Folkehelseplan. Songdalen kommune Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5"

Transkript

1 Folkehelseplan Songdalen kommune Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

2 «Folkehelse skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse» 1 Folkehelseloven Folkehelseplan Songdalen kommune Side 2

3 «Helse i alt vi gjør» - filosofi som er utviklet for å møte vår tids- og morgendagens helseutfordringer. Folkehelsearbeidet har etter ny lov om folkehelsearbeid Folkehelseloven, ble innført i 2012 fått et mye større fokus i kommunene. Tradisjonelt har folkehelsearbeid hatt et sykdomsperspektiv, og tatt utgangspunkt i bestemte sykdommer eller tilstander. Ny lovgivning har ført til en endring i folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv der innsats ble rettet mot forebygging av konkrete sykdommer, til et påvirkningsperspektiv som retter oppmerksomheten mot faktorer som påvirker helsen. Et påvirkningsperspektiv gir et bedre grunnlag for å rette innsats mot de mer bakenforliggende faktorer som påvirker helse og fordelingen av helsen i befolkningen. Denne folkehelseplanen er bygget på oversikt og utfordringsoversikten som ble utarbeidet våren Vi har i tillegg satt inn ansvarlige enheter, og oversikt over tiltakene som allerede er iverksatt i alle enhetene. Enhetene er i fremtiden ansvarlig for at tiltak knyttet til de ulike utfordringene blir spilt inn i økonomiprosesser, handlingsprogram og enhetenes egne virksomhetsplaner. Det er viktig å få dette arbeidet så konkret som mulig med tiltak som rettes direkte i mot de problemstillingene kommunen står overfor ift innbyggernes folkehelse. Både på kort, mellomlang og lang sikt. På denne måten skal kommunen følge opp folkehelseloven. Planer for rus- og psykisk helsearbeid er kommune-dekkende planer, og arbeidet finner sted i store deler av kommunens enheter. Dette innebærer for oss at planer for rus og psykisk helsearbeid er en naturlig del av kommunens folkehelseplan. Det overordnede ansvar for å utarbeide dette dokumentet, ligger hos Enhet for Livsmestring. Plan for rus og psykisk helsearbeid i kommunen ble sist utarbeidet i 2011 og skal etter planen evalueres inne I inneværende planperiode har det skjedd store endringer i tjenestetilbudet innen psykisk helse og rusarbeid. Fagfeltet er nå samlet i egen selvstendig fagenhet, enhet for Livsmestring. I inneværende år 2014 er det igangsatt en ytterligere omorganiseringsprosess, der tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus knyttet til barn og unge har vært evaluert. Det vil også bli gjort avklaringer hvorvidt kommunen fortsatt skal ha separate psykisk helse og rusplaner, eller om disse best bør sammenfattes. Heller ikke hvilke deler fra psykisk helse og rusarbeid som skal inngå i kommunens folkehelseplan kan i år endelig avklares. Man har likevel hatt en dialog rundt hvordan man i utgangspunktet, ønsker å tydeliggjøre prioriteringer i det psykiske helsearbeidet i folkehelseplanen. Disse prioriteringene tenker man skal vises gjennom å skissere tre typer hovedforløp, som igjen vil ha konsekvenser for hva tilbudet skal omfatte. Hovedforløpene er hentet fra ny veileder for psykisk helsearbeid og Rusarbeid: Sammen om mestring IS Hovedforløpene er: Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer/lidelser Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Hovedforløp 3) Alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Prioriterte tiltak fra disse tre hovedforløpene vil følges opp i enhetens årlige virksomhetsplaner. I Songdalen kommune er det etablert et Folkehelseforum hvor alle enheter inklusiv rådmannens ledergruppe er representert. Dette er veldig positivt ift til å oppnå et tverrsektorielt engasjement og samarbeid for folkehelsen. Dette forumet vil være en naturlig aktør i forhold til å tilse at tiltakene blir og finne igjen i de enkelte enheters virksomhetsplaner. Noen tiltak vil kreve en tverretatlig oppfølging for optimal effekt. Dette gir nye muligheter til god samhandling mellom fagenheter til det beste for innbyggerne. Kari B. Johnsrud Ass. Enhetsleder helse- og omsorg Brede Skaalerud Kommunalsjef tjenester Songdalen oktober 2014 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 3

4 Planen er bygget opp etter forskrift om oversikt over folkehelsen 1.Formål Forskriften skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 2.Virkeområde Forskriften gjelder: a) kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med oversikt etter folkehelseloven 5 og 21 og b) Nasjonalt folkehelseinstitutts arbeid med å gjøre tilgjengelig opplysninger etter folkehelseloven 25 annet ledd. 3.Krav til oversiktens innhold Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: a) befolkningssammensetning b) oppvekst- og levekårsforhold c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø d) skader og ulykker e) helserelatert atferd og f) helsetilstand. 4.Løpende oversiktsarbeid Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet. 5.Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven 7-1 og Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. personopplysningsloven 2 nr. 1. Folkehelseplan Songdalen kommune Side 4

5 Definisjoner: Folkehelse: (folkehelseloven) : Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid: Handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven 3). Tverrsektorielt ansvar: Vanskelige levekår kan ha sosiale og helsemessige konsekvenser. Dette er en utfordring for flere enn helsesektoren. Det kreves en bred tilnærming på mange områder. Løsningen ligger i samfunnsplanlegging og er ikke et ansvar for helsevesenet alene Kobling mellom folkehelse og plan. Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven 3-1: Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til å forebygge kriminalitet Folkehelseloven oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringerbør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 10 1.Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kap. 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter 5, 2. ledd. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer, jf. 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen kan gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Se også; Folkehelse og kommuneplanlegging moment og tipsliste: Folkehelseplan Songdalen kommune Side 5

6 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 6

7 1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen/fylket. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1.viktig 2. noe viktig 3. ikke viktig Undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting 1.1 Befolkningsframskriving mot år 2040 Totalt år 1623, år 2798, år 1186, år 526, Årstall Totalt Frem mot 2040 ser vi en jevn Oppadstigende kurve i befolkningen. En størst økning i gruppen år, som øker med ca personer. og i gruppen år øker med ca. 500 personer frem til 2040 Nye tall fra 1. kvartal 2014 viser en utflating av innbyggertallet. Dette fører til tap i inntekt. Vi håper det er forbigående. Alle enheter har ansvar for å følge opp de behov som melder seg ift økt befolkning. Vekting: 2 2 Etnisitet Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre År andel (prosent) Hele landet 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 Vest-Agder 9 9,7 10,4 11,1 11,7 12,4 Songdalen 8,7 9,5 10,3 11,6 12,9 14, var det 693 innvandrere i Songdalen. 390 er europeere og 100 av dem er polakker. Samme år var det 94 med afrikansk bakgrunn. Songdalen skal ta imot og bosette 25 flykninger i Fra 2015 skal Songdalen bosette 30 flyktninger årlig Mål: selvhjulpne og integrerte/sosialiserte/ressursene utnyttes. Flyktninger/innvandrere: -Må bli bedre i språk -Må få mer bistand til å komme i arbeid -Må få mer bistand for å komme i stabile boforhold (leid eller eid bolig) -Må involveres i kultur- og organisasjonsaktiviteter Høy andel arbeidsinnvandrere i kommunen møter de samme utfordringene mht språk og integrering. Alle enheter har ansvar for å følge opp de behov som melder seg ift denne gruppen av befolkningen Vekting:1 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 7

8 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1.viktig 2. noe viktig 3. ikke viktig Ansvarlige Undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Enhet(er) med vekting 1.3 En-personshusholdning 2013 Andel en-personshusholdning: Songdalen 30,9 % Søgne 31,4 % Vest Agder 37,5% - Vekting:3 1.4 Familier med en forsørger (under 45 år) Barn av eneforsørgere andel (prosent) År Hele landet 16,1 15,9 15,9 15,9 15,8 Songdalen 16, , ,2 Noen alene forelder mister grepet over situasjonen. Enkelte har økonomiske utfordringer. Nav Barnevern Barnehage Livsmestring 1.5 Personer med utviklingshemming 2013 Antall som er registrert som ressurskrevende brukere av helse og omsorg: Alder 0 15 år 5 personer Alder 16 år og over 24 personer I tillegg er 18 barn med funksjonshemming registrert på helsestasjonen. Dette er barn mellom 2 16 år med etablert ansvarsgruppe. Dette er personer hvor de fleste krever høy grad av oppfølging gjennom hele livet. Vekting:2 Helse- og omsorg Livsmestring Koordinerende enhet trekker inn andre enheter etter individets behov eller uavklarte ansvarsforhold Folkehelseplan Songdalen kommune Side 8

9 Vekting:1 2. OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Enhet(er) Problemstilling/ Status juni 2014 Utfordringsbildet i juni 2014 med vekting undertema Barnehage dekning Barn 1 5 år = 78,5 % Enheten melder 85 % dekning årsak er kjøp av plasser i andre kommuner. Alle som søker med rett til plass får barnehageplass Men dersom alle barn skal få et tilbud er det ikke full dekning. Barnehage Vekting: Barnehagemiljø struktur, elevantall Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner Grunnskole som høyeste utdanningsnivå Andelen fullført og bestått Alle kommunale barnehager er forholdsvis nye, og er godt tilrettelagt for lek og aktivitet. Barnehagene har eget turområde i tillegg til utelekeplassen. I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 skåret vi over landsgjennomsnitt på trivsel. Antall skolebarn i kommunen: 840. Fire kommunale grunnskoler og en privat grunnskole Elevene skårer omtrent på gjennomsnitt for Vest-Agder når det gjelder trivsel og mobbing. Trenden de siste årene har vært at resultatene ligger noe under snittet for resten av fylket Resultater på nasjonale prøver ligger noe under eller på snittet for Vest-Agder. Standpunktkarakterer ved avsluttet ungdomsskole varier endel fra år til år.. Songdalen 31,8 % Søgne 26,3 % Vest Agder 27,4 % De som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning har flere ganger høyere sannsynlighet for å være utenfor arbeidsstyrken enn de med lengre utdanning. Større sannsynlighet for å bli uføretrygdet. Songdalen 78 % Søgne 72 % Vest Agder 72 % Frafall i videregående skole andel (prosent), År Utfordringen er knyttet til elever som faller fra underveis, såkalte «dropouts». Det er i denne gruppen andelen NAV-klienter er høy. Andelen som Barnehage Teknisk Miljørettet helsevern Vekting: 2 Vekting: 3 Vekting: 1 Alle tjenester med ansvar for barn/ unge Vekting: 1 Nav SLT koordinator Folkehelseplan Songdalen kommune Side 9

10 videregående skole etter 5 år Hele landet 25 25,4 25,8 25,8 25,4 25 Songdalen 26, ,4 29,1 25,5 22 fullfører videregående varierer fra år til annet. Vekting: 1 Vi vekter viktigheten av utfordringen med 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet i juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Utdanning universitet og høgskolenivå Songdalen 16,4 % Søgne 21,5 % Vest Agder 21,2 % Utdanningsnivået i Songdalen er under gjennomsnittet i Agder. Går det i generasjoner? Bygdekultur? Verdsettes ikke praktiske fag? Alle enheter med ansvar for barn/unge Vekting: Tilgjengelig helsestasjon og skolehelsetjeneste Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende. 3,3 st. helsesøster, 50% Jordmor fødsler pr. år. Antall førskolebarn i kommunen: 578 Helsestasjonen har åpent tre dager pr. uke. Helsestasjonslege er tilknyttet i 10 %. Fysioterapeut er tilknyttet 10 % Samarbeid med kommunale barnehager. 13. faste kontroller for førskolebarn. lege er tilknyttet 10 % til skolehelsetjeneste utfører lovpålagte oppgaver. Livsmestring Vekting: Barnevern Barnevern sammen med Søgne Netto driftsutgifter pr. innb.0-17 år Songdalen kr. 6979,- Søgne kr. 4946,- Vest Agder kr. 6829,- Andel ansatte med fagutdanning 93,22 % Andel barn med tiltak pr. ansatt 11,86 % Andel undersøkelser som førte til tiltak i Songdalen 33,33 % Andel u.s med behandlingstid >3. mnd Songdalen 11,67 % Barnevern Vekting: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 2012 Songdalen 12,2 % Søgne 8,6% Vest Agder 8 % Andelen elever i Songdalen som får spesialundervisning har i mange år vært høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Dette bildet er i ferd med å snu. For inneværende skoleår er tallet under 10 % Målet er å komme under landsgjennomsnittet. Barnehage Barnevern PPT Folkehelseplan Songdalen kommune Side 10

11 Vekting: 1. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 2.2 Arbeidsforhold Arbeidsledighet Sosialhjelpsmottakere kjønn samlet andel (prosent), Andel uføretrygdede Status juni 2014 Alder, år -andel (prosent) År Hele landet 1,6 1,5 2,5 2,6 2,3 2,2 Songdalen 1,4 1,3 2,7 2,8 2,6 3 Totalt: Songdalen 3,3 % Søgne 2,2 % Vest Agder 2,7 % Oktober 2014 = 3,7 % arbeidsledighet i Songdalen kommune År Hele landet år 6,6 5,9 5,7 5,8 5,9 5, år 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Songdalen år 7,3 6,3 6,2 6, år 3 3 2,8 2,8 2,8 2,9 Oktober 2014 = 2,5 % i Songdalen kommune Alder, år -andel (prosent), standardisert År Hele landet 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 Songdalen 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,3 Utfordringsbildet juni 2014 Kommunen ligger høyere enn nabo kommunen og landet forøvrig. 3,7 % arbeidsledighet viser en økning siden 2012 på 0,4 %. 2,5 % = 158 personer er aktive sosialhjelpsmottakere Utfordring ift unge uføre, spesielt yngre kvinner. Kommunen ligger høyere enn nabo kommunen og landet forøvrig. Ansvarlige Enhet(er) med vekting Nav Alle enheter Vekting: 1 Nav Alle enheter Vekting: 1 Nav Alle enheter år Andel pendlere ut eller inn av år. samlet Uføretrygdede år kvinner Songdalen 12,7 % Songdalen 4,0 % Søgne 11.1 % Hele landet 2,6 % Vest Agder 11,7 % Vekting: 1 Songdalen innpendling utpendling = Vekting: 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 11

12 kommunen Sykefravær, trend de siste år Songdalen 5,7% Søgne 5,3 % Vest Agder 5,6 % - Vekting: 2 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 2.3 Inntekt Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Lav-inntekt husholdning Under 60 % av medianinntekten Songdalen 8,9 % av husholdningene Søgne 9 % Vest Agder 9,7 % Ung data 2013: 8 % av ungdommen sier at familien har dårlig råd stort sett hele tiden. Ansvarlige Enhet(er) med vekting Nav Barnehage 2.4 Boforhold Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Fylke, Antall Ene- Toman Rekke Bolig Bofellesskap og - kommune boliger bolig ns-bolig hus blokk annet Boligforhold. Hele ,9 9,2 11,8 22,7 3,4 Bebodde boliger, etter landet 1 bygningstype, Vest-Agder ,6 8,8 13,5 15 4,1 prosentandel. Søgne ,9 10,1 10,3 5,5 2,2 Hele landet, Vest-Agder, Songdalen ,9 5,7 6,3 3 Søgne og Songdalen Tilgjengelighet til boliger Fra finn.no tilfeldig dato i april 2014 Antall boliger til leie, antall boliger som ønskes leid, antall boliger for salg Andel med bolig-sosiale ordninger. Fylke, kommune Til leie Til salg Salgspris er Salgs priser Salgs priser Salgs priser Salgspr fra Vest-Agder Søgne Vennesla Songdalen Rusbelastede har oftest en kombinasjon med psykisk lidelse. I dag har vi mange tunge brukere som skaper utrygghet og støy i omgivelsene, og flere er uten bolig. Mål; et mer behovstilpasset tilbud både mht oppfølging og bolig som gir brukerne verdige liv og bedret helse Lite boliger tilgjengelig i leie markedet i Songdalen. Få billige boliger til salgs Det er mangel på leiligheter i bo-felleskap for personer med dobbeltdiagnose psykisk helse/rus. Situasjonen for rusbelastede er et Ansvarlige Enhet(er) med vekting Bolig adm. nemd Vekting 3 Bolig adm. nemd Bolig adm. nemd Folkehelseplan Songdalen kommune Side 12

13 Må tilpasse boliger og plassering -Må ha tettere oppfølging/bedre kontroll/bofellesskap og døgnbemanning folkehelseproblem for brukerne selv, men også for familie og omgivelser. 3. FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) 3.1 Fysisk miljø med vekting Drikkevannskvalitet Vannkvalitet, tilfredsstillende analyseresultater mht. E. coli God kvalitet 3 offentlige vannverk År Hele landet 93,1 92,5 93,3 86,2 90,5 93,7 95,9 Songdalen , Teknisk enhet Vekting Gang- og sykkelveier Kollektivtransport, tilbud og tilgjengelighet Tilgjengelighet universell utforming Turstier og lysløyper, antall km Badeplasser, universelt utformete badeplasser Inneklima skoler, barnehager, offentlig bygg Støy, luftforurensing, forurensing 3 km Kommunale 7 km Fylkeskommunale 3 km Statlige God i nedre del av bygda. Dårlig i nordre del av bygda. De fleste off. bygg har universell utforming. All ny planlegging har fokus på universell utforming Ca 60 Km. Med diverse turstier med varierende kvalitet på fremkommelighet God 5 kommunale badeplasser God har i gang prosjekt innen radon, og ventilasjon i enkelte bygg/boliger for å nå et akseptabelt inne klimanivå. Bør utvikles videre spesielt i aksen Nodeland Tangvall og i nordre del Teknisk enhet Teknisk enhet - Teknisk enhet Vekting 3 - Teknisk enhet Ingen er tilrettelagt for Teknisk enhet rullestolbrukere - Teknisk enhet Vekting 3 God - E 39 fokus på støyskjerming Teknisk enhet Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 13

14 3.1.9 Lekeplasser, antall og kvalitet, avstand Det er over 50 lekeplasser i kommunen Lekeplassene er varierende grad vedlikeholdt. De aller fleste er i god stand, men noen bærer preg av lite bruk. I 2013 ble det opprettet et øremerket tilskudd til vedlikehold/ investeringer for å bistå velforeningene i sitt arbeid Vedlikehold er en utfordring, da det er så mange lekeplasser som er lite i bruk. Teknisk enhet Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) 3.1 Fysisk miljø med vekting Vedlikehold av bygningsmasse i sentrum God få bygninger i synlig forfall - Teknisk enhet Vekting Fysisk forskjønnelse (julegatebelysning, blomster om sommeren) God bra utvikling de siste årene. Positiv utvikling de senere åra. - Teknisk enhet 3.2 Sosialt miljø Status i Songdalen juni 2014 Utfordringsbildet juni Opplevelse av mobbing på skolen Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold, rekrutering Omfang allmenne kommunale kulturtilbud Elevundersøkelsen kartlegger graden av opplevd mobbing på skolen. Resultatene kan variere noe fra år til år, men Songdalen ligger stort sett på snittet for Vest-Agder og landet for øvrig. Ung data 2013: 6 % blir ukentlig utsatt for plaging, trusler og utfrysing 2 % hevder de er med på å plaging, trusler og utfrysing 41 lag og foreninger som mottar tilskudd Mange organisasjoner har mange eldre medlemmer og sliter med ny rekrutering Bibliotek med filial Kulturskole Ungdomsklubben X-ray Haugen parken (OPS-anlegg) 2 grendehus med aktiv bruk Tunballen og Kilen. Songdalstunet et aktivt møtested Barnehage Alle enheter Vekting 3 Kultur SLT koordinator Helse og omsorg Omfang av sosiale risikomiljø som rusmiljø og kriminalitet Hovedtrekk ungdom de har det stort sett bra unge sliter med rus/psykiatri Ung data 2013 viser om ungdommer i Songdalen: 25 % har forsøkt skade seg selv 9 % har forsøkt å ta sitt eget liv 23 % svarer de har følt seg ulykkelig, trist og deprimert. Dårlig tilpassede, eller helt manglende tilbud til unge innbyggere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.. De tidligere satte mål om fokus på tidlig intervensjon barn og unge er ikke nådd. Livsmestring SLT koordinator Barnehage Folkehelseplan Songdalen kommune Side 14

15 3.2.6 Valgdeltakelse 59 % ved siste stortingsvalg (2013) 59,74 ved siste kommunevalg (2015) - Vekting 3 Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 3.3 Biologiske faktorer Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten følges barne - - Kommuneoverlege Smittsomme sykdommer vaksinasjonsprogrammet. Det er tett opp til 100% dekning hos Helsestasjonen (smittevern) førskolebarna, noe lavere dekning hos skolebarna. Helse og omsorg Risiko for legionella og/eller Alle barn med utenom vestlige foreldre får i tillegg til annen biologisk forurensning barnevaksinasjonsprogrammet et utvidet tilbud (Hepatitt B og Tub.) På alle flyktninger, asylsøkere og ferierende over 3 mnd. fra utenom vestlige land skal det utføres tuberkulosetesting innen 14 dager etter ankomst til landet. Alle bosatte flyktninger og andre fra ikke vestlige land får tilbud om etter vaksinering hvis de er under 20 år og har en mangelfull vaksinasjonsstatus. Legionella er alltid et tema ved tilsyn av barnehager og skoler. Det skal foreligge prosedyrer på renhold og bruk av dusjanlegg og vaskeservanter, også de som sjeldent er i bruk. Smittevernplan Teknisk legionella sjekk Infeksjonskontrollprogram tilknyttet Helse- og omsorgsenheten 3.4 Kjemisk miljø Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Forekomst radon Godt oppfølgingssystem som ivaretas av teknisk se Teknisk enhet Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side 15

16 4. SKADER OG ULYKKER Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Problemstilling/undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Spesielle ulykkes punkter, eller strekninger. 4.2 Spesielt utsatte skoleveger. 4.3 Skadeforekomst i skoler og barnehager. dre-offentlige-virksomheter-relatert-til-songdalenkommune/nullvisjonsprosjektet-for-songdalen-og-sogne1/ Trafikksikkerhetsplan Referer til - Trafikksikkerhetsplan Noen parseller bør oppgraderes med blant annet gang og sykkelveg. Småskader meldes lege og forsikringsselskapet WACO. Lekeplassene kontrolleres 4 ganger per år. Krysningspunktet E39 Volleberg/Brennåsen Under Flom er det kommunens største trafikkutfordring- Fylkesveien ned til Kilen er smal og mangler gang- og sykkelsti. Fylkesveien nord for Hortemo. Veien opp og ned Svarttjønnheia vinterstid. Fylkesveien 114 ved hengebroa over til Birkelid, mangler gang og sykkelvei. Undergangen under E-39, til og fra Rosseland skole er trang og flomutsatt - Ansvarlige Enhet(er) med vekting Teknisk enhet Teknisk enhet Barnehage Helsesøster/lege Folkehelseplan Songdalen kommune Side 16

17 Vektig 3 5. HELSERELATERT ATFERD Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Problemstilling/undertema Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Enhet(er) med vekting 5.1 Fysisk aktivitet Deltakelse i organisert fysisk aktivitet Omfang av fysisk aktivitet i skolen Omfang av fysisk aktivitet i barnehagen Omfang av elever som går/sykler til skolen Det er ingen tall på hvor mange Songdøler som driver med organisert eller uorganisert aktivitet. Det Kostra-registreres kun antall lag, ikke hvor mange medlemmer hvert enkelt lag har. Organisasjoner som mottar driftstilskudd i Songdalen 2013: 41 Ung data 2013: 53 % av ungdommene melder at de har deltatt i en organisert aktivitet/idrettslag minst en gang den siste mnd. Forutsetningene for fysisk utfoldelse i skolegårdene i Songdalen er gode. Alle skolene deltar i Trivselsprogrammet, et program for lek og fysisk utfoldelse i friminuttene. Følger lærerplanen med 2 timer fysisk aktivitet/gym pr. uke Største del av dagen er tilrettelagt slik at barna kan leke og bevege seg. Barnehagene er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle barnehagene har også eget rom(gymsal) til fysisk fostring. Mange elever sykler eller går til skolen.. - Barnehage Kultur - - Barnehage Se pkt. 4.2 Teknisk enhet Vi har 2 haller og 4 gymsaler tilgjengelig for allmenn aktivitet, samt et Vi har behov for noe mer satsing Kultur Folkehelseplan Songdalen kommune Side 17

18 Idrettsanlegg sentralisert fotballanlegg på Hortemo, rideanlegg på Rosseland, travbane på Hortemo, skyte -anlegg på Stemtjønn, trialanlegg på Nodelandsheia, og crossanlegg i Finsland. Vi har god dekningsgrad på anlegg for organisert aktivitet. på anlegg for individuell aktivitet, f.eks. skating, sykling, parkour, ball-lek o.l. Viktig her er også sosiale rom ifm aktivitetsflatene. Teknisk enhet Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Ansvarlige Enhet(er) med vekting - Barnehage 5.2 Ernæring Status juni 2014 Utfordringsbildet juni Mat og måltider, frukt og grønt, i barnehagen Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskole og tilbud i skolekantine Tilgang på frukt og grønt i skolen Barnehagene serverer ikke mat. Foreldre smører niste. Det oppfordres til sunn kost. Frukt fra alle barn samles inn og deles. Foreldre kan kjøpe melk. Songdalen har et forholdsvis begrenset SFO-tilbud, og det er ikke organisert bespisning i regi av SFO. Ordningen med frukt og grønt falt bort etter at Stortinget fjernet den. Det er i stor grad et økonomisk spørsmål å heve kvaliteten på bespisning i skolen og SFOordningen. Vekting 3 Folkehelseplan Songdalen kommune Side Menn ved sesjon KMI over 25 Forekomst av livstilrelaterte Alle enheter som Overvekt og fedme sykdommer er forholdsvis høy i har ansvar for å Songdalen 30,3 % Søgne 27,4 % Vest Agder 25,5 % kommunen. Mye er relatert til følge opp overvekt. Se pkt.6 barn/unge 5.3 Tobakk / rusmidler Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk Ung data 2013: 8, 9, 10 klasse 2 % snuser daglig, 2 % en gang i blant 1 % røyker daglig, 5 % en gang i blant 1 % bruker alkohol ca. 1 gang i mnd. 6 % bruker alkohol av og til Alle

19 5.3.2 Dagligrøyking (voksne/unge/gravide) Sjekket 40 av 125 gravide som gikk til kontroll ved Songdalen helsestasjon, - 2 som røykte i svangerskapet. Alle skolene deltar i FRI programmet Ingen tall på antall røkere blant unge, men trenden ser ut til å være at det snuses mer enn det røykes. - Livsmestring Alle 6. HELSETILSTAND Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l. Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig 6.1 Forekomst av sykdommer som kan forebygges ("folkesykdommer") Diabetes type 2 (behandling år pr ) Hjerte- og karsykdommer Kjønn samlet alder, 0-74 år per 1000 Status juni 2014 Songdalen 32,7 % Søgne 24,3 % Vest Agder 29,7 Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes Kjønn samlet år per 1000, standardisert År Hele landet 25,5 27,4 29,1 30,7 31,9 32,9 Songdalen 25, ,6 27,9 29,1 32,7 Sykdomsgruppe, Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt (K70-99) År Hele landet 103,9 Songdalen 122,1 Insidensen av hjerteinfarkt er personer i Norge årlig, ca 9000 får hjerneslag. Om lag norske menn og norske kvinner bruker blodtrykkssenkende midler. 20% av befolkningen over 40 år bruker statiner (kolesterol senkende) Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting Songdalen skiller seg ikke ut med høyere forekomst av diabetes enn landet for øvrig. Imidlertid er tallene så høye i alle kommuner at det bør satses på forebyggende innsats Det er knyttet mange komplikasjoner til sykdommen som hjertesykdom, nevrologisk sykdom og nyresvikt. Songdalen ligger høyt over gjennomsnittet i bruk av medisiner til denne gruppen. Derimot er dødeligheten lavere enn landsgjennomsnittet for gruppen. Tyder på høy grad av medisinering i Songdalen. Helse Alle Helse Alle KOLS Prevalensen I Norge er 6% for personer mellom år. Det er en røykerelatert sykdom. Prevalensen blant 45-årige røykere er 5 %, og deretter øker den til 25 % blant røykere på 60 år, samt til 50 % blant røykere på 75 år. Ca. 50 % har mild KOLS, drøyt en tredjedel har moderat KOLS, og de øvrige Helse Alle Folkehelseplan Songdalen kommune Side 19

20 6.1.4 Muskel- og skjelettlidelser har alvorlig KOLS (3). Songdalen ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Her inngår reumatologiske, degenerative, rygg, nakke, bekken, skulder og fibromyalgi som de største sykdoms gruppene. De svarte for 36 % av sykefraværstilfellene i 2. kvartal 2009 og 30 % av alle nye tilfeller av uføreytelser i Vi vekter viktigheten av utfordringen med; 1 viktig, 2 noe viktig, 3 ikke viktig Det er et stort spenn i alvorlighetsgraden innen sykdomsgruppene Behov for oppfølging i Frisklivssentral. Helse Alle Forekomst av sykdommer Smerter Psykiske lidelser (medisinering psykiske Lidelser pr. 1000) Antall rusmisbrukere Status juni 2014 Utfordringsbildet juni 2014 Ansvarlige Enhet(er) med vekting 30% av befolkningen har kroniske smerter. Det er et stort spenn i alvorlighetsgraden. Det må ses i sammenheng med de psykiske lidelsene, muskel skjelett lidelsene og krefttilstandene. Det ledsages i mange tilfeller av overforbruk/ misbruk av medikamenter. Songdalen 163,4 Søgne 138,5 Vest Agder 146,9 Andelen med psykiske symptomer og lidelser ligger høyere i Songdalen enn landsgjennomsnittet. En fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 % i løpet av et år. Depresjon vil ramme én av fem i løpet av livet og én av ti i løpet av 12 måneder. Årlige samfunnskostnader til psykiske lidelser er milliarder. Halvparten av dette står depresjon for. 40% av sykefraværet skyldes psykisk lidelse og 40% av kostnadene til uføretrygd. Resultat fra Brukerplan viser imidlertid at Songdalen ligger noe over landsgjennomsnittet (12% i 2013) i antall personer med skadelig bruk/avhengighet, enn sammenlignbare kommuner. Forbruket av legemiddelforeskrevne medikamenter i gruppen A og B preparater er høyt i Norge. Rundt nordmenn får hvert år utlevert minst en resept på smertestillende, angstdempende eller søvngivende legemiddel. Vest- Agder ligger over landsgjennomsnittet Brukerplan-kartleggingen som ble gjennomført andre gang nå i 2014 viste 56 personer med et pågående bruk av rusmidler i omfang skadelig bruk/avhengighet. (Brukerplan 2013 viste 42) Dette tallet er antall innbyggere som er i kontakt med, eller mottar tjenester fra en eller fler av kommunens tjenestesteder. Tallet innbefatter ikke de innbyggere som har en skadelig bruk/avhengighet og som ikke er i kontakt, eller Lidelsen fører til sykmeldinger, personlige lidelser og nedsatt hverdagsmestringsnivå Overføring psykisk helse og rusfeltet er varslet inkludert i Samhandlingsreformen f.o.m Det vil medføre kompetanse- og økonomiske utfordringer. Resultat fra Brukerplan viser en markant økning fra 2013 til Dette antas mer å ha sammenheng med at tjenestetilbudet nå er bedre samorganisert, med påfølgende bedre oversikt, enn at det årsaks forklares i faktisk økning. I fht andre utfordringer har vi for øyeblikket en gruppe unge på ca. 20 stk som det er grunn til å følge nøye med på i fht drop out, psykisk helse, vagabondering, rus, Helse Alle Livsmestring Alle Livsmestring SLT Alle Folkehelseplan Songdalen kommune Side 20

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Folkehelseverksted og oversiktsdager...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Kunnskapsdokument. en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski

Kunnskapsdokument. en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski Kunnskapsdokument en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski Innhold INNLEDNING... 5 Oppsummering... 7 1. FOLKEHELSEBAROMETER FOR SKI KOMMUNE 214... 12 1.1 Kort forklaring om folkehelsebarometeret...

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Vedleggshefte, revidert 2015 Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE I VENNESLA STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE Vedtatt plan i kommunestyret 21.05.2015 Dette vedleggshefte til

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer