1. Rådmann har ordet: Kommunens styringsverktøy Holemodellen Kommuneplanmelding Årshjul...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul..."

Transkript

1 KOMMUNEPLANMELDING 2014

2 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet: Kommunens styringsverktøy Holemodellen Kommuneplanmelding Årshjul Planhierarki Internkontroll/forbedringssystemer Balansert målstyring Holdningsarbeid Nøkkeltall Befolkningsdemografi Noen nøkkeltall fra tilstandsrapporten til Fylkesmannen i Buskerud Tjenestekategorier Skole Barnehage Pleie rehabilitering og omsorg Helse Kultur, idrett og folkehelse NAV Hole Teknisk/eiendom Plan og utvikling Tiltak for funksjonshemmede Oppsummert utfordringsbilde Utviklingstrekk Befolkningsvekst Arealbruk Press på skole og barnehage - Oppvekststruktur Press på andre tjenestefunksjoner Økonomi E16 og Ringeriksbanen Strukturelle endringer i samfunnet Kommunereform Samhandlingsreformen Spesielle behov hos brukerne Teknisk infrastruktur - vann og avløp Andre utfordringer

3 5.4.1 Barn med psykiske helseproblemer Mangel på kommunale boliger Krav til kompetanse/rekruttering Strategiske valg Kommunereformen Folkehelse/forebygging Planer på kort og lang sikt Ønsket befolkningsvekst Revisjon av samfunnsdelen av kommuneplan Kommuneplanens arealdel Boligsosial handlingsplan Teknisk infrastruktur Sammenhengen mellom kommunens økonomi og handlingsrom

4 ORGANISASJONSKART PR

5 1. RÅDMANN HAR ORDET: Rådmannen legger med dette fram kommuneplanmelding for Meldingen skal gi et best mulig bilde av kommunens virksomhet, og i så måte ha funksjon som et styringsdokument i det videre arbeidet. Kommunens ledelse har satt fokus på å jobbe systematisk med forbedringsprosjekter. Prinsippene som her ligger til grunn er: planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. Meldingen viser hvordan kommunens drift samsvarer med kommuneplanens målsetninger. Meldingen oppsummerer på en konkret måte aktivitet og tilstand på kommunens tjenestetilbud sett opp mot vedtatte målsetninger og økonomiske rammer. I tillegg framstilles kommunens utviklingstrekk og utfordringer i et framtidsperspektiv. På den måten er kommuneplanmeldingen 2014 ment å ha en funksjon med hensyn til evaluering og planlegging for kommende økonomiplanperiode Balansert målstyring Holemodellen, ble vedtatt i forbindelse med budsjett (2013) i Det er etablert rapporteringsrutiner på overordnet nivå. Resultatene fra 2014 framgår av kommuneplanmeldingen. Resultatene for 2014 viser hvilke økonomiske utfordringer kommunen står overfor grunnet kraftig reduserte skatteinntekter. Dette gjenspeiles i årsresultatet. I all hovedsak ligger det an til at årets skatteinngang er representativ for et framtidig inntektsnivå forutsatt dagens finansieringssystem. Kommunen har fra tidligere erfaring med at etteroppgjør skatt vil kunne slå negativt ut for kommunen og må avvente endelig oppgjør før framtidig inntektsnivå kan dokumenteres. Ut fra dagens tallgrunnlag legges det til grunn at kommunens framtidige inntektsnivå reduseres med netto mill. kr. Hole kommunes driftsregnskap for 2014 viser et netto driftsresultat (underskudd) på 37,9 mill. kr og tilsvarer 9% av driftsinntektene. Etter netto avsetninger er regnskapsmessig underskudd på mill. kr. Underskuddet foreslås dekket med 18 mill. kr av disposisjonsfond og resterende udekket på 20 mill. kr må dekkes inn i fremtidige budsjetter. Kommunen har etter dette, ikke frie fondsmidler. Slik rådmannen vurderer det er kommunens framtidige økonomiske situasjon slik at det må jobbes systematisk og målrettet for å ta kommunens kostnadsnivå ned slik at det samsvarer med framtidig inntektsnivå. Med bakgrunn i vedtatte økonomiplan er omstillingsarbeidet iverksatt. Takk for godt samarbeid og god innsats i 2014 Rådmann Ståle Tangestuen 4

6 2. KOMMUNENS STYRINGSVERKTØY 2.1. Holemodellen "Holemodellen" er kommunens egne styringsverktøy, lederstruktur og holdningsarbeid, satt i system for å få til en bedre og mer balansert tjenesteproduksjon Kommuneplanmelding Hensikten med kommuneplanmeldingen er blant annet å gi politikerne best mulig forståelse for kommunens drift, hvilke utfordringer en står ovenfor og grunnlag for å velge de riktige strategier videre. Det legges også vekt på å se sammenhengen med overordna mål når det skal gjøres prioriteringer Årshjul Årshjulet viser i grove trekk hva det skal legges vekt på gjennom året og samhandlingen mellom politikk og administrasjon på ulike nivåer. Figuren viser årshjulet for

7 2.1.3 Planhierarki For å oppnå en helhetlig planlegging er det viktig at kommunens planer henger sammen på ulike nivåer. Planhierarkiet viser kommunens planer på ulike nivå og tidspunkt for når disse bør revideres. Administrativt jobbes det med forenkling av plansystemet og å sørge for at alle tjenestekategorier handler etter felles hovedmål Internkontroll/forbedringssystemer Kommuneplanmelding for internkontroll 6

8 Tiltak som er gjennomført på området i 2014: Begynt jobben med vurdering av ulike typer elektroniske kvalitetsverktøy Kvalitetsutvalget fortsetter sitt arbeid har avholdt 3 møter Forbedringsarbeidet fortsetter på alle tjenesteområder rapportering av minimum to gjennomførte forbedringstiltak årlig 7

9 Utdannet 3 relasjonsveiledere Refleksjonskort er tatt i bruk som arbeidsmetodikk Vedtatt strategisk oppvekstplan som krever helhetlig tilnærming og samarbeid på tvers implementeringsprosessen er i gang Fornying av intranett som informasjonskilde Oppfølgingssamtaler med hver enkelt tjenesteleder knyttet til framdrift i forbedringsarbeidet, er gjennomført 4 ganger gjennom året Informasjon og motivasjon på strategiske tjenesteledermøter med fokus på kultur for kvalitet - mål, hensikt og forbedringer 8

10 2.1.5 Balansert målstyring Hensikten med balansert målstyring er å lage rutiner for en bedre samfunnsøkonomisk styring av kommunens oppgaver. Perspektiver Fokusområder Hovedmål Målemetode Frekvens Økonomi Medarbeidere Brukere Samfunnsutvikling Ønsket resultat Laveste Ikke aksepterte godkjent resultat resultat Resultat 2014 Endring fra 2013 Ø1 Økonomistyring Ø1.1 Holde budsjett Regnskap vs budsjett Tertial 0-1% > 1% 0% negativt negativt negativt avvik avvik avvik -9% Ø2 Effektivitet Ø2.1 Tiltak for forbedring Avhenger av tiltaket Tertial 1 Ikke aktuelt 0 >1 Ø3 Finansiell styrke Ø3.1 Resultat min 3% av driftsinntektene Resultatregnskap Årlig 3% 0,1-1,5 % < 0,1 % -9% M1 Kompetanse M1.1 Utarbeide kompetanseplaner Etablerte Årlig Ca. 50%, kompetanseplaner på men alle de tjenestestedene Alle > 90% < 90% store M1.2 Nødvendig kompetanse for å utføre Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,8 2. årlig egne arbeidsoppgaver M2 Vi-kultur og M2.1 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,6 2. årlig arbeidsmiljø M % nærvær Nærværsstatistikk Tertial Bedre enn Reduksjon i > 95 % 2013 fht ,3 M3 Ledelse M3.1 Mottak, oppfølging og opplæring av nye Evalueringsskjema Årlig Ikke medarbeidere 4, ,4 0-3,9 rapportert M3.2 Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,7 2. årlig M4 Tverrfaglighet M4.1 Utnytte fagressurser på tvers Årsrapportering Årlig Ikke 0 rapportert B1 Opplevd B1.1 Opplevd medvirkning fra brukerne Brukerundersøkelse 2. årlig tilfredshet på medvirkning 4, ,4 0-3,9 4,1 B1.2 Service og tilgjengelighet Forbrukerrådets test Årlig Meget bra Bra Dårlig 3,4 B2 God kvalitet på B2.1 Opplevd kvalitet på tjenestetilbudet Brukerundersøkelse Årlig tjenestetilbudet 4, ,4 0-3,9 4,3 B2.2 Avvik/merknader ved tilsyn Telling Tertial 0 Merknader Avvik Avvik B2.3 Gjennomførte forbedringsprosjekter Telling Tertial 1 Ikke aktuelt 0 mange B3 Forutsigbare B3.1 Tjeneste beskrivelser v/ alle tjenester Telling Årlig under tjenester utarbeidels Finnes, må Alle e Ikke oppdateres B3.2 Gode internettsider DIFI undersøkelse Årlig stjerner stjerner stjerner 6 S1 Det gode liv S1.1 Balansert arealutvikling (vekst og Kommuneplan Årlig 0 med basis i natur vern) dispensasjo og kultur ner < 10 disp > 10 disp 5 S1.2 Miljøsertifisering Telling Årlig Sertifisert Ingen (1/3 pr år) I gang ikke i gang sertifisert S2 Barn og unges oppvekst S3 Næringsutvikling S4 Folkehelse Balansert målstyring - Holemodellen Visjon: Eventyrlig fortid - eventyrlig fremtid S1.3 Miljømessige gode løsninger for all utvikling S1.4 Opplevd tilrettelegging for aktiv bruk av natur og kulturverdiene i helse, kultur og rekreasjonsarbeid. S2.1 Ta hensyn til barn og unges behov ved all fremtidig arealutvikling i kommunen Statistikk Årlig Alle utbyggere velger fornybar energi Innbyggerundersøkelse Arealplaner 3. årlig Årlig S2.2 Sørge for samhandling om barn og Årsrapportering Årlig unge på tvers av tjenestefunksjoner, med Forbedringsprosjekter fokus på overganger. S3.1 Styrke total egendekning av arbeidsplasser S3.2 Gjøre det enkelt å være næringsdrivende i kommunen/regionen S4.1 Folkehelseperspektivet skal være en del av alle kommunale planer > 50 % velger fornybar < 50 % velger fornybar Ikke rapportert 4, ,4 0-3,9 5 Alle < alle Alle i gang 0 I gang Statistikk Årlig >0,5 % 0-0,5% 32,4% økning økning reduksjon (2011) Brukerundersøkelse 2. årlig næring 4, ,4 0-3,9 3,3 Årsrapportering Årlig alle < alle Alle Ikke målt i 2014 Ikke målt i 2014 Ikke målt i 2014 Ikke målt i 2014 Ikke målt i 2014 Ikke målt i 2014 Ikke målt i

11 2.1.6 Holdningsarbeid Hole kommune har innført lederplakaten, som gir et godt bilde av hvilke forventninger som stilles til ledere og medarbeidere i kommunen. 10

12 3. NØKKELTALL 3.1. Befolkningsdemografi Kommunen har et mål i kommuneplanen at gjennomsnittlig befolkningsvekst ikke skal overskride 2%. I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel ble det lagt stor vekt på å lage et verktøy der kommunen kunne regulere befolkningsveksten i størst mulig grad. Ut fra tall fra Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittelig befolkningsvekst de siste 10 årene 2,51%. I 2008 hadde kommunen størst vekst, 4,25 %. Befolkningsutviklingen , tall pr 1. januar År Personer Prosentvis 0,58 % 1,49 % 2,43 % 3,42 % 4,25 % 1,96 % 2,74 % 2,96 % 2,23 % 2,04 % 1,56 % Ved inngangen til 2015 var folketallet i Hole kommune på 6 698, det er en prosentvis vekst på 1,56% fra 2014, dvs. noe under kommuneplanens målsetting. 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Prosentvis vekst

13 Aldersfordelt befolkningsutvikling pr. 1. januar år år år år år år år år år år eller Den aldersfordelte utviklingen har konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Som det fremgår av tabellen ovenfor har det vært en økning i folketallet på fra 2005 til 2015, det gir en prosentvis vekst på 28,1%. Kommunen har hatt relativt størst vekst i de yngste og eldste aldersgruppene år 1-5 år 6-12 år år år år år år år år eller eldre 2015 Diagrammet viser økningen i folketallet i Hole kommune fordelt på aldersgrupper i perioden Merk at årsintervallene er forskjellig. Fylkesmannens tilstandsrapport viser at folketallsveksten i fylket var 1,1% fra 2014 til Størst vekst siste år hadde Røyken og Hemsedal med henholdsvis 2,3 og 2,2%, deretter følger Hole. 12

14 Prognoser fremover Statistisk sentralbyrå utarbeider prognoser for befolkningsutviklingen, prognosene er basert på nasjonale forutsetninger for utvikling i fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og innvandring. Det utarbeides en rekke alternativer og for Hole kommune kan det være store avvik i forhold til nasjonale forutsetninger, men ser man på alternativene middels nasjonal befolkningsvekst og høy befolkningsvekst fremover kan man få et anslag på hva det kan innebære for kommunen i forhold til infrastruktur og tjenesteproduksjon. Økte skatteinntekter og rammetilskudd vil på sikt regnes å skulle dekke kommunes kostnader, men for en kommune som allerede har hatt så høy vekst som Hole kommune over mange år, vil større investeringsbehov som barnehager, skoler og institusjonsplasser, gi økt press på kommunens økonomi både på kort og lengre sikt Middels vekst Høy vekst Middels vekst Høy vekst Middels vekst Høy vekst Middels vekst Høy vekst 0 år år år år år år år år år år > Sum Middels vekst 2015 Høy vekst 2020 Middels vekst 2020 Høy vekst 2030 Middels vekst 2030 Høy vekst 2040 Middels vekst 2040 Høy vekst Befolkningsfremskrivning aldersfordelt, basert på middels/høy vekst. 13

15 3.2. Noen nøkkeltall fra tilstandsrapporten til Fylkesmannen i Buskerud Folketallsutvikling i Buskerud Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter pr tjenesteområde i

16 Netto lånegjeld i kr pr innbygger Ellers vises til Fylkesmannens tilstandsrapport på: 15

17 4. TJENESTEKATEGORIER 4.1. Skole Nærværsprosent med kommentarer: 95,2% med variasjoner innen den enkelte enhet. Alle enhetene har "kontroll" på årsaker, og har tett oppfølging, jobber bevisst med nærvær. Hvilke mål er nådd? Skolene skal være lærende organisasjoner. Alle skolene har utviklet en god delingskultur innad på skolene, og man begynner å utveksle noe mer mellom skolene. HUS har dette året jobbet med et skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt, som nettopp er med å utvikle lærende organisasjoner. Dette har også blitt videreformidlet på gode måter til de andre. Skolene har gode systemer som ivaretar tilpasset opplæring faglig og sosialt. Her jobbes det på ulike måter og sammen med KPPT for å favne enda flere i den ordinære undervisningen, dvs. ha god tilpasset opplæring. Vurdering for læring har vært et område alle skolene jobbet med forrige skoleår. Her hadde skolene i Hole svært gode resultater på elevundersøkelsen, med scoore som lå mellom 4 og 5 (på en skala fra 1 5, 5 er best) It's learning benyttes på alle skolene, og det tilpasses enkelte elever som trenger annet opplegg. DUÅ delvis inne på skolene, men bare trinn, og ikke alle lærerne. BROEN vært et tilbud som har vært svært bra for noen elever. Hvilke mål er ikke nådd? Økonomiplanens målsetting: Skolene skal være lærende organisasjoner. - Knappere ressurser gjør at vi i langt dårligere grad enn ønskelig når dette målet. - Lavere voksentetthet gjør at det i mindre grad er mulig å lære av hverandre, hospitere eller observere. - Reduserte økonomiske rammer reduserer mulighetene til å delta på kurs og konferanser og gjøre bruk av ressurspersoner. Skolene har gode systemer som ivaretar tilpasset opplæring faglig og sosialt for alle elevene. 1. Det er vanskeligere å følge slike systemer med færre ansatte. Konsekvensen har ikke vært 16

18 veldig store i 2014, men opplegget for framtida er foruroligende. 2. DUÅ Ble kun for trinn for lærere på Vik og SOS, pga. plass og kapasitet. Det er noen lærere som har valgt å slutte, men de aller fleste gjennomfører hele opplegget. Opplegget oppfattes som noe "rigid og amerikanisert", men har en tanke som er bra i fht. å se det positive og ha fokus på og forsterke dette, hos det enkelte barn. På Røyse har de fleste gjennomført, men de har noen nye lærere som burde hatt opplegget. 3. It's learning og vurdering for læring Her er mye oppnådd, men kan bli flinkere til å implementere vurdering for læring i It's learning, og utnytte potensialet her. 4. BROEN Vi har ikke fått til den bredden vi har ønsket, og fanget opp de som ikke har enkeltvedtak, men trenger mer praktisk tilnærming enn det vi får til i ordinær undervisning. Vi jobber med en evaluering, og ser på tiltak for å lykkes bedre her. Nevn inntil to forbedringstiltak som er gjennomført ila året Klasseledelse- systematisk kompetanseutvikling for å gi best mulig læringsmiljø for elevene. Utvikler kollektiv praksis som sikrer at alle elevene våre får gode betingelser for godt læringsmiljø. DUÅ er også et virkemiddel som brukes her. Arbeid med begrepsforståelse innenfor tydeliggjøring av læringsmål Relasjonsledelse i praksis ledelsen gir mer ansvar og anerkjenner resultatene som leveres. Fokus på nærvær, VI kultur/deling og kompetanseutvikling. "VI gjør hverandre gode på HUS!" Alle skolene jobber med relasjonsledelse. Ressurslærere har vært en vesentlig suksessfaktor i utviklingsarbeidet. Distribuert ledelse der vi jobber tettere sammen med plan/tiltak og evaluering. Gjennomførte tilsyn - Arbeidstilsynet -Kjemisk helsefare på HUS. Godkjent etter oppfulgte pålegg. - Branntilsyn-egenmeldt fra alle skolene. - Kontrollutvalget Røyse psykososialt miljø ingen avvik. - Rådet for funksjonshemmede enkelt tilsyn på skolene i fht. tilpasninger til funksjonshemmede. Forebygging og tidlig inngripen er politisk vedtatt strategi for å nå mål på kort og lang sikt. Nevn inntil to tiltak med forebyggende effekt som er gjennomført på tjenestestedet i Våre rutiner og vårt arbeid nevnt under punkt 1 er vårt bidrag her; gode rutiner for tilpasset opplæring inkludert spesialundervisning for de som trenger det. - Stor vekt på at barna ikke minst de yngste trives med aktiviteter og tiltak også mellom barnehagen og skolen. Har en god plan for overgang barnehage barneskole. - Trivselsledere (TL)har ansvar og gjennomfører ulike aktiviteter i midttimen der flest mulig inkluderes. TL aktiviteter bidrar til organisering av det sosiale miljø og fordrer til glede ved organisert fysisk aktivitet. TL- aktivitetene gjør at man ikke trenger å tenke på sosial tilhørighet. - DUÅ som et av verktøyene er igangsatt, og brukes. - Sosial-pedagogisk team på HUS der helsesøster, sosiallærer og psykolog jobber tett 17

19 sammen og direkte opp mot teamene for å fange elever som strever med sitt liv og sin skolesituasjon. - Helsesøster/ psykolog jobber tett inn i skolen med egne jente- og guttegrupper. Det er satt opp følgende nasjonale mål for folkehelsearbeidet: - Bedret psykisk og fysisk helse - Større arbeidsdeltagelse - Bedrede sosiale profiler - Utjevning av sosiale forskjeller - Bidra til trivsel og glede i befolkningen I hvilken grad har tjenestestedet bidratt til å nå folkehelse-mål? Tre av skolene har trivselsledere forebygger mobbing se pkt. 5. Elevsamtaler med fokus på relasjon lærer/elev, elevens mestring/motivasjon faglig/sosialt og trivsel. Psykiske helse eget prosjekt på 9.trinn med tett samarbeid med Helse og KPPT. Karriereveiledning- rådgiver gjennomført profesjonelle veiledningssamtaler med alle 10.elevene før de søkte videregående skole. Elevrådet har sterkt engasjement og medvirkning vedrørende læringsmiljø. "Vi vil ha en mobbefri skole". Skolen har fulgt opp resultatene fra elevundersøkelsen og Olweus (HUS) med elever, FAU, SMU og hele personalet. Skolene bruker uteområdet mye, både skolegården, skauen/fjellet over oss, jordene ved siden av og stranda/fjorden. Det er etablert gangvei til Elstangen og opparbeidet en egen sykkelløype. 18

20 Dagens utfordringer Økonomi-perspektivet - Utfordrende at det vært år er nedskjæringer på en ramme som allerede er stram. Tilpasset opplæring blir stadig vanskeligere; behovene øker, men mulighetene reduseres. - Budsjett som ikke er korrigert korrekt vedr. faste utgifter til SPK og KLP. Bruker-perspektivet - Hvordan ivareta at alle elever opplever å bli sett i undervisningen og klasserommet - mange ulike behov i elevmassen som krever bredde i kompetanse, tiltak og ikke minst tett dialog og samarbeid med foresatte. Medarbeiderperspektivet. - Hvordan ivareta og inspirere medarbeidere til å yte det litte ekstra i nedskjeringstider? Medarbeiderne er interessert i og innstilt på samarbeid og utvikling. Det vil være en utfordring å holde fast på dette prinsippet med knappere ressurser. - Mange nye arbeidsoppgaver blir pålagt pedagogene. Flere av våre lærere er kvalifisert til å undervise på videregående skole, og videregående skole rekrutterer blant våre ansatte. Hole kommune må vise seg som en attraktiv arbeidsplass der RÅLF er gjeldende i alle ledd. Samfunnsperspektivet. - Viktigheten av at alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter slik at de blir i stand til å mestre egen framtid og bidra til fellesskapet. - Ungdomsskolen er i utvikling for å gi elevene de beste betingelsene for videreutdanning. Skolen har ny rådgiver med høy kompetanse i Karriereveieldning. Vi jobber tettere på videregående skole for å sikre elevene bedre et 13-årig løp, der færrest mulig av Hole ungdommene faller fra. Undervisningen vår skal også bære mer preg av praktiske og varierte læringsaktiviteter, som gir elevene et best mulig grunnlag for de valgene de skal ta senere. - Mange familier i Hole har god økonomi og unner seg mye ekstra. Forskjellen på privat rikdom og offentlig fattigdom blir iøynefallende og er neppe ønsket i befolkningen. Framtidige strategiske utfordringer i et 10 års-perspektiv (maks 4 utfordringer) Skolestruktur i kommunen, med en ungdomsskole og to tre oppvekstsentre/barneskoler som i varetar vekst som vil komme i fremtiden. Bygg på alle skolene som er i hht. krav om inneklima, arbeidsmiljø, HMS, etc. Beholde kompetanse pedagoger/fagarbeidere, ledelse- nedskjæringer i økonomi gir vanskeligere arbeidsforhold for alle. Tilpasset opplæring er en utfordring. Hvordan ivareta dette i tider med strammere økonomiske rammer? Skolens mål er å gi alternativ undervisning slik at elevene ikke opplever at de har behov for spesialundervisning fordi de ikke lærer så godt i klasserommet. Konkret kan dette innebære mer praktisk undervisning. 19

21 4.2. Barnehage Nærværsprosent med kommentarer: 90.7 % 4,28 % mer nærvær i 2014, enn i Fortsatt for høyt sykefravær, men barnehagene er på rett vei. Hvilke mål er nådd? Sikre kvaliteten i barnehagene ved å oppnå full førskolelærer/ pedagogdekning. Delvis nådd; 1 dispensasjon i Sollihøgda høsten 2014 p.g.a. utvidet avdeling. 1 dispensasjon i Sundvollen og 1 dispensasjon i Sundvollen oppvekstsenter barnehage hvor det blir ferdig utdannet barnehagelærer i Den likestilte barnehagen - 20% menn i alle kommunens barnehager. Delvis nådd med 15,2 % menn i barnehagene. Dette er best i Buskerud. Øke nærværet i barnehagene til 90% med fokus på holdninger. Delvis nådd med 90,7 % Heve kompetansen til alle ansatte innenfor områdene språk og språkutvikling. Ha kompetente voksne som kan hjelpe og tilrettelegge for barna i barnehagen. Målet er at barna skal utvikle språklige ferdigheter som gjør at de mestrer skriftspråket senere Nådd, men viktig å fortsette det gode språkfokuset. Hvilke mål er ikke nådd? Alle kommunale barnehager skal miljøsertifiseres, for at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Ikke nådd. Barnehagene har valgt å avslutte målsettingen om miljøsertifisering. Fortsetter jobbingen med å utvikle et godt miljø. 20

22 Nevn inntil to forbedringstiltak som er gjennomført ila året Språkprosjekt for Holebarnehagene Målsetting er kompetanseheving for alle ansatte innenfor områdene språk og språkutvikling og å utvikle språklige aktive barn Gjennomførte tilsyn Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Hole kommune som barnehagemyndighet, jfr. Barnehageloven 9 andre ledd. Temaene for tilsynet er kommunen som godkjennings- og tilsynsmyndighet jfr. Barnehageloven 8, 10, 16. Tilsynet omfattet kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning 17, 18 og forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1 til 5 og forskrift om pedagogisk bemanning 1 til 4. Etter noen pålegg om rettinger og ny innsendt dokumentasjon fra kommunen, ble tilsynet avsluttet i november Forebygging og tidlig inngripen er politisk vedtatt strategi for å nå mål på kort og lang sikt. Nevn inntil to tiltak med forebyggende effekt som er gjennomført på tjenestestedet i Jfr punkt 3. Det er satt opp følgende nasjonale mål for folkehelsearbeidet: - Bedret psykisk og fysisk helse - Større arbeidsdeltagelse - Bedrede sosiale profiler - Utjevning av sosiale forskjeller - Bidra til trivsel og glede i befolkningen I hvilken grad har tjenestestedet bidratt til å nå folkehelse-mål? Barnehagene har gjennom året jobbet med en rekke tiltak knyttet til Folkehelseperspektivet. - Barnehagene tilbyr et sunt og allsidig kosthold. Kosthold er fokusområde. - Alle barnehagene legger til rette for frisk luft og utelek på utfordrende og trygge lekeplasser hver dag. - Barnehagene jobber aktivt med å gi barn et positivt selvbilde og hjelpe de til å utvikle en sosial forståelse i samspill med andre. Det er en viktig verdi at alle mennesker er like mye verdt. - Barnehagene tar i mot mennesker som ønsker seg inn i arbeidslivet. Flere av barnehagene har lærlinger, utfordring at lærlingene ikke får praksis videre etter barnehagen. - Barnehageplass er et forebyggende folkehelsetiltak i seg selv. God kvalitet på barnehagetilbudet skaper trygghet og forutsigbarhet i hverdagen for foreldre/foresatte som benytter seg av tilbudet 21

23 Dagens utfordringer Økonomi-perspektivet Kostnader ved opprettelse av nye barnehageplasser, og kostnader knyttet til barn som har tilbud på tvers av kommunegrenser. Kostnader knyttet til enkeltvedtak etter opplæringslovens 5.7 om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. 1. Bruker-perspektivet At foreldre/foresatte ikke får innvilget barnehageplass etter eget ønske. Opplevd god foreldremedvirkning i alle barnehagene. 2. Medarbeiderperspektivet Tilstrekkelig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver. Fornyelse av kunnskap innen fag og ledelse. Fortsatt for lavt nærvær. 3. Samfunnsperspektivet Oppfyllelse av lovens krav om rett til barnehageplass og full barnehagedekning. Erstatning av Vik formingsbarnehage Framtidige strategiske utfordringer i et 10 års-perspektiv Etablere nye barnehageplasser innenfor rammefinansiering. Utbygging av nye Vik formingsbarnehage - eksisterende og nye plasser. Sikre god nok økonomi til forsvarlig drift i en sektor som fortsatt er i stor vekst. Forhold mellom privat og kommunal drift sikre likeverdig behandling. Sikre høy og likeverdig kvalitet i både kommunale og private barnehager - Innfri alle krav og praktisere faget Vedlikehold og oppgradering av de kommunale barnehagenes bygningsmasse. Rekruttering; Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer/barnehagelærer jf. 18. Større behov for spesial-pedagoger til barn med vedtak etter 5-7. Tilstrekkelig og kompetent bemanning for å sikre at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet jf

24 4.3. Pleie rehabilitering og omsorg Nærværsprosent 88,4 % Nærværet har vært lavere enn ønsket. Det skyldes et særlig stort langtidsfravær på Vikstunet, Langtidsavdelingen, Sundjordet og hos tjenesteleder. Det har vært igangsatt særlige tiltak på Sundjordet i samarbeid med IA- enheten på NAV for å få opp nærværet. Nærværet er på vei opp for PRO samlet. En hovedmålsetting for tjenesteområdet er at innbyggerne i størst mulig grad skal ha et tilbud som bidrar til å forbygge sykdom og funksjonsfall, styrker mestring og mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig. Når det er behov for pleie- og omsorgstjenester i eget hjem eller på institusjon skal disse ha allment akseptert kvalitet og ivareta brukerens behov for integritet og verdighet. Hvilke mål er nådd? Tjenestetilbudet er dreid til økt forebygging og rehabilitering for hjemmeboende. Forebyggende og rehabiliterende team med hverdagsrehabilitering er implementert som en del av ordinær drift. Elektronisk meldingsutveksling med fastlegene og helseforetaket er etablert og utvikles videre. Krav til dokumentert kvalitet på tjenestene er forbedret ved å innføring av kvalitetssikringsverktøyet "Praktiske prosedyrer for sykepleie" og videreutvikling av arbeid med systematisk forbedring og kvalitetssikring av tjenesten. Driftsmodellen på institusjon er justert og det er gjort tilpasninger for optimalisering av drift. Tilstedeværesle av sykepleier 24 timer/døgnet er gjennomført. PRO deltar i nasjonalt forbedringsnettverk, og gjør kontinuerlig små og store forbedringstiltak. Smartere jobbing: Multidose (automatisk pakking og kontroll av medikamenter fra apotek) er innført på Vikstunet. Det planlegges utrulling i resten av PRO ila Planlegging av nye omsorgsboliger på Vik Syd er igangsatt. Rullering av pleie- og omosrgsplan er gjennomført. 23

25 Hvilke mål er ikke nådd? Revitalisering av forebyggende hjemmebesøk (75+) er ikke nådd. Det skyldes vanskeligheter med å få ut relevante data fra folkeregistret og kapasitet innenfor ergo- og fysioterapitjenesten. Styrke sykepleiefaglig kompetanse. På grunn av stor turnover av sykepleiere på institusjon og nedbemanning som følge av kommunens økonomiske situasjon er dette målet ikke nådd. Målet om at sykefraværet ikke skal overskride 6 % er ikke nådd. Mål om mer rasjonell drift og "smartere jobbing" ved å ta i bruk nytt elektronisk verktøy er ikke nådd da leverandør først fikk utviklet Cosdoc (fagsystemet i PRO) nettbrett tidlig Mål om å ta det i bruk i hjemmesykepleien er utsatt til Nevn inntil to forbedringstiltak som er gjennomført ila året - Innføring av multidose på Vikstunet - Etablering av Forbedringsteam og utvikling av sjekklister for forbedring/kvalitetssikring av pasientforløp Gjennom førte tilsyn Branntilsyn på Vikstunet 1 avvik funnet. Forebygging og tidlig inngripen er politisk vedtatt strategi for å nå mål på kort og lang sikt. Nevn inntil to tiltak med forebyggende effekt som er gjennomført på tjenestestedet i Hverdagsrehabilitering er integrert i ordinær drift. Systematisk fallforebygging. Det er satt opp følgende nasjonale mål for folkehelsearbeidet: - Bedret psykisk og fysisk helse - Større arbeidsdeltagelse - Bedrede sosiale profiler - Utjevning av sosiale forskjeller - Bidra til trivsel og glede i befolkningen I hvilken grad har tjenestestedet bidratt til å nå folkehelse-mål? Hverdagsrehabilitering bidrar til bidrar til bedret fysisk og psykisk helse og mindre sosial isolasjon. Samarbeid med frivillige gir trivsel og glede, og bidrar til mindre sosial isolasjon: Mandagskafe hver 14. dag på sykehjemmet som er åpent for alle Samarbeid med Vik omsorgsboligers venner som har mange hyggelige arrangementer for beboere på Vikstunet og Vik Torg 24

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer