Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune"

Transkript

1 Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

2 1. BUSKERUD SKOLE 1.1 PERSONALE Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Else Hostvedt 78% Undervisningsinspektør Mona Iren Gudbrandsen 38% Sfo-leder Tove Nilsen 40% Pedagogisk personale ,2 årsverk 17..personer ,33 årsverk 18 personer Navn Berg Unni Bjerke Lars Ole Bjørnstad Trine Bårud Reidun Eriksen Cecilie Formo Eriksen Solveig Formo Gudbrandsen Mona Iren Halvorsen Linn, fra Holth Monica, til 31.07? Hostvedt Else Husby Sølvi, fra Kjemperud Vera Knutsen Kjersti Thon Larsen Camilla Rønning Myrmel Solveig, til Nubberud Berit Oseth Jarle Ravnås Monica, fra Røste Anne-Hilde Larsen, perm Skjelbred Karen Johanne 2

3 1.1.3 Andre yrkesgrupper Stilling Sekretær Vaktmester Assistenter SFO-ansatte Navn Strandbråten, Reidun Glesne Tandberg, Magne Olav Andersen Karin Høgmoen Aina Sørensen Flaget Inger Fredriksen Hilde Knudsen, Mats T, fra Skretteberg Astrid Helen Wallestrand Audun Nilsen Øen Beate Bergan Anne Stine Ebrahem Botan, til 31.7 Nilsen Tove (SFO leder) 1.2. ELEVER Elevtall Vår Høst Organisering av elevene i grupper Årstrinn Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Elever i SFO fordelt på årstrinn Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn

4 1.3 MEDVIRKNING Vår Høst Samarbeidsutvalget Leder Trine Kristoffersen Trine Kristoffersen Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Leder Trine Kristoffersen Trine Kristoffersen Elevråd Leder Sirita Xiufang Aaby Ola Jahr Burud 1.4 RESSURSER Timetall og fordeling (60-minutters enheter) Vår Høst Minstetimetall Timer til deling/styrking/vikar Spesialundervisning ( 5.1) 44 46,5 Ledelsesressurs (rektor/inspektør) Kontaktlærere Plangruppe 2 3? Kontaktlærer elevråd 1 1 Tillitsvalgt 1 1 Sosiallærer Rådgiver Spes.ped.koordinator 1 1 Byrdefull/seniortiltak/IKT Sum ,5 Grunnleggende norsk OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Vi danner grupper ut i fra behovene som melder seg etter kartlegginger, i en prosess før eventuell oppmelding. Vi tar også opp aktuelle saker i LP De som trenger ekstra lesetrening prøver vi å lese med individuelt i løpet av uka. VI er opptatt av at barn med rett til spesialundervisning får det de har krav på. Samtidig prøver vi å unngå en til en-undervisning, og gir derfor for de fleste av elevene med vedtak undervisning i mindre grupper. Klassene gjennomfører tilpassa opplæring ved at vi har 2-3 ukeplaner og differensierte opplegg i alle fagene. Tilpasset opplæring gis også til elever som er spesielt ressurssterke Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. 4

5 Skolen prøver å formidle nyheter og forskningsresultater knyttet til frafall i videregående opplæring, særlig på de områdene som berører opplæringen på barneskolen. Vi drøfter hvilke konsekvenser dette kan ha for vår opplæring Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst På høstens foreldremøter hadde 1. og 2. trinn besøk av helsesøster. Her ble teamene kosthold, aktivitet, matpakke og søvn tatt opp. Vi er opptatt av å legge til rette for diskusjon i mindre grupper på foreldremøter, for å involvere foreldrene i barnas skolehverdag. VI ser at det bevisstgjør foreldrene og at de blir mer involvert. Benytter helsesøster i vanskelige saker ressursperson for å få foreldrene på banen. Har mye kontakt via tlf, mail, møter med enkelte foreldre i perioder hvor tett foreldresamarbeid er nyttig. Vi har hatt fokus på målsettingene i forhold til helse: fysisk og psykisk, kosthold og kunnskap i foreldresamarbeid. Det har vært fra % fremmøte på foreldremøtene. 1.6 FAGLIGE RESULTATER Skolen har jevnt over gode resultater. Lærerne er bevisste på å gi gode fremovermeldinger som fører til økt læring. Skolen gjennomfører alle kartleggingsprøvene som tilbys uavhengig av om de er obligatoriske eller ikke. Dette gjelder fagene norsk, engelsk og matematikk samt digitale ferdigheter. Disse prøvene gir god oversikt, og finner fram til områder der elevene må øve mer. Skolen har også tatt i bruk Multi halv- og helårsprøver i matematikk. Disse utarbeides av forlaget, og gjennomføres digitalt. Disse gir svært gode tilbakemeldinger på hvordan bli bedre. 5. trinn gjennomfører nasjonale prøver, i lesing, regning og engelsk, og årets 5. trinn scoret høyere enn kommunens gjennomsnitt i alle 3 emnene. 1.7 TRIVSEL Skolen gjennomfører egen trivselsundersøkelse for 2.-4 trinn, og Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for trinn. Det store flertallet ga uttrykk for at de hadde det bra på skolen ved trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i 2,3 og 4.klasse på høsten. De tilfellene som dukket opp ble tatt i tak i. Kontaktlærer har elevsamtaler to ganger i året, i forkant av foreldrekonferanser-trivsel er et viktig tema. Tall fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse: Trives du på skolen høst 13 snitt 4,65 vår 12 snitt 4,16 Er du interessert i å lære på skolen? høst 13 snitt 4,64 vår 12 snitt 4,52 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet høst13 snitt 4,26 vår 12 snitt 4,25 Tallene viser at elevene trives på skolen og har noen å være sammen med i friminuttene. De liker skolearbeidet, og hjemmene engasjerer seg i skolearbeidet. Elevene våre opplever stor grad av støtte fra lærerne, vi scorer langt over landsgjennomsnittet. Vi har til dels en svært høy score på området som omhandler trygt miljø, og denne oppfatningen deles også mer subjektivt. Skolen har aldersblanding småkom (kreativt-oppvekst-miljø) for trinn en time pr. uke. Barna på trinn er delt inn i grupper på tvers av trinnene med bl.a. forming, fysisk aktivitet, data, sang, konstruksjon og spill trinn og trinn har aldersblanding med KOM, data, sløyd og fysisk aktivitet. Vi er en Trivselsleder-skole. Elever på trinn leder aktiviteter i frimuttene for å aktivisere alle elevene på skolen. Vi har fokus på en god fadderordning 6. trinn er faddere for 1. trinn, og 7. trinn følger opp rundt 2. trinn. Felles aktiviteter, turer, juleverksted, og de reiser sammen til svømming. 5

6 1.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER LP: Skolen har et kontinuerlig fokus på læringsmiljø. LP modellen er en strategi for å utvikle skolens læringsmiljø og skape gode betingelser for faglig og sosial læring hos alle elever. Arbeidet gjennomføres i grupper med gruppeleder der både lærere og assistenter deltar under veiledning fra PPT og Lillegården kompetansesenter, nå UiS. Årsplaner: Skolen har utarbeidet nye lokale årsplaner i matematikk, engelsk og norsk med fokus på lokal tilpasning. IKT: Skolen har montert digitale tavler i alle klasserom, og alle lærerne er med på å utvikle både egne og elevenes digitale ferdigheter med fokus på økt læringsutbytte for elevene. Tidlig innsats: stasjonsundervisning på trinn i norsk og matematikk. Barna er delt inn i fire-fem grupper med fire-fem elever der en stasjon er lærerstyrt. 1.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Skolen fylte 90 år i Dette ga oss anledning til å gå gjennom mye gammel skolehistorie. Vi hadde stor avslutningsfest der elevene viste fram gamle leiker og sanger og spiste eggedosis med kokesjokolade! I denne anledning mottok også skolen en bålpanne fra foreldreutvalget. Skolen har investert i digitale tavler, noe som har gitt skolen et digitalt løft. 6

7 2. ENGER SKOLE Skolen har i løpet av 2013 fått nytt tilbygg fordi elevtallet har økt mye siden utbygging i Godt vedlikeholdt bygningsmasse. Utearealet kunne vært større. Stabilt personale. Lite atferdsproblemer. God trivsel. 2.1 ANSATTE Ledelse: Rektor: Torill Breivik Skikstein 60 % skole 40 % SFO Undervisn.insp : Torgeir Hammerstrøm 50 % ««Kjersti Standnes Kari Ravnsborg 50 % 50 % Lagledere: Per Anders Løvik Samlet ressurs Monica Viddal Gerd Marit Ødegård 23 % Pedagogisk personale Morten Bjørnstad Anne Brenna Arne Tandberg Per Anders Løvik Gerd Marit Ødegård Trine Kristoffersen Roger Martinsen Unni Skretteberg Linn Halvorsen til Kjersti Standnes Anne Furuseth Monica Viddal Elin Øvereng Hovde Mona Flintegård Aina Tandberg Marthe Moviken Hellerud Tonje Falck Bakken til Mari Engedal til Nina Gudbrandsen 7

8 2.1.3 Andre yrkesgrupper Sekretær Vaktmester May Helen Nilsen Harald Tandberg Assistenter Skole / SFO Hilde Hagen Hilde Magnussen Nina Brill Gro Horgmo Siw Hansen Birgitte Hovde Margaretha Lyimo Dan Are Lykke Larsen ELEVER Vår: 191 Høst: 198 Organisering av elever på de ulike trinn Årstrinn Vår Høst 1.årstr årstr årstr årstr årstr årstr årstr Totalt: Skolefritidsordningen Antall Vår: 91 Høst: 87 Fordelt på de ulike trinn Årstrinn Vår Høst 1.årstr årstr årstr årstr

9 2.3 RESSURSER Pedagogisk personale ,78 årsverk 21 personer ,16 årsverk 18 personer Andre yrkesgrupper: : Sekretær 0,71 årsverk 1 pers : Vaktmester 1 årsverk 1 pers : Assistenter 5,71 årsverk 7 personer : Assistenter 5,47 årsverk 7 personer 2.4 MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder vår : Liv Elin Hølen Leder høst: Merethe Hillestrøm Solheim FAU Leder vår: Therese Baardseth Leder høst: Trude Rosenlund Elevråd Leder vår: Martin Tandberg Leder høst: Kristoffer Aspelien 2.5 OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Målet er å redusere antall barn som får spesialundervisning Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Kommunen satser på «JA!bedrift» Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst Målet er å få flest mulig foreldre til å stille opp på foreldremøtene vår og høst. Det viser seg at det er en sammenheng mellom foreldres interesse for skolen og resultater. Utfordringen er å gjøre møtene interessante for målgruppen. I høst var frammøte i snitt på 86 %. Ingen trinn hadde under 80 %. Noen hadde i overkant av 90 %. Skolen har en «Foreldremøte-plan» som gjelder alle klassene vår og høst. Tiltak: Faste temaer som er fordelt på trinnene og med eksterne «foredragsholdere». Faste poster som klassemiljø, forventninger til hverandre, klassekontaktens «time», hvordan hjelpe elevene med lekser, læringsstrategier ( foreldreskole) og tidfeste foreldremøtene i god tid. 2.6 FAGLIGE RESULTATER Faglige resultater svinger litt fra år til år. Resultatet på Nasjonale prøver 2013 kunne vært bedre. Noe av det skyldes tekniske årsaker som at nettet ramler ut midt under prøven. Ingen fritak. En tankevekker er at elever med dysleksi får lengre tid ved eksamen, men under nasjonale prøver har alle like lang tid. På klassenivå, blir resultatene vurdert individuelt, og tiltak settes inn. 9

10 1.-3.klasse har også utdanningsdirektoratet sine kartleggingsprøver på våren. Her kan også resultatene svinge en del, men det blir tatt tak i og jobbet videre med problemstillingene. 2.7 TRIVSEL Elevundersøkelsen som tas på høsten, tas både på 5., 6. og 7.trinn. Den er obligatorisk for 7.trinn. Skolen scoret høyt på trivsel og læringsmiljø. Det er satset på trivselsprogrammet med trivselsledere, og det vises i aktiviteter i midtpausen. Alle har noen å være sammen med om de ønsker det. Høy andel av voksenpersonell ute i alle pauser. De voksne bruker refleksvester, og er derved godt synlige. Noe som minsker faren for å bli mobbet. Elevundersøkelsen viser at det er ute og på skoleveien det skjer av og til. Personalet har jobbet mye med å håndtere regler og rutiner likt. Det kommer også fram på undersøkelsen at de fleste elever opplever at det er slik. 2.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER Vurdering for læring Målsetting 2013: Få til systemer som gjør at skolens vurderingspraksis framstår som enhetlig fra trinn Vi har startet med samtalearket i forbindelse med utviklingssamtalen. Alle klassene skal bruke samme mal i vårsemesteret. Punkter som skal vurderes er: trivsel, faglig utvikling, orden og oppførsel, lekser og annet som ønskes tatt opp. Det er også utarbeidet et vurderingsdokument i forbindelse med utviklingssamtalen som læreren skal bruke. VOKAL Innføring av VOKAL, der alle skal legge inn resultater på oppgitte prøver. Oppstart Innen våren 2014 skal alle lærere ha tatt programmet i bruk. Resultatene skal ligge digitalt slik at når en klasse skifter lærer, vil den faglige utviklingen være lett tilgjengelig. 2.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Den gode praksisen på alle felt vedlikeholdes og jobbes videre med i I forbindelse med samtalene rundt elevvurderingen, skal det lages et årshjul som tas i bruk fra høsten

11 3 STALSBERG SKOLE Personalet på Stalsberg skole har jobbet fram: Visjon: Verdier: Vi utvikler oss sammen Glede Respekt Mestring Skolens verdier glede, respekt og mestring er knyttet til skolens visjon. De kommer til syne i læringen hos elevene i de ulike undervisningsmetodene. Elevene skal oppleve trivsel i et trygt miljø. Gjennom dette vil forutsetningene for et godt læringsutbytte ligge til rette. Respekt handler om å godta andre mennesker og deres meninger. Ved gjensidig respekt skapes trygghet. Gjennom tilpasset opplæring og undervisning vil elevene kunne oppleve mestring, som igjen fører til utvikling. Elevene viser glede over å mestre og glede over å lære. Vi er en lærende organisasjon, som arbeider helhetlig og systematisk med oppfølgingen av elevene. Dette er avgjørende for elevenes læringsresultater. 3.1 ANSATTE Ledelse Rektor Hege Buxrud 90 % Avdelingsleder Hege L. Bye 50 % Avdelingsleder Mona G Lund Pedagogisk personale ,95 årsverk 19 personer ,45 årsverk 21 personer Bjerknes, Anne Mette Breche, Kristin B. Brenna, Elin (permisjon f.o.m ) Buxrud, Hege Bye, Hege L. Folkvord, Inger Johanne L. Fredriksen, Åshild N. Gundhus, Dag Rune Helganger, Merete M. Hæhre, Stine Kristiansen, Bodil Kvaase, Jon Harald (permisjon ) Løvik, Sveinung L. Lund, Mona G. Moen, Henriette (permisjon f.o.m 04.12) Myrmel, Per Mørk, Trond Erik Nergaard, Karen (fra ) Oseth, Kari Scheen, Mari F Silseth, Kjersti Torp, Nina (fra ) 11

12 3.1.3 Andre yrkesgrupper Sekretær Moe, Marit Vaktmester Grimestad, Bjørn Olav Miljøarbeider Wichmann, Trude Morsmålslærer Margula, Helena til Assistenter Esperum, Bente skole/sfo Karlsen, Kirsten Kjølstad, Lise Kristiansen, Aud fra Næss, Lisbeth Tandberg, Marianne SFO ansatte Moen, Rassamee til Miriam Wahlmann fra ELEVER Elevtall vår 226 høst 230 Årstrinn Vår (pr ) Høst (pr ) 1. årstrinn 37 elever 35 elever 2. årstrinn 26 elever 35 elever 3. årstrinn 35 elever 25 elever 4. årstrinn 28 elever 35 elever 5. årstrinn 35 elever 29 elever 6. årstrinn 34 elever 35 elever 7. årstrinn 31 elever 36 elever Elever i SFO fordelt på årstrinn: Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn RESSURSER Timetall og fordeling (60-minutters enheter) Vår Høst Minstetimetall 135,75 135,75 Timer til deling/styrking/vikar 77,50 88,25 Spesialundervisning ( 5.1) 53,50 62 * Seniortiltak 9 9,25 Ledelsesressurs 29,25 29,25 Kontaktlærere 10,5 10,5 Tidspottressurs 11,5 12 Kontaktlærer elevråd 1 1 Tillitsvalgt 1 0,75 Sosiallærer 12

13 Rådgiver Spes.ped/Intensive kurs 8 2 Miljøarbeider 3 Rusforebyggende arbeid Videreutdanning 0,75 4,25 0,75 Sum ,5 * Grunnleggende norsk 5 7 * = ekstra til fosterhjemsplassert elev Det ligger en vikarressurs i systemet, som er fordelt på trinnene for økt lærertetthet. Ved fravær blir dette tilbudet tatt bort. Vi opplever ikke at ressursen er stor nok til å dekke det faktiske fraværet. 3.4 MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder Pedersen, Marianne H (vår) Jelstad, Vegard (høst) FAU Leder Pedersen, Marianne H (vår) Jelstad, Vegard (høst) Elevråd Leder Rydgren, Emma (vår) Modøl, Kristine (høst) 3.5 OVERORDNEDE MÅL FOR ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Alle klasser jobber med differensierte ukeplaner, hvor det er ulik vanskegrad på målene. Lærere er også opptatt av at det skal gis tilpasset opplæring til de sterkeste elevene, slik at de føler at de har store nok utfordringer. Flere av trinnene deles på ulike måter etter fag og temaer. Dette for å gi bedre tilpasset undervisning for elevene. Spesielt i norsk, engelsk og matematikk som er basisfagene. Skolene i Modum jobber med stasjonslæring på de minste trinnene. 14,95 % av Stalsberg skoles totale timetildeling våren 2013 gikk til enkeltvedtak % av Stalsberg skoles totale timetildeling høsten 2013 gikk til enkeltvedtak. Vi har valgt å sette elever med vedtak i grupper slik at det blir minst mulig en-til-enundervisning, og trening i å være flere sammen Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Vi følger opp Modum kommunes rutiner for skolefravær. Det sendes ut brev til alle elever som har et fravær utover 11 dager, med opplysning om at minker ikke fraværet i kommende periode, kalles det inn til kartleggingsmøte. Disse rutinene følges tett opp sammen med miljøarbeider og helsesøster. Vi oppfordrer elevene til å komme på skolen selv om de ikke er helt i form. Erfaringer viser at elevene blir hele dagen. Hvis det viser seg at de ikke orker å være her, ringer vi hjem og avtaler at eleven hentes. Skolen samarbeider med «Ungt entreprenørskap». Dette er lagt til 4.trinn. 13

14 3.5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst Foreldre er den viktigste ressursen vi har. Det er viktig å ha et godt samarbeid med dem. Om høsten har vi lagt opp til et møte med trinnkontaktene og kontaktlærere hvor de legger en plan for samarbeidet utover skoleåret. 1. og 2. trinn har hatt besøk av helsesøster, fysioterapeut og bibliotekar på sine foreldremøter. De fikk informasjon om kosthold, matpakke, aktivitet, soving, sittestilling, sekk, gode tips til høytlesningsbøker og bøker elevene kan lese selv etter hvert. På trivselsundersøkelsen vi sender ut til alle hjem en gang i året er det et spørsmål om foreldrene har innspill til temaer som kan tas opp på foreldremøter. Dette oppsummerer vi og tar med til FAU. Sammen ser vi på om det er noe vi kan sette ekstra fokus på. På foreldremøtene er vi opptatt av å gi informasjon som er nyttig for foreldrene for å gi barna sine en best mulig hverdag. Vi gir tips til hvordan lage gode rutiner for leksearbeidet og viser hvordan man kan hjelpe barna sine praktisk med f. eks matematikkleksene. Dette er viktig for å bevisstgjøre og involvere foreldre mest mulig. Det blir også lagt opp til gruppeoppgaver og konstruktive diskusjoner på foreldremøter. FAU ser viktigheten av et godt foreldresamarbeid og hos oss ønsker de at målsettingen fortsatt skal være et frammøte på 90 %. Stalsberg skole hadde en frammøteprosent på foreldremøtet på 79 % høsten FAGLIGE RESULTATER Skolen har god oversikt over elevenes ferdigheter. Det gjennomføres kartleggingsprøver i norsk, matematikk, engelsk og digitale ferdigheter. Resultatene viser oss på hvilke områder elevene ikke har forstått og trenger mer øvelse. Resultater på årets nasjonale prøver viser oss at vi trenger å ha fokus på matematikk. Det vil bli et satsingsområde for oss framover. 3.7 TRIVSEL Skolen gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen for 5.-7.trinn og har i tillegg en trivselsundersøkelse for alle elevene på skolen. Tall fra Elevundersøkelsen viser at elevene på Stalsberg trives godt på skolen. De sier også at de har noen å være sammen med i friminuttene. De gleder seg til å gå på skolen og syns det er viktig å jobbe godt med fagene og prioriterer å bruke tid på skolearbeidet. Her scorer de over landsgjennomsnittet. De opplever at de får nok utfordringer og at lærerne støtter dem og bryr seg om dem. Lærerne er opptatt av å gi gode tilbake- og framovermeldinger, noe også elevundersøkelsen viser. Skolens trivselsundersøkelse for 2013 viser at elevene på skolen har det bra. 92 % sier de har det veldig bra eller bra. 8 % sier de har det helt greit mens ingen sier at de ikke trives i det hele tatt. Alle elevene har minst en god venn på skolen eller SFO som de kan være sammen med. Denne undersøkelsen blir også gjennomgått på konferansetime, slik at eventuelle misforståelser kan rettes opp i. Dette er alle veldig fornøyd med. 3.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER LP: Pedagoger, fagarbeidere og assistenter i skolen jobber kontinuerlig for å bedre læringsmiljøet på skolen både faglig og sosialt. Dette er en modell som skal implementeres i løpet av våren Vi får veiledning fra PPT og Lillegården kompetansesenter. Alle saker som vurderes sendt til PPT, skal jobbes med i LPgruppene først. 14

15 Forestilling: Skolen hadde 90-årsjubileum i Dette ble feiret med en stor forestilling. Skolen brukte mye tid på å vise elevene utviklingen i samfunnet fra 1923 til Forestillingen ble laget av og med elever og voksne på skolen. Jobbingen foregikk aldersblandet. Det utviklet nye og gode relasjoner og vennskap. I tillegg til kunnskap om nærmiljøet de siste 90 år. Ekstra fokus på matematikkundervisningen: Skolen ønsker å styrke elevenes kompetanse i matematikk ytterligere, og startet høsten 2013 med å se på hvilke tiltak som skal settes i gang for å gi elevene et økt læringsutbytte. Vi følger opp kartleggingsresultater og har ekstra fokus på de fire regningsartene. Digitale tavler: Alle trinn på skolen har nå fått Smartboard i klasserommene sine. Dette er med på å utvikle lærere og elevers digitale kompetanse. Det brukes tid på erfaringsdeling på fellesmøter. Variasjon i undervisningen: 1.-3.trinn har uteskole. 3.og 4.trinn følger opp stasjonslæring som metode. 4.trinn er delaktig i ungt entreprenørskap trinn jobber i perioder med ulike prosjekter. Vi har hatt en lærer på videreutdanning i engelsk. Ny kunnskap fører til ny læring som gir mer varierte undervisningsformer. 3.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Skolens visjon «vi utvikler oss sammen» ligger til grunn for alt vi gjør. Verdiene glede, respekt og mestring, styrer hverdagen vår. I 2013 fylte skolen 90 år. Elever og ansatte jobbet sammen for å kunne vise fram en flott forestilling om Stalsberg skoles historie. En annen effekt dette gav oss var mange nye relasjoner blant elevene. De ble bedre kjent og tryggere på hverandre. Noe som gjør at de tør utfordre seg selv og andre mer. Dette fører igjen til utvikling som gir elevene god læring. Vi ønsker å fortsette å fokus på at vi er en «vi-skole». Elevrådet har også jobbet godt. De har tatt initiativ til at vi har fått laget en sandvolleyballbane på skolen. Den skal innvies våren Stalsberg skole, 20. mars 2014 Hege L. Bye Konstituert rektor Mona G. Lund Avdelingsleder 15

16 4 SYSLE SKOLE Skolens visjon «Trygge, aktive barn mestrer mer» Vi vil at elevene våre skal få tro på seg selv og utvikle seg optimalt på alle områder skal oppleve trygghet og bli ansvarlige mennesker med god sosial og faglig kompetanse Vi ønsker at foreldre og omgivelser skal se på skolen som et sted som ivaretar barna på en god måte et sted der barna er trygge og trives et sted der barna utvikler seg optimalt faglig og sosialt Tiltak gi hver elev best mulig tilpasset opplæringstilbud være bevisst og tilrettelegge for elevenes forskjellige læringsstiler bruke varierte arbeidsmåter gi elevene kulturopplevelser som bidrar til utvikling av ulike estetiske uttrykksformer bruke naturen og gjøre elevene godt kjent med nærmiljøet samarbeide med hjemmet om den enkelte elev og om fellesarrangementer ivareta et trygt og mobbefritt skolemiljø tilrettelegge det fysiske miljøet ute og inne slik at det fremstår som inspirerende, tidsriktig, funksjonelt og sikkerhetsmessig forsvarlig 4.1 ANSATTE Pedagogisk personale ,1 årsverk ,5 årsverk Bratvold, Johan Bratvold, Kirsti Sandvik Desserud, Britt Ovenstad Drolsum, Anne Kristin Ellingsen, Cecilie Bjerring Grøterud, Mette Berget Hovden, Marianne Mobekk Jacobsen, Anne Grethe Kjølstad, Øyvind Korsbøen, Hilde Kreken, Knut 16

17 Landsverk, Aud Sand, Camilla Iselin Skinstad, Tove Kristin Støa Solberg, Elisabeth Solli, Vivi Torgersen, Lena W Torp, Nina t.o.m Annet personale Berget, Karin Jan Henning Djupvik Haug, Sidsel L. Haakensen, Hanne Korsbøen, Mona Lehne, Linda V. Lindgren, Karin Nygård Grethe Anita Thorrud, Thordis - t.o.m Tuft, Britt SFO koordinator Driftstekniker Assistent SFO Assistent skole og SFO Assistent skole og SFO-koordinator Assistent skole og SFO Renholder Barnevernspedagog Assistent skole og SFO Renholder 4.2 ELEVER Elever på skolen Årstrinn Vår Høst 1.årstrinn 1 grupper 21 1 gruppe 18 2.årstrinn 2 grupper 37 1 gruppe 21 3.årstrinn 1 gruppe 19 2 grupper 37 4.årstrinn 1 gruppe 20 1 gruppe 20 5.årstrinn 1 gruppe 22 1 gruppe 20 6.årstrinn 1 gruppe 23 1 gruppe 23 7.årstrinn 1 gruppe 26 1 gruppe Elever på SFO Årstrinn Vår Høst 1.årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn

18 4.3 RESSURSER Vår Høst Basisressurs Timer til 26 31,5 deling/styrking/vikar Styrking tidlig innsats 18 9 Grunnleggende norsk 5 6,5 Spesialundervisning 43 29,25 Gjesteelever 11 9 Ledelse skole/sfo Plangruppe 0 0 Spes.ped.koordinator + 4,5 6 kurs Elevrådskontakt 0 0 Kontaktlærere 7 7 IKT/ hjemmeside 1,5 1,5 Seniortitak 3,25 7 Tidsressurspott,fordelt 9 8,5 Tillitsvalgt 0,75 0,75 Leksehjelp 0 0 Trivselslederkontakt 0 0 Bibliotek 0,75 0,75 Sum 294,75 281, MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder Vår Høst Sunni G. Aamodt Sunni G. Aamodt Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU Leder Vår Høst Sunni G. Aamodt Sunni G. Aamodt Elevrådet Leder Vår Høst Sander Hovde Oskar Helgerud 18

19 4.5 OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Situasjonen Pr hadde 6,7% av elevene ved Sysle skole enkeltvedtak etter opplæringsloven 5.1. Mål Vi vil løfte elevene fra eget ståsted, gjennom gode mestringsopplevelser, innenfor rammene av ordinær opplæring. Vi vil disponere frigjorte ressurser til høyere voksentetthet. Tiltak Sysle skole har stort fokus på å variere undervisningsformene for å forsøke å nå de ulike elevenes behov. Småskoletrinnet har minimum tre økter i uka med stasjonslæring, der elever som trenger å lære det samme er i samme gruppe. Vi har stort fokus på å ta raskt tak i de problemer og vansker som oppstår. Vi har klare rutiner for å vurdere tilpasset opplæring opp mot spesialundervisning. Den generelle holdningen hos de ansatte er å finne gode løsninger uten å måtte fatte enkeltvedtak etter 5.1. Vi har egen plan for vurdering både i forhold til faglig og sosial utvikling. Svake resultater skal alltid drøftes på team og med spes.ped.koordinator, og tiltak skal iverksettes og utprøves før drøfting/oppmelding PPT. I løpet av et skoleår gjennomfører skolen flere intensive kurs etter behov, både i forhold til språk, lesing og matematikk. Vi har i perioder intensive lesekurs, fysisk aktivitetsgrupper, lekegrupper og friluftsgrupper. Vi gjennomfører også forebyggende arbeid som for eksempel trivselsaktiviteter i friminutt, jentegrupper, guttegrupper, to-hjemgrupper, samt at vi bruker ukentlig tid på Lions Quest eller Steg for steg. Veien videre Videreføre og videreutvikle dagens praksis Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen Situasjonen nå Sysle skole har svært gode resultater på trivselsundersøkelser både på skole og sfo. Skolen opplever få elever med stort fravær. Mål Gi elevene best mulig oppfølging tidlig i utdanningsløpet. Gi gode mestringsopplevelser og tro på egne ressurser. Vektlegge utvikling av sosial kompetanse og forståelse både av seg selv og andre. Tiltak Tett oppfølging av fravær etter kommunale rutiner. Tilpasset opplæring og tidlig innsats. Alternative læringsformer og læringsarenaer. Utviklingssamtaler med foreldre og elever. Individuelle samtaler/elevsamtaler etter behov. Jentegrupper, guttegrupper og to-hjem grupper. Samarbeid med helsesøster og andre etater. Sosiale tiltak for elevene på ettermiddag/kveld, eks karneval, elevfest, aktivitetskveld. Et aktivt og fungerende elevråd. Trivselsledere og trivselsaktiviteter. Veien videre Videreføre og videreutvikle eksisterende praksis 19

20 4.5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst SITUASJONEN NÅ Skolen opplever i dag at de aller fleste foreldrene følger opp egne barn. Det er høyt frammøte på fellesarrangementer og foreldremøter. Foreldrene har etter oppsatt plan ansvar for 17.mai arranegement, juleavslutninger, avslutning for 7.trinn, Furumomila, skoleskirenn m.m. Frammøteprosenten på foreldremøter i 2013 var 90 %. Mål Holde fokus på et åpent, konstruktivt og positivt samarbeid i god dialog med foreldregruppa. Tiltak Utviklingssamtaler minimum to ganger pr år foreldrene vektlegges som ressurs i elevenes faglige og sosiale utvikling. Foreldremøter minimum to ganger pr år foreldrekontaktene tas med i planlegging og gjennomføring av møtene. FAU har som mål at hvert årstrinn skal gjennomføre minimum en sosial aktivitet utenom ordinær skoletid for elevene på sitt trinn. Flere fellesarrangementer i et samarbeid mellom skole og hjem. Ledelsen og alle skolens ansatte er åpne for kontakt. Veien videre Videreføre og videreutvikle dagens praksis 4.6 FAGLIGE RESULTATER Det gjennomføres hvert år obligatoriske kartleggingsprøver på de laveste trinn samt nasjonale prøver på 5.trinn. Den faglige utviklingen følges også opp ved jevnlige andre prøver, gjennom hele året. Skolen har egen plan for kartlegginger. I 2013 ble det innført Vokal (et nettsted der testresultater på enkeltelever kan samles og følges opp over tid). På ukeplanene og ved gjennomgåelser blir elevene kjent med mål for uka og for perioden. De skal få tilbakemeldinger og framovermeldinger som skal fortelle dem hva de mestrer og hva de må jobbe videre med. Det ble i 2013 satt spesielt kritiske øyne på engelskresultatene. Tiltak som ble iverksatt var faglærere på lavere trinn, nytt engelskverk og styrket timetallet i faget. Å gi god vurdering som er læringsfremmende er utfordrende og arbeidskrevende for læreren. Det er et utviklingsområde vi har valgt å sette fokus på over tid. 4.7 TRIVSEL Hvert år gjennomføres Udirs Elevundersøkelse for 5.-7.trinn. Oppsummeringen fra høsten 2013 forteller om høy grad av trivsel. Området skolen scorer lavest på er at enkelte elever ønsker seg flere faglige utfordringer. For 1.-4.trinn gjennomfører vi hvert år en egen trivselsundersøkelse. Denne sendes hjem i papirutgave og foreldrene skal gå gjennom den sammen med eleven. Den er ikke anonym og gir skolen tilbakemeldinger som det jobbes videre med i utviklingssamtalene. Ved melding om spesielle forhold er ledelsen med på oppfølgingsmøtene. «Snakk med meg» er en trivselsundersøkelse som gjennomføres i individuelle samtaler med eleven, rektor og barnevernspedagogen. Den ble gjennomført i 2013 og ga noen innspill vi ønsket å jobbe videre med. Trivsel er også et tema på utviklingssamtalene. Av miljøskapende tiltak som fremmer trivsel vises til områder tidligere beskrevet i årsmeldingen 4.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER Våre satsingsområder har vært delt mellom «Vurdering for læring» og utvikling av digitale tavler som et godt verktøy i undervisningen. 20

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer