Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Aage Jegstad Leder H Anette M. Solli Medlem H Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Åsmund Grøver Aukrust Medlem Ap Vibeke Limi Medlem Frp Solveig Schytz Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Lars Salvesen Medlem KrF Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sebastian Næss Langaas Hans Gunnar Melgaard H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Gunnar Melgaard Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Øystein Strand Fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Juridisk stab Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Leder utvalgssekretariatet Innkallingen til møtet ble godkjent. Protokollen fra møtet 11.mars ble godkjent.

3 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) opplyste at studietur for fylkesutvalget utsettes til høsten. Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 64/13 Nittedal kommune - Gbnr 6/1, 10, 138, 146, Markerud gård - Forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei med hjemmel i kml 15 og 19 - høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune 65/13 Ullensaker kommune - Kommuneplan Varsel om oppstart og høring av planprogram 66/13 Ullensaker og Nes kommuner - Ny E16 Nybakk - Slomarka - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram 67/13 Nannestad kommune - Kommuneplan varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 68/13 Hurdal kommune - Kommunedelplan - Østgrenda - varsel om oppstart av

4 Saksnr Tittel Politiske saker planarbeid og høring av forslag til planprogram 69/13 Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage 70/13 Bærum kommune - Kommuneplanen uttalelse til forslag til samfunnsdel med arealstrategier 71/13 Bærum kommune - reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret - uttalelse til offentlig ettersyn 72/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn 73/13 Enebakk kommune - Ny kommuneplan - Planprogram 74/13 Frogn kommune kv Dyrløkke - Tegneby - Bygging av kraftledning 75/13 Vestby kommune - Gbnr 41/11 - Rammeveien 74 og 76 - Nedre Ramme - Istandsetting, rehabilitering, og tilbakeføring av fritidseiendom - klage på kommunens vedtak 76/13 Forprosjekt - videreføring av hydrogenprosjektet på Gardermoen 77/13 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak om strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet 78/13 Tilskudd til HYOP for drift av hydrogenstasjoner 79/13 Samhandling kunnskapsmiljøer og videregående skoler 80/13 Kontaktmøte mellom representanter fra Ruters eiere og Ruter juni /13 Regional plan for masseforvaltning - forslag til planprogram 82/13 Rapport fra fylkesutvalgets studietur til Stavanger februar /13 Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi og re-etablering av "Internasjonalt forum" 84/13 Vedtatt strategi for Gøteborg - Oslo samarbeidet 85/13 Etablering av og deltagelse i Jernbaneforum - Hovedbanen / Gardermobanen gjennom tilslutning til vedtaket i SNRs og ØRUs styrerer 86/13 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 87/13 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer - og overføring av ansvaret for kulturminneforvaltningen til fylkesmannen - tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune

5 Saksnr Tittel Politiske saker

6 Politiske saker 64/13 Nittedal kommune - Gbnr 6/1, 10, 138, 146, Markerud gård - Forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei med hjemmel i kml 15 og 19 - høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen, tunet og deler av jordveien på Markerud gård, gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147, med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19, i tråd med fylkesrådmannens forslag datert I det endelige fredningsforslaget som oversendes Riksantikvaren foreslås det å justere enkelte av fredningsbestemmelsene, jf fylkesrådmannens anbefaling i saksframlegget. Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmet følgende alternative forslag: Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen og tunet, men ikke de delene av jordveien (totalt 70 daa) som ligger inne som fremtidig utbyggingsområde. I høringssvaret bes det om at man tar ut av fredningsforslaget ca 5 daa i nord og et område på ca 12 daa sørøst. Det er tre forhold som taler for å redusere fredningsarealet etter kml 19, arealet er et aktuelt utbyggingsområde ved tettstedet Hagan med god bussforbindelse, 2; man vil fortsatt sikre et betydelig landskapsrom rundt selve gården 3 ; grunneierne vil få et tap i potensielle økonomiske verdier, ved bortfall av disse utbygningsområdene, som bør være større enn den samfunnsmessige nytten ved fredning. Fredningen må ikke være til hinder for, eller redusere mulighetene for utbygging av boliger eller lignende i tilgrensende arealer. Ved alternativ votering mellom Vibeke Limis forslag og fylkesrådmannens innstilling ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen, tunet og deler av jordveien på Markerud gård, gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147, med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19, i tråd med fylkesrådmannens forslag datert I det endelige fredningsforslaget som oversendes Riksantikvaren foreslås det å justere enkelte av fredningsbestemmelsene, jf fylkesrådmannens anbefaling i saksframlegget.

7 65/13 Ullensaker kommune - Kommuneplan Varsel om oppstart og høring av planprogram 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. 4. Fylkesutvalget støtter videreføring av målsettingene i gjeldende kommuneplan om et utbyggingsmønster som bygger opp under tettstedene, tilrettelegging for et robust kollektivtilbud og tilrettelegging for trygg ferdsel for gående og syklende. 5. Summen av mange nye boliger utenfor de større tettstedene vil på sikt få betydelige konsekvenser for areal, transport og infrastruktur. Fylkesutvalget anbefaler at det ikke åpnes for mer spredt boligbebyggelse enn det gjeldende kommuneplan åpner for. 6. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 7. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til mottak/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 8. For at Jessheim skal fylle rollen som regionsenter på Øvre Romerike på en god måte, knyttes det noen ekstra forventninger til innholdet i og utformingen av byen Jessheim. Fylkeskommunen bidrar gjerne i en dialog om dette. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av H, Frp, V og KrF: Fylkesutvalget anbefaler at Ullensaker kommune reetablerer Teigen skytefelt/-bane som i dag ligger midt på Jessheim til et mer egnet sted, f. eks på Hauerseter. 1. punktene 1-5 og 7-8 ble enstemmig vedtatt. 2. punkt 6 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 3. H, Frp, V + KrFs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

8 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. 4. Fylkesutvalget støtter videreføring av målsettingene i gjeldende kommuneplan om et utbyggingsmønster som bygger opp under tettstedene, tilrettelegging for et robust kollektivtilbud og tilrettelegging for trygg ferdsel for gående og syklende. 5. Summen av mange nye boliger utenfor de større tettstedene vil på sikt få betydelige konsekvenser for areal, transport og infrastruktur. Fylkesutvalget anbefaler at det ikke åpnes for mer spredt boligbebyggelse enn det gjeldende kommuneplan åpner for. 6. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 7. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til mottak/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 8. For at Jessheim skal fylle rollen som regionsenter på Øvre Romerike på en god måte, knyttes det noen ekstra forventninger til innholdet i og utformingen av byen Jessheim. Fylkeskommunen bidrar gjerne i en dialog om dette. 9. Fylkesutvalget anbefaler at Ullensaker kommune reetablerer Teigen skytefelt/-bane som i dag ligger midt på Jessheim til et mer egnet sted, f. eks på Hauerseter. 66/13 Ullensaker og Nes kommuner - Ny E16 Nybakk - Slomarka - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram 1. Fylkesutvalget vurderer forslaget til planprogram som et grundig og bearbeidet dokument, som i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Det vises til vegloven 7, der det slås fast at omklassifisering av vei ikke kan skje uten at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. 3. Fylkesutvalget legger til grunn at kostnader til tiltak på fylkesveier, for eksempel nye kryssløsninger, dekkes av det statlige prosjektet.

9 4. Det er viktig at det utarbeides en plan for håndtering av masser. Plassering av midlertidige og permanente massedeponier må utredes og avklares i reguleringsplanen. 5. Fylkesutvalget ber om at det, så langt det er mulig, gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at lokalbefolkningen fortsatt får gode muligheter til å utøve friluftsliv i nærområdet. 6. Fylkesutvalget forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget vurderer forslaget til planprogram som et grundig og bearbeidet dokument, som i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Det vises til vegloven 7, der det slås fast at omklassifisering av vei ikke kan skje uten at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. 3. Fylkesutvalget legger til grunn at kostnader til tiltak på fylkesveier, for eksempel nye kryssløsninger, dekkes av det statlige prosjektet. 4. Det er viktig at det utarbeides en plan for håndtering av masser. Plassering av midlertidige og permanente massedeponier må utredes og avklares i reguleringsplanen. 5. Fylkesutvalget ber om at det, så langt det er mulig, gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at lokalbefolkningen fortsatt får gode muligheter til å utøve friluftsliv i nærområdet. 6. Fylkesutvalget forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. 67/13 Nannestad kommune - Kommuneplan varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 9. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. Det er et godt grep å knytte sterkere føringer mellom samfunnsdelen og øvrige kommunale planer.

10 10. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 11. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. Nannestad sentrum bør videreutvikles som handels- og servicetyngdepunkt. 12. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 13. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til deponering/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 14. Fylkesutvalget er positiv til at folkehelse er trukket frem som et fokusområde og vil påpeke at det er viktig primært å fokusere på hva som bidrar til å fremme helse, ikke hva som bidrar til å skape og opprettholde helseproblemer. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V + KrF: Fylkesutvalget anbefaler utarbeidelse av en næringspolitisk analyse for å avklare hvilke utfordringer utviklingen av næringslivet i Nannestad står ovenfor. 1. punktene 1-3 og 5-6 ble enstemmig vedtatt. 2. punkt 4 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 3. Fellesforslaget til H, Frp, V + KrF ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV). 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. Det er et godt grep å knytte sterkere føringer mellom samfunnsdelen og øvrige kommunale planer. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. Nannestad sentrum bør videreutvikles som handels- og servicetyngdepunkt.

11 4. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 5. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til deponering/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 6. Fylkesutvalget er positiv til at folkehelse er trukket frem som et fokusområde og vil påpeke at det er viktig primært å fokusere på hva som bidrar til å fremme helse, ikke hva som bidrar til å skape og opprettholde helseproblemer. 7. Fylkesutvalget anbefaler utarbeidelse av en næringspolitisk analyse for å avklare hvilke utfordringer utviklingen av næringslivet i Nannestad står ovenfor. 68/13 Hurdal kommune - Kommunedelplan - Østgrenda - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram : 1. Fylkesutvalget ser positivt på at kommunen utarbeider en kommunedelplan for å sikre et helhetlig grep på utviklingen i området og vurderer at forslaget til planprogram i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Trafikkutredningen bør foreligge før det tas stilling til prosjektets dimensjon. Det bør blant annet gå frem hvor mye og hva slags type trafikk tiltaket vil generere og hvor stor andel av de tilreisende som kan tenkes å benytte kollektivtransport. 3. Planene for Hanskollen hotell bør inngå som del av en helhetlig strategi for turisme/reiseliv i Hurdal. Bestemmelsene til kommunedelplanen bør gi tydelige føringer for ønsket utvikling i området som tenkes avsatt til næringsformål. 4. Ferdselsårer, som stier og løyper, og bruken av disse, bør kartlegges, og nødvendige avbøtende tiltak fastsettes i planen. Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opprettelse av stier og tilgjengelighet til skianlegget også i sommerhalvåret. 5. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. 6. Fylkesutvalget viser til at skianlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles i kommunedelplanen. 7. Fylkesutvalget anbefaler at områdets kulturminneverdier sikres gjennom bestemmelser til kommunedelplanen.

12 ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget ser positivt på at kommunen utarbeider en kommunedelplan for å sikre et helhetlig grep på utviklingen i området og vurderer at forslaget til planprogram i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Trafikkutredningen bør foreligge før det tas stilling til prosjektets dimensjon. Det bør blant annet gå frem hvor mye og hva slags type trafikk tiltaket vil generere og hvor stor andel av de tilreisende som kan tenkes å benytte kollektivtransport. 3. Planene for Hanskollen hotell bør inngå som del av en helhetlig strategi for turisme/reiseliv i Hurdal. Bestemmelsene til kommunedelplanen bør gi tydelige føringer for ønsket utvikling i området som tenkes avsatt til næringsformål. 4. Ferdselsårer, som stier og løyper, og bruken av disse, bør kartlegges, og nødvendige avbøtende tiltak fastsettes i planen. Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opprettelse av stier og tilgjengelighet til skianlegget også i sommerhalvåret. 5. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. 6. Fylkesutvalget viser til at skianlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles i kommunedelplanen. 7. Fylkesutvalget anbefaler at områdets kulturminneverdier sikres gjennom bestemmelser til kommunedelplanen. 69/13 Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage 1) Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert , på vedtak om deling av eiendom gbnr 175/1 i Aurskog-Høland kommune. Fylkesutvalget anmoder kommunen om å gjøre om vedtaket og ikke innvilge dispensasjon for tiltaket. 2) Den aktuelle fylkesvegstrekningen er en viktig samleveiforbindelse. Å gi dispensasjon for tiltaket vil kunne åpne for forventning om likebehandling i lignende saker og føre til dårligere trafikksikkerhet langs fylkesveinettet. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å utsette saken i påvente av befaring.

13 Representanten Morten Vollset (Sp) ba om «spredt boligbygging» som tilleggstema ved befaring. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av befaring. 70/13 Bærum kommune - Kommuneplanen uttalelse til forslag til samfunnsdel med arealstrategier 1. Fylkesutvalget ser det som viktig at det i arbeidet med kommuneplanen legges vekt på prioritering av sentrale samfunnsmessige utfordringer og fastsetting av langsiktige utbyggingsmønster, og mener Bærum kommune har gjort et grundig og godt arbeid med foreliggende samfunnsdel med arealstrategi. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer arealog transporteffektivt utbyggingsmønster, og å øke andel reiser som skjer med gang-, sykkeleller kollektivtransport. Bærum kommune har et godt skinnegående kollektivtilbud, og det pågår arbeid med ytterligere forbedringer. Fylkesutvalget ser det derfor som viktig at fortetting og videreutvikling av stasjonsnære arealer gis høyest prioritet ved fastsettelse av arealstrategi. 3. Fylkesutvalget ser det som viktig at arbeidsintensiv næringsvirksomhet, altså rene kontorvirksomheter, lokaliseres med nærhet til gode kollektivknutepunkt. Fylkesutvalget mener i denne sammenheng kommunen bør ha en viss styring av forholdet mellom næringsog boligbebyggelse, da fordelingen også kan ha stor betydning for realiseringen av gode byer og tettsteder. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget ser det som viktig at det i arbeidet med kommuneplanen legges vekt på prioritering av sentrale samfunnsmessige utfordringer og fastsetting av langsiktige utbyggingsmønster, og mener Bærum kommune har gjort et grundig og godt arbeid med foreliggende samfunnsdel med arealstrategi.

14 2. Fylkesutvalget mener det er viktig å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer arealog transporteffektivt utbyggingsmønster, og å øke andel reiser som skjer med gang-, sykkeleller kollektivtransport. Bærum kommune har et godt skinnegående kollektivtilbud, og det pågår arbeid med ytterligere forbedringer. Fylkesutvalget ser det derfor som viktig at fortetting og videreutvikling av stasjonsnære arealer gis høyest prioritet ved fastsettelse av arealstrategi. 3. Fylkesutvalget ser det som viktig at arbeidsintensiv næringsvirksomhet, altså rene kontorvirksomheter, lokaliseres med nærhet til gode kollektivknutepunkt. Fylkesutvalget mener i denne sammenheng kommunen bør ha en viss styring av forholdet mellom næringsog boligbebyggelse, da fordelingen også kan ha stor betydning for realiseringen av gode byer og tettsteder. 71/13 Bærum kommune - reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret - uttalelse til offentlig ettersyn 1. Fylkesutvalget er opptatt av at hensynet til fremkommelighet for buss og myke trafikanter blir ivaretatt i planarbeidet, og mener foreliggende reguleringsforslag ivaretar disse forholdene på en god måte. 2. Gjennom regulering av kryssløsning og areal for innfartsparkering ved Avtjerna, mener fylkesutvalget planforslaget gir et godt grunnlag for en god kollektivbetjening av en evt. fremtidig Avtjerna-utbygging. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før Riksantikvaren har behandlet planforslaget. Fylkesrådmannen har oversendt planforslaget til Riksantikvaren for behandling. Endelig uttalelse i forhold til automatisk fredete kulturminner vil bli oversendt av fylkesrådmannen så snart Riksantikvaren har behandlet saken. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget er opptatt av at hensynet til fremkommelighet for buss og myke trafikanter blir ivaretatt i planarbeidet, og mener foreliggende reguleringsforslag ivaretar disse forholdene på en god måte.

15 2. Gjennom regulering av kryssløsning og areal for innfartsparkering ved Avtjerna, mener fylkesutvalget planforslaget gir et godt grunnlag for en god kollektivbetjening av en evt. fremtidig Avtjerna-utbygging. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før Riksantikvaren har behandlet planforslaget. Fylkesrådmannen har oversendt planforslaget til Riksantikvaren for behandling. Endelig uttalelse i forhold til automatisk fredete kulturminner vil bli oversendt av fylkesrådmannen så snart Riksantikvaren har behandlet saken. 72/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn 1. Forslag til reguleringsplan for Brønnøya åpner for en betydelig økning i antall helårsboliger, og dermed et økt transportbehov. Ut fra at bussen i dag har fremkommelighetsproblemer på Nesøya, særlig inn mot Slependkrysset i rush om morgenen, ber fylkesutvalget Asker kommune om å vektlegge tiltak for å bedre bussens fremkommelighet i det videre planarbeidet. 2. For å begrense at småbåtaktivitet fortrenger annen bruk av strandnære sjøarealer er fylkesutvalget opptatt av at det i størst mulig grad etableres felles småbåtanlegg konsentrert til mindre områder. Fylkesutvalget mener foreliggende planforslag har avsatt for store sjøarealer til småbåtanlegg, og ber kommunen foreta en ny gjennomgang, vurdert opp mot Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPRstrandsone), for å begrense arealene til småbåtformål. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan gi avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, jf. kulturminneloven Fylkesutvalget ber om at Asker kommune gjennomfører en kartlegging av bebyggelsen på Brønnøya der bygningenes verneverdi vurderes og verdier sikres. Fylkesutvalget ber om at eksisterende bevaringsområder i gjeldende reguleringsplan videreføres og at Brønnøya hovedgård sikres bevart. Videre ber fylkesutvalget om at sikring av de sammenhengende områdene for tidligere kalkvirksomhet på øya gjennomgås på ny. Akershus fylkeskommune vil gjerne samarbeide med kommunen i arbeidet med kartlegging og sikring. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 1, på vegne av Ap, SV + Sp: Fylkesutvalget fremmer innsigelse inntil punktene i fylkesrådmannens innstilling er imøtekommet. Spesielt er fylkesutvalget bekymret for det sterkt økende antall helårsboliger og den følgende trafikkøkningen, kulturminnevernet og arealkrevende småbåthavn.

16 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) fremmet følgende nytt punkt 1: Fylkesutvalget er positive til kommunens forslag til avklaring og opprydding i forhold til bebyggelsen på Brønnøya. videre strykes første setning i innstillingens punkt Ved alternativ votering mellom Jegstads forslag til nytt punkt 1 og Ap, SV og Sps tilsvarende fellesforslag, ble fellesforslaget vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + Frp). 2. punkt 1, 1.setning ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + Frp). 3. for øvrig ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse inntil punktene i fylkesrådmannens innstilling er imøtekommet. Spesielt er fylkesutvalget bekymret for det sterkt økende antall helårsboliger og den følgende trafikkøkningen, kulturminnevernet og arealkrevende småbåthavn. 2. Forslag til reguleringsplan for Brønnøya åpner for en betydelig økning i antall helårsboliger, og dermed et økt transportbehov. Ut fra at bussen i dag har fremkommelighetsproblemer på Nesøya, særlig inn mot Slependkrysset i rush om morgenen, ber fylkesutvalget Asker kommune om å vektlegge tiltak for å bedre bussens fremkommelighet i det videre planarbeidet. 3. For å begrense at småbåtaktivitet fortrenger annen bruk av strandnære sjøarealer er fylkesutvalget opptatt av at det i størst mulig grad etableres felles småbåtanlegg konsentrert til mindre områder. Fylkesutvalget mener foreliggende planforslag har avsatt for store sjøarealer til småbåtanlegg, og ber kommunen foreta en ny gjennomgang, vurdert opp mot Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPRstrandsone), for å begrense arealene til småbåtformål. 4. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan gi avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, jf. kulturminneloven Fylkesutvalget ber om at Asker kommune gjennomfører en kartlegging av bebyggelsen på Brønnøya der bygningenes verneverdi vurderes og verdier sikres. Fylkesutvalget ber om at eksisterende bevaringsområder i gjeldende reguleringsplan videreføres og at Brønnøya hovedgård sikres bevart. Videre ber fylkesutvalget om at sikring av de sammenhengende områdene for tidligere kalkvirksomhet på øya gjennomgås på ny. Akershus fylkeskommune vil gjerne samarbeide med kommunen i arbeidet med kartlegging og sikring.

17 73/13 Enebakk kommune - Ny kommuneplan - Planprogram 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. 2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen prioriterer arbeidet med samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument som skal trekke opp mål for utvikling av kommunen, som offentlig myndighet og mål for kommunens tjenester. 3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen melder inn planarbeidet til regionalt planforum for drøfting og faglige innspill, fra fylkeskommunen og andre regionale myndigheter, før samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. 2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen prioriterer arbeidet med samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument som skal trekke opp mål for utvikling av kommunen, som offentlig myndighet og mål for kommunens tjenester. 3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen melder inn planarbeidet til regionalt planforum for drøfting og faglige innspill, fra fylkeskommunen og andre regionale myndigheter, før samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn. 74/13 Frogn kommune kv Dyrløkke - Tegneby - Bygging av kraftledning 1. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen vedtatt for traseen for ny kraftlinje i luftlinje forbi Vestby kirke og prestegård (Alt 2), på bakgrunn av virkningene for kulturlandskapet og kulturminner av nasjonal verdi. 2. Fylkesutvalget mener at alt 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømtaveien, medfører mindre grad av konflikt med interesser på regionalt og nasjonalt nivå, forutsatt at

18 man ved kabling, justering av traseen og avbøtende tiltak, kan ivareta automatisk fredete kulturminner. Fylkesutvalget trekker derfor innsigelsen knyttet til denne strekningen. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) erklærte seg inhabil i saken pga. tidligere grunneierinteresser. Dette sluttet fylkesutvalget seg til. Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 2: Fylkesutvalget fremmer også innsigelse mot alt. 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømta veien, på bakgrunn av at dette alternativet vil gi mest ulemper med hensyn arealbruk og befolkning. 1. punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Ved alternativ votering mellom Vollsets forslag og innstillingens punkt 2, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Sp). 1. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen vedtatt for traseen for ny kraftlinje i luftlinje forbi Vestby kirke og prestegård (Alt 2), på bakgrunn av virkningene for kulturlandskapet og kulturminner av nasjonal verdi. 2. Fylkesutvalget mener at alt 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømtaveien, medfører mindre grad av konflikt med interesser på regionalt og nasjonalt nivå, forutsatt at man ved kabling, justering av traseen og avbøtende tiltak, kan ivareta automatisk fredete kulturminner. Fylkesutvalget trekker derfor innsigelsen knyttet til denne strekningen. 75/13 Vestby kommune - Gbnr 41/11 - Rammeveien 74 og 76 - Nedre Ramme - Istandsetting, rehabilitering, og tilbakeføring av fritidseiendom - klage på kommunens vedtak Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert , på Vestby kommunes vedtak av vedr. istandsetting, rehabilitering og tilbakeføring av gbnr 41/11, Rammeveien 74 og 76. Klagen er knyttet til vedtakspunktet om tillatelse til bygningsmessige tiltak på B.1 Hovedhus; Edvard Munchs bolighus på Nedre Ramme. Fylkesutvalget vurderer at nasjonale kulturminneinteresser er truet som følge av vedtaket. Fylkesrådmannen opplyste at det va r kommet til enighet i saken og at den derfor kunne trekkes.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer