Skjettenskole informerer Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjettenskole informerer. 15.10.2013 Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 1"

Transkript

1 Skjettenskole informerer Skoleåret Oktober utgaven Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 1

2 Innhold Bli bedre kjent med skolens informasjonsstrategi-side 3 og 4. Læringsmiljø nytt-side 5. Skjetten skole støtter SOS-barneby-side 6. Sett av årets storforeldremøte i kalenderen-side 7. Elev og foreldreundersøkelsen høsten 2013-side 8. Refleksaksjon-side 9. Trygg skolevei-side 10. Aktivitetstilbud for klasse ved Skjetten skole-side 11. Første kull med lærerskolestudenter i gang-side 12. SFO informerer-side 13. SAKSET FRA MEDIA høsten 2013-side 14.

3 Bli bedre kjent med skolens informasjonsstrategi Vi forsøker stadig å bedre rutinene våre for kommunikasjon mellom oss som skole og dere som foreldre. Tradisjonelt har mye informasjon gått gjennom såkalt ranselpost, dette er papirpost fraktet mellom skole og hjem i elevenes postmappe i sekken. Dette blir det mindre og mindre av da de fleste av oss nå bruker digitale postkasser og sosiale medier i stor grad for å innhente den informasjonen vi trenger og ønsker. På Skjetten skole har vi sakte men sikkert nærmet oss denne verdenen, men har i stor grad benyttet oss av ranselpost i tillegg til e-post og andre kanaler. Det er kun et fåtall foresatte som har oppgitt at de ønsker ranselpost i inneværende skoleår. Fra skoleåret 2014 vil ranselpost opphøre i sin helhet. Vi har per i dag egen nettside, side på Facebook, side på twitter, innføringsavd. egen blogg, læringsplattformen MLG og tilgang på e-post og mobil til de foreldre. (dersom dere endrer mailadresser eller mobilnumre er det viktig at kontaktlærer får raskt beskjed) På neste side kan du se en oversikt over strategien vår. 3

4 Digitale informasjonskanaler Innhold Formål Ansvar SOSIALE MEDIER: Facebook og Twitter Skjetten skole Twitter Skjetten SFO Barnframangeland Korte tekst eller bilde-meldinger med innblikk fra skolens indre liv. Informasjonsflyt skole-hjem, bygd-by, Norge-verden. Rekruttering av nyansatte. Facebook/twitter skole :rektor Twitter SFO: SFO-leder Blogg: innføringsavd. INFOSKJERMER: SFO-skjerm Administrasjons-skjerm Hovedinngang-skjerm Agenda for dagen/møteoversikt, viktige beskjeder, mistet og funnet, Læringsdetektiv-sette elevene på sporet av læring, RSS, info om twitter/facebook/mlg/hjemmesidene, Info om: Fin Stil-prosjekter, SER-planen, internasjonal dag, Mattiaden, fellessamlinger, bursdagsfeiringer på SFO. Skreddersy informasjon til brukere. Rask tilgang til skjerm via pc/telefon. Intern informasjonsflyt. Rask tilgang til skjerm via pc/telefon. SFO-skjerm: SFO-leder Hovedskjerm/adm.skjerm: inspektør/ledergr. Læringsdetektiv: teamene Fraværsoversikt, møteplan og interne meldinger. LMS: MLG Læringsplattform. Ukeplaner, informasjon om den enkelte klasse, skoleinfo og eget barns vurderingsmappe. Alle elever på Skjetten har sin egen e- postadresse. Denne er knyttet til MLG. De vil derfor ha tilgang til egen ukeplan og arbeider både på skolen og hjemme. Læringsplattform. Sikker tilkobling MLG: Alle Hjemmesiden Nyheter fra skolen. Finne div. skjemaer, kommunale planer, skoleruten og kontaktinformasjon. Tilgang på informasjon og nyheter. Søke fri/sfo-plass. Rekruttering av nyansatte. Hjemmesiden: Inspektør/IKT-ansvarlig SMS/MAIL Den enkelte kontaktlærer eller faglærer sender informasjon på e-post. Det kan være informasjon knyttet til klassen, eller felles informasjon fra skolen som de videresender. Skolen og den enkelte lærer har mulighet til å sende ut varsler på SMS. Denne varslingen blir Varsling til hjemmene f.eks i forbindelse med brukerundersøkelser. Varsling og påminnelser om stort og smått. Varsling ved alvorlige skolehendelser. SMS/MAIL: Alle

5 Læringsmiljø nytt Takk for hjelpen! Siden vi innførte forbud mot sparkesykler i skolegården og inne, har vi sett at det er færre konflikter i skolegården. Det har også medført et renere og mer ryddig innemiljø. Når det gjelder bruk av sparkesykler på skoleveien, er skolens synspunkt at vi er skeptiske til at små barn (1.-4. klasse)sykler til skolen, men avgjørelsen må tas av dere som foresatte. Vi oppfordrer til at tilgjengelig sikkerhetsutstyr benyttes og at barna så langt som mulig ferdes på gang/sykkelsti. Nytt elevråd: Årets første elevrådsmøte ble avholdt i august. Nytt elevrådsstyre for skoleåret består av: Maria O. Melsnes elevrådsleder, Lena Thao Le nestleder, Henrik Hauge styremedlem og Anders Hjemsæter sekretær. Maria og Lena har allerede deltatt på møter med skolens ledelse og i Samarbeidsutvalget ved skolen. På disse møtene skal de orientere om hvilke saker elevrådet jobber med. Saker elevrådet diskuterer kan være: fotballregler, slåballregler, musikk i friminuttene, refleksaksjon, trafikksituasjonen rundt skolen, SOS- barnebyer, mobbing, Internasjonal dag, Skjetten skoles talenter, Juniorklubben m.m. I disse dager sendes elevrådets søknad til Barn- og unges kommunestyre. Elevrådet søker om støtte til innkjøp av bord med benker til å ha ute. På BUK- møtet i november skal våre BUK- representanter opp på talerstolen i Kommunestyresalen og begrunne søknaden vår. Hvert år er vi like spent på om vi får tildelt de pengene vi har søkt om Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 5

6 Skjetten skole støtter SOS-barneby Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 6

7 FAU og Skolen gjentar suksessen. Sett av 05. mars til årets storforeldremøte. Tema:«Foreldre mot mobbing» På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere og FUG har Kjetil og Kjartan laget et opplegg for foreldresamarbeid mot mobbing. Forestillingen byr på konkrete tips om hva foreldrene kan gjøre for å forebygge mobbing både på skolen og i fritiden. Forestillingen er også en gjennomgang av fakta og myter om mobbing. Kjetil Tveit Hasselberg er cand.philol fra UiO og har 11 års skolebakgrunn som hhv. undervisningsinspektør (ass. rektor) og lektor med opprykk. Han har jobbet mye mot mobbing i skolen, bl.a. gjennom Kjetil og Kjartans tips mot mobbing. Sammen med Kjartan Eide har han grunnlagt det landsomfattende Trivselsprogrammet. I 2011 lanserte Kjetil 'Snakk med meg-metoden', en kartleggingsmetode mot mobbing. Elevene på trinnet vil samme dag som storforeldremøtet også ha samme fokus: Tema:«Kjetil og Kjartans tips mot mobbing» På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere har Kjetil og Kjartan laget 9 tips til elever om hvordan elevene kan bidra til å minske mobbingen. Forestillingen, som er sett av elever over hele landet, er en underholdende gjennomgang av disse tipsene. ALLE SKAL MED I LEKEN I tillegg vil skolen kjøpe inn en del av utstyret til ulike elevaktiviteter i friminuttene, hentet fra trivselsprogrammet. Her håper vi å få god hjelp av «skolehjelperene» til å sette i gang ulike skolegårdsaktiviteter: 7

8 BRUKERUNDERSØKELSER Brukerundersøkelsene består av Elevundersøkelsen(udir), Olweusundersøkelsen og foresatteundersøkelsen(udir). Denne høsten vil skolen gjennomføre brukerundersøkelsene og det er viktig at så mange som mulig deltar. Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen vil bli gjennomført i skoletiden i uke 44 og 48. Foresatteundersøkelsen blir sendt som link via mail til foresatte. Denne må tas i uke Det trinnet som klarer å mobilisere flest foresatte til å gjennomføre undersøkelsen mottar inntil kr ,- til en pedagogisk utflukt. Resultater fra elevundersøkelsen 2012 viste stabile resultater over tid. Skolen hadde bedre resultater enn snittet nasjonalt og kommunalt. Resultatet fra foresatteundersøkelsen 2012 viste at ca. 54 % av foresatte ved skolen hadde besvart undersøkelsen. 91 % av foresatte opplever å bli godt eller delvis godt informert om barnets skolefaglige utvikling. 88 % av foresatte opplever en god eller delvis god kommunikasjon mellom hjem og skole. 90% av foresatte er enig med kontaktlærer om oppfølgingen eleven får når det gjelder læring og utvikling. 85 % av foresatte opplever en god eller delvis god håndtering av mobbing ved skolen. 96 % av foresatte opplever at barnet sitt liker lærerne ved skolen Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 8

9 Vi marker refleksdagen 2013 «Vi sees på Skjetten skole» I år gjennomføres den nasjonale refleksdagen torsdag 17. oktober. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» står det at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byer og tettsteder i Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks, så det er langt igjen. Skolen har fått tildelt støtte til å kjøpe reflekser til alle elever og disse blir delt ut under slagordet «Vi sees på Skjetten skole» i forbindelse med den nasjonale markeringen av dagen. Vi oppfordrer alle om å bruke denne lille livredderen! Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 9

10 FAU og skolen har sendt felles søknad. Trygg skolevei til Skjetten skole. Skedsmo kommune har en visjon om at alle skal føle seg trygge og ingen skal bli drept eller alvorlig skadet. En av hovedmålsetningene er; Alle barn og unge skal ha et tilbud om trygg ferdsel til og fra skole. Den nedre delen av Skjettenveien er den naturlige skoleveien for mange barn fra forskjellige boligområder som skal til Skjetten barneskole. Veien er rolig og fin hele døgnet bortsett når barn leveres og hentes på skolen. Særlig om morgenen er det tett trafikk av biler med stressede foreldre som har levert barna på skolen, samtidig som det kommer mange skolebarn gående mot skolen. Nå er vi mange foreldre som har barn som bruker denne delen av Skjettenveien som skolevei, som er bekymret for trafikk situasjonen på denne skoleveien i tiden rundt skolestart. Ledelsen ved skolen deler denne bekymringen og dette problemet var en sak på FAU møte ved skolen den Vi viser til brev fra planavdelinginen ved teknisk etat via undervisningsetaten som omhandler Aksjon skolevei 2014, og ønsker med dette brevet at en Trygg skolevei i Skjettenveien blir et av prosjektene det blir satset på i Aksjon skolevei For noen år tilbake var FAU på Skjetten skole med på å medvirke til forslag om enveiskjøring nedover den nedre Skjettenveien i fra skolen. Dette har til en viss grad forbedret kaoset i trafikken ved rundkjøringen foran Skjetten skole. Problemet er at nå møter skolebarna et rush av biler som har levert barn på skolen. Denne trafikken er tett og det hender at det også kjøres alt for fort. Skjettenveien er en smal vei helt uten gangfelt og vi opplever at trafikksituasjonen nå er veldig risikofylt ved at så mange små skolebarn møter denne tette trafikken hver morgen. Om vinteren med glatte veien og brøytekanter er situasjonen enda verre. Vi er rett og slett redd for at det skal skje en ulykke som et resultat av denne situasjonen. Løsningen på problemet må være å legge bedre til rette for bruk av parkeringsplassen bak svømmehallen. Slik kan man trekke hovedtrafikken lenger unna skolens inngang og skolebarna vil møte færre biler nedover Skjettenveien. Dagens utfordringen med å bruke denne parkeringsplassen er at det kun er en innkjøring og den er alt for smal til inn- og utkjøring. Dette blir en flaskehals i trafikken og foreldre flest velger derfor å kjøre helt inn til skolens inngang og å kjøre nedover Skjettenveien. Vi ønsker nå at kommunen utarbeider en løsning med inn og utkjøring på parkeringsplassen slik at man kan flytte mye av levere- og hentetrafikken til denne parkeringen. Vi legger ved et par opptegnede forslag til separat inn- og utkjøring. Samtidig ber vi om at fagfolkene kan komme på befaring en morgen for å se omfanget av trafikkproblemet og for å se på mulige løsninger for utbedring av parkeringsplassen. Vi håper på en positiv tilbakemelding og at man kan ta tak i dette trafikkproblemet i Skjettenveien så snart som mulig! Vi har ingen tid å miste! Det er barns sikkerhet som her er i fare! Mvh FAU og Skjetten skole 10

11 Aktivitetstilbud for klasse Klubben åpnet onsdag 09.oktober og var veldig vellykket. Både foresatte og elever har gitt positive tilbakemeldinger og skryt til aktivitetsleder, Bente. Kultursektoren ved Fritids- og ungdomsavdelingen vil i samarbeid med Skjetten skole og Skjetten FAU starte opp med et aktivitetstilbud for klasse ved Skjetten skole fra september Klubben vil være åpen onsdager fra kl og det vil ikke koste noe å være med. Første klubbkveld vil være onsdag 9.oktober. Det vil til sammen bli 26 klubbkvelder utover vinteren. På juniorklubben vil det være ulike aktivitetstilbud og på første klubbkveld ønsker vi at barna kommer med forslag til aktiviteter de ønsker at vi skal sette i gang. Dette kan f. eks. være kino m/popcorn, disco, bordtennis, kort og brettspill, sjakk, ulike aktiviteter i samlingssalen, juleverksted og ulike hobbyaktiviteter. Vi gleder oss og håper at mange har lyst til å komme. I etterkant av perioden vil tilbudet evalueres og eventuelt videreføres. Tilbudet bemannes av en kommunal aktivitetsleder(bente Nethaug-baseleder SFO) som har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av tilbudet. Vi vil sette opp foreldre fra primært 6. klasse som frivillige hjelpere. Hvis dette ikke blir tilstrekkelig, vil vi evt. plukke fra 5. klasse. FAU lager en bemanningsplan, som vi sender ut i løpet av kort tid. Her vil foreldre kunne bytte vakter med hverandre. Hver familie kan regne med en vakt pr. skoleår. Det er kun behov for to foreldre pr. gang. Vi håper dette blir et populært tilbud som mange barn vil benytte seg av, og setter stor pris på innsatsen fra foreldrene Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 11

12 Første kull med lærerskolestudenter i gang. Skjetten skole er med på å utdanne fremtidens lærere. Skolen har for tiden sju øvingslærere som gjennom samarbeid med HIOA utdanner lærere. Det at skolen er blitt øvingsskole er et kvalitetsstempel på det gode arbeidet skolen gjør innenfor satsingsområdene: Skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Øke læringsutbyttet gjennom bedre vurdering. Øke læringsutbyttet i lesing, regning og IKT. Øke læringsutbyttet til de minoritetsspråklige elevene. De første12 studentene har begynt sin praksis, i uke 43 kommer de 12 neste. Det vil i løpet av skoleåret være totalt 28 studenter som har gjennomført sin praksis hos oss. MICROSOFT PARTNERS IN LEARNING SKOLELEDER BESØK Den 13. november vil skolen i samarbeid med Microsoft ta i mot skoleleder fra hele Norden: Skolelederne vil få se hvordan skolen jobber mot 21. århundrets ferdigheter(samarbeid, teknologi, kunnskapsbygging, selvinnsikt og evaluering, problemløsning og innovasjon.) I tillegg til å lære om det norske skolesystemet og få informasjon om hvordan Skjetten skole har organisert sitt arbeid

13 SFO informerer Litt om høsten så langt: Vi er godt i gang med skoleåret også på SFO og her er noe av det vi gjør på Skjetten SFO: Allidrett for 1A (B og C får etter jul), fast turdag for hele 1.trinn og egne aktiviteter inne og ute. 2. og 3.trinn er i gang med håndballskole etter en runde med påmeldinger. Gruppene er nå fulle, men ved behov kan vi sette opp en gruppe til. Det blir i så fall etter jul. 2.trinn har hatt tilbud om svømming og fra uke 44 blir tilbudet gitt til 3.trinn. 4.trinn har klubbdager mandag, onsdag og fredag. Fredager har de bassengtilbud, de andre dagene har de egne aktiviteter. I skrivende stund er de inne i et prosjekt «Hva er Skjetten SFO?», der de fotograferer, intervjuer og graver i hva vi er. De ansatte benytter digitale tavler til lekbasert læring. Det er lange køer når vi drar frem Salaby! Barnemøter på alle trinn. Ulike formingsaktiviteter tilbys alle trinn jevnlig. Samme gjelder også datarom og hall. Fri lek inne og ute Foreldremøte: Skjetten SFO inviterer til foreldremøte kl i samlingssalen. Klær: Vi trenger en oppgradering av garderobeplassene, vinteren banker på og vi er ute i all slags vær! Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 13

14 FRA MEDIA høsten Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren 14

15 FØLG OSS PÅ: 15

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Høy partyfaktor på årets juleball

Høy partyfaktor på årets juleball I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer