Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS"

Transkript

1 Orkdal kommune Møteinnkalling Arkivsak: 409/2010 (KonSek) Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: Møterom 3215 (2. etg.), Rådhuset Dato: Tid: 12:45 Møtedeltakere fra KU: Nils Prestmo (leder) John Atle Krogstad (nestleder) Vigdis Troøyen Foseide Elsa Heggem Larsen Knut Bjørkli Andre: Sverre B. Midthjell (KonSek M-N IKS) Kopi Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS Gyldig forfall meldes snarest til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/sverre B. Midthjell på telefon eller epost Orkanger, Nils Prestmo Leder Sverre Bugge Midthjell Rådgiver Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Saksnr Innhold SAKSLISTE Lukket behandling Arkivsak PS 31/10 Godkjenning av protokoll fra møte / PS 32/10 Referatsaker 2010/ PS 33/10 PS 34/10 Orientering angående valg av energiløsninger for Grøtte skole Orientering angående tildeling av trygghetsalarmer 2009/ / PS 35/10 Orientering angående eierstrategier 2009/ PS 36/10 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS 2010/ PS 37/10 Møteplan for kontrollutvalget / PS 38/10 Eventuelt 2010/ arkivkode Side 1 av 22

2 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 2 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 31/10 Kontrollutvalg Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg 1 Protokoll fra møte Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Saksutredning Protokoll fra kontrollutvalgets møte legges fram til godkjenning. Protokollen er tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, ordfører og revisjonen. Side 2 av 22

3 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 3 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 32/10 Kontrollutvalg Referatsaker Vedlegg 1 Medlemsbrev nr. 2/2010 fra FKT 2 Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2011 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert: 1. Medlemsbrev nr. 2/2010 fra Forum for kontroll og tilsyn. 2. Invitasjon til Norsk kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse 2011 Side 3 av 22

4 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 4 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 33/10 Kontrollutvalg Orientering angående valg av energiløsninger for Grøtte skole Vedlegg 1 Samlet saksframstilling - kommunestyresak 48/10 - Grøtte skole energi 2 Brev fra KonSek til rådmannen og byggendemdas leder Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Redegjørelse for prosessen rundt valg av energiløsninger for Grøtte skole tas til orientering. Saksutredning Kommunestyret behandlet i sak PS 48/10 valg av energiløsning for utbyggingen ved Grøtte skole. Her ble det vedtatt å benytte varmepumpe som energiløsning, samt å legge til rette for tilknytting av fjernvarme. Av kostnadsvurderingen i saksutredningens punkt 5 fremgår det at det ved tidspunktet for kommunestyrets behandling allerede var boret to brønner for grunnvarme i tilknytning til anlegget, noe som gjorde denne løsningen økonomisk fordelaktig. I kontrollutvalget har det blitt stilt spørsmål ved hvorvidt beslutning om varmeløsning i praksis allerede var tatt av et annet organ, og iverksatt gjennom boring av brønner, før kommunestyret hadde saken til beslutning. Kontrollutvalget har tidligere fått overlevert muntlig informasjon fra kommunens administrasjon om at prøvebrønner var boret på bakgrunn av anbefaling fra eksterne rådgivere for å avdekke om varmepumpe med grunnvarme i det hele tatt var en aktuell løsning. Det har i etterkant av dette også blitt stilt spørsmål ved kostnaden på en slik boring, og om dette var en anskaffelse foretatt i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Rådmannen og byggendemdas leder har blitt anmodet til å orientere om denne prosessen i møtet. Side 4 av 22

5 Orkdal kommune Tekniske tjenester Saksframlegg Side 5 av 22 Saksbehandler Knut Solberg Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/10 Byggenemnda /10 Kommunestyre Grøtte skole energi Behandling i Kommunestyre Joar Syrstadeng, FrP, fremmet følgende forslag: Kommunestyret anbefaler flisfyring ut fra bl.a. miljøhensyn. Det legges til rette for tilkobling av fjernvarme. Avstemming Alt. Vot.: Byggenemnda tilråding vedtatt med 27 stemmer. Joar Syrstadengs forslag 4 stemmer (FrP 4) Vedtak i Kommunestyre Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Behandling i Byggenemnda Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Avstemming Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tilråding i Byggenemnda Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Side 5 av 22

6 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å legge til rette for en mulig fjernvarmeutbygging på Grøtte platået. Bakgrunn for saken I kommunestyrets møte ble følgende vedtatt: Kommunestyret ønsker at byggekomiteen besørger en utredning vedrørende valg av varmekilde for Grøtte platået. Følgende bygninger må inkluderes i utredningen: Samfunnshus, basseng, barnehage, barneskole og ungdomsskole. Utredningen må minst avklare de økonomiske forskjellene mellom valg av varmepumpe og biobrensel. I kommunestyrets møte ble kommunedelplanen for Orkanger, Fannrem og Gjølme behandlet. I kommunedelplanen for foreslås det en bestemmelse om at det kreves tilknytning til fjernvarmenettet eller benyttes biokjel ved bygninger over 500 kvm. Følgende står i klima- og energiplanen vedtatt : Overordnet mål og delmål i klima og energiplanen: - Orkdal kommune tar klima/miljøutfordringene på alvor og har miljøhensyn som bærende prinsipp i kommunal virksomhet. - Orkdal kommune skal redusere klimagassutslipp i stasjonær og mobil forbrenning med 10 % fra 2007 nivå innen Orkdal kommune skal arbeide for 100 % dekning med fjernvarme Orkanger/Fannrem/Gjølme samt arbeide for nærvarmeanlegg og fornybare energikilder i resten av kommunen innen Orkdal kommune skal redusere energiforbruket med 10 % i kommunale bygg fra 2008 nivå innen Vurdering Innledning Vi har bedt rådgiverne våre utforme del 1 til og med del 4. Disse delene omfatter spesifikt skolen, men prinsippet gjelder også for resten av Grøtte platået. Del 5 og del 6 gjelder for hele Grøtte platået. Del 1. Belastninger på miljø fra varmesentral ved Grøtte skole I forprosjektet for nye Grøtte skole er det beregnet at de byggene som skal tilknyttes ny varmesentral i skolen (barneskole, ungdomsskole med spesialromsfløy og samfunnshus med svømmebasseng) får et årlig varmebehov til byggoppvarming, tappevann, ventilasjon og bassengvann på kwt. Dette gir en årlig varmeleveranse (regner 85%) på kwt og behovet for spiss/reservevarme blir kwt/år A) Grunnvannsbasert varmepumpe. Varmepumpen vil forbruke omtrent kwt for å produsere kwt. Som en bonus vil det være lavtemperatur grunnvann tilgjengelig, ferdig lagt i rør inn til teknisk rom, disponibelt til klimakjøling uten kostnader til energi (frikjøling) eller miljøbelastning. Utslipp av CO2: Varmepumpen slipper ikke ut CO2. Men den bruker ca kwt/år elkraft. Det er ingen entydige regler for å beregne miljøbelastningen fra dette el.kraftforbruket i det norske strømnettet. Som kjent produseres nesten 100% av elkraften fra vannkraft og dette er uten CO2-utslipp. Hvis man regner at norsk strømproduksjon er fullt utnyttet, så må alt nytt forbruk utover eksisterende produksjonskapasitet dekkes fra import. I et slikt regnestykke blir det riktigst å regne med CO2-utslipp fra gjennomsnittlig europeisk strømproduksjon korrigert for nordiske forhold. Gjennomsnittlig produksjon av CO2 var i perioden gram/kwt i Norden. For Grøtte vil det tilsvare kg CO2/år til drift av varmepumpen. I norske fagmiljø for energi og klima hevder stadig flere at fortsatt satsning på Side 6 av 22

7 energieffektivisering og fornybare energikilder vil føre til et overskudd av norskprodusert elektrisk kraft. I dette bildet må norsk strømproduksjon regnes å ikke gi CO2- utslipp. Nærmiljø/lokal forurensning: Varmepumpen belaster ikke nærmiljøet. Kuldemediene som benyttes i dag er ikke skadelige for ozonlaget. B) Fliskjel. Fliskjelen skal levere kwt/år. Brennverdi antas ca 3 kwt/kg flis (varierer mellom 2.3 for vanninnhold 50 % til 3.8 for vanninnhold 25%). Forbruk av flis ca 150 tonn. Dette tilsvarer ca 600m3 flis. Utslipp av CO2: Flis med vanninnhold 35% har brennverdi 2255 kwt/m3 og produserer 774 kg CO2/m3 trevirke. For flisfyren på Grøtte skole vil det tilsvare en årlig produksjon av CO2 på kg. Dette har normalt vært regnet som klimanøytralt utslipp fordi ny skog vokser opp og binder tilsvarende mengde CO2. Men det er ikke full enighet om denne måten å betrakte klimautslipp fra forbrenning av biomasse, fordi gjenvokst i skogen tar flere ti-år. Utslippene av klimagasser som kommer fra hogst, flishugging og transport kommer i tillegg og er ikke klimanøytrale Nærmiljø/lokal forurensning: - Aske; omtrent 1 vekt- % av forbrent masse - Karbonmonoksid, svoveldioksid, nitrogenoksid, tjærestoffer og partikler (avhengig av kjeltype, drift av kjelen slik som dellastdrift og kvalitet på massen mest vanninnhold) - Miljøbelastning fra transport av flis - Flyveflis fra lossing av lastebil/tilhenger For begge alternativene: Spisslast/reservevarmekjel kan være basert på bio-olje, gass eller el. Om det velges varmepumpe eller flisfyring blir behovet for spisslast/reservevarme ganske likt (ca kwt/år) og vil resultere i samme belastning på miljøet. Del 2. Plassbehov A) Varmepumpe og spisslast/reservekjel Varmepumpen har små byggemål: L x B x H ca 2 x 1 x 2m. Den er i forprosjektet forutsatt installert i kjeller i eksisterende bygg (ved tilfluktsrommet) med spiss/reservekjel og varmedistribusjonssystem. B) Fliskjel (biokjel) Selve kjelen har små byggemål; i størrelsesorden som varmepumpen. Den trenger normalt i tillegg noe åpen gulvplass for service og rengjøring av heteflatene. Kjelen må monteres i ganske kort avstand til flislageret slik at ikke skruetransportøren fra flislageret til kjelen blir lang. Flislageret er normalt en ganske stor installasjon. Det bygges helst i betong som et lager under bakkenivå, slik at lastebiler eller traktortilhengere kan tippes direkte i lageret. Lageret bygges med hydraulisk opererte luker, og helst også med en form for vegger. Som beskyttelse mot vær og vind under tømming. Denne delen av installasjonen står oppe på bakken. Brannkrav vil føre til at en varmesentral må plasseres i egen bygning i god avstand fra skolens øvrige bygg. Del 3. Overgang fra varmepumpe til flisfyr (biokjel) og vice versa A) Overgang fra varmepumpe til flisfyr. Når det ved nybygging og rehabilitering legges til rette for varmepumpedrift, så velges radiatorer m.v. som lavtemperatursystem. Et slikt anlegg kan senere tilkobles flisfyr uten ombygning. På Grøtte er det aktuelt med grunnvannsbasert varmepumpe, og om et slikt anlegg først bygges, og det senere etterinstalleres flisfyring, så kan grunnvannsinntaket beholdes i tilfelle det er ønskelig å benytte det til klimakjøling (ved direkte varmeveksling og uten energikostnad). Ved overgang fra varmepumpe til flisfyring må det bygges ny varmesentral, mest sannsynlig i eget, frittstående bygg og det må legges isolerte fjernvarmerør mellom ny fyrsentral og skolen. Hvis dette kan være aktuelt, bør det allerede ved bygging av skolen monteres blindstusser på hovedsirkulasjonsrør som trekkes ut av bygning i retning mot aktuell lokalitet for ny varmesentral. Dette for å unngå kostbare bygningsmessige tilleggsarbeider ved en konvertering. B) Overgang fra biovarme til varmepumpe. Side 7 av 22

8 Hvis bygningene ved nybygg og rehabilitering prosjekteres for biovarme, bør allikevel radiatorene m.v. tilrettelegges for eventuell senere konvertering til varmepumpe. Rørsystemet for varmeanlegget er identisk Dvs at varmeanlegget bygges som 60/40 -system (vann med 60 grader celsius inn og 40 grader celsius ut) og ikke 80/60. for disse to systemene, men radiatorene og eventuelle andre heteflater er noe større i et 60/40-system. Videre vil en konvertering fra bio- til varmepumpedrift medføre boring av grunnvannsbrønn og legging av rør for grunnvann mellom brønn og teknisk rom. Varmepumpen kan installeres enten i teknisk rom i kjeller på skolen eller i frittliggende varmesentral for biokjel, forutsatt at denne bygges med noe ekstra plass for eventuell fremtidig montering av varmepumpe. Også om det kan bli aktuelt å konvertere fra bio til varmepumpe, bør det allerede nå legges rør som gjør konverteringen enklere. I dette tilfelle kan det være vannrør inn til teknisk rom, lagt i retning mot fremtidig grunnvannsbrønn. Del 4. Fremtidig tilkobling til fjernvarme. Hvis fjernvarmenettet i Orkanger blir forlenget til Grøtte-platået og det kan bli aktuelt å tilkoble dette til skolen, så kan det gjøres uten spesielle hensyn til varmeanlegget på skolen uavhengig om det installeres biokjel eller varmepumpe. Orkdal Fjernvarme har så høye temperaturer i nettet at både 80/60- og 60/40-systemer kan tilkobles uten tilpasninger. Hvis det kan bli aktuelt å tilkoble fjernvarme i framtiden, bør det legges til rette for dette på rørsiden i varmeanlegget allerede nå, slik at det unngås dyre bygningsmessige tilleggsarbeid senere for å legge fjernvarmerørene inn i varmesentralen. Ved omlegging til fjernvarme kan kjeler, varmepumpe og varmtvannsberedere fjernes og noe plass blir derfor disponibel til andre formål. Fjernvarmesentralen krever bare ca 1.5 x 2.5 m gulvareal. Del 5. Kostnadsvurdering Plan og forvaltnings avdelingen har den 27 mars 2009 fått utredet en rapport av Rambøll som omhandler alternative varmekilder for Grøtte platået, inklusive de nevnte bygninger. Denne rapporten benyttes som grunnlag for behandling av saken. Rapporten konkluderer som følger: Beregninger fra Orkdal fjernvarme viser at det ikke er lønnsomt å knytte til Grøtte og Helsetunet samt Mølla til fjernvarmenettet. For Grøtte platået gir alternativet med lokale varmepumper den beste løsningen. Et nærvarmeanlegg med biokjel er ikke konkurransedyktig, selv om biokjel alternativet gir en viss årlig besparelse i energi- og vedlikeholdskostnader. Følsomhetsanalyse viser at selv en økning i energipris el på 35% ikke vil endre denne konklusjonen. Det er også utarbeidet en rapport av Cowi som omhandler fjernvarmenettet. Rapporten oppsummerer med at det ikke er økonomisk forsvarlig å starte en lokal fjernvarmeutbygging på Fannrem. Fjernvarme er ikke vurdert da det i følge begge rapportene nevnt over ikke er økonomisk lønnsomt. Energiløsning Kraftpris [øre/kwh]* Årlig oppvarmingskostnad for Grøtte platået [kr]* Varmepumpe (luft vann) (1) 81, ,- Biokjel med flis (1) 99, ,- Biokjel med pellets (1) 104, ,- Ved leie av biokjel 10 år (2) 80, ,- Varmepumpe (vann-vann) (3) 65, ,- Ved leie av biokjel 10 år (4) 69, ,- * alle priser eks mva. (1) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er beregnet av Rambøll. (2) Spesifikk varmepris (øre/kwh) beregnet av Orkla Trebrensel. (3) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er antatt 20% besparelse i forhold til luft-vann (4) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er oppgitt av Orkla Trebrensel til Rambøll for Løkken. Rambøl har lagt til grunn en varmepumpe luft-vann. Orkdal kommune har lagt til grunn varmepumpe vann-vann. Det kan antas en besparelse på 10-30% med vann-vann fremfor luft-vann. Det er antatt 20% besparelse. Se foregående tabell Side 8 av 22

9 Orkdal kommune har boret to brønner på Grøtte platået allerede. Dette reduserer investeringskostnaden for varmepumpe og gir en lavere spesifikk varmepris. Del 6. Sammendrag Det er økonomisk mest gunstig å benytte vann-vann varmepumpe. Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på co2 forbruket på de ulike energiløsningene. Dersom kommunedelplanen bestemmer at det ikke skal benyttes varmepumpe, så vil biokjel være alternativet frem til en eventuell fjernvarmeutbygging. Videre fremdrift i prosjekteringen/utbyggingen av Grøtte Skole kan videreføres uten at det er avklart bioanlegg eller varmepumpe, men den videre prosjekteringen vil ikke kunne bli optimal. Blant annet vil man av tilpasningshensyn bygge varmeanlegget som 60/40 -system (vann med 60 grader celsius inn og 40 grader celsius ut). Dette vil øke kostnaden siden radiatorer må være ca 30% større. En utsettelse lenger enn høsten 2010 på valg av energiløsning kan få økonomiske konsekvenser som i stor grad vil dreie seg om prosjekteringskostnader, eventuelle avbestillingsgebyrer, ulemper ved å måtte montere utstyret senere enn normalt og lignende. Tilrådingens økonomiske konsekvenser I henhold til del 5. kostnadsvurdering. Konsekvenser for vedtatte målsettinger I forhold til overordnede målsetninger er miljøhensyn i saken gitt en grundig vurdering. Side 9 av 22

10 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 10 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 34/10 Kontrollutvalg Orientering angående tildeling av trygghetsalarmer Kontrollutvalgets innstilling Informasjon om kommunens parksis for saksbehandling og tildeling av trygghetsalarm tas til orientering. Saksutredning Det ble i kontrollutvalgets møte tatt opp spørsmål rundt kommunens praksis for tildeling av trygghetsalarmer. Spørsmålet ble tatt opp på bakgrunn av en henvendelse der en bruker av hjemmetjenesten beskriver å ha fått beskjed fra tjenesten om at det er svært lite vits i å søke om trygghetsalarm da det er vanskelig å få, og at det er svært lang saksbehandlingstid på tildeling. I gjeldende pleie- og omsorgsplan der det heter at det skal være lav terskel for å få alarm, og at målet er at de skal monteres innen 24 timer. Dersom beskrivelsen over er representativ for behandlingen av brukere som ønsker trygghetsalarm, kan praksis ikke sies å være i tråd med dette. Utdrag fra pleie- og omsorgsplan for s : Trygghetsalarm Status: Tildeling av trygghetsalarm skjer etter behovskartlegging. Terskelen for å få tildelt trygghetsalarm er forholdsvis lav, da det gir brukeren trygghet. Dette er samtidig en tjeneste, som gjør at brukeren føler trygghet, og at brukeren kan fungere godt på et lavt omsorgsnivå. Pr har kommunen 245 alarmer i bruk. De eldre alarmene byttes ut etter hvert. Det er avsatt en årlig sum i budsjettet til utskifting og økning av antall alarmer. Det ble i desember -05 installert ny mottaksenhet ved legevaktsentralen. Alle utløste alarmerkommer til denne sentralen son videreformidler til hjemmetjenesten. Utfordringer: Stadig etterspørsel etter trygghetsalarmer, slik at det kan bli noe ventetid før alarmen blir montert. Målet er å slippe ventetid. For dårlig system for testing av alarmer kan skape utrygghet. Side 10 av 22

11 Det er bare en person som monterer og vedlikeholder trygghetsalarmene. Sårbart i forhold til sykdom og avvikling av ferie. Minst 2 må kunne utføre oppdraget. 19 Strategier: - Fortsatt forholdsvis lav terskel for tildeling av trygghetsalarmer, da dette er en billig tjeneste - Flere alarmer for å unngå ventetid på montering - Bør ha flere personer som kanmontere og vedlikeholde alarmene. Forslag til tiltak: Tiltak Tiltak Organisering Kostnader Kommentarer nr. 7 Flere personer må få opplæring for å montere og vedlikeholde alarmer 8 Målet er: 24 t for å få montert Sampro /vaktmestertjeneste Dekkes innenfor budsjettrammer Dekkes innenfor budsjettrammer Vurdere eksisterende ressurser Flere alarmer. Flere må kunne motnere og følge opp alarmene. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Behovet for eventuell videre oppfølging bør vurderes av kontrollutvalget på bakgrunn av informasjonen som blir gitt. Side 11 av 22

12 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 12 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 35/10 Kontrollutvalg Orientering angående eierstrategier Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Informasjon om arbeidet med eierstrategier og eierstyring i Orkdal kommune tas til orientering. Bakgrunn for saken Kontrollutvalget behandlet i møte en sak om forarbeid til selskapskontroll. Som det fremgår av saken er det avgjørende for å kunne gjennomføre selskapskontroll at kommunen har tilstrekkelig klare målsetninger med sine eierskap. I følge anerkjente normer for godt offentlig eierskap bør kommunen også ha generelle strategier for sine eierskap og rutiner for å følge opp disse. Rådmannen vil i møtet orientere om dette arbeidet i Orkdal kommune. Side 12 av 22

13 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 13 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 36/10 Kontrollutvalg Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariatet innstilling 1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS signeres når ressursbruken for revisjonsåret 2011 er klar. Saksutredning Kontrollutvalget er tillagt et betydelig tilsynsansvar gjennom kommuneloven og tilhørende forskrifter. Kontrollutvalgets oppgaver med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon fremgår av kapittel 4 og kapittel 5 i Forskrift for kontrollutvalg. Vedrørende regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Vedrørende forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret eller fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget initierer de enkelte prosjekt gjennom egne saker i kontrollutvalget. Den videre oppfølging skjer i stor grad via kontrollutvalgets sekretariat. Revisjon Midt-Norge IKS har tatt initiativ til at det utarbeides en årlig avtale mellom kontrollutvalget og revisjonsselskapet vedrørende forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Avtaleutkastene som foreligger har fått sin utforming gjennom dialog mellom revisjonen og sekretariatet og er ment å være en bevisstgjøring i innholdet i tjenestene som skal dekkes gjennom selskapsavtaler, samt avklare den årlige ressursbruken. Avtalene er utformet på en slik måte at de kan vedtas likt for alle kontrollutvalg, med unntak for ressursbruken i den enkelte kommune. Side 13 av 22

14 Revisjonsåret går i dag fra til Som det fremgår av avtaleutkastene vil RMN nå gå over til å følge kalenderåret. Det tas sikte på at de første avtaler signeres i første møte i kontrollutvalget i 2011, med virkning fra Revisjonen vil orientere og svare på eventuelle spørsmål i møtet. Avtalene innebærer ingen dramatisk endring i forhold til dagens praksis. I tillegg til å gi informasjon om en del formelle krav knyttet til oppdrag og gjennomføring, er det lagt opp til at revisjonen gjennomføres effektivt, men samtidig med at nødvendig dialog med kontrollutvalget sikres. Det har vært noe ulik praksis i kontrollutvalgenes involvering, særlig i tilknytning til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Avtalen som foreligger gir mulighet til involvering gjennom å få fremlagt prosjektskisse før oppstart av selve undersøkelsene, samt at det er mulig å be om en status for prosjekt. Dette har vært et ønske i noen kontrollutvalg. Side 14 av 22

15 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor) om gjennomføring av finansiell revisjon i nnn kommune (heretter kalt kommunen). Avtalen bygger på avtalen om revisjonstjenester mellom kommunen og revisor som inngår som en del av stiftelsesdokumentene for selskapet. Formål med avtalen Denne avtalen skal regulere forhold knyttet til den finansielle revisjonen i kommunen. Avtalen skal avklare forventninger som ligger til revisjonsfunksjonen, regulere forholdet mellom revisor som utfører av oppdraget og kontrollutvalget som bestiller finansiell revisjon. Organisering av oppdraget Revisor utpeker oppdragsansvarlig revisor som er ansvarlig for finansiell revisjon i kommunen. Det skal avgis en uavhengighetserklæring årlig, samt en politiattest (vandelsattest) det første året. Dersom det skjer skifte av oppdragsansvarlig revisor i løpet av året skal kontrollutvalget informeres og det skal utstedes ny uavhengighetserklæring. Dersom revisor engasjerer andre eksterne revisorer på oppdraget skal kontrollutvalget informeres. Avtalens innhold og omfang Spesifikasjon av oppdraget Avtalen omfatter revisjon av kommunen i henhold til Kl 78, herunder forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Revisjonsåret løper fra 1. januar til 31. desember. Revisor anslår at det er behov for XXX timer netto til finansiell revisjon. Revisjonsutførelsen Revisor skal utføre revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder gjeldende internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av IAASB (ISA-ene) med offentlige vedlegg. Kommunikasjon om utførelse Revisor og kontrollutvalget skal ha en dialog seg i mellom som gjør begge i stand til å utføre sine oppgaver i kommunen på en mest mulig systematisk, effektiv og målrettet måte. Begge skal gi informasjon som kan ha betydning for den andres oppdragsutførelse. Side 15 av 22

16 Kontrollutvalget skal gjennom sitt sekretariat KonSek legge til rette for tydelig og effektiv dialog med revisor. På forespørsel skal revisor redegjøre for status til kontrollutvalget. Kommunikasjon om resultat av oppdraget Følgende dokumenter skal oversendes kontrollutvalget; Kopi av engasjementsbrev som oversendes kommunene Nummererte brev Kopi av årsoppgjørsbrev oversendt til kommunene Kopi av tilbakemeldinger på utført kvalitetskontroll Taushetsplikt og offentlighet Det vises til kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova. Varighet Denne avtalen gjelder for revisjon av regnskapsåret 20xx. Reforhandling/ endringer Eventuelle endringer i oppdragets innhold som medfører betydelige endringer i arbeidets omfang gir grunnlag for revisjon av avtalen. Endringer i avtalen vil i første rekke påvirke forholdet mellom finansiell revisjon og annet revisjonsarbeid i kommunen. I særlige tilfeller kan det bli aktuelt å endre kommunens revisjonshonorar. De mest relevante situasjonene er avdekking av misligheter eller vesentlige endringer i kommunens intern kontroll. Sted og dato: Sted og dato: For Revisjon Midt-Norge IKS For Kontrollutvalget Side 16 av 22

17 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor) om gjennomføring av forvaltningsrevisjon i nnn kommune (heretter kalt kommunen). Avtalen bygger på avtalen om revisjonstjenester mellom kommunen og revisor som inngår som en del av stiftelsesdokumentene for selskapet. Formål med avtalen Denne avtalen skal regulere forhold knyttet til forvaltningsrevisjonen i kommunen. Avtalen skal avklare forventninger som ligger til revisjonsfunksjonen, regulere forholdet mellom revisor som utfører av oppdragene og kontrollutvalget som bestiller av forvaltningsrevisjon. Organisering av oppdragene i forvaltningsrevisjon Revisor utpeker oppdragsansvarlig(e) forvaltningsrevisor(er), som har ansvar for prosjekt i forvaltningsrevisjon i kommunen. Det skal avgis en uavhengighetserklæring for hvert prosjekt. Dersom det skjer skifte av oppdragsansvarlig revisor i løpet av prosjektet skal kontrollutvalget informeres, og det skal utstedes ny uavhengighetserklæring. Dersom revisor engasjerer andre eksterne revisorer på oppdraget skal kontrollutvalget informeres. Avtalens innhold og omfang Spesifikasjon av oppdragene Tilgjengelige timer til forvaltningsrevisjon i gjeldende revisjonsår vil være xxxx timer. Revisjonsåret løper fra 1. januar til 30. desember. Rammer for oppdragene skal avklares mellom kontrollutvalget og revisor. Revisor skal utføre forvaltningsrevisjon innenfor de rammene som er avtalt, og informere kontrollutvalget dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de gitte rammene. Selskapskontroll og andre undersøkelser Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll, eller andre undersøkelser i gjeldende revisjonsår, skjer det innenfor ressursene til forvaltningsrevisjon. Dersom kontrollutvalget vil at revisor skal utføre tjenester utover ressursene til forvaltningsrevisjon, må kontrollutvalget bevilge ekstra ressurser. Side 17 av 22

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Vedlegg 1 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer