Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Aage Jegstad Leder H Anette M. Solli Medlem H Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Åsmund Grøver Aukrust Medlem Ap Vibeke Limi Medlem Frp Solveig Schytz Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Lars Salvesen Medlem KrF Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sebastian Næss Langaas Hans Gunnar Melgaard H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Gunnar Melgaard Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Øystein Strand Fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Juridisk stab Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Leder utvalgssekretariatet Innkallingen til møtet ble godkjent. Protokollen fra møtet 11.mars ble godkjent.

3 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) opplyste at studietur for fylkesutvalget utsettes til høsten. Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 64/13 Nittedal kommune - Gbnr 6/1, 10, 138, 146, Markerud gård - Forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei med hjemmel i kml 15 og 19 - høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune 65/13 Ullensaker kommune - Kommuneplan Varsel om oppstart og høring av planprogram 66/13 Ullensaker og Nes kommuner - Ny E16 Nybakk - Slomarka - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram 67/13 Nannestad kommune - Kommuneplan varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 68/13 Hurdal kommune - Kommunedelplan - Østgrenda - varsel om oppstart av

4 Saksnr Tittel Politiske saker planarbeid og høring av forslag til planprogram 69/13 Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage 70/13 Bærum kommune - Kommuneplanen uttalelse til forslag til samfunnsdel med arealstrategier 71/13 Bærum kommune - reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret - uttalelse til offentlig ettersyn 72/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn 73/13 Enebakk kommune - Ny kommuneplan - Planprogram 74/13 Frogn kommune kv Dyrløkke - Tegneby - Bygging av kraftledning 75/13 Vestby kommune - Gbnr 41/11 - Rammeveien 74 og 76 - Nedre Ramme - Istandsetting, rehabilitering, og tilbakeføring av fritidseiendom - klage på kommunens vedtak 76/13 Forprosjekt - videreføring av hydrogenprosjektet på Gardermoen 77/13 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak om strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet 78/13 Tilskudd til HYOP for drift av hydrogenstasjoner 79/13 Samhandling kunnskapsmiljøer og videregående skoler 80/13 Kontaktmøte mellom representanter fra Ruters eiere og Ruter juni /13 Regional plan for masseforvaltning - forslag til planprogram 82/13 Rapport fra fylkesutvalgets studietur til Stavanger februar /13 Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi og re-etablering av "Internasjonalt forum" 84/13 Vedtatt strategi for Gøteborg - Oslo samarbeidet 85/13 Etablering av og deltagelse i Jernbaneforum - Hovedbanen / Gardermobanen gjennom tilslutning til vedtaket i SNRs og ØRUs styrerer 86/13 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 87/13 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer - og overføring av ansvaret for kulturminneforvaltningen til fylkesmannen - tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune

5 Saksnr Tittel Politiske saker

6 Politiske saker 64/13 Nittedal kommune - Gbnr 6/1, 10, 138, 146, Markerud gård - Forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei med hjemmel i kml 15 og 19 - høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen, tunet og deler av jordveien på Markerud gård, gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147, med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19, i tråd med fylkesrådmannens forslag datert I det endelige fredningsforslaget som oversendes Riksantikvaren foreslås det å justere enkelte av fredningsbestemmelsene, jf fylkesrådmannens anbefaling i saksframlegget. Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmet følgende alternative forslag: Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen og tunet, men ikke de delene av jordveien (totalt 70 daa) som ligger inne som fremtidig utbyggingsområde. I høringssvaret bes det om at man tar ut av fredningsforslaget ca 5 daa i nord og et område på ca 12 daa sørøst. Det er tre forhold som taler for å redusere fredningsarealet etter kml 19, arealet er et aktuelt utbyggingsområde ved tettstedet Hagan med god bussforbindelse, 2; man vil fortsatt sikre et betydelig landskapsrom rundt selve gården 3 ; grunneierne vil få et tap i potensielle økonomiske verdier, ved bortfall av disse utbygningsområdene, som bør være større enn den samfunnsmessige nytten ved fredning. Fredningen må ikke være til hinder for, eller redusere mulighetene for utbygging av boliger eller lignende i tilgrensende arealer. Ved alternativ votering mellom Vibeke Limis forslag og fylkesrådmannens innstilling ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av hagen, tunet og deler av jordveien på Markerud gård, gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147, med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19, i tråd med fylkesrådmannens forslag datert I det endelige fredningsforslaget som oversendes Riksantikvaren foreslås det å justere enkelte av fredningsbestemmelsene, jf fylkesrådmannens anbefaling i saksframlegget.

7 65/13 Ullensaker kommune - Kommuneplan Varsel om oppstart og høring av planprogram 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. 4. Fylkesutvalget støtter videreføring av målsettingene i gjeldende kommuneplan om et utbyggingsmønster som bygger opp under tettstedene, tilrettelegging for et robust kollektivtilbud og tilrettelegging for trygg ferdsel for gående og syklende. 5. Summen av mange nye boliger utenfor de større tettstedene vil på sikt få betydelige konsekvenser for areal, transport og infrastruktur. Fylkesutvalget anbefaler at det ikke åpnes for mer spredt boligbebyggelse enn det gjeldende kommuneplan åpner for. 6. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 7. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til mottak/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 8. For at Jessheim skal fylle rollen som regionsenter på Øvre Romerike på en god måte, knyttes det noen ekstra forventninger til innholdet i og utformingen av byen Jessheim. Fylkeskommunen bidrar gjerne i en dialog om dette. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av H, Frp, V og KrF: Fylkesutvalget anbefaler at Ullensaker kommune reetablerer Teigen skytefelt/-bane som i dag ligger midt på Jessheim til et mer egnet sted, f. eks på Hauerseter. 1. punktene 1-5 og 7-8 ble enstemmig vedtatt. 2. punkt 6 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 3. H, Frp, V + KrFs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

8 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. 4. Fylkesutvalget støtter videreføring av målsettingene i gjeldende kommuneplan om et utbyggingsmønster som bygger opp under tettstedene, tilrettelegging for et robust kollektivtilbud og tilrettelegging for trygg ferdsel for gående og syklende. 5. Summen av mange nye boliger utenfor de større tettstedene vil på sikt få betydelige konsekvenser for areal, transport og infrastruktur. Fylkesutvalget anbefaler at det ikke åpnes for mer spredt boligbebyggelse enn det gjeldende kommuneplan åpner for. 6. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 7. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til mottak/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 8. For at Jessheim skal fylle rollen som regionsenter på Øvre Romerike på en god måte, knyttes det noen ekstra forventninger til innholdet i og utformingen av byen Jessheim. Fylkeskommunen bidrar gjerne i en dialog om dette. 9. Fylkesutvalget anbefaler at Ullensaker kommune reetablerer Teigen skytefelt/-bane som i dag ligger midt på Jessheim til et mer egnet sted, f. eks på Hauerseter. 66/13 Ullensaker og Nes kommuner - Ny E16 Nybakk - Slomarka - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram 1. Fylkesutvalget vurderer forslaget til planprogram som et grundig og bearbeidet dokument, som i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Det vises til vegloven 7, der det slås fast at omklassifisering av vei ikke kan skje uten at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. 3. Fylkesutvalget legger til grunn at kostnader til tiltak på fylkesveier, for eksempel nye kryssløsninger, dekkes av det statlige prosjektet.

9 4. Det er viktig at det utarbeides en plan for håndtering av masser. Plassering av midlertidige og permanente massedeponier må utredes og avklares i reguleringsplanen. 5. Fylkesutvalget ber om at det, så langt det er mulig, gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at lokalbefolkningen fortsatt får gode muligheter til å utøve friluftsliv i nærområdet. 6. Fylkesutvalget forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget vurderer forslaget til planprogram som et grundig og bearbeidet dokument, som i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Det vises til vegloven 7, der det slås fast at omklassifisering av vei ikke kan skje uten at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. 3. Fylkesutvalget legger til grunn at kostnader til tiltak på fylkesveier, for eksempel nye kryssløsninger, dekkes av det statlige prosjektet. 4. Det er viktig at det utarbeides en plan for håndtering av masser. Plassering av midlertidige og permanente massedeponier må utredes og avklares i reguleringsplanen. 5. Fylkesutvalget ber om at det, så langt det er mulig, gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at lokalbefolkningen fortsatt får gode muligheter til å utøve friluftsliv i nærområdet. 6. Fylkesutvalget forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. 67/13 Nannestad kommune - Kommuneplan varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 9. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. Det er et godt grep å knytte sterkere føringer mellom samfunnsdelen og øvrige kommunale planer.

10 10. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 11. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. Nannestad sentrum bør videreutvikles som handels- og servicetyngdepunkt. 12. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 13. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til deponering/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 14. Fylkesutvalget er positiv til at folkehelse er trukket frem som et fokusområde og vil påpeke at det er viktig primært å fokusere på hva som bidrar til å fremme helse, ikke hva som bidrar til å skape og opprettholde helseproblemer. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V + KrF: Fylkesutvalget anbefaler utarbeidelse av en næringspolitisk analyse for å avklare hvilke utfordringer utviklingen av næringslivet i Nannestad står ovenfor. 1. punktene 1-3 og 5-6 ble enstemmig vedtatt. 2. punkt 4 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 3. Fellesforslaget til H, Frp, V + KrF ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV). 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommuneplanen. Det er et godt grep å knytte sterkere føringer mellom samfunnsdelen og øvrige kommunale planer. 2. Det er positivt at det legges opp til gode medvirkningsmuligheter for innbyggere og regionale myndigheter, inkludert et eget opplegg for barn og unge. Det bør tas høyde for befolkningsveksten i kommunene og tilfanget av minoritetsgrupper. 3. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene gir tydelige føringer for ønsket utvikling i bolig- og næringsområder. Gjeldende kommuneplan bør vurderes opp mot overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. Nannestad sentrum bør videreutvikles som handels- og servicetyngdepunkt.

11 4. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å innarbeide maksimumsnormer for parkering i kommuneplanbestemmelsene. 5. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å utarbeide en masseforvaltningsstrategi, som i tillegg til deponering/utfylling også omfatter uttak, eksport/import av masser/byggeråstoffer, samt muligheter for gjenvinning av masser. 6. Fylkesutvalget er positiv til at folkehelse er trukket frem som et fokusområde og vil påpeke at det er viktig primært å fokusere på hva som bidrar til å fremme helse, ikke hva som bidrar til å skape og opprettholde helseproblemer. 7. Fylkesutvalget anbefaler utarbeidelse av en næringspolitisk analyse for å avklare hvilke utfordringer utviklingen av næringslivet i Nannestad står ovenfor. 68/13 Hurdal kommune - Kommunedelplan - Østgrenda - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram : 1. Fylkesutvalget ser positivt på at kommunen utarbeider en kommunedelplan for å sikre et helhetlig grep på utviklingen i området og vurderer at forslaget til planprogram i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Trafikkutredningen bør foreligge før det tas stilling til prosjektets dimensjon. Det bør blant annet gå frem hvor mye og hva slags type trafikk tiltaket vil generere og hvor stor andel av de tilreisende som kan tenkes å benytte kollektivtransport. 3. Planene for Hanskollen hotell bør inngå som del av en helhetlig strategi for turisme/reiseliv i Hurdal. Bestemmelsene til kommunedelplanen bør gi tydelige føringer for ønsket utvikling i området som tenkes avsatt til næringsformål. 4. Ferdselsårer, som stier og løyper, og bruken av disse, bør kartlegges, og nødvendige avbøtende tiltak fastsettes i planen. Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opprettelse av stier og tilgjengelighet til skianlegget også i sommerhalvåret. 5. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. 6. Fylkesutvalget viser til at skianlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles i kommunedelplanen. 7. Fylkesutvalget anbefaler at områdets kulturminneverdier sikres gjennom bestemmelser til kommunedelplanen.

12 ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget ser positivt på at kommunen utarbeider en kommunedelplan for å sikre et helhetlig grep på utviklingen i området og vurderer at forslaget til planprogram i hovedsak er dekkende innenfor fylkeskommunens interesseområder. 2. Trafikkutredningen bør foreligge før det tas stilling til prosjektets dimensjon. Det bør blant annet gå frem hvor mye og hva slags type trafikk tiltaket vil generere og hvor stor andel av de tilreisende som kan tenkes å benytte kollektivtransport. 3. Planene for Hanskollen hotell bør inngå som del av en helhetlig strategi for turisme/reiseliv i Hurdal. Bestemmelsene til kommunedelplanen bør gi tydelige føringer for ønsket utvikling i området som tenkes avsatt til næringsformål. 4. Ferdselsårer, som stier og løyper, og bruken av disse, bør kartlegges, og nødvendige avbøtende tiltak fastsettes i planen. Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opprettelse av stier og tilgjengelighet til skianlegget også i sommerhalvåret. 5. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. 6. Fylkesutvalget viser til at skianlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles i kommunedelplanen. 7. Fylkesutvalget anbefaler at områdets kulturminneverdier sikres gjennom bestemmelser til kommunedelplanen. 69/13 Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage 1) Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert , på vedtak om deling av eiendom gbnr 175/1 i Aurskog-Høland kommune. Fylkesutvalget anmoder kommunen om å gjøre om vedtaket og ikke innvilge dispensasjon for tiltaket. 2) Den aktuelle fylkesvegstrekningen er en viktig samleveiforbindelse. Å gi dispensasjon for tiltaket vil kunne åpne for forventning om likebehandling i lignende saker og føre til dårligere trafikksikkerhet langs fylkesveinettet. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å utsette saken i påvente av befaring.

13 Representanten Morten Vollset (Sp) ba om «spredt boligbygging» som tilleggstema ved befaring. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av befaring. 70/13 Bærum kommune - Kommuneplanen uttalelse til forslag til samfunnsdel med arealstrategier 1. Fylkesutvalget ser det som viktig at det i arbeidet med kommuneplanen legges vekt på prioritering av sentrale samfunnsmessige utfordringer og fastsetting av langsiktige utbyggingsmønster, og mener Bærum kommune har gjort et grundig og godt arbeid med foreliggende samfunnsdel med arealstrategi. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer arealog transporteffektivt utbyggingsmønster, og å øke andel reiser som skjer med gang-, sykkeleller kollektivtransport. Bærum kommune har et godt skinnegående kollektivtilbud, og det pågår arbeid med ytterligere forbedringer. Fylkesutvalget ser det derfor som viktig at fortetting og videreutvikling av stasjonsnære arealer gis høyest prioritet ved fastsettelse av arealstrategi. 3. Fylkesutvalget ser det som viktig at arbeidsintensiv næringsvirksomhet, altså rene kontorvirksomheter, lokaliseres med nærhet til gode kollektivknutepunkt. Fylkesutvalget mener i denne sammenheng kommunen bør ha en viss styring av forholdet mellom næringsog boligbebyggelse, da fordelingen også kan ha stor betydning for realiseringen av gode byer og tettsteder. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget ser det som viktig at det i arbeidet med kommuneplanen legges vekt på prioritering av sentrale samfunnsmessige utfordringer og fastsetting av langsiktige utbyggingsmønster, og mener Bærum kommune har gjort et grundig og godt arbeid med foreliggende samfunnsdel med arealstrategi.

14 2. Fylkesutvalget mener det er viktig å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer arealog transporteffektivt utbyggingsmønster, og å øke andel reiser som skjer med gang-, sykkeleller kollektivtransport. Bærum kommune har et godt skinnegående kollektivtilbud, og det pågår arbeid med ytterligere forbedringer. Fylkesutvalget ser det derfor som viktig at fortetting og videreutvikling av stasjonsnære arealer gis høyest prioritet ved fastsettelse av arealstrategi. 3. Fylkesutvalget ser det som viktig at arbeidsintensiv næringsvirksomhet, altså rene kontorvirksomheter, lokaliseres med nærhet til gode kollektivknutepunkt. Fylkesutvalget mener i denne sammenheng kommunen bør ha en viss styring av forholdet mellom næringsog boligbebyggelse, da fordelingen også kan ha stor betydning for realiseringen av gode byer og tettsteder. 71/13 Bærum kommune - reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret - uttalelse til offentlig ettersyn 1. Fylkesutvalget er opptatt av at hensynet til fremkommelighet for buss og myke trafikanter blir ivaretatt i planarbeidet, og mener foreliggende reguleringsforslag ivaretar disse forholdene på en god måte. 2. Gjennom regulering av kryssløsning og areal for innfartsparkering ved Avtjerna, mener fylkesutvalget planforslaget gir et godt grunnlag for en god kollektivbetjening av en evt. fremtidig Avtjerna-utbygging. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før Riksantikvaren har behandlet planforslaget. Fylkesrådmannen har oversendt planforslaget til Riksantikvaren for behandling. Endelig uttalelse i forhold til automatisk fredete kulturminner vil bli oversendt av fylkesrådmannen så snart Riksantikvaren har behandlet saken. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget er opptatt av at hensynet til fremkommelighet for buss og myke trafikanter blir ivaretatt i planarbeidet, og mener foreliggende reguleringsforslag ivaretar disse forholdene på en god måte.

15 2. Gjennom regulering av kryssløsning og areal for innfartsparkering ved Avtjerna, mener fylkesutvalget planforslaget gir et godt grunnlag for en god kollektivbetjening av en evt. fremtidig Avtjerna-utbygging. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før Riksantikvaren har behandlet planforslaget. Fylkesrådmannen har oversendt planforslaget til Riksantikvaren for behandling. Endelig uttalelse i forhold til automatisk fredete kulturminner vil bli oversendt av fylkesrådmannen så snart Riksantikvaren har behandlet saken. 72/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn 1. Forslag til reguleringsplan for Brønnøya åpner for en betydelig økning i antall helårsboliger, og dermed et økt transportbehov. Ut fra at bussen i dag har fremkommelighetsproblemer på Nesøya, særlig inn mot Slependkrysset i rush om morgenen, ber fylkesutvalget Asker kommune om å vektlegge tiltak for å bedre bussens fremkommelighet i det videre planarbeidet. 2. For å begrense at småbåtaktivitet fortrenger annen bruk av strandnære sjøarealer er fylkesutvalget opptatt av at det i størst mulig grad etableres felles småbåtanlegg konsentrert til mindre områder. Fylkesutvalget mener foreliggende planforslag har avsatt for store sjøarealer til småbåtanlegg, og ber kommunen foreta en ny gjennomgang, vurdert opp mot Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPRstrandsone), for å begrense arealene til småbåtformål. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan gi avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, jf. kulturminneloven Fylkesutvalget ber om at Asker kommune gjennomfører en kartlegging av bebyggelsen på Brønnøya der bygningenes verneverdi vurderes og verdier sikres. Fylkesutvalget ber om at eksisterende bevaringsområder i gjeldende reguleringsplan videreføres og at Brønnøya hovedgård sikres bevart. Videre ber fylkesutvalget om at sikring av de sammenhengende områdene for tidligere kalkvirksomhet på øya gjennomgås på ny. Akershus fylkeskommune vil gjerne samarbeide med kommunen i arbeidet med kartlegging og sikring. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 1, på vegne av Ap, SV + Sp: Fylkesutvalget fremmer innsigelse inntil punktene i fylkesrådmannens innstilling er imøtekommet. Spesielt er fylkesutvalget bekymret for det sterkt økende antall helårsboliger og den følgende trafikkøkningen, kulturminnevernet og arealkrevende småbåthavn.

16 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) fremmet følgende nytt punkt 1: Fylkesutvalget er positive til kommunens forslag til avklaring og opprydding i forhold til bebyggelsen på Brønnøya. videre strykes første setning i innstillingens punkt Ved alternativ votering mellom Jegstads forslag til nytt punkt 1 og Ap, SV og Sps tilsvarende fellesforslag, ble fellesforslaget vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + Frp). 2. punkt 1, 1.setning ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + Frp). 3. for øvrig ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse inntil punktene i fylkesrådmannens innstilling er imøtekommet. Spesielt er fylkesutvalget bekymret for det sterkt økende antall helårsboliger og den følgende trafikkøkningen, kulturminnevernet og arealkrevende småbåthavn. 2. Forslag til reguleringsplan for Brønnøya åpner for en betydelig økning i antall helårsboliger, og dermed et økt transportbehov. Ut fra at bussen i dag har fremkommelighetsproblemer på Nesøya, særlig inn mot Slependkrysset i rush om morgenen, ber fylkesutvalget Asker kommune om å vektlegge tiltak for å bedre bussens fremkommelighet i det videre planarbeidet. 3. For å begrense at småbåtaktivitet fortrenger annen bruk av strandnære sjøarealer er fylkesutvalget opptatt av at det i størst mulig grad etableres felles småbåtanlegg konsentrert til mindre områder. Fylkesutvalget mener foreliggende planforslag har avsatt for store sjøarealer til småbåtanlegg, og ber kommunen foreta en ny gjennomgang, vurdert opp mot Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPRstrandsone), for å begrense arealene til småbåtformål. 4. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan gi avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, jf. kulturminneloven Fylkesutvalget ber om at Asker kommune gjennomfører en kartlegging av bebyggelsen på Brønnøya der bygningenes verneverdi vurderes og verdier sikres. Fylkesutvalget ber om at eksisterende bevaringsområder i gjeldende reguleringsplan videreføres og at Brønnøya hovedgård sikres bevart. Videre ber fylkesutvalget om at sikring av de sammenhengende områdene for tidligere kalkvirksomhet på øya gjennomgås på ny. Akershus fylkeskommune vil gjerne samarbeide med kommunen i arbeidet med kartlegging og sikring.

17 73/13 Enebakk kommune - Ny kommuneplan - Planprogram 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. 2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen prioriterer arbeidet med samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument som skal trekke opp mål for utvikling av kommunen, som offentlig myndighet og mål for kommunens tjenester. 3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen melder inn planarbeidet til regionalt planforum for drøfting og faglige innspill, fra fylkeskommunen og andre regionale myndigheter, før samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn. ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesutvalget mener at forslaget til planprogram er et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. 2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen prioriterer arbeidet med samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument som skal trekke opp mål for utvikling av kommunen, som offentlig myndighet og mål for kommunens tjenester. 3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen melder inn planarbeidet til regionalt planforum for drøfting og faglige innspill, fra fylkeskommunen og andre regionale myndigheter, før samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn. 74/13 Frogn kommune kv Dyrløkke - Tegneby - Bygging av kraftledning 1. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen vedtatt for traseen for ny kraftlinje i luftlinje forbi Vestby kirke og prestegård (Alt 2), på bakgrunn av virkningene for kulturlandskapet og kulturminner av nasjonal verdi. 2. Fylkesutvalget mener at alt 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømtaveien, medfører mindre grad av konflikt med interesser på regionalt og nasjonalt nivå, forutsatt at

18 man ved kabling, justering av traseen og avbøtende tiltak, kan ivareta automatisk fredete kulturminner. Fylkesutvalget trekker derfor innsigelsen knyttet til denne strekningen. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) erklærte seg inhabil i saken pga. tidligere grunneierinteresser. Dette sluttet fylkesutvalget seg til. Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 2: Fylkesutvalget fremmer også innsigelse mot alt. 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømta veien, på bakgrunn av at dette alternativet vil gi mest ulemper med hensyn arealbruk og befolkning. 1. punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Ved alternativ votering mellom Vollsets forslag og innstillingens punkt 2, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Sp). 1. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen vedtatt for traseen for ny kraftlinje i luftlinje forbi Vestby kirke og prestegård (Alt 2), på bakgrunn av virkningene for kulturlandskapet og kulturminner av nasjonal verdi. 2. Fylkesutvalget mener at alt 1, strekningen Jegstad Pepperstad skog Tømtaveien, medfører mindre grad av konflikt med interesser på regionalt og nasjonalt nivå, forutsatt at man ved kabling, justering av traseen og avbøtende tiltak, kan ivareta automatisk fredete kulturminner. Fylkesutvalget trekker derfor innsigelsen knyttet til denne strekningen. 75/13 Vestby kommune - Gbnr 41/11 - Rammeveien 74 og 76 - Nedre Ramme - Istandsetting, rehabilitering, og tilbakeføring av fritidseiendom - klage på kommunens vedtak Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert , på Vestby kommunes vedtak av vedr. istandsetting, rehabilitering og tilbakeføring av gbnr 41/11, Rammeveien 74 og 76. Klagen er knyttet til vedtakspunktet om tillatelse til bygningsmessige tiltak på B.1 Hovedhus; Edvard Munchs bolighus på Nedre Ramme. Fylkesutvalget vurderer at nasjonale kulturminneinteresser er truet som følge av vedtaket. Fylkesrådmannen opplyste at det va r kommet til enighet i saken og at den derfor kunne trekkes.

19 Ingen motsatte seg trekking av saken. Vedtak Saken trekkes. 76/13 Forprosjekt - videreføring av hydrogenprosjektet på Gardermoen 1. Fylkesutvalget bevilger kroner i medfinansiering av H2OSL Forprosjekt. 2. Bevilgningen finansieres fra midler avsatt til fylkeskommunens hydrogensatsing, ansvar Representanten Solveig Schytz (V) foreslo å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 77/13 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak om strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet Hovedutvalg for samferdsels innstilling 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial Det brukes inntil tre millioner kroner fra midler som er avsatt til hydrogensatsingen til å sikre at hydrogenstasjonen på Gaustad ikke blir demontert og brakt ut av landet. Stasjonen settes opp igjen på et egnet sted i Akershus. Administrasjonen gis i oppgave å finne en god praktisk og

20 juridisk løsning for at dette skjer. Beskjed om dette vedtaket formidles umiddelbart til H2 Logic. 4. Det legges fram en sak for hovedutvalget for samferdsel og hovedutvalget for plan, næring og miljø i løpet av april 2013 med status om arbeidet med overtakelse av Hydrogenstasjonen på Gaustad og mulig framtidig lokalisering. 5. For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial Det brukes inntil tre millioner kroner fra midler som er avsatt til hydrogensatsingen til å sikre at hydrogenstasjonen på Gaustad ikke blir demontert og brakt ut av landet. Stasjonen settes opp igjen på et egnet sted i Akershus. Administrasjonen gis i oppgave å finne en god praktisk og juridisk løsning for at dette skjer. Beskjed om dette vedtaket formidles umiddelbart til H2 Logic. 4. Det legges fram en sak for hovedutvalget for samferdsel og hovedutvalget for plan, næring og miljø i løpet av april 2013 med status om arbeidet med overtakelse av Hydrogenstasjonen på Gaustad og mulig framtidig lokalisering. 5. For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering. 78/13 Tilskudd til HYOP for drift av hydrogenstasjoner Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill: 1. Fylkesutvalget vil anvende kr for å sikre fortsatt drift av HYOP ut Dette kommer i tillegg til tidligere vedtak fra 2012 om å anvende kr til drift. Totalt bidrar fylkeskommunen derfor med kr Det nye tilskuddet gis som et lån som kan konverteres til tilskudd eller aksjer med sikkerhet i stasjonene. 3. Det forutsettes at midlene dekker videre drift av den flyttbare stasjonen på Gaustad i Oslo, samt delfinansierer andre stasjoner. 4. Det forutsettes også at Oslo kommune bidrar til HYOPs drift med samme ressursinnsats.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.05.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 18.05.2015 Tid: 13:30 13:55 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.09.2016 Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 26.09.2016 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.03.2013 Møtested: Simula, Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.08.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 25.08.2014 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.10.2014 Møtested: Filmparken AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 JAR Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 31.08.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 31.08.2015 Tid: 15:00 16:15 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 06.12.2016 Tid: 15:00 16:40 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.11.2013 Møtested: IFE - Instituttveien 18, 2007 Kjeller Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 27.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 06.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 09:50 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.01.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10.15 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 18.10.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 14:00 15:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.11.2017 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.11.2017 Tid: 15:00 17:30

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: 10.09.2014 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 09.10.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsal øst Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 03.02.2016 Tid: 09:00 09:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 28.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2014 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 09.11.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 09.11.2016 Tid: 14:00 16:30 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Rom 211 Møtedato: 10.10.2016 Tid: 13:00 15:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 08:15 08:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:30 10:30

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:30 10:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 02.03.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 02.03.2016 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 07.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:35 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:05 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 30.08.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:45 Faste

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 01.02.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09:00 10:05 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø 31.01.2018 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkesstingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 14:50 16:35 1 Faste

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 07.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.12.2015 Tid: 09:30 10:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn FYLKESADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 23.08.2016 2014/10881-16/112348/2016 EMNE L40 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2015 Tid: 14:00 17:15 1 2 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 07.11.2017 Tid: 15:30 16:45 1 Faste medlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer