Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert"."

Transkript

1 Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE Skoleåret 2012/13 Bilde

2 SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER Visjon Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2009/ Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder EVALUERING

3 1 INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen - Beliggenhet Lø skole er en helsefremmende skole som legger vekt på kosthold, fysiske aktiviteter, uteskole og trivsel som grunnlag for læring. Elevene er organisert klassevis på med noe aldersblanding ved tema/rulla for klasse og skolekoret for klasse. Skolen har fine friområder bl.a. Løshalla og Ernsthaugen. Områdene er godt egnet som læringsarena både sommer og vinter. Skolen har tre gapahuker og en lavvo i skogområdet (Ner-Lø). Det er gangavstand til utfartsområdene rundt skolen. Skolen vektlegger å bygge opp elevenes sosiale kompetanse, gi faglige utfordringer, utendørsundervisning, opplevelser og fysisk aktivitet. Skolen er bussfri. Det er sambruk med Sørlia IL mht bruken av grus-, gressbanen, ballbingen og tursti bygd av idrettslaget. Skolen støttet idrettslaget sin søknad om spillemidler i 2011 til opprustning av grusbanen til kunstgressbane, friidrettsløpebane m.m. Lø anleggspark med kunstgressbane, lengdegrop, friidrettsbane, skøytebane/ball- løkke, BMX bane ble ferdig til bruk ved skolestart i høst. - Bygningsmasse Skoletomta er på i alt ca. 30 dekar. Plenarealet er ca. 6,5 dekar og er beplantet med busker og trær. Vi arbeider med uteområdet, slik at det i større grad kan ivareta de krav som læreplanverket stiller. Total bruksflate er 2586 kvm, og bygningsmassen inne er godt vedlikeholdt etter opprustning ute og inne som har foregått høsten Skolen har svært god plass inne og ute. FAU har startet oppgradering av lekeapparater ute, men økonomien setter begrensninger. Vi har nok undervisningsrom, flere grupperom, sløydsal, kunst og håndverksrom, musikkrom/trapperom, mediatek, gymsal m/scene, personalrom og tilfluktsrom som blir brukt til sanse - motorisk trening. Vi har omgjort et av våre grupperom til sanserom der farger, lyd og ulike apparater stimulerer sansebruk og velvære. Vi har fine, store arbeidsrom for ped. personalet. Bygningsmassen ble skoleåret 2011/12 renovert med bl.a. nye vinduer, nytt tak og oppussing av skolekjøkken, mediatek, personalrom m.m. - Antall elever Skoleåret 2012/13: 147 elever. Prognose over elevtallsutviklingen barn født i viser et elevtall mellom Antall elever på SFO er ved skolestart 46. Få elever fra 4. klasse går på SFO. Alle elevene på klasse er med på leksehjelpordninga. 1.2 Rådsorgan SU -leder: Tor Eldar Veie Skolemiljøutvalg: Når saker skal i skolemiljøutvalget, blir flere FAU medlemmer innkalt. FAU - leder: Tone Holmstrand Elevrådsleder: Guro Fossan 1.3 Rammebetingelser Økonomi 2011: Lønnsmidler: 9,8 mill, vikarmidler kr, driftsmidler: kr /bevilget ekstra til læremidler. I og med at vi har faste utgifter til bl.a. telefon, kopimaskin og engangsbøker er ikke handlingsrommet så stort og en må ta av rammetimene for å drifte skolen og til vikarer. Prosjektmidler overført fra 2011 til 2012 er kr kr 3

4 Rammebetingelser/stillinger; Årsverk/stillinger/totalt: 18,97 - ped. personalet: 13,46. sekretær: 0, 54 % assistenter/skole: 1,20 -leksehjelp: 0,36 - miljøterapeut: 1,0 - SFO m/adm: 1,80 - SFO/styrking: 0,61 lærling 1,00. Skolen har i perioder voksne på arbeidstiltak gjennom NAV og elever fra voksenopplæringa på språkpraksis. 2 STATUS 2.1 Læringsutbytte Resultat fra kartleggingsprøver: Vi gjennomfører kartleggingsprøver på alle trinn i følge den kommunale planen. Elever som har vedtak om spesialundervisning i basisfag, har også gjennomført kartleggingene. 1. klasse/nasjonal kartlegging lesing - vår 2012: Delprøve 2, 4, 6, % av elevene scoret over kritisk grense. Delprøve 5 og 8 94 % av elevene scoret over kritisk grense. 1. klasse/nasjonal kartlegging tallforståelse og regneferdigheter vår 2012: 75 % av elevene scoret over kritisk grense. 2. klasse/nasjonal kartlegging lesing vår 2012: Alle elevene scoret over kritisk grense på 3 av 7 delprøver. Delprøve 3, 4, og 8-95 % scoret over kritisk grense, delprøve 9 90 % scoret over kritisk grense. 2. klasse/nasjonal kartlegging matematikk vår 2012: 100 % av elevene scoret over kritisk grense. 3. klasse/nasjonal kartlegging engelsk vår 2012: 67 % av elevene scoret over kritisk grense på lytteprøven. 95 % av elevene scoret over kritisk grense på leseprøven. 3. klasse/nasjonal kartlegging matematikk vår 2012: 67 % av elevene scoret over kritisk grense. 3. klasse/nasjonal kartlegging norsk vår 2012: Delprøve 2 95 % scoret over kritisk grense, delprøve 3 90 % scoret over kritisk grense, delprøve 4 95 % scoret over kritisk grense, og delprøve 5-80 % av elevene scoret over kritisk grense. 5. trinn Resultat på nasjonale prøver 2012 ved Lø skole: Lesing / vi ligger over kommune - og likt med landsgjennomsnittet 0,1 nedgang fra i fjor. Engelsk over kommunegjennomsnittet og likt med landsgjennomsnittet 0,1 oppgang fra 2010/da engelsk 2011 ikke ble tatt pga digitale problem. Regning 2012 like under kommunegjennomsnittet og landsgjennomsnittet - 0,2 oppgang fra i fjor. Spespedelevene gjennomførte nasjonale prøver i lesing, engelsk og matematikk. 8. trinn Resultat på nasjonale prøver 8. klasse 2012 for elevene fra Lø skole: Lesing/vi ligger likt med kommunegjennomsnittet og like under landsgjennomsnittet 0,2 oppgang fra i fjor. Engelsk/ ligger over kommunegjennomsnittet og snittet i Nord Trøndelag 0,5 oppgang fra i fjor. Regning/resultatet ligger likt med kommunegjennomsnittet og under landsgjennomsnittet 0,2 oppgang fra i fjor.. Vi har de siste årene scorer bedre på nasjonale prøver i 5. klasse enn i 8. klasse. Vi har det siste skoleåret hatt fokus på prøveformen våren i 7. klasse. 4

5 Resultater fra kartleggeren gjennomført i september 2012 for elever på 6. og 7. trinn. Elever som har vedtak om spesialundervisning i basisfag har også gjennomført kartleggeren. For elever som scorer under 70 % gjennomsnitt på kartleggeren vurderer vi om vi skal gjennomføre andre kartlegginger med tanke på å avdekke spesifikke vansker i faget: 6. klasse Norsk: 80 % av elevene scorer over grense på 70 %. Matematikk: 84 % av elevene scorer over grense på 70 %. Engelsk: 80 % av elevene scorer over grense på 70 %. 7. klasse Norsk: 100 % av elevene scorer over grense på 70 %. Matematikk: 95 % av elevene scorer over grense på 70 %. Engelsk: 82 % av elevene scorer over grense på 70 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Elever som scorer under kritisk grense vil bli drøftet i spespedutvalget. Spespedkoordinator kan ta språktest 6-16, chips eller andre tester for å avdekke mulige spesifikke vansker. Etter intern testing vil det bli diskutert med PPT om det skal søkes om bistand fra PPT. Det er et tett og godt samarbeid med PPT om videre kartlegging av elever som sliter skolefaglig, med konsentrasjonen eller sosialt. Ventetiden på å bli testet/kartlagt av PPT er for lang. På Lø er de aller fleste elevene med på de nasjonale kartleggingsprøvene, også elever med - spesialpedagogisk undervisning. Kun når prøven ikke har noen sammenheng med den tilpassede opplæringa eleven får i faget, blir eleven fritatt. For elever som scorer under kritisk grense, prøver vi å sette inn tiltak i samarbeid med heimene. Disse tiltakene blir beskrevet i IOP og veiledningsdokumentet. Vi har fokus på basisfagene på alle trinn. Vi har kjøpt inn nye lærebøker i norsk, engelskbøker for 1. og 2. og trinn. 3. årstrinn bruker også lærebøker i engelsk. Vi øver engelske gloser på Glosetyggeren fra 4. klasse. Vi har satt inn alle styrkingstimene (20 timer) på årstrinn. Vi har nylig skiftet læreverk i matematikk for klasse da lærerne ikke var fornøyd med læreverket som vi har brukt tidligere. Det er fire lærere med kompetanse i lese - og skriveopplæringa og spespedkompetanse som har styrkningstimene. De har fokus på norsk og matematikkfaget. Det har medført økt lærertetthet på trinn, men på trinn har ikke lærertettheten økt. Rektor og spespedlærer har samtale med lærerne på trinnene om bruken av timene. Vi har også samtaler med faglærerne etter at 6. og 7.klasse har tatt kartleggeren. Vi prøver å få til to samtaler i året. Dessuten blir tiltak i basisfagene ofte diskutert på ped.forum. Lærerne jobber tett i to team med pedagogiske diskusjoner gjennom vår deltager i LP. Skolen har skoleåret 2011/ 12 fått veiledning i matematikkfaget/reging i alle fag og "vi skolen" via deltagelse i Veilederkorpset arr. av udir. Dette skoleåret ble skolen deltakerskole i det kommunale nettverket vurdering for læring. Skolen har 3 lærere med videreutdanning i engelsk, 3 lærere med videreutdanning i spesped og 3 lærere med videreutdanning i matematikk. 2.2 Læringsmiljø Skolene i Steinkjer kommune gjennomfører Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet hver vår. Lø skole gjennomfører den bare for 7. trinn. Vi gjennomfører en trivselsundersøkelse for klasse i november hvert år. Resultatene blir fulgt opp av rektor, miljøterapeut og kontaktlærerne. Resultat fra elevundersøkelsen 7. klasse januar 2012: Trivsel 5

6 Andelen elever som rapporterer at de trives/sosial trivsel er 90,8 % og trivsel med lærerne er 93 %. Mobbing Andelen elever som ikke blir mobbet i det hele tatt er 98,4 %, en blir mobbet en sjelden gang. Utfordringer i fag: Andelen elever som mener de får nok utfordringer i mange eller de fleste fagene er under 85 %. Tilpasset opplæring: Andelen elever som mener de får tilpasninger til deres nivå i mange eller i de fleste fag utfordringer, er over 60 %. Faglige tilbakemeldinger/veiledning: Andelen elever som mener at de får faglige tilbakemeldinger i mange eller de fleste fag rapporteres å være over 65 %. Kort info og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Vi ser at resultatene fra elevundersøkelsen kan variere noe fra år til år. Rektor, kontaktlærer og eventuelt miljøterapeut samtaler med klassen etter undersøkelsen og lager en tiltaksplan over vekstområder undersøkelsen viser og som elevene mener skolen har. Etter resultatet i 2012 så vi at det må jobbes med å gi elevene faglige utfordring. Vi har en intern trivselsundersøkelse som vi gjennomfører i november/desember hvert år for årstrinn. Den er ikke anonym. Disse resultatene blir bl.a. brukt som grunnlag for miljøterapeuten sitt arbeid med skolemiljøet. Den viste ikke mobbing i november 2011og februar Vi vektlegger et positivt skolemiljø med en blanding av fag, opplevelser og tiltak for også å styrke trivsel og sosial kompetanse. Vi bruker ulike læringsarenaer og varierte undervisningsopplegg. Vi scoret over gjennomsnittet både på nasjonalt -, fylkes- og kommunalt nivå på de fleste spørsmålene i undersøkelsen i Det er god oppslutning fra ne om undersøkelsen. Resultatene viste at det eksisterer et godt samarbeid mellom heim og skole. Vi bruker bevisst ros og anerkjennelse for å fremme god atferd! Vi har miljøterapeut i 100 % stilling. Miljøterapeuten har bl.a. ansvaret for elevrådet og er koordinator for trivselslederne på skolen. Elevene i klasse må søke på jobbene i elevrådet. Det har vist seg å fungere meget godt. Det legges til rette for en bevisstgjøring hos elevene på hva de får være med på å bestemme i opplæringa. Lærerne bestemmer det faglige innholdet og lager arbeidsplanene. Elevene bestemmer innenfor en gitt ramme, for eksempel; arbeidsmåter og rekkefølge på oppgaver som skal gjøres. 7. klasse har ansvaret for en aktivitetsdag for 1.-6., elevbestemt gym, selvvalgt tema, elevråd m.m. 7. trinn får være med på å lage øveplan for ei uke hver vår. De voksne vektlegger samtaler, demokratiske spilleregler, det å lytte til og la eleven få uttale seg og ta elevene med på råd. Alle ansatte har blitt kurset i klasseledelse og alle klasser har jobbet med klasseregler og tipsplakater. Det at vi er LP -skole vil også skolere oss i klasseledelse og som "vi skole". Vi er med i et kommunalt nettverk "vurdering for læring" en videreføring av klasseledelse. Elevene skal føle at de er med på å påvirke sin egen skolehverdag. Elevrådet skal ha en aktiv rolle i skolehverdagen når det gjelder skolemiljøtiltak. Vi bruker undervisningsoppleggene Steg for steg og Zippys venner. Miljøterapeuten og en lærer har blitt kurset undervisningsopplegget Kjærlighet og grenser som vi gjennomfører for 7. klasse. Vi har lav terskel/toleranse for uakseptabel atferd. 9 A er et tema på alle møter hver høst og i alle klassene utover skoleåret. Totalt ligger vi svært godt an i forhold til målene i kommunadelplanen når det gjelder mobbing, trivsel, faglige tilbakemeldinger og tilpasset opplæring. Vi har fokus på utfordringer i fag Ansatte 6

7 Sykefravær ved Lø skole i 2011 var like under kommunegjennomsnittet. Sykefraværet er mye knyttet til ansatte som har helseutfordringer. Skolen har flere med helseutfordringer. Andelen menn ved Lø skole er under 30 %. Vi har tre lærere, to assistenter som er menn. Det er et stort ønske om å prioritere å ansette menn ved ny- tilsettinger, hvis ellers like forhold. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalder for lærerne ved Lø skole er 41 år. Kompetanse og kompetansebehov Vi har flere lærere med videreutdanning utover adjunktkompetansen i fag som skolen har bruk for. Vi prioriterer etter/videreutdanning i basisfagene. Vi blir kurset i LP (læringsmiljø og pedagogisk analyse) dette skoleåret også. Skolen er med i et kommunalt nettverk " vurdering for læring". Skolen trenger flere ansatte med kompetanse i norsk faget. Medarbeiderkartlegginga 2011 viser: Ansattes fornøydhet med sin nærmeste leder (rektor) er over 70 %. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben er over 50 %. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass er over 80 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Medarbeiderkartleggingen (2011) viser at ansatte er svært godt fornøyd med Lø skole som sin arbeidsplass. Lærertettheten på klasse ble styrket høsten 2009 med 20 timer til styrking i norsk og matematikk. Tiden til for - og etterarbeid av undervisning kan bli knapp pga kravet om mye dokumentasjon for den enkelte elev. Lærerne har tatt i bruk ny mal for IUP/veiledningsdokument og IOP. Dokumentasjonen er nå ikke så tidkrevende. Vi prøver å legge til rette for et arbeidsmiljø for ansatte der det er åpenhet, og der ansatte tar vare på hverandre gjennom tett samarbeid og støtte fra rektor. Vi jobber tett i to team (LP) der vi skal veilede og gjøre hverandre gode. Utfordringen er samarbeid mellom assistenter og lærere. Vi har gitt en assistent som har det meste av stillingen knyttet til enkeltelever, tid til samarbeid med spespedlærer. Medarbeiderkartlegginga i 2011 viser at ansatte mener de har en god arbeidsplass. Vi er bevisst på at vi har vekstområder. Det er etablert rutiner for tett oppfølging av ansatte med risikohelse og ansatte som blir langtidssykmeldte. Sykefraværet i 2011 var så vidt under kommunegjennomsnittet. Vi er en skole som ønsker å jobber i team vi kultur fra Gjennom tett samarbeid oppnår vi mye når det gjelder kollegaveiledning bl.a. når det gjelder klasseledelse, undervisningsmetoder og kvalitetssikring av skoletilbudet vi gir. Vi blir kurset i LP og fra Veilederkorpset på disse områdene: 1. "MURIAF"; Matematikk og regning i alle fag 2. "Vi skolen" og gjennom nettverket "vurdering for læring". 2.3 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Elevundersøkelsen i 7. klasse 2012 viser at andelen elever som melder fra om at det er god arbeidsro er stadig økende. Det er under 25 % som er litt enig i at de blir forstyrret. Resultat fra undersøkelsen i 2012 viser at andelen som mener at det er ro og orden i gruppa/klassen der barnet mitt /vårt går, er over 70 %. Tydelige krav og forventninger fra lærerne til barnas arbeidsinnsats Andelen som mener at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats er over 85 %. 7

8 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen I samtaler med 7. klasse etter elevundersøkelsen kom det frem at de syntes at uro var knyttet kun til få elever. De opplevde at de få elevene oppførte seg ulikt til lærerne. Vi har fokus på tydelig klasseledelse også dette skoleåret og å skape et god, trygt og rolig arbeidsmiljø for alle elevene. Noen elever jobber etter dagplaner og noen etter ukeplaner. Vi jobber etter målet om å legge til rette for et tett samarbeid og god dialog med elever og. 2.5 Foreldremedvirkning Informasjon om barnets skolefaglige utvikling Andelen som rapporterer å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling er over 90 %. Dialog mellom heim og skole Andelen som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom heim og skole, er over 85 %. Mulighet til innflytelse på læringstilbudet Andelen som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn, er over 50 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Kommunen sin rammeplan mellom heim og skole inneholder forventninger som heim og skole kan ha til hverandre. Skolen prøver i dialog med å finne tiltak for de elevene som scorer under bekymringsgrensene. Skolen sine tiltak blir innenfor de ressursene som skolen disponerer. Lø skole er ikke en leksefri skole. Vi prøver å legge til rette for et positivt skolemiljø der trygghet og trivsel er grunnlag for læring. Når det gjelder undersøkelsen 2012 scoret vi over kommunegjennomsnittet på 45 av 48 spørsmål. Det har over tid blitt jobbet med medvirkning gjennom FAU, SU og opp mot den enkelte heimen. Vi bruker planbok der ne kan skrive hver uke, men vi ser at en god del ikke benytter seg av det. Det er ofte kommunikasjon mellom kontaktlærer og heim via mobiltelefoner, sms og mailer. Det er positive tilbakemeldinger fra på bruken av ny IUP. Skolen håper at gjennom IUP samarbeidet opplever at de kan påvirke skolehverdagen gjennom tiltakene som blir utarbeidet for den enkelte eleven. FAU har skrevet tiltakene under medvirkning i virksomhetsplanen. Skolen opplever et godt samarbeid med medlemmene i rådsorganene ved skolen. Målet er å skape en helhet i barnets skolehverdag gjennom et gjensidig og godt samarbeid mellom heim og skole. Vi skal ha fokus på samarbeidstiltak som fører til økt engasjement og gode skoledager for alle. Lø skole ligger svært godt an i forhold til målene i kommunadelpalnen. 2.6 Skolefritidsordning Resultatet er hentet fra undersøkelsen fra Bedre kommune 2012 Trivsel og trygghet Andelen som rapporterer å være fornøyd med trivsel og trygghet til barnet sitt rapporteres å være: Trivsel over 80 % og trygghet over 80 %. 8

9 Andelen foresatte som i stor grad opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne rapporteres å være over 50 % og fysisk aktiviteter ute er over 50 %. Lø SFO ligger svært godt an i forhold til målene i kommunedelplanen. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Det jobbes stadig med å forbedre aktivitetstilbudet i SFO. Vi har i siden skoleåret 2010/11 fått på plass noen voksenstyrte aktiviteter både inne og ute og har bevisst delt elevene i mindre grupper. Vi har få leikeapparat i skolegården for de minste elevene. Vi har fokus på at ansatte skal etterstrebe å se den enkelte elev og møte elever og vennlig og høflig. 2.7 Egne satsingsområde Gjennom vårt utviklingsarbeid setter vi eleven i sentrum. Vi legger vekt på å skape et skolemiljø med trygghet og trivsel, og det å gi elevene en skolehverdag som består av faglig påfyll, opplevelser og fysisk aktivitet. Vi legger opp til å ha fortsatt fokus på: Hovedfokusområde 1: Matematikk og regning i alle fag: Status: Skolen var med i et spennende utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i et av basisfagene. Skolen ble veiledet fra et veilederkorps initiert av utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet sier at: Målet med veiledningen er forbedring av læreprosesser slik at flere elever lærer mer. Rektor og spespedkoordinator var med på kurssamlingene. Vi fortsetter å ha fokus på mattefaget og regning i alle fag. Vi har fokus på å arbeide med grunnleggende ferdigheter knyttet til de fire regneartene. Mål: Alle matematikklærerne bruker arbeidsmetoder som innebærer at matematikkundervisninga foregår på flere læringsarenaer. Lærerne er enig om at god matematikkundervisning på Lø er: Mål, mestring, konkretisering, matteprat, variasjon og repetisjon = MURIAF -plakaten. Hovedfokusområde 2: LP "VI skolen" Skolen startet opp skoleåret 2011/12 som LP -skole/læringsmiljø og pedagogisk analyse. Alle ansatte ble kurset tre dager skoleåret 2011/12. Vi samarbeider med Lillegård og Møller Trøndelag kompetansesenter i samarbeidet om implementering av LP- modellen. Vi mener at dette arbeidet vil gjøre oss til en bedre "vi skole" og at ansatte får en felles pedagogisk plattform og styrke lærere og assistenter som klasseledere og i møtet med elever og. Vi er skoleåret 2012/13 med i et kommunalt nettverk " vurdering for læring" en videreføring i god klasseledelse.. Hovedfokusområde 3: Trivselslederprogrammet Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal programmet føre til at alle elever blir inkludert i leiken. Elever på klasse velges til trivselsledere for et halvt år om gangen. De blir kurset felles i kommuen. Miljøterapeuten er koordinator for programmet. Status/miljø/fysak: Status: Skolen har sertifisering som Grønt flagg skole". Vi har vært "Grønn flagg skole" i 11 år. Ped. personalet bruker uteområdet aktivt som læringsarena. Skolen har tre gapahuker og en lavvo i nærområdet. Elever fra klasse utgjør miljørådet ved skolen og en lærer er koordinator. Skolen ønsker å fremstå som en fysak skole som vektlegger fysisk aktivitet i skolehverdagen. Mål: Ansvarliggjøre og bevisstgjøre elevene i forhold til ressursbruk og miljøvern. Skape positive holdninger og opplevelser ved bruk av naturen. 9

10 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen I og med at vi ikke scorer like godt på alle områder som målsettingene er i basisfagene i kommunedelplanen mener vi at vi fortsatt må ha fokus på basisfagene. 3 SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER 3.1 Visjon Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Grunnskolens formål 1-2 DEN GODE SKOLE Læreplan og undervisning: Generelle delen: Skolens organisering: 1. Effektiv og tilpasset undervisning og veiledning *meningssøkende 1. Godt samarbeid heim -skole 2. Regelmessig oppfølging og tilbakemelding både av heimene og skolen * skapende 2. Felles faglige og sosiale mål 3. Helhet/sammenheng i undervisningen * arbeidende 3. Orden og disiplin, mobbing blir ikke akseptert! 4. Varierte arbeidsmåter * allmenndannende 4. Høye forventninger/læringstrykk 5. Elev og * samarbeidende 5. Vurdering/dokumentasjon medvirkning 6. Tydelig klasseledelse *miljøbevisste 6. Omsorg for den enkelte, elevene skal oppleve trygghet i læringsmiljøet *integrerte MENNESKE Læringsplakaten 7. Støttende lederskap 8. Offentlig positiv oppmerksomhet LANGSIKTIGE MÅL Skolen skal bli stadig dyktigere til å etterleve statlige, kommunale og lokale prioriteringer/føringer. Lø skole skal være en skole for framtida der alle er inkluderte. KORTSIKTIGE MÅL BASIS FOR ARBEIDET VÅRT Åpenhet Tillit Omtanke Respekt Trivsel Arbeidsglede Ros 10

11 Lø skole skal være en trygg og inkluderende skole for å skape et godt læringsmiljø. Skolen skal gi barna trygghet, tilhørighet og skape et positivt selvbilde gjennom opplevelse av mestring. Elevene skal vise omsorg og respekt for hverandre. Vi skal fremme ansvarsfølelse og toleranse. I stor grad skal elevene kunne håndtere egne konflikter. Lø skole skal være en god arbeidsplass for både barn og voksne som vektlegger trivsel og trygghet som grunnlag for læring. De voksne skal se den enkelte elev og gi han/hun annerkjennelse og motivasjon for læring. Det skal være god kommunikasjon og godt samarbeid mellom heim og skole, sammen skal heim og skole legge til rette for at elevene skal oppleve en positiv skolehverdag i trygghet med faglig påfyll, aktivitet, variasjon og opplevelser. Vi mener at vår visjon samsvarer med visjonen for Steinkjerskolen: Læring for livet! 3.2 Målsettinger i følge Kommunedelplanen for skole i Steinkjer. Hovedmål, indikatorer og ambisjonsnivå ved den enkelte skole. Kommunedelplanen for skole kan brukes som utgangspunkt. Målsettingen kan gjerne fastsettes for en 4- årsperiode. 3.3 Målsettinger Lø skole Status på resultatene på de 6 områdene for Lø skole: Viser til kapittel to i virksomhetsplanen der vi sier noe om hvordan vi ligger an i forhold til de seks satsningsområdene som kommunedelplanen har satt målsettinger for. På noen områder scorer Lø skole over og på noen områder under når det gjelder målsettingene i Kommunedelplanen. Vi ser at resultatene kan variere litt fra år til år. Resultatene på undersøkelsene blir tatt opp med elevrådet, ansatte og. Tiltak blir drøftet. Justeringer kommer i neste års virksomhetsplan. Mål: Lø skole har som målsetting i løpet av en 4- årsperiode å score like godt på alle områdene som målsettingene i kommunedelplanen er. Det håper vi å oppnå gjennom de tiltakene vi har skissert i virksomhetsplanene Målsettinger kommunedelplanen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv a. Resultatet på de nasjonale prøvene i lesing skal være over landsgjennomsnittet b. Resultatet på de nasjonale prøvene i regning skal være over landsgjennomsnittet c. Resultatet på de nasjonale prøvene i engelsk skal være over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring a. Andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. Andelen elever som mobbes 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere skal rapporteres å være under 5 prosent c. Andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent 3. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene a. Sykefraværet skal være under 8 prosent 11

12 b. Andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. Andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. Andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 50 % e. Andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. I skolene i Steinkjer kommune skal det være et godt læringsmiljø preget av tydelig ledelse, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro, som et nødvendig grunnlag for å oppnå gode faglige resultater a. Andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent. b. Andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen a. Andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. Andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. Andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 6. Foresatte skal få tilbud om en brukertilpasset og læringsstøttende skolefritidsordning a. Andelen foresatte som i stor grad opplever å være fornøyd med trivselen og tryggheten til barnet sitt skal rapporteres å være over 80 prosent b. Andelen foresatte som i stor grad synes at barnet opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne og fysisk aktivitet ute skal rapporteres å være over 50 prosent 3.5 Læringsutbytte TILTAK FOR SKOLEÅRET 2012/2013 som en del av målsettingen for Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig 20 styrkingstimer er lagt på /13 Rektor, lærerne Kompetanseheving i vurdering med konkrete mål og tiltak Lærere og rektor 2009/13 Avd. skole, rektor, lærere Lærere tar etter - og videreutdanning på ulike områder Lærere 2009/13 Rektor, lærere Alle ansatte blir kurset i klasseledelse gjennom kommunal kursdag. Etterarbeid på egen skole. Alle 2011/13 Avd. Ped.personal IUP ny mal for halvårsrapport utviklingssamtaler fire ganger pr. år /13 Kontaktlærer, IOP ny mal for spesialundervisning /13 Spesped.lærere, 12

13 halvårsrapporter og evalueringsmøter Fysisk aktivitet for å nå kompetansemålene i /13 Faglærere andre fag Er med i et naturfagnettverk Lærere 2009/11 HINT "Leksetilbud" for alle elevene / tre timer pr. uke Lærer har timene i 1. klasse, SFO leder og assistent har timene i klasse /13 Leksehjelpere m/støtte av kontaktlærerne Systematisk bruk av resultatene på ulike nasjonale og kommunale bestemte kartlegginger - sette inn tiltak/kurs for elever Fokus på basisfagene, spesielt på matematikkfaget fra høst /13 Rektor, spespedkoord, lærere /13 Rektor, lærere, 3.6 Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Organisering i aldersbl.grupper på /13 Kontaktlærere gjennom Rulla og andre temaer/ prosjekter har aldersblanding ved ulike temaer, uteskole, basisfagdager og kor. Elever og skal kjenne til kommunale prosedyrer til 9a Gjennomføre elevundersøkelsen for 7. og trivselsundersøkelsen for før jul hvert år. Samtaler og tiltak. Undervisningsoppleggene: Steg for steg og Zippys venner brukes på enkelte klassetrinn. "Kjærlighet og grenser" brukes for 7. og deres. Kursing i god klasseledelse. Etterarbeid på skolen kontinuerlig. Fokus på "vurdering for læring" Miljøterapeuten har ansvaret for elevrådet. Elevene i søker på stillingene i elevrådsstyret. Mål: Et aktivt elevråd som jobber for et godt skolemiljø. Miljøfremmende tiltak for et positivt skolemiljø: Oppstart som trivselsskole (2011), fysak- aktiviteter, måltider, skolekor, karneval, overnattingstur ,, ansatte 2009/13 Rektor, kontaktlærer,, elevråd, FAU og SU /13 Kontaktlærere , miljøterapeut, rektor Hele året Alle ansatte Etter jul Høst 2011/ /13 Kontaktlærere, miljøterapeut Avd. skole Ped.personalet Nettverk Hele året Miljøterapeut, elevrådet /13 Hele året Rektor, kontaktlærere, faglærere, miljøterapeut, assistenter, 13

14 fadderordning, forestillinger hvert år/med større forestilling hvert tredje år, TL skole/trivselsleder Alle elever 2011/13 Miljøterapeuten Miljøterapeuten arbeider tett på 1.klasse i ca en måned etter skolestart/ forebygging av et godt læringsmiljø 1. klasse Hver høst Miljøterapeuten og kontaktlærer for 1. Vi gjennomfører den kommunale leirskoleplanen for 3., 5. og 7. klasse og kommunal plan for den kulturelle skolesekken 3., 5. og 7. klasse Hvert år Rektor, kontaktlærere 3.7 Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Jobbe tett i to LP- team Vi kultur Lærerne, assistenter Hele året Rektor, lærere Faste drøftingsmøter med tillitsvalgte, samtaler Hele året Rektor med verneombud Møter med SFO - leder og koordinator og Hele året Rektor gruppeledere LP Medarbeidersamtaler årlig Alle ansatte Des. for Rektor nyansatte/ januar for andre Utarbeide kompetansekartlegging Alle ansatte 2010/13 Personalavd. Internkontroll HMS arbeid, oppfølging av sykmeldte Alle ansatte Hele tiden Rektor, alle ansatte Alle ansatte har selv ansvar for å holde seg innenfor arb.tid. Alle ansatte skal ha ny arbeidsplan hvert år Den enkelte arb.taker Ferdig før hvert år. Rektor Kursing i klasseledelse og andre relevante kurs. Øke kompetansen ved å gjøre hverandre gode gjennom samarbeid. Alle 2010/13 Avd. skole, rektor Bruk av kommunal senioravtale for å beholde Seniorer 2010/13 Rektor lærere etter fylte 62 år Trivselstiltak Ansatte Hele året Sosial komite 3.8 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Medarbeidersamtaler og oppfølging av Ansatte Des og jan Rektor samtalene 14

15 Arbeide for vi kultur felles rutiner støttende arbeidsmiljø /LP Ansatte Hele året Rektor, ansatte Samtale med lærerne på trinnene om hvilke tiltak iverksettes for elever som har vansker (fag og sosiale) og bruken av styrkingstimene Lærere Etter skolestart og i januar Rektor, spespedkoord., miljøterapeut, på Arbeide for et godt skole heim samarbeid Foreldre, ansatte Hele tiden Rektor, ansatte, FAU, SU Kursing i klasseledelse Lærerne 2010/13 Avd.skole Rektor viser støttende lederskap for de ansatte Ansatte Hele tiden Rektor Arbeide for å få på plass en helhet i skole- SFO - dagen Elevene 2009/13 Rektor, SFO leder, Legge til rette for at ansatte skal få delta på kurs som skolen har behov for (innenfor skolens ressurser) og at ansatte tar videreutdanning i fag som skolen har behov for Veiledning fra Veilederkorppset 1. Matematikkfaget og regning i alle fag 2. "Vi - skolen" Ansatte 2009/13 Rektor, ansatte Lærere, rektor miljøterapeuten 2010/12 Avd.skole, Rektor, spespedko., ansatte LP - oppstart Alle ansatte 2011/13 Internt og eksternt 3.9 Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Bruk av kompetanse i ulike temaer Elevene 2009/13 Kontaktlærer, Bestille ekstra møter - årstrinnsvis/trinnvis/fagmøter/infomøter Foreldrene 2009/13 Foreldre i samarbeid med Gi jevnlig info på hjemmesidene/portalen og klassesidene Utarbeide gode individuelle utviklingsplaner (IUP og IOP) sammen med elev og kontaktlærer Gjennomføre felles prosjekt: Barn hjelper barn Gi tilbakemeldinger i planperm Felles skoleringsmøte med rektor, kontaktlærere og kontakter Foreldre, elever To familier i Kosovo Elever, Foreldrekontakter, kontaktlærere kontaktlærer 2009/13 Rektor, lærere Høst og vår Hver høst 2010/15 Hele året Like etter skolestart hver høst Elev,, kontaktlærer FAU, SU, ansatte, elevene Foreldre, kontaktlærere Rektor, kontaktlærere, Foreldrekontakt- ansvar: Hvert år Foreldrekontakter 15

16 1. klasse arrangere karneval for klasse sommeravslutning for hele skolen i juni 3. klasse bake til Lucia dag 4. klasse arrangere juletrefest 5. klasse koke kaffe og servere ved våravslutning for 7. klasse 6. klasse - vårdugnad 7. klasse arrangere 17. mai sammen med Sørlia idrettslag Møter i FAU og SU etter en møteplan Foreldre - og SFO- undersøkelsen 2012 Bruke resultatet til å videreutvikle skolen og samarbeidet FAU og SU medlemmer, Ca. 1 gang pr. mnd FAU - og SU ledere, rektor Foreldre, elever 2012 Avdelinga, rektor 3.10 Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Oppfølging av sosiale temaer som skolen SFO /13 Avd.leder jobber med elevene Leksehjelp for /13 Avd.leder, kontaktlærere Dele elevene i aktivitetsgrupper m/temaer som SFO /13 Avd.leder underbygger sosiale/faglige læringsmål etter K06 elevene Gratis måltid av og til SFO - elevene 2009/13 Avd.leder, rektor SFO ansatte deltar på enkelte møter Foreldre 2009/13 Kontaktlærere, avd. leder SFO Skal lages månedsplan hver måned, legges ut Foreldre, 2009/13 SFO -leder på portalen SFO leder er med på innskrivingsdagen. Ansatte er med på infomøte hver vår til høstens 1. klasse elever Foreldre, elever Hver høst Hver vår Rektor, SFOansatte, kontaktlærer for 1. klasse/høst Samarbeid med miljøterapeuten 2009/13 SFO-leder, SFO- undersøkelsen Bruke resultatene til å videreutvikle SFO - tilbudet 3.11 Lø skole sine satsingsområder miljøterapeuten Foreldre 2012 Avdelinga, Avdelingsleder, rektor 16

17 Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Fysisk aktivitet og kosthold - ulike tiltak for elevene. Alle elevene 2009/13 Trinnene elevbedriften Satsning på miljøarbeid - Grønt Flagg skole Alle elevene 2009/13 Koordinator, klasse LP Ansatte, elever, 2011/13 Ansatte, Adm i kommunen Vurdering bedre vurderingspraksis. Er med i nettverk "vurdering for læring" 2012/13. Innskrivingsdag og skolestarten for 1. årstrinn Sangkor for årstrinn. Konsert i desember og på generasjonstreffet i juni. Diverse eksterne opptredener. Elevene, Elever og for 1. årstrinn 2010/13 Rektor, lærerne Samarb m/barnehager, innskriving, bli kjent - dager, infomøte, skolefrokost t/uka 2009/13 Barnehagene, rektor, miljøterapeut, SFO-leder, kontaktlærer 1. årstrinn samarb. med Saniteten Musikklærere på TL -skole /13 Miljøterapeuten Fokus på basisfagene, men spesielt på matematikkfaget fra skoleåret 2011/12. Veiledning fra veilederkorpset (udir) Hele året Rektor, lærere, Oppstart av LP/læringsmiljø og pedagogisk analyse Forestillinger på trinn med større oppsetninger hvert tredje år. Ansatte Fra skolestart 2011/ Møller og Trøndelag komp., oppvekst, skolen Musikklærer, lærere på 5.-7., miljøterapeut 4 EVALUERING I tråd med kommunens nye kvalitetsvurderingssystem skal skolen årlig utarbeide en statusrapport knyttet til målsettingene i kommunedelplan for skole. Rapporteringen skal skje på fastlagt skjema som blir utarbeidet. Det skal gjennomføres dialogmøter mellom skolen og kommuneadministrasjon før ferdigstilling av statusrapporten. Statusrapporten skal blant annet inneholde status i forhold til målsettingene i kommunedelplanen, vurdering av gjennomførte tiltak og konkretisering av utfordrende områder. Dette skal være grunnlaget for skolens virksomhetsplan for kommende skoleår. Tilstandsrapport for 2011/12 er laget og sendt inn i juni. Ny vil bli laget i juni September 2012 Svanhild Finvik /rektor 17

18 18

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET 2010/ 29.09.10 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2 Rådsorgan...3 1.3 Rammebetingelser...3 2 STATUS...4 2.1 Læringsutbytte...4

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET 2011/ 30.08.11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1 Læringsutbytte...

Detaljer

En skole for framtida!

En skole for framtida! En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR SEM SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 15.08.10 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE Røysing skole 1. oktober 2009 SKOLEÅRET 2009/2010 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2 Rådsorgan...5 1.3 Rammebetingelser...5 2 STATUS...7 2.1 Læringsutbytte...7

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE

Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE SKOLEÅRET 2009/2010 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 4 2

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET 2015-16 SOSIAL KOMPETANSE Videreutvikle et elevmiljø med fokus på stolthet, kunnskap, aktivitet, trivsel og tilhørighet Videreføre HelArt plan Avsette ressurser til to

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Hallermoen skole Frode Myhre Ellingsen Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Voksen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Voksen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Voksen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2015-2018 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1 SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Furuset skole har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2012/2013 Elevtall: 334 elever, 165 jenter, 169 elever 43 ansatte, 3 i ledelsen, 27 lærere, 10 assistenter 1.trinn: 53 elever, 3 klasser 3 kontaktlærere 2.trinn: 39 elever, 2 klasser 3 kontaktlærere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Gamlebyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rustad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Marienlyst skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Grefsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer