barn og unge. Alta kommune ønsker derfor å bruke ressurser på å bygge nærmiljøanlegg ved skolene. Anleggene blir brukt av elevene på dagtid og nærmiljøet utenom skoletiden. Resultatet av gjennomgangen av skolestrukturen blir at miljø/park/idrett kan fortsette med de planene som foreligger for uteområder ved skoler. Hvilken skoler som skal bestå er avgjørende for hvor vi skal bygge nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i fremtiden. 3

4 5.0 Hallsituasjonen i Alta Som beskrevet i den verbale delen av Plan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt , pkt 6.3, er kapasiteten i Altahallen, BUL hallen og de timene vi leier i Høgskolehallen sprengt. Idrettslagene signaliserer at de i enkelte tilfeller ikke har mulighet til å ta imot flere utøvere på grunn av mangel på treningstimer. Kommunestyret har i PS 107/13 vedtatt finansiering av utbygging av idrettshallen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate i håndballhallstørrelse. I samme vedtak er det vedtatt delfinansiering av en spilleflate ved Finnmarkshallen. Det er forutsatt at Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap er med på totalinvesteringen. I tillegg vil det legges et gulv over gamle svømmehallen ved Alta u-skole, som vil gi en flate på 16 x 32 meter, tilsvarende en volleyballbane. 6.0 Driftskonsekvenser Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold innenfor avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får ikke må forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. 7.0 Økonomi 7.1 Kommunalt tilskudd, 15 % Kommunestyret har den vedtatt følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for og eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Det er i kommunens budsjetter for 2014 satt av kr ,- til ordningen. I 2012 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,- for å komme à jour. I 2013 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,-. Det er for tiden ingen ventetid på kommunale midler. Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på 7.2 Spillemidler Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om til anlegget. En søknad om krever godkjente planer, dokumentert 4

5 finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for driftskostnader og driftsinntekter. Det er lang ventetid på. I 2013 søkte vi til ordinære idrettsanlegg og ordinære nærmiljøanlegg om vel 29 mill kr og fikk 6.4 mill kr. Søkere må regne med mer enn 5 års ventetid før anlegget får. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget. Ordningen med til mindre nærmiljøanlegg, med kostnader under kr ,-, vil ikke bli videreført. Samtidig reduserer departementet kravet til minstekostnad for nærmiljøanlegg til kr ,-. Søknadsfristen for alle søknader om er dermed 1. november hvert år. Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr ,- skal være en del av vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg bør gjøres i samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør alle nærmiljøanlegg være omtalt i en kommunal plan. 7.3 Kommunal garanti Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte. Det er et krav fra departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om. Hvis Alta rideklubb skal søke om må kommunen gi en slik garanti. Garantitiden er 20 år og må godkjennes av fylkesmannen. Kravet gjelder for: Alle typer haller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Rideanlegg 8.0 Måloppnåelse 8.1 Fysisk aktivitet Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. Endringene som er gjort i denne rulleringen vil understreke dette. 5

6 8.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter. Ved opparbeiding/oppgradering av arealer og bygg må dette skje i henhold til plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, dette er et krav i forbindelse med søknad om. Anleggene som er med i planen vil tilsammen gi et tilbud både til konkurranseidrett og til trimmere. Det er meget bra at det er kommet inn 9 nye nærmiljøanlegg, som vil gi et tilbud til fysisk aktivitet for barn og unge i nærområdene. En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene som har fått er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen. Prioriteringslisten for ordinære anlegg er nå på 73 anleggsenheter. Prioriteringslisten for nærmiljøanlegg er på 19 anlegg. Til sammen vil det gi et tilbud til alle grupper i befolkningen. Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet. 9.0 Resultatvurderinger av forrige plan 9.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Følgende anlegg har fått alle sine og er tatt ut av planen: Alta kommune, skiskytteranlegg i Kaiskuru Alta golfklubb, kunstgress Aronnes grendehus, aktivitetsområdet Andre endringer Alta jeger- og fisk, anleggene stod både på nr. 41, 72 og 73. Anleggene deles opp i to anleggsenheter og står nå som nr. 24 og 25 Alta kommune, rulleskiløype deles opp i to anleggsenheter. Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg, endres i henhold til innspill og overføres til Nerskogen IL. 6

7 Aspmyra skianlegg AS: Følgende anlegg tas ut av planen, slalåmbakke for barn, lys i slalåmbakke, klubbhus, garasje, skitrekk. Anleggene blir ikke realisert. Alta o-lag, Skoddevarremoen er flyttet fra ordinære anlegg til nærmiljøanlegg Uprioritert liste Rafsbotn kunstgress flyttes til prioritert liste i henhold til innspill. Rafsbotn IL ballbinge tas ut av uprioritert liste. Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Fått forhåndsgodkjenning For nye tiltak, se vedlegg 1 og vedlegg 2. Nye anlegg, som er tatt inn på prioritert liste, er skrevet i kursiv. 9.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Evaluering av tiltak: Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Ingen endringer på tiltakene. Fortsette satsningen på nærmiljøanlegg ved skolene med mål om minst 1 anlegg i året. Utvide og utvikle ordningen med Trivselsledere. Tilpasset aktivitet: Aktiv fritid utvikles videre. Målgruppen endres til «Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter.» Treningskompis. Videreføres med ett kurs i året og videreutvikles til også å gjelde nabokommuner. Samme målgruppe som over. Trimtilbud i Alta: Alta 10-toppers. Kartlegge slitasje. Raipas ferdig tilrettelagt. Komsa og Hjemmeluft gjenstår. Sykkelbyen Alta. Prosjektperioden blir utvidet med 2 år. Blir evaluert i egen rapport. Byløypedagen. Ble gjennomført og vil bli videreført i henhold til de erfaringene som ble gjort. Det ble delt ut 400 kopper med varm saft i I 2014 ble det servert vafler og saft i sentrum i samarbeid med Alta bibliotek. Tilretteleggingstiltak: Alta kommune har i samarbeid med lag/foreninger søkt, og fått, midler til permanent skilting av Alta 10-toppers. Skal fullføres i løpet av Merking av skiløyper i fjellet. Delvis gjennomført. Må utvikles videre. Samarbeider med 2 hytteforeninger og Alta og omegn turlag. Utvikling av nettbasert informasjon om bl.a. sykkelløyper. Arbeidet har startet, må fortsette.. Markedsføring av utstyrssentral. Har ikke fått gjort noe med dette tiltaket i Informasjon: Brukerundersøkelse om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Ikke gjennomført, blir videreført. Nye tiltak: Tilpasset aktivitet Treningskompis. Nytt kurs til høsten. I samarbeid med fylkeskommunen og idrettskretsen vil det også bli gitt tilbud til nabokommuner. Målgruppen endres til «Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter.» Kurs i enkle treningsteknikker for treningskompiser. 7

8 Tilretteleggingstiltak Utsetting av benker i nærområder. Tiltak nr. 11 i kommunedelplan for helse og sosial. Rullering av plan for offentlig uterom Andre kommentarer: Trimtilbudene for hele befolkningen blir videreført som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg I 2013 fikk Alta kommune til sykkelløype/skibakke ved Elvebakken skole sykkelløype ved Gakori skole. Siste frist for å søke om til mindre nærmiljøanlegg er , under forutsetning av at Finnmark fylkeskommune har midler igjen. Ordningen faller deretter bort. Sykkelløypen ved Bossekop skole fikk i Tidsplan for neste rullering/revidering Den neste årlige rulleringen av handlingsdelen vil starte opp november 2014, med sluttbehandling juni Parallelt vil det bli oppstart planprogram for revidering av hele planen februar/mars Planprogrammet vedtas tidig høst Det er kommunevalg høsten Endelig revidert plan sluttbehandles i juni Den politiske behandlingen fremmes via hovedutvalget for oppvekst og kultur til planutvalget. 8

9 12.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2014/15 Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge Tiltak som blir betegnet som løpende drift er ikke tatt med i denne oversikten. Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Oppgradere uteområder ved skoler. Minst et nærmiljøanlegg ved skolene pr. år. Elevene i skoletiden og nærmiljøet etter skoletid Eget budsjett og 2014 Drift og utbygging I samarbeid med oppvekst. Utvide og utvikle Trivselsledere på skoler Elevene på skolene Eget budsjett 2014 Oppvekst Må vurdere å innlemme flere skoler. Tilpasset aktivitet Aktiv fritid samarbeid kommune og lag/foreninger Videreutvikle Treningskompis til også å gi tilbud til nabokommuner. Kurs i enkle treningsteknikker for de som allerede er treningskompiser. Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Treningskompiser som skal gi tilbud til de som har behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Innenfor ordinær støttekontakt-budsjett 2014 Oppvekst v/ Maja K. Mathisen, Anita Romsdal Helse og sosial v/jorunn Nordholm, Tonee Cecilie Thomassen 4.000,- Eget budsjett 2014 Oppvekst/helse og sosial Eget budsjett 2014 Oppvekst/helse og sosial Inkludere mennesker med behov for støtte i det ordinære organisasjonsliv. Utvikles videre. I samarbeid med fylkeskommunen og idrettskretsen. Ett kurs i året for aktuelle i Alta kommune I samarbeid med idrettskretsen 9

10 Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Trimtilbud i Alta - utvikling Alta 10-toppers, kartlegge slitasje i Komsa og Hjemmeluft Hele befolkningen Må utredes Eget budsjett 2014 Miljø/park/idrett I samarbeid med kultur Sykkelbyen Alta utvides i 2 år, diverse tilrettelegging, motivasjon- og informasjonstiltak Hele befolkningen Eget budsjett Drift/utbygging Egen arbeidsgruppe. Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennets 10 års jubileum. Hele befolkningen FYSAK midler 2014 Kultur En del av Borealis vinterfestival Tilretteleggingstiltak Fortsette å utvikle merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen Folkehelse Sluttføre utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen Feb/mai hvert år Budsjett miljø/park/idrett, Sykkelbyen 2014 Alle som her behov for å låne diverse utstyr til fysisk aktivitet Må utredes 2014 Utsetting av benker i nærområder slik at eldre og andre kan være fysisk aktive Eldre og andre Miljø/park/idrett v/amund H. Suhr Sykkelbyen, Miljø/park/idrett, kultursektoren Helse og sosial/folkehelse gruppa Bollo, Reinbukkelv, Sarves, samarbeid med lag/foreninger. Kvalitetssikres, bedre standard. Lage instruks. Løyper i nærområdene. Samarbeid med lag/foreninger Ikke godt nok kjent enda. Vurdere om det bør lages en brosjyre. Tiltak nr. 11 i Kommunedelplan for helse og sosial Rullering av plan for offentlig uterom Hele befolkningen Eget budsjett 2014 Miljø/park/idrett Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Brukere av f.eks skiløyper 2014 Miljø/park/idrett Må vurdere i utleggingsperioden om den er aktuell 10

11 13.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. Ordinære anlegg nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (prioritering i forrige plan i parentes) 15 prosent Kommunal Årlige driftskommunal andel for kostnad for støtte egne anlegg kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 1 (1) Nordlysbadet AS, hovedbassenget (totalt) 2(4) Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u- skole mill i aksjekap. Lån Alta kom Ingen endring mill 73/07, 85/ , 2009,2010, 2011,2012,2013, ,2011,2012, , (5) BUL, kunstgressbane Breverud PS 95/ ,2012, 2013, (6) Alta golfpark, mindre anlegg, puttebane (7) Bossekop UL, klubbhus, Bossekop idrettspark Ferdig rest 5 mill. Ferdig Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 11

12 6 (8) 7 (9) 8 (10) 9 (11) 10 (12) 11 (3) 12 (14) 13 (15) 14 (16) 15 (17) 16 (18) 17 (20) 18 (21) 19 (22) 20 (23) 21 (24) 22 (25) 23 (26) Anlegg Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop idrettspark Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg Tilskudd fra driftsselskap Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom Tilskudd fra Ingen endring 2011,2012, driftsselskap ,2014 Ferdig Bossekop UL, lager, Bossekop idrettspark , 2013,2014 Ferdig IL Frea, kunstgress på eksisterende grusbane Bossekop UL, turløype, Breverud jfr PS 71/09 Alta skytterlag, rehabilitering av skytebane Alta u-skole Alta golfpark, korthullsbane Alta O-lag, rehabilitering o-kart Bollo Alta IF, kunstgress 50m x 70 m Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved kunstgressbane I Alta SSF/NMK, bilcross Alta SSF/NMK, rallycross Alta SSF/NMK gokartbane Alta SSF/NMK, snøscootercross Alta SSF/NMK motorcross Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane (09/479) , 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Påbegynt 2011,2012, 2013,2014 Påbegynt 2012, 2013,2014 Påbegynt 2012, 2013,2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 12

13 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om 24 Alta jeger og fisk, lager Status/Tildelt 25 Alta jeger og fisk, klubbhus Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, stadionbygg garasje/lager 27 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg klubbhus 28 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype del 1 29 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype, del 2 30 (27) 31 (28) for hele anlegget for hele anlegget for hele anlegget for hele anlegget Budsjett 2013 Budsjett Bossekop UL, lys i turløype, Breverud Må fornye forhånsgodkj. Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, del I Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om vil de flyttes opp. Det er ikke prioritert innbyrdes mellom anleggene Påbegynt, får ikke tinglyst 32 Alta SSF/NMK vann og snøprod Alta rideklubb, ridehall PS 141/12 3 mill 34 Alta rideklubb, utendørs ridebane Alta rideklubb, stall Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rehabilitering, merking, omorganisering Ingen endring 38 Alta kommune, ombygging sv hall til idrettshall Må behandles særskilt Ikke vurdert PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt. 13

14 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte 39 Alta golfpark, klubbhus Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 40 Alta golfpark, garderobeanlegg Alta golfpark, garasje Alta orienteringslag, Kvenvik Alta o-lag Auskarnes Alta o-lag Eiby Alta o-lag Transfarelv Alta SSF/NMK flomlys Alta kommune, Komsa fjellhall Må vurderes Ikke vurdert 48 Alta kommune, håndballhall i tilknytning til Finnmarkshallen 49 Alta kommune, tilrettelegging i Tollevikfjæra for funksjonshemmede og forflytningshemmede Må behandles særskilt 25 mill inkl. mva Ikke vurdert Ikke vurdert 50 Alta kommune, fiskeplass Lathari 80 Ikke vurdert PS 108/09 PS 107/13 Arbeidsgruppe nedsatt Arbeidsgruppe nedsatt 51 Alta kommune, Skogvannet, bade og fiskebrygge Ikke vurdert 52 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt Ikke vurdert Samarbeid Statens vegvesen 53 Alta kommune, Sandfallet lysløype rehabilitering Ingen endring 54 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu m/sekretariat og speakertårn 55 Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidrettsbanen Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager

15 Anlegg 57 FFO/Alta kommune, universelt utformet turveg på Sandfallet 58 Alta IF, hopp og kombinert, helårs plastbakkeprosjekt 59 BUL lys i turløype Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt Ikke vurdert Søker eksterne midler Samarbeid med Norges idrettsforbund og Finnmark skikrets, hopp og kombinert 60 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del II Kronsstad vel, kunstgressbane Kan ikke søke om 62 Alta IF, rehabilitering av 11-bane kunstgress Alta idrettspark 63 Komsa vel, rehabilitering av kunstgressbane ved Komsa skole 64 Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen Flytte gammelt kunstgress fra Aronnes Avventer skoleutbygging Inntil Kaiskuru IL, 7-er bane kunstgress Drift og finansiering må på plass 66 Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta lufthavn Rafsbotn IL, 7-er bane kunstgress Alta kommune, rehabilitering av traseen lysløypa i Eiby 69 IL Frea, klubbhus ved kunstgressbanen Alta kommune, rehabilitering av lysanlegget i lysløypa i Eiby 71 Alta kommune, Kaiskuru håndballhall Må vurderes 72 Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse av skytebanen på Kvenvikmoen 73 Alta og omegn turlag, rehabilitering av Reinbukkelvhytta for hele løypa for hele løypa

16 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt 1 Alta o-lag, Skoddevarremoen , Påbegynt 2013, (2) Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress , fornyet , søkt 2010,2011,2012 Søkte ikke sp.m i 2013, 2014 om fornyet 3 (3) Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg Feb 13 4(4) Tverrelvdalen IL, skileik ved Gammelsetra pr. byggetrinn 92 pr byggetrinn 5(5) Bossekop UL, skileik Breverud Bør deles opp i flere byggetrinn 6(6) Alta kommune Sandfallet u-skole, aktivitetsflate 7(7) Alta kommune, Elvebakken skole aktivitetsflate 8 (8) Alta kommune Alta u-skole kunstgress (9) Alta kommune, ballbane Gakorimyra (10) Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u skole 11 Nerskogen IL, skiløype Sagabrinken Amtmannses bygdelag, lys i akebakken Nerskogen IL, skileikanlegg del Amtmannsnes bygdelag, lysløype Nerskogen IL, skileikanlegg del Eiby bygdelag, kunstgress balløkke Nerskogen IL, skileikanlegg del Alta kommune, sykkelanlegg Øvre Alta Alta kommune, sykkelanlegg Saga

17 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kviby IL, rehabilitering av skiløype Alta IF, ny fotballstadion Aronnes Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys kunstgressbane Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Ikke søkt Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt Alta IF utreder andre alternativer Alta kommune, fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt Samarbeid med Statens vegvesen Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til BUL hallen Må utredes 375 Elvebakke bygdelag (eiendomsselskap under stiftelse AS) Nærmiljøanlegg Må utredes 375 Alta IF, K 10 bakke Altabakkene Alta IF, K 20 bakke Altabakkene Alta kommune/alta vid. Skole sykkelløype Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen Alta kommune, sykkelløype AKG Alta kommune/øytun folkehøgskole

18 Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. Alta kommune, miljø/park/idrett, Alta kommune overtar lysløypa vederlagsfritt fra Eiby UL. Miljø/park/idrett ønsker å rehabilitere løypa. Total kostnad kr ,-. Vurdering: Lysløypa er en eksisterende løype som brukes mye av allmennheten. Det er viktig at den blir rehabilitert og tas derfor med på prioritert liste. Bossekop UL, Bossekop UL har sendt inn forslag til hvordan hallmangelen kan løses ved å bygge en ny treningshall i tilknytning til BUL hallen. Kostnad: 17,5 mill Vurdering: Alta kommune har vedtatt at det skal bygges en håndballhall i Kaiskuru og en håndballhall ved Finnmarkshallen. Med videre befolkningsvekst og utbygging på vestsiden, kan det på sikt være behov for enda en idrettshall. Innspillet settes på uprioritert liste. Elvebakken bygdelag, registrert Ny flerbrukshall ved Elvebakken skole. Tiltakshaver er eiendomsselskap under stiftelse (AS). Kostnad: 25 mill. Vurdering: Alta kommune har vedtatt at det skal bygges en håndballhall i Kaiskuru og en håndballhall ved Finnmarkshallen. Innspillet settes på uprioritert liste for langsiktig behov. Alta kommune har under vurdering endring av skolestrukturen, noe som kan påvirke hvor fremtidige haller skal ligge. Nerskogen IL, sendt inn 12. desember 2013, datert km skiløype som kobles på eksisterende skiløype fra Saga skole til Sagabrinken. Kostnad:80.000,-. Vurdering: Tiltak i en del av Alta som vil få stor boligbygging fremover. Innspillet tas med i planen. Nerskogen IL v/aspmyra skianlegg AS, datert Skileikanlegg ved Aspmyra. Aspmyra skianlegg AS hadde planer om et lite alpinanlegg. Planene er nå endret slik at en ønsker å bygge et litt større skileikanlegg istedenfor i tre byggetrinn. Første byggetrinn slalåm, kulekjøring, gapahuk mm kr ,-. Andre byggetrinn skicrossløype, portalløype, orgeltramp og hoppbakker kr ,-. Tredje byggetrinn lysanlegg kr ,-. Vurdering: Tiltak i en del av Alta som vil få stor boligbygging fremover. Innspillene tas med i planen. Oppdelingen av byggetrinnene må endres da lysanlegg skal være inkludert i det enkelte anlegget. Rafsbotn idrettslag, datert er kunstgress på grusbanen i Rafsbotn ved gressbanen og RIL huset. Gressbanen har kort brukssesong og Rafsbotn IL ønsker å bedre tilbudet for barn og unge. Kostnad: ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Amtmannsnes Bygdelag, datert Lysanlegg i Akebakken. Kostnader ,-. Vil søke om tilskudd for full finansiering. Vurdering: Minste kostnad for søknad om er kr ,-. Det vil da være mulig å søke om kr ,- i og kr ,- i kommunalt tilskudd. Restfinansieringen kan da være dugnad, rabatter eller egenkapital. Anlegget tas med som nærmiljøanlegg i planen. Amtmannsnes Bygdelag, datert Lysløype på Amtmannsnes. Kostnad kr ,-. De ønsker å gi et trimtilbud til de ca 450 personer som bor på Amtmannsnes, der ca 200 er skolerbarn. Vurdering: Bygdelaget har en dialog med kulturminnemyndighetene. Innspillet tas med i planen. IL Frea, Klubbhus ved kunstgressbanen i Øvre Alta, med kafe, kjøkken, lager og toalett. Kostnad kr. 1,7 mill. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Eiby Bygdelag, Kunstgress på eksisterende ballbane ved Røstan boligfelt. Eiby bygdelag ønsker å gi et tilbud i nærmiljøet fordi det er 5-7 km med trafikkfarlig veg til kunstgressbanen ved Øvre Alta skole. Kostnad kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. 18

19 Alta kommune, Kaiskuru håndballhall, utvidelse av eksisterende hall ved Kaiskuru nærmiljøsenter. Kostnad: 16 mill. Vurdering: På grunn av stor mangel på innendørs spilleflater i Alta, har Alta kommune vedtatt utbygging av hallen i Kaiskuru. Innspillet tas med i planen. Alta kommune, miljø/park/idrett Sykkelbyen Alta, Øvre Alta skole, «pump track» sykkelanlegg med mange humper som bygges på flat mark. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen under nærmiljøanlegg. Saga skole, sykkelløype ved skolen. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen under nærmiljøanlegg. Samarbeid Alta videregående skole, Sandfallet u-skole og Alta u-skole. Sykkelløype på Sandfallet. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Tverrelvdalen skole, sykkelløype ned mot Tverrelva. Ikke avklart med grunneier. Kostnad: kr ,- Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Alta Kristne grunnskole, sykkelløype. Ikke avklart med grunneier. Kostnad: kr Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Øytun folkehøgskole, sykkelløype mot Maribakken. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Alta skytterlag, Rehabilitering og utvidelse av skyteanlegget på Kvenvikmoen for blant annet å kunne ta imot større stevner. Kostnad: 1.6 mill. Vurdering: Innspillet tas med i planen. 19

20 Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden Råd for funksjonshemmede, Rådet mener ikke planen ivaretar de behov som funksjonshemmede har. De synes planen prioriterer idrettsanlegg og i liten grad hvordan funksjonshemmede skal få bruke naturen. De mener det er viktig å gå gjennom handlingsplanen og omprioritere slik at planen ivaretar funksjonshemmedes behov på samme måte som funksjonsfriske. Vurdering: Anlegg som er fra nr. 32 og til 72 i handlingsdelen er ikke prioritert innbyrdes. Først når anlegget har fått en forhåndsgodkjenning blir det reelt prioritert. Det at et anlegg er med i handlingsdelen betyr at det er mulig å søke om forhåndsgodkjenning, det betyr ikke at anlegget er finansiert. Friluftsanlegget på Kreta vil bli prioritert fra miljø/park/idrett når Statens vegvesen har avsluttet sitt arbeid. De andre anleggene som er nevnt av rådet er ikke finansiert. Det gjelder tilrettelegging i Tollevika, fiskeplass Lathari, bade og fiskebrygge Skogvannet, universelt utformet turveg på Sandfallet. Eldrerådet, Eldrerådet ber om at fremkommeligheten til Tollevika, Lathari og Skogvannet blir utbedret. De mener at det ikke medfører store kostnader, men er viktig for å tilrettelegge for funksjonshemmede. Vurdering: se vurdering for innspill fra Råd for funksjonshemmede. Alta og Omegn turlag, Turlaget ønsker å rehabilitere Reinbukkelvhytta. Totalkostnad kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Dette gjelder rehabilitering av eksisterende bygg og vil ikke medføre at planen må ut på ny høring. Reinbukkelvhytta er en dagsturhytte som kommer inn under reglene for til friluftsanlegg. Hytta er veldig godt besøk, spesielt på vintertid, og betyr mye for et aktivt friluftsmiljø i Alta. Amtmannsnes bygdelag, De ønsker å bygge en lysløype på Amtmannsnes. Totalkostnad ,-. Vurdering: Anlegget er med i planen. Bygdelaget vil kunne få 15 % kommunalt tilskudd til byggingen. Søknad om må sendes inn før 1. november Alta IF, hovedstyret, Alta IF ønsker å gjøre oppmerksom på at klubben ikke har, eller vil få, økonomi til å vedlikeholde/rehabilitere friidrettsbanen og hoppbakkene. Friidrettsbanen fikk fast dekke i 1982 og har for lengst passert normal levetid. Friidrettsanlegget har i alle år vært brukt av grunnskolen, videregående skole og høgskole/universitet. Hvis anleggene forsvinner vil det ha konsekvenser for idrettstilbudet i Alta, også for UiT sitt tilbud om institutt for idrettsfag. Totalt vil renoveringen av friidrettsbanen koste 5,1 mill (beregnet i 2011). Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for hoppbakken. Vurdering: Rehabilitering av friidrettsbanen og hoppbakken er inne i planen. Det er ikke vedtatt noe ytterlige kommunal finansiering utover 15 % kommunalt tilskudd opp til maksimum kr ,-. 20

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer