MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØ- OG TRIVSELSPLAN"

Transkript

1 MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å lykkes litt hver dag. 1

2 Vår skole skal ha tydelige voksne som forholder seg til og håndhever felles vedtatte mål, arbeidsmåter og regler i virksomheten. Alle voksne har et ansvar for å følge intensjonene i miljø- og trivselsplanen. Arbeidsmåter skal synliggjøres i de enkelte trinnenes årsplaner. ***** Opplæringsloven 9a sier: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Kunnskapsløftet sier: Opplæringen må ikke rettes bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen. Plangruppa har ansvar for at denne planen holdes levende. Vi vil drøfte den i våre møtefora med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og for å sikre kvaliteten på arbeidet vårt. Miljøog trivselsplanen skal evalueres og revideres i mai/juni hvert år. Innholdsfortegnelse: 1. Sosial kompetanse. side 3 2. Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø. side 5 3. Handlingsplan mot mobbing.... side10 4. Samarbeid hjem skole. side 12 Miljø-og trivselsplanen er behandlet og vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Kirkefjerdingen skole den og gjøres gjeldende fra Denne utgaven er revidert av plangruppe pr og gjøres gjeldende fra samme dato. 2

3 1. SOSIAL KOMPETANSE Mål: Kunnskapsløftet sier: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt eget liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. (s.3) Elevene må treffe valg som prøves mot de normer skolen og samfunnet bygger på. Og skolens ansatte bør foregå med sitt eksempel. ( s.5) Sosial kompetanse er livslang læring. Derfor er det viktig at vi setter fokus på egen atferd og holdninger, både barn og voksne. Personalet ved vår skole vil samarbeide med foreldrene om at barna lærer seg positive normer for samhandling. Vår skole skal ha tydelige voksne som forholder seg til og håndhever felles vedtatte mål, arbeidsmåter og regler i virksomheten. De voksne er modeller for barna. Tiltak: Dette gjør vi ved å styrke utviklingen av: positiv atferd, empati, lek/glede og humor, selvkontroll og selvhevdelse. De fem hovedferdighetene er felles for hele skolen. Den viktigste læringen er den som skjer i her-og-nå situasjonene, både med enkeltelever, mindre grupper og hele trinnet. Voksne bruker problemløsningsmodellen i samtale med barn om et problem eller ved en konflikt. Ansvar: Teamledere har ansvar for å kvalitetssikre dette på sitt team. Dette gjør vi ved å evaluere og revidere hvert år. Alle de voksne på skolen har ansvar for å følge opp målene og gå foran med et godt eksempel. Kontaktlærere har spesielt ansvar for sitt trinn og sine elever. Hele personalet har ansvar for å følge opp situasjoner som de ser, selv om det er elever de ikke har i eget trinn. Elevene på skolen er våre elever, ikke mine og dine. Problemløsningsmodellen/konfliktløsning Kilde: Læreren- pedagog eller omsorgsarbeider, Kari Pape 1. Den voksne gir barna som er involvert i konflikten, mulighet til å fortelle med egen ord hva som er hendt. På denne måten får barna mulighet til å erfare at en og samme hendelse kan oppleves ulikt fra person til person. 2. Den voksne skal være forsiktig med å stille seg som dommer overfor barna og fortelle hva som er riktig og galt. Den voksne skal ikke utpeke en syndebukk, men heller oppfordre barna til å komme med egne 3

4 løsninger på problemene. 3. Den voksne skal oppmuntre barna til å komme videre sammen, og eventuelt hjelpe dem med å komme videre med forslag. Eksempler på mål vi arbeider mot for å utvikle barnas sosiale kompetanse: SMÅSKOLEN Empati: Jeg kan si hva jeg føler. Jeg kan se hva andre føler. Jeg gir trøst og hjelp til andre. Positiv atferd Jeg er grei mot andre. Jeg gir ros. Jeg tar med andre i leik og arbeid. Lek, glede, humor Jeg kan ha det gøy sammen med andre. Jeg viser glede når jeg og de andre får til noe. Jeg samarbeider i leik. Selvkontroll Jeg kan: Ro deg ned! Stopp opp og tenk! Jeg kan vente på tur. Arbeidsro Selvhevdelse Stopp-regelen Jeg tør å si min mening. MELLOMTRINNET Empati Jeg sier hva jeg føler. Jeg forstår hva andre føler. Jeg gir trøst og hjelp. Akseptere en unnskyldning, bli ferdig med ting og legge dem bak seg. Å kunne lytte til andre og gi positiv respons til andres forslag og ideer. Positiv atferd Jeg er hyggelig mot andre Jeg tar med andre i lek og arbeid. Jeg gir ros. Lek, glede, humor Jeg kan ha det moro! Jeg samarbeider i lek. Jeg viser glede når jeg og de andre har fått til noe. Selvkontroll Jeg bidrar til arbeidsro. Jeg kan styre sinne, og tenke før jeg handler. Jeg kan klare å la være å skylde på andre. Jeg kan innrømme en feil uten at det oppleves som et nederlag. Jeg kan kompromisse/jenke meg fram til en løsning. Jeg kan stole på andre vise tillit. 4

5 Selvhevdelse Jeg tør å si det jeg mener. Jeg kan stå imot press ifra andre. 2. ARBEIDSMÅTER SOM FREMMER ET POSITIVT SKOLEMILJØ Læreplanen sier: Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av konsekvensene av egen avgjørelser. Elevene må fra første dag i skolen og stadig med økende alder få plikter og gis ansvar, ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. Slike oppgaver omfatter hele registeret fra fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre elever, ansvar for orden og ryddighet, innsats ved klassetilstelninger og samlingsstunder, hjelp ved bespisning osv. Elevråd Klasseråd Elevansvar på de ulike klassetrinn Elevmedvirkning Uteskole Felles aktiviteter på tvers av klassetrinn Trivselsleder 2.1. ELEVRÅD Det er skoleledelsens ansvar å etablere elevråd. Skolen skal ha en kontaktlærer som følger opp elevrådsarbeidet. Kontaktlærer har avsatt tid til denne funksjonen. Hvert trinn fra trinn velger 2 representanter til skolens elevråd. Elevrådet bestemmer selv hvem som skal være leder, nestleder, sekretær og representanter til Samarbeidsutvalget. 2 elever fra 4. klasse møter som observatører. Opplæring Representantene får et minikurs på høsten med elevrådets kontaktlærer om hva oppgaven som elevrådsrepresentant innebærer, både i elevrådet og på trinnet. Dette gjelder bl.a. møteledelse, referatskriving, avstemningsregler og valg. Hvor ofte har elevrådet møter Det skal være ca. et møte pr. måned, men det kan også innkalles ved behov. Innhold og oppgaver Elevrådet tar opp saker som har kommet fra trinnene eller egne ideer. De kan også få saker fra skolens ledelse. Representantene får i oppgave å ta sakene tilbake til sine trinn. 5

6 2.2. KLASSERÅD Klasserådet er knyttet til elevrådsarbeid og ledes av elevrådsrepresentantene. Det er kontaktlærers ansvar å legge til rette for klasseråd, gi elevene en innføring i demokratiske prinsipper, hva klasseråd er, og hvordan det gjennomføres. Viktige stikkord er møteledelse, referatskriving, møtekultur, avstemningsregler og valg. Opplæring Opplæring i oppgaven som elevrådsrepresentant får elevene av elevrådets kontaktlærer. Likevel er det viktig at trinnets kontaktlærere og tidligere elevrådsrepresentanter gir en kort innføring i hva oppgavene går ut på i forkant av valget av nye representanter. Hvor ofte har klasserådet møter Hyppigheten av klasserådets møter kan variere, men det bør være ett klasseråd før og etter hvert elevrådsmøte slik at elevrådsrepresentantene kan forberede seg til elevrådsmøte, samt få fortelle fra elevråd de har vært på. Innhold og oppgaver Klasserådet tar opp saker som skal bringes videre til elevrådet, eller saker som angår klassen. Det er elevrådsrepresentantene (og kontaktlærer) som har ansvaret for å lede møtene og å skrive referat ELEVANSVAR PÅ DE ULIKE KLASSETRINN Når vi hjelper andre, lærer vi å se andres behov. Vi utvikler vår empati. I samarbeid med klassene og elevrådet har vi utarbeidet arbeids- og ansvarsoppgaver på de ulike klassetrinnene. 1.trinn: 2.trinn: 3.trinn: 4.trinn: 5.trinn: 6.trinn: 7.trinn: Rydde søppel i og rundt gapahuken. Rydde søppel i skolegården på småskolen. Feie trappa for snø og sand. Måke litt snø. Tømme matsøppel på småskolesida 2 ganger pr. uke. Faddere for 1.trinn. Flaggheising på offentlige flaggdager som faller på skoledager. Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Alle elever har ordenselev-oppgaver i løpet av skoleåret ELEVMEDVIRKNING Elevene kan være med å ta aktivt del i sin egen opplæring på ulike måter. Eksempler på elevmedvirkning: 6

7 Klassenivå: Delta i planlegging/komme med innspill til ukeplaner, arbeidsplaner, lekseplaner o.l. Være med på å bestemme arbeidsmåter. Delta i drøfting og utarbeidelse av klasseregler. Være med på å planlegge prøver (bestemme når det passer og hvilke fag). Lage oppgaver selv. Planlegge og gjennomføre undervisning i et fag eller emne. Vurdering av arbeidsoppgaver, planer, klassemiljø o.l. (muntlig, logg, spørreskjema). Planlegge og gjennomføre underholdning. Klasseråd. Individnivå: Elevsamtaler (elev kontaktlærer). Utviklingssamtaler (elev foreldre kontaktlærer). Vurdering av eget arbeid, egen innsats og framgang i forhold til egne mål. Skolenivå: Elevråd. Planlegge felles aktiviteter og fellessamlinger. Representanter fra elevrådet er medlemmer av skolens Samarbeidsutvalg (SU). Underholdningsoppdrag (fellessamlinger, sommerfest) UTESKOLE Uteskole betyr at vi flytter klasserommet ut og har undervisning ute. Vi bruker naturen og nærområdet, bl.a. gapahuken og lavvoen som læringsarena. LK-06 sier at skolen skal gi elevene varierte læringsmiljøer. De skal lære å ferdes og oppholde seg ute i naturen og de skal nytte naturen til idrett og friluftsliv TEMADAGER OG FELLESARRANGEMENT Dette er aktiviteter som enten hele skolen eller noen trinn gjennomfører sammen. (Se vedlegg). I dette ligger også arrangement i regi av Kulturell Skolesekk TRIVSELS- OG ORDENSREGLER Ordensregler for alle skolene i Eidsberg: Ordensreglementer er utarbeidet etter retningslinjer fastsatt i Opplæringsloven 2-9 og 2-10, Arbeidsmiljøloven og Forvaltningsloven 37 og 38 Forventninger om atferd Elevene skal vise hensyn og respekt overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Denne regelen gjelder på skoleområdet, på skoleveien og i situasjoner der skolen har ansvaret for tilsyn med elevene. Elever og ansatte i skolen har ansvar for at ingen blir mobbet. Ved sykdom utover 3 dager skal foresatte varsle skolen. Kniver og andre skarpe/spisse gjenstander, samt andre slags våpen som kan påføre andre skade, må ikke kunne tas med til skolen eller skolens arrangementer. 7

8 Tobakk og rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller på arrangementer som er i skolens regi. Skolen har anledning til å nekte elever å delta på skolens aktiviteter/ turer dersom deres deltakelse utgjør en risiko for å ødelegge for andre. Skolens ordensreglement: Innenfor rammen av lov og forskrift skal skolen utarbeide utfyllende ordensregler/ trivselsregler. Slike regler skal inneholde: Regler for orden og atferd den tiden skolen har ansvar for elevene. Rettigheter og plikter for elevene. Skolens utfyllende regler/trivselsregler behandles endelig i Samarbeidsutvalget. Permisjon fra undervisningen: Når det er forsvarlig, kan permisjon fra pliktig opplæring etter søknad innvilges i inntil 2 uker. Vilkåret er at foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Kontaktlærer kan gi elevpermisjon 2 dager etter søknad i meldingsbok. Rektor kan gi elevpermisjon i inntil 10 skoledager. Foresatte søker på eget skjema. Permisjon utover 10 dager krever at eleven meldes ut av skolen. Foresatte sender skriftlig orientering om utmeldingen til Kultur og oppvekstkontoret. Ved ugyldig fravær kan sanksjoner overfor eleven iverksettes (jfr. Brudd på ordensreglementet). Ansvar og erstatning: Eleven er selv ansvarlig for utstyr som ikke er nødvendig i opplæringen. Nærmere bestemmelser om hva man ikke kan ta med seg på skolen finnes i skolens eget ordensreglement. Erstatning ved ødeleggelse/tyveri av elevenes tøy/eiendeler skjer i tråd med retningslinjer vedtatt av Hovedutvalg for undervisning. Elever kan bli pålagt å erstatte skade som de gjør med vilje eller ved uaktsomhet. Erstatning av skade ved uaktsomhet, bør vurderes nøye og eventuelt deles mellom elev/elever og skole. Skoleveien: Det forventes at elevene viser hensyn og respekt for medelever og andre på skoleveien. Dette gjelder både for gående, syklende og for dem som kjører buss. Elever som sykler til skolen bør bruke sykkelhjelm. Skolen anbefaler at elever bruker sykkel til skolen først i 5. klasse. Brudd på ordensreglementet Før tiltak eller sanksjoner settes i verk, skal eleven ha anledning til å forklare seg i saken. Reaksjonsmåten skal stå i rimelig forhold til alvorlighetsgraden av regelbruddet og elevens alder. Skolen vurderer om kontakt med hjemmet er påkrevet. Eleven skal vurderes etter skolens ordensreglement (jfr. Opplæringsloven 3-5). På ungdomstrinnet kan dette få konsekvenser for ordens- og oppførselskarakteren. Tiltak/ sanksjoner: Muntlig advarsel, tap av goder, gjensitting, arbeid for å rette opp påført skade på skolens eiendom, ekstra tilsyn, bortvisning, midlertidig eller permanent bytte av klasse/ skole og i alvorlige tilfeller politianmeldelse er aktuelle reaksjonsformer overfor elever som viser uakseptabel atferd i skoletiden. Dette gjelder også på skoleveien/skolebussen (jfr. retningslinjer for skoleskyss fra Østfold fylkeskommune vedtatt 2005, rev. 2009). Hjemsendelse kan bli aktuelt som sanksjon etter uakseptabel oppførsel på turer i skolens regi. I henhold til skadeerstatningsloven er foresatte/eleven erstatningsansvarlig med inntil kr 5000,- for hver enkelt skade deres barn/eleven er ansvarlig for. Bortvisning: Elever i klassetrinn som bryter ordensreglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager. Elever i klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Når det gjelder bortvisning for resten av dagen, skal foreldrene bli varslet før det settes i gang tiltak. Øvrige tiltak ved brudd på ordensreglementet fremkommer i skolens utfyllende ordensreglement. For tiltak /sanksjoner gjelder forvaltningslovens regler. Rektor selv gjør vedtak etter å ha rådført seg med elevens lærer. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det ilegges nye sanksjoner. 8

9 ORDENSREGLEMENTET SKAL GJØRES KJENT FOR ELEVER OG LÆRERE. Vedtatt i HOU ? Regler for orden og oppførsel ved Kirkefjerdingen skole (Utfyllende regler i hht. felles ordensreglement i Eidsberg kommune) Elevene ved Kirkefjerdingen skole: 1. Skal snakke og oppføre seg ordentlig overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen og SFO. 2. Skal følge beskjeder gitt av voksne, både i timer, friminutt og på SFO. 3. Skal komme tidsnok inn til timen. 4. Skal møte forberedt og med nødvendig utstyr i orden. 5. Skal rydde etter seg og stelle pent med skolens materiell og utstyr. 6. Skal gå og bruke innestemme innendørs. 7. Skal ikke ha med tyggegummi eller godteri. 8. Skal ikke ha med farlige gjenstander. 9. Skal ikke bruke mobiltelefon i skoletida. (jfr. egne mobilregler) 10. Må være klar over at utstyr som ikke er nødvendig for opplæringen tas med på eget ansvar. Reaksjoner på regelbrudd: Tilsnakk, samtale Konsekvens på egen adferd Melding hjem, møter mellom foresatte/elev/skole Erstatningsansvar Utvisning 3. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING (ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ) «Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykosoialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Opplæringslova 9a 3.1 Godt psykososialt miljø på skolen Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel 9

10 være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger 3.2 ELEVENES OPPLEVELSE AV DET PSYKOSOSIALE MILJØET AVGJØR OM DET ER GODT NOK Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis det psykososiale miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens psykososiale miljø ikke er godt nok. Rektor, lærere eller medelever skal ikke bagatellisere hva eleven opplever. Rektor kan for eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig og krenkende, skal skolen ta det på alvor 3.3 HVA ER MOBBING? Det er mobbing når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Mobbing er når en elev blir utsatt for åpne angrep fra andre, eller når en elev blir holdt utenfor og ikke får være med de andre. Mobbing kan stoppes. Det må likevel understrekes at det trolig ikke er mulig å fjerne mobbing som fenomen. Det er det enkelte mobbetilfellet som lar seg stoppe Hvordan vår skole forebygger mobbing: Jobbe med skolemiljøutvikling (se kap 2) Klassemiljøutvikling (se kap 1 og 2) Samarbeid hjem skole (se kap 4) Felles forståelse i personalet om mobbeproblematikken Hvordan vi motarbeider mobbing: Individuelle samtaler med mobberne. Disse utføres av rektor. Eksempel på framgangsmåte: 1. Når du har mistanke om mobbing, spør helst den som blir mobbet: NÅR HVOR HVORDAN HVEM? Skriv ned. 2. Bli enig med læreren som har mobberne i timen om når du skal hente dem en og en og uten at de kan snakke med hverandre. Ingen av elevene skal vite at du kommer. 3. Hent først elev 1. Gjennomfør samtalen. Gå tilbake med elev 1. Vær alltid to voksne under slike samtaler. 4. Hent elev 2. Gjennomfør samtalen på samme måte. 5. Om nødvendig kan dette gjentas med flere elever. Som oftest er det tilstrekkelig å snakke med lederne, og de er sjelden flere enn fire. 10

11 6. Alle samtalene må gjennomføres sammenhengende, slik at elevene ikke får snakke med hverandre. 7. Pass på at elevene merker at du kontrollerer dem noen ganger den påfølgende uka. 8. Etter ei uke bestemmer du tid for ny samtale. Gjennomfør denne Hvordan skolen følger opp mobber: - Samtale med foreldre/foresatte - Tilpassede sanksjoner - Enkeltvedtak skal fattes i hver sak - Tett observasjon i friminuttene - Bytte av miljø Hvordan skolen følger opp mobbeoffer: - Samtale med foreldre/foresatte - Støttesamtaler med mobbeoffer. (Disse utføres av rektor). - Tett observasjon i friminuttene - Enkeltvedtak skal fattes i hver sak Forebyggende tiltak retningslinjer for personalet: 1. Ta mobbing regelmessig opp i klassen for å påvirke holdningene til problemet. 2. Planen gjennomgås samlet i personalet i begynnelsen av hvert nytt skoleår. Sjekk også tilstanden og omfanget av uteleker hvert nytt skoleår. Dette er generelt forebyggende og aktivitetsskapende. Nødvendige innkjøp foretas, se også punkt Materiell for utvikling av klassemiljøet kan være hentet fra program som Lev vel, Steg for steg, hefte fra Elevmeglerne og Kjetil og Kjartan (om digital mobbing). 4. Gjennomfør elevsamtaler minst en gang pr. halvår. Temaet trivsel og mobbing skal behandles hver gang. Disse kan også gjøres i forbindelse med de halvårlige utviklingssamtalene. I etterkant av utviklingssamtalene skal kontaktlærerne gi muntlig tilbakemelding til rektor om status for klassen. Rektor registrerer dette i eget skjema. Dersom det avdekkes bekymringsverdige forhold, skal rektor i samarbeid med kontaktlærer ta disse videre. 5. Det kan deles ut invitasjoner til fødselsdager eller fester på skolen dersom alle av samme kjønn eller hele klassen blir invitert. Dette må informeres om på foreldremøte om høsten. Bytting/overlevering av julegaver gjøres utenfor skoletid for å hindre opplevd skjevfordeling mellom elevene. 11

12 6. Ha god utevakt i friminuttene, spesielt på bortgjemte steder. Informer den som har utevakt om hvilke barn som er mest utsatt, og hvem det er som pleier å mobbe. Be om at det blir holdt spesielt øye med disse. 7. Ha mulighet for mange aktiviteter i friminuttene. Er det for lite å ta seg til, er risikoen større for at barna mobber hverandre. Nødvendige innkjøp av uteleker foretas, se også punkt 2. Trivselslederprogrammet igangsettes f.o.m. skoleåret 2014/ Tillat aldri nedsettende kommentarer, sukk, minespill o.l når noen sier eller gjør noe, eller de blir valgt til noe. 9. Minn elevene om at de skal fortelle til de voksne hvis de selv eller andre blir mobbet. Understrek at dette ikke er å sladre, men å hjelpe. 10. Legg merke til stille og tilbakeholdne barn. Se etter hvordan de andre barna behandler dem. Ofte er det nettopp slike barn som er mest utsatt for mobbing. 4. SAMARBEID HJEM - SKOLE Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring. Forskrift til Opplæringslova 4.1. FORMELL STRUKTUR / FORELDREDELTAKELSE (Opplæringsloven 11-1 og 11-4) Foreldreråd : Alle foreldrene med elever på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU-lederen velges av stor-foreldremøte. Foreldrerådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene, og å medvirke til samarbeid, samhold, trivsel, positiv utvikling av skolemiljøet og mellom foresatte-elever og skole. 12

13 FAU foreldrerådets arbeidsutvalg: FAU består av to foreldrekontakter fra hvert klassetrinn i tillegg til leder valgt av Foreldrerådet (stor-foreldremøte). FAU har ingen formell beslutningskompetanse, men er et forum for samarbeid, ide-utveksling og kommunikasjon. FAU arrangerer 17.mai-feiring, avslutninger og koordinerer dugnader osv (Prosjektgrupper). SU samarbeidsutvalget: SU består av representanter for foreldre (valgt av FAU), representanter fra elevrådet, undervisningspersonale, andre ansatte og kommunen. SU har uttalerett i alle saker som gjelder skolen, og de kan gis delegert styringsoppgaver fra kommunen. Skolen har egen plan for arbeidet i SU 4.2. KOMMUNIKASJON Foreldremøtet: Foreldremøtet er viktig for hjem skole samarbeidet. Der må man blant annet avklare rollefordeling kontaktlærerlærer foreldrekontakter. Det er også ønskelig at foreldremøtet legger opp til mindre fokus på planer og mer på dagens utfordringer. Da er det viktig at det er en god struktur med fokus på både hygge og nytte. Det er viktig med en møteinnkalling med felles agenda som kontaktlærer og foreldrekontakt samarbeider om. Referat fra møtet skrives av en foreldrekontakt. Foreldresamtale / utviklingssamtale: I en foreldresamtale (utviklingssamtale) er det viktig at foreldre og kontaktlærere er likeverdige partnere. Det er viktig å forberede tema på forhånd både for foreldre og kontaktlærer. Det avsettes ½ time pr.elev hvert halvår til foreldresamtaler/ utviklingssamtaler. Både lærer og foreldre må være presise til avtaler. Ved behov avtales det en oppfølgingstid. Konflikt hva da? Hvis det oppstår konflikter, er det viktig å tenke på at det involverer mye følelser. Da kan det være behov for objektiv / ikke emosjonelt involvert bistand. Det kan for eksempel være vanskelig å kritisere / diskutere en lærer eller andre foreldre med f.eks rektor. Da kan man bruke foreldrekontaktene eller andre i FAU til å sitte på samme side av bordet da de har taushetsplikt. Kommunikasjon hjem skole generelt: For å legge til rette for at hjemmene lett kan nå kontaktlæreren, er det viktig at kontakttimen/tiden står på ukeplanen til elevene. Det bør også være et møte med foreldrekontakter og kontaktlærere i starten av et skoleår. I tillegg oppfordres det til uformelle foreldresamlinger (uten lærer!). Det er viktig å tenke på at engasjement gir samarbeid! 4.3. TAUSHETSPLIKTEN (Opplæringsloven 15-1 og Forvaltningsloven 13-13e) Taushetsplikt - en trygghet og en utfordring 13

14 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt som gjelder for skolen står i opplæringsloven 15-1, jf. Forvaltn.l e. Denne gjelder ikke bare ansatte, men også foreldrekontakter, medlemmer i råd og utvalg, foreldre som hjelper til på turer, klassefester osv. Taushetsplikt hvorfor? Taushetsplikten skal ivareta personvernet. Dette handler om tillit at man kan stole på at personlige opplysninger ikke tilflyter uvedkommende. Taushetsplikten omfatter alle personlige opplysninger som ikke er allment kjent eller offentlig tilgjengelig. Taushetsplikt - hva kan sies Elev / foreldre kan selv frivillig gi opplysninger til tredje part og de kan gi tillatelse til at opplysninger gis videre av den som har taushetsplikt. Opplysninger kan diskuteres med andre som har taushetsplikt dersom dette er nødvendig, men her er det viktig med en streng tolkning av nødvendig. I en del tilfeller kan det også være nødvendig å anonymisere/generalisere informasjonen man ha fått. Taushetsplikt - utfordringer Det er viktig å tenke på at taushetsplikten gjelder ovenfor andre selv om de også har taushetsplikt. Det er også viktig å tenke på at det kan være en stor belastning å sitte inne med taushetsbelagt informasjon ( om de bare hadde visst. ). Samtidig må en huske på at brudd på taushetsplikten er straffbart. Taushetsplikten kan den misbrukes? Det kan være behagelig å gjemme seg bak taushetsplikten. For ikke-innvidde er det viktig å huske på alle utfordringene som temaet omfatter. Det er også viktig med et bevisst forhold til plikten, og heller ha en aktiv kommunikasjon med den/de opplysningene gjelder. Det bør drøftes muligheter for åpenhet / informasjon med andre for å kunne løse en aktuell sak på en bedre måte. 14

15 15

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse 2017-2018 Plan for sosial kompetanse Stangeland skole Sandnes kommune 20.08.2017 SOSIAL KOMPETANSE Med sosial kompetanse mener vi: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon menneskene trenger

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer