INNLEDNING PERSONALET KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON SATSINGSOMRÅDER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 2 1. PERSONALET... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN... 4 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON... 6 4. SATSINGSOMRÅDER..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PERSONALET KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON SATSINGSOMRÅDER SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT KULTURSKOLE MILJØSKOLE REALFAG TILPASSET OPPLÆRING ARBEIDSMILJØ SOSIAL LÆREPLAN SOSIAL KOMPETANSE SAMARBEID SKOLE-HJEM GOD SKOLESTART GOD SKOLESLUTT FELLESAKTIVITETER ANSVARSLÆRING TILTAK MOT MOBBING SOLBAKKEN SKOLES TRIVSELSREGLER PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING IKT-PLAN FOR SOLBAKKEN SKOLE... 22

2 INNLEDNING Denne virksomhetsplanen er utarbeidet av personalet og rektor ved skolen. Brukerrådet ved skolen har kommet med forslag og synspunkter til planen. Alle har vært med i planprosessen. Planen er for Virksomhetsplanen er først og fremst tenkt å være et hjelpemiddel for alle ansatte, og skal i tillegg vise skolens profil utad mot brukerne, og vise hvilke områder skolen ønsker å satse på og utvikle videre i den kommende 4- årsperioden. Planen skal revideres hvert år. Virksomhetsplanen bygger i hovedsak på tidligere virksomhet og tradisjon ved Solbakken skole, samt Trondheim kommunes satsingsområder for samme plan-periode. En del oppgaver som er omtalt i tidligere virksomhetsplaner er gått inn i skolens driftsplan, og er derfor ikke med i denne planen. Driftsplanen viser skolens faste drift og struktur. Her er alle faste oppgaver og rutiner nedskrevet. Rektor er ansvarlig for oppfølging av skolens virksomhetsplan, og skal være pådriver i utviklingsarbeidet ved skolen. I tillegg skal hun se til at forholdene ligger best mulig tilrette for arbeid med de enkelte utviklingsområder, ved at personalet blir kurset og får oppfølging i de oppsatte satsingsområdene. I tillegg til en beskrivelse av skolens seks satsingsområder inneholder virksomhetsplanen også følgende planer: Sosial læreplan Plan for lese-og skriveopplæring IKT-plan for Solbakken skole Virksomhetsplanen skal være kjent for alle ansatte ved Solbakken skole og innholdet er forpliktende.

3 1. PERSONALET Navn: Stilling Kari W. Busch Marit Helland Hege Krangnes Emil Haugseth Toril D. Johansen Hilde Dahl Hansen Mari Haugen Jonas L. Larsen Ann Elin Smalås Sylvi Grønningsæter Thomas Lomundal Turid Brattland Ann Kristin Berg Tove Gevoll Grethe Bakken Wenche Andersen Else Veisetaune Kjersti Valstad Rektor Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer SFO-leder/spes.ped Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Skolesekretær Leif Dreier Kristin Grimstad Vaktmester Helsesøster

4 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN Solbakken skole har siden 1866 vært barneskolen for det nordlige Jonsvannsområdet. Det nåværende skolebygget ble tatt i bruk i Skolen flyttet da fra Solbakken på eiendommen Flaten, til Fredrikkested. Navnet på skolen, Solbakken skole, ble beholdt. Skolens beliggenhet i direkte tilknytning til naturområdet Vikåsen - Jonsvatnet - Stokkanmarka, gir store muligheter til utendørs aktiviteter og natur/ miljøundervisning. Skolekretsen er byens største i utstrekning og omfang, og har hatt skoleskyssordning siden Lengste skoleskyssrute er til Dragsten. Solbakken skole har lange og gode tradisjoner som et sentrum for kulturlivet i lokalsamfunnet. Skolebygget har samfunnshusfunksjon, der gymnastikksal, musikk-/møterom, skolekjøkken og rom for skolefritidsordning gir rom for stor aktivitet. Skolen har utleie hver dag fra skoleslutt til kl på kvelden. Jonsvatnet idrettslag og andre organisasjoner leier gymsal m.m. for sine aktiviteter. I tillegg er skoleområdet utgangspunkt for flere årlige idretts- og trimarrangementer, konserter og kulturkvelder med utstillinger. Ved utbyggingen av Vikåsenområdet fra 1988 og fram til Vikåsen oppvekstsenter åpnet høsten 1993, tok Solbakken skole imot barneskoleelevene fra dette området. Siste kull med elever fra Vikåsen gikk ut 6. klasse våren Elevtallet ved skolen har økt de siste årene, i takt med utbyggingen av nærområdet. I dag er det ca. 150 elever ved Solbakken skole. Solbakken skole fikk høsten 2002 en paviljong, slik at undervisningsarealet ble økt med bl.a. to store undervisningsrom og to grupperom. Skolen gjenåpnet skolefritidsordningen samtidig som den igangsatte 6- årsbarnehage høsten Fra høsten 1997 og innføring av grunnskolereformen, begynte 6-åringene i 1. klasse. Skolefritidsordningen ble da utvidet til å være et tilbud for alle elever ved skolen fra trinn. Solbakken skole har en skolefritidsordning som er åpen fra kl til kl hver dag. FAU ved skolen driver fritidsklubb på kveldstid for elever på 1.-4.trinn og for elever på 5.-7.trinn. I januar arrangeres det hvert år nyttårsball for elevene på mellomtrinnet.

5 Solbakken skole leier og driver Schivevollen husmannsplass. Plassen ligger ca. 14 km fra Solbakken skole i retning Dragsten. Skolen har fått støtte fra både Selbu og Trondheim kommune for å få satt i stand bygningene, og skape gode sanitære forhold. Stedet blir brukt som en lærings-arena for friluftsliv, fysisk aktivitet og praktisk utprøving av realfagene. Fra våren 2005 ble Schivevollen tatt i bruk som en naturskole. Solbakken skole samarbeider med lærerutdanningen ved NTNU om bruk av stedet. Skidag på Schivevollen

6 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON Solbakken skoles overordede mål er sammen med elever, foresatte og ansatte å tilrettelegge et skolemiljø som gir elevene TRYGGHET- TILHØRIGHET OG TRIVSEL som grunnlag for KUNNSKAP OG LÆRING Skolen skal ha et godt arbeidsmiljø for hele personalet Skolen skal nyttes som et samlingspunkt for beboerne i kretsen 4. SATSINGSOMRÅDER Solbakken skole har i perioden følgende satsingsområder: 4.1. Skolen som samlingspunkt 4.2. Kulturskole 4.3. Miljøskole 4.4. Realfag 4.5. Tilpasset opplæring 4.6. Arbeidsmiljø 4.1. SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT Mål: Solbakken skole skal være en inkluderende arena for oppvekst og sosialt nettverk for barna i og utenfor skoletid. Skolen skal gi barna trygghet og tilhørighet, fremme ansvarsfølelse for hverandre og skolen. Videre skal skolen ha et godt læringsmiljø og være et lokalt samlingssted under oppveksten. Den skal være en arena for samarbeid mellom skole og hjem, også gjennom de ulike råd og utvalg ved enheten. Tiltak: Utvikle nært samarbeid mellom skole og SFO Drive fritidsklubb på kveldstid Administrere og leie ut lokaler og utendørs anlegg til lag, organisasjoner og andre grupper i nærmiljøet

7 Utvikle samarbeid med nærbarnehagen Invitere til kulturkvelder, samlingsstunder, markadager, vinteruke Fortsette samarbeidet med musikk/ kulturskolen og skolekorpset Samarbeide og involvere foreldre i driften av Schivevollen naturskole Bygge et positivt omdømme av Solbakken skole i kretsen 4.2. KULTURSKOLE Mål: Solbakken skole skal satse på kulturelle aktiviteter som grunnlag for læring. Skolen skal skape interesse for norsk og internasjonal kultur. Tiltak: Arrangere to kulturkvelder pr. skoleår Delta i og videreføre kulturelle tilbud fra Trondheim kommune Storkor Holde samlingsstunder for småskoletrinn og mellomtrinn Adventsamlinger i desember Juleverksted Julegudstjeneste Karneval Bakvendtdag Aktivitetsdager / utedager Aktiv bruk av nærmiljøet og kulturelle institusjoner i byen Internasjonale kulturer- internasjonale dager Delta i hjelpeprosjekt i eget og andre land Invitere til konserter og forestillinger av ulik art på skolen Aktivt samarbeid med skolekorpset

8 Aktivt samarbeid med Musikk og kulturskolen Arrangere kunstutstilling på skolen Besøk av kunstnere Dans Kursing av skolens personale i aktiviteter som kan komme elevene til gode Opprettholde medlemskapet i Musikk i skolen 4.3. MILJØSKOLE Mål: Elevene skal tilegne seg kunnskap om miljøvern og utvikle miljøvennlige holdninger. Miljøvennlige holdninger skal prege skolens drift. Elevene skal utvikle naturglede ved å bruke nærområdet og Schivevollen. Tiltak: Solbakken skole er en Grønt Flagg skole Utvikling av egen miljøhandlingsplan Eget funksjonstillegg for den med ansvar for miljøarbeidet ved skolen Informere om Grønt Flagg Beholde Grønt Flagg- sertifisering gjennom å utføre ulike miljøprosjekt Delta i prosjektet Grønn Barneby Opprettholde Miljøråd ved skolen 4. trinn skal besøke gjenvinningsstasjonen på Heggstadmyra trinn skal besøke Ramidasenteret Ha Rusken-aksjon hver vår i nærområdet Aktiv skolevei 2 ganger i året Solbakken skole driver Schivevollen Naturskole. Utvikle eierforhold og ansvarsfølelse hos elevene for Schivevollen naturskole Bruke Schivevollen som base for utvikling av kunnskap og glede ved friluftsliv

9 Skape engasjement i forhold til å ta vare på naturen omkring oss gjennom bruk av Schivevollen Lage en forpliktende bruksplan for Schivevollen naturskole 4.4. REALFAG Mål: Øke interessen for realfag, oppleve glede, entusiasme og mestring i arbeidet med fagene. Styrke kompetansen i og motivasjonen for realfag hos elever og lærere. Styrke naturfag gjennom utvikling og bruk av Schivevollen naturskole. Tiltak: Kompetanseheving av lærere gjennom kursing, kollegaveiledning og samarbeid med HIST om Schivevollen Utvikle eget realfagskap med konkretiseringsmateriell Besøk på Vitensenteret og Vitenskapsmuseet Realfagsuke med matematikkdag Innføre ukas grublis på mellomtrinnet Bruke Schivevollen som læringsarena Øke bruken av IKT i realfag-undervisningen Mer bruk av konkretiseringsmateriell Mer praktisk bruk av realfagene - fysikkforsøk - moro med kjemi - uteskolematematikk Opprettholde medlemskapet i Landslaget for matematikk i skolen LAMIS Det skal gjennomføres en større praktisk realfagsoppgave på alle trinn hvert år 4.5. TILPASSET OPPLÆRING Mål: Gi en likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever på Solbakken skole. Dette innebærer at de ulike sidene ved opplæringen, (arbeidsmåter, lærestoff, læremidler og organisering), blir tilrettelagt ut i fra forutsetningene til den enkelte elev.

10 Tiltak: Læringen skal skje i et inkluderende fellesskap Det skal være variasjon i utfordringer og aktivitetsformer Læringen skal ta utgangspunkt i elevens kompetanse og erfaring Læringen skal ha relevans for elevens nåtid og framtid Det skal være sammenheng mellom de ulike delene av opplæringen Eleven skal verdsettes Fortsette arbeidet med sosial læreplan gjennom programmet Steg for steg på trinn Kontaktlærere utarbeider individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med andre lærere på teamet og foreldre. Utarbeiding av halvårsrapporter og evaluering av IOP Fastmøter mellom spesialpedagog, barne- og familietjenesten og kontaktlærer angående elever med spesielle behov Tett kontakt med foreldre Bruke egnet lærestoff/ materiell i tilpasset opplæring Gjennom teamarbeid tilpasse undervisning i grupper på tvers av trinn Gjennom bruk av forskjellige læringsstrategier gi eleven kunnskap og bevissthet om ulike måter å tilegne seg kunnskap 4.6. ARBEIDSMILJØ Tiltak: Mål: Skape et godt arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte. Overholde lover og forskrifter om arbeidsmiljø Trivselskomite Verneombud Internkontoll

11 Brannvern Førstehjelpsopplæring Medarbeidersamtaler Personalmøter Sosialt samvær Kompetanseplan for hele personalet Eget funksjonstillegg for den med ansvar for arbeidsmiljø på enheten 5. SOSIAL LÆREPLAN 5.1. SOSIAL KOMPETANSE Det er viktig at elevene trives og føler seg trygge på skolen. Trivsel og trygghet er en forutsetning for læring. Vår visjon er derfor: Trivsel, trygghet og tilhørighet er grunnlag for kunnskap og læring! Solbakken skole skal være en skole der: Alle barn skal føle de hører til, og ikke føle at de er utenfor fellesskapet Alle barn skal høre til en gruppe på sitt eget alderstrinn Det blir gitt opplæring og undervisning som passer til hver enkelt elev Alle skal delta i fellesskapet og bidra etter egne forutsetninger Alle barn opplever skolen som sin Alle barn skal få personlig utbytte i form av selvtillit, innsikt, dyktighet, holdninger, kunnskaper og ikke minst et sosialt nettverk Sosial kompetanse betyr at en behersker ulike sosiale ferdigheter. Forskning og erfaring viser at barn med god sosial kompetanse har større forutsetninger for å lykkes i skolemiljøet og i livet forøvrig. Det sosialt kompetente barnet behersker ut fra sitt utviklingstrinn følgende sosiale ferdigheter: - det har empati

12 - det har impuls/ selvkontroll - det kan kommunisere og løse konflikter/ problemer - det kan hevde seg i grupper/ har et godt selvbilde - det kan samarbeide - det har sosiale ferdigheter som gjør at det kan takle ulike sosiale situasjoner Å oppleve omgivelsene som aksepterende og støttende er viktige forutsetninger for trivsel og læring. Voksne må være tydelige rollemodeller som viser både omsorg, humor og klare grenser. De må være bevisste og anerkjennende i samspill og samarbeid både med barn og andre voksne. Dette er et tema som hjem og skole må samarbeide nært om, og som skal tas opp på foreldremøtene. Det er ikke nok å fokusere på barnas sosiale utvikling kun i korte sekvenser. Dette er et arbeid som skal foregå kontinuerlig hver dag gjennom systematisk opplæring og gjennom oppdragelse og erfaring med å være sammen med andre. På Solbakken skole skal det legges stor vekt på sosiale fellesaktiviteter for hele skolen. Vi skal drive systematisk opplæring i sosiale ferdigheter på småtrinn ved bruk av undervisnings-opplegget Steg for steg. Steg for steg er et voldsforebyggende og empatifremmende undervisningsopplegg som tar sikte på å lære barn sosiale ferdigheter. 5.2 SAMARBEID SKOLE-HJEM Samarbeid med foreldrene er viktig for at målene skal nås. I løpet av skoleåret skal følgende samarbeidstiltak gjennomføres: Administrasjonen skal: Holde orienteringsmøte for nye foreldre/ foresatte med informasjon om rutiner og ansvar i skole/ hjem - arbeidet ved skolen Administrere innskrivingsdag, Bli-kjent- dag og 1. skoledag Svare på alle skriftlige og muntlige henvendelser til skolen Kontaktlærerne skal: Gi ut timeplaner, ukeplan, årsplaner/ halvårsplaner og beskjeder i beskjedmappa med informasjon fra skolen Gi opplæring av trinnkontaktene Gi orientering om trinnkontaktenes ansvarsområder Lage en årsplan for sosiale aktiviteter i klassen. Trinnkontaktene har ansvar for å sette planen ut i praksis

13 Lage kontaktperm hvor referater fra foreldremøter o.l. oppbevares. Denne skal overleveres evt. nye trinnkontakter Sørge for at det velges to trinnkontakter på første foreldremøte om høsten Sørge for at trinnkontaktene fungerer som et bindeledd mellom hjem-skole. En skal ivareta oppgaver i FAU, og den andre trinnkontakten skal ivareta sosiale aktiviteter på trinnet utenfor skoletid Gi informasjon til hjemmene om aktuelle skolesaker Gi referat fra brukerundersøkelser Holde to foreldremøter pr. år Ha to eller flere utviklingsamtaler pr. år Sørge for at foreldre/foresatte vet at de alltid er velkommen på besøk på skolen, og at de kan delta sammen elevene på turer o.l. Uttrykke ønske om at foreldre eller besteforeldre kan brukes som ressurs inn i undervisningen 5.3. GOD SKOLESTART GOD SKOLESLUTT Det er viktig at elevene på 1. trinn raskt føler trygghet i skolemiljøet. For å sikre dette kan følgende tiltak gjennomføres av kontaktlærer 1. trinn: Overgang barnehage/skole Invitasjon til nærbarnehagen ved generalprøve på kulturkvelder Invitere nærbarnehagen til andre forestillinger Invitere til samlingsstunder Skolen kontakter barnehagen i forbindelse med overgangen Innskriving mars Samling av nytt 1. trinn i hjemmeareal med foreldre. Bevertning og informasjon om skolen. Rektor ansvarlig for gjennomføring av innskriving og informasjon.

14 Bli kjent dag mai De nye elevene møtes for utelek og inneaktiviteter. De får møte fadderne sine. Skolestart august SFO starter opp 1. august, dvs. i god tid før skolen starter. Dette gir de elevene med SFO-plass mulighet for å bli godt kjent med skolen og omgivelsene. Første skoledag får elevene møte igjen sin kontaktlærer og fadderne fra mellomtrinnet. Faddere Det er trygt og hyggelig å ha venner og hjelpere blant de store på skolen. 6. trinn er vennskapstrinn for 1. trinn. De nye elevene får hver sin venn på Bli-kjent-dagen. Vennskapsordningen er også positiv for de som er store, de får en ny venn og lærer å ta ansvar for en som er mindre. Ved å ta vare på andre, lærer man empati, og å ta andres perspektiv. Fadderne skal: Vise de nye elevene rundt på skolen Være sammen med dem i felles pausetid Ha leketimer og lesestunder sammen Spise sammen Overgang barneskole/ ungdomsskole For at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen skal føles tryggere, gjøres følgende tiltak: Kontaktlærer gir informasjon om ungdomsskolen og forholdene der Elever fra 8. trinn kommer til skolen og forteller om sine erfaringer Elevene i 7. trinn besøker ungdomsskolen 7. trinn gjennomfører et tema/prosjektarbeid som omhandler overgangen til ungdomsskolen Ansvarlig er kontaktlærere på 7. Trinn 5.4. FELLESAKTIVITETER Ved å oppleve og erfare noe sammen andre, lærer man hverandre å kjenne.

15 Vi ønsker at Solbakken skole skal være et trygt fellesskap. Derfor har vi mange felles aktiviteter og aktivitetsdager på alle trinn. Gjennom fellesaktiviteter får elevene utviklet sin sosiale kompetanse. De lærer å vise hensyn, omsorg og å ta ansvar for seg selv og andre. Noen fellesaktiviteter: Skidag Idrettsdag Skogdag Høstdag FN-dag Bokuke Realfagsuke Matpakkeuke Juleverksted, julegudstjeneste Kulturkvelder Diverse samlingstunder Kulturelle fellesopplevelser 5.5. ANSVARSLÆRING For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar. Barn som føler ansvar, tenker over konsekvensene av sine handlinger. Barn som føler ansvar, blir ikke likegyldige. Å bekjempe likegyldighet er en forutsetning for å fremme trygghet, tilhørighet og trivsel. Ansvarsoppgaver for alle klassetrinn Ordenselev Samtaler i lyttekrok Elevråd Konfliktløsning Lage underholdning til samlingsstunder Pynte hjemmeareal til høytider Rydde, vaske og holde orden i areal og i garderober Pynte skolen og rydde skolens uteområde til 17. Mai

16 Noen faste ansvarsoppgaver på hvert trinn 1. trinn: Plante blomsterløker på høsten ved flaggstang og statue 2. trinn: Rydde leirplassen ved Trolltjønna på våren 3. trinn: Tenne adventslysene på adventssamlingene i desember samt på julegudstjenesten. Ha ansvar for stell av fiskene i akvariet 4. trinn: Se etter/ stelle med fuglekassene i området rundt skolen 5. trinn: Pynte til jul i arealet. Pynte juletreet i gymsalen og i areal 6. trinn: Være faddere for nye elever Ha ansvar for å drive turkafe på Schivevollen en helg i mars måned Lese juleevangeliet på julegudstjenesten 7. trinn: Ta ansvar for de minste elevene i noen fagtimer. Skaffe ved til neste års vinteruke. Skrive og holde årets 17. mai tale og flaggappell 5.6. TILTAK MOT MOBBING Hva er mobbing? Dan Olweus definisjon: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Personalet på Solbakken skole og andre voksne tilknyttet skolen (eks renhold og vaktmester), skolens elever og foresatte skal sammen arbeide for å utvikle og opprettholde et mobbefritt miljø, et miljø fritt for krenkende atferd. De voksne skal ha en tydelig nulltoleranse mot mobbing. Mål: Solbakken skole skal forhindre mobbing ved: Å drive aktivt forebyggende arbeid Å sikre et godt samarbeid med foresatte Å ha rutiner som avdekker om mobbing foregår Å følge opp mobbeoffer og mobber Å ha rutiner som sikrer god dokumentasjon Deltakelse i trivselsprogrammet Trivselsledere Etablere læringsmiljøer på skolen med gode betingelser for både sosial og skolefaglig læring hos alle elever. Skolens mobbeplan må sees i sammenheng med skolens helhetlige arbeid. Her er skolens arbeid med Steg For Steg i fokus. Øve lærerens evne til å være med å etablere et godt klassemiljø, gode arbeidsforhold og bidra til at elevene opplever mestring. Solbakken skole har utarbeidet en egen plan for elevenes psykososiale miljø. Her finnes skolens handlingsplan mot mobbing og annen krenkende atferd.

17 5.7. SOLBAKKEN SKOLES TRIVSELSREGLER Skolens motto: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill Skolen er vår. Derfor er vi forsiktige med bygning, inventar og materiell Skoleveien: Pausetid: Orden: Oppførsel: Vi bruker refleks når det er mørkt. Vi kaster ikke søppel langs skoleveien. Vi skal være greie mot hverandre på skoleveien. Vi bruker ikke sykkel før våren 5.trinn. Elever med skoleskyss kan være inne i gangen til kl Vi oppfører oss skikkelig på skolebussen og hører etter sjåføren. Klær og sko skal ryddes på plass. Vi verken krangler eller dytter hverandre i gangene. I utetiden skal vi holde oss på skolens område. Vi bruker ikke sykkel eller spark på skoleområdet. Vi rydder opp etter oss både inne og ute. Vi løser uenigheter ved å snakke sammen. Vi møter opp i rett tid og har god orden på skolesakene. Vi bruker innesko eller tøfler. I gymtimene bruker vi gymsko/gymtøy. Vi holder oss på plassene våre mens vi spiser. Da skal det være matro. Når utetiden er over går vi stille og rolig til plassene våre uten å forstyrre. Når vi har vært syke, skal vi ha med melding i meldingsbok. Ved fravær over tre dager skal skolen ha beskjed. Snøballkasting, steinkasting og lignende er forbudt. Vi skal ikke ha med godterier, fyrstikker, lightere, kniver og farlige leketøy på skolen. Vi skal være høflige og vennlige mot hverandre. Ingen ønsker sure og uhøflige svar. VI ER ENIGE I TRIVSELSREGLENE OG VIL IKKE BRYTE DEM DERSOM DET SKULLE SKJE, VIL VI SNAREST MULIG LØSE PROBLEMENE, SKOLE OG HJEM I FELLESSKAP

18 6. PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1. TRINN Lesing Språkleiker Høytlesing Bibliotek Innføring av bokstavene Kartleggingsprøver Skriving Digitale verktøy Leik med bokstaver. Presentasjon av små og store bokstaver Tekstskaping Krav til læreren Informere de foresatte om leseopplæringen på foreldremøtet på høsten Introdusere bokstavene, starte / fortsette leseopplæring Henge opp bokstavene i hjemmearealet, lage læringsmiljø som visualiserer lese-/ skriveopplæring Innarbeide riktig blyantgrep Ordne bibliotek på trinnet Forventninger til foresatte Lese for og med barna Følge lese- og skriveopplæringen hjemme Følge opp riktig blyantgrep Ta barnet med på biblioteket 2. TRINN Lesing Språkleik Bibliotek Høytlesing hver dag Elevene må få lese høyt for en voksen hver uke Leselekse hver dag Bevisst metodevalg Kartleggingsprøver Skriving Tekstskaping Automatisere lyd/bokstav Løkkeskrift evt. stavskrift innføres Digitale verktøy Krav til læreren Informere foresatte grundig om lese- og skriveopplæringen tidlig på høsten Introdusere alle småbokstavene, senest innen februar Arbeide grundig med bokstavinnlæringen Bruke læringssenterets kartleggingsprøve (1.del/ febr, 2.del/ mai) Følge opp kartleggingen og differensiere opplæringen til den enkelte elev

19 Sette i verk tiltak for å stimulere leselyst Være aktiv med å velge tilpasset lesestoff til alle elever Ordne bibliotek Forventninger til foresatte Lese for og med barna, også etter at de har lært å lese Ta barnet med på biblioteket Følge opp lese- og skriveopplæringen hjemme Motivere til lesing hjemme Følgende materiell brukes på 1. og 2.trinn o o o o o Div. ABC-verk Lese- skrive start. SAFARI Språkleiker av Jørgen Frost Idéheftet til Kartleggingsprøvene Lettlesthefte 3. TRINN Lesing Lesekvart hver morgen Variert selvbestemt litteratur Bibliotek Høytlesing Kartleggingsprøver Skriving Sjangermangfold gir skriveglede Første innføring i rettskriving Digitale verktøy 4. TRINN Lesing Leselekse hver dag Lesekvart hver dag Bibliotek Lese for en voksen hver uke Høytlesing Skriving Utvikle personlig skrift Fokus på rettskriving Innføring i prosessorientert skriving(pos) Skrive tekster på data Grammatikk Krav til læreren Informere de foresatte om videre leseopplæring på foreldremøtet om høsten Gi elevene tilstrekkelig, tilpasset og variert lesestoff Sette i verk tiltak for å motivere til leselyst (lesekort, lesediplom, bibliotekbesøk etc.) Forvente sammenhengende skrift og følge grundig opp Gi rom for utvikling av personlig håndskrift Kartlegging av leseferdighet, høst og vår Sette i verk tiltak for tilpasset opplæring i følge testresultatet

20 Forventninger til foresatte Lese for og med barna, også etter at de har lært å lese Følge opp skolens arbeid med lese- og skriveopplæringen Ta barnet med på biblioteket Holde seg orientert og vise interesse for elevenes arbeid hjemme og på skolen Motivere for lesing Følgende materiell brukes på 3. og 4.trinn o Safari lesebok o Agora språkbok og øvebok o Ukas ord 4 o Akka Bakka, Serie i leseforståelse 5. TRINN Lesing Lesekvart og bibliotek Utvikle forskjellige lesestrategier Møte forskjellig litteratur Leselogg med bokmeldinger, vaskesedler, kommentarer til egen lesing etc. Skriving Bruk av ordliste Videreføre egen håndskrift Grammatikk POS Fagskriving Digitale verktøy 6. TRINN Lesing Leseteknikk/studieteknikk Lese ulik litteratur f. eks tegneserier, fagbøker etc. Lesekvart og bibliotek Leselogg Skriving Digitale verktøy POS Arbeide med rettskriving Fagskriving Skrivekvart 7. TRINN Lesing Lesekvarten og bibliotek Studieteknikk Lese nynorske tekster Høytlesing av lærer og elev Dypdykk i ulik litteratur Skriving Digitale verktøy Skriftforming POS Grammatikk Skrivekvart

21 Krav til læreren Sette i verk tiltak for å gi leselyst (bibliotek med variert lesestoff) Forvente sammenhengende skrift og følge den opp Kartlegge leseferdighet, høst og vår Forventninger til foresatte Holde seg orientert og vise interesse for elevenes arbeid hjemme og på skolen Høre eleven lese og samtale om innholdet Gå på biblioteket Støtte eleven i utviklingen av en god håndskrift Følgende materiell brukes på 5.-7.trinn o Safari - lesebok o Agora språkbok og øvebok Felles for alle trinn o Alle elever har sin bibliotekbok o Alle trinn skal ha bøker i hjemmeareal og tilgang til skolebiblioteket o Høytlesing o Respons - gi og få, både fra elever og lærer o Alle elever skal kunne få lesekurs hvis behov o Lesevenner 1.trinn og 6.trinn, 2.trinn og 7.trinn o Innføring hver høst i Studieteknikk o Bokuke hvert år med fokus på lesing

22 7. IKT-PLAN FOR SOLBAKKEN SKOLE IKT-plan IKT inngår som en av de fem grunnleggende ferdigheter. IKT skal inngå i alle fag. Trinn Fagstoff Lære innlogging på elevnett slå maskinen av og på Åpne og lukke program / startmeny Bruk av pedagogisk programvare Lære å finne fram i menyene finne program 1. og 2. trinn Tekstbehandling: Bli kjent med tastaturet Lek med bokstaver, tall og ord, rettetast, mellomrom og linjeskift Lage egne tekster ta utskrift Musbruk Bildebehandling: Lek med tegneprogram - Paint 3. trinn Tekstbehandling: Bruk av pedagogisk programvare Lære skolens regler for bruk av Internett Bruke søkemotorer - google Logge på It s learning Bildebehandling: Enkel tekstbehandling, skrive tekst, skille stor /liten bokstav Lagre tekst og finne den igjen Tastaturtrening TextArt, lage overskrifter og tabeller Bruk av ulike tegneprogram Virksomhetsplan 2009/

23 Bruk av pedagogisk programvare Bruk av It s learning Videre søk på Internett Nett-etikk Lære å skrive inn nettadresser Trekke ut informasjon fra nettsider 4. trinn Tekstbehandling: Bildebehandling: Tastaturtrening Videre arbeid med redigering av tekst Skrifttyper, uthevet, understreket og kursivert skrift, layout. Bearbeide tekst hentet fra andre steder, f. eks Internett Opprette mapper Bruke tegneprogram til å tegne/konstruere Bruk av pedagogisk programvare Nett-etikk Bruk av Internett for å søke informasjon Bruk av It s learning Innføring av musikkteknologi, komponere Tekstbehandling: 5. trinn Tastaturtrening Lage og redigere tabeller Sette bilder inn i tekst Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Regneark: Presentasjonsprogram: Innføring i Excel Kunne navigere i regnearket Skrive, redigere innholdet i celler Lage enkle formler for utregning Innføring i Power-Point Virksomhetsplan 2009/

24 Tekstbehandling: Bruk av pedagogisk programvare Musikkteknologi. Komponere ved bruk av digitale verktøy Bruke internett, lære kildekritikk Nett-etikk Bruk av It s learning 6. trinn Regneark: Tastaturtrening Ordne teksten i spalter, lære å lage avissider Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Videre arbeid med Excel Lage tabeller og diagrammer, praktisk bruk av regnearket Presentasjonsprogram: Videre arbeid med Power-Point. Bildebehandling: Bruk av tegneprogrammet Paint shop Pro Bruk av pedagogisk programvare Internett, bruke internett aktivt i undervisningen Nett-etikk Musikkteknologi. Komponere ved hjelp av digitale verktøy Bruk av It s learning 7. trinn Tekstbehandling: Tastaturtrening Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Regneark: Bruke Excel aktivt inn mot matematikkundervisningen Presentasjonsprogram: Bruke Power-Point til å lage presentasjoner Bildebehandling: Bruk av digitalt kamera, legge inn bilder i tekst Virksomhetsplan 2009/

Innledning Kort beskrivelse av skolen Trondheim kommune-periodemål oppvekst og utdanning

Innledning Kort beskrivelse av skolen Trondheim kommune-periodemål oppvekst og utdanning Innhold Innledning... 2 1. Kort beskrivelse av skolen... 3 2. Trondheim kommune-periodemål oppvekst og utdanning 2015-18... 5 3. Solbakken skole - Overordnet mål/ visjon... 5 4. Satsingsområder... 6 4.1.

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole OLSVIK SKOLE -SFO- Årsplan 2015-2016 Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole 1 Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Bergen kommunes overordnede felles mål for SFO(Håndbok og vedtekter), og i tråd

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE 2017 KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være Innhold Informasjon om tverrfaglig team Rask bokstavinnlæring på 1. trinn Praktisk informasjon Et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

Velkommen til Paradis skole

Velkommen til Paradis skole Velkommen til Paradis skole Bønn til deg som skal bidra til å lære meg å lese Lek med meg, fortell for meg, lær meg rim og regler! Lær meg sanger, lær meg eventyr, snakk til meg! La meg få mime og dramatisere!

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE mail:postmottak@karlsoy.kommune.no, tlf 77746000 1 INNLEDNING Karlsøy kommune Plan for sosial kompetanse er laget i samarbeid mellom kommunens skoler, og planen

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Besøksdag 21.juni 2012

Besøksdag 21.juni 2012 Besøksdag 21.juni 2012 Informasjonsmøte 21.06.12 Orientering om Skranevatnet skole v/rektor Arne Larsen Gode råd ved skolestart v/avdelingsleder Bjørnar Vold Informasjon om SFO v/ SFO leder Gro Hellevik

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Årsplan 1. trinn Nypvang skole

Årsplan 1. trinn Nypvang skole Årsplan 1. trinn 2012-2013 Nypvang skole Periode Fag Overordnet mål Læringsaktiviteter/ arbeidsmåter Elevmedvirkning/ Læringsarenaer/ utflukter Samarbeid hjem/skole Hele året Norsk Se sammenhengen mellom

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for foresatte til skolestartere høst mai 2016

Velkommen til foreldremøte for foresatte til skolestartere høst mai 2016 Velkommen til foreldremøte for foresatte til skolestartere høst 2016 3. mai 2016 Saksliste: Nye Berg skole Arbeid med klasse/læringsmiljøet En vanlig skoledag på Berg Lese og skriveopplæringen Aktivitetsskolen

Detaljer

Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014

Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014 Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014 Skolens tiltaksplan viser hvordan skolen skal nå mål fastsatt i skolens strategiske plan for 2012-2016, og hvilke tiltak som er iverksatt våren 2014.

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Varden skole. Kunnskap og vennskap hånd i hånd. Foreldremøte for trinn 1 høsten 2016

Varden skole. Kunnskap og vennskap hånd i hånd. Foreldremøte for trinn 1 høsten 2016 Varden skole Kunnskap og vennskap hånd i hånd Foreldremøte for trinn 1 høsten 2016 Hvem er vi? rektor avd leder 1.-4. trinn avd leder 5.-7.trinn avd leder SFO 320 elever fordelt på 7 trinn, vel 50 førsteklassinger

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet 1 Fadderordning 5.klassingene ved Rena skole er faddere for skolestarterne fra og med nå og til lenge etter de har begynt på skolen. Organisert

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer