Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp."

Transkript

1 Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel: E-post:

2 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon Symboler Redaksjonelle piktogrammer Sikkerhets piktogrammer Advarsler Viktige sikkerhetsforbehold Mottak og utpakking Ekstern utedel SHERPA luft/vann varmepumpe Innedel SHERPA luft/vann varmepumpe Liste over hovedkomponenter SHERPA utedel Liste over hovedkomponenter SHERPA innedel 9 2 MONTERING 2.1 Montering av innedel Åpning av deksler Tilgang til interne komponenter Montering av utedel Driftsgrenser utedel SHERPA luft/vann varmepumpe Tilkobling av kjølerør mellom innedel og utedel Testing og sjekk av kjølekrets Påfylling av ekstra kuldemedium Hydrauliske koblinger Hydraulikkrets Referanseverdier for systemvannet Oppfylling av det hydrauliske anlegget Klargjøring av sirkulasjonspumpe Elektriske tilkoblinger Tilgang til elektriske tilkoblinger Oversikt over dimensjon på tilkoblingskabler Elektriske tilkoblinger Kontroll av installasjon Forberedelse til første oppstart varmepumpe Kontroller under og etter første oppstart 25 2

3 3 BRUK OG VEDLIKEHOLD 3.1 Kontrollpanel innedel Beskrivelse av kontrollpanelet Akrivering og brukerfunksjoner Aktivering Innstilling og overvåking av temperatursettpunkter Brukermeny Innstilling av brukerparametere Aktivering og servicefunksjoner Innstilling av parametere i servicemenyen Deaktivering og avstenging i lengre perioder Rengjøring Planlagt vedlikehold Alarmer Alarmer på internt display Alarmer på eksternt display 42 3

4 1 1 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON SGP Varmeteknikk AS og Olimpia Splendid vil først og fremst takke deg for at du valgte et av våre produkter og at du kjøpte denne SHERPA luft-vann varmepumpen. Vi er sikker på at du vil være fornøyd med valget fordi Olimpia Splendid representerer førsteklasses varmepumpeteknologi til fornuftige priser, og vil være med på å gi komfort til ditt hjem i mange år fremover. Denne manualen er laget med sikte på å gi deg all den informasjon som er nødvendig for at du best mulig skal kunne operere varmepumpen. Vi ber deg derfor å studere denne nøye før du starter opp anlegget. Ved å følge rådene i denne håndboken, vil luft-vann varmepumpen som du har kjøpt operere uten problemer og vil gi deg optimal komfort med minimale energikostnader. OBS! Håndboken er delt inn i tre kapitler: Kapittel 1 Generell informasjon Rettet mot den autoriserte installatøren og sluttbrukeren. Kapittelet inneholder informasjon, tekniske data og viktige advarsler som må overholdes før du installerer og tar i bruk varmepumpen. Kapittel 2 Montering Utelukkende rettet mot en faglært installatør. Det inneholder all informasjon som er nødvendig for plassering og montering av varmepumpen på det sted hvor den skal installeres. Installasjon av luft-vann-varmepumpe gjort av ikke-spesialisert personell vil oppheve garantien fullstendig. Kapittel 3 Bruk og vedlikehold Inneholder viktig informasjon for å forstå bruken og programmering av varmepumpen. Kapittelet inneholder også de vanligste vedlikeholdsrutiner som må opprettholdes. Dette er en juridisk reservert dokument og reproduksjon eller overføring til tredjepart uten eksplisitt tillatelse fra SGP Varmeteknikk AS/ OLIMPIA SPLENDID er ikke tillatt. Produktet kan bli gjenstand for oppdatering og kan derfor se annerledes ut enn slik den fremkommer i denne manualen, uten at dette på noen måte opphever innholdet. Les denne manualen nøye før du utfører en operasjon (installasjon, vedlikehold, bruk), og følg instruksjonene i hvert kapittel. PRODUSENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM SOM FØLGE AV AVVIK FRA INSTRUKSJONENE I DENNE MANUALEN. Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å endre sine modeller, uten å endre de grunnleggende egenskapene som er beskrevet i denne manualen. Installasjon og vedlikehold av aircondition som dette kan være farlig som de inneholder en kjølende gass under trykk samt deler under spenning. Installasjon, vedlikehold og første gangs idriftsettelse må derfor kun utføres av autorisert og kvalifisert personell (se første oppstartskjema festet til varmepumpen). Dette produktet er i samsvar med følgende europeiske direktiver: Low voltage 2006/95/EC Electromagnetic compatibility 2004/108/EC Use restrictions of hazardous substances in electrical and electronic devices 2002/95/EF (RoHS); Waste electrical and electronic equipment 2002/96/EF (WEEE) and subsequent amendments. Dersom man ikke etterkommer instruksjonene i denne håndboken, og kjører varmepumpen utover tillatt temperaturområde vil dette medføre at garantien blir opphevet. Rutinemessig vedlikehold og generell utvendig rengjøring kan også gjøres av sluttbrukeren, da dette ansees som ufarlig. 4

5 1 Under montering, vedlikehold og drift, ta alltid hensyn til advarslene som beskrives i denne manualen og på etikettene festet inne i apparatet. Utøv sunn fornuft og følg alltid de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler som gjelder for installasjonen. Bruk alltid hansker og vernebriller ved arbeid på kjølekretsen. Luft-vann varmepumper MÅ ALDRI monteres i rom hvor det er brennbar eller eksplosiv gass, høy luftfuktighet (vaskerom, drivhus osv.), eller i rom der det er andre maskiner som genererer mye varme. Ved eventuell utskifting av komponenter, bruk alltid OLIMPIA SPLENDID originale reservedeler. Viktig! For å forhindre fare for elektrisk støt, må hovedbryterne kobles fra før man utfører elektriske koblinger og gjennomføring av vedlikehold på varmepumpen. Sørg for at alt personell som er ansvarlige for transport og installasjon av apparatet er klar over disse instruksjonene. Fjerning og deponering Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke må anses som normalt husholdningsavfall, men det må tas med til et passende sted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved deponering av dette produktet på riktig måte, unngår man å forårsake potensielt negative konsekvenser både for miljøet og for helsen. Ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kan fås fra ditt lokale renovasjonsselskap, avfallsdeponi, eller hos forhandleren der du kjøpte produktet. 1.2 SYMBOLER Piktogrammene vist i neste kapittel gi de opplysninger som er nødvendig for riktig bruk av apparatet på en rask og umiskjennelig måte Redaksjonelle piktogrammer Service Refererer til situasjoner der du bør informere kundeservice-avdeling i selskapet du kjøpte produktet hos. Pekefinger Avsnitt merket med dette symbolet inneholder svært viktig informasjon og anbefalinger, særlig når det gjelder sikkerhet. Unnlatelse av å overholde dem kan resultere i: - Fare for operatørenes sikkerhet - Tap av garantien - Ansvarsfraskrivelse hos produsenten. Oppreist hånd Refererer til handlinger som absolutt ikke må utføres Sikkerhets piktogrammer Fare for høy spenning Signaler til personell at operasjonen beskrevet kan føre til fysiske skader, hvis ikke utført i henhold til sikkerhetsforskrifter Generisk fare Signaler at operasjonen beskrevet kan føre til fysiske skader, hvis ikke utført i henhold til sikkerhetsforskriftene. Fare for varme Signaler at hvis operasjonen beskrevet ikke utføres strengt til sikkerhetsforskrifter, det er fare for forbrenning kontakt med veldig varme komponenter. 5

6 1 1.3 ADVARSLER Installasjonen må utføres av autorisert forhandler eller av andre kvalifiserte personer. Hvis installasjonene ikke er utført riktig, kan det føre til risiko for vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Installer luft-vann-varmepumpen ved å følge instruksjonene angitt i denne manualen. Hvis installasjonene ikke er utført riktig, kan det føre til risiko for vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Det anbefales å utelukkende bruke komponentene som er spesielt utviklet for apparatet. Bruk av andre komponenter kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Etter at installasjonen er utført, skal det alltid utføres lekkasjekontroll på kjølekrets og vannkrets. Hvis kjølemediet utsettes for ild, vil dette produsere giftig gass! Ved installasjon eller re-installasjon av systemet, sørg for at ingen andre stoffer enn R410A har trengt kjølekretsen. Vann eller luft i kjølekretsen kan gjøre alvorlig skade på personer og produktet. OLIMPIA SPLENDID produkter må installeres av en autorisert installatør som på ferdigstillelse av arbeidet, vil gi ut en samsvarserklæring til sluttkunden i samsvar med gjeldende regelverk og de retningslinjer gitt av OLIMPIA SPLENDID i denne manualen. Ved vannlekkasjer, slå først av enheten, steng så strømtilgangen både på ute og innedel enten ved bryter montert foran utstyret eller i sikringsskapet. Ta kontakt med autorisert installatør så raskt som mulig for å utbedre feilen/skaden. Er det montert inn en kjele i vannsystemet, må det sikres at det ikke sirkulerer vann med høyere temperatur enn 65 C gjennom varmepumpen når denne er i drift. Denne manualen er en integrert del av apparatet og må derfor tas godt vare på, og alltid oppbevares i nærheten av apparatet. Dersom manualen skadet eller tapt, kan du be om å få et nytt av din lokale forhandler eller kontakte SGP Varmeteknikk AS på e-post: Sørg for at varmepumpen er skikkelig jordet. Ikke jord apparatet til eksisterende rørsystem. Hvis ikke jordingen utføres riktig, kan dette føre til elektrisk støt; høy intensitet og momentan overstrøm på grunn av lyn eller andre årsaker som kan skade varmepumpen En lekkasjeindikator bør installeres; unnlatelse av å installere denne enheten kan føre til elektrisk sjokk. 1.4 VIKTIGE SIKKERHETSFORBEHOLD Husk at noen grunnleggende sikkerhetsregler bør følges når du bruker et produkt som bruker strøm og vann, for eksempel: Varmepumpen må ikke benyttes av barn eller andre personer som ikke fullt ut forstår alvoret, uten tilsyn av voksne. Det er ikke tillatt å berøre apparatet med våte hender eller kroppen når man er barbent. Rengjøring må ikke gjøres uten at hovedbryteren til varmepumpen er slått av. Det er ikke tillatt å endre eller justere sikkerhetsfunksjoner på enheten uten autorisasjon og anvisninger fra produsenten. Det er ikke tillatt å dra, klippe eller knyte de elektriske kablene som kommer ut av apparatet, selv om de er koblet fra strømnettet. 6

7 1 1 Det er ikke tillatt å dytte gjenstander eller noe annet gjennom luftinntak eller luftutløp på utedelen. Det er ikke tillatt å åpne dører eller deksler til inne eller utedel uten at hovedbryteren først er slått AV. Kast alltid emballasjen på en forskriftsmessig måte og aldri innen rekkevidde for barn, da dette kan være en potensiell fare. Ikke la R-410A slippe ut i atmosfæren, R410A er en klimagass, som siden 1975 er nevnt i Kyoto-protokollen som "Global-Warming Potential (GWP)". 1.5 MOTTAK OG UTPAKKING Produktet er pakket av kompetent personell ved hjelp av egnede materialer. Enheten er levert i komplett og i perfekt stand. Men for å være sikker på at det ikke er transportskade på produktet, ta hensyn til følgende: Ved mottak av varer, sjekk om pakningen er skadet. I så fall aksepter varene med forbehold, og få tran sportøren til å skrive under på pakkseddel og bekrefte skaden. Ta bilder av skaden og ta kontakt med leverandøren. Pakk ut og sjekk innholdet mot pakkseddelen. Kontroller at ingen av komponentene har blitt skadet under transport. Dersom det er skade på kom ponentene, ta straks kontakt med transportøren eller leverandøren, senest innen 3 dager og ta bilder av skaden som bevis. Ta evt. kontakt med SGP Varmeteknikk AS på e-post: EKSTERN UTEDEL SHARPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig. 1) SHERPA luft/vann utedel er tilgjengelig i seks modeller. OS-CEBSH 24EI OS-CEBCH 36EI OS-CEBCH 48EI OS-CEBTH 48EI OS-CEBCH 60EI OS-CEBTH 60EI Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg

8 INNEDEL SHARPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig. 2) SHERPA luft/vann innedel er tilgjengelig i fire modeller. SMALL SMALL 3W BIG BIG 3W Bredde mm Dybde (+ kontrollpanel) mm Høyde mm Vekt kg 36 36, ,3 1.8 LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER SHERPA UTEDEL (fig. 3) A Systemvann inn (RETUR) B Sikkerhetsventil 3 bar C Loddet plate-varmeveksler D Strømningsvakt E Manometer F Ekspansjonstank G Elektrisk back-up 2x1,5 kw (Sherpa 7/11) eller 2x3 kw (Sherpa 13/16) H Automatisk luftepotte I Sirkulasjonspumpe K 3-veis ventil (integrert i innedel med 3-veis L versjon med tappevannsprioritering) Systemvann ut (TUR) 3 M Systemvann ut ved tappevannsprioritering (kun 3-veis versjon) N Feste for elektronisk kontrollpanel H G O Kontrollpanel P Sikkerhetstermostat elektriske varmeelementer Q med manuell re-start Q Sikkerhetstermostat elektriske varmeelementer med automatisk re-start I R Hovedbryter B E K A P D F C O N M L R 8

9 LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER SHARPA INNEDEL Varmepumpen leveres med standart pakning bestående av papp og en serie av ekspandert polystyren beskyttelse. Det er en liten pall under den eksterne utedelen for enklere transport. Innedelen er utstyrt med håndtak som forenkler inntransportering. Følgende deler følger med i innedelen: Veggbrakett for montering av innedel til vegg (ligger inne i innedelen) Mal for veggmontering Y-formet sil filter med en "FF" tilkobling, 0,4 mm maskevidde 3 stk. 1" kuleventiler (3-veis versjon) Mal for å plassere enheten på veggen 2 MONTERING Følg instruksjonene i denne manualen nøye, for å oppnå en vellykket installasjon og optimal ytelse fra varmepumpen. Mangelfull installasjon, eller vesentlige avvik fra instruksjonene i denne manualen kan medføre skade på varmepumpen, og i verste fall personer. Garantien vil som følge av dette bortfalle i sin helhet og frita produsenten og SGP Varmeteknikk AS fra ethvert ansvar for skader som oppstår i forbindelse, eller som følge av installasjonen. Det elektriske anlegget må være i samsvar med gjeldende forskrifter, og være korrekt jordet. Varmepumpen må installeres i riktig stilling, slik at vedlikehold skal utføres. 2.1 MONTERING AV INNEDEL (fig. 4, 5, 6, 7, 8) Forbered følgende: 4 stk. M10 plugger som er egnet til veggen innedelen skal monteres på La det være nok plass, minst 25 cm på sidene og over innedelen, slik at dekslene enkelt kan demonteres og vedlikehold utføres. Et nærliggende sluk eller dreneringssted. Fremlegg av tilpassende strømforsyning nær innedelen En vannforsyning til å fylle den hydrauliske kretsen Kommunikasjon-kabel mellom intern enhet og den eksterne enheten (se kap ) Innedelen skal alltid monteres på veggen i hodehøyde, inne i boligen. For installasjon og plassering av rørene, se fig. 4 og bruk malen som følger med enheten. 4 9

10 Åpning av deksler (fig. 5) Åpne dekselet til kontrollpanelet ved å trekke den øvre delen utover (se fig. 5 A.). Dekslet åpnes nedover. Skru ut skruen som frontpanelet (se fig. 5 B). Løft frontpanelet og dra det mot deg (se fig. 5 C). 5 C A B Tilgang til interne komponenter (fig. 6, 7, 8) For å få tilgang til elektriske tilkoblingen koblingene, fjern de to skruene som fester dekselet på venstre side (se fig. 6 A). B A 10

11 2 2 7 For å få tilgang til komponentene bak det elektriske koblingspanelet, fjerne de fire skruene som fester koblingsskapet og dra venstre side ut (se fig. 7 A). Hengslene er på høyre side. Det elektriske panelet kan tas av og festes med sporene på høyre side i panelet (figur 7). Dette gjør det mulig å få tilgang til alle komponenter inne i innedelen, og tilkobling, utskifting eller vedlikehold kan gjøres på en enkel måte. A A Følgende komponenter er plassert inne i det elektriske koblingspanelet (fig. 8): A Inntak for strømforsyning B Koblingslist for strømforsyning C Rekkeklemme for elektriske tilkoblinger D Kabelfeste E Effektbryter for elektriske varmeelementer F Sikkerhetskontaktor for elektriske varmeelementer G Rele for varmeelementer H EMC filter I Elektronisk kretskort L Sikring 250V 5A T 8 I G G H L F E B D D C D D D D A D 11

12 MONTERING AV UTEDEL (fig. 9) Ved montering av SHERPA utedel skal følgende hensyn tas: Installer utedelen på et solid fundament som er i stand til å støtte varmepumpens vekt. Dersom utedelen ikke er tilstrekkelig festet til fundamentet, kan dette føre til skade på person eller eiendom dersom den skulle løsne fra fundamentet. Det er svært viktig at man velger en plassering av utedelen som sikrer tilstrekkelig beskyttelse av enheten mot støt/slag eller følgeskader. Velg et sted som er tilstrekkelig ventilert og der utetemperaturen om sommeren ikke overstiger 46 C Sørg for god plass rundt enheten for avrenning av kondensvann Forbered et lag med grus under enheten for drenering av kondensvannet. Sørg for nok plass under utedelen slik at ikke kondensvannet fryser og bygger seg opp over ribbene på utedelen. Dette vil føre til skade (lekkasje på kjølekretsen) på utedelen og varmepumpen kan stoppe å fungere. På plasser med store snømengder må utedelen plasseres i god høyde over referanseverdien, slik at ikke snø får bygge seg opp over ribbene på utedelen. Sjekk alltid at det ikke bygger seg opp snø/is og fjern denne om nødvendig. Ta hensyn til vindforholdene på stedet og pass på at utedelen ikke er montert slik at vind blåser gjennom utedelen. Lag eventuelt et skjul slik at varmepumpen ligger i le for sterke vinder. Ta da spesielt hensyn til at det er god ventilering rundt utedelen slik at ikke dette påvirker virkningsgraden til varmepumpen. Det må minst være 25 cm. klaring på begge sider av utedelen for å sikre god ventilering. Forbered: Anti-vibrasjonsdempere Tilstrekkelig strømforsyning for tilkobling til utedelen 9 >60 cm >30cm >60cm >30cm >15cm >30cm SHERPA utedel leveres med beskyttelsesgitter til batteriet (kjøle/varme-veksleren). Dersom varmepumpen monteres i områder med høy luftfuktighet ved lave temperaturer kan dette føre til at det bygger seg opp rim og is mellom gitteret og batteriet. Dette vil igjen føre til lavere virkningsgrad på varmepumpen. Det anbefales derfor ikke å benytte dette gitteret på slike steder. 12

13 DRIFTSGRENER UTEDEL SHERPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig.10) 10 Diagrammene i fig. 10 angir 2 driftsgrenser for varmepumpen. I varme/kjølemodus eller "kun" kjølemodus. Vanntemperatur = (LWT) og utetemperatur = (ODT). LWT C RISCALDAMENTO / HEATING ODT C LWT C ODT C 2.4 TILKOBLING AV KJØLERØR MELLOM INNEDEL OG UTEDEL (fig. 11, 12) Før plassering av ute og innedel, ta hensyn til begrensingene oppgitt i tabell nedenfor. Maksimal lengde på kjølerørene Maksimal høydeforskjell i meter mellom ute- og innedel, der utedelen er plassert høyere enn innedelen Maksimal høydeforskjell i meter mellom ute- og innedel, der utedelen er plassert lavere enn innedelen Dersom kjølerør er lenger enn 5 meter må det fylles ekstra kjølemedie (R410A) oppgitt i g/m. OSCEBSH 24EI OSCEBCH 36EI OSCEBCH 48EI OSCEBTH 48EI OSCEBCH 60EI OSCEBTH 60EI

14 2 2 Før tilkobling mellom ute og innedel, ta hensyn til følgende: Bruk utelukkende rør med diameter som er i samsvar med ønskede mål (5/8 " på gassrør og 3/8" på væskerør). Den maksimale lengden på kjølerør mellom ute og innedel, må være i samsvar med tabell 1 som vist over. Etterfylling av kjølemedie R410A må gjøres i henhold til kapittel Ikke installer inne/utedel utover den maksimalt tillatte høydeforskjellen oppgitt i tabell 1 over. Forsegl kjølekretsen ved å benytte isolerte kobberrør spesielt tilpasset kjølemontasje, og som er forseglet i endene. Bruk kun kobberrør beregnet for kjølemontasje. 11 Tilkobling til kjølekretsen i innedelen finnes bak det elektriske koblingspanelet (se fig. 11 A og B). Tilkoblingene til kjølekretsen på utedelen finnes på høyre side på utedelen og sikkerhetspanelet må fjernes for å få tilgang til koblingspunktene (se fig. 11 C og D). A B C D Fig. 11 A Fig. 11 B Fig. 11 C Fig. 11 D 5/8" tilkobling av gassledning innedel 3/8" tilkobling av væskeledning innedel 5/8" tilkobling av gassledning til ventil utedel 3/8" tilkobling av væskeledning utedel Sørg for at det er kortest mulig avstand mellom ute/innedel for å redusere lengden på kjølerørene, og unngå unødvendige bøyer for å sikre maksimal ytelse fra systemet. Sørg også for at kjølerørene legges i passende kapsling/kanal levert av din lokale kjøle/varme grossist. OBS! Det må også legges frem strøm- og signalkabel mellom ute og innedel! Kutt rørene ca. 3-4 cm lengre enn ønsket lengde. Viktig: Bruk rørkutter for å unngå kobberspon og rusk å komme inn i kjølekretsen. Vær forsiktig og ikke stramme rørkutteren for hardt til, slik at ikke kobberrørene blir sammenklemt. Fjern eventuelle grader ved hjelp av et egnet verktøy (brosj el.). Før flensing av kjølerøret, plasser tilkoblingsmutteren (se fig. 12 A). Sørg for at flensen blir perfekt, og uten sprekker, rynker eller folder. Bruk kun spesialverktøy beregnet for flensing av glødde kobberrør. (se fig. 12 B). Trekk til mutteren manuelt, og sørg for at røret ikke er i spenn sideveis. Stram så til mutteren ved å benytte en fastnøkkel og momentnøkkel (se fig. 13) Diameter 3/8" 34 Nm <Tiltrekkingsmoment <42 Nm Diameter 5/8" 68 Nm <Tiltrekkingsmoment <82 Nm 14

15 A B Testing og sjekking av kjølekrets (fig. 14, 15) Når kjølerørene er tilkoblet, sørg for at tilkoblingene er 100 % tette. For å kunne gjøre operasjonene som beskrevet nedenfor skal det benyttes spesialutstyr med manometer (servicemanifold) spesifikt for R410A og vakuumpumpe med minimum væskestrøm på 40 l/min. 14 B A C D 15 B C D E F E G A H Figur 14: A Ventiljustering (unbrako) B Beskyttelseskappe C Påfylling av R410A D Ventil Figur 15: A Servicemanifold B Vakuummeter (hvor gjeldende) C Vakuumpumpe D Slangeventil (åpen) E Union (lukket) F Gassledning G Væskeledning H Utedel 1 Skru av lokket på gassledningen union (se fig. 14 C) 2 Koble vakuumpumpe og servicemanifold til gassledningen med 5/16" slanger (se fig. 15). 3 Slå på pumpen og åpne ventilene på servicemanifolden. 4 Senk trykket til -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar). 5 Opprettholde vakuum i minst en time. 6 Steng ventilene på servicemanifolden og slå av pumpen. 7 Etter 5 minutter, gå til punkt 8 kun dersom trykket holder seg på -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar). Hvis trykket i kretsen har steget til en verdi som er høyere enn -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar), vil det være nødvendig å søke etter lekkasjen (ved hjelp av såpeskum med kjølekretsen fylt med nitrogen ~ 30 bar); Når lekkasjen er identifisert og reparert, start på nytt fra punkt 3. 8 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å åpne den flytende ventilstammen før det kan åpnes helt. 9 Bruk en 5 mm unbrakonøkkel til helt åpen gassen ventilstammen. 10 Fjern slangen koblet til gassrøret. 11 Skru på igjen kapslingsmutteren til gassledningen og fest den med en skiftenøkkel eller fastnøkkel. 12 Sett på igjen beskyttelseskappene på gass og væske ventilspindlene og fest dem. 15

16 Påfylling av ekstra kuldemedium (fig.16, 17) Dersom kjølerørene er lenger enn 5 meter må det etterfylles kjølemedie i henhold til tabell 1 i kapittel 2.4. Fyll ut etiketten som vist i fig. 16 Noter fylling levert med utedelen (A) og i tillegg ekstra fylling kjølemedie i henhold til tabell 1 (B), og den totale fyllingen for systemet (A + B) A B C D E F E G H Figur 17: A Servicemanifold B Vakuummeter (hvor gjeldende) C Vakuumpumpe D Slangeventil (åpen) E Union (lukket) F Gassledning G Væskeledning H Utedel 2.5 HYDRAULISKE KOBLINGER (fig. 18, 19, 20, 21) Valget og installasjonen av komponenter er bestemt av installatøren, som må drive i samsvar med god håndverksmessig utførelse og gjeldende lovgivning. Før du kobler rørene, sikre at de er fri for steiner, grus, rust, rusk eller eventuelle fremmedlegemer som kan skade systemet. Det er god praksis å lage en by-pass i rørsystemet slik at innedelen ikke behøver å bli frakoblet for å rense varmeveksleren. Tilkoblingsrørene må klamres, slik at vekten ikke hviler på innedelen. De hydrauliske tilkoblingene er plassert i bunnen av innedelen (se fig. 18)

17 2 2 De hydrauliske tilkoblingene skal ferdigstilles ved å installere: Lufteventiler på de høyeste punktene i røropplegget Fleksible tilkoblinger mellom innedel og røropplegg. Dette kan for eksempel være fleksible tilkoblingsslanger eller gummikompensator. Tilstrekkelig med avstengningsventiler i rørsystemet Filter som plasseres på retur fra det hydrauliske anlegget tilbake til innedelen sammen med varmepumpen leveres et filter med 0,4 mm maskevidde. Isolere alle rør og koblinger mot varmetap. Minste nominelle diameter på tilkoblingsrørene 1". For å sikre enkel tilgang til vedlikehold og reparasjon av det hydrauliske anlegget er det nødvendig med tilstrekkelig med avstengningsventiler foran de viktigste hovedkomponentene i anlegget, som varmepumpe, akkumuleringstank fordelestokk etc. Tabell 2.2 nedenfor viser de egenskapene det hydrauliske systemet må ha. Nominell sirkulert vannmengde* Systemets vanninnhold Systemets driftstrykk Statisk høyde i anlegget (høydedifferanse) Enhet OSCEBSH OSCEBCH 24EI 36EI I.U. SHERPA SMALL OSCEBCH 48EI OSCEBTH OS-CEBCH 48EI 60EI I.U. SHERPA BIG OS-CEBTH 60EI l/s 0,31 0,52 0,62 0,62 0,69 0,79 Min l Maks* l Maks kpa Maks m * For systemer ved bakkenivå ** Med maksimal system vanntemperatur 35 C Grafene i fig. 19 viser pumpekarakteristikken til sirkulasjonspumpen som følger med varmepumpens innedel. Oppgitt i kpa (løftehøyde/trykktap) og l/h (liter/time). 19 kpa U.I. SMALL l/h Vmax Vmed Vmin kpa U.I. BIG l/h Vmax Vmed Vmin Dersom trykktapet er for stort må det innmonteres et hydraulisk skille mellom varmepumpens innedel og det hydrauliske anlegget (dette kan for eksempel være en akkumulatortank.), i tillegg til en ekstra sirkulasjonspumpe. Sjekk at det hydrauliske systemet har tilstrekkelig vannvolum i henhold til tabell 2.2 over, for å sikre god systemdrift. Sørg for at alle rør og deler er tilstrekkelig isolert mot varme/kjøletap, for å sikre optimal virkningsgrad fra systemet. Ved kjøledrift må rørene isoleres med Armaflex eller tilsvarende for å unngå kondensering. For å hindre at det danner seg luftlommer inne i rørkretsen, må det installeres tilstrekkelig med luftepunkter på høye steder, eller der hvor luft kan samle seg. Ved bruk av automatisk luftepotte, skal denne kunne stenges helt av når anlegget er igangkjørt. Det anbefales derfor å sette inn en avstengningsventil foran denne. 17

18 2 2 2 Når røropplegget er ferdig koblet og fri for lekkasjer, kan du fjerne festebraketten som fester sirkulasjonspumpen ved å skru ut mutteren (se fig. 20 A) Sett på plass mutteren igjen etter at braketten er fjernet (se fig. 20 B). 20 A B Hydraulikkrets (fig. 21) Det hydrauliske diagrammet i fig. 21 viser de viktigste komponentene og delene i et typisk hydraulisk rørsystem A B F E D C 1 Systemvann inn (RETUR) 2 Sikkerhetsventil (3 bar) Installer filter med 0,4 mm maskevidde, på systemets retur. 3 Manometer / trykkmåler 4 Temperaturføler på systemvannets retur T1 5 Varmeveksler 6 Temperaturføler på systemvannets tur T2 7 Strømningsvakt 8 Ekspansjonstank 9 Elektrisk varmeelement 10 Automatisk luftepotte 11 Sirkulasjonspumpe 12 3-veis ventil (integrert i innedel med 3-veis versjon med tappevannsprioritering) 13 Systemvann ut (TUR) 14 Systemvann ut (TUR) for produksjon av varmt tappevann 15 Filter (0,4 mm maskevidde) 16 Tilkobling kjølerør 17 Temperaturføler på for varmt tappevann T3, ved 3-veis ventil med tappevannsprioritering 18 A SHERPA innedel B SHERPA utedel C Varmesystem (viftekonvektorer, gulvvarme, radiatorer etc.) D Varmtvannsbereder med spiral for oppvarming av tappevann E Ekstra varmekilde (f.eks. gasskjel)

19 REFERANSEVERDIER FOR SYSTEMVANNET ph: Mellom 6.5 og 7.8 Elektrisk konduktivitet: Mellom 250 og 800 ms/cm Total hardhet: Mellom 0,5 og 2 mmol/l Jerninnhold: Under 0,02 ppm. Manganinnhold: Under 0,05 ppm. Innhold av Klorider: Under 250 ppm. Innhold av svovel: Fraværende Innhold av Ammonium-ioner: Fraværende Dersom vannets totale hardhet overstiger 2 mmol/l, eller vannkvaliteten går utover referanseverdien som vist over. Ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke tiltak som må gjøres. Bore eller grunnvann som ikke er ikke fra det kommunale vannforsyningssystemet, skal alltid analyseres nøye og om nødvendig behandles med egnede systemer. Hvis du installerer en vann-mykner i anlegget, Ikke juster hardheten til lavere enn 0,5 mmol/l. I tillegg må det gjøres tester i forhold til ph og saltholdighet, samt konsentrasjon av klorider I tilfelle det er mulighet for frost, må anlegget tilføres nok frostvæske i forhold til den minimumstemperaturen som kan nås på plassen. Løsninger av vann og etylen-glykol vil føre til en reduksjon i ytelsen på varmepumpen. Det må maksimum være 35 % etylenglykol i anlegget. Dette tilsvarer minus 20 C. 2.7 OPPFYLLING AV DET HYDRAULISKE ANLEGGET Når de hydrauliske tilkoblingene er fullført, må systemet fylles. Samtidig, må luften som samler seg i rørsystemet utluftes gjennom luftepunkter strategisk plassert i anlegget, og i innedelen til varmepumpen. Først når anlegget er fullstendig oppfylt og utluftet kan strømforsyningen slås på. Varmepumpen må ikke startes opp uten vann i rørnettet! Når anlegget er fylt opp og utluftet kan sirkulasjonspumpen startes opp. Det anbefales å midlertidig tvangskjøre sirkulasjonspumpen i 15 minutter ved å aktivere parameter FPA (se kapittel 3.4 sjekk av sirkulasjonspumpe). Dersom man bruker flere pumper i anlegget, må også disse idriftsettes i siste fase av oppfyllingen av anlegget. Systemets driftstrykk må ikke overstige 1,5 BAR med pumpen av. For å teste systemet for lekkasjer kan trykket økes til maks 3 BAR, for så å tømmes slik at man har et trykk på 1,5 BAR. 2.8 KLARGJØRING AV SIRKULASJONSPUMPE (fig. 22) 22 Dersom det under første oppstart av sirkulasjonspum pen, vises AL6 på kontrollpanelet, sjekk at alle relevante ventiler er åpne, at minst en kurs er åpen og at filteret ikke er tett. Etter fjerning av årsak kan alarmen resettes ved å trykke på ON knappen i 10 sekunder (se fig 30 knapp 8). For å starte sirkulasjonspumpen, fjerne braketten som vist i figur 22 19

20 ELEKTRISKE TILKOBLINGER (fig. 23, 24, 25, 26) De elektriske koblinger må gjøres i samsvar med instruksjonene i denne manualen og i henhold til gjeldende lover og regler. Ufullstendig elektriske koblinger eller for lite kapasitet på strømnettet kan føre til støt eller brann. Advarsel: Det må legges frem egen kurs både til inne- og utedelen. Utedelen må beskyttes med motorvernbryter eller passende sikring. Bruk aldri en strømkilde som et annet utstyr er tilkoblet! For tilkobling til inne/utedel, sørg for at kabelen mellom sikringsskap og varmepumpe er uavbrutt, og at kabelen ikke går via koblingsboks. Dersom dette ikke er overholdt, eller at kabeltversnittet er for lite, kan dette føre til overoppheting, støt og brann. For de elektriske forbindelsene mellom inne- og utedel, bruk spesifiserte typer kabler; fest kablene sikkert ved hjelp av kabelfeste inne enheten, slik at ikke terminalene utsettes for ytre stress. Ufullstendig eller løse tilkoblinger kan føre til overoppheting eller brann. Etter at alle elektriske tilkoblinger er utført, sørg for at ikke kablene ligger i spenn, eller utøver belastning på deksler eller på det elektriske koblingspanelet Dersom det har lekket ut kjølemedie under tilkobling av kjølerørene eller oppfylling. Sørg for at området er skikkelig utluftet. Skulle kjølemiddelet utsettes for brann vil det dannes giftig gass. Sørg for at strømforsyningen er slått av, før du utfører arbeid på inne- eller utedelen. For de elektriske tilkoblingene, se fig. 23, 24, 25, 26. Det elektriske spenningsnivået må være i henhold til det som fremgår på merkeskiltet på varmepumpen, enten 230V eller 400V avhengig av hvilken varmepumpe som er valgt. Kablene som skal inn på tilkoblingsklemmene i det elektriske koblingspanelet, må være utstyrt med tilpassede endehylser før de blir satt inn i klemmebrettet. De elektriske kursene til inne, og utedelen må være tilstrekkelig dimensjonert, for å unngå spenningsfall eller overoppheting av kablene. Den elektriske kursen til utedelen, må kunne skilles fra strømnettet med en termomagnetisk effektbryter (overspenningsvern) og et differensial-relé (jordfeilbryter), kalibrert i henhold til gjeldende krav og regler. Se tabell i fig. 26. Kursen til innedelen er allerede beskyttet internt i det elektriske koblingspanelet, med termomagnetisk sikring foran varmeelementene. Se kapittel Installasjon av et differensial-relé (jordfeilbryter) anbefales. Kontroller at spenningsnivået ikke avviker mer enn + / -10 % av nominell verdi, når kompressoren er i drift den. NB! Det er ikke tillatt å bruke kjøle- eller vannrør til jording av verken inne, eller utedel. Produsenten, eller SGP Varmeteknikk AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes manglende jording eller unnlatelse av å oppfylle de krav som er angitt i denne manualen. 20

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer