Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024"

Transkript

1 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram aaab/

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Tidsplan Prioriteringer Skolestruktur Hallsituasjonen i Alta Driftskonsekvenser Økonomi Kommunalt tilskudd, 15% Spillemidler Kommunal garanti Måloppnåelse Fysisk aktivitet Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Resultatvurderinger av forrige plan Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Tidsplan for neste rullering/revidering Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2014/ Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden

3 1.0 Bakgrunn Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år, sist i Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 24. juni Tidsplan Oppstart november 2013 Lag og foreninger ble tilskrevet med frist til Annonse i Altaposten , kommunens hjemmeside Første gangs politisk behandling Offentlig ettersyn i seks uker, frist Sluttbehandling i kommunestyret 23. juni Prioriteringer Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til: 1. Ferdig. 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert innbyrdes. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. 4.0 Skolestruktur I løpet av 2014 vil kommunen vedta fremtidig skolestruktur. Uteområder ved skoler og barnehager er, sammen med trygge skoleveier, viktige arena for å fremme økt fysisk aktivitet for barn og unge. Alta kommune ønsker derfor å bruke ressurser på å bygge nærmiljøanlegg ved skolene. Anleggene blir brukt av elevene på dagtid og nærmiljøet utenom skoletiden. Resultatet av gjennomgangen av skolestrukturen blir at miljø/park/idrett kan fortsette med de planene som foreligger for uteområder ved skoler. Hvilken skoler som skal bestå er avgjørende for hvor vi skal bygge nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i fremtiden. 3

4 5.0 Hallsituasjonen i Alta Som beskrevet i den verbale delen av Plan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt , pkt 6.3, er kapasiteten i Altahallen, BUL hallen og de timene vi leier i Høgskolehallen sprengt. Idrettslagene signaliserer at de i enkelte tilfeller ikke har mulighet til å ta imot flere utøvere på grunn av mangel på treningstimer. Kommunestyret har i PS 107/13 vedtatt finansiering av utbygging av idrettshallen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate i håndballhallstørrelse. I samme vedtak er det vedtatt delfinansiering av en spilleflate ved Finnmarkshallen. Det er forutsatt at Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap er med på totalinvesteringen. I tillegg vil det legges et gulv over gamle svømmehallen ved Alta u-skole, som vil gi en flate på 16 x 32 meter, tilsvarende en volleyballbane. 6.0 Driftskonsekvenser Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold innenfor avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får ikke må forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. 7.0 Økonomi 7.1 Kommunalt tilskudd, 15 % Kommunestyret har den vedtatt følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for og eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Det er i kommunens budsjetter for 2014 satt av kr ,- til ordningen. I 2012 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,- for å komme à jour. I 2013 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,-. Det er for tiden ingen ventetid på kommunale midler. Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på 7.2 Spillemidler Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om til anlegget. En søknad om krever godkjente planer, dokumentert 4

5 finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for driftskostnader og driftsinntekter. Det er lang ventetid på. I 2013 søkte vi til ordinære idrettsanlegg og ordinære nærmiljøanlegg om vel 29 mill kr og fikk 6.4 mill kr. Søkere må regne med mer enn 5 års ventetid før anlegget får. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget. Ordningen med til mindre nærmiljøanlegg, med kostnader under kr ,-, vil ikke bli videreført. Samtidig reduserer departementet kravet til minstekostnad for nærmiljøanlegg til kr ,-. Søknadsfristen for alle søknader om er dermed 1. november hvert år. Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr ,- skal være en del av vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg bør gjøres i samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør alle nærmiljøanlegg være omtalt i en kommunal plan. 7.3 Kommunal garanti Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte. Det er et krav fra departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om. Hvis Alta rideklubb skal søke om må kommunen gi en slik garanti. Garantitiden er 20 år og må godkjennes av fylkesmannen. Kravet gjelder for: Alle typer haller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Rideanlegg 8.0 Måloppnåelse 8.1 Fysisk aktivitet Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. Endringene som er gjort i denne rulleringen vil understreke dette. 5

6 8.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter. Ved opparbeiding/oppgradering av arealer og bygg må dette skje i henhold til plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, dette er et krav i forbindelse med søknad om. Anleggene som er med i planen vil tilsammen gi et tilbud både til konkurranseidrett og til trimmere. Det er meget bra at det er kommet inn 9 nye nærmiljøanlegg, som vil gi et tilbud til fysisk aktivitet for barn og unge i nærområdene. En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene som har fått er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen. Prioriteringslisten for ordinære anlegg er nå på 73 anleggsenheter. Prioriteringslisten for nærmiljøanlegg er på 19 anlegg. Til sammen vil det gi et tilbud til alle grupper i befolkningen. Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet. 9.0 Resultatvurderinger av forrige plan 9.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Følgende anlegg har fått alle sine og er tatt ut av planen: Alta kommune, skiskytteranlegg i Kaiskuru Alta golfklubb, kunstgress Aronnes grendehus, aktivitetsområdet Andre endringer Alta jeger- og fisk, anleggene stod både på nr. 41, 72 og 73. Anleggene deles opp i to anleggsenheter og står nå som nr. 24 og 25 Alta kommune, rulleskiløype deles opp i to anleggsenheter. Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg, endres i henhold til innspill og overføres til Nerskogen IL. 6

7 Aspmyra skianlegg AS: Følgende anlegg tas ut av planen, slalåmbakke for barn, lys i slalåmbakke, klubbhus, garasje, skitrekk. Anleggene blir ikke realisert. Alta o-lag, Skoddevarremoen er flyttet fra ordinære anlegg til nærmiljøanlegg Uprioritert liste Rafsbotn kunstgress flyttes til prioritert liste i henhold til innspill. Rafsbotn IL ballbinge tas ut av uprioritert liste. Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Fått forhåndsgodkjenning For nye tiltak, se vedlegg 1 og vedlegg 2. Nye anlegg, som er tatt inn på prioritert liste, er skrevet i kursiv. 9.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Evaluering av tiltak: Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Ingen endringer på tiltakene. Fortsette satsningen på nærmiljøanlegg ved skolene med mål om minst 1 anlegg i året. Utvide og utvikle ordningen med Trivselsledere. Tilpasset aktivitet: Aktiv fritid utvikles videre. Målgruppen endres til «Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter.» Treningskompis. Videreføres med ett kurs i året og videreutvikles til også å gjelde nabokommuner. Samme målgruppe som over. Trimtilbud i Alta: Alta 10-toppers. Kartlegge slitasje. Raipas ferdig tilrettelagt. Komsa og Hjemmeluft gjenstår. Sykkelbyen Alta. Prosjektperioden blir utvidet med 2 år. Blir evaluert i egen rapport. Byløypedagen. Ble gjennomført og vil bli videreført i henhold til de erfaringene som ble gjort. Det ble delt ut 400 kopper med varm saft i I 2014 ble det servert vafler og saft i sentrum i samarbeid med Alta bibliotek. Tilretteleggingstiltak: Alta kommune har i samarbeid med lag/foreninger søkt, og fått, midler til permanent skilting av Alta 10-toppers. Skal fullføres i løpet av Merking av skiløyper i fjellet. Delvis gjennomført. Må utvikles videre. Samarbeider med 2 hytteforeninger og Alta og omegn turlag. Utvikling av nettbasert informasjon om bl.a. sykkelløyper. Arbeidet har startet, må fortsette.. Markedsføring av utstyrssentral. Har ikke fått gjort noe med dette tiltaket i Informasjon: Brukerundersøkelse om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Ikke gjennomført, blir videreført. Nye tiltak: Tilpasset aktivitet Treningskompis. Nytt kurs til høsten. I samarbeid med fylkeskommunen og idrettskretsen vil det også bli gitt tilbud til nabokommuner. Målgruppen endres til «Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter.» Kurs i enkle treningsteknikker for treningskompiser. 7

8 Tilretteleggingstiltak Utsetting av benker i nærområder. Tiltak nr. 11 i kommunedelplan for helse og sosial. Rullering av plan for offentlig uterom Andre kommentarer: Trimtilbudene for hele befolkningen blir videreført som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg I 2013 fikk Alta kommune til sykkelløype/skibakke ved Elvebakken skole sykkelløype ved Gakori skole. Siste frist for å søke om til mindre nærmiljøanlegg er , under forutsetning av at Finnmark fylkeskommune har midler igjen. Ordningen faller deretter bort. Sykkelløypen ved Bossekop skole fikk i Tidsplan for neste rullering/revidering Den neste årlige rulleringen av handlingsdelen vil starte opp november 2014, med sluttbehandling juni Parallelt vil det bli oppstart planprogram for revidering av hele planen februar/mars Planprogrammet vedtas tidig høst Det er kommunevalg høsten Endelig revidert plan sluttbehandles i juni Den politiske behandlingen fremmes via hovedutvalget for oppvekst og kultur til planutvalget. 8

9 12.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2014/15 Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge Tiltak som blir betegnet som løpende drift er ikke tatt med i denne oversikten. Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Oppgradere uteområder ved skoler. Minst et nærmiljøanlegg ved skolene pr. år. Elevene i skoletiden og nærmiljøet etter skoletid Eget budsjett og 2014 Drift og utbygging I samarbeid med oppvekst. Utvide og utvikle Trivselsledere på skoler Elevene på skolene Eget budsjett 2014 Oppvekst Må vurdere å innlemme flere skoler. Tilpasset aktivitet Aktiv fritid samarbeid kommune og lag/foreninger Videreutvikle Treningskompis til også å gi tilbud til nabokommuner. Kurs i enkle treningsteknikker for de som allerede er treningskompiser. Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Mennesker med behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Treningskompiser som skal gi tilbud til de som har behov for tilrettelegging av fritidsaktiviteter Innenfor ordinær støttekontakt-budsjett 2014 Oppvekst v/ Maja K. Mathisen, Anita Romsdal Helse og sosial v/jorunn Nordholm, Tonee Cecilie Thomassen 4.000,- Eget budsjett 2014 Oppvekst/helse og sosial Eget budsjett 2014 Oppvekst/helse og sosial Inkludere mennesker med behov for støtte i det ordinære organisasjonsliv. Utvikles videre. I samarbeid med fylkeskommunen og idrettskretsen. Ett kurs i året for aktuelle i Alta kommune I samarbeid med idrettskretsen 9

10 Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Trimtilbud i Alta - utvikling Alta 10-toppers, kartlegge slitasje i Komsa og Hjemmeluft Hele befolkningen Må utredes Eget budsjett 2014 Miljø/park/idrett I samarbeid med kultur Sykkelbyen Alta utvides i 2 år, diverse tilrettelegging, motivasjon- og informasjonstiltak Hele befolkningen Eget budsjett Drift/utbygging Egen arbeidsgruppe. Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennets 10 års jubileum. Hele befolkningen FYSAK midler 2014 Kultur En del av Borealis vinterfestival Tilretteleggingstiltak Fortsette å utvikle merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen Folkehelse Sluttføre utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen Feb/mai hvert år Budsjett miljø/park/idrett, Sykkelbyen 2014 Alle som her behov for å låne diverse utstyr til fysisk aktivitet Må utredes 2014 Utsetting av benker i nærområder slik at eldre og andre kan være fysisk aktive Eldre og andre Miljø/park/idrett v/amund H. Suhr Sykkelbyen, Miljø/park/idrett, kultursektoren Helse og sosial/folkehelse gruppa Bollo, Reinbukkelv, Sarves, samarbeid med lag/foreninger. Kvalitetssikres, bedre standard. Lage instruks. Løyper i nærområdene. Samarbeid med lag/foreninger Ikke godt nok kjent enda. Vurdere om det bør lages en brosjyre. Tiltak nr. 11 i Kommunedelplan for helse og sosial Rullering av plan for offentlig uterom Hele befolkningen Eget budsjett 2014 Miljø/park/idrett Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Brukere av f.eks skiløyper 2014 Miljø/park/idrett Må vurdere i utleggingsperioden om den er aktuell 10

11 13.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. Ordinære anlegg nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (prioritering i forrige plan i parentes) 15 prosent Kommunal Årlige driftskommunal andel for kostnad for støtte egne anlegg kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 1 (1) Nordlysbadet AS, hovedbassenget (totalt) 2(4) Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u- skole mill i aksjekap. Lån Alta kom Ingen endring mill 73/07, 85/ , 2009,2010, 2011,2012,2013, ,2011,2012, , (5) BUL, kunstgressbane Breverud PS 95/ ,2012, 2013, (6) Alta golfpark, mindre anlegg, puttebane (7) Bossekop UL, klubbhus, Bossekop idrettspark Ferdig rest 5 mill. Ferdig Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 11

12 6 (8) 7 (9) 8 (10) 9 (11) 10 (12) 11 (3) 12 (14) 13 (15) 14 (16) 15 (17) 16 (18) 17 (20) 18 (21) 19 (22) 20 (23) 21 (24) 22 (25) 23 (26) Anlegg Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop idrettspark Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg Tilskudd fra driftsselskap Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom Tilskudd fra Ingen endring 2011,2012, driftsselskap ,2014 Ferdig Bossekop UL, lager, Bossekop idrettspark , 2013,2014 Ferdig IL Frea, kunstgress på eksisterende grusbane Bossekop UL, turløype, Breverud jfr PS 71/09 Alta skytterlag, rehabilitering av skytebane Alta u-skole Alta golfpark, korthullsbane Alta O-lag, rehabilitering o-kart Bollo Alta IF, kunstgress 50m x 70 m Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved kunstgressbane I Alta SSF/NMK, bilcross Alta SSF/NMK, rallycross Alta SSF/NMK gokartbane Alta SSF/NMK, snøscootercross Alta SSF/NMK motorcross Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane (09/479) , 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Ferdig 2011,2012, 2013,2014 Påbegynt 2011,2012, 2013,2014 Påbegynt 2012, 2013,2014 Påbegynt 2012, 2013,2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012,2013, 2014 Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 2012, Påbegynt 12

13 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om 24 Alta jeger og fisk, lager Status/Tildelt 25 Alta jeger og fisk, klubbhus Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, stadionbygg garasje/lager 27 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg klubbhus 28 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype del 1 29 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype, del 2 30 (27) 31 (28) for hele anlegget for hele anlegget for hele anlegget for hele anlegget Budsjett 2013 Budsjett Bossekop UL, lys i turløype, Breverud Må fornye forhånsgodkj. Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, del I Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om vil de flyttes opp. Det er ikke prioritert innbyrdes mellom anleggene Påbegynt, får ikke tinglyst 32 Alta SSF/NMK vann og snøprod Alta rideklubb, ridehall PS 141/12 3 mill 34 Alta rideklubb, utendørs ridebane Alta rideklubb, stall Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rehabilitering, merking, omorganisering Ingen endring 38 Alta kommune, ombygging sv hall til idrettshall Må behandles særskilt Ikke vurdert PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt. 13

14 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte 39 Alta golfpark, klubbhus Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 40 Alta golfpark, garderobeanlegg Alta golfpark, garasje Alta orienteringslag, Kvenvik Alta o-lag Auskarnes Alta o-lag Eiby Alta o-lag Transfarelv Alta SSF/NMK flomlys Alta kommune, Komsa fjellhall Må vurderes Ikke vurdert 48 Alta kommune, håndballhall i tilknytning til Finnmarkshallen 49 Alta kommune, tilrettelegging i Tollevikfjæra for funksjonshemmede og forflytningshemmede Må behandles særskilt 25 mill inkl. mva Ikke vurdert Ikke vurdert 50 Alta kommune, fiskeplass Lathari 80 Ikke vurdert PS 108/09 PS 107/13 Arbeidsgruppe nedsatt Arbeidsgruppe nedsatt 51 Alta kommune, Skogvannet, bade og fiskebrygge Ikke vurdert 52 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt Ikke vurdert Samarbeid Statens vegvesen 53 Alta kommune, Sandfallet lysløype rehabilitering Ingen endring 54 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu m/sekretariat og speakertårn 55 Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidrettsbanen Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager

15 Anlegg 57 FFO/Alta kommune, universelt utformet turveg på Sandfallet 58 Alta IF, hopp og kombinert, helårs plastbakkeprosjekt 59 BUL lys i turløype Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt Ikke vurdert Søker eksterne midler Samarbeid med Norges idrettsforbund og Finnmark skikrets, hopp og kombinert 60 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del II Kronsstad vel, kunstgressbane Kan ikke søke om 62 Alta IF, rehabilitering av 11-bane kunstgress Alta idrettspark 63 Komsa vel, rehabilitering av kunstgressbane ved Komsa skole 64 Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen Flytte gammelt kunstgress fra Aronnes Avventer skoleutbygging Inntil Kaiskuru IL, 7-er bane kunstgress Drift og finansiering må på plass 66 Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta lufthavn Rafsbotn IL, 7-er bane kunstgress Alta kommune, rehabilitering av traseen lysløypa i Eiby 69 IL Frea, klubbhus ved kunstgressbanen Alta kommune, rehabilitering av lysanlegget i lysløypa i Eiby 71 Alta kommune, Kaiskuru håndballhall Må vurderes 72 Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse av skytebanen på Kvenvikmoen 73 Alta og omegn turlag, rehabilitering av Reinbukkelvhytta for hele løypa for hele løypa

16 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt 1 Alta o-lag, Skoddevarremoen , Påbegynt 2013, (2) Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress , fornyet , søkt 2010,2011,2012 Søkte ikke sp.m i 2013, 2014 om fornyet 3 (3) Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg Feb 13 4(4) Tverrelvdalen IL, skileik ved Gammelsetra pr. byggetrinn 92 pr byggetrinn 5(5) Bossekop UL, skileik Breverud Bør deles opp i flere byggetrinn 6(6) Alta kommune Sandfallet u-skole, aktivitetsflate 7(7) Alta kommune, Elvebakken skole aktivitetsflate 8 (8) Alta kommune Alta u-skole kunstgress (9) Alta kommune, ballbane Gakorimyra (10) Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u skole 11 Nerskogen IL, skiløype Sagabrinken Amtmannses bygdelag, lys i akebakken Nerskogen IL, skileikanlegg del Amtmannsnes bygdelag, lysløype Nerskogen IL, skileikanlegg del Eiby bygdelag, kunstgress balløkke Nerskogen IL, skileikanlegg del Alta kommune, sykkelanlegg Øvre Alta Alta kommune, sykkelanlegg Saga

17 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kviby IL, rehabilitering av skiløype Alta IF, ny fotballstadion Aronnes Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys kunstgressbane Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Ikke søkt Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt Alta IF utreder andre alternativer Alta kommune, fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt Samarbeid med Statens vegvesen Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til BUL hallen Må utredes 375 Elvebakke bygdelag (eiendomsselskap under stiftelse AS) Nærmiljøanlegg Må utredes 375 Alta IF, K 10 bakke Altabakkene Alta IF, K 20 bakke Altabakkene Alta kommune/alta vid. Skole sykkelløype Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen Alta kommune, sykkelløype AKG Alta kommune/øytun folkehøgskole

18 Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. Alta kommune, miljø/park/idrett, Alta kommune overtar lysløypa vederlagsfritt fra Eiby UL. Miljø/park/idrett ønsker å rehabilitere løypa. Total kostnad kr ,-. Vurdering: Lysløypa er en eksisterende løype som brukes mye av allmennheten. Det er viktig at den blir rehabilitert og tas derfor med på prioritert liste. Bossekop UL, Bossekop UL har sendt inn forslag til hvordan hallmangelen kan løses ved å bygge en ny treningshall i tilknytning til BUL hallen. Kostnad: 17,5 mill Vurdering: Alta kommune har vedtatt at det skal bygges en håndballhall i Kaiskuru og en håndballhall ved Finnmarkshallen. Med videre befolkningsvekst og utbygging på vestsiden, kan det på sikt være behov for enda en idrettshall. Innspillet settes på uprioritert liste. Elvebakken bygdelag, registrert Ny flerbrukshall ved Elvebakken skole. Tiltakshaver er eiendomsselskap under stiftelse (AS). Kostnad: 25 mill. Vurdering: Alta kommune har vedtatt at det skal bygges en håndballhall i Kaiskuru og en håndballhall ved Finnmarkshallen. Innspillet settes på uprioritert liste for langsiktig behov. Alta kommune har under vurdering endring av skolestrukturen, noe som kan påvirke hvor fremtidige haller skal ligge. Nerskogen IL, sendt inn 12. desember 2013, datert km skiløype som kobles på eksisterende skiløype fra Saga skole til Sagabrinken. Kostnad:80.000,-. Vurdering: Tiltak i en del av Alta som vil få stor boligbygging fremover. Innspillet tas med i planen. Nerskogen IL v/aspmyra skianlegg AS, datert Skileikanlegg ved Aspmyra. Aspmyra skianlegg AS hadde planer om et lite alpinanlegg. Planene er nå endret slik at en ønsker å bygge et litt større skileikanlegg istedenfor i tre byggetrinn. Første byggetrinn slalåm, kulekjøring, gapahuk mm kr ,-. Andre byggetrinn skicrossløype, portalløype, orgeltramp og hoppbakker kr ,-. Tredje byggetrinn lysanlegg kr ,-. Vurdering: Tiltak i en del av Alta som vil få stor boligbygging fremover. Innspillene tas med i planen. Oppdelingen av byggetrinnene må endres da lysanlegg skal være inkludert i det enkelte anlegget. Rafsbotn idrettslag, datert er kunstgress på grusbanen i Rafsbotn ved gressbanen og RIL huset. Gressbanen har kort brukssesong og Rafsbotn IL ønsker å bedre tilbudet for barn og unge. Kostnad: ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Amtmannsnes Bygdelag, datert Lysanlegg i Akebakken. Kostnader ,-. Vil søke om tilskudd for full finansiering. Vurdering: Minste kostnad for søknad om er kr ,-. Det vil da være mulig å søke om kr ,- i og kr ,- i kommunalt tilskudd. Restfinansieringen kan da være dugnad, rabatter eller egenkapital. Anlegget tas med som nærmiljøanlegg i planen. Amtmannsnes Bygdelag, datert Lysløype på Amtmannsnes. Kostnad kr ,-. De ønsker å gi et trimtilbud til de ca 450 personer som bor på Amtmannsnes, der ca 200 er skolerbarn. Vurdering: Bygdelaget har en dialog med kulturminnemyndighetene. Innspillet tas med i planen. IL Frea, Klubbhus ved kunstgressbanen i Øvre Alta, med kafe, kjøkken, lager og toalett. Kostnad kr. 1,7 mill. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Eiby Bygdelag, Kunstgress på eksisterende ballbane ved Røstan boligfelt. Eiby bygdelag ønsker å gi et tilbud i nærmiljøet fordi det er 5-7 km med trafikkfarlig veg til kunstgressbanen ved Øvre Alta skole. Kostnad kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. 18

19 Alta kommune, Kaiskuru håndballhall, utvidelse av eksisterende hall ved Kaiskuru nærmiljøsenter. Kostnad: 16 mill. Vurdering: På grunn av stor mangel på innendørs spilleflater i Alta, har Alta kommune vedtatt utbygging av hallen i Kaiskuru. Innspillet tas med i planen. Alta kommune, miljø/park/idrett Sykkelbyen Alta, Øvre Alta skole, «pump track» sykkelanlegg med mange humper som bygges på flat mark. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen under nærmiljøanlegg. Saga skole, sykkelløype ved skolen. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen under nærmiljøanlegg. Samarbeid Alta videregående skole, Sandfallet u-skole og Alta u-skole. Sykkelløype på Sandfallet. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Tverrelvdalen skole, sykkelløype ned mot Tverrelva. Ikke avklart med grunneier. Kostnad: kr ,- Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Alta Kristne grunnskole, sykkelløype. Ikke avklart med grunneier. Kostnad: kr Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Øytun folkehøgskole, sykkelløype mot Maribakken. Kostnad: kr ,-. Vurdering: Planleggingen av dette innspillet er kommet så kort at det tas med under uprioritert liste. Alta skytterlag, Rehabilitering og utvidelse av skyteanlegget på Kvenvikmoen for blant annet å kunne ta imot større stevner. Kostnad: 1.6 mill. Vurdering: Innspillet tas med i planen. 19

20 Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden Råd for funksjonshemmede, Rådet mener ikke planen ivaretar de behov som funksjonshemmede har. De synes planen prioriterer idrettsanlegg og i liten grad hvordan funksjonshemmede skal få bruke naturen. De mener det er viktig å gå gjennom handlingsplanen og omprioritere slik at planen ivaretar funksjonshemmedes behov på samme måte som funksjonsfriske. Vurdering: Anlegg som er fra nr. 32 og til 72 i handlingsdelen er ikke prioritert innbyrdes. Først når anlegget har fått en forhåndsgodkjenning blir det reelt prioritert. Det at et anlegg er med i handlingsdelen betyr at det er mulig å søke om forhåndsgodkjenning, det betyr ikke at anlegget er finansiert. Friluftsanlegget på Kreta vil bli prioritert fra miljø/park/idrett når Statens vegvesen har avsluttet sitt arbeid. De andre anleggene som er nevnt av rådet er ikke finansiert. Det gjelder tilrettelegging i Tollevika, fiskeplass Lathari, bade og fiskebrygge Skogvannet, universelt utformet turveg på Sandfallet. Eldrerådet, Eldrerådet ber om at fremkommeligheten til Tollevika, Lathari og Skogvannet blir utbedret. De mener at det ikke medfører store kostnader, men er viktig for å tilrettelegge for funksjonshemmede. Vurdering: se vurdering for innspill fra Råd for funksjonshemmede. Alta og Omegn turlag, Turlaget ønsker å rehabilitere Reinbukkelvhytta. Totalkostnad kr ,-. Vurdering: Innspillet tas med i planen. Dette gjelder rehabilitering av eksisterende bygg og vil ikke medføre at planen må ut på ny høring. Reinbukkelvhytta er en dagsturhytte som kommer inn under reglene for til friluftsanlegg. Hytta er veldig godt besøk, spesielt på vintertid, og betyr mye for et aktivt friluftsmiljø i Alta. Amtmannsnes bygdelag, De ønsker å bygge en lysløype på Amtmannsnes. Totalkostnad ,-. Vurdering: Anlegget er med i planen. Bygdelaget vil kunne få 15 % kommunalt tilskudd til byggingen. Søknad om må sendes inn før 1. november Alta IF, hovedstyret, Alta IF ønsker å gjøre oppmerksom på at klubben ikke har, eller vil få, økonomi til å vedlikeholde/rehabilitere friidrettsbanen og hoppbakkene. Friidrettsbanen fikk fast dekke i 1982 og har for lengst passert normal levetid. Friidrettsanlegget har i alle år vært brukt av grunnskolen, videregående skole og høgskole/universitet. Hvis anleggene forsvinner vil det ha konsekvenser for idrettstilbudet i Alta, også for UiT sitt tilbud om institutt for idrettsfag. Totalt vil renoveringen av friidrettsbanen koste 5,1 mill (beregnet i 2011). Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for hoppbakken. Vurdering: Rehabilitering av friidrettsbanen og hoppbakken er inne i planen. Det er ikke vedtatt noe ytterlige kommunal finansiering utover 15 % kommunalt tilskudd opp til maksimum kr ,-. 20

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/01.02.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/24.05.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 Vedtatt av kommunestyret 26. mai 2015 aaab/17.04.15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 aaab/17.04.15 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Revidering av handlingsprogram Forslag aaab/25.01.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultursektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering Handlingsprogram 2012-2013 aaab/23.02.12 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2015 Tid: 09:00-16:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Kommunestyresalen

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall MARKER KOMMUNE Tilleggsliste. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18.30 NB: Sak 64/11 behandles før budsjettet. Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Klubben Miljøbygget Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler I.F. HERKULES 13/12545 Herkules idrettspark - friidrettsbane, Egenkapital Kr 910 625 9 rehabilitering banedekke Kommunale anleggsmidler 15 114 000 Ny søknad Lån 2015 Anleggskostnader kr. 1 751 527,- Dugnad

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.08.2008 Sak: 137/08 Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG Behandling: Saksordfører:

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET SAKER: 1. LÅNEOPPTAK, NYE KNYKEN 2. SAMARBEIDSAVTALEN OFK OIF - OIL TID FOR MØTET: TORSDAG 30. SEPT. 2010 KL. 19.00 STED: ORKDALSBANKEN STADION 1 Dagsorden:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/1492-4 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer