Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert"."

Transkript

1 Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE Skoleåret 2012/13 Bilde

2 SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER Visjon Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2009/ Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder EVALUERING

3 1 INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen - Beliggenhet Lø skole er en helsefremmende skole som legger vekt på kosthold, fysiske aktiviteter, uteskole og trivsel som grunnlag for læring. Elevene er organisert klassevis på med noe aldersblanding ved tema/rulla for klasse og skolekoret for klasse. Skolen har fine friområder bl.a. Løshalla og Ernsthaugen. Områdene er godt egnet som læringsarena både sommer og vinter. Skolen har tre gapahuker og en lavvo i skogområdet (Ner-Lø). Det er gangavstand til utfartsområdene rundt skolen. Skolen vektlegger å bygge opp elevenes sosiale kompetanse, gi faglige utfordringer, utendørsundervisning, opplevelser og fysisk aktivitet. Skolen er bussfri. Det er sambruk med Sørlia IL mht bruken av grus-, gressbanen, ballbingen og tursti bygd av idrettslaget. Skolen støttet idrettslaget sin søknad om spillemidler i 2011 til opprustning av grusbanen til kunstgressbane, friidrettsløpebane m.m. Lø anleggspark med kunstgressbane, lengdegrop, friidrettsbane, skøytebane/ball- løkke, BMX bane ble ferdig til bruk ved skolestart i høst. - Bygningsmasse Skoletomta er på i alt ca. 30 dekar. Plenarealet er ca. 6,5 dekar og er beplantet med busker og trær. Vi arbeider med uteområdet, slik at det i større grad kan ivareta de krav som læreplanverket stiller. Total bruksflate er 2586 kvm, og bygningsmassen inne er godt vedlikeholdt etter opprustning ute og inne som har foregått høsten Skolen har svært god plass inne og ute. FAU har startet oppgradering av lekeapparater ute, men økonomien setter begrensninger. Vi har nok undervisningsrom, flere grupperom, sløydsal, kunst og håndverksrom, musikkrom/trapperom, mediatek, gymsal m/scene, personalrom og tilfluktsrom som blir brukt til sanse - motorisk trening. Vi har omgjort et av våre grupperom til sanserom der farger, lyd og ulike apparater stimulerer sansebruk og velvære. Vi har fine, store arbeidsrom for ped. personalet. Bygningsmassen ble skoleåret 2011/12 renovert med bl.a. nye vinduer, nytt tak og oppussing av skolekjøkken, mediatek, personalrom m.m. - Antall elever Skoleåret 2012/13: 147 elever. Prognose over elevtallsutviklingen barn født i viser et elevtall mellom Antall elever på SFO er ved skolestart 46. Få elever fra 4. klasse går på SFO. Alle elevene på klasse er med på leksehjelpordninga. 1.2 Rådsorgan SU -leder: Tor Eldar Veie Skolemiljøutvalg: Når saker skal i skolemiljøutvalget, blir flere FAU medlemmer innkalt. FAU - leder: Tone Holmstrand Elevrådsleder: Guro Fossan 1.3 Rammebetingelser Økonomi 2011: Lønnsmidler: 9,8 mill, vikarmidler kr, driftsmidler: kr /bevilget ekstra til læremidler. I og med at vi har faste utgifter til bl.a. telefon, kopimaskin og engangsbøker er ikke handlingsrommet så stort og en må ta av rammetimene for å drifte skolen og til vikarer. Prosjektmidler overført fra 2011 til 2012 er kr kr 3

4 Rammebetingelser/stillinger; Årsverk/stillinger/totalt: 18,97 - ped. personalet: 13,46. sekretær: 0, 54 % assistenter/skole: 1,20 -leksehjelp: 0,36 - miljøterapeut: 1,0 - SFO m/adm: 1,80 - SFO/styrking: 0,61 lærling 1,00. Skolen har i perioder voksne på arbeidstiltak gjennom NAV og elever fra voksenopplæringa på språkpraksis. 2 STATUS 2.1 Læringsutbytte Resultat fra kartleggingsprøver: Vi gjennomfører kartleggingsprøver på alle trinn i følge den kommunale planen. Elever som har vedtak om spesialundervisning i basisfag, har også gjennomført kartleggingene. 1. klasse/nasjonal kartlegging lesing - vår 2012: Delprøve 2, 4, 6, % av elevene scoret over kritisk grense. Delprøve 5 og 8 94 % av elevene scoret over kritisk grense. 1. klasse/nasjonal kartlegging tallforståelse og regneferdigheter vår 2012: 75 % av elevene scoret over kritisk grense. 2. klasse/nasjonal kartlegging lesing vår 2012: Alle elevene scoret over kritisk grense på 3 av 7 delprøver. Delprøve 3, 4, og 8-95 % scoret over kritisk grense, delprøve 9 90 % scoret over kritisk grense. 2. klasse/nasjonal kartlegging matematikk vår 2012: 100 % av elevene scoret over kritisk grense. 3. klasse/nasjonal kartlegging engelsk vår 2012: 67 % av elevene scoret over kritisk grense på lytteprøven. 95 % av elevene scoret over kritisk grense på leseprøven. 3. klasse/nasjonal kartlegging matematikk vår 2012: 67 % av elevene scoret over kritisk grense. 3. klasse/nasjonal kartlegging norsk vår 2012: Delprøve 2 95 % scoret over kritisk grense, delprøve 3 90 % scoret over kritisk grense, delprøve 4 95 % scoret over kritisk grense, og delprøve 5-80 % av elevene scoret over kritisk grense. 5. trinn Resultat på nasjonale prøver 2012 ved Lø skole: Lesing / vi ligger over kommune - og likt med landsgjennomsnittet 0,1 nedgang fra i fjor. Engelsk over kommunegjennomsnittet og likt med landsgjennomsnittet 0,1 oppgang fra 2010/da engelsk 2011 ikke ble tatt pga digitale problem. Regning 2012 like under kommunegjennomsnittet og landsgjennomsnittet - 0,2 oppgang fra i fjor. Spespedelevene gjennomførte nasjonale prøver i lesing, engelsk og matematikk. 8. trinn Resultat på nasjonale prøver 8. klasse 2012 for elevene fra Lø skole: Lesing/vi ligger likt med kommunegjennomsnittet og like under landsgjennomsnittet 0,2 oppgang fra i fjor. Engelsk/ ligger over kommunegjennomsnittet og snittet i Nord Trøndelag 0,5 oppgang fra i fjor. Regning/resultatet ligger likt med kommunegjennomsnittet og under landsgjennomsnittet 0,2 oppgang fra i fjor.. Vi har de siste årene scorer bedre på nasjonale prøver i 5. klasse enn i 8. klasse. Vi har det siste skoleåret hatt fokus på prøveformen våren i 7. klasse. 4

5 Resultater fra kartleggeren gjennomført i september 2012 for elever på 6. og 7. trinn. Elever som har vedtak om spesialundervisning i basisfag har også gjennomført kartleggeren. For elever som scorer under 70 % gjennomsnitt på kartleggeren vurderer vi om vi skal gjennomføre andre kartlegginger med tanke på å avdekke spesifikke vansker i faget: 6. klasse Norsk: 80 % av elevene scorer over grense på 70 %. Matematikk: 84 % av elevene scorer over grense på 70 %. Engelsk: 80 % av elevene scorer over grense på 70 %. 7. klasse Norsk: 100 % av elevene scorer over grense på 70 %. Matematikk: 95 % av elevene scorer over grense på 70 %. Engelsk: 82 % av elevene scorer over grense på 70 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Elever som scorer under kritisk grense vil bli drøftet i spespedutvalget. Spespedkoordinator kan ta språktest 6-16, chips eller andre tester for å avdekke mulige spesifikke vansker. Etter intern testing vil det bli diskutert med PPT om det skal søkes om bistand fra PPT. Det er et tett og godt samarbeid med PPT om videre kartlegging av elever som sliter skolefaglig, med konsentrasjonen eller sosialt. Ventetiden på å bli testet/kartlagt av PPT er for lang. På Lø er de aller fleste elevene med på de nasjonale kartleggingsprøvene, også elever med - spesialpedagogisk undervisning. Kun når prøven ikke har noen sammenheng med den tilpassede opplæringa eleven får i faget, blir eleven fritatt. For elever som scorer under kritisk grense, prøver vi å sette inn tiltak i samarbeid med heimene. Disse tiltakene blir beskrevet i IOP og veiledningsdokumentet. Vi har fokus på basisfagene på alle trinn. Vi har kjøpt inn nye lærebøker i norsk, engelskbøker for 1. og 2. og trinn. 3. årstrinn bruker også lærebøker i engelsk. Vi øver engelske gloser på Glosetyggeren fra 4. klasse. Vi har satt inn alle styrkingstimene (20 timer) på årstrinn. Vi har nylig skiftet læreverk i matematikk for klasse da lærerne ikke var fornøyd med læreverket som vi har brukt tidligere. Det er fire lærere med kompetanse i lese - og skriveopplæringa og spespedkompetanse som har styrkningstimene. De har fokus på norsk og matematikkfaget. Det har medført økt lærertetthet på trinn, men på trinn har ikke lærertettheten økt. Rektor og spespedlærer har samtale med lærerne på trinnene om bruken av timene. Vi har også samtaler med faglærerne etter at 6. og 7.klasse har tatt kartleggeren. Vi prøver å få til to samtaler i året. Dessuten blir tiltak i basisfagene ofte diskutert på ped.forum. Lærerne jobber tett i to team med pedagogiske diskusjoner gjennom vår deltager i LP. Skolen har skoleåret 2011/ 12 fått veiledning i matematikkfaget/reging i alle fag og "vi skolen" via deltagelse i Veilederkorpset arr. av udir. Dette skoleåret ble skolen deltakerskole i det kommunale nettverket vurdering for læring. Skolen har 3 lærere med videreutdanning i engelsk, 3 lærere med videreutdanning i spesped og 3 lærere med videreutdanning i matematikk. 2.2 Læringsmiljø Skolene i Steinkjer kommune gjennomfører Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet hver vår. Lø skole gjennomfører den bare for 7. trinn. Vi gjennomfører en trivselsundersøkelse for klasse i november hvert år. Resultatene blir fulgt opp av rektor, miljøterapeut og kontaktlærerne. Resultat fra elevundersøkelsen 7. klasse januar 2012: Trivsel 5

6 Andelen elever som rapporterer at de trives/sosial trivsel er 90,8 % og trivsel med lærerne er 93 %. Mobbing Andelen elever som ikke blir mobbet i det hele tatt er 98,4 %, en blir mobbet en sjelden gang. Utfordringer i fag: Andelen elever som mener de får nok utfordringer i mange eller de fleste fagene er under 85 %. Tilpasset opplæring: Andelen elever som mener de får tilpasninger til deres nivå i mange eller i de fleste fag utfordringer, er over 60 %. Faglige tilbakemeldinger/veiledning: Andelen elever som mener at de får faglige tilbakemeldinger i mange eller de fleste fag rapporteres å være over 65 %. Kort info og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Vi ser at resultatene fra elevundersøkelsen kan variere noe fra år til år. Rektor, kontaktlærer og eventuelt miljøterapeut samtaler med klassen etter undersøkelsen og lager en tiltaksplan over vekstområder undersøkelsen viser og som elevene mener skolen har. Etter resultatet i 2012 så vi at det må jobbes med å gi elevene faglige utfordring. Vi har en intern trivselsundersøkelse som vi gjennomfører i november/desember hvert år for årstrinn. Den er ikke anonym. Disse resultatene blir bl.a. brukt som grunnlag for miljøterapeuten sitt arbeid med skolemiljøet. Den viste ikke mobbing i november 2011og februar Vi vektlegger et positivt skolemiljø med en blanding av fag, opplevelser og tiltak for også å styrke trivsel og sosial kompetanse. Vi bruker ulike læringsarenaer og varierte undervisningsopplegg. Vi scoret over gjennomsnittet både på nasjonalt -, fylkes- og kommunalt nivå på de fleste spørsmålene i undersøkelsen i Det er god oppslutning fra ne om undersøkelsen. Resultatene viste at det eksisterer et godt samarbeid mellom heim og skole. Vi bruker bevisst ros og anerkjennelse for å fremme god atferd! Vi har miljøterapeut i 100 % stilling. Miljøterapeuten har bl.a. ansvaret for elevrådet og er koordinator for trivselslederne på skolen. Elevene i klasse må søke på jobbene i elevrådet. Det har vist seg å fungere meget godt. Det legges til rette for en bevisstgjøring hos elevene på hva de får være med på å bestemme i opplæringa. Lærerne bestemmer det faglige innholdet og lager arbeidsplanene. Elevene bestemmer innenfor en gitt ramme, for eksempel; arbeidsmåter og rekkefølge på oppgaver som skal gjøres. 7. klasse har ansvaret for en aktivitetsdag for 1.-6., elevbestemt gym, selvvalgt tema, elevråd m.m. 7. trinn får være med på å lage øveplan for ei uke hver vår. De voksne vektlegger samtaler, demokratiske spilleregler, det å lytte til og la eleven få uttale seg og ta elevene med på råd. Alle ansatte har blitt kurset i klasseledelse og alle klasser har jobbet med klasseregler og tipsplakater. Det at vi er LP -skole vil også skolere oss i klasseledelse og som "vi skole". Vi er med i et kommunalt nettverk "vurdering for læring" en videreføring av klasseledelse. Elevene skal føle at de er med på å påvirke sin egen skolehverdag. Elevrådet skal ha en aktiv rolle i skolehverdagen når det gjelder skolemiljøtiltak. Vi bruker undervisningsoppleggene Steg for steg og Zippys venner. Miljøterapeuten og en lærer har blitt kurset undervisningsopplegget Kjærlighet og grenser som vi gjennomfører for 7. klasse. Vi har lav terskel/toleranse for uakseptabel atferd. 9 A er et tema på alle møter hver høst og i alle klassene utover skoleåret. Totalt ligger vi svært godt an i forhold til målene i kommunadelplanen når det gjelder mobbing, trivsel, faglige tilbakemeldinger og tilpasset opplæring. Vi har fokus på utfordringer i fag Ansatte 6

7 Sykefravær ved Lø skole i 2011 var like under kommunegjennomsnittet. Sykefraværet er mye knyttet til ansatte som har helseutfordringer. Skolen har flere med helseutfordringer. Andelen menn ved Lø skole er under 30 %. Vi har tre lærere, to assistenter som er menn. Det er et stort ønske om å prioritere å ansette menn ved ny- tilsettinger, hvis ellers like forhold. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalder for lærerne ved Lø skole er 41 år. Kompetanse og kompetansebehov Vi har flere lærere med videreutdanning utover adjunktkompetansen i fag som skolen har bruk for. Vi prioriterer etter/videreutdanning i basisfagene. Vi blir kurset i LP (læringsmiljø og pedagogisk analyse) dette skoleåret også. Skolen er med i et kommunalt nettverk " vurdering for læring". Skolen trenger flere ansatte med kompetanse i norsk faget. Medarbeiderkartlegginga 2011 viser: Ansattes fornøydhet med sin nærmeste leder (rektor) er over 70 %. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben er over 50 %. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass er over 80 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Medarbeiderkartleggingen (2011) viser at ansatte er svært godt fornøyd med Lø skole som sin arbeidsplass. Lærertettheten på klasse ble styrket høsten 2009 med 20 timer til styrking i norsk og matematikk. Tiden til for - og etterarbeid av undervisning kan bli knapp pga kravet om mye dokumentasjon for den enkelte elev. Lærerne har tatt i bruk ny mal for IUP/veiledningsdokument og IOP. Dokumentasjonen er nå ikke så tidkrevende. Vi prøver å legge til rette for et arbeidsmiljø for ansatte der det er åpenhet, og der ansatte tar vare på hverandre gjennom tett samarbeid og støtte fra rektor. Vi jobber tett i to team (LP) der vi skal veilede og gjøre hverandre gode. Utfordringen er samarbeid mellom assistenter og lærere. Vi har gitt en assistent som har det meste av stillingen knyttet til enkeltelever, tid til samarbeid med spespedlærer. Medarbeiderkartlegginga i 2011 viser at ansatte mener de har en god arbeidsplass. Vi er bevisst på at vi har vekstområder. Det er etablert rutiner for tett oppfølging av ansatte med risikohelse og ansatte som blir langtidssykmeldte. Sykefraværet i 2011 var så vidt under kommunegjennomsnittet. Vi er en skole som ønsker å jobber i team vi kultur fra Gjennom tett samarbeid oppnår vi mye når det gjelder kollegaveiledning bl.a. når det gjelder klasseledelse, undervisningsmetoder og kvalitetssikring av skoletilbudet vi gir. Vi blir kurset i LP og fra Veilederkorpset på disse områdene: 1. "MURIAF"; Matematikk og regning i alle fag 2. "Vi skolen" og gjennom nettverket "vurdering for læring". 2.3 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Elevundersøkelsen i 7. klasse 2012 viser at andelen elever som melder fra om at det er god arbeidsro er stadig økende. Det er under 25 % som er litt enig i at de blir forstyrret. Resultat fra undersøkelsen i 2012 viser at andelen som mener at det er ro og orden i gruppa/klassen der barnet mitt /vårt går, er over 70 %. Tydelige krav og forventninger fra lærerne til barnas arbeidsinnsats Andelen som mener at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats er over 85 %. 7

8 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen I samtaler med 7. klasse etter elevundersøkelsen kom det frem at de syntes at uro var knyttet kun til få elever. De opplevde at de få elevene oppførte seg ulikt til lærerne. Vi har fokus på tydelig klasseledelse også dette skoleåret og å skape et god, trygt og rolig arbeidsmiljø for alle elevene. Noen elever jobber etter dagplaner og noen etter ukeplaner. Vi jobber etter målet om å legge til rette for et tett samarbeid og god dialog med elever og. 2.5 Foreldremedvirkning Informasjon om barnets skolefaglige utvikling Andelen som rapporterer å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling er over 90 %. Dialog mellom heim og skole Andelen som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom heim og skole, er over 85 %. Mulighet til innflytelse på læringstilbudet Andelen som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn, er over 50 %. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Kommunen sin rammeplan mellom heim og skole inneholder forventninger som heim og skole kan ha til hverandre. Skolen prøver i dialog med å finne tiltak for de elevene som scorer under bekymringsgrensene. Skolen sine tiltak blir innenfor de ressursene som skolen disponerer. Lø skole er ikke en leksefri skole. Vi prøver å legge til rette for et positivt skolemiljø der trygghet og trivsel er grunnlag for læring. Når det gjelder undersøkelsen 2012 scoret vi over kommunegjennomsnittet på 45 av 48 spørsmål. Det har over tid blitt jobbet med medvirkning gjennom FAU, SU og opp mot den enkelte heimen. Vi bruker planbok der ne kan skrive hver uke, men vi ser at en god del ikke benytter seg av det. Det er ofte kommunikasjon mellom kontaktlærer og heim via mobiltelefoner, sms og mailer. Det er positive tilbakemeldinger fra på bruken av ny IUP. Skolen håper at gjennom IUP samarbeidet opplever at de kan påvirke skolehverdagen gjennom tiltakene som blir utarbeidet for den enkelte eleven. FAU har skrevet tiltakene under medvirkning i virksomhetsplanen. Skolen opplever et godt samarbeid med medlemmene i rådsorganene ved skolen. Målet er å skape en helhet i barnets skolehverdag gjennom et gjensidig og godt samarbeid mellom heim og skole. Vi skal ha fokus på samarbeidstiltak som fører til økt engasjement og gode skoledager for alle. Lø skole ligger svært godt an i forhold til målene i kommunadelpalnen. 2.6 Skolefritidsordning Resultatet er hentet fra undersøkelsen fra Bedre kommune 2012 Trivsel og trygghet Andelen som rapporterer å være fornøyd med trivsel og trygghet til barnet sitt rapporteres å være: Trivsel over 80 % og trygghet over 80 %. 8

9 Andelen foresatte som i stor grad opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne rapporteres å være over 50 % og fysisk aktiviteter ute er over 50 %. Lø SFO ligger svært godt an i forhold til målene i kommunedelplanen. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen: Det jobbes stadig med å forbedre aktivitetstilbudet i SFO. Vi har i siden skoleåret 2010/11 fått på plass noen voksenstyrte aktiviteter både inne og ute og har bevisst delt elevene i mindre grupper. Vi har få leikeapparat i skolegården for de minste elevene. Vi har fokus på at ansatte skal etterstrebe å se den enkelte elev og møte elever og vennlig og høflig. 2.7 Egne satsingsområde Gjennom vårt utviklingsarbeid setter vi eleven i sentrum. Vi legger vekt på å skape et skolemiljø med trygghet og trivsel, og det å gi elevene en skolehverdag som består av faglig påfyll, opplevelser og fysisk aktivitet. Vi legger opp til å ha fortsatt fokus på: Hovedfokusområde 1: Matematikk og regning i alle fag: Status: Skolen var med i et spennende utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i et av basisfagene. Skolen ble veiledet fra et veilederkorps initiert av utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet sier at: Målet med veiledningen er forbedring av læreprosesser slik at flere elever lærer mer. Rektor og spespedkoordinator var med på kurssamlingene. Vi fortsetter å ha fokus på mattefaget og regning i alle fag. Vi har fokus på å arbeide med grunnleggende ferdigheter knyttet til de fire regneartene. Mål: Alle matematikklærerne bruker arbeidsmetoder som innebærer at matematikkundervisninga foregår på flere læringsarenaer. Lærerne er enig om at god matematikkundervisning på Lø er: Mål, mestring, konkretisering, matteprat, variasjon og repetisjon = MURIAF -plakaten. Hovedfokusområde 2: LP "VI skolen" Skolen startet opp skoleåret 2011/12 som LP -skole/læringsmiljø og pedagogisk analyse. Alle ansatte ble kurset tre dager skoleåret 2011/12. Vi samarbeider med Lillegård og Møller Trøndelag kompetansesenter i samarbeidet om implementering av LP- modellen. Vi mener at dette arbeidet vil gjøre oss til en bedre "vi skole" og at ansatte får en felles pedagogisk plattform og styrke lærere og assistenter som klasseledere og i møtet med elever og. Vi er skoleåret 2012/13 med i et kommunalt nettverk " vurdering for læring" en videreføring i god klasseledelse.. Hovedfokusområde 3: Trivselslederprogrammet Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal programmet føre til at alle elever blir inkludert i leiken. Elever på klasse velges til trivselsledere for et halvt år om gangen. De blir kurset felles i kommuen. Miljøterapeuten er koordinator for programmet. Status/miljø/fysak: Status: Skolen har sertifisering som Grønt flagg skole". Vi har vært "Grønn flagg skole" i 11 år. Ped. personalet bruker uteområdet aktivt som læringsarena. Skolen har tre gapahuker og en lavvo i nærområdet. Elever fra klasse utgjør miljørådet ved skolen og en lærer er koordinator. Skolen ønsker å fremstå som en fysak skole som vektlegger fysisk aktivitet i skolehverdagen. Mål: Ansvarliggjøre og bevisstgjøre elevene i forhold til ressursbruk og miljøvern. Skape positive holdninger og opplevelser ved bruk av naturen. 9

10 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen I og med at vi ikke scorer like godt på alle områder som målsettingene er i basisfagene i kommunedelplanen mener vi at vi fortsatt må ha fokus på basisfagene. 3 SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER 3.1 Visjon Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Grunnskolens formål 1-2 DEN GODE SKOLE Læreplan og undervisning: Generelle delen: Skolens organisering: 1. Effektiv og tilpasset undervisning og veiledning *meningssøkende 1. Godt samarbeid heim -skole 2. Regelmessig oppfølging og tilbakemelding både av heimene og skolen * skapende 2. Felles faglige og sosiale mål 3. Helhet/sammenheng i undervisningen * arbeidende 3. Orden og disiplin, mobbing blir ikke akseptert! 4. Varierte arbeidsmåter * allmenndannende 4. Høye forventninger/læringstrykk 5. Elev og * samarbeidende 5. Vurdering/dokumentasjon medvirkning 6. Tydelig klasseledelse *miljøbevisste 6. Omsorg for den enkelte, elevene skal oppleve trygghet i læringsmiljøet *integrerte MENNESKE Læringsplakaten 7. Støttende lederskap 8. Offentlig positiv oppmerksomhet LANGSIKTIGE MÅL Skolen skal bli stadig dyktigere til å etterleve statlige, kommunale og lokale prioriteringer/føringer. Lø skole skal være en skole for framtida der alle er inkluderte. KORTSIKTIGE MÅL BASIS FOR ARBEIDET VÅRT Åpenhet Tillit Omtanke Respekt Trivsel Arbeidsglede Ros 10

11 Lø skole skal være en trygg og inkluderende skole for å skape et godt læringsmiljø. Skolen skal gi barna trygghet, tilhørighet og skape et positivt selvbilde gjennom opplevelse av mestring. Elevene skal vise omsorg og respekt for hverandre. Vi skal fremme ansvarsfølelse og toleranse. I stor grad skal elevene kunne håndtere egne konflikter. Lø skole skal være en god arbeidsplass for både barn og voksne som vektlegger trivsel og trygghet som grunnlag for læring. De voksne skal se den enkelte elev og gi han/hun annerkjennelse og motivasjon for læring. Det skal være god kommunikasjon og godt samarbeid mellom heim og skole, sammen skal heim og skole legge til rette for at elevene skal oppleve en positiv skolehverdag i trygghet med faglig påfyll, aktivitet, variasjon og opplevelser. Vi mener at vår visjon samsvarer med visjonen for Steinkjerskolen: Læring for livet! 3.2 Målsettinger i følge Kommunedelplanen for skole i Steinkjer. Hovedmål, indikatorer og ambisjonsnivå ved den enkelte skole. Kommunedelplanen for skole kan brukes som utgangspunkt. Målsettingen kan gjerne fastsettes for en 4- årsperiode. 3.3 Målsettinger Lø skole Status på resultatene på de 6 områdene for Lø skole: Viser til kapittel to i virksomhetsplanen der vi sier noe om hvordan vi ligger an i forhold til de seks satsningsområdene som kommunedelplanen har satt målsettinger for. På noen områder scorer Lø skole over og på noen områder under når det gjelder målsettingene i Kommunedelplanen. Vi ser at resultatene kan variere litt fra år til år. Resultatene på undersøkelsene blir tatt opp med elevrådet, ansatte og. Tiltak blir drøftet. Justeringer kommer i neste års virksomhetsplan. Mål: Lø skole har som målsetting i løpet av en 4- årsperiode å score like godt på alle områdene som målsettingene i kommunedelplanen er. Det håper vi å oppnå gjennom de tiltakene vi har skissert i virksomhetsplanene Målsettinger kommunedelplanen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv a. Resultatet på de nasjonale prøvene i lesing skal være over landsgjennomsnittet b. Resultatet på de nasjonale prøvene i regning skal være over landsgjennomsnittet c. Resultatet på de nasjonale prøvene i engelsk skal være over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring a. Andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. Andelen elever som mobbes 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere skal rapporteres å være under 5 prosent c. Andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent 3. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene a. Sykefraværet skal være under 8 prosent 11

12 b. Andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. Andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. Andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 50 % e. Andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. I skolene i Steinkjer kommune skal det være et godt læringsmiljø preget av tydelig ledelse, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro, som et nødvendig grunnlag for å oppnå gode faglige resultater a. Andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent. b. Andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen a. Andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. Andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. Andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 6. Foresatte skal få tilbud om en brukertilpasset og læringsstøttende skolefritidsordning a. Andelen foresatte som i stor grad opplever å være fornøyd med trivselen og tryggheten til barnet sitt skal rapporteres å være over 80 prosent b. Andelen foresatte som i stor grad synes at barnet opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne og fysisk aktivitet ute skal rapporteres å være over 50 prosent 3.5 Læringsutbytte TILTAK FOR SKOLEÅRET 2012/2013 som en del av målsettingen for Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig 20 styrkingstimer er lagt på /13 Rektor, lærerne Kompetanseheving i vurdering med konkrete mål og tiltak Lærere og rektor 2009/13 Avd. skole, rektor, lærere Lærere tar etter - og videreutdanning på ulike områder Lærere 2009/13 Rektor, lærere Alle ansatte blir kurset i klasseledelse gjennom kommunal kursdag. Etterarbeid på egen skole. Alle 2011/13 Avd. Ped.personal IUP ny mal for halvårsrapport utviklingssamtaler fire ganger pr. år /13 Kontaktlærer, IOP ny mal for spesialundervisning /13 Spesped.lærere, 12

13 halvårsrapporter og evalueringsmøter Fysisk aktivitet for å nå kompetansemålene i /13 Faglærere andre fag Er med i et naturfagnettverk Lærere 2009/11 HINT "Leksetilbud" for alle elevene / tre timer pr. uke Lærer har timene i 1. klasse, SFO leder og assistent har timene i klasse /13 Leksehjelpere m/støtte av kontaktlærerne Systematisk bruk av resultatene på ulike nasjonale og kommunale bestemte kartlegginger - sette inn tiltak/kurs for elever Fokus på basisfagene, spesielt på matematikkfaget fra høst /13 Rektor, spespedkoord, lærere /13 Rektor, lærere, 3.6 Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Organisering i aldersbl.grupper på /13 Kontaktlærere gjennom Rulla og andre temaer/ prosjekter har aldersblanding ved ulike temaer, uteskole, basisfagdager og kor. Elever og skal kjenne til kommunale prosedyrer til 9a Gjennomføre elevundersøkelsen for 7. og trivselsundersøkelsen for før jul hvert år. Samtaler og tiltak. Undervisningsoppleggene: Steg for steg og Zippys venner brukes på enkelte klassetrinn. "Kjærlighet og grenser" brukes for 7. og deres. Kursing i god klasseledelse. Etterarbeid på skolen kontinuerlig. Fokus på "vurdering for læring" Miljøterapeuten har ansvaret for elevrådet. Elevene i søker på stillingene i elevrådsstyret. Mål: Et aktivt elevråd som jobber for et godt skolemiljø. Miljøfremmende tiltak for et positivt skolemiljø: Oppstart som trivselsskole (2011), fysak- aktiviteter, måltider, skolekor, karneval, overnattingstur ,, ansatte 2009/13 Rektor, kontaktlærer,, elevråd, FAU og SU /13 Kontaktlærere , miljøterapeut, rektor Hele året Alle ansatte Etter jul Høst 2011/ /13 Kontaktlærere, miljøterapeut Avd. skole Ped.personalet Nettverk Hele året Miljøterapeut, elevrådet /13 Hele året Rektor, kontaktlærere, faglærere, miljøterapeut, assistenter, 13

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport 2012

Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport 2012 Grunnskolen Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Forsidebilde: Fra ungdomsskolens forestilling "Let's entertain you". Foto: Wigdis Wollan. Side 2 Innhold 1. Forord... 4 2. Innledning...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING skole

KOMMUNESTYREMELDING skole KOMMUNESTYREMELDING skole Februar 2013 Versjon februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 OPPDRAG... 3 2.3 TOLKING AV OPPDRAGET... 4 2.4 MÅL... 4 3. STATUS

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer