INNLEDNING PERSONALET KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON SATSINGSOMRÅDER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 2 1. PERSONALET... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN... 4 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON... 6 4. SATSINGSOMRÅDER..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PERSONALET KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON SATSINGSOMRÅDER SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT KULTURSKOLE MILJØSKOLE REALFAG TILPASSET OPPLÆRING ARBEIDSMILJØ SOSIAL LÆREPLAN SOSIAL KOMPETANSE SAMARBEID SKOLE-HJEM GOD SKOLESTART GOD SKOLESLUTT FELLESAKTIVITETER ANSVARSLÆRING TILTAK MOT MOBBING SOLBAKKEN SKOLES TRIVSELSREGLER PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING IKT-PLAN FOR SOLBAKKEN SKOLE... 22

2 INNLEDNING Denne virksomhetsplanen er utarbeidet av personalet og rektor ved skolen. Brukerrådet ved skolen har kommet med forslag og synspunkter til planen. Alle har vært med i planprosessen. Planen er for Virksomhetsplanen er først og fremst tenkt å være et hjelpemiddel for alle ansatte, og skal i tillegg vise skolens profil utad mot brukerne, og vise hvilke områder skolen ønsker å satse på og utvikle videre i den kommende 4- årsperioden. Planen skal revideres hvert år. Virksomhetsplanen bygger i hovedsak på tidligere virksomhet og tradisjon ved Solbakken skole, samt Trondheim kommunes satsingsområder for samme plan-periode. En del oppgaver som er omtalt i tidligere virksomhetsplaner er gått inn i skolens driftsplan, og er derfor ikke med i denne planen. Driftsplanen viser skolens faste drift og struktur. Her er alle faste oppgaver og rutiner nedskrevet. Rektor er ansvarlig for oppfølging av skolens virksomhetsplan, og skal være pådriver i utviklingsarbeidet ved skolen. I tillegg skal hun se til at forholdene ligger best mulig tilrette for arbeid med de enkelte utviklingsområder, ved at personalet blir kurset og får oppfølging i de oppsatte satsingsområdene. I tillegg til en beskrivelse av skolens seks satsingsområder inneholder virksomhetsplanen også følgende planer: Sosial læreplan Plan for lese-og skriveopplæring IKT-plan for Solbakken skole Virksomhetsplanen skal være kjent for alle ansatte ved Solbakken skole og innholdet er forpliktende.

3 1. PERSONALET Navn: Stilling Kari W. Busch Marit Helland Hege Krangnes Emil Haugseth Toril D. Johansen Hilde Dahl Hansen Mari Haugen Jonas L. Larsen Ann Elin Smalås Sylvi Grønningsæter Thomas Lomundal Turid Brattland Ann Kristin Berg Tove Gevoll Grethe Bakken Wenche Andersen Else Veisetaune Kjersti Valstad Rektor Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer SFO-leder/spes.ped Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Skolesekretær Leif Dreier Kristin Grimstad Vaktmester Helsesøster

4 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN Solbakken skole har siden 1866 vært barneskolen for det nordlige Jonsvannsområdet. Det nåværende skolebygget ble tatt i bruk i Skolen flyttet da fra Solbakken på eiendommen Flaten, til Fredrikkested. Navnet på skolen, Solbakken skole, ble beholdt. Skolens beliggenhet i direkte tilknytning til naturområdet Vikåsen - Jonsvatnet - Stokkanmarka, gir store muligheter til utendørs aktiviteter og natur/ miljøundervisning. Skolekretsen er byens største i utstrekning og omfang, og har hatt skoleskyssordning siden Lengste skoleskyssrute er til Dragsten. Solbakken skole har lange og gode tradisjoner som et sentrum for kulturlivet i lokalsamfunnet. Skolebygget har samfunnshusfunksjon, der gymnastikksal, musikk-/møterom, skolekjøkken og rom for skolefritidsordning gir rom for stor aktivitet. Skolen har utleie hver dag fra skoleslutt til kl på kvelden. Jonsvatnet idrettslag og andre organisasjoner leier gymsal m.m. for sine aktiviteter. I tillegg er skoleområdet utgangspunkt for flere årlige idretts- og trimarrangementer, konserter og kulturkvelder med utstillinger. Ved utbyggingen av Vikåsenområdet fra 1988 og fram til Vikåsen oppvekstsenter åpnet høsten 1993, tok Solbakken skole imot barneskoleelevene fra dette området. Siste kull med elever fra Vikåsen gikk ut 6. klasse våren Elevtallet ved skolen har økt de siste årene, i takt med utbyggingen av nærområdet. I dag er det ca. 150 elever ved Solbakken skole. Solbakken skole fikk høsten 2002 en paviljong, slik at undervisningsarealet ble økt med bl.a. to store undervisningsrom og to grupperom. Skolen gjenåpnet skolefritidsordningen samtidig som den igangsatte 6- årsbarnehage høsten Fra høsten 1997 og innføring av grunnskolereformen, begynte 6-åringene i 1. klasse. Skolefritidsordningen ble da utvidet til å være et tilbud for alle elever ved skolen fra trinn. Solbakken skole har en skolefritidsordning som er åpen fra kl til kl hver dag. FAU ved skolen driver fritidsklubb på kveldstid for elever på 1.-4.trinn og for elever på 5.-7.trinn. I januar arrangeres det hvert år nyttårsball for elevene på mellomtrinnet.

5 Solbakken skole leier og driver Schivevollen husmannsplass. Plassen ligger ca. 14 km fra Solbakken skole i retning Dragsten. Skolen har fått støtte fra både Selbu og Trondheim kommune for å få satt i stand bygningene, og skape gode sanitære forhold. Stedet blir brukt som en lærings-arena for friluftsliv, fysisk aktivitet og praktisk utprøving av realfagene. Fra våren 2005 ble Schivevollen tatt i bruk som en naturskole. Solbakken skole samarbeider med lærerutdanningen ved NTNU om bruk av stedet. Skidag på Schivevollen

6 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON Solbakken skoles overordede mål er sammen med elever, foresatte og ansatte å tilrettelegge et skolemiljø som gir elevene TRYGGHET- TILHØRIGHET OG TRIVSEL som grunnlag for KUNNSKAP OG LÆRING Skolen skal ha et godt arbeidsmiljø for hele personalet Skolen skal nyttes som et samlingspunkt for beboerne i kretsen 4. SATSINGSOMRÅDER Solbakken skole har i perioden følgende satsingsområder: 4.1. Skolen som samlingspunkt 4.2. Kulturskole 4.3. Miljøskole 4.4. Realfag 4.5. Tilpasset opplæring 4.6. Arbeidsmiljø 4.1. SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT Mål: Solbakken skole skal være en inkluderende arena for oppvekst og sosialt nettverk for barna i og utenfor skoletid. Skolen skal gi barna trygghet og tilhørighet, fremme ansvarsfølelse for hverandre og skolen. Videre skal skolen ha et godt læringsmiljø og være et lokalt samlingssted under oppveksten. Den skal være en arena for samarbeid mellom skole og hjem, også gjennom de ulike råd og utvalg ved enheten. Tiltak: Utvikle nært samarbeid mellom skole og SFO Drive fritidsklubb på kveldstid Administrere og leie ut lokaler og utendørs anlegg til lag, organisasjoner og andre grupper i nærmiljøet

7 Utvikle samarbeid med nærbarnehagen Invitere til kulturkvelder, samlingsstunder, markadager, vinteruke Fortsette samarbeidet med musikk/ kulturskolen og skolekorpset Samarbeide og involvere foreldre i driften av Schivevollen naturskole Bygge et positivt omdømme av Solbakken skole i kretsen 4.2. KULTURSKOLE Mål: Solbakken skole skal satse på kulturelle aktiviteter som grunnlag for læring. Skolen skal skape interesse for norsk og internasjonal kultur. Tiltak: Arrangere to kulturkvelder pr. skoleår Delta i og videreføre kulturelle tilbud fra Trondheim kommune Storkor Holde samlingsstunder for småskoletrinn og mellomtrinn Adventsamlinger i desember Juleverksted Julegudstjeneste Karneval Bakvendtdag Aktivitetsdager / utedager Aktiv bruk av nærmiljøet og kulturelle institusjoner i byen Internasjonale kulturer- internasjonale dager Delta i hjelpeprosjekt i eget og andre land Invitere til konserter og forestillinger av ulik art på skolen Aktivt samarbeid med skolekorpset

8 Aktivt samarbeid med Musikk og kulturskolen Arrangere kunstutstilling på skolen Besøk av kunstnere Dans Kursing av skolens personale i aktiviteter som kan komme elevene til gode Opprettholde medlemskapet i Musikk i skolen 4.3. MILJØSKOLE Mål: Elevene skal tilegne seg kunnskap om miljøvern og utvikle miljøvennlige holdninger. Miljøvennlige holdninger skal prege skolens drift. Elevene skal utvikle naturglede ved å bruke nærområdet og Schivevollen. Tiltak: Solbakken skole er en Grønt Flagg skole Utvikling av egen miljøhandlingsplan Eget funksjonstillegg for den med ansvar for miljøarbeidet ved skolen Informere om Grønt Flagg Beholde Grønt Flagg- sertifisering gjennom å utføre ulike miljøprosjekt Delta i prosjektet Grønn Barneby Opprettholde Miljøråd ved skolen 4. trinn skal besøke gjenvinningsstasjonen på Heggstadmyra trinn skal besøke Ramidasenteret Ha Rusken-aksjon hver vår i nærområdet Aktiv skolevei 2 ganger i året Solbakken skole driver Schivevollen Naturskole. Utvikle eierforhold og ansvarsfølelse hos elevene for Schivevollen naturskole Bruke Schivevollen som base for utvikling av kunnskap og glede ved friluftsliv

9 Skape engasjement i forhold til å ta vare på naturen omkring oss gjennom bruk av Schivevollen Lage en forpliktende bruksplan for Schivevollen naturskole 4.4. REALFAG Mål: Øke interessen for realfag, oppleve glede, entusiasme og mestring i arbeidet med fagene. Styrke kompetansen i og motivasjonen for realfag hos elever og lærere. Styrke naturfag gjennom utvikling og bruk av Schivevollen naturskole. Tiltak: Kompetanseheving av lærere gjennom kursing, kollegaveiledning og samarbeid med HIST om Schivevollen Utvikle eget realfagskap med konkretiseringsmateriell Besøk på Vitensenteret og Vitenskapsmuseet Realfagsuke med matematikkdag Innføre ukas grublis på mellomtrinnet Bruke Schivevollen som læringsarena Øke bruken av IKT i realfag-undervisningen Mer bruk av konkretiseringsmateriell Mer praktisk bruk av realfagene - fysikkforsøk - moro med kjemi - uteskolematematikk Opprettholde medlemskapet i Landslaget for matematikk i skolen LAMIS Det skal gjennomføres en større praktisk realfagsoppgave på alle trinn hvert år 4.5. TILPASSET OPPLÆRING Mål: Gi en likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever på Solbakken skole. Dette innebærer at de ulike sidene ved opplæringen, (arbeidsmåter, lærestoff, læremidler og organisering), blir tilrettelagt ut i fra forutsetningene til den enkelte elev.

10 Tiltak: Læringen skal skje i et inkluderende fellesskap Det skal være variasjon i utfordringer og aktivitetsformer Læringen skal ta utgangspunkt i elevens kompetanse og erfaring Læringen skal ha relevans for elevens nåtid og framtid Det skal være sammenheng mellom de ulike delene av opplæringen Eleven skal verdsettes Fortsette arbeidet med sosial læreplan gjennom programmet Steg for steg på trinn Kontaktlærere utarbeider individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med andre lærere på teamet og foreldre. Utarbeiding av halvårsrapporter og evaluering av IOP Fastmøter mellom spesialpedagog, barne- og familietjenesten og kontaktlærer angående elever med spesielle behov Tett kontakt med foreldre Bruke egnet lærestoff/ materiell i tilpasset opplæring Gjennom teamarbeid tilpasse undervisning i grupper på tvers av trinn Gjennom bruk av forskjellige læringsstrategier gi eleven kunnskap og bevissthet om ulike måter å tilegne seg kunnskap 4.6. ARBEIDSMILJØ Tiltak: Mål: Skape et godt arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte. Overholde lover og forskrifter om arbeidsmiljø Trivselskomite Verneombud Internkontoll

11 Brannvern Førstehjelpsopplæring Medarbeidersamtaler Personalmøter Sosialt samvær Kompetanseplan for hele personalet Eget funksjonstillegg for den med ansvar for arbeidsmiljø på enheten 5. SOSIAL LÆREPLAN 5.1. SOSIAL KOMPETANSE Det er viktig at elevene trives og føler seg trygge på skolen. Trivsel og trygghet er en forutsetning for læring. Vår visjon er derfor: Trivsel, trygghet og tilhørighet er grunnlag for kunnskap og læring! Solbakken skole skal være en skole der: Alle barn skal føle de hører til, og ikke føle at de er utenfor fellesskapet Alle barn skal høre til en gruppe på sitt eget alderstrinn Det blir gitt opplæring og undervisning som passer til hver enkelt elev Alle skal delta i fellesskapet og bidra etter egne forutsetninger Alle barn opplever skolen som sin Alle barn skal få personlig utbytte i form av selvtillit, innsikt, dyktighet, holdninger, kunnskaper og ikke minst et sosialt nettverk Sosial kompetanse betyr at en behersker ulike sosiale ferdigheter. Forskning og erfaring viser at barn med god sosial kompetanse har større forutsetninger for å lykkes i skolemiljøet og i livet forøvrig. Det sosialt kompetente barnet behersker ut fra sitt utviklingstrinn følgende sosiale ferdigheter: - det har empati

12 - det har impuls/ selvkontroll - det kan kommunisere og løse konflikter/ problemer - det kan hevde seg i grupper/ har et godt selvbilde - det kan samarbeide - det har sosiale ferdigheter som gjør at det kan takle ulike sosiale situasjoner Å oppleve omgivelsene som aksepterende og støttende er viktige forutsetninger for trivsel og læring. Voksne må være tydelige rollemodeller som viser både omsorg, humor og klare grenser. De må være bevisste og anerkjennende i samspill og samarbeid både med barn og andre voksne. Dette er et tema som hjem og skole må samarbeide nært om, og som skal tas opp på foreldremøtene. Det er ikke nok å fokusere på barnas sosiale utvikling kun i korte sekvenser. Dette er et arbeid som skal foregå kontinuerlig hver dag gjennom systematisk opplæring og gjennom oppdragelse og erfaring med å være sammen med andre. På Solbakken skole skal det legges stor vekt på sosiale fellesaktiviteter for hele skolen. Vi skal drive systematisk opplæring i sosiale ferdigheter på småtrinn ved bruk av undervisnings-opplegget Steg for steg. Steg for steg er et voldsforebyggende og empatifremmende undervisningsopplegg som tar sikte på å lære barn sosiale ferdigheter. 5.2 SAMARBEID SKOLE-HJEM Samarbeid med foreldrene er viktig for at målene skal nås. I løpet av skoleåret skal følgende samarbeidstiltak gjennomføres: Administrasjonen skal: Holde orienteringsmøte for nye foreldre/ foresatte med informasjon om rutiner og ansvar i skole/ hjem - arbeidet ved skolen Administrere innskrivingsdag, Bli-kjent- dag og 1. skoledag Svare på alle skriftlige og muntlige henvendelser til skolen Kontaktlærerne skal: Gi ut timeplaner, ukeplan, årsplaner/ halvårsplaner og beskjeder i beskjedmappa med informasjon fra skolen Gi opplæring av trinnkontaktene Gi orientering om trinnkontaktenes ansvarsområder Lage en årsplan for sosiale aktiviteter i klassen. Trinnkontaktene har ansvar for å sette planen ut i praksis

13 Lage kontaktperm hvor referater fra foreldremøter o.l. oppbevares. Denne skal overleveres evt. nye trinnkontakter Sørge for at det velges to trinnkontakter på første foreldremøte om høsten Sørge for at trinnkontaktene fungerer som et bindeledd mellom hjem-skole. En skal ivareta oppgaver i FAU, og den andre trinnkontakten skal ivareta sosiale aktiviteter på trinnet utenfor skoletid Gi informasjon til hjemmene om aktuelle skolesaker Gi referat fra brukerundersøkelser Holde to foreldremøter pr. år Ha to eller flere utviklingsamtaler pr. år Sørge for at foreldre/foresatte vet at de alltid er velkommen på besøk på skolen, og at de kan delta sammen elevene på turer o.l. Uttrykke ønske om at foreldre eller besteforeldre kan brukes som ressurs inn i undervisningen 5.3. GOD SKOLESTART GOD SKOLESLUTT Det er viktig at elevene på 1. trinn raskt føler trygghet i skolemiljøet. For å sikre dette kan følgende tiltak gjennomføres av kontaktlærer 1. trinn: Overgang barnehage/skole Invitasjon til nærbarnehagen ved generalprøve på kulturkvelder Invitere nærbarnehagen til andre forestillinger Invitere til samlingsstunder Skolen kontakter barnehagen i forbindelse med overgangen Innskriving mars Samling av nytt 1. trinn i hjemmeareal med foreldre. Bevertning og informasjon om skolen. Rektor ansvarlig for gjennomføring av innskriving og informasjon.

14 Bli kjent dag mai De nye elevene møtes for utelek og inneaktiviteter. De får møte fadderne sine. Skolestart august SFO starter opp 1. august, dvs. i god tid før skolen starter. Dette gir de elevene med SFO-plass mulighet for å bli godt kjent med skolen og omgivelsene. Første skoledag får elevene møte igjen sin kontaktlærer og fadderne fra mellomtrinnet. Faddere Det er trygt og hyggelig å ha venner og hjelpere blant de store på skolen. 6. trinn er vennskapstrinn for 1. trinn. De nye elevene får hver sin venn på Bli-kjent-dagen. Vennskapsordningen er også positiv for de som er store, de får en ny venn og lærer å ta ansvar for en som er mindre. Ved å ta vare på andre, lærer man empati, og å ta andres perspektiv. Fadderne skal: Vise de nye elevene rundt på skolen Være sammen med dem i felles pausetid Ha leketimer og lesestunder sammen Spise sammen Overgang barneskole/ ungdomsskole For at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen skal føles tryggere, gjøres følgende tiltak: Kontaktlærer gir informasjon om ungdomsskolen og forholdene der Elever fra 8. trinn kommer til skolen og forteller om sine erfaringer Elevene i 7. trinn besøker ungdomsskolen 7. trinn gjennomfører et tema/prosjektarbeid som omhandler overgangen til ungdomsskolen Ansvarlig er kontaktlærere på 7. Trinn 5.4. FELLESAKTIVITETER Ved å oppleve og erfare noe sammen andre, lærer man hverandre å kjenne.

15 Vi ønsker at Solbakken skole skal være et trygt fellesskap. Derfor har vi mange felles aktiviteter og aktivitetsdager på alle trinn. Gjennom fellesaktiviteter får elevene utviklet sin sosiale kompetanse. De lærer å vise hensyn, omsorg og å ta ansvar for seg selv og andre. Noen fellesaktiviteter: Skidag Idrettsdag Skogdag Høstdag FN-dag Bokuke Realfagsuke Matpakkeuke Juleverksted, julegudstjeneste Kulturkvelder Diverse samlingstunder Kulturelle fellesopplevelser 5.5. ANSVARSLÆRING For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar. Barn som føler ansvar, tenker over konsekvensene av sine handlinger. Barn som føler ansvar, blir ikke likegyldige. Å bekjempe likegyldighet er en forutsetning for å fremme trygghet, tilhørighet og trivsel. Ansvarsoppgaver for alle klassetrinn Ordenselev Samtaler i lyttekrok Elevråd Konfliktløsning Lage underholdning til samlingsstunder Pynte hjemmeareal til høytider Rydde, vaske og holde orden i areal og i garderober Pynte skolen og rydde skolens uteområde til 17. Mai

16 Noen faste ansvarsoppgaver på hvert trinn 1. trinn: Plante blomsterløker på høsten ved flaggstang og statue 2. trinn: Rydde leirplassen ved Trolltjønna på våren 3. trinn: Tenne adventslysene på adventssamlingene i desember samt på julegudstjenesten. Ha ansvar for stell av fiskene i akvariet 4. trinn: Se etter/ stelle med fuglekassene i området rundt skolen 5. trinn: Pynte til jul i arealet. Pynte juletreet i gymsalen og i areal 6. trinn: Være faddere for nye elever Ha ansvar for å drive turkafe på Schivevollen en helg i mars måned Lese juleevangeliet på julegudstjenesten 7. trinn: Ta ansvar for de minste elevene i noen fagtimer. Skaffe ved til neste års vinteruke. Skrive og holde årets 17. mai tale og flaggappell 5.6. TILTAK MOT MOBBING Hva er mobbing? Dan Olweus definisjon: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Personalet på Solbakken skole og andre voksne tilknyttet skolen (eks renhold og vaktmester), skolens elever og foresatte skal sammen arbeide for å utvikle og opprettholde et mobbefritt miljø, et miljø fritt for krenkende atferd. De voksne skal ha en tydelig nulltoleranse mot mobbing. Mål: Solbakken skole skal forhindre mobbing ved: Å drive aktivt forebyggende arbeid Å sikre et godt samarbeid med foresatte Å ha rutiner som avdekker om mobbing foregår Å følge opp mobbeoffer og mobber Å ha rutiner som sikrer god dokumentasjon Deltakelse i trivselsprogrammet Trivselsledere Etablere læringsmiljøer på skolen med gode betingelser for både sosial og skolefaglig læring hos alle elever. Skolens mobbeplan må sees i sammenheng med skolens helhetlige arbeid. Her er skolens arbeid med Steg For Steg i fokus. Øve lærerens evne til å være med å etablere et godt klassemiljø, gode arbeidsforhold og bidra til at elevene opplever mestring. Solbakken skole har utarbeidet en egen plan for elevenes psykososiale miljø. Her finnes skolens handlingsplan mot mobbing og annen krenkende atferd.

17 5.7. SOLBAKKEN SKOLES TRIVSELSREGLER Skolens motto: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill Skolen er vår. Derfor er vi forsiktige med bygning, inventar og materiell Skoleveien: Pausetid: Orden: Oppførsel: Vi bruker refleks når det er mørkt. Vi kaster ikke søppel langs skoleveien. Vi skal være greie mot hverandre på skoleveien. Vi bruker ikke sykkel før våren 5.trinn. Elever med skoleskyss kan være inne i gangen til kl Vi oppfører oss skikkelig på skolebussen og hører etter sjåføren. Klær og sko skal ryddes på plass. Vi verken krangler eller dytter hverandre i gangene. I utetiden skal vi holde oss på skolens område. Vi bruker ikke sykkel eller spark på skoleområdet. Vi rydder opp etter oss både inne og ute. Vi løser uenigheter ved å snakke sammen. Vi møter opp i rett tid og har god orden på skolesakene. Vi bruker innesko eller tøfler. I gymtimene bruker vi gymsko/gymtøy. Vi holder oss på plassene våre mens vi spiser. Da skal det være matro. Når utetiden er over går vi stille og rolig til plassene våre uten å forstyrre. Når vi har vært syke, skal vi ha med melding i meldingsbok. Ved fravær over tre dager skal skolen ha beskjed. Snøballkasting, steinkasting og lignende er forbudt. Vi skal ikke ha med godterier, fyrstikker, lightere, kniver og farlige leketøy på skolen. Vi skal være høflige og vennlige mot hverandre. Ingen ønsker sure og uhøflige svar. VI ER ENIGE I TRIVSELSREGLENE OG VIL IKKE BRYTE DEM DERSOM DET SKULLE SKJE, VIL VI SNAREST MULIG LØSE PROBLEMENE, SKOLE OG HJEM I FELLESSKAP

18 6. PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1. TRINN Lesing Språkleiker Høytlesing Bibliotek Innføring av bokstavene Kartleggingsprøver Skriving Digitale verktøy Leik med bokstaver. Presentasjon av små og store bokstaver Tekstskaping Krav til læreren Informere de foresatte om leseopplæringen på foreldremøtet på høsten Introdusere bokstavene, starte / fortsette leseopplæring Henge opp bokstavene i hjemmearealet, lage læringsmiljø som visualiserer lese-/ skriveopplæring Innarbeide riktig blyantgrep Ordne bibliotek på trinnet Forventninger til foresatte Lese for og med barna Følge lese- og skriveopplæringen hjemme Følge opp riktig blyantgrep Ta barnet med på biblioteket 2. TRINN Lesing Språkleik Bibliotek Høytlesing hver dag Elevene må få lese høyt for en voksen hver uke Leselekse hver dag Bevisst metodevalg Kartleggingsprøver Skriving Tekstskaping Automatisere lyd/bokstav Løkkeskrift evt. stavskrift innføres Digitale verktøy Krav til læreren Informere foresatte grundig om lese- og skriveopplæringen tidlig på høsten Introdusere alle småbokstavene, senest innen februar Arbeide grundig med bokstavinnlæringen Bruke læringssenterets kartleggingsprøve (1.del/ febr, 2.del/ mai) Følge opp kartleggingen og differensiere opplæringen til den enkelte elev

19 Sette i verk tiltak for å stimulere leselyst Være aktiv med å velge tilpasset lesestoff til alle elever Ordne bibliotek Forventninger til foresatte Lese for og med barna, også etter at de har lært å lese Ta barnet med på biblioteket Følge opp lese- og skriveopplæringen hjemme Motivere til lesing hjemme Følgende materiell brukes på 1. og 2.trinn o o o o o Div. ABC-verk Lese- skrive start. SAFARI Språkleiker av Jørgen Frost Idéheftet til Kartleggingsprøvene Lettlesthefte 3. TRINN Lesing Lesekvart hver morgen Variert selvbestemt litteratur Bibliotek Høytlesing Kartleggingsprøver Skriving Sjangermangfold gir skriveglede Første innføring i rettskriving Digitale verktøy 4. TRINN Lesing Leselekse hver dag Lesekvart hver dag Bibliotek Lese for en voksen hver uke Høytlesing Skriving Utvikle personlig skrift Fokus på rettskriving Innføring i prosessorientert skriving(pos) Skrive tekster på data Grammatikk Krav til læreren Informere de foresatte om videre leseopplæring på foreldremøtet om høsten Gi elevene tilstrekkelig, tilpasset og variert lesestoff Sette i verk tiltak for å motivere til leselyst (lesekort, lesediplom, bibliotekbesøk etc.) Forvente sammenhengende skrift og følge grundig opp Gi rom for utvikling av personlig håndskrift Kartlegging av leseferdighet, høst og vår Sette i verk tiltak for tilpasset opplæring i følge testresultatet

20 Forventninger til foresatte Lese for og med barna, også etter at de har lært å lese Følge opp skolens arbeid med lese- og skriveopplæringen Ta barnet med på biblioteket Holde seg orientert og vise interesse for elevenes arbeid hjemme og på skolen Motivere for lesing Følgende materiell brukes på 3. og 4.trinn o Safari lesebok o Agora språkbok og øvebok o Ukas ord 4 o Akka Bakka, Serie i leseforståelse 5. TRINN Lesing Lesekvart og bibliotek Utvikle forskjellige lesestrategier Møte forskjellig litteratur Leselogg med bokmeldinger, vaskesedler, kommentarer til egen lesing etc. Skriving Bruk av ordliste Videreføre egen håndskrift Grammatikk POS Fagskriving Digitale verktøy 6. TRINN Lesing Leseteknikk/studieteknikk Lese ulik litteratur f. eks tegneserier, fagbøker etc. Lesekvart og bibliotek Leselogg Skriving Digitale verktøy POS Arbeide med rettskriving Fagskriving Skrivekvart 7. TRINN Lesing Lesekvarten og bibliotek Studieteknikk Lese nynorske tekster Høytlesing av lærer og elev Dypdykk i ulik litteratur Skriving Digitale verktøy Skriftforming POS Grammatikk Skrivekvart

21 Krav til læreren Sette i verk tiltak for å gi leselyst (bibliotek med variert lesestoff) Forvente sammenhengende skrift og følge den opp Kartlegge leseferdighet, høst og vår Forventninger til foresatte Holde seg orientert og vise interesse for elevenes arbeid hjemme og på skolen Høre eleven lese og samtale om innholdet Gå på biblioteket Støtte eleven i utviklingen av en god håndskrift Følgende materiell brukes på 5.-7.trinn o Safari - lesebok o Agora språkbok og øvebok Felles for alle trinn o Alle elever har sin bibliotekbok o Alle trinn skal ha bøker i hjemmeareal og tilgang til skolebiblioteket o Høytlesing o Respons - gi og få, både fra elever og lærer o Alle elever skal kunne få lesekurs hvis behov o Lesevenner 1.trinn og 6.trinn, 2.trinn og 7.trinn o Innføring hver høst i Studieteknikk o Bokuke hvert år med fokus på lesing

22 7. IKT-PLAN FOR SOLBAKKEN SKOLE IKT-plan IKT inngår som en av de fem grunnleggende ferdigheter. IKT skal inngå i alle fag. Trinn Fagstoff Lære innlogging på elevnett slå maskinen av og på Åpne og lukke program / startmeny Bruk av pedagogisk programvare Lære å finne fram i menyene finne program 1. og 2. trinn Tekstbehandling: Bli kjent med tastaturet Lek med bokstaver, tall og ord, rettetast, mellomrom og linjeskift Lage egne tekster ta utskrift Musbruk Bildebehandling: Lek med tegneprogram - Paint 3. trinn Tekstbehandling: Bruk av pedagogisk programvare Lære skolens regler for bruk av Internett Bruke søkemotorer - google Logge på It s learning Bildebehandling: Enkel tekstbehandling, skrive tekst, skille stor /liten bokstav Lagre tekst og finne den igjen Tastaturtrening TextArt, lage overskrifter og tabeller Bruk av ulike tegneprogram Virksomhetsplan 2009/

23 Bruk av pedagogisk programvare Bruk av It s learning Videre søk på Internett Nett-etikk Lære å skrive inn nettadresser Trekke ut informasjon fra nettsider 4. trinn Tekstbehandling: Bildebehandling: Tastaturtrening Videre arbeid med redigering av tekst Skrifttyper, uthevet, understreket og kursivert skrift, layout. Bearbeide tekst hentet fra andre steder, f. eks Internett Opprette mapper Bruke tegneprogram til å tegne/konstruere Bruk av pedagogisk programvare Nett-etikk Bruk av Internett for å søke informasjon Bruk av It s learning Innføring av musikkteknologi, komponere Tekstbehandling: 5. trinn Tastaturtrening Lage og redigere tabeller Sette bilder inn i tekst Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Regneark: Presentasjonsprogram: Innføring i Excel Kunne navigere i regnearket Skrive, redigere innholdet i celler Lage enkle formler for utregning Innføring i Power-Point Virksomhetsplan 2009/

24 Tekstbehandling: Bruk av pedagogisk programvare Musikkteknologi. Komponere ved bruk av digitale verktøy Bruke internett, lære kildekritikk Nett-etikk Bruk av It s learning 6. trinn Regneark: Tastaturtrening Ordne teksten i spalter, lære å lage avissider Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Videre arbeid med Excel Lage tabeller og diagrammer, praktisk bruk av regnearket Presentasjonsprogram: Videre arbeid med Power-Point. Bildebehandling: Bruk av tegneprogrammet Paint shop Pro Bruk av pedagogisk programvare Internett, bruke internett aktivt i undervisningen Nett-etikk Musikkteknologi. Komponere ved hjelp av digitale verktøy Bruk av It s learning 7. trinn Tekstbehandling: Tastaturtrening Bruke tekstbehandling aktivt i skriveprosesser Regneark: Bruke Excel aktivt inn mot matematikkundervisningen Presentasjonsprogram: Bruke Power-Point til å lage presentasjoner Bildebehandling: Bruk av digitalt kamera, legge inn bilder i tekst Virksomhetsplan 2009/

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

Årsplan 1.trinn 2012/2013

Årsplan 1.trinn 2012/2013 Årsplan 1.trinn 2012/2013 1 Innledning Åsveien skoles framtidsbilde er: Trygge elever med lyst til å lære. På første trinn skal elevene bli trygge på de voksne og på hverandre. De skal føle tilhørighet

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

VASSØY SKOLE. - Læring med mening ÅRSPLAN 2015-2016. Pedagogisk, metodisk og sosial årsplan

VASSØY SKOLE. - Læring med mening ÅRSPLAN 2015-2016. Pedagogisk, metodisk og sosial årsplan VASSØY SKOLE - Læring med mening ÅRSPLAN 2015-2016 Pedagogisk, metodisk og sosial årsplan VASSØY SKOLESKOLEÅRET 2015-2016 «Vil gå foran skaper framtiden er til stede». Det er visjonen til Stavanger kommune.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 Innholdsfortegnelse 1. Visjon a) Holtålen kommune s. 2 b) Grøt skole s. 3 2. Innledning s. 3 3. Dette skal vi oppnå s. 3 4. Satsningsområder - handlingsplan 2009 s.

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Leksehjelp 1. 4., 5. 7. Timeplanfestet elevsamtale Fysisk aktivitet 5. 7.

Leksehjelp 1. 4., 5. 7. Timeplanfestet elevsamtale Fysisk aktivitet 5. 7. VIRKSOMHETSPLAN SELBUSTRAND SKOLE 2010/2011 Hovedmål: Kunne mestre og samtidig delta i samfunnsutviklingen. Visjon: Vi vil ha en skole hvor vi har blikk for den enkelte og hvor alle opplever trygghet,

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN TYRISTRAND SKOLE. 2007 2010 (Evalueres årlig) HOVEDMÅL:

SOSIAL LÆREPLAN TYRISTRAND SKOLE. 2007 2010 (Evalueres årlig) HOVEDMÅL: SOSIAL LÆREPLAN TYRISTRAND SKOLE 2007 2010 (Evalueres årlig) HOVED Elevene skal oppleve gode og trygge arbeidsdager i samspill med elever og voksne på skolen. Hver elev skal bli sett hver dag. Elevene

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8 Innledning s 2 1. Opplæring i sosiale ferdigheter s 3 Hva gjøres på det enkelte klassetrinn, hovedtrinn og SFO for å tilrettelegge for utvikling av sosiale ferdigheter: På alle klassetrinn s 3 På småskoletrinnet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer