Valgprogram Lørenskog SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019"

Transkript

1 Valgprogram Lørenskog SV

2 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene og med det sikre størst mulig likhet. Alle skal være trygge på at kommunen yter tjenester som dekker grunnleggende behov, som en god skole og et godt helsevesen der alle blir behandlet med verdighet. SV skal gi alle samme mulighet til god livskvalitet. Vi trenger en sterk offentlig sektor for å kunne gi kommunens innbyggere gode tjenester. At kommunen selv yter tjenestene er både mest rettferdig og mest effektivt. De folkevalgte skal bestemme hvilke tjenester som kommunen tilbyr, og kvaliteten på disse tjenestene. SV ønsker ikke å privatisere og konkurranseutsette kommunale tjenester. Dette fører til at midler som burde benyttes til fellesskapets beste blir tatt ut som privat utbytte. Samtidig svekkes den folkevalgte kontrollen og kontrollbehovet for tjenesten øker.

3 Ta kampen for likeverd

4 Eldreomsorg Vi vil ha en likeverdig eldreomsorg der trygghet og omsorg er uavhengig av adressen din og størrelsen på lommeboka. Vi vil ta kampen for økt bemanning på sykehjemmene. Bemanningen både innen hjemmetjenesten og i institusjonene må styrkes. Flere hoder og hender er avgjørende for de eldre på sykehjemmene. Flere folk gir mer tid til god omsorg. Å øke bemanningen skaper også en bedre arbeidsdag for de ansatte. Kommunen må legge stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Omsorgstilbudet bør organiseres slik at de kommunale tjenestene utformes og tilbys etter en faglig vurdering av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale behov. Det er derfor nødvendig å kunne tilby sykehjemsplass når det er behov for det og heldøgnsomsorg og pleie i andre tilfeller. For andre er det behov for omsorgsboliger med punkttjenester eller hjemmesykepleie og hjemmehjelp der det er tilstrekkelig. I en slik sammenheng er det også viktig å stille krav til universell utforming av boliger, slik at eldre og pleietrengende kan fortsette å bo i sine hjem på tross av redusert funksjonsevne. Det mest effektive helseforebyggende arbeidet gjøres ofte utenfor helsebudsjettet. Arealplanlegging og tilrettelegging av bo- og oppvekstvilkår er viktig for å utvikle og opprettholde god helse. Derfor ønsker vi nærmiljøanlegg for folk i alle aldre, som turstier, lysløyper, ballbinger og lekeplasser ved alle større boområder. Vi vil arbeide for å få på plass en gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Det er også viktig å videreføre det gode arbeidet kommunen har utført innen psykisk helsevern, blant annet gjennom lavterskeltilbud som MAI-senteret og det forebyggende arbeidet som gjøres blant barn og unge. Befolkningens behov skal styre helsetilbudet, ikke kortsiktige økonomiske hensyn. Målstyring sammen med nye økonomiske styringsmodeller, har ødelagt mye av helsevesenet. Vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor. Kommunen må i samarbeid med fylkeskommunen sikre et godt og tilstrekkelig behandlingstilbud innen rus og psykiatri. Tilbudet for barn og unge må styrkes. Sosialpolitikk Utarbeidelse av et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken er et vesentlig virkemiddel. Noen av de største behovene er tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper og booppfølging av innbyggere som er rammet av rusmisbruk og psykiske lidelser. Ved siden av boligpolitikken er tilbud om attføring og sysselsettingstiltak en vesentlig del av sosialpolitikken. Et sentralt virkemiddel i dette er det kommunale selskapet NITOR, som tilrettelegger individuelle

5 arbeidsrettede tiltak og gir grunnlag for personlig og faglig vekst for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Barnevernet må sikrer et tilstrekkelig antall stillinger, slik at de store utfordringene innen dette området blir fulgt opp. Det må derfor vurderes om ressursene til barnevernet må økes utover styrkinga gjennom statlige midler. Integrering dreier seg i hovedsak om kommunens virkemidler og statlige tiltak, mens inkludering oppnås best gjennom sivilsamfunnets, organisasjoners og naboers holdninger og handlinger. I Lørenskog har vi lykkes med begge deler og det er viktig å videreutvikle dette arbeidet slik at vi kan møte fremtidige utfordringer. Innvandring og integrering Lørenskog SV arbeider for et inkluderende samfunn der mangfold er grobunn for personlig og samfunnsmessig utvikling. Vi mener at vi som samfunn har en plikt til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov og til å arbeide internasjonalt for å styrke rettighetene til mennesker på flukt. Lørenskog SV ønsker at kommunen skal ta større ansvar for direkte mottak av flyktninger og asylsøkere gjennom Inkluderings- og mangsfoldsdirektoratet. Dette gjelder eksempelvis Syria flyktninger. SV er et antirasistisk parti. Vi vil aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet. Vold mot kvinner og barn Vold i nære relasjoner er et stort folkehelseproblem. Den seksuelle volden mot kvinner er omfattende og tallet på voldtekter har ikke gått ned siden midten av 1900-tallet. Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt og en tredjedel av alle kvinner i Norge har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for mest vold totalt sett, både psykisk og fysisk, og i tillegg er vold mot kvinner oftere av mye grovere art enn mye av volden mot menn. Barn utsettes for vold både av fedre og mødre. Likevel snakkes det lite om og det er ikke prioritert i norsk politikk, forskning og fagutvikling. Resultatet er kunnskapsløshet, handlingslammelse og at de som utsettes for vold ofte tar på seg skylda, skammer seg og tier om det de har vært utsatt for. Det trengs handling. Lørenskog SV vil forbedre oppfølgingen av voldsutsatte og bekjempe vold mot kvinner og barn. Lørenskog kommune har utarbeidet en svært god handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Det er viktig å sikre et tilstrekkelig krisesentertilbud med sikker finansiering. Vi ønsker er styrking av tjenesten. Kvinner som har blitt utsatt for vold må få et trygt botilbud. Etter opphold på krisesenter er det mange kvinner som ikke har et trygt sted å bo. Det er derfor viktig at det sikres kommunale overgangsboliger.

6 Ta kampen for likestilling

7 SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er systematisk skeivfordelt i samfunnet, og at vi ønsker å gjøre noe med det. Feminisme er universell frigjøring, og en kamp for like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og religion. God velferd er også god kvinnepolitikk. Kvinner er mest avhengig av en godt velferdssamfunn, enten det er som brukere eller som ansatte. Gode, trygge, rimelige, offentlige tjenester er nødvendig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, for å få dagene til å henge sammen og for å søke hjelp eller føle seg trygge. En feministisk arbeidsgiver Kvinner tjener mindre enn menn i Norge i dag. Fortsatt er det sånn at kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar tjener. Ettersom 80 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner, vil en styrking av lønn og rett til heltid i de tradisjonelle kvinnedominerte yrkene være et likestillingsløft, og føre til at flere vil finne det attraktivt å gå inn i de viktige velferdsyrkene. Likelønn og heltidsstillinger er avgjørende for muligheten til å ta frie valg og økonomisk uavhengighet. Et likestilt arbeidsliv Kommunen er en stor arbeidsgiver og en stor andel av de ansatte er kvinner. Disse kvinnene gjør noen av de tyngste løftene og viktigste oppgavene i velferdsstaten. Likevel må de de leve med lav lønn og liten pensjon. Mange blir tvunget til å gå av med uførepensjon før pensjonsalder. En mer likestilt kommune vil gi et mer likestilt arbeidsliv. SV vil derfor være en pådriver for at kommunen går foran for et likestillingsløft der hele faste stillinger er regelen og kvinnedominerte yrker får et lønnsløft. SV går til valg for et mer feministisk arbeidsliv.

8 Ta kampen for et varmt samfunn.

9 Kommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver Lørenskog kommune skal være foregangskommune innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kommunen skal ha et ryddig forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Kommunen skal motarbeide sosial dumping og stille samme krav til underleverandører som til hovedentrepenører og føre aktiv kontroll med at kontrakter til oppdragsgiver følges opp. En kommune med et variert og bærekraftig næringsliv Lørenskog SV vil arbeide for en kommune med et variert og bærekraftig næringsliv. Næringsvirksomheten må settes inn i en bred miljømessig sammenheng, det vil si at nytteverdien vurderes opp mot eventuelle uheldige miljømessige sider ved etableringen. Arbeidsplasser i nærmiljøet reduserer behovet for transport. SV ønsker at kommunen utvikler en strategi for å tiltrekke seg kompetansebasert næring, særlig knyttet til virksomheten ved Ahus. Slik næring bør i høy grad være forskningsbasert, klimanøytral og baseres på grønn teknologi. Næringsvirksomhet som krever mye trafikk og tungtransport må knyttes til hovedtransportårene slik at sentrale områder av kommunens mindre veier avlastes mest mulig. Det må også legges til rette for at landbruksnæring kan drives med minst mulig uheldige miljøkonsekvenser, som avrenning og erosjon. Søndagsåpne butikker Søndagsåpne butikker gir ikke mer frihet for befolkningen, men mindre frihet for alle de tusen som jobber i servicenæringa. Vi ønsker et Lørenskog der familier skal få tilbringe minst én dag sammen. Med søndagsåpne butikker vil turnuser og arbeidstid for butikkmedarbeidere, vektere, sjåfører, renholdsarbeidere gjøre dette vanskeligere, spesielt om begge foreldrene jobber i servicenæringa. Lørenskog SV kjemper for klimaet og søndagsåpne butikker fører til mer utslipp og mer forbruk. Lørenskog SV vil beholde søndagen som felles fridag og sier nei til søndagsåpne butikker. Barnehage En god oppvekst varer hele livet. Alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. Full barnehagedekning er bra for barn og bra for likestilling. Vi er stolte av jobben som har blitt gjort for å skaffe nok barnehageplasser. Det er viktig at vi opprettholder full barnehagedekning. Vi må planlegge for befolkningsvekt og ligge i forkant når det barnehageplasser samtidig som vi må øke grunnbemanningen og øke andelen av pedagogisk personale. Betalingsordningen skal fortsatt innebære søskenmoderasjon og betaling etter inntekt. Skole Flinke lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Derfor kjemper Lørenskog SV for at det ansettes flere lærere og annet kvalifisert personell i grunnskolen. Lærertettheten må økes. Vi ønsker et godt og velfungerende støtteapparat med rådgivere, assistenter, helsepersonell og miljøarbeidere som bidrar til et godt læringsmiljø. Deretter vil vi sørge for en god etterutdanning Vi vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, mer tid til praktiske og kreative fag, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Lengre dag innebærer ikke flere ordinære skoletimer, men en samordning av skole og skolefritidsordning. Vi ønsker forsøk med heldagsskole på enkeltskoler.

10 Lørenskog SV vil øke ressursene til skolefritidsordningen for å sikre en god kvalitet. Egenandelen skal holdes på et minimalt nivå og på sikt ønsker vi å gjøre skolefritidsordningen gratis. Vi vil opprettholde søskenmoderasjon og gradert betaling. Størrelsen på lommeboka skal ikke ha noe å si for en god oppvekst. Vi mener at flere tester er galt svar utfordringene skolen står ovenfor. Derfor har vi en testgaranti. Våre folkevalgte vil stemme mot alle tester og kartlegginger i kommunen som ikke er faglig dokumentert å gi bedre læring. Den totale summen av pålagte tester og kartlegginger i skolen må ned, og skolene selv må kunne få avgjøre hvilke prøver de trenger for å gi elevene god oppfølging. Lørenskog SV jobber for flere lærere og færre tester i skolen, så det blir best mulig tid til møtet mellom voksen og barn. Et godt læringsmiljø forutsetter at elevene har nok plass. Derfor skal kommunen sørge for nok skoleplasser til en økende befolkning. På Fjellhamar ønsker vi to barneskoler med kort avstand til hverandre, som har maksimalt fire paralleller. På denne måten sikres både et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø. Elevene får et tilstrekkelig stort uteområde og det blir rom for lek. Med to barneskoler i sentrum av Fjellhamar kan skolen fungere som en samlingsplass i nærmiljøet. Primært ønsker vi en ny skole på Icopal-tomta, og ikke en ny skole på østsida av elva. Barn, ungdom og miljøarbeid Lørenskog SV ønsker at det skal skapes tilbud for uorganisert ungdom. Det må sikres et allsidig ungdomstilbud også i nærmiljøene, som kan kan være et alternativ til å oppholde seg på kjøpesentrene. Vi vil opprettholde og sikre både Volt og de lokale fritidsklubbene. Den organiserte idretten må sikres gode vilkår for sin virksomhet. Det er særlig viktig å legge til rette for at idretten kan gi et allsidig tilbud til barn og unge. Det vil være en utfordring i perioden å uforme støtteordninger slik at de også fungerer godt for idretter som ikke kan nyttegjøre seg kommunale anlegg. I forbindelse med en ny turnhall bør man vurdere muligheten for å bygge en flerbrukshall til som gir andre idretter som dans og cheerleading et tilbud.

11 Idrettens samfunnsansvar må vektlegges, og det må legges særlig vekt på idrettens breddeaktiviteter. Skolen er en viktig arena for å legge grunnlag for breddeidrett blant annet ved å innføre trivselsledere på skolen. Det må settes av tid i arealer og haller til uorganisert idrett. Det er viktig at barn og ungdom driver en allsidig aktivitet, både av helse- og trivselsmessige grunner, men også for å hindre utvikling av uheldig vinnerkultur og utstøting. Målet må være å bidra til mestring, glede og felleskap. Reservebenken skal brennes. Lørenskog SV ønsker ikke at det anlegges vinterpark ved Skårerødegården. Et slikt anlegg, slik det hittil er skissert, vil innebære et stort energiforbruk, økt trafikk og et stort naturinngrep. Det vil også være et fremmedelement at vinteridretter, som normalt utøves utendørs, flyttes under tak så lenge vi har marka som også tilbyr mer naturlige aktiviteter og opplevelser. Kultur Alle skal kunne oppleve og utøve idrett, kunst og kultur. Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud. Et godt kulturtilbud danner grunnlaget for en god kommune for alle. Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud, blant annet gjennom aktivitetene i Lørenskog hus. Kinoen skal være kommunal som kulturtilbudet forøvrig. Lørenskog hus er en viktig arena i mange sammenhenger, blant annet er kulturdelen et vesentlig virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Biblioteket er en møteplass for mange, på tvers av kultur, alder og sosial tilhørighet. Med endringer i 1 i Lov om folkebibliotek 1. januar 2014 som blant annet sier at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, er det ekstra viktig at folkebiblioteket styrkes økonomisk for å oppfylle loven. Bibliotekene er ikke lenger kun et sted en kan låne bøker, men skal i tillegg være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser. Lørenskog SV vil videreføre gratisprinsippet og støtte de aktiviteter som organisasjoner fra kommunen har i Lørenskog hus. Kommunens flerkulturelle befolkning må komme bedre til syne i kulturaktivitetene blant annet ved at de ulike organiserte innvandrergruppene i større grad får anledning til å formidle sine kulturelle uttrykk. Lørenskog bygdemuseum skal fortsatt være en del av Akershus Fylkesmuseum. Det må være et nært samarbeid mellom kommunen og fylkesmuseet.

12 Ta kampen for framtida

13 Kommunereformen Lørenskog SV er imot at Lørenskog kommune skal slås sammen med andre kommuner. Lørenskog er en stor kommune som har alle forutsetninger for å løse oppgavene som tilligger kommunene på en god måte. Det er dessuten særlig viktig at fra et demokratiperspektiv at ikke avstanden mellom borgere og folkevalgte blir større og at ikke representativiteten begrenses. Kommunesammenslåing vil innebære en svekkelse av demokratiet, men også av befolkningens tilhørighet. For kommuner av Lørenskogs størrelse er dessuten argumentene for kommunesammenslåing lite holdbare. En stor endring av kommunegrensene vil også innebære en irreversibel endring med til dels uforutsette konsekvenser, blant annet for kulturliv og organisasjonsliv. Miljø Lørenskog SV ønsker en bærekraftig utvikling av kommunen hvor utbygging av boligområder og næringsvirksomhet må ta hensyn til miljøet. Vi vil derfor fortsette med en regulert utbygging av boliger og samtidig legge til rette for et variert bomiljø. Lørenskog er svært belastet med gjennomgangstrafikk, dette kan blant annet bedres ved å styrke kollektivtilbudet på Nedre Romerike og spesielt til Ahus. Lørenskog SV ønsker at kommunen sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike arbeider aktivt opp mot fylkeskommunen, staten og Oslo kommune, for å få på plass Romeriksbanen. Lørenskog SV vil følge opp klimaplanen for kommunen nøye. Vi mener at Lørenskog kommunes egen virksomhet på sikt må bli klimanøytral og at kommunen skal redusere sitt energiforbruk betydelig i løpet av perioden. Kommunen vil i perioden redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff og videreføre arbeidet med å satse på bruk av klimanøytrale biler. Framtidig offentlige bygg skal være passivbygg eller lignende løsninger som sikrer god energieffektivitet. Når nye utbyggingsplaner vedtas skal det legges inn krav om passivhus. Lørenskog SV vil innføre en ordning tilsvarende Oslo for å stimulere til energiomlegging fra bruk av olje og gass til oppvarming med mer energi- og miljøvennlige energikilder. Støtteordningen vil følge Enovas ordning og komme i tillegg til denne. Lørenskog er under sterkt utviklingspress. Derfor er det viktig å bevare og utvikle sentrale grøntområder som også kan benyttes til rekreasjon. Lørenskog grønne sentrum (Nordlimyra) er det viktigste området. Lørenskog SV ønsker utbyggingstakt som innebærer inntil 2 prosent befolkningsøkning. Samtidig vil vi legge til rette for at planene om et lokk over RV 159 blir realisert. Dette vil knytte sammen nord- og sørsiden av sentrumsområdet og gi bedre tilgang til Rådhusparken. SV vil bevare landbruksområdene på sørsiden av Gamleveien mot marka. Vi vil at Lysås skal innlemmes i marka. Styrking av kollektivtilbudet Lørenskog SV vil arbeide for et godt kollektivtilbud. Sentralt står arbeide for en baneløsning som kan knytte togtilbudet og T-banen sammen, og som kan dekke sentrale områder i kommuner. Kollektivtilbudet må dekke behovet for besøkende, pasienter og ansatte som skal til Ahus. Deler av kommunen er sterkt belastet av tungtrafikk. Lørenskog SV vil se på muligheten for å regulere trafikken slik at minst mulig trafikk går på lokalveier. Vi mener det er spesielt viktig å få tungtrafikken bort fra Skårersletta og at trafikken fra Feiring Bruk kan reguleres på en bedre måte.

14 Kommunen har et godt utbygget nett av gang- og sykkelveier som gir sikker skolevei for barn og gode rekreasjonsmuligheter. Det er fortsatt noen strekninger som er udekket. Lørenskog SV ønsker å prioritere utbyggingen av disse strekningene i denne perioden. Gang- og sykkelveier skal minst ha samme standard som veinettet. Lørenskog grønne sentrum Lørenskog SV oppnådde for mange år siden flertall for å regulere området langs Losbyelva mellom RV 159 og Gamleveien som verneområde med hensikt å ivareta kulturhistoriske og landskapsmessige hensyn. For å knytte sammen området mellom Sørlihavna (marka i nord og marka i sør) har vi gått inn for å anlegge en tursti lang elva, samt tverrgående forbindelser. Dette er nå i ferd med å bli gjennomført. Framover er det viktig å sikre at området kan benyttes til friluftsliv og som adkomst vil marka. Det er en forutsetning at landbruket ivaretas. Det er viktig å opprettholde markagrensa slik at blant annet muligheten for et variert friluftsliv sikres i uoverskuelig framtid. Lørenskog SV ønsker i tillegg at det anlegges nasjonalpark i Østmarka. Et slikt vernenivå sørger for en sterkere ivaretakelsen av naturverdiene enn markagrensa alene, samtidig med at friluftslivet kan utfoldes på samme måte. I tillegg er det ønskelig at de to reservatene, som delvis befinner seg innenfor kommunens grenser, kan utvides dersom det er behov for å sikre et sterkere vern av særlige naturverdier i tilstøtende områder.

15 Jordvern I områdene inntil marka i sør er det av stor betydning at landbruksområdene sikres mot inngrep. I tillegg til at jordbruket kan fortsette å drives videre, har kulturlandskapet stor betydning for biologisk mangfold, opplevelser og friluftsliv. Særlig viktige er ravinedalene. Jordvern har også betydning for klima og forurensning; blant annet må det legges til rette for at jorda brukes slik at avrenning begrenses mest mulig. Med økende nedbør og høyere temperatur øker slitasjen på jordressursene. Klima Lørenskog kommune må være en pådriver for å redusere utslipp av klimagasser. På sikt bør kommunens egen virksomhet bli klimanøytral. Det innebærer det må tas særskilte hensyn ved valg av byggtekniske løsninger, innkjøp av biler og valg av transportform. Tilrettelegging for gående og syklende må prioriteres. Finansiering av den kommunale virksomheten Det er nødvendig med høye inntekter for å finansiere den allsidige kommunale virksomheten. Kommunens inntekter består i all hovedsak av statlige overføringer, skatter og avgifter og brukerbetaling. Lørenskog SV ønsker generelt å styrke den kommunale velferden og at kvaliteten på denne virksomhet blir enda bedre. Tendenser viser nå at det potensielt blir en skattesvikt i kommunen, noe som kan føre til et inntektstap og dermed mindre penger til de oppgavene kommunen skal sørge for. Lørenskog SV ønsker derfor å benytte alle inntektsmuligheter kommunen har for å opprettholde og videreutvikle de tjenestene kommunen yter. Lørenskog SV oppnådde for noen år siden flertall for å innføre eiendomsskatt på verker og bruk. Eiendomsskatt på næringseiendommer har tilført kommunekassa 60 millioner kroner hvert år. Lørenskog SV ønsker, som tidligere, også å innføre eiendomsskatt på boliger. Et bunnfradag fra takstgrunnlaget vil bety at innbyggerne med de dyreste boligene bidrar mest til fellesskapet. Denne omfordelingen betyr at budsjettet for skole, pleie og omsorg, helse, sosiale tiltak og kultur kan økes mer enn det som ellers ville vært mulig, noe som ville vært et gode for alle innbyggere. Foto: Bilder fra Losby og Fløyta av Trude Remme, øvrige bilder Istockphoto.com Design: Frode Åkenes-Johnsen

16 VALGLISTE SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2015 Nr Fornavn og etternavn Fødselsår Bosted 1 Martin Bjerke 1955 Rasta 2 Gøril Rosvoll Myhre 1966 Rasta 3 Tom Christian Axelsen 1962 Finstadjordet 4 Liv-Tone Ruud 1987 Rasta 5 Fredrik Myran Winsnes 1981 Finstadjordet 6 Hedda Hellum Jamtli 1996 Rasta 7 Abdel Fattah Burkan 1961 Lørenskog 8 Ingvill Øvrewall 1960 Finstadjordet 9 Mehmet Sønmez 1961 Lørenskog 10 Reidun Valen 1962 Rasta 11 Bjarne Asgrimplass 1959 Rasta 12 Gunn Bakke 1956 Finstadjordet 13 Kjell Erik Berg 1958 Fjellhamar 14 Marte Parelius Winsnes 1982 Finstadjordet 15 Per Olav Lauvstad 1954 Rasta 16 Grethe Wiik 1957 Lørenskog 17 Sigurd Skår 1939 Lørenskog 18 Anne Turid Thodesen 1954 Fjellhamar 19 Roy Hagen 1952 Lørenskog 20 Ghazala Naseem 1961 Kurland 21 Geir Høibråten 1965 Rasta 22 Inger Anne Furmyr 1948 Fjellhamar 23 Bjørn Bakke 1949 Rasta 24 Bengt Sture Friis Hansen 1946 Rasta #TA KAMPEN

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt.

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer