DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET."

Transkript

1 DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET. 1

2 Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand skole og Birkenes hallen. Boligområdet har atkomstvei fra RV 402 i øst. Fra Birkeland sentrum kommer du til boligområdet ved å følge RV 402 mot Lillesand. Atkomstveien ligger på høyre side, ca. 2 km øst for Birkeland sentrum. ca. 800 meter før avkjørselen til Tveide. Reguleringsplanen gjelder for et større område med ca. 200 boliger. Kommunens del av feltet er det første man kommer til langs atkomstveien og omfatter ca 65 boenheter. Boligområdet: Birkenes kommune har fokus på miljø og energisparende tiltak. Det har derfor blitt utarbeidet stimuleringstiltak for miljøvennlig utbygging, sammen med en oversikt over anbefalinger og andre støtteordninger som finnes på dette området. Selve boligområdet består av flere mindre delfelt. For å få til et bra helhetlig inntrykk, har det blitt utarbeidet et fargekart i jordfarger. Kontaktpersoner Har du spørsmål vedrørende noen av de nedenfornevnte problemstillinger kan du ta kontakt med følgende personer: Tomtetildeling, tomtepriser Epost: Avdelingsleder Bygg og Eiendom Vidar Syvertsen Reguleringsplan- og bestemmelser Overingeniør Steinar Aas Vei, vann, avløp Epost: Tomtegrenser, målebrev Epost: Overingeniør Kjell L. Andersen Overingeniør Ole Andreas Ramlet Alternativt: tlf:

3 Tomtepriser Natveitåsen boligområde: Tomt Areal Pris Gnr/ bnr Limoen /235 Limoen /248 Natveitåsen /255 Natveitåsen /257 Natveitåsen /258 Natveitåsen /259 Natveitåsen /265 Natveitåsen /267 Natveitåsen /268 Natveitåsen /270 Natveitåsen /261 Natveitåsen /262 Natveitåsen /231 Tomt (Eneboliger i kjede) Areal Pris Gnr/bnr Natveitåsen /260 Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Natveitåsen Prisene justeres årlig iht til konsumprisindeksen. Neste gang Tomtene leveres med tekniske anlegg til tomtegrense. I tillegg til de ovenfornevnte priser kommer: 1. Gebyr for kartforretning og tinglysning av målebrev. 2. Tinglysning av skjøte og dokumentavgift. 3. Tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Det tas forbehold om feil i materialet 3

4 SØKNAD OM TILDELING AV BOLIGTOMT NB!BRUK BLOKKBOKSTAVER - ALLE SPØRSMÅL MÅ BESVARES 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Ektefelle/samboers etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Adresse: Tlf. arbeid Tlf. privat: Har De /ektefelle tidligere fått tomt av kommunen og bebygget denne: Ja 2. TOMT OG NYBYGG Før opp Deres ønske om tomt/boenhet i prioritert rekkefølge (angi Tomtefelt: adresse, tomt eller leilighetsnr.) Natveitåsen 1. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: Nei 2. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 3. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 5. UNDERSKRIFT Dato/Sted: Underskrift: 4

5 5

6 Tilskuddsordning for enøktiltak i nye boliger. Gjelder for boliger med 1-4 boenheter. Birkenes kommune gir inntil kr ,- i støtte pr. tomt ved valg av energisparende tiltak. Formål og forutsetninger Å investere i en ny bolig er noe av det største og viktigste et menneske og en familie kan gjøre. De beslutninger som tas og de resultater dette gir, vil påvirke boligkjøperen i lang tid. Birkenes kommune har fokus på miljø og energisparende tiltak, og ønsker derfor at minst 75 % av boligene som selges av kommunen skal benytte noen form for offentlige støtteordninger til enøktiltak. Vi ønsker å stimulere til at du/dere gjennomfører de mest mulig lønnsomme enøktiltakene. Nedenfor finner du en oversikt med anbefalinger og tiltak som det kan søkes støtte til. Generelt om Enøk Enøk eller energiøkonomisering er ikke helt det samme som energisparing. Definisjonen på enøk er: Å tilfredsstille brukernes behov for et inneklima som fremmer helse, trivsel og produktivitet, under forutsetning av at energien benyttes på en samfunnsmessig rasjonell måte. Med det menes at helse, trivsel og produktivitet kommer iførste rekke, så energibruk. Med andre ord; å fryse seg gjennom en kald vinter er ikke Enøk. Ulike bygningstekniske løsninger kan redusere bruken av strøm og olje til oppvarming av boliger Bygningers evne til å holde varme vil være et hovedfokus for all fremtidig boligbygging. Passive tiltak som god isolering, lite kuldebroer, godt isolerte vinduer og god tetthet har lang levetid og er kostbare å endre i ettertid. Lavenergiboliger er karakterisert ved at de har ca % lavere oppvarmingsbehov enn en ordinær bolig. Det antas at nye krav i TEK 07 vil trå i kraft fra , og dette vil da være Norges nye standardbolig.se mer på Et passivhus har enda lavere oppvarmingsbehov enn lavenergiboligen. Romoppvarmingsbehovet skal ikke overstige 15 kwh/m2 og installert oppvarmingseffekt skal ikke overstige 10 W/m2. Tilskuddsordninger fra Birkenes kommune for kjøp av kommunale tomter i Natveitåsen Birkenes kommune gir inntil kr i tilbakebetaling på tomteprisen pr. tomt for alle boliger som synliggjør at ett eller flere energiøkonomiseringende tiltak, utover krav i gjeldende forskrift, er gjort. 6

7 Ønsker du å gjøre deg nytte av dette, kan du sende oss en kort søknad, hvor du beskriver tiltaket/tiltakene som skal gjennomføres. Da vi må ha kontroll på tilskuddsmidlene, må du ha mottatt vårt brev med tilsagn om støtte før materialer bestilles eller arbeidet settes i gang. Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er utført eller påbegynt før tilsagn er gitt. Det vil ikke bli gitt tilsagn for støtteordninger som samlet utgjør under kr. 1500,- Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringene for materialer og håndverksarebid som gjelder enøksaken. Kvitteringene må være spesifiserte, dvs. beskrive så detaljert som mulig hva som er inkludert i kostnadene. Egeninnsats godkjennes ikke som kostnad. Tilskudd utbetales etter at kommunen har mottatt ferdigmeldingsskjemaet sammen med tilsagnet, med kvitteringer/faktureaer til vår operatør. Det skal kun sendes en ferdigmelding per enøksak. Tilskudd kan ikke kombineres med tiltak hvor det søkes/mottas støtte fra ENOVA. ENOVA og anbefalinger herfra: Enova er opprettet for å fremme miljørettet omlegging av miljøbruk og miljøproduksjon i Norge. Det er i dag muligheter for privat husholdninger til å søke tilskudd fra Enova. Tilskuddsordningen åpner for mulighet for husholdninger til å søke om tilskudd til: Pelletskamin Pelletskjele Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger Væske/vann varmepumpe Luft/vann varmepumpe Solfangere For søknadsskjema og ytterligere informasjon se Enova har også utarbeidet en oversikt over enkle tiltak og mer omfattende tiltak som gir gode miljøgevinster. Nedenfor følger en oversikt over flere av disse. Enkle tiltak: Se etter energimerkingen når du kjøper elektrisk utstyr. Velg energiriktige lyskilder og armaturer. Moderne sparepærer gir godt lys med langt lavere energibruk. Sett dimmeren på 90 prosent det gir omtrent like mye lys med mindre energiforbruk. Senk temperaturen i varmtvannsberederen til 65 grader, men ikke lavere. Under 65 grader er det fare for utvikling av legionellabakterier. Kjøp sparedusj som bruker fra 6 til 9 liter pr. minutt. Mer omfattende tiltak: Vi anbefaler at du bruker mer isolasjon enn minimumskravene i dagens byggeforskrifter som er 30 cm tykkelse i tak/gulv og 25 cm i vegg. Isolasjon i gulv gir god komfort i tillegg til å spare strøm. Plasser motor til kjølehjørnet slik at du drar nytte av varmen den avgir. Utnytt solvarmen. Plasser varme rom på sørsiden og kalde rom på nordsiden i boligen. Velg avtrekksvifte med fuktstyring. Den stopper av seg selv når luften ikke lenger er fuktig og trekker dermed ikke ut mer varm luft enn nødvendig. 7

8 Kjøkkenventilator over komfyr skal ha separat avtrekk. Da unngår du at varm luft trekkes ut av andre rom når du lager mat. Stekeos skal ikke inn i balanserte ventilasjonssystem. Velg balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Installer termostatstyring med dag- og nattsenking. Du reduserer behovet for oppvarming med 8-12 prosent ved nattsenking. Ved natt- og dagsenking reduserer du behovet med prosent. Vurder alternativ oppvarming som varmepumpe, pelletskamin eller en moderne rentbrennende vedovn. Fyring med ved eller trepellets gjør deg mindre avhengig av strøm når det er kaldt og strømprisen høyest. Husbanken anbefaler: Husbanken skal være en drivkraft og en innovativ veiviser for å realisere nasjonale miljømål i bolig- og byggesektoren. Grunnlaget for Husbankens miljøarbeid er Miljøhandlingsplan fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Miljø er et satsingsområde for Husbanken. Målsetting for energibehov i nye boliger er at: Antall boliger med halvert energibehov skal utgjøre 50 % av all nybygging i 2010 For mer informasjon om husbanken og lånefinansiering se 8

9 SKISSE TIL KJØPEKONTRAKT Mellom BIRKENES KOMMUNE, NO MVA som selger og P.nr. som kjøper og P.nr. som kjøper er det inngått følgende kontrakt om kjøp av eiendommen (utarbeides spesifikt for hver tomt gnr/bnr) 1. Tomtekostnad/kjøpesum er avtalt på følgende måte: Kjøper innbetaler håndpenger kr. 5000,- til selger ved kontraktens underskrift. Kjøper innbetaler kr.,- til selger innen overtakelsesdato Kjøpesum: kr,- 2. I tillegg kommer: a) gebyr for kartforretning kr,- b) gebyr for tinglysning av målebrev kr,- c) gebyr for tinglysning av skjøte kr,- d) dokumentavgift til staten (p.t. 2,5%) kr,- Kjøper innbetaler sum gebyrer kr,- til selger innen overtakelsesdato Sum kjøpesum og omkostninger kr,- Dersom finansdepartementet endrer satsene for tinglysingsomkostningene aksepterer kjøper å betale det eventuelle tillegget. 3. Dersom kjøper søker om, og får tilslag for å bebygge tomten med en høyere utnyttelse en forutsatt i gjeldende reguleringsplan har selger krav på økt kjøpesum, i hht. følgende tabell: Tillegg Vekttall Enhetspris Kr. Tillegg Kr. Leilighet mindre enn 50 m² ,- 0,- Leil. 2 rom + kjøkken 0, , ,- Leil. 3 rom + kjøkken 1, , ,- Leil. 4 rom + kjøkken 1, , ,- Firemannsbolig, pr leil. 2, , ,- Tomannsbolig pr. bolig 3, , ,- Kjedehus pr bolig 4, , ,- 4. Tilkoplingsavgift etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoplingsavgift vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending. 5. Dersom kjøpesummen og gebyrer helt eller delvis ikke blir betalt ved forfall, jfr. punkt 1 og 2, som følge av forsinket oppgjør fra kjøper, kjøpers finansieringskilder eller andre grunner, aksepterer kjøper å dekke tapet. Kjøper aksepterer å betale morarente (jfr. lov av om renter ved forsinket betaling) med 12% p.a. for slik forsinket innbetaling. Dersom oppgjøret ikke er innbetalt innen 30 dager fra oppgjørsdato står selger fritt om han ønsker å foreta et dekningssalg for kjøpers regning eller fastholde de krav han har overfor kjøper. 6. Straks kvittering for at kjøpesummen og gebyrer, jfr. pkt 1 og 2, er fullt innbetalt og selger v/birkenes kommune har mottatt denne, vil selger tinglyse hjemmelsovergangen. Dersom kjøpers finansieringskilde forbeholder seg særlig panterett som sikkerhet for utbetaling av kjøpesummen, vil skjøtet i undertegnet stand samt tinglysingsomkostninger bli sendt selgers finansieringskilde for tinglysing. 7. Kjøperen har besiktiget tomten og overtar denne i den stand den i dag befinner seg i, bortsett fra de endringer som følger av opparbeidelse av tekniske anlegg. Selger fraskriver seg ethvert 9

10 ansvar for grunnens beskaffenhet. 8. Overtakelses- /forfallsdato er avtalt til xx.xx.xx. Kjøper overtar tomten med rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. 9. Arbeidet på tomten kan ikke settes igang før hele kjøpesummen og gebyrer jfr. pkt 2, er betalt. Naturlig terreng, trær etc. må bevares best mulig ved opparbeidelsen av tomten. 10. Som vedlegg til kjøpekontrakten følger: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan og kopi av tilhørende reguleringsbestemmelser. Kopi av særskilte bestemmelser tatt inn i skjøtet. 11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: -tomten må bebygges innen 3 år fra overtakelsesdato. Dersom dette ikke overholdes, kan kommunen kjøpe tomten tilbake til den pris som kommunen solgte tomten for. - Fellesareal 12. Dersom kjøper ønsker å heve kontrakten, - og dette aksepteres av selger -, aksepterer kjøper at selger har krav på betaling for utført arbeid i forbindelse med nærværende salg. Av praktiske grunner er partene enige om at kr 5.000,- dekker selgers krav på betaling for utført arbeid. Dersom håndpenger er innbetalt til selger, gir kjøper med sin underskrift av denne kontrakt selger ugjenkallelig fullmakt til å trekke ovennevnte krav fra innbetalte håndpenger. Selger står likevel fritt til å foreta et dekningssalg for kjøpers regning i tillegg til ovennevnte. 13. Kjøper aksepterer som bindende for seg og sine etterfølgere til angitt eiendom et pliktig medlemsskap i områdets velforening. 14. Kjøper aksepterer for seg og sine etterfølgere å bære sin andel av de økonomiske kostnadene for drift og vedlikehold av regulerte friområder lekeareal (sandlekeplasser) og egenandel av private veier/parkeringsarealer. 15. Mulig tvist mellom selger og kjøper om forståelsen av kjøpekontrakten avgjøres med endelig virkning av en voldgiftsrett og partene aksepterer eiendommens verneting for alle tvister som gjelder kontrakten. Kjøper og selger har hvert sitt eksemplar av denne kontrakten. Birkeland, den For Birkenes Kommune Jakob Olaus Mo Eiendomssjef Selger Kjøper Ivar Aanesland Overingeniør Plan og byggesak Selger Kjøper 10

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer.

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå Foto: Anders Martinsen Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter Adresse Bråvann platå Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Bråvann platå (adresse tildeles etter hvert),

Detaljer

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m.

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30 40

Detaljer

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen PROA EIENDOMSMEGLING 2014 LEILIGHET Lundlia 1 2014 LEILIGHET Sameiet Lundtoppen Påkostet og nyoppført selveier m/garasjeplass Høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger Oppvarming av leiligheten inkl. i felleskostnader

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten www.kaafjord-hyttegrend.com 2 2 14 15 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17

Detaljer