Skoleåret Lusetjern skole!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2015-16 Lusetjern skole!"

Transkript

1 Lusetjern skole Skoleåret Lusetjern skole!

2 Lusetjern skole Agenda Lusetjern skole kort om skolen Satsingsområder 2015/16: Leseopplæringsplan - Læringsmiljø - NY læringsplattform i Osloskolen Lusetjern skoles standarder: Den gode timen Elevens læringsmiljø ute og inne Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing og krenkende adferd Skole hjem samarbeid

3 Foreldremøte på trinn Etter informasjonsmøte går trinnene til klasserom og fortsetter møtet sammen med lærere på trinnet. Informasjon om Skoleplattform Oslo for elevene Læringsmiljøet på trinnet (årshjul for skolen, samt konkrete tiltak på trinnet) Skole hjem samarbeid og FAU: bli enig om sosiale tiltak på trinnet og valg av klassekontakt og FAU representanter. Praktisk arbeid på trinnet

4 Lusetjern skole Antall elever 300 elever fra trinn AKS Aktivitetsskolen Ca 80 barn Ansatte: Rektor: Nina Jutkvam Ass.rektor: Gro Anita Carlsen Undervisningsinsp: Jarle Aasen Sosiallærer: Anne Grønlund 45 ansatte Lærere, adm/ kontor, sosiallærer, baseledere, assistenter, renholdere, vaktmester På Lusetjern skole jobber alle ansatte for at den enkeltes elevs utvikling skal bli best mulig Læring og livsglede

5 Skolens (og Lusetjern skoles) oppdrag Gi alle like gode forutsetninger for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre Stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking Stimulere elevene i personleg utvikling og i styrking av egen identitet, og utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking Legge til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid Fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar Medvirke til at lærere og instruktører står fram som tydelige ledere og forbilde for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen leggje til rette for å trekke inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte

6 Lusetjern skole Lærere på trinnene Lærere på trinnet: 1. Trinn: Eli Haugseng, Kari Haarklau 2. Trinn: Christer Sundby, Gro Dale 3. Trinn: Anne- Wenche Anderssen, Gro Randby, Mette Blomdal 4. Trinn: Nasreen Akhtar, Hoshiar Abdalla, Ine Grønningsæter 5. Trinn: Julie Rannem, Nima Salimi; Anne Helene Andersson 6. Trinn: Sten- Boie Hellstrøm, Numaira Badar, Janne Skille 7. Trinn: Hege Grov Kambo, Ouidad Saddiki, Marit Hermansen Ressurslærere på skolen: Solveig, Marianne, Rannveig, Dilek, Marit Heggedal,

7 Skolens satsingsområde: Leseopplæringsplan MÅL: Økt lesekompetanse for den enkelte elev Alle lærere er leselærere Utvikle og implementere lokal plan for leseopplæring på skolen Tett oppfølging av elevens leseutvikling Tidlig innsats - forhindre frafall Bakgrunn: Planen er basert på forskning på lesing som grunnleggende ferdighet. Lesing er en kontinuerlig utvikling. Skolen må derfor sikre at leseopplæringen starter på 1. trinn og fortsetter hele skoleløpet. Det er viktig å skire overgangene mellom de ulike trinnene. Hva vil vi se: bedre resultat i lesing på statlige og nasjonale prøver endret klasseromspraksis gjennom blant annet tettere lærersamarbeid implementert plan som er forutsigbar og systematisk for personalet og brukere tilrettelegging for for svake lesere og tiltak for å styrke lesekompetansen Status i dag: Lusetjern skole er godt i gang med å implementere planen

8 Skolens satsingsområde 2: Elevens læringsmiljø Opplæringsloven 9A 1. Elevens rett til et godt psykososialt miljø 9A 2. Skolens plikt til å sikre at enkeltelevens rett etter 9a-1 oppfylles 3. Foresatte/ elevens rett til å be om tiltak 8

9 Opplæringsloven 9A-1 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Formålet er å gi elevene et like godt vern som arbeidstaker har gjennom arbeidsmiljøloven Basert på elevens subjektive opplevelse

10 Skolens handlingsplikt etter 9a-3 annet ledd regulerer skolens handlingsplikt: - Dersom en ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger. Annet ledd lyder: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. - Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: plikt til å gjøre undersøkelser plikt til å varsle rektor plikt til å gripe inn 10

11 Elevens/foreldrenes rett til å be om tiltak og skolens saksbehandling etter 9a-3 tredje ledd Henstilling fra foreldrene/eleven Skolens plikt til å fatte enkeltvedtak Foreldrenes/elevens klageadgang Fylkesmannens klagebehandling Gjennomføring av enkeltvedtaket og evaluering 11

12 Skolens standard/ handlingsplan Definisjoner på krenkelser og mobbing Krenkelse: En bevisst handling for å såre andre verbalt eller fysisk. Krenkende ord og handlinger kan være negativt språk, utestenging, vold, rasisme og mobbing. Mobbing: Når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen som har vanskelig for å forsvare seg" (Dan Olweus) Handlingsplanen skal bygge på følgende prinsipp: Forebygge krenkelser og mobbing Avdekking krenkelser og mobbing Løse og følge opp krenkelser og mobbesaker 12

13 Handlingskjede og årshjul Handlingskjede: Hvem gjør hva når må være tydelig og lett forståelig Årshjul: Aktiviteter med ansvarliggjøring og involvering i alle ledd Handlingskjede og årshjul skal være lett å følge for alle parter. - tydelig - brukevennlig - mulig å gjennomføre 13

14 Det forebyggende arbeidet Forebygge krenkelser og mobbing: Rektor, alle ansatte ved skolen, Foreldrerådet (FAU) og skolemiljøutvalget har ansvar for å skape et godt og helsefremmende skolemiljø, hvor ingen elever krenkes eller opplever mobbing. Skolen har utarbeidet en standard for et godt læringsmiljø inne og ute. Dette skal være et aktivt dokument som alle er forpliktet til å følge. Det forebyggende arbeidet er beskrevet i et eget årshjul for arbeid med læringsmiljø. Læringsmiljøteamet: Relasjoner, mestring, tilhørighet 14

15 Tiltak for hele skolen Trivselsprogram og Trivselsledere som leder og setter i gang aktiviteter i friminutt. God voksentetthet ute i friminutt Inspeksjonsrutiner er kontinuerlig tema for å sikre at alle elever opplever et trygt læringsmiljø i friminuttene. Forebygging og oppfølging i klassen

16 Lusetjern skole Skoleplattform Oslo Nye IKT-løsninger fra skolestart 2015

17 Film om Skoleplattform Oslo (klikk på bildet for lenke) 17

18 Skoleplattform Oslo- Nordens største 175 skoler IKT-prosjekt elever og lærlinger pc'er ansatte Flere hundre tusen foresatte 18

19 Tjenestene i Skoleplattform Oslo 5 hoveddeler Basistjenester (Teknisk plattform for ny løsning, oppgradering av skolenes PC-er) Kontorstøtteløsninger (Office 365: skylagring, e-post, kalender) Itslearning (læringsplattform) Portal (startside med personlig tilpasset informasjon) Nye skolenettsider (ny webadresse) 19

20 Hvorfor nye digitale løsninger? Tjenester skreddersydd for skolehverdagen Avtaler opphører, behov for oppgradering Ny digital hverdag: Skoleplattform Oslo er alltid tilgjengelig så lenge man har tilgang til internett! 20

21 Alltid tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil 21

22 Hva betyr dette for lærere og elever? Mye nytt å forholde seg til Bruke tid på rydde, slette og flytte filer fra gamle til nye systemer Fylle nye tjenester med innhold (f.eks itslearning) Etablere nye rutiner for samhandling og kommunikasjon Mer fleksible systemer, enklere arbeidshverdag Skal ikke påvirke eksamen og andre prøver 22

23 Hva betyr dette for foresatte? Enklere oversikt over skolens aktiviteter på skolens nettsider Pålogging til portalen via skolens nettside, god oversikt over relevant informasjon for barnet/barna God oversikt over undervisningsplaner, innleveringer, vurderinger, fraværsoversikt med mer 23

24 Forsinket tilgang for foresatte Ingen tilgang ennå på grunn av tekniske forsinkelser i siden for foresatte Forventet tilgang for foresatte medio september Foresatte kan logge seg på med MinID eller BankID Foresatte vil da få oversikt over barnas fag og fravær Skolene kan velge å legge ut informasjon til foresatte i portalen Skolen informerer på sin nettside når pålogging for foresatte er tilgjengelig 24

25 Lusetjern skoles standarder "Den gode timen«elevene skal oppleve mål, forutsigbarhet og god struktur i alle timer og alle fag, slik at alle får tilpasset undervisning ut fra sine forutsetninger Et godt læringsmiljø ute: Sikre forutsigbarhet og rutiner for elever og ansatte som gjør læringsmiljøet ute trygt Et godt skole- hjem samarbeid med årshjul: Sikre at vi har lagt til rette for et best mulig samarbeid på ulike arenaer og at samarbeidet bidrar til økt læring og trivsel Handlingsplan for å forebygge, avdekke og følge opp krenkelser og mobbing Viktige arenaer: foreldremøte - FAU møter - samtaler - ny læringsplattform

26 Lusetjern skole - Tilby læringsstøttende aktiviteter gjennom lek og aktivitet. - Motivere elevene til å bli AKS til og med 4. trinn. Aktivitetsskolen skal legge til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder Dokumentnavn 8/26/

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer