PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING"

Transkript

1 PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011

2 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv. Dette vil blant annet handle om at barn kan etablere gode vennskap og føle seg akseptert. De må kunne kommunisere godt med både jevnaldrende og voksne, ta ansvar for egen læring, hevde egne rettigheter og mestre skolens forventninger til egen atferd. På grunn av økende fokus på dette området er skolen pålagt å arbeide mer systematisk med dette. Læreplanen understreker at opplæringen ikke bare har faglige mål, men også mål knyttet til sosial og personlig utvikling. Skolen skal stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Videre sier Opplæringsloven at: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet ( 9A-3). I visjonen for Kroer skole står det: "Elevene våre er trygge og lærer i et rolig og mobbefritt miljø". Med dette som mål sier vi nei til all form for mobbing og andre former for vold og trakassering. Alle elever på Kroer skole skal kjenne seg trygge på skolen, slik at de kan trives og ha de beste forutsetninger for god læring. Skolen har nulltoleranse når det gjelder mobbing! I arbeidet mot mobbing er vi avhengige av øyne som ser, hjerter som bryr seg, og mot til å si stopp. Det er viktig at skole og hjem samarbeider om dette holdningsskapende arbeidet. Jo flere som engasjerer seg, jo bedre er mulighetene for å lykkes. Jeg håper denne planen kan være et godt arbeidsredskap for både ansatte og foreldre i forhold til det sosiale arbeidet som blir gjort for at Kroer skole skal være en trygg læringsarena hvor alle viser respekt for hverandre og tar vare på hverandre. Kroer skole Kristin Johnsrud Evang rektor

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s.1 Innholdsfortegnelse s.2 Kroer skoles elevsyn s.3 Arbeid med sosial kompetanse s.3 Skolens arbeid mot mobbing s.4 1 Tiltak knyttet til utvikling av sosial kompetanse/forebygging av mobbing s.4 A. Samarbeid med foresatte s.4 B. God klasseledelse s.5 C. Arbeid med skolens kjerneverdier s.6 D. Trygg skolegård s.6 E. Trivselstiltak s.7 F. Elevsamtaler s.8 G. Klasseråd s.8 H. Klassemøter s.8 I. Elevråd s.8 J. Trivselsregler s.8 K. Klasserutiner og ansvarsoppgaver s.8 L. Vennegrupper s.9 M. Ordensregler med konsekvenser s.9 N. Rutiner ved uønsket atferd s.9 Kjennetegn på måloppnåelse s.9 Vedlegg 1 Mål for elevenes sosiale kompetanse s.10 Trinn 1 s.10 Trinn 2 s.11 Trinn 3 s.12 Trinn 4 s.13 Vedlegg 2 Ordensregler for Kroer skole s.15 Vedlegg 3 Rutiner ved uønsket atferd s.16 Vedlegg 4 Rutiner ved mobbing s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s Kontinuitet i arbeidet s.21 Vedlegg 5 Elevsamtaler på Kroer skole s.22 Vedlegg 6 Klassemøter s.23

4 Vedlegg 7 Vennegrupper s.24 KROER SKOLES ELEVSYN 2 Kroer skoles elevsyn bygger på at hvert enkelt barn er unikt og har egenverdi. Det betyr: Alle elever er like mye verdt, med ulike evner, sosial bakgrunn og etnisk opprinnelse Hver enkelt elev blir sett Eleven får utfordringer ut fra egne evner og forutsetninger Elevene er selvstendige og tar ansvar for egne handlinger Vårt elevsyn ligger til grunn for arbeidet med sosial kompetanse. Vi mener at skolen kan gjøre mye for å hjelpe elevene til å utvikle god sosial kompetanse, og vi er gjennom Læreplanen K06 pålagt å vektlegge slikt arbeid. ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE Vi definerer sosial kompetanse som: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjoner mennesker trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i, eller trolig kommer til å ta kontakt med, samtidig som de trives og kan opprettholde et positivt selvbilde. (Garbarion 1985, Lamer 1996) Dimensjoner innenfor sosial kompetanse: 1. Empati (gjenkjenne og skille mellom egne og andres følelser, kunne lytte, se ting fra andres ståsted, og ta hensyn) 2. Selvhevdelse (kunne ta kontakt på en passende måte, lese sosiale situasjoner og innrette seg, akseptere og be om hjelp, hevde sine rettigheter på en akseptabel måte, og skaffe seg venner) 3. Selvkontroll (takle uenighet, kunne tilgi, kunne takle og oppgi eget sinne, takle frustrasjon og egne feil, og opptre forsonende) 4. Prososial atferd (gjøre nytte for seg og rose andre, glede seg over andres prestasjoner, beherske kommunikasjon, og vise høflighet) 5. Glede og humor (kunne glede seg over ting i hverdagen, og se det humoristiske i en del situasjoner alene og sammen med andre) 6. Ansvarsfølelse (føle og ta ansvar for egne og andres ting, kunne rydde og holde orden, ta ansvar for egen læring og for sin del av fellesoppgaver) 7. Arbeidsvaner (kunne holde arbeidsro, vente på ordet, følge beskjeder, arbeide selvstendig, planlegge og gjennomføre eget arbeid, kunne avslutte/få ting ferdig) Disse 7 dimensjonene ligger til grunn for vårt arbeid med utvikling av sosial kompetanse hos elevene (vedlegg 1). Vi tror at barn lærer praktisk gjennom: Imitering av modeller Positive og negative erfaringer

5 Speiling hjelp til å se sin egen atferd gjennom andres øyne Forsterkning av atferd påførte konsekvenser av handlinger som kan oppleves positive og negative Arbeid med sosial kompetanse skjer: Arbeidet med de sosiale målene skal være integrert i arbeidet i alle fag og skje gjennom hele året. Det skal inngå i den jevne dialogen med eleven og foresatte. Felles sosiale mål for skolen og SFO tilpasses de ulike alderstrinn og settes opp på trinnenes ukeplaner. 3 SKOLENS ARBEID MOT MOBBING Skolens arbeid mot mobbing bygger på fire prinsipper: 1. Forebygging 2. Avdekking av mobbing (vedlegg 4) 3. Problemløsning av mobbesaker (vedlegg 4) 4. Kontinuitet i arbeidet (vedlegg 4) Definisjon: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer (Dan Olweus) Tiltak knyttet til utvikling av sosial kompetanse tilsvarer første prinsipp forebygging i skolens arbeid mot mobbing. Disse inngår i skolens systematiske arbeid for å realisere de krav som er formulert i Opplæringslovens 9a-1og skal sikre at: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. TILTAK KNYTTET TIL UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE/FORBYGGING AV MOBBING For at vi skal lykkes i dette arbeidet må skolen og hjemmet samarbeide og kommunisere godt. Vi må ta et felles ansvar for elevenes sosiale utvikling. Grunnlaget for samarbeidet mellom skole og hjem beskrives slik i Kunnskapsløftet: Foreldrene/de foresatte har hovedansvaret for egne barn, og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. A. Samarbeid med foreldre/foresatte Mål: Skolens personale og foreldre/foresatte har et åpent og vennlig forhold med tanke på elevens faglige og sosiale utvikling. Foreldre og foresatte kan forvente at skolen: Tar signal fra foreldre og foresatte på alvor Gir beskjeder på ukeplaner. Tar umiddelbar kontakt når spesielle situasjoner oppstår.

6 Åpner for at foresatte kan ta kontakt når de har behov for det. Innkaller til 2 foreldremøter i løpet av året, der blant annet mobbing er et tema. Gjennomfører halvårlige utviklingssamtaler, der blant annet mobbing er et tema. Legger til rette miljøtiltak / sammenkomster. Har en oppdatert hjemmeside. Sender ut infoskriv flere ganger i året. 4 Skolen forventer at foresatte: Møter opp på foreldremøter og utviklingssamtaler. Involverer seg i elevens skolearbeid og lekser. Tar kontakt med kontaktlærer eller andre ansatte ved skolen dersom det er saker de ønsker å ta opp med skolen. Følger opp beskjeder/meldinger fra lærer/rektor om ting som har skjedd på skolen. Deltar i et positivt holdningsskapende arbeid med barna. Stiller opp på sosiale aktiviteter som foreldrekontaktene arrangerer. Fremmer saker og er aktive i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). B. God klasseledelse Dersom barn og unge skal utvikle sosial kompetanse, må de oppleve at kompetansen er etterspurt og verdsatt i flere miljøer, samtidig som de har mulighet til å observere kompetente modeller. Vi voksne må ha og vise de sammen holdningene som vi ønsker å utvikle hos elevene. Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til Det betyr: - Vi ser den enkelte elev - Vi har tillit til elevene - Vi er lydhøre overfor elevene og viser dem respekt - Vi fokuserer på positiv atferd - Vi har positive forventninger til elevene - Vi sørger for at elevene opplever mestring - Vi skaper struktur, oversikt og forutsigbarhet for elevene - Vi gir korte og presise instrukser og beskjeder - Vi har jevnlige samtaler med elevene (elevsamtalen) - Vi skal i størst mulig grad irettesette elevene på tomannshånd Lærer er en tydelig voksen og synliggjør skolens rutiner og normer for elevene Det betyr: Klassene har gode rutiner for orden på klasserom og i garderoben Vi har god og samlende start på skoledagen Vi avslutter dagen på en god og rolig måte Elevene blir gitt ansvar, medbestemmelse og muligheter til samarbeid

7 Vi fokuserer daglig på skolens kjerneverdier Vi gjennomgår skolens ordensregler hver høst Vi har tydelige klasseregler som følges aktivt opp Vi har faste grenser mot uakseptabel adferd De voksne viser tydelig hvor grensene går Lærerne er positive modeller og viser engasjement Vi har nulltoleranse til mobbing Vi har elevsamtaler der mobbing er tema Vi har foreldresamtaler to ganger i året, der mobbing er et tema C. Arbeid med skolens kjerneverdier 5 Ut fra skolens visjon har vi avledet tre kjerneverdier som skolefellesskapet skal bygges på og som skal prege skolemiljøet vårt. Sammen med foresatte har elevene kommet fram til hva disse kjerneverdiene betyr for dem: 1. Respekt Jeg gjør mot andre det jeg ønsker at andre skal gjøre mot meg Vi aksepterer at vi er forskjellige og har forskjellige meninger Vi er alle like viktige Vi er ærlige mot hverandre Vi lytter til hverandre Vi er høflige mot hverandre Vi hilser på hverandre 2. Trygghet Alle er innenfor, ingen er utenfor Vi støtter og hjelper hverandre Vi bryr oss om hverandre Vi er mobbefrie Vi har lærere som vi stoler på Vi har voksne som passer på oss i friminuttene 3. Utfordringer Øvelse gjør mester Jeg tør å prøve noe nytt Jeg vil strekke meg Jeg tar sjanser Jeg tør å si det jeg mener Jeg tør å feile og tape Skolens kjerneverdier skal være godt synlige på hele skolen for elevene og de voksne Både voksne og barn skal hele tiden ha fokus på disse verdiene. Positiv atferd forsterkes med positive tilbakemeldinger til hverandre. Uakseptabel atferd skal også konfronteres mot kjerneverdiene. D. Trygg skolegård

8 Det betyr: Vi har god inspeksjon i friminuttene de voksne er synlige og tilstede for elevene Alle voksne skal bry seg, uansett om de har inspeksjonsoppgaver eller ikke Skolen har Trivselsledere Trivselsprogrammet er et program for økt aktivitet i friminuttene, det er ikke et antimobbeprogram. Trivselsprogrammet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel. Trivselslederne skal: Legge til rette for aktiviteter i friminuttene Vise spesiell oppmerksomhet mot de yngste, samt elever som går alene. De skal også rapportere om tilfeller av mistrivsel (kjedsomhet, utestening, mobbing etc.) 6 E. Trivselstiltak Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige stikkord for skolen. Sammen med foresatte og andre samarbeidspartnere er vi opptatt av å gi barna gode tradisjoner. Vi legger til rette for gode fellesopplevelser; turer, konserter, samlinger: Fellessamlinger Månedens sang og bilde Aktivitetsdager Felles skogturer Grunnskolens uke og Kroer kafé Lucia feiring, juleverksted og julegrøt Ansvarsoppgaver på de enkelte trinn Skoleavslutninger jul og sommer Leirskole Ansvarsoppgaver som for eksempel Fadderoppgaver Oversikt over klassenes ansvarsoppgaver: Trinn Oppgaver Når 1.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Baking av lussekatter 1 gang i desember Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 2.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Julespill Rusken Høst og vår Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 3.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Lucia Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 4.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Trivselsledere Periode på 13 uker Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Aktivitetsdag for småtrinnet våren

9 Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 5.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Trivselsledere Periode på 13 uker Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 6.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Trivselsledere Periode på 13 uker Faddere for elevene på 1.trinn Hele året Grøtfest 1 gang i desember Baking av lussekatter 1 gang i desember Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 7.trinn Månedens sang og bilde Etter oppsatt plan Trivselsledere Periode på 13 uker Faddere for elevene på 2.trinn Hele året Rusken 1 gang om høsten og 1 gang om våren Aktivitetsdag hele skolen Slutten av skoleåret Holde orden i klasserom og garderobe Hele året 7 F. Elevsamtaler og utviklingssamtaler Alle elever skal ha minst 2 elevsamtaler hvert semester. Utviklingssamtaler gjennomføres med foreldre hvert semester. Utvikling av elevens sosiale kompetanse skal alltid inngå i disse samtalene. (vedlegg 5) G. Klasseråd møtested for sosial vekst og utvikling Alle klasser skal gjennomføre klasseråd hver uke. Klasserådet er det forum hvor klassen i første rekke samtaler om skolemiljøet og drøfter tiltak som gjør at elevene opplever trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å skape en trygg ramme for disse møtene. Regler og rutiner for møtene må lages sammen med elevene. Møtene bør ikke vare for lenge (15 20 minutter) og bør legges til en fast tid hver uke. Alle elever kan komme med saker til klasserådet. Klasserådet bør ha en saksliste hvor alle elevene kan melde saker. Lærer er møteleder på 1. 4.tr., men på 5. 7.trinn bør elevene få trene på å være møteleder. H. Klassemøter Klassemøter styrker det sosiale miljøet og er et viktig forum for både fagdrypp og sosiale samtaler. I tillegg gir et godt klassemiljø bedre rom for læring på alle plan (se vedlegg 6). I. Elevråd I følge opplæringsloven 11-2 skal det ved hver grunnskole være et elevråd med representanter for elevene. Representantene skal velges senest tre uker etter at skolen har startet på høsten. Et medlem at undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Valg av leder gjøres på det første møte hvert skoleår. Elevrådsleder er den som leder møtene, men elevrådskontakten hjelper til med å sette opp agenda.

10 Etter at saksliste til elevråd er sendt ut, avholdes klasseråd/klassemøte. Elevrådsrepresentantene gjennomgår sakslista med trinnet og tar med innspill til elevrådet. Nye saker sendes elevrådsstyret i god tid før neste innkalling. Alle elever kan komme med saker til elevrådet gjennom klasseråd. Elevrådsrepresentantene har ansvar for at referat fra elevrådsmøte blir gjennomgått på trinnet. J. Trivselsregler Alle klasser skal ha trivselsregler. Elevene er med på å utarbeide disse reglene. Det bør være få regler (maks 5) som alle skal følge. Konsekvenser avtales med elevene. Reglene innøves, og henges opp så alle kan se dem. I forhold til brudd på regler kan tenkepause (timeout) praktiseres. Eleven kan sendes til kontoret (eller et annet sted der eleven kan ha tilsyn av voksne) for å ta en tenkepause i et avtalt rom. Det gis beskjed til kontoret via telefon. K. Klasserutiner og ansvarsoppgaver Alle klasser må utarbeide rutiner for hvordan elevene skal gjøre ulike ting i klassen. Det kan være rutiner for spising, henting og utdeling av melk, hvordan elevene skal gå ut og inn av klasserommet, hvordan de skal gå for å hente ulike ting de trenger osv. Klassen skal ha et system for elevansvarsoppgaver i forhold til rydding og ordensoppgaver (feiing, rydding, hente og dele ut melk osv.). 8 L. Vennegrupper Vennegrupper er et godt miljøtiltak for skolen. Det styrker samholdet i klassen og fører til at elevene raskere blir trygge på hverandre. Elevene lærer hverandre å kjenne på en bedre måte og gir også foreldrene mulighet til å bli bedre kjent med sine barns klassekamerater. Vennegrupper tas opp som tema på foreldremøter hvert semester. K. Ordensregler med konsekvenser Skolen følger de overordnede ordensreglene vedtatt i Ås kommune, men har i tillegg utarbeidet skolens regler med konsekvenser. Disse er vedtatt av skolens samarbeidsutvalg. (Vedlegg 2) Reglementet gjennomgås i starten av hvert skoleår sammen med elever og foresatte. N. Rutiner ved uønsket atferd Se vedlegg 3. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE For å kunne evaluere effekten av det arbeidet som blir utført er det viktig å formulere kjennetegn som er kontrollerbare og omforent av alle parter i skolesamfunnet. Det avsettes derfor tid i alle skolens organer for å utforme kriterier og evaluere erfaringer. Følgende kjennetegn foreslås som et utgangspunkt for arbeidet med de sosiale hovedmål: Nr. Kjennetegn Merknad 1 Ingen elever opplever å bli mobbet Baseres på den årlige

11 på Kroer skole. elevundersøkelsen / trivselsundersøkelse 1. 4.tr. Utviklingssamtale / elevsamtale. 2 Alle skolens elever har venner. Baseres på den årlige elevundersøkelsen / trivselsundersøkelse 1. 4.tr. Utviklingssamtale / elevsamtale. 3 Skolens elever uttrykker i elevundersøkelsen høy grad av trivsel. 4 Skolens elever og deres foresatte har høy grad av tillit til skolens personale. 5 Skolens personale uttrykker stor grad av trivsel i sin arbeidssituasjon. 6 Skolens elever oppnår gode faglige resultater. 7 Skolens elever utvikler gode sosiale ferdigheter. 8 Skolens sosialpedagogiske plan er godt kjent av alle parter i skolen. Baseres på den årlige elevundersøkelsen /trivselsundersøkelse 1. 4.trinn Baseres på årlig elevundersøkelsen og kontakt med foresatte gjennom FAU og i utviklingssamtalene. Forelderundersøkelsen gjennomføres på trinn 3 og trinn 6. Kommunale brukerundersøkelser. Baseres på årlig medarbeiderundersøkelse. Informasjon hentes gjennom Kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Gjennom elevsamtaler / utviklingssamtaler. Gjennomgås i skolens ulike organ hvert år. Ligger lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. 9 Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med uavhengig av alder eller klasse. Elevene eier alle målene, og de kan erobre dem når de er modne for det. TRINN 1 Empati og prososial atferd Jeg ser eller oppdager når noen er lei seg Jeg sier fra hvis jeg ser at andre blir plaget Jeg prøver å trøste når noen er lei seg Jeg sier unnskyld når jeg har kommet til å gjøre noe galt Jeg bruker vær så god riktig

12 Jeg ber om noe på en høflig måte: Kan jeg å lov. Kan jeg få låne Jeg sier takk når jeg får noe eller får lov til noe Jeg kan si takk for lånet og takk for hjelpen Jeg hilser på de jeg møter Jeg sier ha det, takk for i dag når vi går fra hverandre Jeg kan håndhilse og si hva jeg heter Jeg kan vente på tur Jeg sitter i ro mens jeg spiser Selvhevdelse Jeg sier fra til en voksen hvis jeg blir plaget eller ikke har det bra Jeg følger reglene i leker og spill Når vi leker sammen får de andre og jeg bestemme litt hver Jeg deltar i opptreden på scenen sammen med gruppa Jeg klarer å komme inn i lek med andre uten hjelp Jeg viser at jeg kan leke med mange forskjellige barn Selvkontroll Jeg takler at noen av og til bestemmer over meg Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre Glede og humor Jeg kan le sammen med andre når noe er morsomt Jeg kan vise og snakke om at jeg gleder meg til noe Jeg prøver å gjøre andre glad Jeg kan le og gi applaus når andre opptrer Ansvarsfølelse Jeg deltar aktivt i felles aktiviteter Jeg kan sette sko, støvler og klær på rett plass i garderoben Jeg kaster søppel på riktig sted Jeg kan rydde på arbeidsplassen min Arbeidsvaner Jeg kan ta imot og følge en beskjed Jeg kan sitte stille i samlinger Jeg rekker opp hånda og venter med å snakke til jeg får lov 10 TRINN 2 Empati Jeg ser/forstår når andre barn er lei seg, sinte, glade eller redde Jeg tar hensyn når jeg ser hvordan andre har det Selvhevdelse Jeg kan forklare for en voksen når jeg er uenig eller uvenner med noen Jeg kan fortelle om jeg er sint, lei meg eller glad Jeg kan fortelle om noe i samling Jeg kan finne på hva vi skal leke Jeg kan fremføre noe på scenen sammen med en mindre gruppe

13 Selvkontroll Jeg kan innrømme når jeg tar feil Jeg tåler å tape i spill og sport Prososial atferd Jeg kan gjøre oppgaver for fellesskapet Jeg kan følge skolens og klassens regler Jeg kan følge regler i leker og spill, og kan være med på å lage slike regler Jeg kan foreslå hvordan man kan løse et problem Glede og humor Jeg kan fortelle en morsom historie Jeg kan si ifra når jeg blir glad for noe Ansvarsfølelse Jeg er med og rydder, og jeg kan til og med rydde for andre Jeg er forsiktig med mine egne, andres og skolens ting Arbeidsvaner Jeg kan arbeide selvstendig selv om jeg sitter ved siden av noen Jeg kan ta imot, huske og følge en beskjed som gis til hele klassen TRINN 3 11 Empati Jeg er hjelpsom mot voksne og barn Jeg kan rose og oppmuntre andre Jeg forstår at alle er forskjellige, og jeg respekterer andre for den de er Jeg godtar at mennesker reagerer forskjellig Selvhevdelse Hvis jeg kommer i vanskeligheter med andre klarer vi noen ganger å løse konflikten uten

14 hjelp fra en voksen Jeg kan være fornøyd med eget arbeid, og tør å vise det frem til klassen Selvkontroll Jeg lytter til andre uten å avbryte Jeg kan akseptere andres valg Jeg finner meg i motgang i spill og sport Jeg godtar utfallet av en avstemning, og innretter meg etter felles avgjørelser Prososial atferd Jeg kan følge skolens og klassens regler Jeg er stille når noen opptrer, og klapper etterpå og er en god publikummer Jeg er med på å gjøre det lettere for en som er ny i klassen Jeg kan tilgi andre Jeg sier positive ting til andre Jeg husker på å si unnskyld når det trengs Jeg banker på døra når jeg skal inn i andres klasserom Jeg lukker dørene stille, så de ikke smeller Når jeg er inne, går jeg bort til den jeg skal snakke med, i stedet for å rope Glede og humor Jeg kan glede meg når andre lykkes med noe Jeg gir andre positiv respons på vitser og andre morsomme utspill Ansvarsfølelse Jeg mestrer ordensoppgavene jeg får i klassen Jeg tar noe selvstendig ansvar for orden i klasserommet og andre steder Arbeidsvaner Jeg kan samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen Jeg kan samarbeide i klassen med flere elever Jeg kan ta ansvar for eget arbeid på skolen og hjemme Jeg prøver å være positiv til nye aktiviteter og arbeidsmåter Jeg kan hjelpe en annen med noe jeg kan Jeg vet hva samarbeid betyr Jeg ber om hjelp når jeg trenger det TRINN 4 12 Empati Jeg klarer å se en sak fra to sider Jeg ser når noen andre faller utenfor og sier fra til en voksen Jeg forstår forskjellen på uhell og når noe er gjort med vilje Jeg viser respekt for at vi er ulike i kroppen, og utvikler oss forskjellig

15 Jeg prøver å bidra til at alle som vil får være med på det vi gjør Selvhevdelse Jeg tør stå foran klassen og legge fram noe alene Jeg tar kontakt med andre på en passende måte Jeg tør å si og stå for det jeg mener selv om jeg er alene Jeg kan lese en situasjon, og oppføre meg slik det passer der og da Jeg kan be om hjelp på en passende måte Jeg viser at det er greit å ta imot hjelp fra andre Selvkontroll Jeg er fortrolig med noen av mine egne sterke og svake sider Jeg kan lytte til en annens forklaring uten å avbryte Jeg kan ta imot korreksjon og endre atferden min etter det Jeg mestrer STOPP-regelen Jeg tåler å bli motsagt eller småertet Jeg banner ikke på skolen Jeg kan stå ordentlig i en kø Jeg viser respekt for det de voksne sier Jeg bruker ikke stygge ord til andre Prososial atferd Jeg lar være å kommentere andre eller noe de gjør på en negativ måte Jeg holder opp døra for andre på skolen og andre steder Jeg husker å sjekke ut hva en annen egentlig mener hvis jeg er usikker eller blir såret eller irritert Jeg lar være å erte og plage andre Jeg kan fortelle om hvordan min stemmebruk og mitt kroppsspråk kan virke på andre Jeg tør å ta avstand og si fra når noen erter eller plager Jeg kan diskutere noe vi er uenig om uten å krangle Jeg kan spørre eller forklare høflig i telefonen, i en butikk, på buss eller på et kontor Jeg oppmuntrer og heier på andre på eget initiativ Jeg viser at jeg kan være en god fadder for en yngre elev Glede og humor Jeg kan le av meg selv Jeg kjenner til og oppfatter ironi Ansvarsfølelse Jeg deltar i å planlegge felles aktiviteter Jeg deltar og tar min del når vi skal jobbe med noe 13

16 Jeg forstår at det jeg gjør kan få konsekvenser for meg selv og for andre Jeg rydder og ordner opp etter meg når jeg har vært et sted eller brukt noe Arbeidsvaner Jeg samarbeider og kan fordele oppgaver i ei gruppe Jeg kan jobbe sammenhengende med arbeidsplanen i lengre økter Jeg kan jobbe minst en halv time sammenhengende Jeg ber om hjelp eller veiledning når jeg trenger det Jeg planlegger selv hva i arbeidsplanen jeg skal jobbe med hjemme og på skolen, og klarer å gjennomføre det Jeg kan ta medansvar for et prosjekt eller et gruppearbeid fra start og til fremføring på skolen Jeg gjør meg ferdig med det jeg begynner på uten at noen maser 14 Vedlegg 2

17 ORDENSREGLEMENT FOR KROER SKOLE Forskrift for ordensreglement er vedtatt den i Samarbeidsutvalget ved Kroer skole etter delegert vedtak fra oppvekst og kultursjefen i Ås kommune. Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven 2 9 samt 9a 1, 9a 4 og 9 5. Målet med disse reglene er at du som er elev ved Kroer skole skal ha det bra, lære mye og trives på skolen vår. Når du kommer til skolen om morgenen skal du ha med deg det du trenger for å klare deg gjennom skoledagen riktig utstyr, nok mat og nok klær. På skolen er vi høflige mot hverandre. På skolen hjelper vi hverandre og gir hverandre mulighet til å lære og å trives. Vi tar vare på skolen vår slik at den holder seg pen og i orden. Vi setter leker, bøker og annet utstyr på plass når vi er ferdige med å bruke det. Vi kaster snøball bare på de oppsatte blinkene og vi aker på avtalt område. Når noe blir vanskelig, sier vi i fra til en voksen. Vi løser ikke vanskelige situasjoner gjennom å snakke stygt, slå, sparke eller lignende. Vi tar ikke med oss farlige gjenstander på skolen. Vi bruker ikke mobiltelefoner på skolen. Vi tar ikke med oss verdisaker på skolen. Vi tar ikke med tyggegummi eller annet godteri på skolen. Vi bruker ikke rusgifter som for eksempel tobakk og alkohol på skolen eller på skolens område. På skolen har du store muligheter for å kunne gjøre ting du liker og å ha det godt i hverdagen. Etter hvert som du lærer å følge ordensreglene får du mer ansvar og medbestemmelse. Velger du allikevel å bryte ordensreglene kan disse tiltakene benyttes: En voksen snakker til deg og forteller deg at du skal rette deg etter reglene. Du kan bli innkalt til rektor for samtale. Dine foresatte vil da som oftest bli varslet. Dersom du oppfører deg slik at du er til fare for deg selv eller andre, for eksempel ved at du mobber, slår og sparker eller gjør andre ting som ikke hører hjemme i skolesamfunnet, kan, alt etter hvor alvorlig det du har gjort er, følgende skje: Du kan bli skjermet ved å måtte være et annet sted enn sammen med gruppa di, eller dine foresatte kan bli bedt om å komme til skolen for å hjelpe deg med å løse problemet. Du kan bli utvist for enkelttimer eller for resten av dagen. Dette er det alltid rektor som bestemmer etter å ha rådført seg med læreren din ((jfr. Opplæringsloven 2-10). Dine foresatte vil i dette tilfellet måtte komme til skolen for å hente deg. Dersom du blir utvist eller annen type refsing blir brukt, skal du ha anledning til å uttale deg før dette iverksettes. Utvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Mobber du noen, vil Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme tre i kraft og saken vil bli behandlet etter denne. Arbeid som er forsømt fordi du har bråkt, vært urolig, kommet for sent til timen eller lignende kan du måtte ta igjen på skolen utover vanlig undervisningstid. Dine foresatte vil alltid bli varslet om dette. Farlige gjenstander vil bli beslaglagt. Dersom du bruker mobiltelefon i skoletiden blir den tatt fra deg. Mobiltelefonen kan hentes etter skoletid på kontoret. Foresatte blir informert om dette. Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1 2 for inntil 5000 kr. Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område, meldes til politiet. Rektor forestår meldingen.

18 Regler for det enkelte trinn /gruppe lages ved skoleårets begynnelse. Trinn/gruppereglene må være i tråd med ordensreglene. 15

19 RUTINER VED UØNSKET ATFERD Vedlegg 3 Grunnleggende prinsipp Enhver konflikt løses på lavest mulig nivå. Om mulig tar lærer konfliktløsning selv for å bevare autoritet og best mulig kunne følge opp eleven. Tiltak: På lærer - elev nivå: Samtale med eleven(e) - Roe ned situasjonen/eleven(e) - Klargjøre hva som har skjedd aktiv lytting, skrive ned - Bevisstgjøre egen handling/ansvar for situasjonen - Orientere om konsekvens for eleven(e) Tenkepause/timeout bytte arena til for eksempel kontoret for en avtalt periode, gå sammen med lærer i friminutt Respektmelding ved banning, frekt språk, negativ kroppsspråk Telefon til foresatte Dersom ledelsen må involveres: Samtale med eleven(e) - Roe ned situasjonen/eleven(e) - Klargjøre hva som har skjedd aktiv lytting, skrive ned - Bevisstgjøre egen handling/ansvar for situasjonen - Orientere om konsekvens for eleven(e) Mulige konsekvenser ved grov/vedvarende uønsket elevatferd: Brev til foresatte med kopi til elevmappen - beskrive hva som har skjedd - vise til ordensreglene - orientere om eventuelle reaksjoner/erstatninger/oppfølging - innkalle til samtale - oppfordre foresatte til å snakke med/følge opp barnet hjemme - sette eleven under tilsyn på kontoret for en periode Holde eleven inne i friminuttet for en avtalt periode Utvisning for resten av dagen. Foresatte må kontaktes og må hente eleven. Voldsmelding Anmeldelse ved alvorlige og bevisste voldshandlinger, eventuelt alvorlige trusler/mobbing Husk å orientere kontaktlærer om hva som er gjort, dersom en annen lærer eller ledelsen har vært involvert med eleven. 16 Vedlegg 4

20 RUTINER VED MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING Opplæringsloven 9a 3 Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Elever som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. Skolen skal, eventuelt i samarbeid med andre instanser, iverksette nødvendige tiltak for å stanse slik atferd. Alle parter i skolesamfunnet har plikt til umiddelbart å varsle kontaktlærer og skolens ledelse dersom de observerer mobbing, har mistanke om mobbing eller blir informert om mobbing gjennom andre kilder Dette kan også gjelde når plaging/mobbing foregår på elevenes fritid. Skolen skal ha rutiner for å kartlegge elevmiljøet for å avdekke mulig mistrivsel og mobbing. Hvert år gjennomfører skolen den nasjonale elevundersøkelsen for trinn. Resultatene fra elevundersøkelsene legges fram til orientering og drøfting i skolens organer. Mobbing tas opp i alle faste utviklingssamtaler med elever og foresatte Mobbing tas opp i faste elevsamtaler Mobbing tas opp som tema på alle foreldremøter Inspeksjon Lærere/assistenter går vakt en og en. Da dekker vi et større område og får bedre kontakt med elevene. Lærer/assistent bør være oppmerksom på: Ensomme elever Ansamling av elever Notere det de ser/hører angående nedsettende omtale/tiltale om andre medelever Trivselslederne: Viser spesiell oppmerksomhet mot de yngste elevene, samt elever som går alene Rapporterer om tilfeller av mistrivsel (kjedsomhet, utestenging, mobbing etc.) Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage Opplæringsloven 9a 2 siste ledd: Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Opplæringsloven 9a 3 siste ledd Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 17

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

S K O L E N S V I S J O N:

S K O L E N S V I S J O N: S K O L E N S V I S J O N: "TRYGGE, KREATIVE OG AKTIVE BARN I ET STIMULERENDE LÆRINGSMILJØ" Skal dette målet bli nådd, må alle ansatte og elever: Være med å skape et positivt og trivelig miljø. Ta avstand

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

Stegark sosial kompetanse

Stegark sosial kompetanse Stegark sosial kompetanse Empati kjenne igjen og skille mellom egne og andres følelser. Kunne lytte, ta hensyn og se ting fra andres ståsted. Positiv selvhevdelse kunne ta kontakt med andre på en hensiktsmessig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Breidablikk skole. Handlings- og tiltaksplan. mot mobbing. revidert

Breidablikk skole. Handlings- og tiltaksplan. mot mobbing. revidert Breidablikk skole Handlings- og tiltaksplan mot mobbing revidert 19.12.07 Godkjent i skolens Brukerråd 28.02.08 Revidert januar 2011 Revidert august 2013 Utgave7 1. MÅLSETTING Breidablikk skole har - i

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer