MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØ- OG TRIVSELSPLAN"

Transkript

1 MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å lykkes litt hver dag. 1

2 Vår skole skal ha tydelige voksne som forholder seg til og håndhever felles vedtatte mål, arbeidsmåter og regler i virksomheten. Alle voksne har et ansvar for å følge intensjonene i miljø- og trivselsplanen. Arbeidsmåter skal synliggjøres i de enkelte trinnenes årsplaner. ***** Opplæringsloven 9a sier: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Kunnskapsløftet sier: Opplæringen må ikke rettes bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen. Plangruppa har ansvar for at denne planen holdes levende. Vi vil drøfte den i våre møtefora med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og for å sikre kvaliteten på arbeidet vårt. Miljøog trivselsplanen skal evalueres og revideres i mai/juni hvert år. Innholdsfortegnelse: 1. Sosial kompetanse. side 3 2. Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø. side 5 3. Handlingsplan mot mobbing.... side10 4. Samarbeid hjem skole. side 12 Miljø-og trivselsplanen er behandlet og vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Kirkefjerdingen skole den og gjøres gjeldende fra Denne utgaven er revidert av plangruppe pr og gjøres gjeldende fra samme dato. 2

3 1. SOSIAL KOMPETANSE Mål: Kunnskapsløftet sier: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt eget liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. (s.3) Elevene må treffe valg som prøves mot de normer skolen og samfunnet bygger på. Og skolens ansatte bør foregå med sitt eksempel. ( s.5) Sosial kompetanse er livslang læring. Derfor er det viktig at vi setter fokus på egen atferd og holdninger, både barn og voksne. Personalet ved vår skole vil samarbeide med foreldrene om at barna lærer seg positive normer for samhandling. Vår skole skal ha tydelige voksne som forholder seg til og håndhever felles vedtatte mål, arbeidsmåter og regler i virksomheten. De voksne er modeller for barna. Tiltak: Dette gjør vi ved å styrke utviklingen av: positiv atferd, empati, lek/glede og humor, selvkontroll og selvhevdelse. De fem hovedferdighetene er felles for hele skolen. Den viktigste læringen er den som skjer i her-og-nå situasjonene, både med enkeltelever, mindre grupper og hele trinnet. Voksne bruker problemløsningsmodellen i samtale med barn om et problem eller ved en konflikt. Ansvar: Teamledere har ansvar for å kvalitetssikre dette på sitt team. Dette gjør vi ved å evaluere og revidere hvert år. Alle de voksne på skolen har ansvar for å følge opp målene og gå foran med et godt eksempel. Kontaktlærere har spesielt ansvar for sitt trinn og sine elever. Hele personalet har ansvar for å følge opp situasjoner som de ser, selv om det er elever de ikke har i eget trinn. Elevene på skolen er våre elever, ikke mine og dine. Problemløsningsmodellen/konfliktløsning Kilde: Læreren- pedagog eller omsorgsarbeider, Kari Pape 1. Den voksne gir barna som er involvert i konflikten, mulighet til å fortelle med egen ord hva som er hendt. På denne måten får barna mulighet til å erfare at en og samme hendelse kan oppleves ulikt fra person til person. 2. Den voksne skal være forsiktig med å stille seg som dommer overfor barna og fortelle hva som er riktig og galt. Den voksne skal ikke utpeke en syndebukk, men heller oppfordre barna til å komme med egne 3

4 løsninger på problemene. 3. Den voksne skal oppmuntre barna til å komme videre sammen, og eventuelt hjelpe dem med å komme videre med forslag. Eksempler på mål vi arbeider mot for å utvikle barnas sosiale kompetanse: SMÅSKOLEN Empati: Jeg kan si hva jeg føler. Jeg kan se hva andre føler. Jeg gir trøst og hjelp til andre. Positiv atferd Jeg er grei mot andre. Jeg gir ros. Jeg tar med andre i leik og arbeid. Lek, glede, humor Jeg kan ha det gøy sammen med andre. Jeg viser glede når jeg og de andre får til noe. Jeg samarbeider i leik. Selvkontroll Jeg kan: Ro deg ned! Stopp opp og tenk! Jeg kan vente på tur. Arbeidsro Selvhevdelse Stopp-regelen Jeg tør å si min mening. MELLOMTRINNET Empati Jeg sier hva jeg føler. Jeg forstår hva andre føler. Jeg gir trøst og hjelp. Akseptere en unnskyldning, bli ferdig med ting og legge dem bak seg. Å kunne lytte til andre og gi positiv respons til andres forslag og ideer. Positiv atferd Jeg er hyggelig mot andre Jeg tar med andre i lek og arbeid. Jeg gir ros. Lek, glede, humor Jeg kan ha det moro! Jeg samarbeider i lek. Jeg viser glede når jeg og de andre har fått til noe. Selvkontroll Jeg bidrar til arbeidsro. Jeg kan styre sinne, og tenke før jeg handler. Jeg kan klare å la være å skylde på andre. Jeg kan innrømme en feil uten at det oppleves som et nederlag. Jeg kan kompromisse/jenke meg fram til en løsning. Jeg kan stole på andre vise tillit. 4

5 Selvhevdelse Jeg tør å si det jeg mener. Jeg kan stå imot press ifra andre. 2. ARBEIDSMÅTER SOM FREMMER ET POSITIVT SKOLEMILJØ Læreplanen sier: Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av konsekvensene av egen avgjørelser. Elevene må fra første dag i skolen og stadig med økende alder få plikter og gis ansvar, ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. Slike oppgaver omfatter hele registeret fra fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre elever, ansvar for orden og ryddighet, innsats ved klassetilstelninger og samlingsstunder, hjelp ved bespisning osv. Elevråd Klasseråd Elevansvar på de ulike klassetrinn Elevmedvirkning Uteskole Felles aktiviteter på tvers av klassetrinn Trivselsleder 2.1. ELEVRÅD Det er skoleledelsens ansvar å etablere elevråd. Skolen skal ha en kontaktlærer som følger opp elevrådsarbeidet. Kontaktlærer har avsatt tid til denne funksjonen. Hvert trinn fra trinn velger 2 representanter til skolens elevråd. Elevrådet bestemmer selv hvem som skal være leder, nestleder, sekretær og representanter til Samarbeidsutvalget. 2 elever fra 4. klasse møter som observatører. Opplæring Representantene får et minikurs på høsten med elevrådets kontaktlærer om hva oppgaven som elevrådsrepresentant innebærer, både i elevrådet og på trinnet. Dette gjelder bl.a. møteledelse, referatskriving, avstemningsregler og valg. Hvor ofte har elevrådet møter Det skal være ca. et møte pr. måned, men det kan også innkalles ved behov. Innhold og oppgaver Elevrådet tar opp saker som har kommet fra trinnene eller egne ideer. De kan også få saker fra skolens ledelse. Representantene får i oppgave å ta sakene tilbake til sine trinn. 5

6 2.2. KLASSERÅD Klasserådet er knyttet til elevrådsarbeid og ledes av elevrådsrepresentantene. Det er kontaktlærers ansvar å legge til rette for klasseråd, gi elevene en innføring i demokratiske prinsipper, hva klasseråd er, og hvordan det gjennomføres. Viktige stikkord er møteledelse, referatskriving, møtekultur, avstemningsregler og valg. Opplæring Opplæring i oppgaven som elevrådsrepresentant får elevene av elevrådets kontaktlærer. Likevel er det viktig at trinnets kontaktlærere og tidligere elevrådsrepresentanter gir en kort innføring i hva oppgavene går ut på i forkant av valget av nye representanter. Hvor ofte har klasserådet møter Hyppigheten av klasserådets møter kan variere, men det bør være ett klasseråd før og etter hvert elevrådsmøte slik at elevrådsrepresentantene kan forberede seg til elevrådsmøte, samt få fortelle fra elevråd de har vært på. Innhold og oppgaver Klasserådet tar opp saker som skal bringes videre til elevrådet, eller saker som angår klassen. Det er elevrådsrepresentantene (og kontaktlærer) som har ansvaret for å lede møtene og å skrive referat ELEVANSVAR PÅ DE ULIKE KLASSETRINN Når vi hjelper andre, lærer vi å se andres behov. Vi utvikler vår empati. I samarbeid med klassene og elevrådet har vi utarbeidet arbeids- og ansvarsoppgaver på de ulike klassetrinnene. 1.trinn: 2.trinn: 3.trinn: 4.trinn: 5.trinn: 6.trinn: 7.trinn: Rydde søppel i og rundt gapahuken. Rydde søppel i skolegården på småskolen. Feie trappa for snø og sand. Måke litt snø. Tømme matsøppel på småskolesida 2 ganger pr. uke. Faddere for 1.trinn. Flaggheising på offentlige flaggdager som faller på skoledager. Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Rydde uteområdet (egen plan for mellomtrinnet). Alle elever har ordenselev-oppgaver i løpet av skoleåret ELEVMEDVIRKNING Elevene kan være med å ta aktivt del i sin egen opplæring på ulike måter. Eksempler på elevmedvirkning: 6

7 Klassenivå: Delta i planlegging/komme med innspill til ukeplaner, arbeidsplaner, lekseplaner o.l. Være med på å bestemme arbeidsmåter. Delta i drøfting og utarbeidelse av klasseregler. Være med på å planlegge prøver (bestemme når det passer og hvilke fag). Lage oppgaver selv. Planlegge og gjennomføre undervisning i et fag eller emne. Vurdering av arbeidsoppgaver, planer, klassemiljø o.l. (muntlig, logg, spørreskjema). Planlegge og gjennomføre underholdning. Klasseråd. Individnivå: Elevsamtaler (elev kontaktlærer). Utviklingssamtaler (elev foreldre kontaktlærer). Vurdering av eget arbeid, egen innsats og framgang i forhold til egne mål. Skolenivå: Elevråd. Planlegge felles aktiviteter og fellessamlinger. Representanter fra elevrådet er medlemmer av skolens Samarbeidsutvalg (SU). Underholdningsoppdrag (fellessamlinger, sommerfest) UTESKOLE Uteskole betyr at vi flytter klasserommet ut og har undervisning ute. Vi bruker naturen og nærområdet, bl.a. gapahuken og lavvoen som læringsarena. LK-06 sier at skolen skal gi elevene varierte læringsmiljøer. De skal lære å ferdes og oppholde seg ute i naturen og de skal nytte naturen til idrett og friluftsliv TEMADAGER OG FELLESARRANGEMENT Dette er aktiviteter som enten hele skolen eller noen trinn gjennomfører sammen. (Se vedlegg). I dette ligger også arrangement i regi av Kulturell Skolesekk TRIVSELS- OG ORDENSREGLER Ordensregler for alle skolene i Eidsberg: Ordensreglementer er utarbeidet etter retningslinjer fastsatt i Opplæringsloven 2-9 og 2-10, Arbeidsmiljøloven og Forvaltningsloven 37 og 38 Forventninger om atferd Elevene skal vise hensyn og respekt overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Denne regelen gjelder på skoleområdet, på skoleveien og i situasjoner der skolen har ansvaret for tilsyn med elevene. Elever og ansatte i skolen har ansvar for at ingen blir mobbet. Ved sykdom utover 3 dager skal foresatte varsle skolen. Kniver og andre skarpe/spisse gjenstander, samt andre slags våpen som kan påføre andre skade, må ikke kunne tas med til skolen eller skolens arrangementer. 7

8 Tobakk og rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller på arrangementer som er i skolens regi. Skolen har anledning til å nekte elever å delta på skolens aktiviteter/ turer dersom deres deltakelse utgjør en risiko for å ødelegge for andre. Skolens ordensreglement: Innenfor rammen av lov og forskrift skal skolen utarbeide utfyllende ordensregler/ trivselsregler. Slike regler skal inneholde: Regler for orden og atferd den tiden skolen har ansvar for elevene. Rettigheter og plikter for elevene. Skolens utfyllende regler/trivselsregler behandles endelig i Samarbeidsutvalget. Permisjon fra undervisningen: Når det er forsvarlig, kan permisjon fra pliktig opplæring etter søknad innvilges i inntil 2 uker. Vilkåret er at foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Kontaktlærer kan gi elevpermisjon 2 dager etter søknad i meldingsbok. Rektor kan gi elevpermisjon i inntil 10 skoledager. Foresatte søker på eget skjema. Permisjon utover 10 dager krever at eleven meldes ut av skolen. Foresatte sender skriftlig orientering om utmeldingen til Kultur og oppvekstkontoret. Ved ugyldig fravær kan sanksjoner overfor eleven iverksettes (jfr. Brudd på ordensreglementet). Ansvar og erstatning: Eleven er selv ansvarlig for utstyr som ikke er nødvendig i opplæringen. Nærmere bestemmelser om hva man ikke kan ta med seg på skolen finnes i skolens eget ordensreglement. Erstatning ved ødeleggelse/tyveri av elevenes tøy/eiendeler skjer i tråd med retningslinjer vedtatt av Hovedutvalg for undervisning. Elever kan bli pålagt å erstatte skade som de gjør med vilje eller ved uaktsomhet. Erstatning av skade ved uaktsomhet, bør vurderes nøye og eventuelt deles mellom elev/elever og skole. Skoleveien: Det forventes at elevene viser hensyn og respekt for medelever og andre på skoleveien. Dette gjelder både for gående, syklende og for dem som kjører buss. Elever som sykler til skolen bør bruke sykkelhjelm. Skolen anbefaler at elever bruker sykkel til skolen først i 5. klasse. Brudd på ordensreglementet Før tiltak eller sanksjoner settes i verk, skal eleven ha anledning til å forklare seg i saken. Reaksjonsmåten skal stå i rimelig forhold til alvorlighetsgraden av regelbruddet og elevens alder. Skolen vurderer om kontakt med hjemmet er påkrevet. Eleven skal vurderes etter skolens ordensreglement (jfr. Opplæringsloven 3-5). På ungdomstrinnet kan dette få konsekvenser for ordens- og oppførselskarakteren. Tiltak/ sanksjoner: Muntlig advarsel, tap av goder, gjensitting, arbeid for å rette opp påført skade på skolens eiendom, ekstra tilsyn, bortvisning, midlertidig eller permanent bytte av klasse/ skole og i alvorlige tilfeller politianmeldelse er aktuelle reaksjonsformer overfor elever som viser uakseptabel atferd i skoletiden. Dette gjelder også på skoleveien/skolebussen (jfr. retningslinjer for skoleskyss fra Østfold fylkeskommune vedtatt 2005, rev. 2009). Hjemsendelse kan bli aktuelt som sanksjon etter uakseptabel oppførsel på turer i skolens regi. I henhold til skadeerstatningsloven er foresatte/eleven erstatningsansvarlig med inntil kr 5000,- for hver enkelt skade deres barn/eleven er ansvarlig for. Bortvisning: Elever i klassetrinn som bryter ordensreglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager. Elever i klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Når det gjelder bortvisning for resten av dagen, skal foreldrene bli varslet før det settes i gang tiltak. Øvrige tiltak ved brudd på ordensreglementet fremkommer i skolens utfyllende ordensreglement. For tiltak /sanksjoner gjelder forvaltningslovens regler. Rektor selv gjør vedtak etter å ha rådført seg med elevens lærer. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det ilegges nye sanksjoner. 8

9 ORDENSREGLEMENTET SKAL GJØRES KJENT FOR ELEVER OG LÆRERE. Vedtatt i HOU ? Regler for orden og oppførsel ved Kirkefjerdingen skole (Utfyllende regler i hht. felles ordensreglement i Eidsberg kommune) Elevene ved Kirkefjerdingen skole: 1. Skal snakke og oppføre seg ordentlig overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen og SFO. 2. Skal følge beskjeder gitt av voksne, både i timer, friminutt og på SFO. 3. Skal komme tidsnok inn til timen. 4. Skal møte forberedt og med nødvendig utstyr i orden. 5. Skal rydde etter seg og stelle pent med skolens materiell og utstyr. 6. Skal gå og bruke innestemme innendørs. 7. Skal ikke ha med tyggegummi eller godteri. 8. Skal ikke ha med farlige gjenstander. 9. Skal ikke bruke mobiltelefon i skoletida. (jfr. egne mobilregler) 10. Må være klar over at utstyr som ikke er nødvendig for opplæringen tas med på eget ansvar. Reaksjoner på regelbrudd: Tilsnakk, samtale Konsekvens på egen adferd Melding hjem, møter mellom foresatte/elev/skole Erstatningsansvar Utvisning 3. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING (ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ) «Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykosoialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Opplæringslova 9a 3.1 Godt psykososialt miljø på skolen Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel 9

10 være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger 3.2 ELEVENES OPPLEVELSE AV DET PSYKOSOSIALE MILJØET AVGJØR OM DET ER GODT NOK Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis det psykososiale miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens psykososiale miljø ikke er godt nok. Rektor, lærere eller medelever skal ikke bagatellisere hva eleven opplever. Rektor kan for eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig og krenkende, skal skolen ta det på alvor 3.3 HVA ER MOBBING? Det er mobbing når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Mobbing er når en elev blir utsatt for åpne angrep fra andre, eller når en elev blir holdt utenfor og ikke får være med de andre. Mobbing kan stoppes. Det må likevel understrekes at det trolig ikke er mulig å fjerne mobbing som fenomen. Det er det enkelte mobbetilfellet som lar seg stoppe Hvordan vår skole forebygger mobbing: Jobbe med skolemiljøutvikling (se kap 2) Klassemiljøutvikling (se kap 1 og 2) Samarbeid hjem skole (se kap 4) Felles forståelse i personalet om mobbeproblematikken Hvordan vi motarbeider mobbing: Individuelle samtaler med mobberne. Disse utføres av rektor. Eksempel på framgangsmåte: 1. Når du har mistanke om mobbing, spør helst den som blir mobbet: NÅR HVOR HVORDAN HVEM? Skriv ned. 2. Bli enig med læreren som har mobberne i timen om når du skal hente dem en og en og uten at de kan snakke med hverandre. Ingen av elevene skal vite at du kommer. 3. Hent først elev 1. Gjennomfør samtalen. Gå tilbake med elev 1. Vær alltid to voksne under slike samtaler. 4. Hent elev 2. Gjennomfør samtalen på samme måte. 5. Om nødvendig kan dette gjentas med flere elever. Som oftest er det tilstrekkelig å snakke med lederne, og de er sjelden flere enn fire. 10

11 6. Alle samtalene må gjennomføres sammenhengende, slik at elevene ikke får snakke med hverandre. 7. Pass på at elevene merker at du kontrollerer dem noen ganger den påfølgende uka. 8. Etter ei uke bestemmer du tid for ny samtale. Gjennomfør denne Hvordan skolen følger opp mobber: - Samtale med foreldre/foresatte - Tilpassede sanksjoner - Enkeltvedtak skal fattes i hver sak - Tett observasjon i friminuttene - Bytte av miljø Hvordan skolen følger opp mobbeoffer: - Samtale med foreldre/foresatte - Støttesamtaler med mobbeoffer. (Disse utføres av rektor). - Tett observasjon i friminuttene - Enkeltvedtak skal fattes i hver sak Forebyggende tiltak retningslinjer for personalet: 1. Ta mobbing regelmessig opp i klassen for å påvirke holdningene til problemet. 2. Planen gjennomgås samlet i personalet i begynnelsen av hvert nytt skoleår. Sjekk også tilstanden og omfanget av uteleker hvert nytt skoleår. Dette er generelt forebyggende og aktivitetsskapende. Nødvendige innkjøp foretas, se også punkt Materiell for utvikling av klassemiljøet kan være hentet fra program som Lev vel, Steg for steg, hefte fra Elevmeglerne og Kjetil og Kjartan (om digital mobbing). 4. Gjennomfør elevsamtaler minst en gang pr. halvår. Temaet trivsel og mobbing skal behandles hver gang. Disse kan også gjøres i forbindelse med de halvårlige utviklingssamtalene. I etterkant av utviklingssamtalene skal kontaktlærerne gi muntlig tilbakemelding til rektor om status for klassen. Rektor registrerer dette i eget skjema. Dersom det avdekkes bekymringsverdige forhold, skal rektor i samarbeid med kontaktlærer ta disse videre. 5. Det kan deles ut invitasjoner til fødselsdager eller fester på skolen dersom alle av samme kjønn eller hele klassen blir invitert. Dette må informeres om på foreldremøte om høsten. Bytting/overlevering av julegaver gjøres utenfor skoletid for å hindre opplevd skjevfordeling mellom elevene. 11

12 6. Ha god utevakt i friminuttene, spesielt på bortgjemte steder. Informer den som har utevakt om hvilke barn som er mest utsatt, og hvem det er som pleier å mobbe. Be om at det blir holdt spesielt øye med disse. 7. Ha mulighet for mange aktiviteter i friminuttene. Er det for lite å ta seg til, er risikoen større for at barna mobber hverandre. Nødvendige innkjøp av uteleker foretas, se også punkt 2. Trivselslederprogrammet igangsettes f.o.m. skoleåret 2014/ Tillat aldri nedsettende kommentarer, sukk, minespill o.l når noen sier eller gjør noe, eller de blir valgt til noe. 9. Minn elevene om at de skal fortelle til de voksne hvis de selv eller andre blir mobbet. Understrek at dette ikke er å sladre, men å hjelpe. 10. Legg merke til stille og tilbakeholdne barn. Se etter hvordan de andre barna behandler dem. Ofte er det nettopp slike barn som er mest utsatt for mobbing. 4. SAMARBEID HJEM - SKOLE Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring. Forskrift til Opplæringslova 4.1. FORMELL STRUKTUR / FORELDREDELTAKELSE (Opplæringsloven 11-1 og 11-4) Foreldreråd : Alle foreldrene med elever på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU-lederen velges av stor-foreldremøte. Foreldrerådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene, og å medvirke til samarbeid, samhold, trivsel, positiv utvikling av skolemiljøet og mellom foresatte-elever og skole. 12

13 FAU foreldrerådets arbeidsutvalg: FAU består av to foreldrekontakter fra hvert klassetrinn i tillegg til leder valgt av Foreldrerådet (stor-foreldremøte). FAU har ingen formell beslutningskompetanse, men er et forum for samarbeid, ide-utveksling og kommunikasjon. FAU arrangerer 17.mai-feiring, avslutninger og koordinerer dugnader osv (Prosjektgrupper). SU samarbeidsutvalget: SU består av representanter for foreldre (valgt av FAU), representanter fra elevrådet, undervisningspersonale, andre ansatte og kommunen. SU har uttalerett i alle saker som gjelder skolen, og de kan gis delegert styringsoppgaver fra kommunen. Skolen har egen plan for arbeidet i SU 4.2. KOMMUNIKASJON Foreldremøtet: Foreldremøtet er viktig for hjem skole samarbeidet. Der må man blant annet avklare rollefordeling kontaktlærerlærer foreldrekontakter. Det er også ønskelig at foreldremøtet legger opp til mindre fokus på planer og mer på dagens utfordringer. Da er det viktig at det er en god struktur med fokus på både hygge og nytte. Det er viktig med en møteinnkalling med felles agenda som kontaktlærer og foreldrekontakt samarbeider om. Referat fra møtet skrives av en foreldrekontakt. Foreldresamtale / utviklingssamtale: I en foreldresamtale (utviklingssamtale) er det viktig at foreldre og kontaktlærere er likeverdige partnere. Det er viktig å forberede tema på forhånd både for foreldre og kontaktlærer. Det avsettes ½ time pr.elev hvert halvår til foreldresamtaler/ utviklingssamtaler. Både lærer og foreldre må være presise til avtaler. Ved behov avtales det en oppfølgingstid. Konflikt hva da? Hvis det oppstår konflikter, er det viktig å tenke på at det involverer mye følelser. Da kan det være behov for objektiv / ikke emosjonelt involvert bistand. Det kan for eksempel være vanskelig å kritisere / diskutere en lærer eller andre foreldre med f.eks rektor. Da kan man bruke foreldrekontaktene eller andre i FAU til å sitte på samme side av bordet da de har taushetsplikt. Kommunikasjon hjem skole generelt: For å legge til rette for at hjemmene lett kan nå kontaktlæreren, er det viktig at kontakttimen/tiden står på ukeplanen til elevene. Det bør også være et møte med foreldrekontakter og kontaktlærere i starten av et skoleår. I tillegg oppfordres det til uformelle foreldresamlinger (uten lærer!). Det er viktig å tenke på at engasjement gir samarbeid! 4.3. TAUSHETSPLIKTEN (Opplæringsloven 15-1 og Forvaltningsloven 13-13e) Taushetsplikt - en trygghet og en utfordring 13

14 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt som gjelder for skolen står i opplæringsloven 15-1, jf. Forvaltn.l e. Denne gjelder ikke bare ansatte, men også foreldrekontakter, medlemmer i råd og utvalg, foreldre som hjelper til på turer, klassefester osv. Taushetsplikt hvorfor? Taushetsplikten skal ivareta personvernet. Dette handler om tillit at man kan stole på at personlige opplysninger ikke tilflyter uvedkommende. Taushetsplikten omfatter alle personlige opplysninger som ikke er allment kjent eller offentlig tilgjengelig. Taushetsplikt - hva kan sies Elev / foreldre kan selv frivillig gi opplysninger til tredje part og de kan gi tillatelse til at opplysninger gis videre av den som har taushetsplikt. Opplysninger kan diskuteres med andre som har taushetsplikt dersom dette er nødvendig, men her er det viktig med en streng tolkning av nødvendig. I en del tilfeller kan det også være nødvendig å anonymisere/generalisere informasjonen man ha fått. Taushetsplikt - utfordringer Det er viktig å tenke på at taushetsplikten gjelder ovenfor andre selv om de også har taushetsplikt. Det er også viktig å tenke på at det kan være en stor belastning å sitte inne med taushetsbelagt informasjon ( om de bare hadde visst. ). Samtidig må en huske på at brudd på taushetsplikten er straffbart. Taushetsplikten kan den misbrukes? Det kan være behagelig å gjemme seg bak taushetsplikten. For ikke-innvidde er det viktig å huske på alle utfordringene som temaet omfatter. Det er også viktig med et bevisst forhold til plikten, og heller ha en aktiv kommunikasjon med den/de opplysningene gjelder. Det bør drøftes muligheter for åpenhet / informasjon med andre for å kunne løse en aktuell sak på en bedre måte. 14

15 15

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT 1 Tomter skole, Hobøl kommune TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT Godkjent av Samarbeidsutvalget ved Tomter skole 13.juni 2012 Rektor Olav-Helge Karlsen 2 TOMTER SKOLE INNHOLD ORDENSREGLEMENT 1. Ordensreglementets

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Sosial kompetanseplan for Danvik skole Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer