Videresendt melding: Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i hoo. ryr> Vestmyra skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videresendt melding: Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i lsdrift@va hoo. ryr> Vestmyra skole"

Transkript

1 Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Ketil Skaa r <ketil.skaa rorleesern-t4 urke. no> Dato: 22. desember 2Ol4 L8:L9:58 GMT Til: <1i hoo. ryr> Emne: VS: VedrOrende saksbehandling i Fauske kommune angsende kontraktsforhold gjeldende Vestmyra skole Kontrollutvalget Fauske Komm une v/ Leder Nils-Christian Steinbakk I forbindelse med kommunens hsndtering av kontraktsforhold ber jeg kontrollutvalget granske og ettergi kommunens saksbehandling, ut fra folgende punkter. 1'. Vi mottok mailfra Hent 24. oktober om at vi ble byttet ut som og fikk begrunnelse fra dem som vi mente ikke ga grunnlag for utskifting. Se vedlegg nr 3. 2, Kommunen nektet oss innsyn i dokumenter utfra Hents Onske om 5 skjule hvilke underentreprenorer de hadde oppfort som alternativer. Da jeg psklaget dette til Fylkesmannen, brukte kommunen tre uker pa 5 videresende min anke. Dette mener jeg er trenering av saksgang. Fylkesmannen ga oss innsyn, og vedtak ligger vedlagt som vedlegg Kommunen har mottatt brev fra Hent datert 27. november (vedlagt) hvor Hent ber om godkjenning pd allerede skifte av I dette brevet fremkommer psstander om mangler i virt tilbud til Hent. Kommunen ved Evald Solbakken har godkjent denne utsklftingen uten 6 gi oss mulighet til 6 kommentere pistander mot vsrt firma. Dette ble for oss gjort kjent gjennom saltenpostens journalist, som ringte megfor kommentar p5 dokument utlagt ipostliste p6 1. desember Jeg har de siste ukene lest postjournalene daglig for 6 folge med pi nir vir anke gikk over til fylkesmannen. Jeg stiller derfor spgrsmil vedr6rende n6r dette dokumentet er lagt ut ettersom jeg ikke har sett det p5 postlista selv Etter samtale med rsdmann Even Ediassen 15. desember sendte jeg mail 16. desember k hvor jeg redegjorde for virt tiibud til Hent, og dokumenterte at Hents pistander mot om oss er feil (vedlegg brev av 15. desember med tilhorende vedlegg). Dette sendte jeg med kopi til postmottak, men dokumentet er fortsatt ikke lagt ut ikommunens postlister, og svar pi min henvendelse er heller ikke mottatt. 6. I telefonsamtale med ridmannen i dag opplyser han at saken pi ny er oversendt kommunens advokat med mil om d finne mulighet for 5 sti ved den tillatelsen kommunen har gitt Hent. Dette mener jeg bekrefter mangelfull saksbehandling, dersom det er forst n6r jeg sender brev det gjores juridisk vurderinger.

2 Jeg mener kommunen ved Evald Solbakken og rddmann Even Ediassen ikke har behandlet dette p5 en tilfredsstillende mite, og ber derfor kontrollutvalget granske saken. Med hilsen KetilSkir Daglig leder

3 tl"aufu,{. g ai,i-u._ Hent AS Vestre Rosten 79 TOT5Tiller Rorlegger'n Sauske AS Storgt gb, 8200 FAUSKE lt, Fak: E-Posl aushe nd Web wvil// rorlegger n-lauske no Orq. nr 9S3 45? S41 MVA Deres ref: Ruben Rostad Johannesen Vir ref.: Ketil Skir Dato: 19juni 2014 Roranlegg, Vestmyra skole viser til tilsendte foresparsel og dokumenter for anlegget, rortekniske arbeider i henhold tilfolgende oppsett. hvor vi har gleden av A gi tilbud pa Post 3.0 Felles ytelser. Rigg og drift Prosjektering Post 3.1 Saniteranlegg. Post 3.2 Varrneanlegg. Post 3.3 Brannslukkeanlegg. Post 3.4 Kuldeanlegg. Post 7.3 Utendors ledningsnett. lkke medtatt Sum eks mva: kr kr kr kr kr kr kr 0.- kr 17 2OG Opsjoner Opsjon 1. Fast lanns- og pris-stigninger Opsjon 3. Provedrift 6 mnd. Opsjon 4. Utvidet driftsansvar alt mnd. Opsjon 4. Utvidet driftsansvar alt.2 36 mnd. 1.3 Serviceavtaler Sanitaranlegg Varmeanlegg Sprinkleranlegg kr Kr Kr Kr kr kr kr Uarru{W{ kvutidl lsrnk#

4 Kjalerom 1.4 Timepriser WS rorarbeider Montor Lerling Saksbehandler kr kr kr kr PAslagsprosenter Materialinnkjop Maskinleie Transport U n derentre pr enorer I -l evera nd arer 20% 10 o/o 1O o/o 15 o/o Underentreptenar isolering: Ranberg isolering AS Underentreprenor kjaling: GK AS. Prosjekterende RIV: Tiltransportert SWECO. Presiseri n ger/ forbehold: I tilbudet er medtatt snosmelting foran hovedinngang samt tilkoblinger av luftporter over hovedinngang og kantineinngang. Dersom det er behov for endring av antall, er enhetsprisene: Snosmelteanlegg pr inngangsparti kr 5g OO0._ Tilkobling luftport pr. luftport. kr 6 1OO._ For varmeanlegg er det ikke hensyntatt energimerking klasse A, men forutsatt at det er fjernvarme som er varmekilde som pr dato eiklassefilert som B. Det forutsettes at grofl tor legging av bunnledninger er avrettet og klargjordt fra grunnentreprenot. Alle avlaps og vannledninger er medtatt fra 1 meter utenfor grunnmur. Det er ikke medtatt noen elektriske,- maler,- grave,- automatikk eller bygningsmessige arbeider, hulltaking dim over dn 50, kubbing etc. Brann/lydtetting etter egne arbeider er medtatt, I bunnledninger er medtatt nodvendige stakepunkt totalt 11 stk. I vir pris inngar ikke luke over stakepunkt for gulvbelegg. Taksluker forutsettes levert og montert av taktekker. For luftinger inngsr tilslutning mot takhatter. Levering og montering av luftehatter forutsettes gjort av taktekker. Vi har tatt som utgangspunkt at dere holder oss med kontor, lumprom og spiserom. Vant*f kvalidl Side 2

5 !16 gsen rigg for v6rt arbeid etableres av oss vil det komme et tillegg p6 for dette k l35 oo0.- eks mva I forbindelse med ombygging 1-4 skole er tegninger av eksisterende varme og sanitaropplegg gjennomgstt, og ail nodvendig ombygging,i o"tl" #oiatt i prisene. AIle priser er 5 forsta eksklusiv merverdiavgift. Henviser ellers til vedlagt funksjonsbeskrivelse for ytterligere spesifikasjon, vi tar forbehold om lanns- og pris-stigninger i henhold til ssb byggekostnadsindeks for rorleggerarbeid i kontor- og forretning.oy-gg, rorteggeiaroeioer iili, dersom fast lonns- og prisstigning ikke benyttes. Vi takker for at vi fikk gi Dem dette tilbudet som vi hdper er etter Deres onske, og ser frem til videre samarbeid. Med vennlig hilsen: For Rorleggern Fauske AS /"u[/a Ketil Sk6r Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse Van r#lf kvali*t Side 3

6 L Vestmyra Skole orientering tilbud rortekniske anlegg fra Rorleggern Fauske AS. Grunnlag for rortekniske kostnader er Beskrivelse VVS-Tekniske anlegg samt tilsendte arkitekttegninger. 3l Sanitaranlegg 311' Bunnledninger bestir av spillvann, spillvann for fetttskiller, overvannsledninger for takvann medtatt til 1 mtr utenfor grunnmur. ordinert spillvann; Bunnledninger legges av plast avlopsror med stakepunkt i hht gjeldende regler. Fettholdig spillvann: Omfatter avlop fra skolekjokken med stakepunkt i hht gjeldende regler. overvann/ takvann: Som bunnledning legges denne itilnarmet samme foringsvei som spillvannsledninger og dekker innvendige opplegg for taknedlop. Stakepunkt ihht gjeldende reglert Vannledning sprinkler og forbruksvann. Forbruksvann pimonteres reduksjonsventil med filter og vannmiler. 312 Ledningsnen Det er beregnet benyttet isolerte Cu ledninger til kaldt forbruksvann, varmwann og sirkulasjonsledning varmtvann, hovedsakelig lagt skjult over himling der det er mutig for fremforing til vannfordelerskap (RlR) og <frie> tappepunkt og brannskap. Kaldtvann isoleres med neoprencellegummi og varmtvann med mineralultskiler med alufolie. Til sanitarutstyr legges RIR med veggbokser av type Uponoer eller Roth. 314 Armaturer Fra avsatt stengeventil pi vanninntak er det beregnet forbruksvann 54 Cu som pamonteres reduksjonsventil med filter og vannmilere. Det er medtatt en frostfri stengbar 2,5> hurtigkobling for islegging av uteplasser montert iteknisk rom for sprinkler. Det installeres ogss DN 20 frostfrie utekraner ihht kravspekk. Nir det gjelder brannkummer og hydranter er disse omtalt under <<73 Utendors WSI og ikke medtatt i virt tilbud. Armaturer for sanitarutstyr av ettgreps med keramiske skiver og kjokkenbatterier med uttak for oppvaskmaskin med temperaturbegrensing. Dusjpaneler med trykknapp avtype sportspanel. Fotocellestyrte servantbatterier pi alle vaskerenner i klasserom samt enkelte servanter ihht beskrivelse. Alle armaturer av kjent merke som Oras eller Gustavsberg. Rorleggern Fauske AS

7 2 Det er medtatt lstk Oyenspyler/noddusj type Broen. 315 Utstyr Saniterutstyr som servanter og veggtoaletter i hvitt porselen med innfelt cisterne i toalettsoner av kjent merke som Gustavsberg eller PorsBrund. Vaskerenner og utslagsvasker av rustfritt st:l som type lntra eller tilsvarende med <bumpers> for skolebruk i alle klasserom. Antall saniterutstyr er tatt ut fra arkitekttegninger, og komplettert med sluker i dusjer og bottekott, Sluk er medtatt i alle toalettrom ihht kravspekk da disse etableres som v5trom. Brannslanger innfelt og utenpeliggende utforelse i forskriftsmessig antall medtatt av tvpe NOHA med max 30 meter slange. Kjokkeninnredninger levert av andre tilkobles vann og avlop. Varmt forbruksvann oppvarmes av fjernvarmetilfdrsel og p6monteres n6dvendige akkumulatortanker. Egen sirkulasjonsledning for varmtvann med 65 grader vann for 5 ivareta legionellaproblematikk. Opplegg for manuell legionellaspyling av dusjer. Temperaturbegrensing pe alle armaturer. (ubbing for utstyr anses som bygningsmessige arbeider og er ikke medtatt i verttilbud. 316lsolasion Kaldtvannsledninger og innvendige taknedlop isoleres med diffusjonstett neoprencelleisolasjon. Varmtvanns og sirkulasjonsledninger isoleres med mineralullrorskller med alufolie. 32 VarmeanleBg Det vises til beskrivelse der fjernvarmeleverandoren leverer fjernvarmeinnlegg og vekslersentral. VAre arbeider starter med a tilknytte sekundarside. Dersom det kreves provisoriske losninger i forbindelse med fjernvarmeleveransen eller oppvarming forovrig, vil dette komme som ett tillegg. Gulwarme i spes/ped og garderober med dusj. For alle ovrige rom benyttes radiatoroppvarming med vegghengte radiatorer ihht kravspekk. Skal gulvmonterte radiatorer benyttes tilkommer det ett tillegg for dette, storrelsesorden ca pr stk avhengig av storrelser pe radiator. Kubbing for radiatorer anses som bygningsmessige hjelpearbeider og er ikke medtatt i vert tilbud. Fra varmestokk etableres en egne kurser for ventilasjonsanleggene, radiatorer og gulwarme. Utenfor hovedinngang monteres vannberent snpsmelteanlegg i en sone pi 10 m2. Kobling av 2 stk luftporter levert av andre. Rorleggern Fauske AS

8 3 321 tedningsnett. Ledningsnettet utfores med sorte stelror i henhold til NS fra DN GS og opp. For ror med dim DN 50 og ned benyttes MApress klemfittingssystem i galvansiert utforelse for varmeanlegg. Gulwarmerorene av type diffusjonstette PEx ror og utvendig benyttes standard gatevarmeror av type uponor eller Roth. 324 Armatu,er. Ventiler montert i ror med dimensjon mindre enn 50 mm benyttes kuleventiler og i stafie t^r benyttes spjeldventiler. Foran utstyr monteres stenbeventiler og kurser utstyres med nodvendit antall reguleringsventiler av type srad/f. For og etter kjeler/utsyr monteres termometer, samt for og etter pumper monteres stengbart manometer. I hovedledning sekund6erside er det medtatt filter, luftutskiller og vannrenseanlett (Enwa-matic), samt pa hoypunkt i anlegbet er medtatt manuelle luftepunkter. NOdvendlg folerlommer monteres for SD-anlegget temperatur og trykkfdlere. 325 Utstyr. Radiatorer dimensjoneres for 60/40 grader og styres via sd anlegg og motorventiler levert av automatikkleverandor- Montering av motorventiler er medtatt i tilbudet. Alle pumper av type Grundfos med mengderegulering. Ekspansjonskar dimensjonert for anleggsmengde og trykk. Sikkerhetsventiler pimonteres avlopsror fores ned til gulv. Snosmelteanletg separeres fra varmeanlegget med plateveksler og 30% glycolblanding komplett med ekspansjon og i/llearrangement. Det monteres vannrenseanlegt av type Enwa-matic med automatisk renseprosess samt microbobleutskiller. 326lsolering Varmeledninger, ventiler og luftutskiller isoleres med mineralull rorsk6ler med alufolie ytterkledning. 33 Brannslukklng SprinkleranleBget prosjekteres i henhold til NS-EN Det tas forbehold om tilstrekkelig vannkapasitet fra off. vannledningsnett. Vanninnlegg me vere minimum DN 150. Sprinklersentral Det legges opp tilfolgende dimensjon og antall sprinkleventiler: 1 stk DN150 vat sprinklerventil komplett med alarmer og ventiler for vannmaling etc. Generelt sp,inklera n legg: Rorleggern Fauske AS

9 4 Anlegget legges av stilror med gjenger og kuplinger av godkjent merke og klamres ihht forskrifter. Hulrom over himlinger sprinkles dersom hoyden er over 0,8m, dersom hulrornmet inneholder brennbare materialer, eller dersom kabelbaner over himling har mer enn L5 kabler, lfas og 250V. Alle ror er ferdig grunnet men ikke malt. 35 Luftbehandlingsa nlegg Her har vi medtatt fremforing av varmeledninger og kobling av ventilasjonsbatterier, se varmeanlegg, samt montasje av nodvendig automatikk levert av andre. Det installeres <bloder> shuntventil for 5 opprettholde varmtvannssirkulasjon ved mengdestyrt ettervarmebatteri. Det er ikke medtatt noen form for kjoling eller glycolarrangement for varmegiennvinning. 35 Kuldeanlegg Kjdleuniter monteres i data/server-rom ihht beskrivelse. Videre er det medtatt split kj6lea nlegg for kjdle rom. Bygningsmessig kj6lerom inngir ikke i v5r leveranse, Det er ikke medtatt kjoling av eventuelle avfallsrom. Eiheller moterom. 56 Automatisering Det er ikke medtatt noen form for utstyr for automatisering/ SD-anlegg, men vi har med montasje av automatikkomponenter som naturlig horer inn i ledningsnettet levert av andre. 73 UtendOrs vvs. Det er ikke medtatt noen utvendige arbeider i vart tilbud. ROrlegger'n Fauske as Fauske /."N SlrX Ketil Skir Rorleggern Fauske AS

10 3 &tdk^- Hent AS v/ Ola Flones Vestre Rosten Tiller Deres ref : Ola Flones V6r ref.; Ketil Skir Dato: 23 okober 2014 Vedrsrende Vestmyra skole, Fauske. Viser til g6rdagens msle vedrsrende ovemevnte, hvor vi har folgende avklaringer d komme med. 1. Varmepumpe: Ut fra Hent's kravspesifikasjon utarbeidet av sweco AS, er det opplyst et totalt effektbehov p6 oppvarming ca 350 kw, som vi tolker at ventilasjonsbatteri effekten inngir i. en luft-vann varmepumpe pa zts kw ved 0 grader utetemperatur, med vannledningsnett, akkumulatortank, varmeveksler, entiler, glycolblanding etc. Fundament med varmekabler for varmepumpe (varmepumpevekt ca 2800 kg) mi eiableres, og er ikke tatt med av oss. Forelopig starrelse p6 dette er cai,5 x 5 meter. Deriom det skal monteres pd tak, ser vifor oss at det etableres like ved teknisk rom lengst mot ost. Dersom det skal etableres pa tenengnivi, forutsettes dette like ved varmesentral/ sprinklerrom. Vi forutsetter at alle kostnader med etablering av fundament, medtas av Hent AS, ogsi nodvendig skjerming for harverk etc dersom montasje pi tenengnivi. Likesi at det-er avsatt plass innomhus for akkumulatortank, varmeveksler, ekspangsjonstant og ledningsnett. Elektriske og eventuell SD/ automatikkarbeider/ installasjoner inngar ikke-. Tekniske opplysninger. 1 stk Luft vann varmepumpe type Aermec NRL 1250 HA med pumpe Fabrikktestet aggregat bestaende av kompressor, veksler, kondensatorbatteri og vifter, pimontert automatikksentral. Det pimonterte elektriske skapet leveres med drifts og sikkerhetsautomatikk. Leveres med uttak for drift og feilsignal samt tidsrel6 som hindrer hyppig start av kompressor. Aggregatet har innbygget 4 veis ventilfor automatisk skifte mellom kjoling og varmedrift. HA versjon hai-etstra store vekslere og batterierfori kunne givarmere vann og stone ytelse ved lave utetemperaturer. Type Enhet Verdi Kapasitet varme kw 215 Ved utetemperatur 0C 0 Vanntemperatur tur/retur 3oo/o EG 0C SZt47 Effektforbruk varme kw 123 VN^,nWf kvuliwa. 5t NK #

11 Kapasitet kjoling kw - lsvann temperatur tur/retur OC 7112 Effektforbruk kjoling kw - Kuldemedie Type R410a Spenning Y lf lhz Antall pumper stk 1 Eksternt trykk tilgjengelig kpa 160 Vekt ca 2800 kg Ytre m6l: Bredde 2200, lengde 4250, hoyde 2450 Tilbehsr Tillegg for elektronisk ekspansjonsventil inkludert,- Fabrikks montert varme under batteriene inkludert,- AER485 Grensesnitt mot modbus inkludert,- Vibrasjonsdempere inkludert,- lnnebygget Sirkulasjonspumpe P1 inklude Akkumulatortank: Fiorini 1500 liter Varmeveksler : Fiorini plateveklser med pakninger tilpasset temperaturer og effekter. Luftutskiller: Flamcovent maxidren DN-100 Komplett levert og montert varmepumpeinstallasjon som beskrevet, kr Altemativt kan vi levere samme type varmepumpe (en dimensjon mindre) som yter 184 kw ved samme forhold med et fradrag pi kr Denne veier ca 300 kg mindre og har et lengdemel som gjor fundamentet ca 800 mm kortere. For avrig samme utrustning. 2 Priskonsekvens ved hulldekke pe grunn. Vi foreslir folgende losning: Det legges et oppsamlingsror i groft under bygget med oppstikk i huldekke tilfordeling av bunnledninger. Antalloppstikk ma beregnes utfra hvilken isolasjonstykkelse dere velger for 5 fd konekt fall pa rcr i isolasjonslag. Det forutsettes at groft traues ut og avreftes i riktig fall fra annen entreprenor, og at det avsettes utsparinger i huldekket. Dette vil medfore et pristillegg pa: kr Alternativt kan bunnledninger legges ut av ringmur og opptas ved utvendige ledninger medtatt av annen entreprenor uten tillegg i pris. Dersom normeft fall skal oppnas md isolasjonstykkelse med pastop varc minimum 500 mm. 3 Flytting av taknedlop fra yttervegg til sentratt ifloyene: Etter vire beregninger vil det fsre til en reduksjon p5 antall taksluker, Dette vil medfsre en prisreduksjon pi: kr 249.OOO.- 4. Sluk iwc: Dersom det brukes utenpiliggende sisterne, Dette vil medtsre en prisreduksjon pii: kr Va'^a{di kvolgt Side 2

12 5. Fettutskiller: Her tilbys fettutskiller type Odin maskin. 4 I pr. sek For utvendig Montering, komplett med kjoresterkt lokk Denne leveres med alarmsentralfor innvendig montering. Elektriske tilkoblinger og nedsetting inng6r ikke i prisen. Dette vil medfsre et pristillegg pi: kr 57.OOO.- 6 Brannslokkingsanlegg: VSrt tilbud er beregnet ut fra oversendte spesifikasjon fra Hent utarbeidet av Sweco hvor det fremgir hva som skal vere av sprinkling og annet brannslokkeutstyr. Dette medforer at v6rt tilbud er beregnet uten sprinkling igymsal, og med over/under-sprinkling ialle konidorer. Dette medforer derfor ingen prisendringer. 7 Tilkobling ventilasjonsagregat: Vi har med tilkobling av 6 aggregat i vert tilbud. 8. snosmelteanlegg: Tillegg for 5 ekstra inngangspartier med snosmelting. Dette vil medfsre et pristillegg p6: kr Hulltaking. I talge virt mote gir vi pris p5 all nodvendig hulltaking for vire arteider. Dette vil medfore et pristillegg pa: kr Kontroll utleverte utstyrsliste: Listen er gjennomgitt med hensyn til sanitarinstallasjoner Alt utstyr nevnt under punkt 31.5 i tilsendte spesifikasjon fra Hent utarbeidet av Sweco er tatt med i opprinnelig tilbud. Alle priser er 6 forst6 eksklusiv merverdiavgift. 55 vidt jeg kan se skal vi her ha gitt tilsvar pi alt du ba om. Om noe likevel mangler n6r du meg pa telefon hele morgendagen. Legger for ordens skyld med de attester vi snakket om under motet. vi takker igjen for foresporselen, og hiper p6 videre samarlceid i prosjektet. Med hilsen: auske AS V*n<feff kvoli#l Side 3

13 \1,,/1. " r I f Lf tr1c,,;.-) Ketil Skaa/ ''' 2A*U Fra: Sendt: Til: Emne: Ola Flanes 30. oktober :50 'Ketil Skaar' SV: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei, se svar under: 1. Vet ikke om det kom uklart frem i avklarlngsmotet, rnen kriteriene for valg av samarbeidspartner er kompetanse og soliditet, erfaring fra tilsvarende prosjekt og pris" Dere oppfylte alle kriteriene, men ble dessverre for dyre denne gangen. 2, Beslutningen er endelig, forrige uke ble brukt til avklaringer med alle tilbydere samt at alle fikk mulighet til 6 komme med revidert tilbud ut ifra det vi gikk gjennom i disse m6tene. 3. Vi har inngitt avtale med GK ROr A5. Beklager at dette er en prosess som har tatt lang tid, men vi kunne ikke starte prosessen for vi hadde blitt enig om en omforent leveranse med byggherre, signert kontrakt og rigget egen organisasjon for prosjektet. Hiper dette var svar pi dine sp6rsm5l. Ola Fra: Ketil Skaar Sendt 30. oktober 20L4 14:38 Til: Ola Flones Emne: VS: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei! Minner om aytale om svar pi min henvendelse. KetilSk6r 0aglig leder Tlf direkte roilessern-fausk.e.no Fra : Ola Flones [m-ailt-o H ent. nol Sendt: 27. oktober 20141,6:39 Til: KetilSkaar Emne: Re: VS: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrak Hei. Sitter pi flyet n5 og blir opptatt to hele dager, tirsdag og onsdag. Du skal fi svar pi dine sporsmil og vi kan ringes for en prat pi torsdag, jeg ringer deg etter lunsj. Mvh

14 Ola Flones Tea mleder Kal ku lasjon/i nnkjop Den 27. okt kl skrev Ketil Skaar Hei! Med utgangspunkt i din invitasjon til informasjon knyttet til deres valg, har jeg fors4kt i n5 deg pi telefon uten i fi kontakt bide i dag og fredag. For vir del er det ekstra frustrerende i vere ute av bildet av spesielt to grunner. 1. Pi gru nn av lang behandlingstid har vi ikke tu rt gi inn pris pi andre store prosjekter i pivente av avklaring, da vi flere prosjekter som tar si mye av vir kapasitet med lik fremdriftsplan. 2. De siste ir har helt opp i 80 % av vire prosjekter veefi utenbys, si vi og vire rorleggere si frem til 5 fi et interessant prosjekt pi <hjemmebanel for en gangs skyld. Jeg ber om svar pi folgende sporsmil: 1" Hvilke kriterier er lagt til grunn for valg av r6rlegger? 2. Er beslutningen endelig, eller kan forhandlinger med forventet aktor f6re til at dere kommer tilbake til oss? 3. Hvilken aktor er det til hensikt 5 inngi avtale med? Ber om hurtig tilbakemelding pi dette. P5 forhind takk! Ketil 5k5r Daglig leder <image001.jpg> Tlf direkte keti rorleeeern-fa uske. no Fra : Ketil Skaar rodeeeern-fauske.nol Sendt 24. oktober 2OL4 76:39 Ti!: Ola Flones Emne: SV: Vestmyra Skole - Tildeling av kontrakt Hei! Takker for tilbakemelding, sejv om dette ikke var det svaret jeg Onsket. Har alt pr6vd i ringe deg, men fikk bare opptatt p6 telefonen. Vil veldig gjerne ha en oppfolgingssamtale med deg, si fint om du kan sl6 pi Ketil Sk6r Daglig leder <image001,jpg> Ilf direkte keti s ke. no

15 /--etfu + 6a,Arn, Fylkesmannen i N ORDLAN D - vlp&r h Wr-t -,^2, brte Fauske kommune Postboks Fauske Saksb : Lill Hildonen e-post: fmn Tlf: Vir ref: 2014/8086 Deres ref: V6r dato: Deres dato: Arkivkode: Klagebehandling - Innsynsbegjaring - Opptysninger om underleverandar - Klager Rorleggeren Fauske AS - Fauske kommune Vi viser til kommunens overcendelse av o o14 mottatt hhv og Fylkesmannen tar klagen til folge og kommet til at det ikke er hjemmel for i unnta dokumentet fra offentlighet. Dette da de aktuelle opplysninger ikke er i betrakte som forretningshemmeligheter underlagt lovbestemt taushetsplikt. Bakgrunn for klagen Den framsatte Rorleggern Fauske AS krav om innsyn i listen over underenlreprenorene som vil bli brukt iforbindelse med utbygging av Vestmyra skole - som det fremgir av sammendragsskjema Del2-2 punkt pkt Kravet ble avslitt i en e-post av og det er vist til vurderingen fra lnnkjopsservice Advokatfirma as: Hovedregelen er at tilbud er offentlige etter at tildeling har funnet sted, jfr, ffientleglova g 23, 3. ledd. Unntak gjelder for tonetningshemmeligheter jfr. anskaffelsesforskriften S 3-6, offentleglova S 13 og forvaltningsloven $ 13. Fauske kommune har veft usikker p6 om listen med underleverandarer er d anse som fonetningshemncligheter og har forelagt sparsmdtet for Hent i og med at Hent har sladdet dette fra sitt tilbud. Hent har gift klart utrykk for at man mener at kommunen ikke har anledning til d gi innsyn i listen. Fauske kommune har foretatt en selvstendig vurdeing av sporsmilet og har, under tuil kommer frem til at det ikke kan gis innsyn i lislen fordi denne m6 anses A inneholde forretningshemmeligheter som Fauske kommune ikke kan gi innsyn ijfr. anskafre/seslbrsknlten $ 3-6, offentleglova g 13 ogforuaftningsloven g 13. STATENS HUS Moloveien 10, 8002 Bodo Telefon: 75 $ 15 m Telefaks: 7552GJ77 Kommunalavdelinga Telefon; Telefaks: frn anne n. no www, tylkesrnan nen. no/nord land

16 9 ^E Z aprs :yape leu sv ueh uq JuapueJenspopun JeAo e;s.,, Je 6es ges;our 7LOZ Jegwe^ou 'l yapp $o&e pe Eq SV rueh 'lepngue 1 g6ddo ruopuueneuepun rono egll ue lpuesllt el? uto peq Vs6o nq ue1sodueyeg ' eean!6ae rc1 ueuuews e41i1 rg sepues 6ynw wos yeus?s JolJep?w uerles 'SV ettsne! weddepoy ae p0eplgd te \epo elte1 'SV eurgle\o^py eqntessdo[4uu1 1 rcpeg e4poa req;5.j Je Fpgr \s14l4)n[ e4 eeop]tn 1t11s1n poepne! )a po 'ufrsuut 16 g yglsne,loz )eqweaou 'L L uap teq ounwwo4 e\snej iuo[sn11uo1 6o Ouuaplnrr apuaelol pout,ioz' ll'lzuep ]elpueqoq ta ue6ey 'Outgpueqaqsllafiuo1 llt ejoj ue1 Eue6sles uras 6o ta.touarda.lluejapun peu asels6ulpueqjoj r.ra:ouarderluepeloq apoqsjluol sueunulu,tol ep eslelople 6rpnq uo soq leq <uisuut 1t1pq611nw >1a ry1 eile etpl wosrep dutupuaesuelwluorl ue fi eilep Jdo! seppqlluddo 6u1qryssq sueunuwol wo 'EJople ape1saddo ^e ue Je )o! Jeqgof unq pewjy ]ep p Ae edpl wos papeunwwo4 I Kequ! 6es etel4ta? wo peg ilq V wouueld 'uelp,u?d rgts ep le wo u/lsuu1 U?lreq uuewp? 6oruo1pto wouue{dtuouetde4uuepun epepaddo ep Ae ua p p w yef>t yo[6 0e] 6eht 1e uro ses{ddo ereptl 'r uasuur u,o seq lep euas;ld Ja e)hl1ap 1e gs6o lales;setd le6ey 'gdn wos nyev\ ep e4 t yt fi1ea )s Jopuae st 6wtu 6o 6es n1 6qu ryd uessesold ;e ilt$? Jot ulsuul qd ;erys uepqdlpuego ep 'pqdlpuago tpyun o\ry Jeileq lpuuou ra uaspdgnlg 'uisuul wo req ueou wosjep qmdo peuaop Fu, essrp Ao pt1q1a lwaqs0uulutol ue n1 seudu e\\, uot uatopueteaeltapun gd pu en 'essrp in eiliq enpln uen oqg ep ue4 rcplq4 rcplqg n! epury,tdrot ousp re selruq p>ls wos JalopueJo epepun o\ilaq tutou Jeq nptqlg wosto1 '61puago n layundsbue01n! retuann\opspnqln le euuep U uelytlsjot 6o;eslagerysue ffilpuqgo wo Aol Ae Jeqol po :Jalaq lap Jep lepunqojsuppsq e.tl lsod-s ua lll Jesn ra6e;y '1eq61leuueqs6uru1a.uo; ruos sesue UEI adlt JopuBJe^apepun gd uaeu lb serolue lap lep,rc7'll'tl ^e Fod-a r le6eggd elq u[suur apue16ue61 ( " ) 'ntopueteaeljepun Ja o ueell 1 ulsuul 16 uol eill! 6ep t 'td ua il p fi pwwo\ Jetl eunwwotl olsnej 'duyeptna p)ttuotl ue seto[6?w pp 6o frelddo $try Je ppwstodg 'pdwes4e p wos )otl saglueq ntopuercaoljop.m nao enemdg 'Gil tqun )olue o ytqt wos Jarles eullues ep B $! ue\es uep I gs6o am po 'pnqg tls!ass.rp Jn ;epryls oqeq ryes e>pp ndepl wo ^ps nsltdlep yfie4t I ulsuu116? pe^g-e I uea!.otstolwq eppeq ueunwuo4 te uo[snyuotl pant pqqleuueqs0ululetol ua.ros JJesue olq uelsaueb nl nsydteplop?ilto tep nlsaue[legotq epunwuot tpte[6 gzat rcueybil repun ntuo^o yeje!il rc Wlfiapqdileuwe4sdqu]ano!.uos seppars ew wos Jegauodwansld 6o $eqdlpuweqsdulqeuol qtop yepueq h la a\\! wos) srdp1o1 uoilew eilpts? pe spryd uls! Jeq epu.aen 'queud11 6o noq mou>1 dolourcl lpnqg 'pdetpddo Jo! EMpueJo qjepun )e^o eaemdo'nsydpp.uos ps 'tol ujea eaell pw npiqlllwos uolseuolu!altlsues eppqouu! uesydspnqt1 ro*o n ue\ ppnqilt 'g j $ uenqdelluato 4['g-t g ueuy>tstol )ege senpugtq toe wos nleqdla tweqsdululaaol eppqeuu! uat qril pnq111p p 16es ej;qp pwt ew! rc po Eg) :epuedpt Jappn stedpx tuopeuspuaeu epuoroluessrp /ep ZrcU6 \es VJOy N puue yeh ses!^ le1

17 konkurransemessig betydning d hemmeligholde av hensyn tilden som opplysningene angdrd. I justisdepartementets veileder til offentlighetsloven (heretter benevnt veilederen) sies i Pki al:. Opplysningar om drifrs- eller fonetningstilhove utoving av neringsvefusend, s/lk som informa kontra l<tsvil ka r, rmrknad sfortngsstntegi ar, ana verksemda. Den sentrate avgrensinp av teieplilta ligg ivilkaret om at det md vere av skonkunansemesstg betydning> tor6*ser*ra at opptysningane skal veie unairtagde teieptil<t, na clet med andre tt geinst for verksemda dersom dei blir kiende, utnytte dei. (...) som andre kan nytte pa tilsrrarande mhte i meir tradisionell forstand. Her star opplysningar om rsr,m verksemda har fdtt r om han ikkie vere underlagde teieplikt, sidan 6 vern mot konkwran*. Marknadsanalysar, Okonomiske utrckningar og Wognosar og meir konkrete vere il<kie tarkan dnytte altanke bak, som til danlrs kundelister. Dercom utlevering av skadelego verknaderfor konkwranseevna til vetkiemda, og desse skdeverlaadene ikkie er wesentlege, vil opplysningane normaft vere underlagde teieplil<t. Men ein kan tenkie seg at allmenne omsyn titseiiiat opplysningane likevel bsr kunne givast ut, til dsnres dersom dei avdekkier kritiklwerd[gle fonetningsmetodar. Jf. dg folaltningsbva $ 13 a nr. 3. Opptysningar som kan stade konkunanseevna til verksemda pa andre miltar enn ved at andre OruXar opptysningane i deira eiga ved<setd, kan etter omstenda 69 vere underlagde teieflin.' b6t sxal ti*evel ein aei fit for at ein vil seie at det gjelcl teieplikt for slike opplysningar. Utgangspunktet vil verc at det ik*ie gier det. I mmeleghald viroeing av ikva grd omsyna bak-ieieplilcta md vegax opp moi aen odnttege inferessa 5?nna ma ein i iwe giao enn ved dei klassske fonetningsloyndomane leggie veld pa omfangot av den eventuelle skadevefunaden for konkumnseevna til verksemda og risikoen for at skaden vil oppstd. Ein kan vidare leggje vew pa om det er vanleg Waksis i brcn$en A he,mmeleghalde den iien opptysninger det er tale om, og i kva grad utlevering kan skade tilliten til folaltninga. (...) Kommunen viser til KOFA sak der det er uttalt at oppgave over underleverandorer kan utgjore forretningshemmelighet. Videre al selskapet selv har vurdert opplysningene som tauihetsuetagte. Fylkesmannen vil bemerke at kommunen uansett skatgjore en konkret og selvstendig vurdering av sporsmalet etter offentleglova. Vi registrerer at kommunen under tvil har kommet til den konklusion at opplysningene kan unntas. Side 4 av 6

18 Drsftino lfolge kvalifikasjonsgrunnlaget til denne innkjopssaken skal det i tilbudet gis en oversikt over underleverandorer. Vi registrerer at det ogsi er stilt krav om forpliktelseserklering. Det mi deffor legges til grunn at informasjon om hvilke underleverandarer man vil benytte utgjor en sentral del av tilbudet og utgjor et viktig element ved vurderingen av det. Fylkesmannen vil vise til offentleglovas $ 23 tredje ledd som omhandler unntak for dokumenter i anskaffelsessakerom, at tilbudsskjema kan unntas inntil tilbyder er valgt. Denne regel vil langt pi vei beskytte leverandsren mot at opplysningene om det aktuelle anbudet tilflyter offentlighet og kan brukes av konkunenter. Etter dette tidspunkt og nir konkunansen er over gjelder hovedregelen om offentlighet, som skal bidra til gjennomsiktighet i prosessen og mulighet for 5 etterprove at regelverket er etterlevd. Dette hensyn stir sterkt i anskaffelesesaker. NEr tilbydere er valgt og kontrakt inngitt vil opplysningene normalt vare lite aktuelle for bruk i senere konkunanser. Unntak etter dette tidspunkt ma derfor forankres i andre unntaksbestemmelser og vi kan vanskelig se at listen over underleverandsrer som selskapet skal benytte utgjor noen konkurransesensitive opplysninger som tilsier unntak etter loven. Nir selskapet selv rnener deres forhandlingsposisjon overfor underentreprenorene kan svekkes mener vi slik skade ikke er beskyttet av unntakshjemmelen. For ovrig beskytter ikke unntak etter $ 23 (1) de privates okonomiforvaltning eller forhandlingsposisjon. Derimot vil Fylkesmannen vise til at det kan vare av stor interesse for allmennheten i fi vite hvem som er involvert i utbyggingen som underentreprensr. Det at slike opplysninger i etterlid gjores kjent kan og fremme hensynene bak anskaffelsesreglene som vi har vist til ovenfor. Konklusjon Fylkesmannen rnener at grunnvilk6ret for 6 unnta opplysningene - at offentliggjoring vil kunne fi konkunansemessig be$dning i disfavsr av selskapet - i dette tilfellet ikke er oppfylt. Folgelig har klager rett til innsyn. Klagen er dermed tatt til folge og kommunen bes om i frigi det aktuelle dokument uten sladding. Vedtak Klagen tas til folge slik at det gis innsyn i sammendragets punkt 1.6. Det bes om al kommunen straks oversender usladdet dokument til de som har begjart rnnsyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i offentlighetsloven $ 't3 forste ledd, jf. $ 32 forste ledd tredje punktum. Avgjorelsen kan ikke p6klages videre, jf. forvaltningsloven g 28. Side 5 av 6

19 Sakens parter er undeneftet ved kopi av dette brev' Med hilsen Tor Sande (e.f.) underdirektor Lill Hildonen seniorridgiver Kopitil: Rorleggem Fauske AS Saltenposten AS Postboks FAUSKE Side 6 av 6

20 EV enzlcrry Ys qy CYvo\d V JouordeJlueEuolag JepE qjeoabj9,o/o EUT'H :6EJ :4leproBurru apu66lot tln ilepreqje rl.fri{uf4ilouuele pau slepqqrol I u:ru6rgtud3uln3u30nn 9'

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

INNKALLING TIL }.fote I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL }.fote I KONTROLLUTVALGET A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8 I 38 lnndyr Vir dato: 28.01.20 t 5 Jnr t5/052 ark 413-5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL }.fote I KONTROLLUTVALGET Motedato: Tirsdag

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen.

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen. Fra: Tor-Hasse Paulsen [tor-hasse@tryggebarnehager.no] Sendt: 18. oktober 2010 09:35 Til: Veld, Kirsten Svindland In t Kopi: Marie Lunde Pedersen Emne: RE: Sandtoppen naturbarnehage as - utvendig lekeareal

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund DA Att: Odd Gunnar Kallevik Postboks 548 Sentrum 5501 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato Saksnr.: 4513 2009/141 20.

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass:

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass: Oslo kommune Dato:11052009 Deres ref: Varref(saksnr): 200905192-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:ToneBreirem Arkivkode:531 Byggeplass: STEINHAMMERVEIEN 88 Eiendom: t55/331010 Tiltakshaver: Soker:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del 1 Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23 Bok 1 Prisbærende del 2 Innhold Tilbudsskjema / prissammendrag Følgende forutsettes levert i egen konvolutt merket «II Tildelingskriterier»

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Anbudsforespørsel - Rørlegger Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Spesifikasjon Kort om prosjektet Planlagt enebolig i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. To plan

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av diverse rør- og elektro/automatikk arbeider fordelt på to ulike delentrepriser. Tildelingskriteriet

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

IV.3.3) Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

IV.3.3) Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse Klager henvendte seg til innklagede innen fristen for å fremme forespørsel om deltakelse i en konkurranse med forhandling uten prekvalifisering. Innklagede misforstod klagers henvendelse, og tolket det

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Pytten Garderobeanlegg

Pytten Garderobeanlegg Hå Kommune Pytten Garderobeanlegg Funksjonsbeskrivelse - RIV Sanitær-, Varme og Ventilasjonsanlegg 2014-09-16 F01 2014-09-16 For anskaffelse EH BOM EH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE Maridalsveien 3 0178 OSLO OSLO KOMMUNE Beskrivelse av VVS-tekniske arbeider Eiendommen er beliggende på oversiden av Hausmania kulturhus med innkjøring nederst i Maridalsveien. Det er en rekke bygg på

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Når det gjelder søknadene om tilskudd, vil de bli behandlet på lik linje som de andre søknadene.

Når det gjelder søknadene om tilskudd, vil de bli behandlet på lik linje som de andre søknadene. Fra: Stadheim, Trond Håkon Sendt: 21. august 2013 12:10 Til: 'Truls Berg' Emne: SV: Klage på vedtak, sak nr. 201222859 Vi vet ikke om hva som eventuelt vil skje, dersom vedtaket blir påklaget og saken

Detaljer

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging.

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. Jernbaneverket Konkurransegrunnlag Innleie av Senior Geotekniker Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. 1 1. Innledning Jernbaneverket er en statsetat under Samferdselsdepartementet med

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Fast lønns- og prisstigning Prosjektering /Leverandørprosjektering

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Rosten skole garderobe og skillevegger BILAG D VEDERLAG 4. Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av arkitekt- og rådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Håkon Hansen Rørleggerbedrift Pb. 207 Sortland 8400 Sortland Deres referanse Vår referanse Dato 2009/183 15.04.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det

Detaljer

EOS - kommunale bygg. Installasjon av energimålere. Konkurransegrunnlag - del 1

EOS - kommunale bygg. Installasjon av energimålere. Konkurransegrunnlag - del 1 EOS - kommunale bygg Installasjon av energimålere Konkurransegrunnlag - del 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSFORESPØRSEL... 3 1.1 PROSEDYREFORM OG KUNNGJØRING... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Innlevering...

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende rehabilitering av fasadene på en skole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13 (1) bokstav

Detaljer

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter:

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter: ANBUDSSKJMA Rev. Dato: 21.5.24 KONTRAKT 214193- NTRPRIS TKNISK ANLGG ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 24 og følgende dokumenter:

Detaljer