Videresendt melding: Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i hoo. ryr> Vestmyra skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videresendt melding: Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i lsdrift@va hoo. ryr> Vestmyra skole"

Transkript

1 Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Ketil Skaa r <ketil.skaa rorleesern-t4 urke. no> Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i hoo. ryr> Emne: VS: VedrOrende saksbehandling i Fauske kommune angsende kontraktsforhold gjeldende Vestmyra skole Kontrollutvalget Fauske Komm une v/ Leder Nils-Christian Steinbakk I forbindelse med kommunens hsndtering av kontraktsforhold ber jeg kontrollutvalget granske og ettergi kommunens saksbehandling, ut fra folgende punkter. 1'. Vi mottok mailfra Hent 24. oktober om at vi ble byttet ut som og fikk begrunnelse fra dem som vi mente ikke ga grunnlag for utskifting. Se vedlegg nr 3. 2, Kommunen nektet oss innsyn i dokumenter utfra Hents Onske om 5 skjule hvilke underentreprenorer de hadde oppfort som alternativer. Da jeg psklaget dette til Fylkesmannen, brukte kommunen tre uker pa 5 videresende min anke. Dette mener jeg er trenering av saksgang. Fylkesmannen ga oss innsyn, og vedtak ligger vedlagt som vedlegg Kommunen har mottatt brev fra Hent datert 27. november (vedlagt) hvor Hent ber om godkjenning pd allerede skifte av I dette brevet fremkommer psstander om mangler i virt tilbud til Hent. Kommunen ved Evald Solbakken har godkjent denne utsklftingen uten 6 gi oss mulighet til 6 kommentere pistander mot vsrt firma. Dette ble for oss gjort kjent gjennom saltenpostens journalist, som ringte megfor kommentar p5 dokument utlagt ipostliste p6 1. desember Jeg har de siste ukene lest postjournalene daglig for 6 folge med pi nir vir anke gikk over til fylkesmannen. Jeg stiller derfor spgrsmil vedr6rende n6r dette dokumentet er lagt ut ettersom jeg ikke har sett det p5 postlista selv Etter samtale med rsdmann Even Ediassen 15. desember sendte jeg mail 16. desember k hvor jeg redegjorde for virt tiibud til Hent, og dokumenterte at Hents pistander mot om oss er feil (vedlegg brev av 15. desember med tilhorende vedlegg). Dette sendte jeg med kopi til postmottak, men dokumentet er fortsatt ikke lagt ut ikommunens postlister, og svar pi min henvendelse er heller ikke mottatt. 6. I telefonsamtale med ridmannen i dag opplyser han at saken pi ny er oversendt kommunens advokat med mil om d finne mulighet for 5 sti ved den tillatelsen kommunen har gitt Hent. Dette mener jeg bekrefter mangelfull saksbehandling, dersom det er forst n6r jeg sender brev det gjores juridisk vurderinger.

2 Jeg mener kommunen ved Evald Solbakken og rddmann Even Ediassen ikke har behandlet dette p5 en tilfredsstillende mite, og ber derfor kontrollutvalget granske saken. Med hilsen KetilSkir Daglig leder

3 tl"aufu,{. g ai,i-u._ Hent AS Vestre Rosten 79 TOT5Tiller Rorlegger'n Sauske AS Storgt gb, 8200 FAUSKE lt, Fak: E-Posl aushe nd Web wvil// rorlegger n-lauske no Orq. nr 9S3 45? S41 MVA Deres ref: Ruben Rostad Johannesen Vir ref.: Ketil Skir Dato: 19juni 2014 Roranlegg, Vestmyra skole viser til tilsendte foresparsel og dokumenter for anlegget, rortekniske arbeider i henhold tilfolgende oppsett. hvor vi har gleden av A gi tilbud pa Post 3.0 Felles ytelser. Rigg og drift Prosjektering Post 3.1 Saniteranlegg. Post 3.2 Varrneanlegg. Post 3.3 Brannslukkeanlegg. Post 3.4 Kuldeanlegg. Post 7.3 Utendors ledningsnett. lkke medtatt Sum eks mva: kr kr kr kr kr kr kr 0.- kr 17 2OG Opsjoner Opsjon 1. Fast lanns- og pris-stigninger Opsjon 3. Provedrift 6 mnd. Opsjon 4. Utvidet driftsansvar alt mnd. Opsjon 4. Utvidet driftsansvar alt.2 36 mnd. 1.3 Serviceavtaler Sanitaranlegg Varmeanlegg Sprinkleranlegg kr Kr Kr Kr kr kr kr Uarru{W{ kvutidl lsrnk#

4 Kjalerom 1.4 Timepriser WS rorarbeider Montor Lerling Saksbehandler kr kr kr kr PAslagsprosenter Materialinnkjop Maskinleie Transport U n derentre pr enorer I -l evera nd arer 20% 10 o/o 1O o/o 15 o/o Underentreptenar isolering: Ranberg isolering AS Underentreprenor kjaling: GK AS. Prosjekterende RIV: Tiltransportert SWECO. Presiseri n ger/ forbehold: I tilbudet er medtatt snosmelting foran hovedinngang samt tilkoblinger av luftporter over hovedinngang og kantineinngang. Dersom det er behov for endring av antall, er enhetsprisene: Snosmelteanlegg pr inngangsparti kr 5g OO0._ Tilkobling luftport pr. luftport. kr 6 1OO._ For varmeanlegg er det ikke hensyntatt energimerking klasse A, men forutsatt at det er fjernvarme som er varmekilde som pr dato eiklassefilert som B. Det forutsettes at grofl tor legging av bunnledninger er avrettet og klargjordt fra grunnentreprenot. Alle avlaps og vannledninger er medtatt fra 1 meter utenfor grunnmur. Det er ikke medtatt noen elektriske,- maler,- grave,- automatikk eller bygningsmessige arbeider, hulltaking dim over dn 50, kubbing etc. Brann/lydtetting etter egne arbeider er medtatt, I bunnledninger er medtatt nodvendige stakepunkt totalt 11 stk. I vir pris inngar ikke luke over stakepunkt for gulvbelegg. Taksluker forutsettes levert og montert av taktekker. For luftinger inngsr tilslutning mot takhatter. Levering og montering av luftehatter forutsettes gjort av taktekker. Vi har tatt som utgangspunkt at dere holder oss med kontor, lumprom og spiserom. Vant*f kvalidl Side 2

5 !16 gsen rigg for v6rt arbeid etableres av oss vil det komme et tillegg p6 for dette k l35 oo0.- eks mva I forbindelse med ombygging 1-4 skole er tegninger av eksisterende varme og sanitaropplegg gjennomgstt, og ail nodvendig ombygging,i o"tl" #oiatt i prisene. AIle priser er 5 forsta eksklusiv merverdiavgift. Henviser ellers til vedlagt funksjonsbeskrivelse for ytterligere spesifikasjon, vi tar forbehold om lanns- og pris-stigninger i henhold til ssb byggekostnadsindeks for rorleggerarbeid i kontor- og forretning.oy-gg, rorteggeiaroeioer iili, dersom fast lonns- og prisstigning ikke benyttes. Vi takker for at vi fikk gi Dem dette tilbudet som vi hdper er etter Deres onske, og ser frem til videre samarbeid. Med vennlig hilsen: For Rorleggern Fauske AS /"u[/a Ketil Sk6r Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse Van r#lf kvali*t Side 3

6 L Vestmyra Skole orientering tilbud rortekniske anlegg fra Rorleggern Fauske AS. Grunnlag for rortekniske kostnader er Beskrivelse VVS-Tekniske anlegg samt tilsendte arkitekttegninger. 3l Sanitaranlegg 311' Bunnledninger bestir av spillvann, spillvann for fetttskiller, overvannsledninger for takvann medtatt til 1 mtr utenfor grunnmur. ordinert spillvann; Bunnledninger legges av plast avlopsror med stakepunkt i hht gjeldende regler. Fettholdig spillvann: Omfatter avlop fra skolekjokken med stakepunkt i hht gjeldende regler. overvann/ takvann: Som bunnledning legges denne itilnarmet samme foringsvei som spillvannsledninger og dekker innvendige opplegg for taknedlop. Stakepunkt ihht gjeldende reglert Vannledning sprinkler og forbruksvann. Forbruksvann pimonteres reduksjonsventil med filter og vannmiler. 312 Ledningsnen Det er beregnet benyttet isolerte Cu ledninger til kaldt forbruksvann, varmwann og sirkulasjonsledning varmtvann, hovedsakelig lagt skjult over himling der det er mutig for fremforing til vannfordelerskap (RlR) og <frie> tappepunkt og brannskap. Kaldtvann isoleres med neoprencellegummi og varmtvann med mineralultskiler med alufolie. Til sanitarutstyr legges RIR med veggbokser av type Uponoer eller Roth. 314 Armaturer Fra avsatt stengeventil pi vanninntak er det beregnet forbruksvann 54 Cu som pamonteres reduksjonsventil med filter og vannmilere. Det er medtatt en frostfri stengbar 2,5> hurtigkobling for islegging av uteplasser montert iteknisk rom for sprinkler. Det installeres ogss DN 20 frostfrie utekraner ihht kravspekk. Nir det gjelder brannkummer og hydranter er disse omtalt under <<73 Utendors WSI og ikke medtatt i virt tilbud. Armaturer for sanitarutstyr av ettgreps med keramiske skiver og kjokkenbatterier med uttak for oppvaskmaskin med temperaturbegrensing. Dusjpaneler med trykknapp avtype sportspanel. Fotocellestyrte servantbatterier pi alle vaskerenner i klasserom samt enkelte servanter ihht beskrivelse. Alle armaturer av kjent merke som Oras eller Gustavsberg. Rorleggern Fauske AS

7 2 Det er medtatt lstk Oyenspyler/noddusj type Broen. 315 Utstyr Saniterutstyr som servanter og veggtoaletter i hvitt porselen med innfelt cisterne i toalettsoner av kjent merke som Gustavsberg eller PorsBrund. Vaskerenner og utslagsvasker av rustfritt st:l som type lntra eller tilsvarende med <bumpers> for skolebruk i alle klasserom. Antall saniterutstyr er tatt ut fra arkitekttegninger, og komplettert med sluker i dusjer og bottekott, Sluk er medtatt i alle toalettrom ihht kravspekk da disse etableres som v5trom. Brannslanger innfelt og utenpeliggende utforelse i forskriftsmessig antall medtatt av tvpe NOHA med max 30 meter slange. Kjokkeninnredninger levert av andre tilkobles vann og avlop. Varmt forbruksvann oppvarmes av fjernvarmetilfdrsel og p6monteres n6dvendige akkumulatortanker. Egen sirkulasjonsledning for varmtvann med 65 grader vann for 5 ivareta legionellaproblematikk. Opplegg for manuell legionellaspyling av dusjer. Temperaturbegrensing pe alle armaturer. (ubbing for utstyr anses som bygningsmessige arbeider og er ikke medtatt i verttilbud. 316lsolasion Kaldtvannsledninger og innvendige taknedlop isoleres med diffusjonstett neoprencelleisolasjon. Varmtvanns og sirkulasjonsledninger isoleres med mineralullrorskller med alufolie. 32 VarmeanleBg Det vises til beskrivelse der fjernvarmeleverandoren leverer fjernvarmeinnlegg og vekslersentral. VAre arbeider starter med a tilknytte sekundarside. Dersom det kreves provisoriske losninger i forbindelse med fjernvarmeleveransen eller oppvarming forovrig, vil dette komme som ett tillegg. Gulwarme i spes/ped og garderober med dusj. For alle ovrige rom benyttes radiatoroppvarming med vegghengte radiatorer ihht kravspekk. Skal gulvmonterte radiatorer benyttes tilkommer det ett tillegg for dette, storrelsesorden ca pr stk avhengig av storrelser pe radiator. Kubbing for radiatorer anses som bygningsmessige hjelpearbeider og er ikke medtatt i vert tilbud. Fra varmestokk etableres en egne kurser for ventilasjonsanleggene, radiatorer og gulwarme. Utenfor hovedinngang monteres vannberent snpsmelteanlegg i en sone pi 10 m2. Kobling av 2 stk luftporter levert av andre. Rorleggern Fauske AS

8 3 321 tedningsnett. Ledningsnettet utfores med sorte stelror i henhold til NS fra DN GS og opp. For ror med dim DN 50 og ned benyttes MApress klemfittingssystem i galvansiert utforelse for varmeanlegg. Gulwarmerorene av type diffusjonstette PEx ror og utvendig benyttes standard gatevarmeror av type uponor eller Roth. 324 Armatu,er. Ventiler montert i ror med dimensjon mindre enn 50 mm benyttes kuleventiler og i stafie t^r benyttes spjeldventiler. Foran utstyr monteres stenbeventiler og kurser utstyres med nodvendit antall reguleringsventiler av type srad/f. For og etter kjeler/utsyr monteres termometer, samt for og etter pumper monteres stengbart manometer. I hovedledning sekund6erside er det medtatt filter, luftutskiller og vannrenseanlett (Enwa-matic), samt pa hoypunkt i anlegbet er medtatt manuelle luftepunkter. NOdvendlg folerlommer monteres for SD-anlegget temperatur og trykkfdlere. 325 Utstyr. Radiatorer dimensjoneres for 60/40 grader og styres via sd anlegg og motorventiler levert av automatikkleverandor- Montering av motorventiler er medtatt i tilbudet. Alle pumper av type Grundfos med mengderegulering. Ekspansjonskar dimensjonert for anleggsmengde og trykk. Sikkerhetsventiler pimonteres avlopsror fores ned til gulv. Snosmelteanletg separeres fra varmeanlegget med plateveksler og 30% glycolblanding komplett med ekspansjon og i/llearrangement. Det monteres vannrenseanlegt av type Enwa-matic med automatisk renseprosess samt microbobleutskiller. 326lsolering Varmeledninger, ventiler og luftutskiller isoleres med mineralull rorsk6ler med alufolie ytterkledning. 33 Brannslukklng SprinkleranleBget prosjekteres i henhold til NS-EN Det tas forbehold om tilstrekkelig vannkapasitet fra off. vannledningsnett. Vanninnlegg me vere minimum DN 150. Sprinklersentral Det legges opp tilfolgende dimensjon og antall sprinkleventiler: 1 stk DN150 vat sprinklerventil komplett med alarmer og ventiler for vannmaling etc. Generelt sp,inklera n legg: Rorleggern Fauske AS

9 4 Anlegget legges av stilror med gjenger og kuplinger av godkjent merke og klamres ihht forskrifter. Hulrom over himlinger sprinkles dersom hoyden er over 0,8m, dersom hulrornmet inneholder brennbare materialer, eller dersom kabelbaner over himling har mer enn L5 kabler, lfas og 250V. Alle ror er ferdig grunnet men ikke malt. 35 Luftbehandlingsa nlegg Her har vi medtatt fremforing av varmeledninger og kobling av ventilasjonsbatterier, se varmeanlegg, samt montasje av nodvendig automatikk levert av andre. Det installeres <bloder> shuntventil for 5 opprettholde varmtvannssirkulasjon ved mengdestyrt ettervarmebatteri. Det er ikke medtatt noen form for kjoling eller glycolarrangement for varmegiennvinning. 35 Kuldeanlegg Kjdleuniter monteres i data/server-rom ihht beskrivelse. Videre er det medtatt split kj6lea nlegg for kjdle rom. Bygningsmessig kj6lerom inngir ikke i v5r leveranse, Det er ikke medtatt kjoling av eventuelle avfallsrom. Eiheller moterom. 56 Automatisering Det er ikke medtatt noen form for utstyr for automatisering/ SD-anlegg, men vi har med montasje av automatikkomponenter som naturlig horer inn i ledningsnettet levert av andre. 73 UtendOrs vvs. Det er ikke medtatt noen utvendige arbeider i vart tilbud. ROrlegger'n Fauske as Fauske /."N SlrX Ketil Skir Rorleggern Fauske AS

10 3 &tdk^- Hent AS v/ Ola Flones Vestre Rosten Tiller Deres ref : Ola Flones V6r ref.; Ketil Skir Dato: 23 okober 2014 Vedrsrende Vestmyra skole, Fauske. Viser til g6rdagens msle vedrsrende ovemevnte, hvor vi har folgende avklaringer d komme med. 1. Varmepumpe: Ut fra Hent's kravspesifikasjon utarbeidet av sweco AS, er det opplyst et totalt effektbehov p6 oppvarming ca 350 kw, som vi tolker at ventilasjonsbatteri effekten inngir i. en luft-vann varmepumpe pa zts kw ved 0 grader utetemperatur, med vannledningsnett, akkumulatortank, varmeveksler, entiler, glycolblanding etc. Fundament med varmekabler for varmepumpe (varmepumpevekt ca 2800 kg) mi eiableres, og er ikke tatt med av oss. Forelopig starrelse p6 dette er cai,5 x 5 meter. Deriom det skal monteres pd tak, ser vifor oss at det etableres like ved teknisk rom lengst mot ost. Dersom det skal etableres pa tenengnivi, forutsettes dette like ved varmesentral/ sprinklerrom. Vi forutsetter at alle kostnader med etablering av fundament, medtas av Hent AS, ogsi nodvendig skjerming for harverk etc dersom montasje pi tenengnivi. Likesi at det-er avsatt plass innomhus for akkumulatortank, varmeveksler, ekspangsjonstant og ledningsnett. Elektriske og eventuell SD/ automatikkarbeider/ installasjoner inngar ikke-. Tekniske opplysninger. 1 stk Luft vann varmepumpe type Aermec NRL 1250 HA med pumpe Fabrikktestet aggregat bestaende av kompressor, veksler, kondensatorbatteri og vifter, pimontert automatikksentral. Det pimonterte elektriske skapet leveres med drifts og sikkerhetsautomatikk. Leveres med uttak for drift og feilsignal samt tidsrel6 som hindrer hyppig start av kompressor. Aggregatet har innbygget 4 veis ventilfor automatisk skifte mellom kjoling og varmedrift. HA versjon hai-etstra store vekslere og batterierfori kunne givarmere vann og stone ytelse ved lave utetemperaturer. Type Enhet Verdi Kapasitet varme kw 215 Ved utetemperatur 0C 0 Vanntemperatur tur/retur 3oo/o EG 0C SZt47 Effektforbruk varme kw 123 VN^,nWf kvuliwa. 5t NK #

11 Kapasitet kjoling kw - lsvann temperatur tur/retur OC 7112 Effektforbruk kjoling kw - Kuldemedie Type R410a Spenning Y lf lhz Antall pumper stk 1 Eksternt trykk tilgjengelig kpa 160 Vekt ca 2800 kg Ytre m6l: Bredde 2200, lengde 4250, hoyde 2450 Tilbehsr Tillegg for elektronisk ekspansjonsventil inkludert,- Fabrikks montert varme under batteriene inkludert,- AER485 Grensesnitt mot modbus inkludert,- Vibrasjonsdempere inkludert,- lnnebygget Sirkulasjonspumpe P1 inklude Akkumulatortank: Fiorini 1500 liter Varmeveksler : Fiorini plateveklser med pakninger tilpasset temperaturer og effekter. Luftutskiller: Flamcovent maxidren DN-100 Komplett levert og montert varmepumpeinstallasjon som beskrevet, kr Altemativt kan vi levere samme type varmepumpe (en dimensjon mindre) som yter 184 kw ved samme forhold med et fradrag pi kr Denne veier ca 300 kg mindre og har et lengdemel som gjor fundamentet ca 800 mm kortere. For avrig samme utrustning. 2 Priskonsekvens ved hulldekke pe grunn. Vi foreslir folgende losning: Det legges et oppsamlingsror i groft under bygget med oppstikk i huldekke tilfordeling av bunnledninger. Antalloppstikk ma beregnes utfra hvilken isolasjonstykkelse dere velger for 5 fd konekt fall pa rcr i isolasjonslag. Det forutsettes at groft traues ut og avreftes i riktig fall fra annen entreprenor, og at det avsettes utsparinger i huldekket. Dette vil medfore et pristillegg pa: kr Alternativt kan bunnledninger legges ut av ringmur og opptas ved utvendige ledninger medtatt av annen entreprenor uten tillegg i pris. Dersom normeft fall skal oppnas md isolasjonstykkelse med pastop varc minimum 500 mm. 3 Flytting av taknedlop fra yttervegg til sentratt ifloyene: Etter vire beregninger vil det fsre til en reduksjon p5 antall taksluker, Dette vil medfsre en prisreduksjon pi: kr 249.OOO.- 4. Sluk iwc: Dersom det brukes utenpiliggende sisterne, Dette vil medtsre en prisreduksjon pii: kr Va'^a{di kvolgt Side 2

12 5. Fettutskiller: Her tilbys fettutskiller type Odin maskin. 4 I pr. sek For utvendig Montering, komplett med kjoresterkt lokk Denne leveres med alarmsentralfor innvendig montering. Elektriske tilkoblinger og nedsetting inng6r ikke i prisen. Dette vil medfsre et pristillegg pi: kr 57.OOO.- 6 Brannslokkingsanlegg: VSrt tilbud er beregnet ut fra oversendte spesifikasjon fra Hent utarbeidet av Sweco hvor det fremgir hva som skal vere av sprinkling og annet brannslokkeutstyr. Dette medforer at v6rt tilbud er beregnet uten sprinkling igymsal, og med over/under-sprinkling ialle konidorer. Dette medforer derfor ingen prisendringer. 7 Tilkobling ventilasjonsagregat: Vi har med tilkobling av 6 aggregat i vert tilbud. 8. snosmelteanlegg: Tillegg for 5 ekstra inngangspartier med snosmelting. Dette vil medfsre et pristillegg p6: kr Hulltaking. I talge virt mote gir vi pris p5 all nodvendig hulltaking for vire arteider. Dette vil medfore et pristillegg pa: kr Kontroll utleverte utstyrsliste: Listen er gjennomgitt med hensyn til sanitarinstallasjoner Alt utstyr nevnt under punkt 31.5 i tilsendte spesifikasjon fra Hent utarbeidet av Sweco er tatt med i opprinnelig tilbud. Alle priser er 6 forst6 eksklusiv merverdiavgift. 55 vidt jeg kan se skal vi her ha gitt tilsvar pi alt du ba om. Om noe likevel mangler n6r du meg pa telefon hele morgendagen. Legger for ordens skyld med de attester vi snakket om under motet. vi takker igjen for foresporselen, og hiper p6 videre samarlceid i prosjektet. Med hilsen: auske AS V*n<feff kvoli#l Side 3

13 \1,,/1. " r I f Lf tr1c,,;.-) Ketil Skaa/ ''' 2A*U Fra: Sendt: Til: Emne: Ola Flanes 30. oktober :50 'Ketil Skaar' SV: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei, se svar under: 1. Vet ikke om det kom uklart frem i avklarlngsmotet, rnen kriteriene for valg av samarbeidspartner er kompetanse og soliditet, erfaring fra tilsvarende prosjekt og pris" Dere oppfylte alle kriteriene, men ble dessverre for dyre denne gangen. 2, Beslutningen er endelig, forrige uke ble brukt til avklaringer med alle tilbydere samt at alle fikk mulighet til 6 komme med revidert tilbud ut ifra det vi gikk gjennom i disse m6tene. 3. Vi har inngitt avtale med GK ROr A5. Beklager at dette er en prosess som har tatt lang tid, men vi kunne ikke starte prosessen for vi hadde blitt enig om en omforent leveranse med byggherre, signert kontrakt og rigget egen organisasjon for prosjektet. Hiper dette var svar pi dine sp6rsm5l. Ola Fra: Ketil Skaar Sendt 30. oktober 20L4 14:38 Til: Ola Flones Emne: VS: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei! Minner om aytale om svar pi min henvendelse. KetilSk6r 0aglig leder Tlf direkte roilessern-fausk.e.no Fra : Ola Flones [m-ailt-o H ent. nol Sendt: 27. oktober 20141,6:39 Til: KetilSkaar Emne: Re: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrak Hei. Sitter pi flyet n5 og blir opptatt to hele dager, tirsdag og onsdag. Du skal fi svar pi dine sporsmil og vi kan ringes for en prat pi torsdag, jeg ringer deg etter lunsj. Mvh

14 Ola Flones Tea mleder Kal ku lasjon/i nnkjop Den 27. okt kl skrev Ketil Skaar Hei! Med utgangspunkt i din invitasjon til informasjon knyttet til deres valg, har jeg fors4kt i n5 deg pi telefon uten i fi kontakt bide i dag og fredag. For vir del er det ekstra frustrerende i vere ute av bildet av spesielt to grunner. 1. Pi gru nn av lang behandlingstid har vi ikke tu rt gi inn pris pi andre store prosjekter i pivente av avklaring, da vi flere prosjekter som tar si mye av vir kapasitet med lik fremdriftsplan. 2. De siste ir har helt opp i 80 % av vire prosjekter veefi utenbys, si vi og vire rorleggere si frem til 5 fi et interessant prosjekt pi <hjemmebanel for en gangs skyld. Jeg ber om svar pi folgende sporsmil: 1" Hvilke kriterier er lagt til grunn for valg av r6rlegger? 2. Er beslutningen endelig, eller kan forhandlinger med forventet aktor f6re til at dere kommer tilbake til oss? 3. Hvilken aktor er det til hensikt 5 inngi avtale med? Ber om hurtig tilbakemelding pi dette. P5 forhind takk! Ketil 5k5r Daglig leder <image001.jpg> Tlf direkte keti rorleeeern-fa uske. no Fra : Ketil Skaar rodeeeern-fauske.nol Sendt 24. oktober 2OL4 76:39 Ti!: Ola Flones Emne: SV: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei! Takker for tilbakemelding, sejv om dette ikke var det svaret jeg Onsket. Har alt pr6vd i ringe deg, men fikk bare opptatt p6 telefonen. Vil veldig gjerne ha en oppfolgingssamtale med deg, si fint om du kan sl6 pi Ketil Sk6r Daglig leder <image001,jpg> Ilf direkte keti s ke. no

15 /--etfu + 6a,Arn, Fylkesmannen i N ORDLAN D - vlp&r h Wr-t -,^2, brte Fauske kommune Postboks Fauske Saksb : Lill Hildonen e-post: fmn Tlf: Vir ref: 2014/8086 Deres ref: V6r dato: Deres dato: Arkivkode: Klagebehandling - Innsynsbegjaring - Opptysninger om underleverandar - Klager Rorleggeren Fauske AS - Fauske kommune Vi viser til kommunens overcendelse av o o14 mottatt hhv og Fylkesmannen tar klagen til folge og kommet til at det ikke er hjemmel for i unnta dokumentet fra offentlighet. Dette da de aktuelle opplysninger ikke er i betrakte som forretningshemmeligheter underlagt lovbestemt taushetsplikt. Bakgrunn for klagen Den framsatte Rorleggern Fauske AS krav om innsyn i listen over underenlreprenorene som vil bli brukt iforbindelse med utbygging av Vestmyra skole - som det fremgir av sammendragsskjema Del2-2 punkt pkt Kravet ble avslitt i en e-post av og det er vist til vurderingen fra lnnkjopsservice Advokatfirma as: Hovedregelen er at tilbud er offentlige etter at tildeling har funnet sted, jfr, ffientleglova g 23, 3. ledd. Unntak gjelder for tonetningshemmeligheter jfr. anskaffelsesforskriften S 3-6, offentleglova S 13 og forvaltningsloven $ 13. Fauske kommune har veft usikker p6 om listen med underleverandarer er d anse som fonetningshemncligheter og har forelagt sparsmdtet for Hent i og med at Hent har sladdet dette fra sitt tilbud. Hent har gift klart utrykk for at man mener at kommunen ikke har anledning til d gi innsyn i listen. Fauske kommune har foretatt en selvstendig vurdeing av sporsmilet og har, under tuil kommer frem til at det ikke kan gis innsyn i lislen fordi denne m6 anses A inneholde forretningshemmeligheter som Fauske kommune ikke kan gi innsyn ijfr. anskafre/seslbrsknlten $ 3-6, offentleglova g 13 ogforuaftningsloven g 13. STATENS HUS Moloveien 10, 8002 Bodo Telefon: 75 $ 15 m Telefaks: 7552GJ77 Kommunalavdelinga Telefon; Telefaks: frn anne n. no www, tylkesrnan nen. no/nord land

16 9 ^E Z aprs :yape leu sv ueh uq JuapueJenspopun JeAo e;s.,, Je 6es ges;our 7LOZ Jegwe^ou 'l yapp $o&e pe Eq SV rueh 'lepngue 1 g6ddo ruopuueneuepun rono egll ue lpuesllt el? uto peq Vs6o nq ue1sodueyeg ' eean!6ae rc1 ueuuews e41i1 rg sepues 6ynw wos yeus?s JolJep?w uerles 'SV ettsne! weddepoy ae p0eplgd te \epo elte1 'SV eurgle\o^py eqntessdo[4uu1 1 rcpeg e4poa req;5.j Je Fpgr \s14l4)n[ e4 eeop]tn 1t11s1n poepne! )a po 'ufrsuut 16 g yglsne,loz )eqweaou 'L L uap teq ounwwo4 e\snej iuo[sn11uo1 6o Ouuaplnrr apuaelol pout,ioz' ll'lzuep ]elpueqoq ta ue6ey 'Outgpueqaqsllafiuo1 llt ejoj ue1 Eue6sles uras 6o ta.touarda.lluejapun peu asels6ulpueqjoj r.ra:ouarderluepeloq apoqsjluol sueunulu,tol ep eslelople 6rpnq uo soq leq <uisuut 1t1pq611nw >1a ry1 eile etpl wosrep dutupuaesuelwluorl ue fi eilep Jdo! seppqlluddo 6u1qryssq sueunuwol wo 'EJople ape1saddo ^e ue Je )o! Jeqgof unq pewjy ]ep p Ae edpl wos papeunwwo4 I Kequ! 6es etel4ta? wo peg ilq V wouueld 'uelp,u?d rgts ep le wo u/lsuu1 U?lreq uuewp? 6oruo1pto wouue{dtuouetde4uuepun epepaddo ep Ae ua p p w yef>t yo[6 0e] 6eht 1e uro ses{ddo ereptl 'r uasuur u,o seq lep euas;ld Ja e)hl1ap 1e gs6o lales;setd le6ey 'gdn wos nyev\ ep e4 t yt fi1ea )s Jopuae st 6wtu 6o 6es n1 6qu ryd uessesold ;e ilt$? Jot ulsuul qd ;erys uepqdlpuego ep 'pqdlpuago tpyun o\ry Jeileq lpuuou ra uaspdgnlg 'uisuul wo req ueou wosjep qmdo peuaop Fu, essrp Ao pt1q1a lwaqs0uulutol ue n1 seudu e\\, uot uatopueteaeltapun gd pu en 'essrp in eiliq enpln uen oqg ep ue4 rcplq4 rcplqg n! epury,tdrot ousp re selruq p>ls wos JalopueJo epepun o\ilaq tutou Jeq nptqlg wosto1 '61puago n layundsbue01n! retuann\opspnqln le euuep U uelytlsjot 6o;eslagerysue ffilpuqgo wo Aol Ae Jeqol po :Jalaq lap Jep lepunqojsuppsq e.tl lsod-s ua lll Jesn ra6e;y '1eq61leuueqs6uru1a.uo; ruos sesue UEI adlt JopuBJe^apepun gd uaeu lb serolue lap lep,rc7'll'tl ^e Fod-a r le6eggd elq u[suur apue16ue61 ( " ) 'ntopueteaeljepun Ja o ueell 1 ulsuul 16 uol eill! 6ep t 'td ua il p fi pwwo\ Jetl eunwwotl olsnej 'duyeptna p)ttuotl ue seto[6?w pp 6o frelddo $try Je ppwstodg 'pdwes4e p wos )otl saglueq ntopuercaoljop.m nao enemdg 'Gil tqun )olue o ytqt wos Jarles eullues ep B $! ue\es uep I gs6o am po 'pnqg tls!ass.rp Jn ;epryls oqeq ryes e>pp ndepl wo ^ps nsltdlep yfie4t I ulsuu116? pe^g-e I uea!.otstolwq eppeq ueunwuo4 te uo[snyuotl pant pqqleuueqs0ululetol ua.ros JJesue olq uelsaueb nl nsydteplop?ilto tep nlsaue[legotq epunwuot tpte[6 gzat rcueybil repun ntuo^o yeje!il rc Wlfiapqdileuwe4sdqu]ano!.uos seppars ew wos Jegauodwansld 6o $eqdlpuweqsdulqeuol qtop yepueq h la a\\! wos) srdp1o1 uoilew eilpts? pe spryd uls! Jeq epu.aen 'queud11 6o noq mou>1 dolourcl lpnqg 'pdetpddo Jo! EMpueJo qjepun )e^o eaemdo'nsydpp.uos ps 'tol ujea eaell pw npiqlllwos uolseuolu!altlsues eppqouu! uesydspnqt1 ro*o n ue\ ppnqilt 'g j $ uenqdelluato 4['g-t g ueuy>tstol )ege senpugtq toe wos nleqdla tweqsdululaaol eppqeuu! uat qril pnq111p p 16es ej;qp pwt ew! rc po Eg) :epuedpt Jappn stedpx tuopeuspuaeu epuoroluessrp /ep ZrcU6 \es VJOy N puue yeh ses!^ le1

17 konkurransemessig betydning d hemmeligholde av hensyn tilden som opplysningene angdrd. I justisdepartementets veileder til offentlighetsloven (heretter benevnt veilederen) sies i Pki al:. Opplysningar om drifrs- eller fonetningstilhove utoving av neringsvefusend, s/lk som informa kontra l<tsvil ka r, rmrknad sfortngsstntegi ar, ana verksemda. Den sentrate avgrensinp av teieplilta ligg ivilkaret om at det md vere av skonkunansemesstg betydning> tor6*ser*ra at opptysningane skal veie unairtagde teieptil<t, na clet med andre tt geinst for verksemda dersom dei blir kiende, utnytte dei. (...) som andre kan nytte pa tilsrrarande mhte i meir tradisionell forstand. Her star opplysningar om rsr,m verksemda har fdtt r om han ikkie vere underlagde teieplikt, sidan 6 vern mot konkwran*. Marknadsanalysar, Okonomiske utrckningar og Wognosar og meir konkrete vere il<kie tarkan dnytte altanke bak, som til danlrs kundelister. Dercom utlevering av skadelego verknaderfor konkwranseevna til vetkiemda, og desse skdeverlaadene ikkie er wesentlege, vil opplysningane normaft vere underlagde teieplil<t. Men ein kan tenkie seg at allmenne omsyn titseiiiat opplysningane likevel bsr kunne givast ut, til dsnres dersom dei avdekkier kritiklwerd[gle fonetningsmetodar. Jf. dg folaltningsbva $ 13 a nr. 3. Opptysningar som kan stade konkunanseevna til verksemda pa andre miltar enn ved at andre OruXar opptysningane i deira eiga ved<setd, kan etter omstenda 69 vere underlagde teieflin.' b6t sxal ti*evel ein aei fit for at ein vil seie at det gjelcl teieplikt for slike opplysningar. Utgangspunktet vil verc at det ik*ie gier det. I mmeleghald viroeing av ikva grd omsyna bak-ieieplilcta md vegax opp moi aen odnttege inferessa 5?nna ma ein i iwe giao enn ved dei klassske fonetningsloyndomane leggie veld pa omfangot av den eventuelle skadevefunaden for konkumnseevna til verksemda og risikoen for at skaden vil oppstd. Ein kan vidare leggje vew pa om det er vanleg Waksis i brcn$en A he,mmeleghalde den iien opptysninger det er tale om, og i kva grad utlevering kan skade tilliten til folaltninga. (...) Kommunen viser til KOFA sak der det er uttalt at oppgave over underleverandorer kan utgjore forretningshemmelighet. Videre al selskapet selv har vurdert opplysningene som tauihetsuetagte. Fylkesmannen vil bemerke at kommunen uansett skatgjore en konkret og selvstendig vurdering av sporsmalet etter offentleglova. Vi registrerer at kommunen under tvil har kommet til den konklusion at opplysningene kan unntas. Side 4 av 6

18 Drsftino lfolge kvalifikasjonsgrunnlaget til denne innkjopssaken skal det i tilbudet gis en oversikt over underleverandorer. Vi registrerer at det ogsi er stilt krav om forpliktelseserklering. Det mi deffor legges til grunn at informasjon om hvilke underleverandarer man vil benytte utgjor en sentral del av tilbudet og utgjor et viktig element ved vurderingen av det. Fylkesmannen vil vise til offentleglovas $ 23 tredje ledd som omhandler unntak for dokumenter i anskaffelsessakerom, at tilbudsskjema kan unntas inntil tilbyder er valgt. Denne regel vil langt pi vei beskytte leverandsren mot at opplysningene om det aktuelle anbudet tilflyter offentlighet og kan brukes av konkunenter. Etter dette tidspunkt og nir konkunansen er over gjelder hovedregelen om offentlighet, som skal bidra til gjennomsiktighet i prosessen og mulighet for 5 etterprove at regelverket er etterlevd. Dette hensyn stir sterkt i anskaffelesesaker. NEr tilbydere er valgt og kontrakt inngitt vil opplysningene normalt vare lite aktuelle for bruk i senere konkunanser. Unntak etter dette tidspunkt ma derfor forankres i andre unntaksbestemmelser og vi kan vanskelig se at listen over underleverandsrer som selskapet skal benytte utgjor noen konkurransesensitive opplysninger som tilsier unntak etter loven. Nir selskapet selv rnener deres forhandlingsposisjon overfor underentreprenorene kan svekkes mener vi slik skade ikke er beskyttet av unntakshjemmelen. For ovrig beskytter ikke unntak etter $ 23 (1) de privates okonomiforvaltning eller forhandlingsposisjon. Derimot vil Fylkesmannen vise til at det kan vare av stor interesse for allmennheten i fi vite hvem som er involvert i utbyggingen som underentreprensr. Det at slike opplysninger i etterlid gjores kjent kan og fremme hensynene bak anskaffelsesreglene som vi har vist til ovenfor. Konklusjon Fylkesmannen rnener at grunnvilk6ret for 6 unnta opplysningene - at offentliggjoring vil kunne fi konkunansemessig be$dning i disfavsr av selskapet - i dette tilfellet ikke er oppfylt. Folgelig har klager rett til innsyn. Klagen er dermed tatt til folge og kommunen bes om i frigi det aktuelle dokument uten sladding. Vedtak Klagen tas til folge slik at det gis innsyn i sammendragets punkt 1.6. Det bes om al kommunen straks oversender usladdet dokument til de som har begjart rnnsyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i offentlighetsloven $ 't3 forste ledd, jf. $ 32 forste ledd tredje punktum. Avgjorelsen kan ikke p6klages videre, jf. forvaltningsloven g 28. Side 5 av 6

19 Sakens parter er undeneftet ved kopi av dette brev' Med hilsen Tor Sande (e.f.) underdirektor Lill Hildonen seniorridgiver Kopitil: Rorleggem Fauske AS Saltenposten AS Postboks FAUSKE Side 6 av 6

20 EV enzlcrry Ys qy CYvo\d V JouordeJlueEuolag JepE qjeoabj9,o/o EUT'H :6EJ :4leproBurru apu66lot tln ilepreqje rl.fri{uf4ilouuele pau slepqqrol I u:ru6rgtud3uln3u30nn 9'

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Wikborg Rein Att. Silje Flaatin Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 517785-001 kkr 2010/73 26.01.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 625/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse ------------------------------------

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/216 Innklaget virksomhet: Klager: Kollektivtransportproduksjon AS, Kaasbøl AS Saksnummer: 2008/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandlinger for anskaffelse av varmeleveranse basert på biobrensel til kommunale bygg i Lom kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser BOREPA A/S Åsvegen 4 7510 Skatval Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0232-14 10.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet Oslo kommune Kommunerevisjonen Granskingsrapport Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 9. juni 2006 Anskaffelser sikkerhetsoppgradering Munch-museet Forord Denne rapporten

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsnavn/dokumentnavn Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsgiver NVE Oppdragsgivers referanse Revisjonskoder (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K :

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer