Folkehelseplan. Songdalen kommune Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5"

Transkript

1 Folkehelseplan Songdalen kommune Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

2 «Folkehelse skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse» 1 Folkehelseloven Folkehelseplan Songdalen kommune Side 2

3 «Helse i alt vi gjør» - filosofi som er utviklet for å møte vår tids- og morgendagens helseutfordringer. Folkehelsearbeidet har etter ny lov om folkehelsearbeid Folkehelseloven, ble innført i 2012 fått et mye større fokus i kommunene. Tradisjonelt har folkehelsearbeid hatt et sykdomsperspektiv, og tatt utgangspunkt i bestemte sykdommer eller tilstander. Ny lovgivning har ført til en endring i folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv der innsats ble rettet mot forebygging av konkrete sykdommer, til et påvirkningsperspektiv som retter oppmerksomheten mot faktorer som påvirker helsen. Et påvirkningsperspektiv gir et bedre grunnlag for å rette innsats mot de mer bakenforliggende faktorer som påvirker helse og fordelingen av helsen i befolkningen. Denne folkehelseplanen er bygget på oversikt og utfordringsoversikten som ble utarbeidet våren Vi har i tillegg satt inn ansvarlige enheter, og oversikt over tiltakene som allerede er iverksatt i alle enhetene. Enhetene er i fremtiden ansvarlig for at tiltak knyttet til de ulike utfordringene blir spilt inn i økonomiprosesser, handlingsprogram og enhetenes egne virksomhetsplaner. Det er viktig å få dette arbeidet så konkret som mulig med tiltak som rettes direkte i mot de problemstillingene kommunen står overfor ift innbyggernes folkehelse. Både på kort, mellomlang og lang sikt. På denne måten skal kommunen følge opp folkehelseloven. Planer for rus- og psykisk helsearbeid er kommune-dekkende planer, og arbeidet finner sted i store deler av kommunens enheter. Dette innebærer for oss at planer for rus og psykisk helsearbeid er en naturlig del av kommunens folkehelseplan. Det overordnede ansvar for å utarbeide dette dokumentet, ligger hos Enhet for Livsmestring. Plan for rus og psykisk helsearbeid i kommunen ble sist utarbeidet i 2011 og skal etter planen evalueres inne I inneværende planperiode har det skjedd store endringer i tjenestetilbudet innen psykisk helse og rusarbeid. Fagfeltet er nå samlet i egen selvstendig fagenhet, enhet for Livsmestring. I inneværende år 2014 er det igangsatt en ytterligere omorganiseringsprosess, der tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus knyttet til barn og unge har vært evaluert. Det vil også bli gjort avklaringer hvorvidt kommunen fortsatt skal ha separate psykisk helse og rusplaner, eller om disse best bør sammenfattes. Heller ikke hvilke deler fra psykisk helse og rusarbeid som skal inngå i kommunens folkehelseplan kan i år endelig avklares. Man har likevel hatt en dialog rundt hvordan man i utgangspunktet, ønsker å tydeliggjøre prioriteringer i det psykiske helsearbeidet i folkehelseplanen. Disse prioriteringene tenker man skal vises gjennom å skissere tre typer hovedforløp, som igjen vil ha konsekvenser for hva tilbudet skal omfatte. Hovedforløpene er hentet fra ny veileder for psykisk helsearbeid og Rusarbeid: Sammen om mestring IS Hovedforløpene er: Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer/lidelser Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Hovedforløp 3) Alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Prioriterte tiltak fra disse tre hovedforløpene vil følges opp i enhetens årlige virksomhetsplaner. I Songdalen kommune er det etablert et Folkehelseforum hvor alle enheter inklusiv rådmannens ledergruppe er representert. Dette er veldig positivt ift til å oppnå et tverrsektorielt engasjement og samarbeid for folkehelsen. Dette forumet vil være en naturlig aktør i forhold til å tilse at tiltakene blir og finne igjen i de enkelte enheters virksomhetsplaner. Noen tiltak vil kreve en tverretatlig oppfølging for optimal effekt. Dette gir nye muligheter til god samhandling mellom fagenheter til det beste for innbyggerne. Kari B. Johnsrud Ass. Enhetsleder helse- og omsorg Brede Skaalerud Kommunalsjef tjenester Songdalen oktober 2014 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 3

4 Planen er bygget opp etter forskrift om oversikt over folkehelsen 1.Formål Forskriften skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 2.Virkeområde Forskriften gjelder: a) kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med oversikt etter folkehelseloven 5 og 21 og b) Nasjonalt folkehelseinstitutts arbeid med å gjøre tilgjengelig opplysninger etter folkehelseloven 25 annet ledd. 3.Krav til oversiktens innhold Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: a) befolkningssammensetning b) oppvekst- og levekårsforhold c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø d) skader og ulykker e) helserelatert atferd og f) helsetilstand. 4.Løpende oversiktsarbeid Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet. 5.Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven 7-1 og Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. personopplysningsloven 2 nr. 1. Folkehelseplan Songdalen kommune Side 4

5 Definisjoner: Folkehelse: (folkehelseloven) : Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid: Handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven 3). Tverrsektorielt ansvar: Vanskelige levekår kan ha sosiale og helsemessige konsekvenser. Dette er en utfordring for flere enn helsesektoren. Det kreves en bred tilnærming på mange områder. Løsningen ligger i samfunnsplanlegging og er ikke et ansvar for helsevesenet alene Kobling mellom folkehelse og plan. Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven 3-1: Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til å forebygge kriminalitet Folkehelseloven oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringerbør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 10 1.Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kap. 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter 5, 2. ledd. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer, jf. 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen kan gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Se også; Folkehelse og kommuneplanlegging moment og tipsliste: Folkehelseplan Songdalen kommune Side 5

6 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 6

7 1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen/fylket. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1.viktig 2. noe viktig 3. ikke viktig Undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting 1.1 Befolkningsframskriving mot år 2040 Totalt år 1623, år 2798, år 1186, år 526, Årstall Totalt Frem mot 2040 ser vi en jevn Oppadstigende kurve i befolkningen. En størst økning i gruppen år, som øker med ca personer. og i gruppen år øker med ca. 500 personer frem til 2040 Nye tall fra 1. kvartal 2014 viser en utflating av innbyggertallet. Dette fører til tap i inntekt. Vi håper det er forbigående. Alle enheter har ansvar for å følge opp de behov som melder seg ift økt befolkning. Vekting: 2 2 Etnisitet Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre År andel (prosent) Hele landet 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 Vest-Agder 9 9,7 10,4 11,1 11,7 12,4 Songdalen 8,7 9,5 10,3 11,6 12,9 14, var det 693 innvandrere i Songdalen. 390 er europeere og 100 av dem er polakker. Samme år var det 94 med afrikansk bakgrunn. Songdalen skal ta imot og bosette 25 flykninger i Fra 2015 skal Songdalen bosette 30 flyktninger årlig Mål: selvhjulpne og integrerte/sosialiserte/ressursene utnyttes. Flyktninger/innvandrere: -Må bli bedre i språk -Må få mer bistand til å komme i arbeid -Må få mer bistand for å komme i stabile boforhold (leid eller eid bolig) -Må involveres i kultur- og organisasjonsaktiviteter Høy andel arbeidsinnvandrere i kommunen møter de samme utfordringene mht språk og integrering. Alle enheter har ansvar for å følge opp de behov som melder seg ift denne gruppen av befolkningen Vekting:1 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 7

8 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1.viktig 2. noe viktig 3. ikke viktig Ansvarlige Undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Enhet(er) med vekting 1.3 En-personshusholdning 2013 Andel en-personshusholdning: Songdalen 30,9 % Søgne 31,4 % Vest Agder 37,5% - Vekting:3 1.4 Familier med en forsørger (under 45 år) Barn av eneforsørgere andel (prosent) År Hele landet 16,1 15,9 15,9 15,9 15,8 Songdalen 16, , ,2 Noen alene forelder mister grepet over situasjonen. Enkelte har økonomiske utfordringer. Nav Barnevern Barnehage Livsmestring 1.5 Personer med utviklingshemming 2013 Antall som er registrert som ressurskrevende brukere av helse og omsorg: Alder 0 15 år 5 personer Alder 16 år og over 24 personer I tillegg er 18 barn med funksjonshemming registrert på helsestasjonen. Dette er barn mellom 2 16 år med etablert ansvarsgruppe. Dette er personer hvor de fleste krever høy grad av oppfølging gjennom hele livet. Vekting:2 Helse- og omsorg Livsmestring Koordinerende enhet trekker inn andre enheter etter individets behov eller uavklarte ansvarsforhold Folkehelseplan Songdalen kommune Side 8

9 Vekting:1 2. OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Enhet(er) Problemstilling/ Status juni 2014 Utfordringsbildet i juni 2014 med vekting undertema Barnehage dekning Barn 1 5 år = 78,5 % Enheten melder 85 % dekning årsak er kjøp av plasser i andre kommuner. Alle som søker med rett til plass får barnehageplass Men dersom alle barn skal få et tilbud er det ikke full dekning. Barnehage Vekting: Barnehagemiljø struktur, elevantall Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner Grunnskole som høyeste utdanningsnivå Andelen fullført og bestått Alle kommunale barnehager er forholdsvis nye, og er godt tilrettelagt for lek og aktivitet. Barnehagene har eget turområde i tillegg til utelekeplassen. I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 skåret vi over landsgjennomsnitt på trivsel. Antall skolebarn i kommunen: 840. Fire kommunale grunnskoler og en privat grunnskole Elevene skårer omtrent på gjennomsnitt for Vest-Agder når det gjelder trivsel og mobbing. Trenden de siste årene har vært at resultatene ligger noe under snittet for resten av fylket Resultater på nasjonale prøver ligger noe under eller på snittet for Vest-Agder. Standpunktkarakterer ved avsluttet ungdomsskole varier endel fra år til år.. Songdalen 31,8 % Søgne 26,3 % Vest Agder 27,4 % De som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning har flere ganger høyere sannsynlighet for å være utenfor arbeidsstyrken enn de med lengre utdanning. Større sannsynlighet for å bli uføretrygdet. Songdalen 78 % Søgne 72 % Vest Agder 72 % Frafall i videregående skole andel (prosent), År Utfordringen er knyttet til elever som faller fra underveis, såkalte «dropouts». Det er i denne gruppen andelen NAV-klienter er høy. Andelen som Barnehage Teknisk Miljørettet helsevern Vekting: 2 Vekting: 3 Vekting: 1 Alle tjenester med ansvar for barn/ unge Vekting: 1 Nav SLT koordinator Folkehelseplan Songdalen kommune Side 9

10 videregående skole etter 5 år Hele landet 25 25,4 25,8 25,8 25,4 25 Songdalen 26, ,4 29,1 25,5 22 fullfører videregående varierer fra år til annet. Vekting: 1 Vi vekter viktigheten av utfordringen med 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet i juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Utdanning universitet og høgskolenivå Songdalen 16,4 % Søgne 21,5 % Vest Agder 21,2 % Utdanningsnivået i Songdalen er under gjennomsnittet i Agder. Går det i generasjoner? Bygdekultur? Verdsettes ikke praktiske fag? Alle enheter med ansvar for barn/unge Vekting: Tilgjengelig helsestasjon og skolehelsetjeneste Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende. 3,3 st. helsesøster, 50% Jordmor fødsler pr. år. Antall førskolebarn i kommunen: 578 Helsestasjonen har åpent tre dager pr. uke. Helsestasjonslege er tilknyttet i 10 %. Fysioterapeut er tilknyttet 10 % Samarbeid med kommunale barnehager. 13. faste kontroller for førskolebarn. lege er tilknyttet 10 % til skolehelsetjeneste utfører lovpålagte oppgaver. Livsmestring Vekting: Barnevern Barnevern sammen med Søgne Netto driftsutgifter pr. innb.0-17 år Songdalen kr. 6979,- Søgne kr. 4946,- Vest Agder kr. 6829,- Andel ansatte med fagutdanning 93,22 % Andel barn med tiltak pr. ansatt 11,86 % Andel undersøkelser som førte til tiltak i Songdalen 33,33 % Andel u.s med behandlingstid >3. mnd Songdalen 11,67 % Barnevern Vekting: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 2012 Songdalen 12,2 % Søgne 8,6% Vest Agder 8 % Andelen elever i Songdalen som får spesialundervisning har i mange år vært høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Dette bildet er i ferd med å snu. For inneværende skoleår er tallet under 10 % Målet er å komme under landsgjennomsnittet. Barnehage Barnevern PPT Folkehelseplan Songdalen kommune Side 10

11 Vekting: 1. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 2.2 Arbeidsforhold Arbeidsledighet Sosialhjelpsmottakere kjønn samlet andel (prosent), Andel uføretrygdede Status juni 2014 Alder, år -andel (prosent) År Hele landet 1,6 1,5 2,5 2,6 2,3 2,2 Songdalen 1,4 1,3 2,7 2,8 2,6 3 Totalt: Songdalen 3,3 % Søgne 2,2 % Vest Agder 2,7 % Oktober 2014 = 3,7 % arbeidsledighet i Songdalen kommune År Hele landet år 6,6 5,9 5,7 5,8 5,9 5, år 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Songdalen år 7,3 6,3 6,2 6, år 3 3 2,8 2,8 2,8 2,9 Oktober 2014 = 2,5 % i Songdalen kommune Alder, år -andel (prosent), standardisert År Hele landet 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 Songdalen 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,3 Utfordringsbildet juni 2014 Kommunen ligger høyere enn nabo kommunen og landet forøvrig. 3,7 % arbeidsledighet viser en økning siden 2012 på 0,4 %. 2,5 % = 158 personer er aktive sosialhjelpsmottakere Utfordring ift unge uføre, spesielt yngre kvinner. Kommunen ligger høyere enn nabo kommunen og landet forøvrig. Ansvarlige Enhet(er) med vekting Nav Alle enheter Vekting: 1 Nav Alle enheter Vekting: 1 Nav Alle enheter år Andel pendlere ut eller inn av år. samlet Uføretrygdede år kvinner Songdalen 12,7 % Songdalen 4,0 % Søgne 11.1 % Hele landet 2,6 % Vest Agder 11,7 % Vekting: 1 Songdalen innpendling utpendling = Vekting: 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 11

12 kommunen Sykefravær, trend de siste år Songdalen 5,7% Søgne 5,3 % Vest Agder 5,6 % - Vekting: 2 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 2.3 Inntekt Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Lav-inntekt husholdning Under 60 % av medianinntekten Songdalen 8,9 % av husholdningene Søgne 9 % Vest Agder 9,7 % Ung data 2013: 8 % av ungdommen sier at familien har dårlig råd stort sett hele tiden. Ansvarlige Enhet(er) med vekting Nav Barnehage 2.4 Boforhold Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Fylke, Antall Ene- Toman Rekke Bolig Bofellesskap og - kommune boliger bolig ns-bolig hus blokk annet Boligforhold. Hele ,9 9,2 11,8 22,7 3,4 Bebodde boliger, etter landet 1 bygningstype, Vest-Agder ,6 8,8 13,5 15 4,1 prosentandel. Søgne ,9 10,1 10,3 5,5 2,2 Hele landet, Vest-Agder, Songdalen ,9 5,7 6,3 3 Søgne og Songdalen Tilgjengelighet til boliger Fra finn.no tilfeldig dato i april 2014 Antall boliger til leie, antall boliger som ønskes leid, antall boliger for salg Andel med bolig-sosiale ordninger. Fylke, kommune Til leie Til salg Salgspris er Salgs priser Salgs priser Salgs priser Salgspr fra Vest-Agder Søgne Vennesla Songdalen Rusbelastede har oftest en kombinasjon med psykisk lidelse. I dag har vi mange tunge brukere som skaper utrygghet og støy i omgivelsene, og flere er uten bolig. Mål; et mer behovstilpasset tilbud både mht oppfølging og bolig som gir brukerne verdige liv og bedret helse Lite boliger tilgjengelig i leie markedet i Songdalen. Få billige boliger til salgs Det er mangel på leiligheter i bo-felleskap for personer med dobbeltdiagnose psykisk helse/rus. Situasjonen for rusbelastede er et Ansvarlige Enhet(er) med vekting Bolig adm. nemd Vekting 3 Bolig adm. nemd Bolig adm. nemd Folkehelseplan Songdalen kommune Side 12

13 Må tilpasse boliger og plassering -Må ha tettere oppfølging/bedre kontroll/bofellesskap og døgnbemanning folkehelseproblem for brukerne selv, men også for familie og omgivelser. 3. FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) 3.1 Fysisk miljø med vekting Drikkevannskvalitet Vannkvalitet, tilfredsstillende analyseresultater mht. E. coli God kvalitet 3 offentlige vannverk År Hele landet 93,1 92,5 93,3 86,2 90,5 93,7 95,9 Songdalen , Teknisk enhet Vekting Gang- og sykkelveier Kollektivtransport, tilbud og tilgjengelighet Tilgjengelighet universell utforming Turstier og lysløyper, antall km Badeplasser, universelt utformete badeplasser Inneklima skoler, barnehager, offentlig bygg Støy, luftforurensing, forurensing 3 km Kommunale 7 km Fylkeskommunale 3 km Statlige God i nedre del av bygda. Dårlig i nordre del av bygda. De fleste off. bygg har universell utforming. All ny planlegging har fokus på universell utforming Ca 60 Km. Med diverse turstier med varierende kvalitet på fremkommelighet God 5 kommunale badeplasser God har i gang prosjekt innen radon, og ventilasjon i enkelte bygg/boliger for å nå et akseptabelt inne klimanivå. Bør utvikles videre spesielt i aksen Nodeland Tangvall og i nordre del Teknisk enhet Teknisk enhet - Teknisk enhet Vekting 3 - Teknisk enhet Ingen er tilrettelagt for Teknisk enhet rullestolbrukere - Teknisk enhet Vekting 3 God - E 39 fokus på støyskjerming Teknisk enhet Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 13

14 3.1.9 Lekeplasser, antall og kvalitet, avstand Det er over 50 lekeplasser i kommunen Lekeplassene er varierende grad vedlikeholdt. De aller fleste er i god stand, men noen bærer preg av lite bruk. I 2013 ble det opprettet et øremerket tilskudd til vedlikehold/ investeringer for å bistå velforeningene i sitt arbeid Vedlikehold er en utfordring, da det er så mange lekeplasser som er lite i bruk. Teknisk enhet Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) 3.1 Fysisk miljø med vekting Vedlikehold av bygningsmasse i sentrum God få bygninger i synlig forfall - Teknisk enhet Vekting Fysisk forskjønnelse (julegatebelysning, blomster om sommeren) God bra utvikling de siste årene. Positiv utvikling de senere åra. - Teknisk enhet 3.2 Sosialt miljø Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni Opplevelse av mobbing på skolen Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold, rekrutering Omfang allmenne kommunale kulturtilbud Elevundersøkelsen kartlegger graden av opplevd mobbing på skolen. Resultatene kan variere noe fra år til år, men Songdalen ligger stort sett på snittet for Vest-Agder og landet for øvrig. Ung data 2013: 6 % blir ukentlig utsatt for plaging, trusler og utfrysing 2 % hevder de er med på å plaging, trusler og utfrysing 41 lag og foreninger som mottar tilskudd Mange organisasjoner har mange eldre medlemmer og sliter med ny rekrutering Bibliotek med filial Kulturskole Ungdomsklubben X-ray Haugen parken (OPS-anlegg) 2 grendehus med aktiv bruk Tunballen og Kilen. Songdalstunet et aktivt møtested Barnehage Alle enheter Vekting 3 Kultur SLT koordinator Helse og omsorg Omfang av sosiale risikomiljø som rusmiljø og kriminalitet Hovedtrekk ungdom de har det stort sett bra unge sliter med rus/psykiatri Ung data 2013 viser om ungdommer i Songdalen: 25 % har forsøkt skade seg selv 9 % har forsøkt å ta sitt eget liv 23 % svarer de har følt seg ulykkelig, trist og deprimert. Dårlig tilpassede, eller helt manglende tilbud til unge innbyggere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.. De tidligere satte mål om fokus på tidlig intervensjon barn og unge er ikke nådd. Livsmestring SLT koordinator Barnehage Folkehelseplan Songdalen kommune Side 14

15 3.2.6 Valgdeltakelse 59 % ved siste stortingsvalg (2013) 59,74 ved siste kommunevalg (2015) - Vekting 3 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 3.3 Biologiske faktorer Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten følges barne - - Kommuneoverlege Smittsomme sykdommer vaksinasjonsprogrammet. Det er tett opp til 100% dekning hos Helsestasjonen (smittevern) førskolebarna, noe lavere dekning hos skolebarna. Helse og omsorg Risiko for legionella og/eller Alle barn med utenom vestlige foreldre får i tillegg til annen biologisk forurensning barnevaksinasjonsprogrammet et utvidet tilbud (Hepatitt B og Tub.) På alle flyktninger, asylsøkere og ferierende over 3 mnd. fra utenom vestlige land skal det utføres tuberkulosetesting innen 14 dager etter ankomst til landet. Alle bosatte flyktninger og andre fra ikke vestlige land får tilbud om etter vaksinering hvis de er under 20 år og har en mangelfull vaksinasjonsstatus. Legionella er alltid et tema ved tilsyn av barnehager og skoler. Det skal foreligge prosedyrer på renhold og bruk av dusjanlegg og vaskeservanter, også de som sjeldent er i bruk. Smittevernplan Teknisk legionella sjekk Infeksjonskontrollprogram tilknyttet Helse- og omsorgsenheten 3.4 Kjemisk miljø Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Forekomst radon Godt oppfølgingssystem som ivaretas av teknisk se Teknisk enhet Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 15

16 4. SKADER OG ULYKKER Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Spesielle ulykkes punkter, eller strekninger. 4.2 Spesielt utsatte skoleveger. 4.3 Skadeforekomst i skoler og barnehager. dre-offentlige-virksomheter-relatert-til-songdalenkommune/nullvisjonsprosjektet-for-songdalen-og-sogne1/ Trafikksikkerhetsplan Referer til - Trafikksikkerhetsplan Noen parseller bør oppgraderes med blant annet gang og sykkelveg. Småskader meldes lege og forsikringsselskapet WACO. Lekeplassene kontrolleres 4 ganger per år. Krysningspunktet E39 Volleberg/Brennåsen Under Flom er det kommunens største trafikkutfordring- Fylkesveien ned til Kilen er smal og mangler gang- og sykkelsti. Fylkesveien nord for Hortemo. Veien opp og ned Svarttjønnheia vinterstid. Fylkesveien 114 ved hengebroa over til Birkelid, mangler gang og sykkelvei. Undergangen under E-39, til og fra Rosseland skole er trang og flomutsatt - Ansvarlige Enhet(er) med vekting Teknisk enhet Teknisk enhet Barnehage Helsesøster/lege Folkehelseplan Songdalen kommune Side 16

17 Vektig 3 5. HELSERELATERT ATFERD Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Problemstilling/undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Enhet(er) med vekting 5.1 Fysisk aktivitet Deltakelse i organisert fysisk aktivitet Omfang av fysisk aktivitet i skolen Omfang av fysisk aktivitet i barnehagen Omfang av elever som går/sykler til skolen Det er ingen tall på hvor mange Songdøler som driver med organisert eller uorganisert aktivitet. Det Kostra-registreres kun antall lag, ikke hvor mange medlemmer hvert enkelt lag har. Organisasjoner som mottar driftstilskudd i Songdalen 2013: 41 Ung data 2013: 53 % av ungdommene melder at de har deltatt i en organisert aktivitet/idrettslag minst en gang den siste mnd. Forutsetningene for fysisk utfoldelse i skolegårdene i Songdalen er gode. Alle skolene deltar i Trivselsprogrammet, et program for lek og fysisk utfoldelse i friminuttene. Følger lærerplanen med 2 timer fysisk aktivitet/gym pr. uke Største del av dagen er tilrettelagt slik at barna kan leke og bevege seg. Barnehagene er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle barnehagene har også eget rom(gymsal) til fysisk fostring. Mange elever sykler eller går til skolen.. - Barnehage Kultur - - Barnehage Se pkt. 4.2 Teknisk enhet Vi har 2 haller og 4 gymsaler tilgjengelig for allmenn aktivitet, samt et Vi har behov for noe mer satsing Kultur Folkehelseplan Songdalen kommune Side 17

18 Idrettsanlegg sentralisert fotballanlegg på Hortemo, rideanlegg på Rosseland, travbane på Hortemo, skyte -anlegg på Stemtjønn, trialanlegg på Nodelandsheia, og crossanlegg i Finsland. Vi har god dekningsgrad på anlegg for organisert aktivitet. på anlegg for individuell aktivitet, f.eks. skating, sykling, parkour, ball-lek o.l. Viktig her er også sosiale rom ifm aktivitetsflatene. Teknisk enhet Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Enhet(er) med vekting - Barnehage 5.2 Ernæring Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Mat og måltider, frukt og grønt, i barnehagen Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskole og tilbud i skolekantine Tilgang på frukt og grønt i skolen Barnehagene serverer ikke mat. Foreldre smører niste. Det oppfordres til sunn kost. Frukt fra alle barn samles inn og deles. Foreldre kan kjøpe melk. Songdalen har et forholdsvis begrenset SFO-tilbud, og det er ikke organisert bespisning i regi av SFO. Ordningen med frukt og grønt falt bort etter at Stortinget fjernet den. Det er i stor grad et økonomisk spørsmål å heve kvaliteten på bespisning i skolen og SFOordningen. Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side Menn ved sesjon KMI over 25 Forekomst av livstilrelaterte Alle enheter som Overvekt og fedme sykdommer er forholdsvis høy i har ansvar for å Songdalen 30,3 % Søgne 27,4 % Vest Agder 25,5 % kommunen. Mye er relatert til følge opp overvekt. Se pkt.6 barn/unge 5.3 Tobakk / rusmidler Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk Ung data 2013: 8, 9, 10 klasse 2 % snuser daglig, 2 % en gang i blant 1 % røyker daglig, 5 % en gang i blant 1 % bruker alkohol ca. 1 gang i mnd. 6 % bruker alkohol av og til Alle

19 5.3.2 Dagligrøyking (voksne/unge/gravide) Sjekket 40 av 125 gravide som gikk til kontroll ved Songdalen helsestasjon, - 2 som røykte i svangerskapet. Alle skolene deltar i FRI programmet Ingen tall på antall røkere blant unge, men trenden ser ut til å være at det snuses mer enn det røykes. - Livsmestring Alle 6. HELSETILSTAND Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 6.1 Forekomst av sykdommer som kan forebygges ("folkesykdommer") Diabetes type 2 (behandling år pr ) Hjerte- og karsykdommer Kjønn samlet alder, 0-74 år per 1000 Status juni 2014 Songdalen 32,7 % Søgne 24,3 % Vest Agder 29,7 Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes Kjønn samlet år per 1000, standardisert År Hele landet 25,5 27,4 29,1 30,7 31,9 32,9 Songdalen 25, ,6 27,9 29,1 32,7 Sykdomsgruppe, Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt (K70-99) År Hele landet 103,9 Songdalen 122,1 Insidensen av hjerteinfarkt er personer i Norge årlig, ca 9000 får hjerneslag. Om lag norske menn og norske kvinner bruker blodtrykkssenkende midler. 20% av befolkningen over 40 år bruker statiner (kolesterol senkende) Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Songdalen skiller seg ikke ut med høyere forekomst av diabetes enn landet for øvrig. Imidlertid er tallene så høye i alle kommuner at det bør satses på forebyggende innsats Det er knyttet mange komplikasjoner til sykdommen som hjertesykdom, nevrologisk sykdom og nyresvikt. Songdalen ligger høyt over gjennomsnittet i bruk av medisiner til denne gruppen. Derimot er dødeligheten lavere enn landsgjennomsnittet for gruppen. Tyder på høy grad av medisinering i Songdalen. Helse Alle Helse Alle KOLS Prevalensen I Norge er 6% for personer mellom år. Det er en røykerelatert sykdom. Prevalensen blant 45-årige røykere er 5 %, og deretter øker den til 25 % blant røykere på 60 år, samt til 50 % blant røykere på 75 år. Ca. 50 % har mild KOLS, drøyt en tredjedel har moderat KOLS, og de øvrige Helse Alle Folkehelseplan Songdalen kommune Side 19

20 6.1.4 Muskel- og skjelettlidelser har alvorlig KOLS (3). Songdalen ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Her inngår reumatologiske, degenerative, rygg, nakke, bekken, skulder og fibromyalgi som de største sykdoms gruppene. De svarte for 36 % av sykefraværstilfellene i 2. kvartal 2009 og 30 % av alle nye tilfeller av uføreytelser i Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Det er et stort spenn i alvorlighetsgraden innen sykdomsgruppene Behov for oppfølging i Frisklivssentral. Helse Alle Forekomst av sykdommer Smerter Psykiske lidelser (medisinering psykiske Lidelser pr. 1000) Antall rusmisbrukere Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting 30% av befolkningen har kroniske smerter. Det er et stort spenn i alvorlighetsgraden. Det må ses i sammenheng med de psykiske lidelsene, muskel skjelett lidelsene og krefttilstandene. Det ledsages i mange tilfeller av overforbruk/ misbruk av medikamenter. Songdalen 163,4 Søgne 138,5 Vest Agder 146,9 Andelen med psykiske symptomer og lidelser ligger høyere i Songdalen enn landsgjennomsnittet. En fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 % i løpet av et år. Depresjon vil ramme én av fem i løpet av livet og én av ti i løpet av 12 måneder. Årlige samfunnskostnader til psykiske lidelser er milliarder. Halvparten av dette står depresjon for. 40% av sykefraværet skyldes psykisk lidelse og 40% av kostnadene til uføretrygd. Resultat fra Brukerplan viser imidlertid at Songdalen ligger noe over landsgjennomsnittet (12% i 2013) i antall personer med skadelig bruk/avhengighet, enn sammenlignbare kommuner. Forbruket av legemiddelforeskrevne medikamenter i gruppen A og B preparater er høyt i Norge. Rundt nordmenn får hvert år utlevert minst en resept på smertestillende, angstdempende eller søvngivende legemiddel. Vest- Agder ligger over landsgjennomsnittet Brukerplan-kartleggingen som ble gjennomført andre gang nå i 2014 viste 56 personer med et pågående bruk av rusmidler i omfang skadelig bruk/avhengighet. (Brukerplan 2013 viste 42) Dette tallet er antall innbyggere som er i kontakt med, eller mottar tjenester fra en eller fler av kommunens tjenestesteder. Tallet innbefatter ikke de innbyggere som har en skadelig bruk/avhengighet og som ikke er i kontakt, eller Lidelsen fører til sykmeldinger, personlige lidelser og nedsatt hverdagsmestringsnivå Overføring psykisk helse og rusfeltet er varslet inkludert i Samhandlingsreformen f.o.m Det vil medføre kompetanse- og økonomiske utfordringer. Resultat fra Brukerplan viser en markant økning fra 2013 til Dette antas mer å ha sammenheng med at tjenestetilbudet nå er bedre samorganisert, med påfølgende bedre oversikt, enn at det årsaks forklares i faktisk økning. I fht andre utfordringer har vi for øyeblikket en gruppe unge på ca. 20 stk som det er grunn til å følge nøye med på i fht drop out, psykisk helse, vagabondering, rus, Helse Alle Livsmestring Alle Livsmestring SLT Alle Folkehelseplan Songdalen kommune Side 20

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Attraktivitet og folkehelse Hvordan henger det sammen?

Attraktivitet og folkehelse Hvordan henger det sammen? Attraktivitet og folkehelse Hvordan henger det sammen? Folkehelsekonferansen 2014: Folkehelse i praktisk politikk 11. mars 2014 - Drammen Knut Vareide Regional utvikling Attraktivitet gjennom stedsinnovasjon

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa?

Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa? Foto: KLD Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa? Tettstedskonferansen Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming Steinkjer 22. april 2015 Kyrre Kvistad Folkehelsekoordinator Nord-Trøndelag

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde og i forbindelse med at agderfylkene er blitt programfylker innen folkehelsearbeid er det spesielt fokus på folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder

Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder Epost: tor-ivar.karlsen@uia.no Telefon: 900 60 536 Utgangspunkt: Folkehelseloven 5-6 Også statlige føringer:

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur Oversiktsarbeidet «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september 2015 Folkehelseloven 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen A: opplysninger som statlige helsemyndigheter

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014 Asle Moltumyr Disposisjonsforslag: Hva er viktig? 1. Noen erkjennelsespunkter om folkehelse 2. Levekårskvaliteter fra ulike faglige perspektiv 3.

Detaljer

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet v/ane Bjørnsgaard & Arnfinn Pedersen Oppland fylkeskommune Stolpejaktforeningen Folkehelse: Definisjoner Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKE VARIASJON I KOMMUNER DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning I denne presentasjonen vises statistikk og folkhelseindikatorer for Buskerud fylke. For å gi et

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Wibeke Børresen Gropen og AneBjørnsgaard Oppland fylkeskommune Hva er helse? Politikk og samfunnsutvikling gir konsekvenser for folks liv og helse... 14.03.2013 Tema for

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Folkehelsearbeid i Sortland «Den Blå Byen».

Folkehelsearbeid i Sortland «Den Blå Byen». Innholdsfortegnelse Organisasjonskart Rollebeskrivelse Rådmannen Styringsgruppe Folkehelsekoordinator Ledere av arbeidsgrupper Eksterne referanser Interne referanser Fremdriftsplan med milepæler Innhold

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller Handlingsplan for Folkehelse 2016 Målgruppe barn og unge, Fremme god helse, trivsel, inkludering, og Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse evaluere 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Lokale data FHI data Kommunens analyse Oversiktsarbeid i kommunen - en todelt prosess:

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Hvorfor? Hva? Hvordan? Hovedfunn Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Detaljer

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Plan og bygningslovkonferansen i Elverum 2013 Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Folkehelseloven 3. Definisjoner I loven her menes med a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Else Karin Grøholt Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. Sem i Asker, 27.4.2016 Disposisjon

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune

Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett av tre forvaltningsnivå sammen

Detaljer

Helse og sykdom i Norge

Helse og sykdom i Norge Nasjonal konferanse: Friskliv, læring og mestring med brukerne i sentrum Helse og sykdom i Norge 19. november 2015 Camilla Stoltenberg Direktør FolkehelseinsGtuHet Agenda Mål og prinsipper for folkehelsearbeidet

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 Bedre helse for alle Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fakta... 3 2.1. Lovgrunnlag... 3 2.2. Begreper... 4 3. Status... 5 4. Prosess... 6 5. Fokusområder...

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Folkehelse i byplanlegging

Folkehelse i byplanlegging Folkehelse i byplanlegging Vigdis Rønning Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon 1. Folkehelsepolitikken nasjonale mål 2. Utfordringsbildet 1. Helsetilstand og sykdomsutvikling

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Mål for folkehelsearbeidet i Norge

Mål for folkehelsearbeidet i Norge Kunnskapsbasert folkehelsearbeid hva påvirker vår fysiske og psykiske helse Knut Inge Klepp Direktør Område psykisk og fysisk helse Kick off for ny regional plan for folkehelsearbeidet i Telemark Skien

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted»

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Øvre Eiker kommune - sammen med Folkehelsearbeid «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Sammen med.. 22 oktober

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer