KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA"

Transkript

1 Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Kort om Mandal Geografi og befolkning Status energi Energiutfordringer og energiressurser Energisystemer i Mandal Total energibruk i Mandal Stasjonær energibruk i Mandal Energibruk i husholdninger Energibruk i kommunale bygninger Spesifikt energiforbruk Fornybare energiressurser i Mandal Status klima Nasjonale mål og trender Utslipp av klimagasser i Mandal Klimagassutslipp prognoser for Mandal Mål og strategier Visjon og slagord Hovedmål Delmål Strategi Handlingsplan Handlingsplan A Prioriterte tiltak som gjennomføres Handlingsplan B Andre tiltak...28 Referanser...31 Side 1

3 SAMMENDRAG Forbruk av energi og direkte utslipp av klimagasser bidrar til menneskeskapte utslipp av klimagasser. Mandal kommune vil derfor bidra til at de globale utslippene av klimagasser reduseres, og derfor er det nå utarbeidet en kommunal energi- og klimaplan. Energi Det stasjonære energiforbruket i Mandal var 252 GWh i Husholdninger og hytter stod for 60 % av energiforbruket, kommunens egne bygninger og anlegg brukte 6 % mens andre virksomheter (butikker, industri, landbruk m.v.) brukte 34 %. I 2006 var elektrisitet den mest brukte energikilden (74 %). Andre viktige energikilder var bioenergi (15 %) samt fyringsolje/gass (9 %). Mandal øker i folkemengde og det er forventet en årlig befolkningsvekst på 0,93 %. Hvis kommunen ikke greier å bruke energi mer ivt, vil befolkningsveksten sørge for at det stasjonære energiforbruket øker. Lykkes kommunens innbyggere derimot med å bli 15 % mer energiive frem mot, så er det forventet en innsparing på hele 36 GWh. I tillegg forventes det at bruken av lokal fornybar energi øker til om lag 50 GWh i. Kraftforbruket bør generelt reduseres, det bør fokuseres på energiivisering og det bør investeres i og anskaffes ivt energisparende utstyr i alle sektorer. Elektrisitet, som er en høyverdig energibærer, bør helst brukes til elektrisitetsspesifikke formål, mens lavkvalitets energikilder (varmepumper, bioenergi, sol etc) i større grad bør brukes til oppvarming. Klimagasser De direkte klimagassutslippene i Mandal økte fra tonn CO 2 -ekv. i 1991 til tonn i Dette tilsvarte en økning på 8,1 %. Utslippene fra veitrafikken og andre mobile kilder (båter m.v.) økte til tonn (+ 42 %). Utslippene ved bruk av oljefyring/gass ble redusert til tonn ( 7 %) mens prosessutslipp (landbruk, deponigass m.v.) ble redusert til tonn ( 39 %) i Veitrafikken og andre mobile kilder er således den største kilden til klimagassutslipp i Mandal, og utslippene øker sterkt. For å få utslippene til 1991-nivå, må utslippene reduseres med ca tonn fra Tilsvarende vil 10 % reduksjon kreve at utslippene reduseres med ca tonn. Klimagassutslippene i Mandal kan reduseres betydelig hvis utslippene fra veitrafikken og andre mobile kilder stabiliseres og aller helst reduseres. Selv om utslippene fra oljefyring og prosessutslipp reduseres betydelig, er det likevel utslippene fra de mobile kildene som er avgjørende. En satsning på tiltak innen arealplanlegging, Sykkelbyen Mandal, drivstoffive kjøretøy og andre tiltak er dermed viktige for å kunne redusere kommunens utslipp av klimagasser. Side 2

4 Mål Det er utarbeidet følgende hovedmål: o Mandal kommune bidrar aktivt til at de globale utslippene av klimagasser reduseres. o Mandal kommune er en foregangskommune for energiivisering. o Mandal kommune kjennetegnes ved høy bruk og produksjon av lokale fornybare energiressurser. Tiltak Det er utarbeidet en rekke tiltak som kan gjennomføres på kort og lang sikt. Det er derfor utarbeidet to handlingsplaner, der følgende tiltak er vurdert som de viktigste i den første del av planen som gjelder i perioden : Tilrettelegge for vannbåren varme i utbyggingsprosjekter. Krav til energibruk og oppvarmingssystem for nye utbyggingsområder. Kreve tilknytningsplikt til konsesjonsbelagte fjernvarmeanlegg. Kompetanse. Tilby informasjon, kurs og opplæring om energiivitet og fornybar energi. Etablere Speilen nærvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegg Malmø. Planlegge fjernvarmeanlegg på Malmø. Bioenergi. Arbeide for at det utvikles et velfungerende biobrenselmarked og stimulere til økt lokal produksjon og bruk av bioenergi. Mindre oljefyring i kommunale bygg. Fjerne flest mulig oljekjeler og bare bruke olje til beredskap. Vurdere biodrivstoff. Energiledelse. Minst en kommunal stilling skal øremerkes arbeid med energiivitet. Kommunen skal ha en velfungerende energiledelse. Lønnsomhetskrav. Gjennomføre energiiviserende tiltak i kommunale bygninger med en internrente på 7 % i tiltakenes levetid. Tiltak mot landbruksforurensning. Arealplanlegging. Sykle og gå til og i jobb. Kommunale kjøretøy. Vektlegge CO 2 -utslipp som en viktig faktor ved kommunale bilanskaffelser. Informasjonsarbeid. Det opprettes kommunal informasjon om klima- og energispørsmål, særlig i forhold til byggesaker. Kommunen skal formidle informasjon til befolkning og næringsliv for å øke bevisstheten om energiforbruk og energiivisering. Initiativ til regional plan. Mandal kommune ser det som hensiktsmessige at kommunene i Lindesnesregionen samarbeider om energi og klima, og vil derfor ta initiativ til å utforme regionale planer. Arbeidsgruppe for energi og klima. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal videreføre arbeidet med energi- og klimplanen og som skal være en pådriver for at tiltak gjennomføres. Side 3

5 1. INNLEDNING Kommuneplanen for Mandal kommune sier at det er viktig at Mandal kommune er med på å stimulere til at ikke-fornybar energi reduseres til fordel for fornybar energi. Kommunen må derfor legge til rette for økt bruk av miljøvennlig energi, for eksempel biobrensel. I forbindelse med rammesak for 2008 fattet Mandal bystyre følgende enstemmige vedtak : Planen skal inneholde både planmessige og økonomiske virkemidler, og virkemidler basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid. Hvert år forelegges og behandler bystyret en miljørapport som viser status for det fortløpende arbeidet. Mandal bystyre nedsatte derfor våren 2008 en prosjektgruppe for å utarbeide en kommunal energi- og klimaplan. Prosjektgruppen har hatt månedlige møter i perioden april 2008 mars 2009, og har bestått av følgende deltakere: Kåre Glomsaker Linda Verdal Sven Seljom Eva Kvelland Øyvind Dalan Per Daniel Lohne Gunnar Ervik Magnar Nomedal Trond S. Kristiansen Joar Slettan Erik Hillesund Arne Wilhelmsen Sem Ove Ueland Hallfrid Jostedt Mandal bystyre, leder Mandal bystyre, nestleder Mandal bystyre Mandal bystyre Mandal Industriforening Mandal handel- og serviceforening Naturvernforbundet Landbruksnæringen Vest-Agder fylkeskommune Mandal barne- og ungdomsråd Rådmann Enhetsleder Bygg og eiendom Energiansvarlig Bygg og eiendom Rådgiver/ sekretær Enova SF har gitt økonomisk tilskudd til utarbeidelse av planen. Tilskuddet har blitt brukt til å få Sørlandskonsult ved Arild Vatland til å føre planen i pennen. Etter høring og politisk behandling i Mandal bystyre, foreslås planen innarbeidet i kommunens handlingsprogram. Planen skal følge valgperiodene, og må således revideres etter kommunevalget høsten 2011 for å videreføre og konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter Det skal arbeides for at det i fremtiden utarbeides felles energi- og klimaplan for hele Lindesnesregionen. Side 4

6 Bystyret behandlet planen i møte og fattet følgende vedtak: 1. Handlingsplan for Kommunedelplan for energi og klima, datert 10. juli 2009, vedtas. A: Pkt 5.2 i handlingsplan A justeres ved at setningen "for eksempel vedta sykkelgodtgjørelse til ansatte i hjemmesykepleien med kr. 5,- per km" utgår. B: Pkt i handlingsplan B utgår. C: Pkt.7.1: Setningen "Øremerkede midler til en energirådgiver...", utgår. D: Pkt 7.1: Tjenestetorvet blir satt opp som ansvarlig for informasjonsarbeidet. 2. Kostnadskrevende tiltak vurderes i det løpende økonomiplanarbeidet. 3. For å videreføre arbeidet nedsettes en arbeidsgruppe. Naturvernforbundet, næringslivet og primærnæringene inviteres til å delta, og rådmannen oppnevner representanter fra administrasjonen. Bystyret velger følgende representanter: Paul holt, Linda Verdal, Sven Seljom. Foreliggende handlingsplan er justert etter vedtak i bystyret. Side 5

7 2. KORT OM MANDAL 2.1 Geografi og befolkning Mandal er en kystkommune lengst sør i Vest-Agder, og grenser til Lindesnes i vest og nordvest, Marnardal i nord og Søgne i øst. Kommunen strekker seg over et areal på 221 km 2. Kommunen har et typisk sørnorsk kystklima, med varme somrer og milde vintrer. Antallet soltimer er blant de høyeste i Norge og gjennomsnittstemperaturen er 6,7 ºC. Mandal kommune har innbyggere per (Ref. 01). De siste årene har befolkningsutviklingen variert en del, med årlige økninger fra 0,10 % til 1,83 %. Statistisk sentralbyrå forventer i årene fremover en middels vekst i befolkningen på 0,93 %. Dette har gitt grunnlag for prognosen for befolkningsutviklingen i tabell 2.1: Tabell 2.1 Befolkningsutvikling i Mandal År Folkemengde 1. januar Mandal kommune er en bykommune som er relativt tett befolket, både sammenliknet med Vest-Agder fylke og ellers i landet. Andelen av befolkningen som bor i tettbygde strøk er derimot nokså likt ellers i landet, se tabell 2.2. Tabell 2.2 Bosettingsmønster i Mandal Mandal Vest-Agder Norge Befolkning per km 2 63,8 22,5 14,5 Andel bosatt i tettbygde strøk. Prosent En stor del av Mandals befolkning bor i sentrum, noe som er vist i figur 2.1 på neste side. Hele 90 % av mandalittene bor i enebolig eller rekkehus som er flere enn i både Vest-Agder og i Norge. Dette er vist i tabell 2.3. En lokal energiutredning for Mandal fra 2007 (Ref. 02) viser at antallet personer i husholdningene blir færre og færre. Sammen med en forventet befolkningsvekst vil flere boliger i kommunen føre til at samlet boligareal øker. Det forventes også at en stadig større andel av befolkningen vil bosette seg i leilighetsbygg (lavblokker og forretningsbygg) fremfor eneboliger. Tabell 2.3 Boligtyper i Mandal (2001) Mandal Vest-Agder Norge Enebolig 76 % 63 % 57 % Rekkehus 14 % 14 % 13 % Lavblokk 4 % 7 % 8 % Blokk 1 % 10 % 18 % Forretningsbygg 5 % 6 % 4 % Side 6

8 Figur 2.1 Kart over Mandal med bosettingsmønster (www.ssb.no) Side 7

9 3. STATUS ENERGI 3.1 Energiutfordringer og energiressurser Nærmere 80 % av verdens energibehov dekkes av fossile energikilder som olje, kull og naturgass. Dette er ikke-fornybare energiressurser som gir store CO 2 -utslipp. Fornybare energikilder som sol-, vind-, vann- og bioenergi gir ikke netto CO 2 -utslipp og skal være store nok til å dekke hele verdens energibehov. Men energimarkedene er stort sett tilpasset fossile brensler og fornybare energikilder blir ofte kostbare. Norge er verdens 6. største produsent av vannkraft, og elektrisitet har i Norge vært billig og vurdert som ren og fornybar. I dag må elektrisitet derimot vurderes som en høyverdig energikilde som bør brukes til f. eks. belysning eller elektriske apparater. Likevel bruker norske bygninger mye elektrisitet til oppvarming. Siden utvekslingen av elektrisitet med utlandet stadig øker, fører dette til at nordmenn mer og mer bruker elektrisitet som er produsert og gir CO 2 -utslipp i utlandet. NVE har nylig beregnet at forbruk av elektrisitet i Norge gir et klimagassutslipp på 0,6 kg CO 2 /kwh (Ref. 08). Hvis Mandal klarer å redusere energiforbruket (særlig elektrisitet) og øke lokal produksjon av fornybar energi, vil kommunen indirekte bidra til reduserte utslipp av klimagasser i utlandet. Energiplan for Agder fra 2007 (Ref. 03) viser at Agder årlig produserer 13 TWh elektrisitet fra vannkraft. Siden årlig energiforbruk på Agder er 7 TWh, betyr dette at Agder hvert år netto eksporterer 6 TWh fornybar energi. For å øke produksjonen av fornybar energi på Agder er følgende energiressurser vurderes som særlig aktuelle (tall er hovedsaklig hentet fra Energiplan for Agder): Bioenergi: Potensialet på Agder er antatt/beregnet å være 700 GWh. Dette er i hovedsak biomasse fra jordbruk, skogbruk og bioavfall. Avfall: Potensialet på Agder er beregnet til 64 GWh. Solenergi: Sola er en stor energikilde, men utnyttelsen krever store arealer. I Norge er det installert solceller, for det meste i hytter, med en samlet ytelse på 6,5 MW. Solvarmeanlegg bidrar med 3 GWh årlig. Solpotensialet på Agder er ikke beregnet, men antas å være stort siden antallet soltimer er høyt. Vannkraft: Det teoretiske potensialet for ytterligere vannkraftutbygging på Agder, både såkalt stor og små vannkraft, er 3316 GWh. Det forventede reelle potensialer er antatt å være ca 50 % lavere og tilsvarer ca 1658 GWh. Vind: 610 GWh er foreløpig beregnet for kystkommunene fra Lindesnes og vestover. Det reelle potensialet er antakelig høyere. Annet: Andre aktuelle fornybare energikilder er bølge- og tidevannsenergi, saltkraft samt geovarme og annen varme hentet ved hjelp av varmepumper. Potensialet på Agder er ikke beregnet. Side 8

10 Siden elektrisitetsproduksjonen i Norge stort sett er fra vannkraft, vil kraftproduksjonen variere mye fra et tørt til et vått år. I perioder er vi derfor avhengig av import av elektrisk kraft. Kraftforbruket bør generelt reduseres, det bør fokuseres på energiivisering og det bør investeres i og anskaffes ivt energisparende utstyr i alle sektorer. Elektrisitet, som er en høyverdig energibærer, bør helst brukes til elektrisitets-spesifikke formål, mens lavkvalitets energikilder (varmepumper, bioenergi, solenergi etc) i større grad bør brukes til oppvarming. Enova har en målsetning at energiivisering og omlegging til fornybar energiproduksjon skal utgjøre 12 TWh innen 2012 og 30 TWh innen Resultatet for 2008 ble 2,2 TWh, og hittil har miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh blitt realisert. Enovas langsiktige mål, som tilsvarer en energimengde på 10 % av Norges årlige samlede forbruk av elektrisitet, synes dermed å være realistisk. 3.2 Energisystemer i Mandal Det norske energisystemet med ren, elektrisk vannkraft siden begynnelsen av forrige århundre forklarer at det har blitt bygget ut lite infrastruktur for energibærere som gass eller fjernvarme. Dette er også tilfelle i Mandal, som er dominert av elektrisitet som energikilde. En utfyllende orientering om infrastrukturen for energisystemene er gitt i energiutredningen for Mandal. Følgende viktige forhold kan nevnes: Husholdninger og tjenesteytende næringer bruker for det meste elektrisitet, biobrensel (ved) og olje. Ingen boligfelt i kommunen bruker direkte gass. Det er ingen fjern- eller nærvarmeanlegg i kommunen, men det er etablert en midlertidig containerløsning med olje- og elkjel som gir varmt vann til Orelunden omsorgssenter. I tillegg fraktes deponigass fra Brennevinsmyra avfallsanlegg i rør til Gismerøya for oppvarming av industribygninger. Side 9

11 3.3 Total energibruk i Mandal Det stasjonære og temperaturkorrigerte energiforbruket i Mandal (oppvarming a v bygninger, belysning, elektrisk utstyr osv) var 252 GWh i Energiforbruket til mobile enheter (bil, buss, båt etc) var 113 GWh, slik at var det totale energiforbruket i 2006 var 365 GWh. Av dette brukte bygninger og andre stasjonære enheter 69 % mens 31 % ble brukt til mobile enheter. Figur 3.1 viser en grafisk oversikt over fordelingen av energibruken i Mandal. Her ser man at boliger og hytter bruker mer energi enn alle mobile kilder. Mobile kilder 31 % Stasjonært: Boliger, hytter 41 % Stasjonært: Primærnæringer, industri, fjernvarme 9 % Figur 3.1 Fordeling av energibruk i Mandal i 2006 Stasjonært: Tjenesteyting, fjernvarme 19 % 3.3 Stasjonær energibruk i Mandal Den stasjonære energibruken i Mandal er grundig redegjort for i Lokal energiutredning 2007 for Mandal (Ref. 02). Her er det oppdaterte energitall frem til årene 2005 og Den lokale energiutredningen vil oppdateres annethvert år, og neste gang i Annen informasjon om energibruk i Mandal er hentet fra SSB og Side 10

12 SFT (Ref. 04). Tabell 3.1 viser utviklingen i det temperaturkorrigerte energiforbruket fra 2000 til 2006 for alle brukergruppene i kommunen. Tabell 3.1 Energiforbruk (temperaturkorrigert GWh) i Mandal Husholdninger 140,6 147,6 148,3 137,9 136,2 134,7 144,7 Tjenesteyting 67,2 68,9 65,8 65,9 62,7 67,2 67,3 Primærnæringer 0,9 0,8 1,4 2,0 1,0 0,8 0,8 Fritidsboliger 5,1 4,8 5,0 6,8 4,2 5,4 6,2 Industri og bergverk 65,4 126,6 56,4 26,1 26,2 32,8 32,6 Fjernvarme 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Totalt 279,1 348,8 276,9 239,3 230,9 241,5 252,3 Energiforbruket i industrien varierer mye; fra 126,6 GWh i 2001 ned til 26,1 GWh i Variasjonene kan skyldes forhold som aktivitetsnivå, produksjonsmengder, hvilke bedrifter som blir etablert eller avviklet, kraftpris, usikkerhet ved beregning av kraftforbruk etc. Siden kommunen i liten grad kan påvirke kraftforbruket i industrien, er det valgt å fremstille kraftforbruket uten industrien i figur 3.2: GWh Husholdninger Tjenesteyting Primærnæringer Fritidsboliger Fjernvarme Figur 3.2 Energiforbruk i Mandal uten industri Figur 3.1 viser at det årlige stasjonære energiforbruket i Mandal, uten industri, er i størrelsesorden GWh. Kraftforbruket er relativt stabilt og antakelig for det meste påvirket av kraftpris og velstandsnivå. Det ser som kraftkrisa i førte til et lavere kraftforbruk de påfølgende årene Fordelingen av stasjonære energibærere i Mandal kommune for fra 2000 til 2006 er gitt i tabell 3.2. Her ser man at elektrisitet er viktigste energibærer, foran biobrensel og olje. Bruken av gass og fjernvarme er svært liten i Mandal. Andelen elektrisitet Side 11

13 har sunket fra 80 % ( ) til 75 % ( ). Biobrensel har økt tilsvarende fra 10 % til 15 % i Tabell 3.2 Energibærere (temperaturkorrigert GWh) i Mandal Elektrisitet 225,5 293,5 213,3 175,5 168,5 181,4 186,6 Petroleumsprodukter 20,5 21,1 22,1 26,7 22,9 20,6 21,3 Gass 3,1 0,6 2,2 2,6 4,9 6,4 5,5 Biobrensel 30,1 33,5 39,2 33,9 33,9 32,3 38,2 Fjernvarme ,7 0,7 0,7 0,7 Totalt 279,1 348,8 276,9 239,3 230,9 241,5 252,3 Husholdninger og tjenesteytende næringer er de største stasjonære energibrukerne i kommunen, og stod for 84 % av energiforbruket i Husholdningene er den største forbrukeren av elektrisitet, med en andel på 54 % i I tillegg bruker husholdningene nesten 100 % av all bioenergi i kommunen, hovedsaklig vedfyring. En oversikt fra 2006 i tabell 3.3 viser hvilke energibærere de ulike brukergruppene benytter: Tabell 3.3 Bruk av energibærere (temperaturkorrigert GWh) i 2006 Elektrisitet Petroleumsprodukter Gass Biobrensel Fjernvarme Totalt Husholdninger 101,2 4,6 0,8 38,1 0,0 144,7 Tjenesteyting 54,0 8,8 3,7 0,1 0,7 67,3 (herav kommunalt) (13) (1) (0,7) (ca 15) Primærnæringer 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8 Fritidsboliger 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 Industri og bergverk 24,1 7,6 0,9 0,0 0,0 32,6 Fjernvarme 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Totalt 186,6 21,4 5,4 38,2 0,7 252,3 3.4 Energibruk i husholdninger Utviklingen av energiforbruk i husholdninger fordelt på energibærere i perioden 2000 til 2006 er vist figur 3.3. Denne viser at elektrisitet er viktigst (ca 100 GWh) fulgt av bioenergi (ca 35 GWh) og petroleumsprodukter (ca 5 GWh). Husholdninger bruker energi hovedsaklig til oppvarming, varmt vann, belysning og elektriske artikler. Normalt brukes over halvparten til oppvarming og varmt vann. Det er ikke mulig å fastslå noen spesiell trend i husholdningene energibruk men det er positivt at energiforbruket ikke har økt, selv om befolkningsøkningen i perioden fra 2000 til 2006 var ca 650 personer. Side 12

14 GWh Biobrensel Gass Petroleumsprodukter Elektrisitet Figur 3.3 Energiforbruk i husholdningene 3.5 Energibruk i kommunale bygninger Mandal kommune har i en årrekke arbeidet systematisk med tiltak for energisparing i de kommunale bygg. I dag har kommunen god oversikt over energiforbruket og hvilke tiltak som er aktuelle, både på kort og lang sikt. Mandal kommune ønsker å være blant de beste i landet på energiivisering. Følgende hovedpunkter nevnes: Det er innført kommunal energiledelse der Bygg og Eiendom har totalansvaret for energiforvaltningen for innkjøp av elektrisk kraft og olje, energioppfølging (EOS), drift/vedlikehold og Enøk-prosjekter. Det er ansatt en medarbeider med spesielt ansvar for enøk og energiledelse. Målsettingen med enøk-arbeidet er å få lavest mulig er totalt sett uten at energisparing får negative konsekvenser for innemiljøet. I tillegg vil hensyn til reduserte klimagassutslipp vektlegges stadig sterkere fremover. Mange kommunale bygg har vannbårent oppvarmingsanlegg. Ingen kommunale bygg har varmepumpe- eller solenergianlegg. Mange kommunale bygg har sentrale driftsanlegg (SD-anlegg). Kommunen ønsker særlig å øke Enøk-kompetansen i kommunens administrasjon, slik at kommunen kan ta i bruk alle virkemidler i ny plan- og bygningslov og i nye energilover. Prosjekt ENØK I 2006 vedtok bystyret Prosjekt ENØK (Ref. 05) med hovedmål å redusere energiforbruket med minimum 5 % per kvm i perioden Det ble bevilget 2 mill.kr og en statusrapport skal utarbeides i Følgende tiltak var i utgangspunktet aktuelle for prosjektperioden: Opplæring i energioppfølging for ledere og vaktmestere. Investering i SD-anlegg. Utbedring og rensing av eksisterende vannbårne oppvarmingsanlegg. Isolering og utskifting av vinduer og dører for å hindre varmetap. Ombygging og utbedring av ventilasjonsanlegg. Flytting av CO 2 -følere. Utskifting av ovner til ovner med termostat og nattesenking. Side 13

15 Bedre lysstyring, med bevegelsesdetektorer der det er aktuelt. Mindre varmetap fra oppvarmet vann ved å gå over til tidsstyrte dusjarmaturer i garderober og overtrekksduker til svømmebasseng. Mandal kommune ønsker å fortsette Prosjekt ENØK, og det anbefales at kommunen vedtar at alle Enøk-prosjekter som er lønnsomme, for eksempel ved internrente 7 %, blir gjennomført. Energiforbruk Kommunens årlige energiforbruk er 14 GWh elektrisk kraft og 1 GWh olje, og Bygg og Eiendom har fått en god oversikt over energiforbruket. I tabell 3.4 er det beregnet temperaturkorrigert energiforbruk for Rådhuset og for gjennomsnittet av 8 grunnskoler i Mandal. Disse hadde til sammen et kraftforbruk på 4 GWh i Forbruket i Mandal er sammenliknet med det gjennomsnittlige energiforbruket i Norge i 2007 som er innrapportert til Enova og gjengitt i Enovas byggstatistikk 2007 (Ref. 06). Tabell 3.4 Energiforbruk (kwh/m 2 ) i Rådhuset og 8 skoler i Mandal 2007 Byggkode Type bygg Gj.snitt forbruk Norge 2007 (korrigert for klima i Mandal) Aktuelle bygg i Mandal Gj. Snitt temp.korrigert forbruk 2007 Mandal Diff. 311 Kontor 217 Rådhuset % 612 Grunnskole 158 Gjennomsnitt 8 skoler % Tabell 3.4 viser at energiforbruket ved Rådhuset i 2007 var likt gjennomsnittet i Norge, mens de 8 skolene brukte 11 % mindre enn landsgjennomsnittet. Dette viser at det drives et bra Enøk-arbeid i skolene, men at det er et potensial for energiivisering ved for eksempel Rådhuset. Hvert år bør energiforbruket i kommunale bygninger i Mandal sammenliknes med relevante nasjonale tall. Nærvarmeanlegg og fornybar energi Det er utredet å etablere et nærvarmeanlegg ved Speilen /Blomdalen og knytte til så mange bygg som mulig. Et forprosjekt blir ferdig vinteren 2009, og det kan være aktuelt å knytte til følgende bygninger: Furulunden skole, Mandalshallen, Blomdalen skole, Turnhallen, Mandal vg. skole. Også Mandal sykehjem og Rådhuset vurderes som aktuelle. Blir det realisert en full utbygging, er det samlede oppvarmingsbehovet for de aktuelle byggene 4,5 GWh. Hvis en slik varmemengde, som nå forsynes med elektrisk kraft og olje, blir konvertert til bioenergi vil dette være et svært viktig prosjekt i Mandal for omlegging til fornybar energi. Solvarmeanlegg er i tillegg aktuelt ved Mandalshallen. Flere nær- eller fjernvarmeanlegg vil antakelig bli utredet de kommende år, og mest aktuelt er et fjernvarmeanlegg på Malmø. 3.6 Spesifikt energiforbruk Tabell 3.5 viser en oversikt over folkemengden i Mandal, årlig temperaturkorrigert stasjonært energiforbruk (uten industri) og beregnet spesifikt energiforbruk (kwh/innbygger). Energiforbruket i industrien er ikke tatt med siden dette varierer mye og er så uforutsigbart. Side 14

16 Tabell 3.5 Folkemengde, stasjonært og spesifikk energiforbruk i Mandal Folkemengde 1. januar Stasjonært energibruk i Mandal uten industri (GWh) Stasjonær energibruk per innbygger (kwh) Tabell 3.5 viser at det spesifikke energiforbruk er relativt stabilt, og at en gjennomsnitts mandalitt brukte ca kwh i året i denne perioden. Av dette ble kwh brukt i hjemmet, mens resten (5400 kwh) ble brukt på arbeid, skole, butikker, fritidsformål etc. Det er privat at mandalitten har størst potensiale for å redusere eget stasjonært energiforbruk. Hvis det lykkes å redusere det spesifikke energiforbruket med for eksempel 15 %, så vil det spesifikke energiforbruket være ca kwh/innbygger, noe som tilsvarer en besparelse på ca 2350 kwh/innbygger. Hvis det oppnås å redusere det spesifikke energiforbruket med for eksempel 15 % i år med innbygger, så vil dette tilsvare ca 36 GWh. 3.7 Fornybare energiressurser i Mandal Bioenergi I 2006 ble det brukt 38,2 GWh bioenergi i Mandal, hovedsaklig ved til oppvarming hos husholdningene. En del av dette ble importert. AT Skog har beregnet energipotensialet i tilveksten i skogen på 14,5 GWh. Dette synes å være et beskjedent overslag, og det legges til grunn et årlig potensial på bioenergi fra skog i Mandal på 30 GWh. I tillegg er det et stort potensial i skogen i regionen for øvrig. Halm fra kornproduksjon synes å ha et beskjedent energibidrag og brukes for det meste til andre formål i dag. Husdyrgjødsel kan brukes til å produsere biogass, noe som i tillegg vil gi mindre utslipp av klimagassen metan. Beregninger som er foretatt ved utnyttelse av biogass ved en driftsbygning i kommunen, viser at et her biogassanlegg kan yte 0,8 GWh. Samlet potensial av bioenergi i Mandal vurderes å være 31 GWh. Energipotensialet for bioenergi fra skog og landbruk bør kartlegges, og kommunen bør være en pådriver for å gjennomføre tiltak for økt og mer iv bruk av lokale bioenergiressurser. Side 15

17 Vannkraft NVEs småkraftkartlegging (Ref. 06) viser et potensial for tre små vannkraftverk ( kw) i Mandal. Det er registrert et antatt lønnsomt prosjekt i Mandalselva / Nødingsfossen med 6400 kw og årlig energiproduksjon 30,6 GWh. I tillegg er det to mindre lønnsomme småkraftverk i Sjølingstadbekken og i bekken fra Solås til Smedland. Disse har oppgitt en samlet 200 kw og en årlig energiproduksjon på 0,9 GWh. NVE har dermed et registrert potensial på 31,5 GWh for små vannkraftverk i Mandal. Det skal i tillegg være potensial på Haddeland og Kvidbergskår. Utbygging av vannkraft er kontroversielt, og kommunen bør ta stilling til om det overhode er aktuelt å utrede småkraftverk, særlig med tanke på fritids-, naturvern- og fiskeinteresser. Solenergi Et aktivt solvarmeanlegg kan dekke 30 % av varmebehovet til en bolig. I en enebolig kan et solvarmeanlegg på m 2 dekke en oppvarming som årlig tilsvarer kwh. Potensialet for 100 eneboliger med solvarmeanlegg vil da typisk kunne utgjøre 0,5 GWh. Brukes solvarmeanlegg i større skala, for eksempel ved en svømmehall, kan et aktivt solvarmeanlegg bidra til et betydelig redusert energiforbruk. Dette kan være aktuelt ved Mandal Svømmehall. Mandal kommune bør utrede og eventuelt etablere et solvarmeanlegg ved svømmehallen og ellers være en pådriver for å få bygget ut solvarmeanlegg ved husholdninger og tjenesteytende næringsbygg. Solcelleanlegg er spesielt aktuelt ved hytter som ikke er tilknyttet det ordinære kraftnettet, og kommunen bør vurdere å være en pådriver for at hyttene i Mandal for det meste bruker fornybare energikilde og bruker solceller, solvarmeanlegg, små vindmøller og bioenergi. Vindkraft Vindkraft regnes som en av de mest sive fornybare energikildene. Kostnadene ved vindkraft synker stadig, og Norge har kanskje Europas beste vindkraftressurser. En vindturbin kan typisk forsyne husholdninger med elektrisk kraft. NVE har kartlagt vindkraftpotensialet langs kysten fra Lindesnes til Nordkapp. Agder Energi skal nå starte kartlegging i resten av Agder. Varmepumper og grunnvarme Utnyttelse av geovarme og annen varme hentet ved hjelp av varmepumper forventes å ha et stort potensial, men dette potensialet er ikke tallfestet. De senere år har det særlig vært en økt bruk av luft-luft varmepumper, men etter hvert forventes det også økt bruk av luft-vann varmepumper og vann-vann varmepumper som utnytter geovarme eller varme hentet fra sjøvann eller ferskvann. Kommunen bør være en pådriver for å informere om bruk av varmepumper. Bruk av varmepumper (f.eks med geovarme) bør alltid vurderes ved bygging eller rehabilitering av kommunale bygg. Spillvarme Enkelte bedrifter har overskuddsvarme, men potensialet i Mandal er ikke kartlagt. Aktuelle kilder antas å være enkelte industribedrifter som Mandal Castings, og overskuddsvarme fra butikker med store kjøle- og fryseanlegg. Også bygninger med større kjøleanlegg/air condition kan være aktuelle. Kommunen bør ved nyetablering av virksomheter med overskuddsvarme og eller større fryse- eller kjøleanlegg, kreve vurdering om overskuddsvarmen kan brukes. Side 16

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Energi og klimaplan 2010-2013

Energi og klimaplan 2010-2013 Energi og klimaplan 2010-2013 FORORD I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010 (Miljøverndepartementet

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune

Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune 2009 til 2014 Forord Vedtak om oppstart Vedtak i Kommunestyret - 12.03.2008 Behandling: Naturressurs- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Enstemmig

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015).

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Vedtatt i kommunestyret den 11.11.2010 FORORD Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok den 23.10.08 å starte opp arbeidet med rullering av kommunedelplanen

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune Bamble kommune Energi- og klimaplan for Bamble kommune Forord I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan. Hensikten er å

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer