Valgprogram Lørenskog SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019"

Transkript

1 Valgprogram Lørenskog SV

2 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene og med det sikre størst mulig likhet. Alle skal være trygge på at kommunen yter tjenester som dekker grunnleggende behov, som en god skole og et godt helsevesen der alle blir behandlet med verdighet. SV skal gi alle samme mulighet til god livskvalitet. Vi trenger en sterk offentlig sektor for å kunne gi kommunens innbyggere gode tjenester. At kommunen selv yter tjenestene er både mest rettferdig og mest effektivt. De folkevalgte skal bestemme hvilke tjenester som kommunen tilbyr, og kvaliteten på disse tjenestene. SV ønsker ikke å privatisere og konkurranseutsette kommunale tjenester. Dette fører til at midler som burde benyttes til fellesskapets beste blir tatt ut som privat utbytte. Samtidig svekkes den folkevalgte kontrollen og kontrollbehovet for tjenesten øker.

3 Ta kampen for likeverd

4 Eldreomsorg Vi vil ha en likeverdig eldreomsorg der trygghet og omsorg er uavhengig av adressen din og størrelsen på lommeboka. Vi vil ta kampen for økt bemanning på sykehjemmene. Bemanningen både innen hjemmetjenesten og i institusjonene må styrkes. Flere hoder og hender er avgjørende for de eldre på sykehjemmene. Flere folk gir mer tid til god omsorg. Å øke bemanningen skaper også en bedre arbeidsdag for de ansatte. Kommunen må legge stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Omsorgstilbudet bør organiseres slik at de kommunale tjenestene utformes og tilbys etter en faglig vurdering av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale behov. Det er derfor nødvendig å kunne tilby sykehjemsplass når det er behov for det og heldøgnsomsorg og pleie i andre tilfeller. For andre er det behov for omsorgsboliger med punkttjenester eller hjemmesykepleie og hjemmehjelp der det er tilstrekkelig. I en slik sammenheng er det også viktig å stille krav til universell utforming av boliger, slik at eldre og pleietrengende kan fortsette å bo i sine hjem på tross av redusert funksjonsevne. Det mest effektive helseforebyggende arbeidet gjøres ofte utenfor helsebudsjettet. Arealplanlegging og tilrettelegging av bo- og oppvekstvilkår er viktig for å utvikle og opprettholde god helse. Derfor ønsker vi nærmiljøanlegg for folk i alle aldre, som turstier, lysløyper, ballbinger og lekeplasser ved alle større boområder. Vi vil arbeide for å få på plass en gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Det er også viktig å videreføre det gode arbeidet kommunen har utført innen psykisk helsevern, blant annet gjennom lavterskeltilbud som MAI-senteret og det forebyggende arbeidet som gjøres blant barn og unge. Befolkningens behov skal styre helsetilbudet, ikke kortsiktige økonomiske hensyn. Målstyring sammen med nye økonomiske styringsmodeller, har ødelagt mye av helsevesenet. Vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor. Kommunen må i samarbeid med fylkeskommunen sikre et godt og tilstrekkelig behandlingstilbud innen rus og psykiatri. Tilbudet for barn og unge må styrkes. Sosialpolitikk Utarbeidelse av et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken er et vesentlig virkemiddel. Noen av de største behovene er tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper og booppfølging av innbyggere som er rammet av rusmisbruk og psykiske lidelser. Ved siden av boligpolitikken er tilbud om attføring og sysselsettingstiltak en vesentlig del av sosialpolitikken. Et sentralt virkemiddel i dette er det kommunale selskapet NITOR, som tilrettelegger individuelle

5 arbeidsrettede tiltak og gir grunnlag for personlig og faglig vekst for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Barnevernet må sikrer et tilstrekkelig antall stillinger, slik at de store utfordringene innen dette området blir fulgt opp. Det må derfor vurderes om ressursene til barnevernet må økes utover styrkinga gjennom statlige midler. Integrering dreier seg i hovedsak om kommunens virkemidler og statlige tiltak, mens inkludering oppnås best gjennom sivilsamfunnets, organisasjoners og naboers holdninger og handlinger. I Lørenskog har vi lykkes med begge deler og det er viktig å videreutvikle dette arbeidet slik at vi kan møte fremtidige utfordringer. Innvandring og integrering Lørenskog SV arbeider for et inkluderende samfunn der mangfold er grobunn for personlig og samfunnsmessig utvikling. Vi mener at vi som samfunn har en plikt til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov og til å arbeide internasjonalt for å styrke rettighetene til mennesker på flukt. Lørenskog SV ønsker at kommunen skal ta større ansvar for direkte mottak av flyktninger og asylsøkere gjennom Inkluderings- og mangsfoldsdirektoratet. Dette gjelder eksempelvis Syria flyktninger. SV er et antirasistisk parti. Vi vil aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet. Vold mot kvinner og barn Vold i nære relasjoner er et stort folkehelseproblem. Den seksuelle volden mot kvinner er omfattende og tallet på voldtekter har ikke gått ned siden midten av 1900-tallet. Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt og en tredjedel av alle kvinner i Norge har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for mest vold totalt sett, både psykisk og fysisk, og i tillegg er vold mot kvinner oftere av mye grovere art enn mye av volden mot menn. Barn utsettes for vold både av fedre og mødre. Likevel snakkes det lite om og det er ikke prioritert i norsk politikk, forskning og fagutvikling. Resultatet er kunnskapsløshet, handlingslammelse og at de som utsettes for vold ofte tar på seg skylda, skammer seg og tier om det de har vært utsatt for. Det trengs handling. Lørenskog SV vil forbedre oppfølgingen av voldsutsatte og bekjempe vold mot kvinner og barn. Lørenskog kommune har utarbeidet en svært god handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Det er viktig å sikre et tilstrekkelig krisesentertilbud med sikker finansiering. Vi ønsker er styrking av tjenesten. Kvinner som har blitt utsatt for vold må få et trygt botilbud. Etter opphold på krisesenter er det mange kvinner som ikke har et trygt sted å bo. Det er derfor viktig at det sikres kommunale overgangsboliger.

6 Ta kampen for likestilling

7 SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er systematisk skeivfordelt i samfunnet, og at vi ønsker å gjøre noe med det. Feminisme er universell frigjøring, og en kamp for like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og religion. God velferd er også god kvinnepolitikk. Kvinner er mest avhengig av en godt velferdssamfunn, enten det er som brukere eller som ansatte. Gode, trygge, rimelige, offentlige tjenester er nødvendig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, for å få dagene til å henge sammen og for å søke hjelp eller føle seg trygge. En feministisk arbeidsgiver Kvinner tjener mindre enn menn i Norge i dag. Fortsatt er det sånn at kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar tjener. Ettersom 80 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner, vil en styrking av lønn og rett til heltid i de tradisjonelle kvinnedominerte yrkene være et likestillingsløft, og føre til at flere vil finne det attraktivt å gå inn i de viktige velferdsyrkene. Likelønn og heltidsstillinger er avgjørende for muligheten til å ta frie valg og økonomisk uavhengighet. Et likestilt arbeidsliv Kommunen er en stor arbeidsgiver og en stor andel av de ansatte er kvinner. Disse kvinnene gjør noen av de tyngste løftene og viktigste oppgavene i velferdsstaten. Likevel må de de leve med lav lønn og liten pensjon. Mange blir tvunget til å gå av med uførepensjon før pensjonsalder. En mer likestilt kommune vil gi et mer likestilt arbeidsliv. SV vil derfor være en pådriver for at kommunen går foran for et likestillingsløft der hele faste stillinger er regelen og kvinnedominerte yrker får et lønnsløft. SV går til valg for et mer feministisk arbeidsliv.

8 Ta kampen for et varmt samfunn.

9 Kommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver Lørenskog kommune skal være foregangskommune innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kommunen skal ha et ryddig forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Kommunen skal motarbeide sosial dumping og stille samme krav til underleverandører som til hovedentrepenører og føre aktiv kontroll med at kontrakter til oppdragsgiver følges opp. En kommune med et variert og bærekraftig næringsliv Lørenskog SV vil arbeide for en kommune med et variert og bærekraftig næringsliv. Næringsvirksomheten må settes inn i en bred miljømessig sammenheng, det vil si at nytteverdien vurderes opp mot eventuelle uheldige miljømessige sider ved etableringen. Arbeidsplasser i nærmiljøet reduserer behovet for transport. SV ønsker at kommunen utvikler en strategi for å tiltrekke seg kompetansebasert næring, særlig knyttet til virksomheten ved Ahus. Slik næring bør i høy grad være forskningsbasert, klimanøytral og baseres på grønn teknologi. Næringsvirksomhet som krever mye trafikk og tungtransport må knyttes til hovedtransportårene slik at sentrale områder av kommunens mindre veier avlastes mest mulig. Det må også legges til rette for at landbruksnæring kan drives med minst mulig uheldige miljøkonsekvenser, som avrenning og erosjon. Søndagsåpne butikker Søndagsåpne butikker gir ikke mer frihet for befolkningen, men mindre frihet for alle de tusen som jobber i servicenæringa. Vi ønsker et Lørenskog der familier skal få tilbringe minst én dag sammen. Med søndagsåpne butikker vil turnuser og arbeidstid for butikkmedarbeidere, vektere, sjåfører, renholdsarbeidere gjøre dette vanskeligere, spesielt om begge foreldrene jobber i servicenæringa. Lørenskog SV kjemper for klimaet og søndagsåpne butikker fører til mer utslipp og mer forbruk. Lørenskog SV vil beholde søndagen som felles fridag og sier nei til søndagsåpne butikker. Barnehage En god oppvekst varer hele livet. Alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. Full barnehagedekning er bra for barn og bra for likestilling. Vi er stolte av jobben som har blitt gjort for å skaffe nok barnehageplasser. Det er viktig at vi opprettholder full barnehagedekning. Vi må planlegge for befolkningsvekt og ligge i forkant når det barnehageplasser samtidig som vi må øke grunnbemanningen og øke andelen av pedagogisk personale. Betalingsordningen skal fortsatt innebære søskenmoderasjon og betaling etter inntekt. Skole Flinke lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Derfor kjemper Lørenskog SV for at det ansettes flere lærere og annet kvalifisert personell i grunnskolen. Lærertettheten må økes. Vi ønsker et godt og velfungerende støtteapparat med rådgivere, assistenter, helsepersonell og miljøarbeidere som bidrar til et godt læringsmiljø. Deretter vil vi sørge for en god etterutdanning Vi vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, mer tid til praktiske og kreative fag, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Lengre dag innebærer ikke flere ordinære skoletimer, men en samordning av skole og skolefritidsordning. Vi ønsker forsøk med heldagsskole på enkeltskoler.

10 Lørenskog SV vil øke ressursene til skolefritidsordningen for å sikre en god kvalitet. Egenandelen skal holdes på et minimalt nivå og på sikt ønsker vi å gjøre skolefritidsordningen gratis. Vi vil opprettholde søskenmoderasjon og gradert betaling. Størrelsen på lommeboka skal ikke ha noe å si for en god oppvekst. Vi mener at flere tester er galt svar utfordringene skolen står ovenfor. Derfor har vi en testgaranti. Våre folkevalgte vil stemme mot alle tester og kartlegginger i kommunen som ikke er faglig dokumentert å gi bedre læring. Den totale summen av pålagte tester og kartlegginger i skolen må ned, og skolene selv må kunne få avgjøre hvilke prøver de trenger for å gi elevene god oppfølging. Lørenskog SV jobber for flere lærere og færre tester i skolen, så det blir best mulig tid til møtet mellom voksen og barn. Et godt læringsmiljø forutsetter at elevene har nok plass. Derfor skal kommunen sørge for nok skoleplasser til en økende befolkning. På Fjellhamar ønsker vi to barneskoler med kort avstand til hverandre, som har maksimalt fire paralleller. På denne måten sikres både et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø. Elevene får et tilstrekkelig stort uteområde og det blir rom for lek. Med to barneskoler i sentrum av Fjellhamar kan skolen fungere som en samlingsplass i nærmiljøet. Primært ønsker vi en ny skole på Icopal-tomta, og ikke en ny skole på østsida av elva. Barn, ungdom og miljøarbeid Lørenskog SV ønsker at det skal skapes tilbud for uorganisert ungdom. Det må sikres et allsidig ungdomstilbud også i nærmiljøene, som kan kan være et alternativ til å oppholde seg på kjøpesentrene. Vi vil opprettholde og sikre både Volt og de lokale fritidsklubbene. Den organiserte idretten må sikres gode vilkår for sin virksomhet. Det er særlig viktig å legge til rette for at idretten kan gi et allsidig tilbud til barn og unge. Det vil være en utfordring i perioden å uforme støtteordninger slik at de også fungerer godt for idretter som ikke kan nyttegjøre seg kommunale anlegg. I forbindelse med en ny turnhall bør man vurdere muligheten for å bygge en flerbrukshall til som gir andre idretter som dans og cheerleading et tilbud.

11 Idrettens samfunnsansvar må vektlegges, og det må legges særlig vekt på idrettens breddeaktiviteter. Skolen er en viktig arena for å legge grunnlag for breddeidrett blant annet ved å innføre trivselsledere på skolen. Det må settes av tid i arealer og haller til uorganisert idrett. Det er viktig at barn og ungdom driver en allsidig aktivitet, både av helse- og trivselsmessige grunner, men også for å hindre utvikling av uheldig vinnerkultur og utstøting. Målet må være å bidra til mestring, glede og felleskap. Reservebenken skal brennes. Lørenskog SV ønsker ikke at det anlegges vinterpark ved Skårerødegården. Et slikt anlegg, slik det hittil er skissert, vil innebære et stort energiforbruk, økt trafikk og et stort naturinngrep. Det vil også være et fremmedelement at vinteridretter, som normalt utøves utendørs, flyttes under tak så lenge vi har marka som også tilbyr mer naturlige aktiviteter og opplevelser. Kultur Alle skal kunne oppleve og utøve idrett, kunst og kultur. Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud. Et godt kulturtilbud danner grunnlaget for en god kommune for alle. Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud, blant annet gjennom aktivitetene i Lørenskog hus. Kinoen skal være kommunal som kulturtilbudet forøvrig. Lørenskog hus er en viktig arena i mange sammenhenger, blant annet er kulturdelen et vesentlig virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Biblioteket er en møteplass for mange, på tvers av kultur, alder og sosial tilhørighet. Med endringer i 1 i Lov om folkebibliotek 1. januar 2014 som blant annet sier at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, er det ekstra viktig at folkebiblioteket styrkes økonomisk for å oppfylle loven. Bibliotekene er ikke lenger kun et sted en kan låne bøker, men skal i tillegg være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser. Lørenskog SV vil videreføre gratisprinsippet og støtte de aktiviteter som organisasjoner fra kommunen har i Lørenskog hus. Kommunens flerkulturelle befolkning må komme bedre til syne i kulturaktivitetene blant annet ved at de ulike organiserte innvandrergruppene i større grad får anledning til å formidle sine kulturelle uttrykk. Lørenskog bygdemuseum skal fortsatt være en del av Akershus Fylkesmuseum. Det må være et nært samarbeid mellom kommunen og fylkesmuseet.

12 Ta kampen for framtida

13 Kommunereformen Lørenskog SV er imot at Lørenskog kommune skal slås sammen med andre kommuner. Lørenskog er en stor kommune som har alle forutsetninger for å løse oppgavene som tilligger kommunene på en god måte. Det er dessuten særlig viktig at fra et demokratiperspektiv at ikke avstanden mellom borgere og folkevalgte blir større og at ikke representativiteten begrenses. Kommunesammenslåing vil innebære en svekkelse av demokratiet, men også av befolkningens tilhørighet. For kommuner av Lørenskogs størrelse er dessuten argumentene for kommunesammenslåing lite holdbare. En stor endring av kommunegrensene vil også innebære en irreversibel endring med til dels uforutsette konsekvenser, blant annet for kulturliv og organisasjonsliv. Miljø Lørenskog SV ønsker en bærekraftig utvikling av kommunen hvor utbygging av boligområder og næringsvirksomhet må ta hensyn til miljøet. Vi vil derfor fortsette med en regulert utbygging av boliger og samtidig legge til rette for et variert bomiljø. Lørenskog er svært belastet med gjennomgangstrafikk, dette kan blant annet bedres ved å styrke kollektivtilbudet på Nedre Romerike og spesielt til Ahus. Lørenskog SV ønsker at kommunen sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike arbeider aktivt opp mot fylkeskommunen, staten og Oslo kommune, for å få på plass Romeriksbanen. Lørenskog SV vil følge opp klimaplanen for kommunen nøye. Vi mener at Lørenskog kommunes egen virksomhet på sikt må bli klimanøytral og at kommunen skal redusere sitt energiforbruk betydelig i løpet av perioden. Kommunen vil i perioden redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff og videreføre arbeidet med å satse på bruk av klimanøytrale biler. Framtidig offentlige bygg skal være passivbygg eller lignende løsninger som sikrer god energieffektivitet. Når nye utbyggingsplaner vedtas skal det legges inn krav om passivhus. Lørenskog SV vil innføre en ordning tilsvarende Oslo for å stimulere til energiomlegging fra bruk av olje og gass til oppvarming med mer energi- og miljøvennlige energikilder. Støtteordningen vil følge Enovas ordning og komme i tillegg til denne. Lørenskog er under sterkt utviklingspress. Derfor er det viktig å bevare og utvikle sentrale grøntområder som også kan benyttes til rekreasjon. Lørenskog grønne sentrum (Nordlimyra) er det viktigste området. Lørenskog SV ønsker utbyggingstakt som innebærer inntil 2 prosent befolkningsøkning. Samtidig vil vi legge til rette for at planene om et lokk over RV 159 blir realisert. Dette vil knytte sammen nord- og sørsiden av sentrumsområdet og gi bedre tilgang til Rådhusparken. SV vil bevare landbruksområdene på sørsiden av Gamleveien mot marka. Vi vil at Lysås skal innlemmes i marka. Styrking av kollektivtilbudet Lørenskog SV vil arbeide for et godt kollektivtilbud. Sentralt står arbeide for en baneløsning som kan knytte togtilbudet og T-banen sammen, og som kan dekke sentrale områder i kommuner. Kollektivtilbudet må dekke behovet for besøkende, pasienter og ansatte som skal til Ahus. Deler av kommunen er sterkt belastet av tungtrafikk. Lørenskog SV vil se på muligheten for å regulere trafikken slik at minst mulig trafikk går på lokalveier. Vi mener det er spesielt viktig å få tungtrafikken bort fra Skårersletta og at trafikken fra Feiring Bruk kan reguleres på en bedre måte.

14 Kommunen har et godt utbygget nett av gang- og sykkelveier som gir sikker skolevei for barn og gode rekreasjonsmuligheter. Det er fortsatt noen strekninger som er udekket. Lørenskog SV ønsker å prioritere utbyggingen av disse strekningene i denne perioden. Gang- og sykkelveier skal minst ha samme standard som veinettet. Lørenskog grønne sentrum Lørenskog SV oppnådde for mange år siden flertall for å regulere området langs Losbyelva mellom RV 159 og Gamleveien som verneområde med hensikt å ivareta kulturhistoriske og landskapsmessige hensyn. For å knytte sammen området mellom Sørlihavna (marka i nord og marka i sør) har vi gått inn for å anlegge en tursti lang elva, samt tverrgående forbindelser. Dette er nå i ferd med å bli gjennomført. Framover er det viktig å sikre at området kan benyttes til friluftsliv og som adkomst vil marka. Det er en forutsetning at landbruket ivaretas. Det er viktig å opprettholde markagrensa slik at blant annet muligheten for et variert friluftsliv sikres i uoverskuelig framtid. Lørenskog SV ønsker i tillegg at det anlegges nasjonalpark i Østmarka. Et slikt vernenivå sørger for en sterkere ivaretakelsen av naturverdiene enn markagrensa alene, samtidig med at friluftslivet kan utfoldes på samme måte. I tillegg er det ønskelig at de to reservatene, som delvis befinner seg innenfor kommunens grenser, kan utvides dersom det er behov for å sikre et sterkere vern av særlige naturverdier i tilstøtende områder.

15 Jordvern I områdene inntil marka i sør er det av stor betydning at landbruksområdene sikres mot inngrep. I tillegg til at jordbruket kan fortsette å drives videre, har kulturlandskapet stor betydning for biologisk mangfold, opplevelser og friluftsliv. Særlig viktige er ravinedalene. Jordvern har også betydning for klima og forurensning; blant annet må det legges til rette for at jorda brukes slik at avrenning begrenses mest mulig. Med økende nedbør og høyere temperatur øker slitasjen på jordressursene. Klima Lørenskog kommune må være en pådriver for å redusere utslipp av klimagasser. På sikt bør kommunens egen virksomhet bli klimanøytral. Det innebærer det må tas særskilte hensyn ved valg av byggtekniske løsninger, innkjøp av biler og valg av transportform. Tilrettelegging for gående og syklende må prioriteres. Finansiering av den kommunale virksomheten Det er nødvendig med høye inntekter for å finansiere den allsidige kommunale virksomheten. Kommunens inntekter består i all hovedsak av statlige overføringer, skatter og avgifter og brukerbetaling. Lørenskog SV ønsker generelt å styrke den kommunale velferden og at kvaliteten på denne virksomhet blir enda bedre. Tendenser viser nå at det potensielt blir en skattesvikt i kommunen, noe som kan føre til et inntektstap og dermed mindre penger til de oppgavene kommunen skal sørge for. Lørenskog SV ønsker derfor å benytte alle inntektsmuligheter kommunen har for å opprettholde og videreutvikle de tjenestene kommunen yter. Lørenskog SV oppnådde for noen år siden flertall for å innføre eiendomsskatt på verker og bruk. Eiendomsskatt på næringseiendommer har tilført kommunekassa 60 millioner kroner hvert år. Lørenskog SV ønsker, som tidligere, også å innføre eiendomsskatt på boliger. Et bunnfradag fra takstgrunnlaget vil bety at innbyggerne med de dyreste boligene bidrar mest til fellesskapet. Denne omfordelingen betyr at budsjettet for skole, pleie og omsorg, helse, sosiale tiltak og kultur kan økes mer enn det som ellers ville vært mulig, noe som ville vært et gode for alle innbyggere. Foto: Bilder fra Losby og Fløyta av Trude Remme, øvrige bilder Istockphoto.com Design: Frode Åkenes-Johnsen

16 VALGLISTE SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2015 Nr Fornavn og etternavn Fødselsår Bosted 1 Martin Bjerke 1955 Rasta 2 Gøril Rosvoll Myhre 1966 Rasta 3 Tom Christian Axelsen 1962 Finstadjordet 4 Liv-Tone Ruud 1987 Rasta 5 Fredrik Myran Winsnes 1981 Finstadjordet 6 Hedda Hellum Jamtli 1996 Rasta 7 Abdel Fattah Burkan 1961 Lørenskog 8 Ingvill Øvrewall 1960 Finstadjordet 9 Mehmet Sønmez 1961 Lørenskog 10 Reidun Valen 1962 Rasta 11 Bjarne Asgrimplass 1959 Rasta 12 Gunn Bakke 1956 Finstadjordet 13 Kjell Erik Berg 1958 Fjellhamar 14 Marte Parelius Winsnes 1982 Finstadjordet 15 Per Olav Lauvstad 1954 Rasta 16 Grethe Wiik 1957 Lørenskog 17 Sigurd Skår 1939 Lørenskog 18 Anne Turid Thodesen 1954 Fjellhamar 19 Roy Hagen 1952 Lørenskog 20 Ghazala Naseem 1961 Kurland 21 Geir Høibråten 1965 Rasta 22 Inger Anne Furmyr 1948 Fjellhamar 23 Bjørn Bakke 1949 Rasta 24 Bengt Sture Friis Hansen 1946 Rasta #TA KAMPEN

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM JEVNAKER VALGPROGRAM 2015-2019 JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER Jevnaker SV ønsker en kommune med like muligheter for alle. Da må vi fordele godene rettferdig og løse de

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer