MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November N A L E c o b o x

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x"

Transkript

1 MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Bakgrunn Metodebeskrivelse Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster Miljøvurdering... 7 Generelt... 7 Prioriterte miljøutfordringer og grunnlaget for miljøvurderingene... 7 Relative vurderinger Hvordan bruke tiltaksbanken Generell beskrivelse av miljøtiltak Prosjekteksempler Kriterier for løsningsvalg Miljøtiltak Om energitiltak Varmepumpe Biobrensel Solpanel Solceller Solskjerming Vinduer med lav U-verdi (m og uten isolert karm) Økt veggisolasjon Bygningsintegrert ventilasjon Styringssystem Om materialvalg Ubehandlet trefasade Visorbehandlet trevirke Isolasjon uten bromerte flammehemmere Miljøvennlig innendørs maling og lakk Om vanntiltak Vannbesparende sanitærutstyr Sedumtak Prosjekteksempler Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekteksempel biobrensel Prosjekteksempel solpanel Prosjekteksempel solceller Prosjekteksempel solceller Prosjekteksempel solceller Prosjekteksempel solskjerming Prosjekteksempel vinduer med lav U-verdi Prosjekteksempel bygningsintegrert ventilasjon Prosjekteksempel styringssystem Prosjekteksempel ubehandlet trefasade Prosjekteksempel visorbehandlet trevirke Prosjekteksempel isolasjon uten bromerte flammehemmere MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 2

3 Prosjekteksempel vannbesparende sanitærutstyr MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 3

4 1 Forord Når er et miljøtiltak smart å gjennomføre? Når koster det mer enn det smaker? I dette prosjektet har vi utviklet en databank som prøver å gi svar på dette. Her presenteres tekniske og økonomiske forutsetninger for at ulike miljøtiltak skal være effektive ut fra bedriftsøkonomi og miljønytte. Databanken inneholder også erfaringer fra byggeprosjekter der tiltakene er gjennomført. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, NAL ECOBOX og Ciens. Det er finansiert av Grønn Byggallianse, Ciens, Byggemiljø og KRD. Prosjektet er gjennomført i 2006, med siv.ing Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse/ hambra og siv.ing Beate Folkestad Habhab, ECOBOX, som faglig ansvarlige. Cand.oecon Ingeborg Rasmussen, Vista analyse, siv.ing. Erik Hammer, Grønn Byggallianse/ hambra, og siv ark Hans Martin Momyr, ECOBOX, har bistått med miljøøkonomiske vurderinger og datainnsamling. ECOBOX er en selvfinansiert enhet under Norske Arkitekters Landsforbund med mål å bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren Prosjektet blir å finne på flere nettsteder. Prosjektet presenteres på under både prosjektdatabase og litteraturdatabase. Tiltakene og eksemplene som er beskrevet her er kun en start og prosjektet vil suppleres med flere miljøtiltak og flere prosjekteksempler etter hvert. Alle som har forslag til tiltak som bør beskrives og prosjekteksempler som kan presenteres, bes kontakte Grønn Byggallianse, ECOBOX eller Byggemiljø. Mal for prosjekteksempel kan lastes ned hos ecobox.no. Feil eller mangler i teksten tas også i mot med takk slik at vi kan få rettet opp eller supplert teksten Katharina Th. Bramslev MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 4

5 2 Bakgrunn Holdingen miljø koster, dvs. at miljøtiltak bare er for idealister med store budsjetter, er godt forankret i byggenæringen. Virkeligheten er mer nyansert. En rekke energi- og miljøvennlige løsninger leveres uten merkostnader. Noen løsninger koster mer i investering, men tjenes inn over drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. Andre løsninger representerer ny teknologi og vil ha fallende kostnader etter hvert som flere bruker løsningen og utvikler teknologien. Med en økende miljøbevissthet i befolkningen, forventninger om høyere energipriser og strengere miljøkrav, kan enkelte miljøløsninger også utløse en større betalingsvillighet hos de som skal bruke bygget. Merinvesteringer i etterspurte miljøløsninger kan gi en positiv avkastning gjennom bedre markedspriser, spesielt der miljø, helse og komfort fungerer sammen. Byggenæringen trenger mer kunnskap om miljøtiltak for å nyansere bildet om at miljø koster og for å få realisert effektive miljøløsninger, dvs. der kostnaden er verdt innsatsen. ECOBOX prosjektdatabase 1 ) er et nyttig sted å hente dokumentasjon og erfaringer fra foregangsprosjekter på miljø. Databasen er rettet mot arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren. Den presenterer både byggeprosjekter med en helhetlig miljøprofil og prosjekter der det er gjennomført enkeltstående utradisjonelle miljøtiltak. Brukere av prosjektdatabasen hare dog etterlyst en bedre oversikt over kostnader og en mer presis vurdering av gevinster, både miljøgevinster og mulige gevinster for utbygger eller fremtidige brukere av bygget. Det er et slikt supplement vi har prøvd å få til i dette prosjektet. 1 NAL ECOBOX er en selvfinansiert enhet under Norske Arkitekters Landsforbund med mål om å bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren. En av hovedaktivitetene er oppbyggingen av ECOBOX prosjektdabase. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 5

6 3 Metodebeskrivelse 3.1 Lønnsomhet Kostnader Fra en utbyggers perspektiv, er tiltakets lønnsomhet avhengig av kostnader og gevinster knyttet til tiltaket. Kostnadene kan deles inn i: 1. Merutgifter ved planlegging, prosjektering 2. Påvirkning på investeringskostnader 3. Påvirkning på bygget drifts-, forvaltnings- og vedlikeholdskostnader 4. Påvirkning på kostnader ved ombygging/avhending Her er det lagt størst vekt på å dokumentere investerings- og driftskostnader. Ombyggings- og avhendingskostnader ligger som regel langt fram i tid, og er ikke nødvendigvis sammenliknbare med tilsvarende kostnadsposter på ombyggings- og avhendingsbudsjett som settes opp i dag. Vedlikeholdskostnader kan være faset inn forskjellig og det kan også være store sprik mellom de beregnede kostnadene og det faktiske vedlikeholdsbehovet. En totalvurdering av kostnadssiden kan gjøres med en årskostnadsanalyse eller nåverdiberegning, som sammenstiller investerings- og driftskostnader knyttet til tiltaket over byggets/tiltakets levetid. En slik sammenstilling vil bygge på bestemte forutsetninger om priser, kalkulasjonsrente, levetid mv, som kan variere fra prosjekt til prosjekt. Her har vi valgt å presentere de ulike kostnadspostene hver for seg, uten neddiskontering. Da blir tallgrunnlaget mer transparent og sammenliknbart på prosjektnivå. Vi har også sett egenverdien av å synliggjøre tiltakets budsjettkonsekvenser i hhv investeringsfasen og driftsfasen. Der utbygger/tiltakshaver selv har utført beregninger av årskostnadstall, er disse likevel presentert. Gevinster Gevinstene for utbygger ved miljøtiltak kan deles inn: 1. Direkte økonomiske besparelser (som regel besparelser på driftsbudsjettet eller ved avhending). 2. Bedret renommé for utbyggeren som igjen gir forbedret markedsposisjon og tillit hos myndighetene. Tillit og troverdighet kan gi bedre resultat av salg/utleie og mer effektive regulerings- og utbyggingsprosesser. 3. Redusert risiko for potensielle miljøskandaler og overraskende utgifter under bygging og/eller i løpet av byggets levetid (f.eks. pålegg om fjerning/ opprydding eller nye avgifter for farlig avfall). 4. Positive læringseffekter som over tid kan gi økt lønnsomhet. I tillegg kommer eventuelle markedsgevinster som følge av at det finnes nisjer i markedet som har sterke preferanser for miljø- og eller nye energiløsninger, og dermed er villig til å betale noe ekstra for å få tilgang til løsningene. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 6

7 3.2 Miljøvurdering Generelt På samme måte som det er behov for å nyansere holdningen miljø koster, er det også behov for økt kunnskap om reell miljønytte av såkalte miljøtiltak. Miljønytten er avhengig av en rekke forutsetninger som kan variere fra prosjekt til prosjekt. Et tiltak som har en positiv miljøeffekt i ett prosjekt, kan være miljømessig verdiløst i et annet. Vannbesparende tiltak kan eksempelvis gi både positive miljøgevinster og redusere behovet for investeringer i offentlig infrastruktur i ett prosjekt, mens det ikke har merkbare effekter verken for miljø eller investeringsbehov i et annet prosjekt. Verdien av et miljøtiltak vil også variere, avhengig av om effektene blir vurdert i et lokalt, regionalt eller globalt perspektiv. Et grøntområde bør kanskje skjermes mot utbygging av hensyn til rekreasjonsmuligheter og biologiske mangfold lokalt, mens regionale eller globale hensyn tilsier at området bør bygges ned, for å forsvare investeringer i infrastruktur eller oppnå stor nok befolkning til å bygge ut kollektivtransport. Alternativ bruk av ressurser er også vanskelig å gi en generell vurdering av. Er det mer miljøvennlig å bruke gamle trematerialer og bygningsdeler på nytt enn å utnytte brennverdien i et forbrenningsanlegg? Og er det fornuftig å øke forbruket av bygningsmaterialer (tykkere isolasjon) for å spare energi til oppvarming? Hvor lang årsakskjede skal man følge for å vurdere miljøeffekten? Er det en CO2 - gevinst i å redusere forbruket av strøm, uavhengig av hvordan strømmen jeg bruker er produsert? (I dette prosjektet sier vi at reduksjon av kjøpt el fra nettet gir en CO2-gevinst, fordi vi da bidrar til å redusere behovet for kraftimport basert på fossilt brensel.) For å kunne vurdere miljøeffektene mest mulig systematisk og konsistent, har vi i dette prosjektet lagt vekt på å klargjøre forutsetningene og prioriteringene som vurderingene bygger på. Uten prioriteringer og en felles forankring av hvilke miljøutfordringer som er de viktigste, er det ikke mulig å vurdere miljønytten av ulike tiltak i forhold til hverandre. Prioriterte miljøutfordringer og grunnlaget for miljøvurderingene Klimavirkninger og drivhuseffekten Dette er trolig den viktigste globale miljøutfordringen. Norge har gjennom Kyotoavtalen forpliktet seg til å redusere klimautslippene. Deler av reduksjonene må tas nasjonalt, i tillegg er det åpnet for å kjøpe klimakvoter og gjennomføre tiltak utenlands. En stor andel av CO2- utslippene er avgiftsbelagt. Dette innebærer at miljøkostnadene av avgiftsbelagte utslipp til en viss grad tas hensyn til gjennom de økonomiske lønnsomhetsvurderingene. Reduksjon av klimautslipp anbefales uansett som et prioritert miljøsatsningsområde for næringen. I et klimaperspektiv er valg av energikilde vesentlig. Fossile brensel som olje til eksempelvis oppvarming, gir klimautslipp. Også bruk av elektrisk kraft er beheftet med klimautslipp gjennom import av kraft basert på kullkraft eller gasskraft. Bygg- og eiendomsnæringen har stor påvirkningskraft med hensyn på valg av oppvarmingskilde ved planlegging av bygg og eiendomsutvikling. Valg av energikilde til oppvarming av bygg er trolig det området bygg- og eiendomsnæringen samlet sett kan bidra med størst bidrag innenfor påvirkningsområdet drivhuseffekt og bør i langt større grad ta i bruk av lokale energikilder (for eksempel solceller, solfangere og varmepumper). MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 7

8 I tillegg vil planleggingen av et område, materialvalg og gjennomføringen av et byggeprosjekt, også kunne ha betydning for drivhuseffekten. Og enda viktigere; energibesparende tiltak som reduserer bygningens behov for tilført energi over kraftnettet eller fossile kilder. I en klimasammenheng er det samlede behovet for kraft eller energi fra fossile kilder overordnet bygningens samlede energibehov. I praksis innebærer dette at bygg som baseres på lokale fornybare energikilder som ikke har en alternativ anvendelse gjennom overføringsmuligheter, ikke nødvendigvis har en miljømessig begrunnelse for å redusere energibruken. Redusert energibruk og valg av energikilde behandles derfor primært i tiltaksarkene under drivhuseffekt. Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer Globale effekter Byggenæringen er ansvarlig for stort utslipp av helse- og miljøskadelig stoffer. Graden av forurensning kan påvirkes gjennom planlegging, hvordan byggeprosessen gjennomføres, materialvalg, etc. I miljøvurderingen av tiltakene er det stoffer som brytes sakte ned i naturen og derfor har stort potensial for lagring i næringskjeder som har fått høyest prioritert, sammen med stoffer med høy akutt giftighet og stoffer som bidrar til drivhuseffekten. Lokale effekter Støv og støy fra byggeplassen, eller tekniske installasjoner regnes også som forurensning. I tillegg kan utbygging medføre avrenning av forurenset vann. Disse typer forurensning vurderes med utgangspunkt i lokale forhold. Vurderingen av miljø- og helseskadelige stoffer tar utgangspunkt i myndighetenes liste over stoffer som bør unngås. Denne listen regulerer stoffer med både global, regional og lokal effekt. Ressurser. Materialressurser Bygg- og eiendomsnæringen står for 40% av materialforbruk og avfallsproduksjon i Norge. Det meste av materialbruken er omdanning til realkapital med lang levetid før det eventuelt ender som avfall. En stor andel av avfallet kan gå til energiforbrenning eller omdannes til fyllmasse, under forutsetning av at avfallet er sortert og farlige stoffer er forsvarlig håndtert. Materialforbruket som sådan kan derfor neppe betraktes som en prioritert miljøutfordring, med unntak for materialer det er knapphet på, som det er innført restriksjoner på bruken av eller som avgir forurensninger (behandlet som eget punkt). En del regnskogsmaterialer er et eksempel på en ressurs som det er knapphet på og som det er miljømessige begrunnelser for å spare. Eksterne effekter fra utvinning, bearbeiding og transport av ressurser som inngår som bygningsmaterialer kan ha ulike miljøeffekter. En del av disse effektene er internalisert i markedet gjennom avgifter, mens andre ikke er det. De eksterne effektene ved bruk av ulike materialer kan være vel så viktige å ta hensyn til som om materialene er jomfruelige eller MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 8

9 representerer ombruk/gjenbruk. Fra et miljøperspektiv er det ikke nødvendigvis en gevinst å spare ressurser, særlig ikke fornybare ressurser, som det ikke er knapphet på. Det er også vesentlig å vurdere alternativanvendelser og se på den samlede miljøeffekten. I tiltaksarkene er ressurser vurdert i forhold til knapphet og hvordan de påvirker utslipp, både drivhuseffekt og forurensninger. Redusert bruk av en ressurs for ressursens egenverdi er ikke gitt noen plussverdi dersom det ikke er knapphet på ressursen som ikke gjenspeiles i markedsprisene. I dette perspektivet er miljøgevinsten for redusert avfall betinget av knapphet på deponier, avrenning og forurensning fra deponier, og eksterne effekter ved transport av materialstrømmer, inkludert avfall. Rent avfall som kan nyttes til energiforbrenning eller omformes til eksempelvis fyllmasse på stedet (og således erstatte behov for tilført masse), kan dermed være like miljømessig bra som gjenbruk hvis formålet er å spare en ressurs. Energiressurser Energi er også en ressurs. I et miljøperspektiv er det energibrukens klimaeffekter som er den viktigste utfordringen. Dette er bakgrunnen for at energitiltak i all hovedsak behandles under punktet Drivhuseffekt. Vannressurser Her må tiltakene vurderes opp mot regionale og lokale forutsetninger som: tilgang til og kapasitet på kommunalt vannrenseanlegg kapasitet på rent drikkevann oversvømmelse pga manglende avrenning av overflatevann Inneklima Noen tiltak vil ha en positiv effekt for det ytre miljø, f.eks. drivhuseffekt, mens de virker negativt på inneklimaet. Et godt inneklima er et viktig mål for de fleste utbyggere. Vi vet at det er en etterspurt parameter ved utleie og salg av i alle fall næringsbygg. Vi har derfor valgt å kommentere tiltakets påvirkning på inneklima i denne tiltaksbanken. Relative vurderinger Miljøgevinsten ved hvert tiltak er vurdert ved å se på miljøpåvirkningen av det aktuelle tiltaket sammenliknet med en konvensjonell løsning eller et naturlig alternativt valg (referansealternativet). De generelle tiltaksarkene gir således ikke en vurdering av tiltakets samlede miljøeffekt, men fokuserer på miljøgevinsten ved alternative løsninger i forhold til det som til en hver tid kan betraktes som en konvensjonell løsning. Nye forskrifter, nye energikrav og en større grad av markedsimplementering av miljøløsninger gjør at referansealternativet over tid kan forventes å gå i en positiv miljøretning. Dermed vil kravene til et faktisk miljøtiltak (som går utover vanlig standard) være i stadig utvikling. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 9

10 3.3 Hvordan bruke tiltaksbanken Generell beskrivelse av miljøtiltak Ved oppbygging av tiltaksbanken har vi lagt vekt på å få frem forutsetninger for at et tiltak både er økonomisk lønnsomt og gir en reell miljøgevinst. Vi har beskrevet ulike miljøtiltak generelt og for hver av disse vist til dokumentert enkelttiltak slik de er gjennomført i konkrete prosjekter. Tiltakene er delt inn i energitiltak, materialvalg og vanntiltak. De generelle tiltaksarkene er bygd opp slik: Muligheter teknisk beskrivelse med henvisning til leverandører mm. Miljøgevinst basert på kriteriene drivhuseffekt, forurensning, materialressurser og inneklima begrunnet under Miljøvurdering Lønnsomhet for utbygger med fokus på forutsetninger for at dette tiltaket skal være lønnsomt på kort eller lang sikt Risiko og barrierer beskrivelse av eventuelle tekniske konsekvenser av å velge tiltaket eller barrierer på grunn av kunnskapsmangel, markedsmekanismer eller politiske beslutninger Samlet vurdering Lenker Eksempler Flere tiltak illustreres ved konkrete prosjekteksempler som beskrives på egne prosjektark Prosjekteksempler Erfaringer fra konkrete prosjekter er sjelden direkte overførbare til andre prosjekter. Tekniske forutsetninger og prosjektets prisavtaler vil gi ulike kostnader fra prosjekt til prosjekt. Lokale og regionale forutsetninger vil også gi varierende grad av miljønytte. Grundig dokumenterte forutsetninger i de konkrete prosjektene kan likevel være nyttig som vurderingsgrunnlag for andre prosjekter og ved å oppgi kontaktpersoner og referanser, kan den som er interessert i flere opplysninger skaffe det. I prosjekteksemplene gis først en beskrivelse av tiltaket med tekniske forutsetninger, mengder og ytelse og utbyggers begrunnelse for valg av tiltaket. Kostnader og økonomiske besparelser beskrevet under rubrikken Økonomi. Gevinster som økt renommé, profilering og læring, er omtalt under rubrikken Konsekvens for utbygger, men ikke forsøkt verdsatt i kroner. Miljøgevinst angis ved hjelp av en matrise og gis karakterer, hhv minus, null og pluss, for miljøfaktorene; drivhuseffekt, utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, ressurser og inneklima. Bakgrunn for denne karaktergivningen er den samme som i de generelle tiltaksarkene og er begrunnet under eget punkt Miljøvurdering. Innovative prosjekter, der formålet nettopp er innovasjon innen miljø- og energiløsninger i bygg, kan være beheftet med høy risiko og høye kostnader i forhold til den kortsiktige miljøeffekten som kan forventes i et enkelttiltak. Det vesentlige i denne type prosjekter er å være bevisst målsettingen med tiltaket og vurdere tiltakets økonomiske og miljømessige effekt i forhold til målet. Vurderinger av denne type prosjekter, avgrenset til enkelttiltak, gir ikke et fullstendig bilde av tiltakets verdi som miljøprosjekt. For å kompensere for denne svakheten ved tilnærmingen har vi derfor forsøkt å identifisere læringseffekter og eventuelle spredningseffekter av tiltaket. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 10

11 3.4 Kriterier for løsningsvalg Lønnsomme tiltak gjennomføres ofte uavhengig av om tiltaket har en reell miljønytte. I tilfeller der det foretas merinvesteringer for å oppnå en miljønytte, er det vesentlig å vurdere om gevinsten som utløses er rimelig i forhold til investeringen. Dersom gevinsten er marginal, kan det være hensiktsmessig å vurdere om en eventuell merinvestering heller bør kanaliseres til andre miljøtiltak i samme prosjekt som kan gi større gevinster. For å sikre at de beste miljøtiltakene prioriteres, må utbygger ha en holdning til hvilke miljøproblemer han ønsker å løse og velge tiltak ut fra det. På noen områder vil den miljømessige nytteverdien (samfunnsverdi) gjenspeiles i markedsøkonomien, som når det koster mer å levere usortert avfall enn sortert avfall. Økonomiske lønnsomhetsberegninger er derfor ofte et godt verktøy for å vurdere også miljønytten av et tiltak. Men det er også en rekke miljøkonsekvenser som ikke er priset i dagens marked, f.eks. miljøkonsekvensene av å kaste en del helse- og miljøfarlig avfall, eller miljøfordelene av å velge en lokal energikilde som gir mindre drivhusgassutslipp enn kjøpt el fra nettet. Mange miljøtiltak promoteres som nyttige uansett hvor og i hvilken sammenheng de gjennomføres. Med beste hensikt anbefales løsningene av både miljøorganisasjoner og konsulenter, og utbyggere gjennomfører dem i god tro, selv om den faktiske miljøeffekten i realiteten er marginal (eller noen ganger også negativ). Slik misforstått idealisme skader miljøsaken og vil slå tilbake på samfunnets og næringens holdning til miljø. Ved å sammenligne lønnsomhet og miljønytte i denne tiltaksbanken, håper vi at utbygger får et bedre grunnlag til å prioritere de mest miljøeffektive løsningene, der vi i miljøeffektivitet legger mye miljø for pengene. I et utviklingsperspektiv kan det være relevant å vurdere enkelte tiltak som forsøksprosjekt eller testing av løsninger, der effekten i første rekke vil realiseres i økt kompetanse, teknologiutvikling og erfaringer som gir grunnlag for å kunne realisere miljøeffekter i senere prosjekt. Denne type prosjekter kan være positive for renommé, kompetansebygging internt, og virke positivt på et selskaps evne til å rekruttere og holde på arbeidskraft, selv om de isolert sett ikke er lønnsomme. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 11

12 4 Miljøtiltak 4.1 Om energitiltak Hvem får gevinsten? Energitiltak kan deles inn i to kategorier tiltak som reduserer energibehovet og tiltak som tar i bruk nye fornybare energikilder med lavere miljøbelastninger enn tradisjonell elektrisitet eller energi fra fossilt brensel. Begge typer tiltak er ofte karakterisert med høyere investeringskostnader og lavere løpende energikostnader gjennom byggets levetid enn tradisjonelle løsninger. For å sammenlikne lønnsomheten mellom ulike energitiltak anbefales det at det gjennomføres nåverdiberegninger eller beregning av internrente. Dette gir det beste bilde av tiltakets lønnsomhet vurdert over byggets levetid. Avkastningskrav, skatt og realrente, vil sammen med forventede framtidige energipriser bestemme tiltakets lønnsomhet. En utbygger som bygger for salg, vil ikke nødvendigvis få realisert hele gevinsten av en merinvestering i energireduserende tiltak eller tilrettelegging for alternativ oppvarming. Ved å synliggjøre energikostnadenes betydning for byggets driftsøkonomi, samt følsomhet for endringer i framtidige energipriser, kan det forventes at markedets betalingsvillighet for energireduserende løsninger øker. Energireduserende tiltak kan derfor være lønnsomt også for en utbygger som bygger for salg. For utbyggere som bygger eller rehabiliterer bygg for eget bruk eller utleie, er en rekke energireduserende tiltak og alternative energiløsninger lønnsomme med dagens energipriser. For regneeksempler se Direkte økonomiske konsekvenser av energireduserende tiltak - et regneeksempel Et tiltak som eksempelvis reduserer behovet for ekstern tilført energi med 3000kWh i året, vil med en strømpris på 80 øre/kwh inkludert nettleie og avgifter, gi en årlig besparelse på kr. Med en realrente på 6 % vil en investering på kr være tjent inn i løpet av 5 år. Deretter gir tiltaket en årlig gevinst på kr. Styringssystemer, isolasjon i vegger og tak, U-verdier på vinduer, ventilasjonsløsninger, planløsninger, størrelse mv påvirker et byggs energibehov. Det samlede energibehovet vurdert i forhold til byggets funksjon (eller innhold), kan være et vel så relevant mål for byggets energibehov som å måle i energibehov per m². En høyere arealeffektivitet kan gi et høyere energibehov per m² selv om de samlede energibehovet reduseres. I måling av byggets energibehov, er det kun energi som handles i markedet som er relevant i en økonomisk vurdering. Et bygg som reduserer behovet for tilført energi gjennom utnytting av eksempelvis solenergi eller bruk av varmepumper, bør kun måles på behovet for markedsbasert energileveranse. Valg av energikilde økonomiske betraktninger Også ved valg av energikilde må det gjennomføres nåverdiberegninger for å finne fram til den mest lønnsomme løsningen sett over byggets levetid. Oppvarming med direkte bruk av el, har som regel lavest investeringskostnader. Andre løsninger basert på varmepumper, solfangere, solcellepanel, pellets mv., krever ofte høyere investeringskostnader. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 12

13 Investeringskostnadene, virkningsgrad og oppvarmingsbehov er avgjørende for lønnsomhetsvurderingene. I tillegg kommer prisforventninger til de ulike energibærerne, og avkastningskrav/realrente. Miljøeffekter ved energitiltak Så og si all energiproduksjon/bruk har en eller annen form for negativ miljøeffekt. I vurdering av miljøeffekt av energitiltak er det derfor vesentlig å vurdere energibehovet og energiforsyningen i sammenheng. Elektrisk energi har tidligere overveiende vært basert på vannkraftsbasert kraft, som er en fornybar energikilde uten klimautslipp. Imidlertid er det et faktum at denne energien i dag består av en viss % - andel importert kraft, hvor denne i hovedsak er produsert via kullkraftverk. Det er derfor en aksept for at elektrisk energi også bidrar til CO2-utslipp. Redusert bruk av både el, olje og gass har derfor en positiv klimaeffekt. Fjernvarme er basert på ulike energikilder; oljekjel, elkjel, gass, flisfyring, varmepumper, men primært forbrenning av avfall. Avfallsforbrenning gir noe CO2-utslipp, men mindre enn olje, gass og el. De alvorligste miljøvirkningene ved forbrenning skyldes imidlertid utslipp til luft av tungmetaller som kadmium, kvikksølv og bly, og av giftige organiske forbindelser som PAH og dioksiner. De totale utslippene til miljøet avhenger blant annet av om avfall med høyt innhold av miljøgifter sorteres ut før forbrenning, hvor god forbrenningsprosessen er, og hvor godt røykgassen renses. Bioenergi er en fornybar ressurs uten klimagassutslipp. Forbrenning av bioprodukter som tre/pellets, halm, biodiesel/oljer mm. danner CO2 ved forbrenning, men tilsvarende mengde er bundet i produktet gjennom vekstperioden. På grunn av denne korte tidsperioden gjøres derfor nettobetraktninger vanligvis gjeldende, og CO2 belastningen regnes til 0. Solenergi har ikke klimagassutslipp. Enkelte energikilder kan ha lokale miljøeffekter. Særlig vil støv (sot) utgjøre et lokal forurensningsproblem ved omfattende bruk av biobrensel. Andre miljøskadelige stoffer som frigjøres via forbrenning er SO2, NOx, CO (ved dårlig forbrenning) og flyktige organiske forbindelser (VOC). Disse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Klimagassutslipp er kanskje den største miljøutfordringen vi har i dag. Reduksjon av disse utslippene må ha første prioritet når vi skal ta miljøhensyn. I valget mellom å redusere et byggs energibehov (eller energieffektivitet) og reduksjon av klimautslipp, er det reduksjon av klimautslipp som gir den største miljøgevinsten. Oppsummering forutsetninger for et lønnsomt og miljøriktig energitiltak For at energitiltaket skal være lønnsomt, må en eventuell merinvestering kunne forsvares gjennom sparte driftskostnader gjennom tiltakets levetid. Følgende må da vurderes: investeringskostnad, utbyggers avkastningskrav, realrente og forventninger om framtidige energipriser på alternative energibærere. Jo høyere prisen på el og olje er, jo større sannsynlighet er det for at utbygger vil få dekket investeringskostnadene og også få en del av investeringens avkastning. Reduksjon av klimautslipp (også ved bruk av el) er den overordnede miljøbegrunnelsen for energitiltak i bygg. MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 13

14 Varmepumpe Muligheter Varmepumper representerer en teknologi som kan flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Ved oppvarming med varmepumpe bruker man en liten andel av energibæreren elektrisitet (vanligste energibærer). Varmepumper kan benyttes til både oppvarming og kjøling og leveres til små og store anlegg. Varmepumper har en varmefaktor (det vil si hvor mye varme som avgis i forhold til elektrisitet) på 2,5 til 3,5 avhengig av type og temperaturforhold. Varmepumpen kan hente varme fra jord, fjell, grunnvann, sjøvann, elver og innsjøer, avløpsvann, spillvann/kloakk, uteluft og avtrekksluft (ventilasjonsluft). Varmepumper er en gammel teknologi som er under stadig utvikling. Varmepumper benytter ulike arbeidsmedier, som også har forskjellige miljøeffekter ved eventuelle lekkasjer. De første kuldeanleggene benyttet naturlige arbeidsmedier som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner. I 30-årene kom de første kuldeanleggene med syntetiske arbeidsmedier, først KFK(eks. KFK-12), senere HKFK(eks. HKFK-22). Disse kuldemediene var i motsetning til de naturlige kuldemediene verken brennbare eller giftige. KFK er i dag forbudt brukt i kuldeog varmepumpeanlegg. HKFK er forbudt i nye anlegg, men frem til er det tillatt med påfylling av arbeidsmedium i eksisterende anlegg. Grunnen til at disse arbeidsmediene har blitt forbudt er at de er til alvorlig skade for miljøet(ozonnedbryting, drivhusvirkning). De arbeidsmediene som i stor grad har erstattet KFK og HKFK er nye HFK arbeidsmedier. Disse har ikke en nedbrytende effekt på ozonlaget, men også disse har en negativ drivhuseffekt ved utslipp. Det er statlig avgift ved innførsel eller produksjon av HFK. Dette har medført at det igjen er stor interesse for naturlige arbeidsmedier som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner. Karbondioksid har helt spesielle termodynamiske egenskaper som arbeidsmedium for varmepumper (www.novap.no). Miljøgevinst Varmepumpenes miljøgevinster i forhold til relevante kriterier: Drivhuseffekt: o Varmepumper reduseres behovet for elektrisk kraft der alternativet er direkte oppvarming med elektrisk kraft. Dette frigjør elektrisitet som alternativt kan erstatte elektrisk kraft basert på fossile brensel. En større bruk av varmepumper kan redusere den samlede etterspørselen etter elektrisitet til oppvarming og utsette (eller redusere behovet for) ny kraftproduksjon med eventuelle klimaeffekter. o Varmepumper kan erstatte varmekilder basert på fossile brensel (CO2-utslipp) og gjennom dette gi et positivt klimabidrag o Enkelte varmepumper kan ha arbeidsmedier som ved lekkasje kan ha en negativ drivhuseffekt. Teknologiutvikling og overgang til miljøvennlige arbeidsmedier reduserer denne risikoen. Utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer o Varmepumper kan erstatte energikilder (stasjonær forbrenning) med lokale forurensninger, i første rekke svevestøv. Dette er særlig relevant i større MILJØTILTAKSBANK vurdering av lønnsomhet og miljønytte 18/12/2006 ECOBOX, Grønn Byggallianse, Byggemiljø side 14

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer