Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS"

Transkript

1 Orkdal kommune Møteinnkalling Arkivsak: 409/2010 (KonSek) Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: Møterom 3215 (2. etg.), Rådhuset Dato: Tid: 12:45 Møtedeltakere fra KU: Nils Prestmo (leder) John Atle Krogstad (nestleder) Vigdis Troøyen Foseide Elsa Heggem Larsen Knut Bjørkli Andre: Sverre B. Midthjell (KonSek M-N IKS) Kopi Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS Gyldig forfall meldes snarest til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/sverre B. Midthjell på telefon eller epost Orkanger, Nils Prestmo Leder Sverre Bugge Midthjell Rådgiver Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Saksnr Innhold SAKSLISTE Lukket behandling Arkivsak PS 31/10 Godkjenning av protokoll fra møte / PS 32/10 Referatsaker 2010/ PS 33/10 PS 34/10 Orientering angående valg av energiløsninger for Grøtte skole Orientering angående tildeling av trygghetsalarmer 2009/ / PS 35/10 Orientering angående eierstrategier 2009/ PS 36/10 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS 2010/ PS 37/10 Møteplan for kontrollutvalget / PS 38/10 Eventuelt 2010/ arkivkode Side 1 av 22

2 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 2 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 31/10 Kontrollutvalg Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg 1 Protokoll fra møte Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Saksutredning Protokoll fra kontrollutvalgets møte legges fram til godkjenning. Protokollen er tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, ordfører og revisjonen. Side 2 av 22

3 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 3 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 32/10 Kontrollutvalg Referatsaker Vedlegg 1 Medlemsbrev nr. 2/2010 fra FKT 2 Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2011 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert: 1. Medlemsbrev nr. 2/2010 fra Forum for kontroll og tilsyn. 2. Invitasjon til Norsk kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse 2011 Side 3 av 22

4 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 4 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 33/10 Kontrollutvalg Orientering angående valg av energiløsninger for Grøtte skole Vedlegg 1 Samlet saksframstilling - kommunestyresak 48/10 - Grøtte skole energi 2 Brev fra KonSek til rådmannen og byggendemdas leder Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Redegjørelse for prosessen rundt valg av energiløsninger for Grøtte skole tas til orientering. Saksutredning Kommunestyret behandlet i sak PS 48/10 valg av energiløsning for utbyggingen ved Grøtte skole. Her ble det vedtatt å benytte varmepumpe som energiløsning, samt å legge til rette for tilknytting av fjernvarme. Av kostnadsvurderingen i saksutredningens punkt 5 fremgår det at det ved tidspunktet for kommunestyrets behandling allerede var boret to brønner for grunnvarme i tilknytning til anlegget, noe som gjorde denne løsningen økonomisk fordelaktig. I kontrollutvalget har det blitt stilt spørsmål ved hvorvidt beslutning om varmeløsning i praksis allerede var tatt av et annet organ, og iverksatt gjennom boring av brønner, før kommunestyret hadde saken til beslutning. Kontrollutvalget har tidligere fått overlevert muntlig informasjon fra kommunens administrasjon om at prøvebrønner var boret på bakgrunn av anbefaling fra eksterne rådgivere for å avdekke om varmepumpe med grunnvarme i det hele tatt var en aktuell løsning. Det har i etterkant av dette også blitt stilt spørsmål ved kostnaden på en slik boring, og om dette var en anskaffelse foretatt i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Rådmannen og byggendemdas leder har blitt anmodet til å orientere om denne prosessen i møtet. Side 4 av 22

5 Orkdal kommune Tekniske tjenester Saksframlegg Side 5 av 22 Saksbehandler Knut Solberg Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/10 Byggenemnda /10 Kommunestyre Grøtte skole energi Behandling i Kommunestyre Joar Syrstadeng, FrP, fremmet følgende forslag: Kommunestyret anbefaler flisfyring ut fra bl.a. miljøhensyn. Det legges til rette for tilkobling av fjernvarme. Avstemming Alt. Vot.: Byggenemnda tilråding vedtatt med 27 stemmer. Joar Syrstadengs forslag 4 stemmer (FrP 4) Vedtak i Kommunestyre Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Behandling i Byggenemnda Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Avstemming Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tilråding i Byggenemnda Byggenemnda tilrår vann til vann varmepumpe, ut fra miljø og kostnadshensyn. Det legges til rette for tilkobling til fjernvarme. Dersom man ikke velger varmepumpe, blir det ikke mulig med frikjøling. Dette vil medføre økt energibruk, samt kostnader. Side 5 av 22

6 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å legge til rette for en mulig fjernvarmeutbygging på Grøtte platået. Bakgrunn for saken I kommunestyrets møte ble følgende vedtatt: Kommunestyret ønsker at byggekomiteen besørger en utredning vedrørende valg av varmekilde for Grøtte platået. Følgende bygninger må inkluderes i utredningen: Samfunnshus, basseng, barnehage, barneskole og ungdomsskole. Utredningen må minst avklare de økonomiske forskjellene mellom valg av varmepumpe og biobrensel. I kommunestyrets møte ble kommunedelplanen for Orkanger, Fannrem og Gjølme behandlet. I kommunedelplanen for foreslås det en bestemmelse om at det kreves tilknytning til fjernvarmenettet eller benyttes biokjel ved bygninger over 500 kvm. Følgende står i klima- og energiplanen vedtatt : Overordnet mål og delmål i klima og energiplanen: - Orkdal kommune tar klima/miljøutfordringene på alvor og har miljøhensyn som bærende prinsipp i kommunal virksomhet. - Orkdal kommune skal redusere klimagassutslipp i stasjonær og mobil forbrenning med 10 % fra 2007 nivå innen Orkdal kommune skal arbeide for 100 % dekning med fjernvarme Orkanger/Fannrem/Gjølme samt arbeide for nærvarmeanlegg og fornybare energikilder i resten av kommunen innen Orkdal kommune skal redusere energiforbruket med 10 % i kommunale bygg fra 2008 nivå innen Vurdering Innledning Vi har bedt rådgiverne våre utforme del 1 til og med del 4. Disse delene omfatter spesifikt skolen, men prinsippet gjelder også for resten av Grøtte platået. Del 5 og del 6 gjelder for hele Grøtte platået. Del 1. Belastninger på miljø fra varmesentral ved Grøtte skole I forprosjektet for nye Grøtte skole er det beregnet at de byggene som skal tilknyttes ny varmesentral i skolen (barneskole, ungdomsskole med spesialromsfløy og samfunnshus med svømmebasseng) får et årlig varmebehov til byggoppvarming, tappevann, ventilasjon og bassengvann på kwt. Dette gir en årlig varmeleveranse (regner 85%) på kwt og behovet for spiss/reservevarme blir kwt/år A) Grunnvannsbasert varmepumpe. Varmepumpen vil forbruke omtrent kwt for å produsere kwt. Som en bonus vil det være lavtemperatur grunnvann tilgjengelig, ferdig lagt i rør inn til teknisk rom, disponibelt til klimakjøling uten kostnader til energi (frikjøling) eller miljøbelastning. Utslipp av CO2: Varmepumpen slipper ikke ut CO2. Men den bruker ca kwt/år elkraft. Det er ingen entydige regler for å beregne miljøbelastningen fra dette el.kraftforbruket i det norske strømnettet. Som kjent produseres nesten 100% av elkraften fra vannkraft og dette er uten CO2-utslipp. Hvis man regner at norsk strømproduksjon er fullt utnyttet, så må alt nytt forbruk utover eksisterende produksjonskapasitet dekkes fra import. I et slikt regnestykke blir det riktigst å regne med CO2-utslipp fra gjennomsnittlig europeisk strømproduksjon korrigert for nordiske forhold. Gjennomsnittlig produksjon av CO2 var i perioden gram/kwt i Norden. For Grøtte vil det tilsvare kg CO2/år til drift av varmepumpen. I norske fagmiljø for energi og klima hevder stadig flere at fortsatt satsning på Side 6 av 22

7 energieffektivisering og fornybare energikilder vil føre til et overskudd av norskprodusert elektrisk kraft. I dette bildet må norsk strømproduksjon regnes å ikke gi CO2- utslipp. Nærmiljø/lokal forurensning: Varmepumpen belaster ikke nærmiljøet. Kuldemediene som benyttes i dag er ikke skadelige for ozonlaget. B) Fliskjel. Fliskjelen skal levere kwt/år. Brennverdi antas ca 3 kwt/kg flis (varierer mellom 2.3 for vanninnhold 50 % til 3.8 for vanninnhold 25%). Forbruk av flis ca 150 tonn. Dette tilsvarer ca 600m3 flis. Utslipp av CO2: Flis med vanninnhold 35% har brennverdi 2255 kwt/m3 og produserer 774 kg CO2/m3 trevirke. For flisfyren på Grøtte skole vil det tilsvare en årlig produksjon av CO2 på kg. Dette har normalt vært regnet som klimanøytralt utslipp fordi ny skog vokser opp og binder tilsvarende mengde CO2. Men det er ikke full enighet om denne måten å betrakte klimautslipp fra forbrenning av biomasse, fordi gjenvokst i skogen tar flere ti-år. Utslippene av klimagasser som kommer fra hogst, flishugging og transport kommer i tillegg og er ikke klimanøytrale Nærmiljø/lokal forurensning: - Aske; omtrent 1 vekt- % av forbrent masse - Karbonmonoksid, svoveldioksid, nitrogenoksid, tjærestoffer og partikler (avhengig av kjeltype, drift av kjelen slik som dellastdrift og kvalitet på massen mest vanninnhold) - Miljøbelastning fra transport av flis - Flyveflis fra lossing av lastebil/tilhenger For begge alternativene: Spisslast/reservevarmekjel kan være basert på bio-olje, gass eller el. Om det velges varmepumpe eller flisfyring blir behovet for spisslast/reservevarme ganske likt (ca kwt/år) og vil resultere i samme belastning på miljøet. Del 2. Plassbehov A) Varmepumpe og spisslast/reservekjel Varmepumpen har små byggemål: L x B x H ca 2 x 1 x 2m. Den er i forprosjektet forutsatt installert i kjeller i eksisterende bygg (ved tilfluktsrommet) med spiss/reservekjel og varmedistribusjonssystem. B) Fliskjel (biokjel) Selve kjelen har små byggemål; i størrelsesorden som varmepumpen. Den trenger normalt i tillegg noe åpen gulvplass for service og rengjøring av heteflatene. Kjelen må monteres i ganske kort avstand til flislageret slik at ikke skruetransportøren fra flislageret til kjelen blir lang. Flislageret er normalt en ganske stor installasjon. Det bygges helst i betong som et lager under bakkenivå, slik at lastebiler eller traktortilhengere kan tippes direkte i lageret. Lageret bygges med hydraulisk opererte luker, og helst også med en form for vegger. Som beskyttelse mot vær og vind under tømming. Denne delen av installasjonen står oppe på bakken. Brannkrav vil føre til at en varmesentral må plasseres i egen bygning i god avstand fra skolens øvrige bygg. Del 3. Overgang fra varmepumpe til flisfyr (biokjel) og vice versa A) Overgang fra varmepumpe til flisfyr. Når det ved nybygging og rehabilitering legges til rette for varmepumpedrift, så velges radiatorer m.v. som lavtemperatursystem. Et slikt anlegg kan senere tilkobles flisfyr uten ombygning. På Grøtte er det aktuelt med grunnvannsbasert varmepumpe, og om et slikt anlegg først bygges, og det senere etterinstalleres flisfyring, så kan grunnvannsinntaket beholdes i tilfelle det er ønskelig å benytte det til klimakjøling (ved direkte varmeveksling og uten energikostnad). Ved overgang fra varmepumpe til flisfyring må det bygges ny varmesentral, mest sannsynlig i eget, frittstående bygg og det må legges isolerte fjernvarmerør mellom ny fyrsentral og skolen. Hvis dette kan være aktuelt, bør det allerede ved bygging av skolen monteres blindstusser på hovedsirkulasjonsrør som trekkes ut av bygning i retning mot aktuell lokalitet for ny varmesentral. Dette for å unngå kostbare bygningsmessige tilleggsarbeider ved en konvertering. B) Overgang fra biovarme til varmepumpe. Side 7 av 22

8 Hvis bygningene ved nybygg og rehabilitering prosjekteres for biovarme, bør allikevel radiatorene m.v. tilrettelegges for eventuell senere konvertering til varmepumpe. Rørsystemet for varmeanlegget er identisk Dvs at varmeanlegget bygges som 60/40 -system (vann med 60 grader celsius inn og 40 grader celsius ut) og ikke 80/60. for disse to systemene, men radiatorene og eventuelle andre heteflater er noe større i et 60/40-system. Videre vil en konvertering fra bio- til varmepumpedrift medføre boring av grunnvannsbrønn og legging av rør for grunnvann mellom brønn og teknisk rom. Varmepumpen kan installeres enten i teknisk rom i kjeller på skolen eller i frittliggende varmesentral for biokjel, forutsatt at denne bygges med noe ekstra plass for eventuell fremtidig montering av varmepumpe. Også om det kan bli aktuelt å konvertere fra bio til varmepumpe, bør det allerede nå legges rør som gjør konverteringen enklere. I dette tilfelle kan det være vannrør inn til teknisk rom, lagt i retning mot fremtidig grunnvannsbrønn. Del 4. Fremtidig tilkobling til fjernvarme. Hvis fjernvarmenettet i Orkanger blir forlenget til Grøtte-platået og det kan bli aktuelt å tilkoble dette til skolen, så kan det gjøres uten spesielle hensyn til varmeanlegget på skolen uavhengig om det installeres biokjel eller varmepumpe. Orkdal Fjernvarme har så høye temperaturer i nettet at både 80/60- og 60/40-systemer kan tilkobles uten tilpasninger. Hvis det kan bli aktuelt å tilkoble fjernvarme i framtiden, bør det legges til rette for dette på rørsiden i varmeanlegget allerede nå, slik at det unngås dyre bygningsmessige tilleggsarbeid senere for å legge fjernvarmerørene inn i varmesentralen. Ved omlegging til fjernvarme kan kjeler, varmepumpe og varmtvannsberedere fjernes og noe plass blir derfor disponibel til andre formål. Fjernvarmesentralen krever bare ca 1.5 x 2.5 m gulvareal. Del 5. Kostnadsvurdering Plan og forvaltnings avdelingen har den 27 mars 2009 fått utredet en rapport av Rambøll som omhandler alternative varmekilder for Grøtte platået, inklusive de nevnte bygninger. Denne rapporten benyttes som grunnlag for behandling av saken. Rapporten konkluderer som følger: Beregninger fra Orkdal fjernvarme viser at det ikke er lønnsomt å knytte til Grøtte og Helsetunet samt Mølla til fjernvarmenettet. For Grøtte platået gir alternativet med lokale varmepumper den beste løsningen. Et nærvarmeanlegg med biokjel er ikke konkurransedyktig, selv om biokjel alternativet gir en viss årlig besparelse i energi- og vedlikeholdskostnader. Følsomhetsanalyse viser at selv en økning i energipris el på 35% ikke vil endre denne konklusjonen. Det er også utarbeidet en rapport av Cowi som omhandler fjernvarmenettet. Rapporten oppsummerer med at det ikke er økonomisk forsvarlig å starte en lokal fjernvarmeutbygging på Fannrem. Fjernvarme er ikke vurdert da det i følge begge rapportene nevnt over ikke er økonomisk lønnsomt. Energiløsning Kraftpris [øre/kwh]* Årlig oppvarmingskostnad for Grøtte platået [kr]* Varmepumpe (luft vann) (1) 81, ,- Biokjel med flis (1) 99, ,- Biokjel med pellets (1) 104, ,- Ved leie av biokjel 10 år (2) 80, ,- Varmepumpe (vann-vann) (3) 65, ,- Ved leie av biokjel 10 år (4) 69, ,- * alle priser eks mva. (1) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er beregnet av Rambøll. (2) Spesifikk varmepris (øre/kwh) beregnet av Orkla Trebrensel. (3) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er antatt 20% besparelse i forhold til luft-vann (4) Spesifikk varmepris (øre/kwh) er oppgitt av Orkla Trebrensel til Rambøll for Løkken. Rambøl har lagt til grunn en varmepumpe luft-vann. Orkdal kommune har lagt til grunn varmepumpe vann-vann. Det kan antas en besparelse på 10-30% med vann-vann fremfor luft-vann. Det er antatt 20% besparelse. Se foregående tabell Side 8 av 22

9 Orkdal kommune har boret to brønner på Grøtte platået allerede. Dette reduserer investeringskostnaden for varmepumpe og gir en lavere spesifikk varmepris. Del 6. Sammendrag Det er økonomisk mest gunstig å benytte vann-vann varmepumpe. Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på co2 forbruket på de ulike energiløsningene. Dersom kommunedelplanen bestemmer at det ikke skal benyttes varmepumpe, så vil biokjel være alternativet frem til en eventuell fjernvarmeutbygging. Videre fremdrift i prosjekteringen/utbyggingen av Grøtte Skole kan videreføres uten at det er avklart bioanlegg eller varmepumpe, men den videre prosjekteringen vil ikke kunne bli optimal. Blant annet vil man av tilpasningshensyn bygge varmeanlegget som 60/40 -system (vann med 60 grader celsius inn og 40 grader celsius ut). Dette vil øke kostnaden siden radiatorer må være ca 30% større. En utsettelse lenger enn høsten 2010 på valg av energiløsning kan få økonomiske konsekvenser som i stor grad vil dreie seg om prosjekteringskostnader, eventuelle avbestillingsgebyrer, ulemper ved å måtte montere utstyret senere enn normalt og lignende. Tilrådingens økonomiske konsekvenser I henhold til del 5. kostnadsvurdering. Konsekvenser for vedtatte målsettinger I forhold til overordnede målsetninger er miljøhensyn i saken gitt en grundig vurdering. Side 9 av 22

10 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 10 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 34/10 Kontrollutvalg Orientering angående tildeling av trygghetsalarmer Kontrollutvalgets innstilling Informasjon om kommunens parksis for saksbehandling og tildeling av trygghetsalarm tas til orientering. Saksutredning Det ble i kontrollutvalgets møte tatt opp spørsmål rundt kommunens praksis for tildeling av trygghetsalarmer. Spørsmålet ble tatt opp på bakgrunn av en henvendelse der en bruker av hjemmetjenesten beskriver å ha fått beskjed fra tjenesten om at det er svært lite vits i å søke om trygghetsalarm da det er vanskelig å få, og at det er svært lang saksbehandlingstid på tildeling. I gjeldende pleie- og omsorgsplan der det heter at det skal være lav terskel for å få alarm, og at målet er at de skal monteres innen 24 timer. Dersom beskrivelsen over er representativ for behandlingen av brukere som ønsker trygghetsalarm, kan praksis ikke sies å være i tråd med dette. Utdrag fra pleie- og omsorgsplan for s : Trygghetsalarm Status: Tildeling av trygghetsalarm skjer etter behovskartlegging. Terskelen for å få tildelt trygghetsalarm er forholdsvis lav, da det gir brukeren trygghet. Dette er samtidig en tjeneste, som gjør at brukeren føler trygghet, og at brukeren kan fungere godt på et lavt omsorgsnivå. Pr har kommunen 245 alarmer i bruk. De eldre alarmene byttes ut etter hvert. Det er avsatt en årlig sum i budsjettet til utskifting og økning av antall alarmer. Det ble i desember -05 installert ny mottaksenhet ved legevaktsentralen. Alle utløste alarmerkommer til denne sentralen son videreformidler til hjemmetjenesten. Utfordringer: Stadig etterspørsel etter trygghetsalarmer, slik at det kan bli noe ventetid før alarmen blir montert. Målet er å slippe ventetid. For dårlig system for testing av alarmer kan skape utrygghet. Side 10 av 22

11 Det er bare en person som monterer og vedlikeholder trygghetsalarmene. Sårbart i forhold til sykdom og avvikling av ferie. Minst 2 må kunne utføre oppdraget. 19 Strategier: - Fortsatt forholdsvis lav terskel for tildeling av trygghetsalarmer, da dette er en billig tjeneste - Flere alarmer for å unngå ventetid på montering - Bør ha flere personer som kanmontere og vedlikeholde alarmene. Forslag til tiltak: Tiltak Tiltak Organisering Kostnader Kommentarer nr. 7 Flere personer må få opplæring for å montere og vedlikeholde alarmer 8 Målet er: 24 t for å få montert Sampro /vaktmestertjeneste Dekkes innenfor budsjettrammer Dekkes innenfor budsjettrammer Vurdere eksisterende ressurser Flere alarmer. Flere må kunne motnere og følge opp alarmene. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Behovet for eventuell videre oppfølging bør vurderes av kontrollutvalget på bakgrunn av informasjonen som blir gitt. Side 11 av 22

12 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 12 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2009/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 35/10 Kontrollutvalg Orientering angående eierstrategier Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Informasjon om arbeidet med eierstrategier og eierstyring i Orkdal kommune tas til orientering. Bakgrunn for saken Kontrollutvalget behandlet i møte en sak om forarbeid til selskapskontroll. Som det fremgår av saken er det avgjørende for å kunne gjennomføre selskapskontroll at kommunen har tilstrekkelig klare målsetninger med sine eierskap. I følge anerkjente normer for godt offentlig eierskap bør kommunen også ha generelle strategier for sine eierskap og rutiner for å følge opp disse. Rådmannen vil i møtet orientere om dette arbeidet i Orkdal kommune. Side 12 av 22

13 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 13 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 36/10 Kontrollutvalg Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariatet innstilling 1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS signeres når ressursbruken for revisjonsåret 2011 er klar. Saksutredning Kontrollutvalget er tillagt et betydelig tilsynsansvar gjennom kommuneloven og tilhørende forskrifter. Kontrollutvalgets oppgaver med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon fremgår av kapittel 4 og kapittel 5 i Forskrift for kontrollutvalg. Vedrørende regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Vedrørende forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret eller fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget initierer de enkelte prosjekt gjennom egne saker i kontrollutvalget. Den videre oppfølging skjer i stor grad via kontrollutvalgets sekretariat. Revisjon Midt-Norge IKS har tatt initiativ til at det utarbeides en årlig avtale mellom kontrollutvalget og revisjonsselskapet vedrørende forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Avtaleutkastene som foreligger har fått sin utforming gjennom dialog mellom revisjonen og sekretariatet og er ment å være en bevisstgjøring i innholdet i tjenestene som skal dekkes gjennom selskapsavtaler, samt avklare den årlige ressursbruken. Avtalene er utformet på en slik måte at de kan vedtas likt for alle kontrollutvalg, med unntak for ressursbruken i den enkelte kommune. Side 13 av 22

14 Revisjonsåret går i dag fra til Som det fremgår av avtaleutkastene vil RMN nå gå over til å følge kalenderåret. Det tas sikte på at de første avtaler signeres i første møte i kontrollutvalget i 2011, med virkning fra Revisjonen vil orientere og svare på eventuelle spørsmål i møtet. Avtalene innebærer ingen dramatisk endring i forhold til dagens praksis. I tillegg til å gi informasjon om en del formelle krav knyttet til oppdrag og gjennomføring, er det lagt opp til at revisjonen gjennomføres effektivt, men samtidig med at nødvendig dialog med kontrollutvalget sikres. Det har vært noe ulik praksis i kontrollutvalgenes involvering, særlig i tilknytning til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Avtalen som foreligger gir mulighet til involvering gjennom å få fremlagt prosjektskisse før oppstart av selve undersøkelsene, samt at det er mulig å be om en status for prosjekt. Dette har vært et ønske i noen kontrollutvalg. Side 14 av 22

15 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor) om gjennomføring av finansiell revisjon i nnn kommune (heretter kalt kommunen). Avtalen bygger på avtalen om revisjonstjenester mellom kommunen og revisor som inngår som en del av stiftelsesdokumentene for selskapet. Formål med avtalen Denne avtalen skal regulere forhold knyttet til den finansielle revisjonen i kommunen. Avtalen skal avklare forventninger som ligger til revisjonsfunksjonen, regulere forholdet mellom revisor som utfører av oppdraget og kontrollutvalget som bestiller finansiell revisjon. Organisering av oppdraget Revisor utpeker oppdragsansvarlig revisor som er ansvarlig for finansiell revisjon i kommunen. Det skal avgis en uavhengighetserklæring årlig, samt en politiattest (vandelsattest) det første året. Dersom det skjer skifte av oppdragsansvarlig revisor i løpet av året skal kontrollutvalget informeres og det skal utstedes ny uavhengighetserklæring. Dersom revisor engasjerer andre eksterne revisorer på oppdraget skal kontrollutvalget informeres. Avtalens innhold og omfang Spesifikasjon av oppdraget Avtalen omfatter revisjon av kommunen i henhold til Kl 78, herunder forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Revisjonsåret løper fra 1. januar til 31. desember. Revisor anslår at det er behov for XXX timer netto til finansiell revisjon. Revisjonsutførelsen Revisor skal utføre revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder gjeldende internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av IAASB (ISA-ene) med offentlige vedlegg. Kommunikasjon om utførelse Revisor og kontrollutvalget skal ha en dialog seg i mellom som gjør begge i stand til å utføre sine oppgaver i kommunen på en mest mulig systematisk, effektiv og målrettet måte. Begge skal gi informasjon som kan ha betydning for den andres oppdragsutførelse. Side 15 av 22

16 Kontrollutvalget skal gjennom sitt sekretariat KonSek legge til rette for tydelig og effektiv dialog med revisor. På forespørsel skal revisor redegjøre for status til kontrollutvalget. Kommunikasjon om resultat av oppdraget Følgende dokumenter skal oversendes kontrollutvalget; Kopi av engasjementsbrev som oversendes kommunene Nummererte brev Kopi av årsoppgjørsbrev oversendt til kommunene Kopi av tilbakemeldinger på utført kvalitetskontroll Taushetsplikt og offentlighet Det vises til kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova. Varighet Denne avtalen gjelder for revisjon av regnskapsåret 20xx. Reforhandling/ endringer Eventuelle endringer i oppdragets innhold som medfører betydelige endringer i arbeidets omfang gir grunnlag for revisjon av avtalen. Endringer i avtalen vil i første rekke påvirke forholdet mellom finansiell revisjon og annet revisjonsarbeid i kommunen. I særlige tilfeller kan det bli aktuelt å endre kommunens revisjonshonorar. De mest relevante situasjonene er avdekking av misligheter eller vesentlige endringer i kommunens intern kontroll. Sted og dato: Sted og dato: For Revisjon Midt-Norge IKS For Kontrollutvalget Side 16 av 22

17 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor) om gjennomføring av forvaltningsrevisjon i nnn kommune (heretter kalt kommunen). Avtalen bygger på avtalen om revisjonstjenester mellom kommunen og revisor som inngår som en del av stiftelsesdokumentene for selskapet. Formål med avtalen Denne avtalen skal regulere forhold knyttet til forvaltningsrevisjonen i kommunen. Avtalen skal avklare forventninger som ligger til revisjonsfunksjonen, regulere forholdet mellom revisor som utfører av oppdragene og kontrollutvalget som bestiller av forvaltningsrevisjon. Organisering av oppdragene i forvaltningsrevisjon Revisor utpeker oppdragsansvarlig(e) forvaltningsrevisor(er), som har ansvar for prosjekt i forvaltningsrevisjon i kommunen. Det skal avgis en uavhengighetserklæring for hvert prosjekt. Dersom det skjer skifte av oppdragsansvarlig revisor i løpet av prosjektet skal kontrollutvalget informeres, og det skal utstedes ny uavhengighetserklæring. Dersom revisor engasjerer andre eksterne revisorer på oppdraget skal kontrollutvalget informeres. Avtalens innhold og omfang Spesifikasjon av oppdragene Tilgjengelige timer til forvaltningsrevisjon i gjeldende revisjonsår vil være xxxx timer. Revisjonsåret løper fra 1. januar til 30. desember. Rammer for oppdragene skal avklares mellom kontrollutvalget og revisor. Revisor skal utføre forvaltningsrevisjon innenfor de rammene som er avtalt, og informere kontrollutvalget dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de gitte rammene. Selskapskontroll og andre undersøkelser Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll, eller andre undersøkelser i gjeldende revisjonsår, skjer det innenfor ressursene til forvaltningsrevisjon. Dersom kontrollutvalget vil at revisor skal utføre tjenester utover ressursene til forvaltningsrevisjon, må kontrollutvalget bevilge ekstra ressurser. Side 17 av 22

18 Revisjonsutførelsen Revisor er forpliktet til at forvaltningsrevisjonen utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon (herunder kommuneloven, forskrifter og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner). God kommunal revisjonsskikk innebærer at revisor må utføre forvaltningsrevisjonen systematisk og med anerkjente metoder, som gir holdbare resultat og tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjoner. Revisor har det faglige ansvaret for at forvaltningsrevisjonen skjer i henhold til dette. Kontrollutvalget og revisor har gjensidig ansvar for å planlegge og utføre arbeid med forvaltningsrevisjonen på en effektiv måte, slik at den målrettet kan avdekke avvik og forbedringspotensial i kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Kommunikasjon om utførelse og resultat av oppdragene Kontrollutvalget og revisor skal ha en dialog seg imellom, som gjør at alle er i stand til å utføre sine oppgaver systematisk, effektivt og målrettet. Dersom kontrollutvalget ønsker det, skal revisor legge fram prosjektskisse for kontrollutvalget før oppstart av selve undersøkelsen. Revisor skal informere kontrollutvalget om eventuelle endringer i prosjektet. På forespørsel skal revisor redegjøre for status til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal gjennom sitt sekretariat legge til rette for tydelig og effektiv dialog med revisor. Rettigheter til rapport og resultat Endelig rapport anses som et offentlig dokument som ikke har opphavsrettslig beskyttelse, jfr åndsverkloven 9. Alle rettigheter til verktøy, metodegrunnlag eller annet grunnlagsmateriale Revisjon Midt-Norge IKS benytter for å frembringe det endelige resultatet av forvaltningsrevisjonen, tilhører revisor. Taushetsplikt og offentlighet Det vises til kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova. Varighet Denne avtalen gjelder for revisjonsåret xxxx. Reforhandling/ endringer Eventuelle endringer i oppdragets innhold som medfører betydelige endringer i arbeidets omfang gir grunnlag for revisjon av avtalen. Side 18 av 22

19 Sted og dato: Sted og dato: For Revisjon Midt-Norge IKS For Kontrollutvalget Side 19 av 22

20 Orkdal kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Side 20 av 22 Saksbehandler Sverre Bugge Midthjell Dato Arkivreferanse 2010/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 37/10 Kontrollutvalg Møteplan for kontrollutvalget 2011 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2011: januar - 3. mars mai - 1. september oktober - 9. desember Møtene legges som hovedregel til kl 12:45. Saksutredning Følgende møteplan foreslås for kontrollutvalget for 2011, med skissering av saker til hvert møte: 20. januar 2011 Årsmelding 2010 for kontrollutvalget. Oppfølging av 85 tilrådinger om egenkontroll. Status regnskapsrevisjon. 3. mars 2011 Evaluering av retningslinjene for kontrollutvalget, med henblikk på oppdatering før utløpet av valgperioden. Forvaltningsrevisjonsrapport om integrering av innvandrere. Prioritering av forvaltningsrevisjon (i tråd med vedtak i kommunestyret). 10. mai 2011 Risiko- og vesentlighetsanalyse for selskapskontroll Regnskap Orkdal kommune 2010 Bestilling av forvaltningsrevisjon I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april. Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal også foreligge når formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. Side 20 av 22

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Vedlegg 1 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor)

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Astrid Jensen. Rådmannen Ordfører Anne-Karin Brandsfjell styreleder TKE (Sak 33) Varamedlemmer til orientering Revisjon Midt-Norge IKS

TYDAL KOMMUNE. Astrid Jensen. Rådmannen Ordfører Anne-Karin Brandsfjell styreleder TKE (Sak 33) Varamedlemmer til orientering Revisjon Midt-Norge IKS Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE Arkivsak: 394-2010. Utvalg/styre/råd: Møte i kontrollutvalget Tydal kommune. Møtedato/tid: Torsdag 25.november 2010 kl.9.00. Møtested/lokaler: Storkleppen, rådhus 2 Deltagere:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 15.12.2011 kl. 09:30 12:03 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, videokonferanserom, 1. etasje Møtedato: 25.11.2014 Varighet: 11.15 14.00 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kontrollutvalget i Deanu Gielda/ Tana kommune Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kopi til: Kontrollutvalgets varamedlemmer. Rådmannen MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i kontrollutvalget.

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

: Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 29. november 2010 kl 09:00

: Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 29. november 2010 kl 09:00 Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 29. november 2010 kl 09:00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 404-2010 Deltagere

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 02.12.2013 kl. 10:00 14:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 2. desember 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 23.05.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 24.11.2011 kl. 11:30 15:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 22.10.2013 kl. 11:00 16:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE Aure, 8. September 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/08 TID: Torsdag 18.09.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 12.09.2016 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid: 25.04.2012 kl. 08:30 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer