Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp."

Transkript

1 Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel: E-post:

2 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon Symboler Redaksjonelle piktogrammer Sikkerhets piktogrammer Advarsler Viktige sikkerhetsforbehold Mottak og utpakking Ekstern utedel SHERPA luft/vann varmepumpe Innedel SHERPA luft/vann varmepumpe Liste over hovedkomponenter SHERPA utedel Liste over hovedkomponenter SHERPA innedel 9 2 MONTERING 2.1 Montering av innedel Åpning av deksler Tilgang til interne komponenter Montering av utedel Driftsgrenser utedel SHERPA luft/vann varmepumpe Tilkobling av kjølerør mellom innedel og utedel Testing og sjekk av kjølekrets Påfylling av ekstra kuldemedium Hydrauliske koblinger Hydraulikkrets Referanseverdier for systemvannet Oppfylling av det hydrauliske anlegget Klargjøring av sirkulasjonspumpe Elektriske tilkoblinger Tilgang til elektriske tilkoblinger Oversikt over dimensjon på tilkoblingskabler Elektriske tilkoblinger Kontroll av installasjon Forberedelse til første oppstart varmepumpe Kontroller under og etter første oppstart 25 2

3 3 BRUK OG VEDLIKEHOLD 3.1 Kontrollpanel innedel Beskrivelse av kontrollpanelet Akrivering og brukerfunksjoner Aktivering Innstilling og overvåking av temperatursettpunkter Brukermeny Innstilling av brukerparametere Aktivering og servicefunksjoner Innstilling av parametere i servicemenyen Deaktivering og avstenging i lengre perioder Rengjøring Planlagt vedlikehold Alarmer Alarmer på internt display Alarmer på eksternt display 42 3

4 1 1 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON SGP Varmeteknikk AS og Olimpia Splendid vil først og fremst takke deg for at du valgte et av våre produkter og at du kjøpte denne SHERPA luft-vann varmepumpen. Vi er sikker på at du vil være fornøyd med valget fordi Olimpia Splendid representerer førsteklasses varmepumpeteknologi til fornuftige priser, og vil være med på å gi komfort til ditt hjem i mange år fremover. Denne manualen er laget med sikte på å gi deg all den informasjon som er nødvendig for at du best mulig skal kunne operere varmepumpen. Vi ber deg derfor å studere denne nøye før du starter opp anlegget. Ved å følge rådene i denne håndboken, vil luft-vann varmepumpen som du har kjøpt operere uten problemer og vil gi deg optimal komfort med minimale energikostnader. OBS! Håndboken er delt inn i tre kapitler: Kapittel 1 Generell informasjon Rettet mot den autoriserte installatøren og sluttbrukeren. Kapittelet inneholder informasjon, tekniske data og viktige advarsler som må overholdes før du installerer og tar i bruk varmepumpen. Kapittel 2 Montering Utelukkende rettet mot en faglært installatør. Det inneholder all informasjon som er nødvendig for plassering og montering av varmepumpen på det sted hvor den skal installeres. Installasjon av luft-vann-varmepumpe gjort av ikke-spesialisert personell vil oppheve garantien fullstendig. Kapittel 3 Bruk og vedlikehold Inneholder viktig informasjon for å forstå bruken og programmering av varmepumpen. Kapittelet inneholder også de vanligste vedlikeholdsrutiner som må opprettholdes. Dette er en juridisk reservert dokument og reproduksjon eller overføring til tredjepart uten eksplisitt tillatelse fra SGP Varmeteknikk AS/ OLIMPIA SPLENDID er ikke tillatt. Produktet kan bli gjenstand for oppdatering og kan derfor se annerledes ut enn slik den fremkommer i denne manualen, uten at dette på noen måte opphever innholdet. Les denne manualen nøye før du utfører en operasjon (installasjon, vedlikehold, bruk), og følg instruksjonene i hvert kapittel. PRODUSENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM SOM FØLGE AV AVVIK FRA INSTRUKSJONENE I DENNE MANUALEN. Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å endre sine modeller, uten å endre de grunnleggende egenskapene som er beskrevet i denne manualen. Installasjon og vedlikehold av aircondition som dette kan være farlig som de inneholder en kjølende gass under trykk samt deler under spenning. Installasjon, vedlikehold og første gangs idriftsettelse må derfor kun utføres av autorisert og kvalifisert personell (se første oppstartskjema festet til varmepumpen). Dette produktet er i samsvar med følgende europeiske direktiver: Low voltage 2006/95/EC Electromagnetic compatibility 2004/108/EC Use restrictions of hazardous substances in electrical and electronic devices 2002/95/EF (RoHS); Waste electrical and electronic equipment 2002/96/EF (WEEE) and subsequent amendments. Dersom man ikke etterkommer instruksjonene i denne håndboken, og kjører varmepumpen utover tillatt temperaturområde vil dette medføre at garantien blir opphevet. Rutinemessig vedlikehold og generell utvendig rengjøring kan også gjøres av sluttbrukeren, da dette ansees som ufarlig. 4

5 1 Under montering, vedlikehold og drift, ta alltid hensyn til advarslene som beskrives i denne manualen og på etikettene festet inne i apparatet. Utøv sunn fornuft og følg alltid de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler som gjelder for installasjonen. Bruk alltid hansker og vernebriller ved arbeid på kjølekretsen. Luft-vann varmepumper MÅ ALDRI monteres i rom hvor det er brennbar eller eksplosiv gass, høy luftfuktighet (vaskerom, drivhus osv.), eller i rom der det er andre maskiner som genererer mye varme. Ved eventuell utskifting av komponenter, bruk alltid OLIMPIA SPLENDID originale reservedeler. Viktig! For å forhindre fare for elektrisk støt, må hovedbryterne kobles fra før man utfører elektriske koblinger og gjennomføring av vedlikehold på varmepumpen. Sørg for at alt personell som er ansvarlige for transport og installasjon av apparatet er klar over disse instruksjonene. Fjerning og deponering Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke må anses som normalt husholdningsavfall, men det må tas med til et passende sted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved deponering av dette produktet på riktig måte, unngår man å forårsake potensielt negative konsekvenser både for miljøet og for helsen. Ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kan fås fra ditt lokale renovasjonsselskap, avfallsdeponi, eller hos forhandleren der du kjøpte produktet. 1.2 SYMBOLER Piktogrammene vist i neste kapittel gi de opplysninger som er nødvendig for riktig bruk av apparatet på en rask og umiskjennelig måte Redaksjonelle piktogrammer Service Refererer til situasjoner der du bør informere kundeservice-avdeling i selskapet du kjøpte produktet hos. Pekefinger Avsnitt merket med dette symbolet inneholder svært viktig informasjon og anbefalinger, særlig når det gjelder sikkerhet. Unnlatelse av å overholde dem kan resultere i: - Fare for operatørenes sikkerhet - Tap av garantien - Ansvarsfraskrivelse hos produsenten. Oppreist hånd Refererer til handlinger som absolutt ikke må utføres Sikkerhets piktogrammer Fare for høy spenning Signaler til personell at operasjonen beskrevet kan føre til fysiske skader, hvis ikke utført i henhold til sikkerhetsforskrifter Generisk fare Signaler at operasjonen beskrevet kan føre til fysiske skader, hvis ikke utført i henhold til sikkerhetsforskriftene. Fare for varme Signaler at hvis operasjonen beskrevet ikke utføres strengt til sikkerhetsforskrifter, det er fare for forbrenning kontakt med veldig varme komponenter. 5

6 1 1.3 ADVARSLER Installasjonen må utføres av autorisert forhandler eller av andre kvalifiserte personer. Hvis installasjonene ikke er utført riktig, kan det føre til risiko for vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Installer luft-vann-varmepumpen ved å følge instruksjonene angitt i denne manualen. Hvis installasjonene ikke er utført riktig, kan det føre til risiko for vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Det anbefales å utelukkende bruke komponentene som er spesielt utviklet for apparatet. Bruk av andre komponenter kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Etter at installasjonen er utført, skal det alltid utføres lekkasjekontroll på kjølekrets og vannkrets. Hvis kjølemediet utsettes for ild, vil dette produsere giftig gass! Ved installasjon eller re-installasjon av systemet, sørg for at ingen andre stoffer enn R410A har trengt kjølekretsen. Vann eller luft i kjølekretsen kan gjøre alvorlig skade på personer og produktet. OLIMPIA SPLENDID produkter må installeres av en autorisert installatør som på ferdigstillelse av arbeidet, vil gi ut en samsvarserklæring til sluttkunden i samsvar med gjeldende regelverk og de retningslinjer gitt av OLIMPIA SPLENDID i denne manualen. Ved vannlekkasjer, slå først av enheten, steng så strømtilgangen både på ute og innedel enten ved bryter montert foran utstyret eller i sikringsskapet. Ta kontakt med autorisert installatør så raskt som mulig for å utbedre feilen/skaden. Er det montert inn en kjele i vannsystemet, må det sikres at det ikke sirkulerer vann med høyere temperatur enn 65 C gjennom varmepumpen når denne er i drift. Denne manualen er en integrert del av apparatet og må derfor tas godt vare på, og alltid oppbevares i nærheten av apparatet. Dersom manualen skadet eller tapt, kan du be om å få et nytt av din lokale forhandler eller kontakte SGP Varmeteknikk AS på e-post: Sørg for at varmepumpen er skikkelig jordet. Ikke jord apparatet til eksisterende rørsystem. Hvis ikke jordingen utføres riktig, kan dette føre til elektrisk støt; høy intensitet og momentan overstrøm på grunn av lyn eller andre årsaker som kan skade varmepumpen En lekkasjeindikator bør installeres; unnlatelse av å installere denne enheten kan føre til elektrisk sjokk. 1.4 VIKTIGE SIKKERHETSFORBEHOLD Husk at noen grunnleggende sikkerhetsregler bør følges når du bruker et produkt som bruker strøm og vann, for eksempel: Varmepumpen må ikke benyttes av barn eller andre personer som ikke fullt ut forstår alvoret, uten tilsyn av voksne. Det er ikke tillatt å berøre apparatet med våte hender eller kroppen når man er barbent. Rengjøring må ikke gjøres uten at hovedbryteren til varmepumpen er slått av. Det er ikke tillatt å endre eller justere sikkerhetsfunksjoner på enheten uten autorisasjon og anvisninger fra produsenten. Det er ikke tillatt å dra, klippe eller knyte de elektriske kablene som kommer ut av apparatet, selv om de er koblet fra strømnettet. 6

7 1 1 Det er ikke tillatt å dytte gjenstander eller noe annet gjennom luftinntak eller luftutløp på utedelen. Det er ikke tillatt å åpne dører eller deksler til inne eller utedel uten at hovedbryteren først er slått AV. Kast alltid emballasjen på en forskriftsmessig måte og aldri innen rekkevidde for barn, da dette kan være en potensiell fare. Ikke la R-410A slippe ut i atmosfæren, R410A er en klimagass, som siden 1975 er nevnt i Kyoto-protokollen som "Global-Warming Potential (GWP)". 1.5 MOTTAK OG UTPAKKING Produktet er pakket av kompetent personell ved hjelp av egnede materialer. Enheten er levert i komplett og i perfekt stand. Men for å være sikker på at det ikke er transportskade på produktet, ta hensyn til følgende: Ved mottak av varer, sjekk om pakningen er skadet. I så fall aksepter varene med forbehold, og få tran sportøren til å skrive under på pakkseddel og bekrefte skaden. Ta bilder av skaden og ta kontakt med leverandøren. Pakk ut og sjekk innholdet mot pakkseddelen. Kontroller at ingen av komponentene har blitt skadet under transport. Dersom det er skade på kom ponentene, ta straks kontakt med transportøren eller leverandøren, senest innen 3 dager og ta bilder av skaden som bevis. Ta evt. kontakt med SGP Varmeteknikk AS på e-post: EKSTERN UTEDEL SHARPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig. 1) SHERPA luft/vann utedel er tilgjengelig i seks modeller. OS-CEBSH 24EI OS-CEBCH 36EI OS-CEBCH 48EI OS-CEBTH 48EI OS-CEBCH 60EI OS-CEBTH 60EI Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg

8 INNEDEL SHARPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig. 2) SHERPA luft/vann innedel er tilgjengelig i fire modeller. SMALL SMALL 3W BIG BIG 3W Bredde mm Dybde (+ kontrollpanel) mm Høyde mm Vekt kg 36 36, ,3 1.8 LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER SHERPA UTEDEL (fig. 3) A Systemvann inn (RETUR) B Sikkerhetsventil 3 bar C Loddet plate-varmeveksler D Strømningsvakt E Manometer F Ekspansjonstank G Elektrisk back-up 2x1,5 kw (Sherpa 7/11) eller 2x3 kw (Sherpa 13/16) H Automatisk luftepotte I Sirkulasjonspumpe K 3-veis ventil (integrert i innedel med 3-veis L versjon med tappevannsprioritering) Systemvann ut (TUR) 3 M Systemvann ut ved tappevannsprioritering (kun 3-veis versjon) N Feste for elektronisk kontrollpanel H G O Kontrollpanel P Sikkerhetstermostat elektriske varmeelementer Q med manuell re-start Q Sikkerhetstermostat elektriske varmeelementer med automatisk re-start I R Hovedbryter B E K A P D F C O N M L R 8

9 LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER SHARPA INNEDEL Varmepumpen leveres med standart pakning bestående av papp og en serie av ekspandert polystyren beskyttelse. Det er en liten pall under den eksterne utedelen for enklere transport. Innedelen er utstyrt med håndtak som forenkler inntransportering. Følgende deler følger med i innedelen: Veggbrakett for montering av innedel til vegg (ligger inne i innedelen) Mal for veggmontering Y-formet sil filter med en "FF" tilkobling, 0,4 mm maskevidde 3 stk. 1" kuleventiler (3-veis versjon) Mal for å plassere enheten på veggen 2 MONTERING Følg instruksjonene i denne manualen nøye, for å oppnå en vellykket installasjon og optimal ytelse fra varmepumpen. Mangelfull installasjon, eller vesentlige avvik fra instruksjonene i denne manualen kan medføre skade på varmepumpen, og i verste fall personer. Garantien vil som følge av dette bortfalle i sin helhet og frita produsenten og SGP Varmeteknikk AS fra ethvert ansvar for skader som oppstår i forbindelse, eller som følge av installasjonen. Det elektriske anlegget må være i samsvar med gjeldende forskrifter, og være korrekt jordet. Varmepumpen må installeres i riktig stilling, slik at vedlikehold skal utføres. 2.1 MONTERING AV INNEDEL (fig. 4, 5, 6, 7, 8) Forbered følgende: 4 stk. M10 plugger som er egnet til veggen innedelen skal monteres på La det være nok plass, minst 25 cm på sidene og over innedelen, slik at dekslene enkelt kan demonteres og vedlikehold utføres. Et nærliggende sluk eller dreneringssted. Fremlegg av tilpassende strømforsyning nær innedelen En vannforsyning til å fylle den hydrauliske kretsen Kommunikasjon-kabel mellom intern enhet og den eksterne enheten (se kap ) Innedelen skal alltid monteres på veggen i hodehøyde, inne i boligen. For installasjon og plassering av rørene, se fig. 4 og bruk malen som følger med enheten. 4 9

10 Åpning av deksler (fig. 5) Åpne dekselet til kontrollpanelet ved å trekke den øvre delen utover (se fig. 5 A.). Dekslet åpnes nedover. Skru ut skruen som frontpanelet (se fig. 5 B). Løft frontpanelet og dra det mot deg (se fig. 5 C). 5 C A B Tilgang til interne komponenter (fig. 6, 7, 8) For å få tilgang til elektriske tilkoblingen koblingene, fjern de to skruene som fester dekselet på venstre side (se fig. 6 A). B A 10

11 2 2 7 For å få tilgang til komponentene bak det elektriske koblingspanelet, fjerne de fire skruene som fester koblingsskapet og dra venstre side ut (se fig. 7 A). Hengslene er på høyre side. Det elektriske panelet kan tas av og festes med sporene på høyre side i panelet (figur 7). Dette gjør det mulig å få tilgang til alle komponenter inne i innedelen, og tilkobling, utskifting eller vedlikehold kan gjøres på en enkel måte. A A Følgende komponenter er plassert inne i det elektriske koblingspanelet (fig. 8): A Inntak for strømforsyning B Koblingslist for strømforsyning C Rekkeklemme for elektriske tilkoblinger D Kabelfeste E Effektbryter for elektriske varmeelementer F Sikkerhetskontaktor for elektriske varmeelementer G Rele for varmeelementer H EMC filter I Elektronisk kretskort L Sikring 250V 5A T 8 I G G H L F E B D D C D D D D A D 11

12 MONTERING AV UTEDEL (fig. 9) Ved montering av SHERPA utedel skal følgende hensyn tas: Installer utedelen på et solid fundament som er i stand til å støtte varmepumpens vekt. Dersom utedelen ikke er tilstrekkelig festet til fundamentet, kan dette føre til skade på person eller eiendom dersom den skulle løsne fra fundamentet. Det er svært viktig at man velger en plassering av utedelen som sikrer tilstrekkelig beskyttelse av enheten mot støt/slag eller følgeskader. Velg et sted som er tilstrekkelig ventilert og der utetemperaturen om sommeren ikke overstiger 46 C Sørg for god plass rundt enheten for avrenning av kondensvann Forbered et lag med grus under enheten for drenering av kondensvannet. Sørg for nok plass under utedelen slik at ikke kondensvannet fryser og bygger seg opp over ribbene på utedelen. Dette vil føre til skade (lekkasje på kjølekretsen) på utedelen og varmepumpen kan stoppe å fungere. På plasser med store snømengder må utedelen plasseres i god høyde over referanseverdien, slik at ikke snø får bygge seg opp over ribbene på utedelen. Sjekk alltid at det ikke bygger seg opp snø/is og fjern denne om nødvendig. Ta hensyn til vindforholdene på stedet og pass på at utedelen ikke er montert slik at vind blåser gjennom utedelen. Lag eventuelt et skjul slik at varmepumpen ligger i le for sterke vinder. Ta da spesielt hensyn til at det er god ventilering rundt utedelen slik at ikke dette påvirker virkningsgraden til varmepumpen. Det må minst være 25 cm. klaring på begge sider av utedelen for å sikre god ventilering. Forbered: Anti-vibrasjonsdempere Tilstrekkelig strømforsyning for tilkobling til utedelen 9 >60 cm >30cm >60cm >30cm >15cm >30cm SHERPA utedel leveres med beskyttelsesgitter til batteriet (kjøle/varme-veksleren). Dersom varmepumpen monteres i områder med høy luftfuktighet ved lave temperaturer kan dette føre til at det bygger seg opp rim og is mellom gitteret og batteriet. Dette vil igjen føre til lavere virkningsgrad på varmepumpen. Det anbefales derfor ikke å benytte dette gitteret på slike steder. 12

13 DRIFTSGRENER UTEDEL SHERPA LUFT/VANN VARMEPUMPE (fig.10) 10 Diagrammene i fig. 10 angir 2 driftsgrenser for varmepumpen. I varme/kjølemodus eller "kun" kjølemodus. Vanntemperatur = (LWT) og utetemperatur = (ODT). LWT C RISCALDAMENTO / HEATING ODT C LWT C ODT C 2.4 TILKOBLING AV KJØLERØR MELLOM INNEDEL OG UTEDEL (fig. 11, 12) Før plassering av ute og innedel, ta hensyn til begrensingene oppgitt i tabell nedenfor. Maksimal lengde på kjølerørene Maksimal høydeforskjell i meter mellom ute- og innedel, der utedelen er plassert høyere enn innedelen Maksimal høydeforskjell i meter mellom ute- og innedel, der utedelen er plassert lavere enn innedelen Dersom kjølerør er lenger enn 5 meter må det fylles ekstra kjølemedie (R410A) oppgitt i g/m. OSCEBSH 24EI OSCEBCH 36EI OSCEBCH 48EI OSCEBTH 48EI OSCEBCH 60EI OSCEBTH 60EI

14 2 2 Før tilkobling mellom ute og innedel, ta hensyn til følgende: Bruk utelukkende rør med diameter som er i samsvar med ønskede mål (5/8 " på gassrør og 3/8" på væskerør). Den maksimale lengden på kjølerør mellom ute og innedel, må være i samsvar med tabell 1 som vist over. Etterfylling av kjølemedie R410A må gjøres i henhold til kapittel Ikke installer inne/utedel utover den maksimalt tillatte høydeforskjellen oppgitt i tabell 1 over. Forsegl kjølekretsen ved å benytte isolerte kobberrør spesielt tilpasset kjølemontasje, og som er forseglet i endene. Bruk kun kobberrør beregnet for kjølemontasje. 11 Tilkobling til kjølekretsen i innedelen finnes bak det elektriske koblingspanelet (se fig. 11 A og B). Tilkoblingene til kjølekretsen på utedelen finnes på høyre side på utedelen og sikkerhetspanelet må fjernes for å få tilgang til koblingspunktene (se fig. 11 C og D). A B C D Fig. 11 A Fig. 11 B Fig. 11 C Fig. 11 D 5/8" tilkobling av gassledning innedel 3/8" tilkobling av væskeledning innedel 5/8" tilkobling av gassledning til ventil utedel 3/8" tilkobling av væskeledning utedel Sørg for at det er kortest mulig avstand mellom ute/innedel for å redusere lengden på kjølerørene, og unngå unødvendige bøyer for å sikre maksimal ytelse fra systemet. Sørg også for at kjølerørene legges i passende kapsling/kanal levert av din lokale kjøle/varme grossist. OBS! Det må også legges frem strøm- og signalkabel mellom ute og innedel! Kutt rørene ca. 3-4 cm lengre enn ønsket lengde. Viktig: Bruk rørkutter for å unngå kobberspon og rusk å komme inn i kjølekretsen. Vær forsiktig og ikke stramme rørkutteren for hardt til, slik at ikke kobberrørene blir sammenklemt. Fjern eventuelle grader ved hjelp av et egnet verktøy (brosj el.). Før flensing av kjølerøret, plasser tilkoblingsmutteren (se fig. 12 A). Sørg for at flensen blir perfekt, og uten sprekker, rynker eller folder. Bruk kun spesialverktøy beregnet for flensing av glødde kobberrør. (se fig. 12 B). Trekk til mutteren manuelt, og sørg for at røret ikke er i spenn sideveis. Stram så til mutteren ved å benytte en fastnøkkel og momentnøkkel (se fig. 13) Diameter 3/8" 34 Nm <Tiltrekkingsmoment <42 Nm Diameter 5/8" 68 Nm <Tiltrekkingsmoment <82 Nm 14

15 A B Testing og sjekking av kjølekrets (fig. 14, 15) Når kjølerørene er tilkoblet, sørg for at tilkoblingene er 100 % tette. For å kunne gjøre operasjonene som beskrevet nedenfor skal det benyttes spesialutstyr med manometer (servicemanifold) spesifikt for R410A og vakuumpumpe med minimum væskestrøm på 40 l/min. 14 B A C D 15 B C D E F E G A H Figur 14: A Ventiljustering (unbrako) B Beskyttelseskappe C Påfylling av R410A D Ventil Figur 15: A Servicemanifold B Vakuummeter (hvor gjeldende) C Vakuumpumpe D Slangeventil (åpen) E Union (lukket) F Gassledning G Væskeledning H Utedel 1 Skru av lokket på gassledningen union (se fig. 14 C) 2 Koble vakuumpumpe og servicemanifold til gassledningen med 5/16" slanger (se fig. 15). 3 Slå på pumpen og åpne ventilene på servicemanifolden. 4 Senk trykket til -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar). 5 Opprettholde vakuum i minst en time. 6 Steng ventilene på servicemanifolden og slå av pumpen. 7 Etter 5 minutter, gå til punkt 8 kun dersom trykket holder seg på -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar). Hvis trykket i kretsen har steget til en verdi som er høyere enn -101 kpa (-755 mmhg, -1 bar), vil det være nødvendig å søke etter lekkasjen (ved hjelp av såpeskum med kjølekretsen fylt med nitrogen ~ 30 bar); Når lekkasjen er identifisert og reparert, start på nytt fra punkt 3. 8 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å åpne den flytende ventilstammen før det kan åpnes helt. 9 Bruk en 5 mm unbrakonøkkel til helt åpen gassen ventilstammen. 10 Fjern slangen koblet til gassrøret. 11 Skru på igjen kapslingsmutteren til gassledningen og fest den med en skiftenøkkel eller fastnøkkel. 12 Sett på igjen beskyttelseskappene på gass og væske ventilspindlene og fest dem. 15

16 Påfylling av ekstra kuldemedium (fig.16, 17) Dersom kjølerørene er lenger enn 5 meter må det etterfylles kjølemedie i henhold til tabell 1 i kapittel 2.4. Fyll ut etiketten som vist i fig. 16 Noter fylling levert med utedelen (A) og i tillegg ekstra fylling kjølemedie i henhold til tabell 1 (B), og den totale fyllingen for systemet (A + B) A B C D E F E G H Figur 17: A Servicemanifold B Vakuummeter (hvor gjeldende) C Vakuumpumpe D Slangeventil (åpen) E Union (lukket) F Gassledning G Væskeledning H Utedel 2.5 HYDRAULISKE KOBLINGER (fig. 18, 19, 20, 21) Valget og installasjonen av komponenter er bestemt av installatøren, som må drive i samsvar med god håndverksmessig utførelse og gjeldende lovgivning. Før du kobler rørene, sikre at de er fri for steiner, grus, rust, rusk eller eventuelle fremmedlegemer som kan skade systemet. Det er god praksis å lage en by-pass i rørsystemet slik at innedelen ikke behøver å bli frakoblet for å rense varmeveksleren. Tilkoblingsrørene må klamres, slik at vekten ikke hviler på innedelen. De hydrauliske tilkoblingene er plassert i bunnen av innedelen (se fig. 18)

17 2 2 De hydrauliske tilkoblingene skal ferdigstilles ved å installere: Lufteventiler på de høyeste punktene i røropplegget Fleksible tilkoblinger mellom innedel og røropplegg. Dette kan for eksempel være fleksible tilkoblingsslanger eller gummikompensator. Tilstrekkelig med avstengningsventiler i rørsystemet Filter som plasseres på retur fra det hydrauliske anlegget tilbake til innedelen sammen med varmepumpen leveres et filter med 0,4 mm maskevidde. Isolere alle rør og koblinger mot varmetap. Minste nominelle diameter på tilkoblingsrørene 1". For å sikre enkel tilgang til vedlikehold og reparasjon av det hydrauliske anlegget er det nødvendig med tilstrekkelig med avstengningsventiler foran de viktigste hovedkomponentene i anlegget, som varmepumpe, akkumuleringstank fordelestokk etc. Tabell 2.2 nedenfor viser de egenskapene det hydrauliske systemet må ha. Nominell sirkulert vannmengde* Systemets vanninnhold Systemets driftstrykk Statisk høyde i anlegget (høydedifferanse) Enhet OSCEBSH OSCEBCH 24EI 36EI I.U. SHERPA SMALL OSCEBCH 48EI OSCEBTH OS-CEBCH 48EI 60EI I.U. SHERPA BIG OS-CEBTH 60EI l/s 0,31 0,52 0,62 0,62 0,69 0,79 Min l Maks* l Maks kpa Maks m * For systemer ved bakkenivå ** Med maksimal system vanntemperatur 35 C Grafene i fig. 19 viser pumpekarakteristikken til sirkulasjonspumpen som følger med varmepumpens innedel. Oppgitt i kpa (løftehøyde/trykktap) og l/h (liter/time). 19 kpa U.I. SMALL l/h Vmax Vmed Vmin kpa U.I. BIG l/h Vmax Vmed Vmin Dersom trykktapet er for stort må det innmonteres et hydraulisk skille mellom varmepumpens innedel og det hydrauliske anlegget (dette kan for eksempel være en akkumulatortank.), i tillegg til en ekstra sirkulasjonspumpe. Sjekk at det hydrauliske systemet har tilstrekkelig vannvolum i henhold til tabell 2.2 over, for å sikre god systemdrift. Sørg for at alle rør og deler er tilstrekkelig isolert mot varme/kjøletap, for å sikre optimal virkningsgrad fra systemet. Ved kjøledrift må rørene isoleres med Armaflex eller tilsvarende for å unngå kondensering. For å hindre at det danner seg luftlommer inne i rørkretsen, må det installeres tilstrekkelig med luftepunkter på høye steder, eller der hvor luft kan samle seg. Ved bruk av automatisk luftepotte, skal denne kunne stenges helt av når anlegget er igangkjørt. Det anbefales derfor å sette inn en avstengningsventil foran denne. 17

18 2 2 2 Når røropplegget er ferdig koblet og fri for lekkasjer, kan du fjerne festebraketten som fester sirkulasjonspumpen ved å skru ut mutteren (se fig. 20 A) Sett på plass mutteren igjen etter at braketten er fjernet (se fig. 20 B). 20 A B Hydraulikkrets (fig. 21) Det hydrauliske diagrammet i fig. 21 viser de viktigste komponentene og delene i et typisk hydraulisk rørsystem A B F E D C 1 Systemvann inn (RETUR) 2 Sikkerhetsventil (3 bar) Installer filter med 0,4 mm maskevidde, på systemets retur. 3 Manometer / trykkmåler 4 Temperaturføler på systemvannets retur T1 5 Varmeveksler 6 Temperaturføler på systemvannets tur T2 7 Strømningsvakt 8 Ekspansjonstank 9 Elektrisk varmeelement 10 Automatisk luftepotte 11 Sirkulasjonspumpe 12 3-veis ventil (integrert i innedel med 3-veis versjon med tappevannsprioritering) 13 Systemvann ut (TUR) 14 Systemvann ut (TUR) for produksjon av varmt tappevann 15 Filter (0,4 mm maskevidde) 16 Tilkobling kjølerør 17 Temperaturføler på for varmt tappevann T3, ved 3-veis ventil med tappevannsprioritering 18 A SHERPA innedel B SHERPA utedel C Varmesystem (viftekonvektorer, gulvvarme, radiatorer etc.) D Varmtvannsbereder med spiral for oppvarming av tappevann E Ekstra varmekilde (f.eks. gasskjel)

19 REFERANSEVERDIER FOR SYSTEMVANNET ph: Mellom 6.5 og 7.8 Elektrisk konduktivitet: Mellom 250 og 800 ms/cm Total hardhet: Mellom 0,5 og 2 mmol/l Jerninnhold: Under 0,02 ppm. Manganinnhold: Under 0,05 ppm. Innhold av Klorider: Under 250 ppm. Innhold av svovel: Fraværende Innhold av Ammonium-ioner: Fraværende Dersom vannets totale hardhet overstiger 2 mmol/l, eller vannkvaliteten går utover referanseverdien som vist over. Ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke tiltak som må gjøres. Bore eller grunnvann som ikke er ikke fra det kommunale vannforsyningssystemet, skal alltid analyseres nøye og om nødvendig behandles med egnede systemer. Hvis du installerer en vann-mykner i anlegget, Ikke juster hardheten til lavere enn 0,5 mmol/l. I tillegg må det gjøres tester i forhold til ph og saltholdighet, samt konsentrasjon av klorider I tilfelle det er mulighet for frost, må anlegget tilføres nok frostvæske i forhold til den minimumstemperaturen som kan nås på plassen. Løsninger av vann og etylen-glykol vil føre til en reduksjon i ytelsen på varmepumpen. Det må maksimum være 35 % etylenglykol i anlegget. Dette tilsvarer minus 20 C. 2.7 OPPFYLLING AV DET HYDRAULISKE ANLEGGET Når de hydrauliske tilkoblingene er fullført, må systemet fylles. Samtidig, må luften som samler seg i rørsystemet utluftes gjennom luftepunkter strategisk plassert i anlegget, og i innedelen til varmepumpen. Først når anlegget er fullstendig oppfylt og utluftet kan strømforsyningen slås på. Varmepumpen må ikke startes opp uten vann i rørnettet! Når anlegget er fylt opp og utluftet kan sirkulasjonspumpen startes opp. Det anbefales å midlertidig tvangskjøre sirkulasjonspumpen i 15 minutter ved å aktivere parameter FPA (se kapittel 3.4 sjekk av sirkulasjonspumpe). Dersom man bruker flere pumper i anlegget, må også disse idriftsettes i siste fase av oppfyllingen av anlegget. Systemets driftstrykk må ikke overstige 1,5 BAR med pumpen av. For å teste systemet for lekkasjer kan trykket økes til maks 3 BAR, for så å tømmes slik at man har et trykk på 1,5 BAR. 2.8 KLARGJØRING AV SIRKULASJONSPUMPE (fig. 22) 22 Dersom det under første oppstart av sirkulasjonspum pen, vises AL6 på kontrollpanelet, sjekk at alle relevante ventiler er åpne, at minst en kurs er åpen og at filteret ikke er tett. Etter fjerning av årsak kan alarmen resettes ved å trykke på ON knappen i 10 sekunder (se fig 30 knapp 8). For å starte sirkulasjonspumpen, fjerne braketten som vist i figur 22 19

20 ELEKTRISKE TILKOBLINGER (fig. 23, 24, 25, 26) De elektriske koblinger må gjøres i samsvar med instruksjonene i denne manualen og i henhold til gjeldende lover og regler. Ufullstendig elektriske koblinger eller for lite kapasitet på strømnettet kan føre til støt eller brann. Advarsel: Det må legges frem egen kurs både til inne- og utedelen. Utedelen må beskyttes med motorvernbryter eller passende sikring. Bruk aldri en strømkilde som et annet utstyr er tilkoblet! For tilkobling til inne/utedel, sørg for at kabelen mellom sikringsskap og varmepumpe er uavbrutt, og at kabelen ikke går via koblingsboks. Dersom dette ikke er overholdt, eller at kabeltversnittet er for lite, kan dette føre til overoppheting, støt og brann. For de elektriske forbindelsene mellom inne- og utedel, bruk spesifiserte typer kabler; fest kablene sikkert ved hjelp av kabelfeste inne enheten, slik at ikke terminalene utsettes for ytre stress. Ufullstendig eller løse tilkoblinger kan føre til overoppheting eller brann. Etter at alle elektriske tilkoblinger er utført, sørg for at ikke kablene ligger i spenn, eller utøver belastning på deksler eller på det elektriske koblingspanelet Dersom det har lekket ut kjølemedie under tilkobling av kjølerørene eller oppfylling. Sørg for at området er skikkelig utluftet. Skulle kjølemiddelet utsettes for brann vil det dannes giftig gass. Sørg for at strømforsyningen er slått av, før du utfører arbeid på inne- eller utedelen. For de elektriske tilkoblingene, se fig. 23, 24, 25, 26. Det elektriske spenningsnivået må være i henhold til det som fremgår på merkeskiltet på varmepumpen, enten 230V eller 400V avhengig av hvilken varmepumpe som er valgt. Kablene som skal inn på tilkoblingsklemmene i det elektriske koblingspanelet, må være utstyrt med tilpassede endehylser før de blir satt inn i klemmebrettet. De elektriske kursene til inne, og utedelen må være tilstrekkelig dimensjonert, for å unngå spenningsfall eller overoppheting av kablene. Den elektriske kursen til utedelen, må kunne skilles fra strømnettet med en termomagnetisk effektbryter (overspenningsvern) og et differensial-relé (jordfeilbryter), kalibrert i henhold til gjeldende krav og regler. Se tabell i fig. 26. Kursen til innedelen er allerede beskyttet internt i det elektriske koblingspanelet, med termomagnetisk sikring foran varmeelementene. Se kapittel Installasjon av et differensial-relé (jordfeilbryter) anbefales. Kontroller at spenningsnivået ikke avviker mer enn + / -10 % av nominell verdi, når kompressoren er i drift den. NB! Det er ikke tillatt å bruke kjøle- eller vannrør til jording av verken inne, eller utedel. Produsenten, eller SGP Varmeteknikk AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes manglende jording eller unnlatelse av å oppfylle de krav som er angitt i denne manualen. 20

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer