EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071

2 2

3 Innehållsförteckning Innledning 4 Oppsummering 4 Oppsummering 5 6 Status i den enkelte kommune Moss 6 Rygge 10 Råde 12 Fredrikstad 15 Hvaler 18 Sarpsborg 23 Halden Sammanställning av prioriteringar i de svenska kommunerna Strömstad 30 Tanum 31 Munkedal 33 Sotenäs 35 Lysekil 37 Orust 39 Uddevalla 42 Stenungsund Allmänna funderingar Frågor som väckts under förstudien 45 Övriga kontakter 46 Gå vidare 46 3

4 Innledning Kyststien: Kartleggingen av kyststien i Østfold og Bohuslän og rapporten er utført av Uddevalla kommune ved Hanna Johansson og Østfold fylkeskommune/ Oslofjordens Friluftsråd ved Liv-Marit Hansen. Arbeidet har vært finansiert gjennom forprosjektet Tilgjengelighet for friluftsliv. Oppdraget omfatter bl.a. befaringer på stiene ute i felt og samtaler med de ansvarlige i de respektive kommunene i Østfold og Buhuslän. Arbeidet har vært gjennomført samtidig på svensk og norsk side med befaringer august-november 2007 og rapportskriving oktober-desember samme år. Under følger en oppsummering av viktige temaer som de norske kommunene kan arbeide videre med, samt en oversikt over anslåtte kostnader fra de norske kommunene. Oppsummering viktige temaer å arbeide videre med for de norske kommunene: For at Kyststien skal bli sammenhengende fra Moss til Svinesund, mangler det noen strekker i Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Merkingen bør bli enda mer ensartet: Bruke av samme blåfarge ved merking på trær og steiner. Det må merkes pent gjennom landskapet. Bør kanskje gjennomføres et lynkurs for de velforeninger oa som skal merke jmf merkehåndboka. Det forekommer variasjon i bruk av blåfargen, dvs streker vs prikker vs malte piler. Dårlig/ mangelfull merking på enkelte traseer. Dette gir dårlig markedsføring, og viser en uferdig Kyststi. Det må merkes spesielt godt der Kyststien tar av fra veg, i vegkryss, stikryss og der det har vært felling av trær. Påminnelser/ gjentatt merking som gir vandreren en bekreftelse på at man er på rett vei er nødvendig. Det må tas like mye hensyn til de som kommer nordfra som de som kommer syd fra. Merkingen skal syntes/ være tydelig fra begge sider. Skilthenvisning P-plass Kyststi fra hovedvei mangler på innfallsportene. Flertallet av kommunene mangler infotavler på innfallsportene. Alle infotavler langs Kyststien må ha lesbare kart og tekst. Noen steder er Kyststien lagt på lange veistrekninger som er kjedelige å gå. Om mulig bør man prøve å finne bedre alternativer gjennom naturen. Avstikkere og rundsløyfer bør prioriteres når man skal vurdere nye kyststistrekninger. Det samme gjelder utsiktspunkter og evt rasteplasser. Flere utsiktspunkter og evt rasteplasser bør etableres langs med kyststien. Det må skje en gjennomgang av ansvarsforhold og rutiner ved vedlikehold av Kyststien. De som gjennomfører det praktiske arbeidet, bør årlig skrive en enkel tilstandsrapport med karthenvisninger. Viktig å holde oppsikt med stien gjennom året, sommer og vinter. En merking gjort på vinteren er ikke alltid like synlig på våren/ sommeren med all bladverket og grener som vokser raskt. Naturen er i stadig forandring. Det bør vurderes å gi ut kartbok med mer informasjon tilknyttet kartet ved neste revisjon av heftet. Det er viktig å koordinere inntegningen på kartet og merkingen i terrenget, spesielt der det er foretatt endringer i trasévalg. Kartheftet bør oppgraderes jmf stitraseer, riktige navnbetegnelser, kommunikasjonspunkter og utsiktspunkter/ kommunetopper. 4

5 Kartheftet mangler beskrivelser av hvor bildene er tatt fra/ hva de illustrerer. Foreløpig ha kun to kommuner innarbeidet kyststien i sine egne websider. Øvrige kommuner venter til Kyststien er ferdig tilrettelagt. Økonomi: Kommunene har lite benyttet ordningen med spillemidler. Det bør vurderes å trekke inn kultur/ spillemiddelansvarlig i kommunen i en evt ny prosjektperiode. Økonomi: Kommunene signaliserer tydelig at videre deltagelse forutsetter mer Interreg-penger direkte inn i praktiske tiltak for å "sluttføre" den fysiske opparbeidelsen av stien m/ anlegg. Oversikt over anslåtte kostnader fra de norske kommunene for å utarbeide en søknad i perioden : Oversikten under lister opp kostnader for hver kommune. Det er viktig å presisere at dette kun er et anslag, og at kostnadene kan bli justert/videre bearbeidet i en søknad om Interreg IV midler. I oversikten er det heller ikke tatt med såkalte "over-head" kostnader, dvs midler til prosjektkoordinering/ledelse, møter, reiser, administrasjon, revisjon og lignende. Slike kostnader vil imidlertid bli tatt med i en søknad som denne kartleggingen bygger på. Kommune Arbeid Materiell Halden kr kr Hvaler kr kr Sarpsborg kr kr Fredrikstad kr kr Råde kr kr Rygge kr kr Moss kr kr Totalt kr kr Samlet totalt kr 5

6 Status i den enkelte kommune 1. Moss kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig for Friluftssiden i kommunen: Frank-Ivar Hansen Frank-Ivar Hansen Kyststien i Moss har blitt veldig godt mottatt og store deler av strekningen blir flittig brukt. I Moss kommune går kyststien fra kommunegrensen i syd gjennom byen, ut i en rundsløyfe på søndre Jeløy langs fjorden og tilbake til byen. Derfra nordover over Røysåsen til Kulpe like ved grensen til Vestby i nord. Dekket på kyststien varierer derfor fra asfalt og grusvei til små skogsstier, sandstrand og fjell. Moss kommune har kjøpt treskilt og informasjonstavler fra Asker produkt. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links/ mulige rundsløyfer: Moss anser seg som ferdig med etablering av kyststistrekninger. Alle grunneieravtaler er i orden på eksisterende kyststi. Det er trolig ikke aktuelt med etablering av nye strekninger. Kommunen trenger nå å gjennomgå behovet for oppgraderinger/ vedlikehold på det de har av allerede etablerte stier/ turveier (eks Kyststien, Vansjøstien). Dagens kyststistrekning er den med mest kontakt til kysten og som, samtidig på betydelige deler av strekningen, gir tilgang for brukergrupper bl.a. rullestolbrukere. Det er imidlertid behov for forbedringer; både dekket på stien/ turveien og noen av toalettene. Universell tilrettelegging: Ingen strekninger på eksisterende sti er i dag fullstendig universelt tilrettelagt. Men når det gjelder behov i forhold til rullestolbrukere er strekningen fra Moss- Framnes - Reier Alby Bredebukt - tilbake til parkeringsplass Alby og deler av strekningen Molbekk og Kulpe tilgjengelig. Ingen nye strekninger kan tilrettelegges for alle/ universelt på kort sikt, men strekningen på åsen ved Felleskjøpet Kambo burde ha en høyere standard enn dagens skogssti. Imidlertid ligger det noe fram i tid på grunn av kostnadene ved prosjektet og muligheter for å få dette til med grunneier. Rasteplasser og utsiktspunkter: Moss har på dette tidspunktet ikke planlagt noen nye rasteplasser. Det er imidlertid flere utsiktspunkter langs med eksisterende kyststi som kunne blitt oppgradert med en infotavle som forklarer hva man ser fra punktet (for eksempel ved Røisåsen og Rødsåsen). Etapper og kommunikasjon: Moss har tatt utgangspunkt i kommunikasjonspunkter når de planla kyststien gjennom kommunen. Kommunikasjonspunkter som viser offentlig kommunikasjon (båt, buss og tog), bil og parkeringsplasser er merket av på informasjonstavler, hjemmeside og lokalt kart i noe forskjellig grad. Dette kan sikkert forbedres. Tilrettelegging for flere kommunikasjonspunkter er mulig, men på dette tidspunktet ikke vurdert. Kulturminner og fornminner langs stien: Flere kulturminner og fornminner finnes langs med stien bl.a. på Søndre Jeløy, ved Mosseelva, Molbekk og Røysåsen, samt ved Vansjøstien. Type kulturminne/forminne er: Gravrøyser, Kongevei, kullmiler Molbekk, Røysåsen. Steinalderboplassen Helleren ved

7 Gjerrebogen og forsvarsskanse på Bjørnåsen ved avstikkeren Vansjøstien. Arbeiderboliger, Mossefossen og Konventionsgården. På Søndre Jeløy er kulturlandskapet med sine steingjerder og gamle gårder. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Moss kommunes har egen hjemmeside hvor de har lagt ut en egen portal som heter Friluftsliv. Denne portalen dekker friluftsområder, parker og skjærgårdstjenesten. Under denne finnes en egen underavdeling som heter Kyststien. Kartheftet selges flere steder, bl.a. hos Moss og omegn Turistsenter, Vandrerhjemmet og Refsnes Gods. Prioriteringer: Moss kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Det viktigste er å få dagens Kyststi så bra som mulig med hensyn til dekke når det gjelder strekninger for universell tilrettelegging. 2. Justeringer og vedlikehold med hensyn til merking/ skilting. Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på oppgavene og de ulike prioriteringene, har Moss laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Utbedringer av standarden på både Kyststien og Vansjøstien pr år ca. kr Kommunen må imidlertid kostnadsberegne prioriteringene mer i detalj senere. Foto1: Skilt satt opp i Villastrøk. Foto 2: Skilt til utsiktspunkt. Foto 3: Skilt kombinert med blåmalt pil. 7

8 Foto 4-5: Kyststiskiltet satt opp på eksisterende stolper og gammel bro. Foto 6-7: Kyststien skiltet gjennom Moss bysentrum. Foto 8: Gjenbruk gamle stolper. Foto 9-11: På Kyststien i Moss er det stedvis brukt blåmalte prikker og piler for å vise turgåeren veien. 8

9 Foto 12: Informasjonstavle ved fergekaia i Moss. Foto 13: Innformasjonstavle ved Molbekk. Foto 14-16: Kyststien i Moss går på asfaltert vei, grusveier, skogsveier, rullesteinsstrender, stier og over fast fjell. Bilde nr 16 helt til høyre viser også at det allerede er behov for vedlikehold av skiltene satt opp. Foto 17-18: Behov for vedlikehold. Kyststiskilt satt opp men senere stjålet. Foto 19: Kyststien på søndre Jeløy med utsikt til Guldholmen Fyrstasjon. 9

10 2. Rygge kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig i kommunen: Oddvar Arnesen og Runar Hoel Britt Unni Bagerø Kyststien i Rygge er en del av det etablerte stinettet Blomsterveien som går gjennom hele Rygge. I Rygge kommune går kyststien fra kommunegrensen til Råde i syd ved Heiabekken, gjennom kulturlandskap og videre langs med gårdsveier, skogsstier, kystlandskap og bilveier til Mossgrense i nord. Rygge kommune, i motsetning til de øvrige kommunene, har egen driftsavdeling som produserer egne treskilt og informasjonstavler til Kyststien. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links/ mulige rundsløyfer: Alle avtaler er nå ordnet på eksisterende kyststistrekning. En grunneier har vært litt motvillig vedr traseen ved Gunnarsby. Løsningen var å legge om traseen så dette er nå ordnet. Dette må korrigeres i kartboka. Kyststien i Rygge er lagt opp slik at avstikkere og rundsløyfer fra kyststien blir Blomsterveien. Det er ikke planlagt nye avstikkere eller rundsløyfer. Eksisterende kyststi er den optimale. Det er imidlertid et stort behov for ressurser til vedlikehold av underlag og skilter. Allerede i år burde det vært tatt vedlikehold på deler av strekningene. Skilter osv er enkelte steder fjernet. Det har vært gjennomført en liten intern kartlegging med befaringer der man har gått seg bort pga av at skilter er fjernet. Knutevika (Teibern) kan bli et mulig servicebygg for vandrere på kyststien og for folk som kommer sjøveien. Universell tilrettelegging: Ingen av dagens strekninger er universelt tilrettelagt. Det er imidlertid satt et ønske om å kartlegge statusen på strekningene i kommunen. Det skal lages en sansepark på Løvstad. Et stinett i skogsterreng skal opparbeides i sanseparken. Erfaringene fra dette arbeidet ønsker kommunen å se i sammenheng med arbeidet med å videreutvikle Kyststien i Rygge. Rasteplasser og utsiktspunkter: Kommunen har allerede rasteplasser der det er muligheter langs med kyststien. Det er derfor ikke planlagt nye rasteplasser og utsiktspunkter. Kommunen lager benkene til rasteplassene selv, og de er ennå ikke ferdig med utsetting av benkene. Ressursene til å lage benker trengs. Etapper og kommunikasjon: P-plassene er merket av på kartet. Disse ligger ved knutepunkter. Det går sjelden buss i Rygge. Ellers har kommunen ikke tenkt ettapper. Kulturminner og fornminner langs stien: Det finnes mange kulturminner og fornminner langs med eller i nærheten av kyststien i Rygge. Som eksempler kan nevnes gravhauger, gullfunnet, gullsporene ute ved Evjesund, to store gravhauger mitt inne på Larkollen camping. Steinar Eriksen ved Rygge museum kan evt fortelle litt mer detaljert om de ulike kulturminnene. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Det er lagt ut en liten reklamesnutt om kartheftet på kommunens hjemmeside. Kommunens servicetorg og bokhandelen på Halmstad selger kartheftet. 10

11 Prioriteringer: Rygge kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Vedlikehold av skilter på eksisterende kyststi. 2. Vedlikehold av grunnforhold på enkelte strekninger: Fuglevik, Årefjorden syd, Larkollen og Larkollneset, Knutevika til holm/ Engenes. 3. Oppgradering av turkart for kyststi og adgangspunkter til Blomsterveien. 4. Båthavna på Knutika/Teibern. 5. Generell tilrettelegging av delstrekninger. Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på oppgavene og de ulike prioriteringene, har Rygge laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Vedlikehold/maskinpark/ råmatriale (normalt forbruk pr år) kr Penger til å oppgradere turkart for kyststi og adgangspunkter til Blomsterveien kommer i tillegg kr Foto 1: Kyststiskilt produsert av Rygge kommune. Foto 2: Larkollneset. Foto 3-4: Kyststien gjennom kulturlandskapet ved Kurefjorden. Foto 5: Broen over Heiabekken 11

12 3. Råde kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Gaute Whalberg Gaute Whalberg Kyststien i Råde går gjennom varierende natur- og kulturlandskap og består til dels av nyeetablerte strekninger. Dette har åpnet tilgjengeligheten til nye områder for vandrere. Nåværende kyststi i Råde starter i sør ved Saltnesområdet og følger småveier i boligområdene nordover gjennom Saltnes til Makrellrød. Fra Makrellrød går kyststien videre til Tomb på gang- og sykkelveier. Mellom Tomb og Oven er kyststien ikke ferdig, men strekningen nord for Oven til Heiabekken ble åpnet september Stiene i Råde varierer fra små stier over jorder eller i skog, til skogsbilveier, grusveier og asfalterte veier. Råde kommune har et tett samarbeid med Rygge, bl.a. når det gjelder produksjon av treskiltene og informasjonstavlene til kyststien. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Den eksisterende kyststistrekningen i Råde er ikke den mest optimale, men den er den mest praktiske for gjennomføringen av prosjektet. På dette tidspunktet er det ikke behov for forbedringer på eksisterende stistrekning, og ingen av strekningene etablert har vist seg å bli lagt feil. Når det gjelder avtaler med grunneiere, så har kommunen ikke kommet i land med skriftelige avtaler på strekningen fra Oven til Krogstadfjorden. Kommunen har imidlertid hatt muntlig kontakt med grunneierene. Kommunen regner med å bli ferdig med de siste strekningene i løpet av 2008, slik at det ikke lenger vil være missing-links i Råde. Mulige nye strekninger kan være å koble kyststien mot Råde historielags eksisterende stisystemer på tre steder, dvs Tombløypa, Ovenløypa og Saltnesløypa. På Oven blir det dermed mulig å gå en rundsløyfe. Universell tilrettelegging: Det har ikke vært gjennomført universell tilrettelegging av eksisterende kyststistrekning i Råde. Imidlertid går strekningen fra Saltholmen til Nystedveien/ Tomb (ca 5 km) på gang og sykkelvei med fast dekke. Her det fremkommelig for bl.a. rullestoler og barnevogner. I Råde vil det ikke være aktuelt å opprette nye kyststistrekninger. Det er heller ikke planlagt å gjennomføre universell tilrettelegging på de eksisterende stiene. Rasteplasser og utsiktspunkter: I dag er det ikke tilrettelagt rasteplasser eller utsiktspunkter på eksisterende kyststistrekning. Det er imidlertid ønskelig å tilrettelegge nye rasteplasser og utsiktspunkter på Lågbu/Røstad, Helgerød, Storesand, Røstad og Wiersholm. Etapper og kommunikasjon: Det er i dag mulig å parkere ved parkeringsplasser tilknyttet friområdene på Saltholmen i Saltnes, Storesand, Huseby og Oven. Dette er parkeringsplasser som er fine utgangspunkter for vandring på kyststien. Alle parkeringsplassene mangler imidlertid skilt og infotavler om kyststien. Det går kun buss til Saltnes og Tomb, noe som betyr at etapper ut fra offentlig kommunikasjon må ta utgangspunkt i disse stoppestedene. Det er ingen planer om nye bussruter, men det finnes en mulighet til å benytte parkeringsplassene tilknyttet Tomb kirke. Kulturminner og fornminner langs stien: Det finnes flere kulturminner langs med kyststien i Råde: Våpenhula (Tasken), bronsealderrøys (Røstad), bronsealderrøys (Søndre Tasken), bronsealderrøyser (Oven), Varde 12

13 (Oven), 8 bronsealderrøyser (Vrangben). Det er pr dags dato ikke planlagt å sette opp noen nye infotavler tilknyttet disse kulturminnene. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Råde kommune har i dag ikke lagt ut noe informasjon om kyststien på sin webside. Dette fordi kyststien gjennom Råde ennå ikke er ferdig. Planen er imidlertid å legge ut informasjonen i løpet av 2008 når kyststien i Råde til slutt er ferdig. Kommunens webside skal i tillegg bygges om i 2008/2009, noe som gjør det lurt i å vente. Kartheftet selges i dag på Råde rådhus. Prioriteringer: Råde kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Få ferdig minimumsutgaven av kyststien gjennom hele Råde, fra Fredrikstad til Rygge grense, herunder også sette opp badebrygge på Røstad. 2. Avtale m/grunneiere/kulturminnemyndigheter om merking og opparbeiding av parkeringsmuligheter og kulturminner. 3. Merke utsiktspunkter, skaffe bord til rasteplasser. 4. Strekningen Saltnes-Tomb er definert som mulig for universell tilrettelegging (eksisterende veier, gang/sykkel-veier) Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Råde laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: : Gjenværende utgifter for å sluttføre minimumstraséen: kr : Opparb. P-plasser: Innkjøp/oppsetting rastebord Merking avstikkere Nyprod. av infoskilt (aluminium) Årlig vedlikehold, 3 år kr SUM INTRREG-PERIODEN kr Videre deltagelse forutsetter mer Interreg-penger direkte inn i praktiske tiltak for å "sluttføre" den fysiske opparbeidelsen av stien m/anlegg. Foto 1: Merking på Kyststien i Råde. Foto 2: Merking på Kyststien i Råde. 13

14 Foto 3 og 4: Merking langs Kyststien i Råde, skilt produsert av Rygge kommune. Foto 5: Broen over grensebekken mellom Rygge/Råde Foto 6: Offisiell åpning av broen over Heiabekken. Foto 7: Tekst til informasjonstavlen ved Kurefjorden. Foto 8: Kyststien går gjennom varierende landskap 14

15 4. Fredrikstad kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Roar Hovde Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Tore Ahmad Fredrikstad kommune har delt kyststien i tre deler: Øst: Første etappe (8 km) går fra kommunegrensen i Sarpsborg ved Skjærviken til ferjeleiet i Gamlebyen. Den går delvis på offentlige veier, men mest gjennom Østsidemarka som er skogsterreng. Stien starter og slutter i og ved områder som er fornminner og vernede områder. Sør (Isegran/Kråkerøy): Andre etappe (21 km) går fra Isegran ferjeleie på og langs offentlig vei/ sti over mot Enhus camping: Herfra langs sjøen på tursti forbi naturområder til Lunderamsa fornminne over til Kjøkøy (bro) og mulig tilknytning til Hvaler. Sentrum og vest (Gressvik/Onsøy): Tredje etappe (10 km) starter i Gressvik ferjeleie og følger Nordsjøløypa til Krossnes. Derfra følger den traseen for Onsøystien langs kysten av Sørbygda. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Til nå har Fredrikstad kommune nok med å få ferdig den opprinnelige planlagte kyststistrekningen. Dette prioriteres fremfor forbedringer av allerede etablerte strekninger. Hele Østsiden er uten grunneieravtaler, men ingen av grunneierne er vanskelig. Oppstart av arbeidet med kyststien er her utsatt. I sør (Isegran/ Kråkerøy) har Kråkerøy IL ikke gitt tilbakemelding om oppstart. Stiene ligger der delvis med gamle avtaler. I vest er Onsøy på gang. Onsøystien (= Kyststien) regnes som ferdig med avtaler neste år. Strekningen mellom Slevik Buvik er uavklart. Mye av selve strekningen går på småveier og langs riksveg. Videre har kommunen avklart avtalen på strekningen gjennom Elinborg, men avtalen mangler på dette tidspunktet underskrift. Vestbygda i gang: uklart om alle grunneiere har avtaler. Både Vestbygda og Sørbygda (Slevik) jobber med sløyfer. Likeså har Kråkerøy det. Torsnes Lokalsamfunnsutvalg har dessuten vedtatt å lage sti og kulturkart. Det blir for så vidt utenfor planlagt Kyststi, men kan brukes til sløyfer om de velger å lage noen. Universell tilrettelegging: Kyststien i Fredrikstad er utformet som en tursti, dvs ikke med tanke på flerbruk. Flere av grunneierne er dessuten sterkt imot at turstien brukes av andre enn turgåere, for eksempel syklister. Fredrikstad har imidlertid et annet område hvor det er laget stier for funksjonshemmede i samarbeid med LHL, Skogland i Onsøy. Dessuten vil det bli laget lignende anlegg på Gansrød, Torsnes. Rasteplasser og utsiktspunkter: Under utarbeidelsen av stiene har det blitt utpekt steder som egner seg til rasteplasser. Dette har ofte vært utsiktspunkter. Rasteplassene/ utsiktspunktene blir gjerne på steder som ligger midtveis i turveien/-sløyfa og som er naturlig mål for turen. Bålplasser bør avklares med skogsjef. Etapper og kommunikasjon: Fredrikstad har primært ikke tenkt på å ta utgangspunkt i kommunikasjonspunkter under planlegging og anlegging av kyststien.. Som regel har de brukt eksisterende stier og da finnes allerede en P-plass som utgangspunkt, mens bussforbindelser har ikke vært avgjørende. 15

16 Byferja er brukt som knutepunkt mellom øst (Gml.byen), sør (Isegran/Kråkerøy), sentrum og vest (Gressvik/Onsøy) Kulturminner og fornminner langs stien: Alle kulturminner er nevnt tidligere. Det nevnes generelt gravrøyser, Gamlebyen, Kongsten og Torgauten fort, Elingaard Herregård, jettegryter og mye annet. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Til nå har det vært god dekning av de åpninger av stier som er holdt i lokale aviser samt på kommunens hjemmesider. Lokalsamfunnene har egne websider som informerer om stiene. Det utleverte kartheftet er til salg på kommunens Servicetorg. Prioriteringer: Kommunen arbeider parallelt med flere nye tiltak, alt fra oppstart, planlegging, avtaler, rydding/merking, kulturregistrering og kart. Fredrikstad kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Fullføre Kyststien i Vestbygda med avtaler, merking og rasteplasser. 2. Følge opp Onsøystien (Gressvik - Slevik), blir trolig ferdig i Merke Kyststien gjennom Elinborgskogen til våren. Avtale. 4. Gjennomgå stiene på Kråkerøy. Kråkerøy idrettslag er villige til å hjelpe for merking i sine gamle traseer som skal bl Kyststi. Mangler i dag midler til skilt. 5. Inngå avtaler med lokalsamfunnene i Skjærviken/Begby om ansvar for stien i Østsidemarka fra Sarpsborg til Gamlebyen. Østsidemarka ryddes stadig av noen ildsjeler (anført av Per Kolstad). De har ingen avtaler. Tur-/Kulturkart er i emning. 6. Torsnes lokalsamfunnsutvalg har gjort avtale med FSK (ved Lars Ole Klavestad) om å lage et tur- og kulturkart for Torsnes, M= 1: Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Fredrikstad laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Økonomien til Kyststiene i kommunen er basert på frivillighet i Lokalsamfunnsutvalgene, idrettslag og Tippemidler. Det er vanskelig å tallfeste forbruk for Kyststien i Fredrikstad, fordi arbeidet med kyststien i kommunen hovedsakelig er avhengig av den lokale aktiviteten. Arbeidet koordineres fra kommunen og dette tilsvarer ca 10% av en fast stilling. Det er ingen bevilgninger til Kyststien, bortsett fra Onsøystien som har sitt budsjett. 16

17 Foto1: Skilt Foto 2: Skilt med liten tavle Foto 3: Bro Foto 4: Trapp Foto 5: Utsiktspunktet Blåsopp. Foto 6: Retningsskiva på Blåsopp. 17

18 5. Hvaler kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Laila Kjølbo Rød Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Ingen navn oppgitt. I utgangspunktet planla kommunen Kyststien på Hvaler som en alternativ trasè fra Strømstad med båt til Skjærhalden, deretter en tur på Kirkøy, buss gjennom tunellen, trasè på Asmaløy, Spjærøy, Vesterøy, videre buss over fastlandsveien til vi møtte Kyststien i Fredrikstad. Hittil har kommunen fått ferdig Kyststien på Kirkøy på ca. 10 km. Her har kommune brukt skilter og infotavler kjøpt inn fra Asker produkt. Hvaler kommune ønsker videre å prioritere Kyststi i følgende rekkefølge: 1. Asmaløy 2. Søndre Sandøy 3. Herføl 4. Vesterøy 5. Spjærøy 6. Nordre Sandøy I første omgang vil kommunen konsentrere seg om Asmaløy og Søndre Sandøy (se punkt 5.2 og 5.3) Kyststi på Kirkøy Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Eksisterende strekning på Kirkøy er den mest praktiske. Dette fordi strekningen merket som kyststi går stort sett på allerede godt etablerte stier og skogsveier. Fra Torget til Floren (Rådhuset) er strekningen ikke merket. Kommunen har skilt og mangler bare å snakke med lokal veiforening. Ellers mangler noen få merkinger langs løypa generelt. Alle grunneieravtaler er i orden. Fra Grønne Bakke vurderes det å sette opp informasjon om mulige veivalg eller eventuelt å finne en ny trase videre. Kommunen har imidlertid ikke mottatt noen klager fra publikum. Nye avstikkere/ rundsløyfer som er mulig å merke uten alt for store kostnader er: Sjursholmen Homlungen Vadholmtangen Ørekroktangen Arekilen I tillegger den såkalte Kjærlighetsstien på Hvaler fra Skjærhalden til Helleskilen mulig å merke som en liten kyststi rundsløyfe. Universell tilrettelegging: Det er ingen strekninger på Kirkøy som er universelt tilrettelagt. Imidlertid er det mulig at noen strekninger på områdene Storesand og Rødshue kanskje kan tilrettelegges for funksjonshemmede. 18

19 Rasteplasser og utsiktspunkter: Det er etablert rasteplasser og kiosk på Storesand. Sistnevnte er kun åpen om sommeren. I tillegg er det ønskelig med en rasteplass på Døvika som kan gi bruk av området utenom teltsesongen. Det finnes også mange naturlige rasteplasser/ sitteplasser som ikke trenger tilrettelegging, som for eksempel på svabergene generelt og i stenbruddet på Rødshue spesielt. Rødshue er i tillegg et utsiktspunkt hvor det trengs å sette opp informasjonstavler. Kollen på Skjærhalden med utsikt til bl.a. Kosterøyene bør også tilrettelegges som utsiktspunkt. Det samme med Gråterfjellet. Etapper og kommunikasjon: Det er gode muligheter med buss fra Oslo og Fredrikstad til Hvaler. Stoppesteder langs med Rv 108 med kort avstand til eksisterende Kyststi, for eksempel tunellen Øst, Kirken, Rådhuset og Skjærhalden torg. Det er bra med parkeringsmuligheter i nærheten av Kyststien (Rådhuset, Kirken, Storesand, Rødshue), men flertallet av disse er kun skiltet som parkering til friluftsområder. Det går båt mellom Skjærhalden og de Østre Øyer samt Strømstad. I tillegg har Skjærhalden stor gjestehavn for fritidsbåter. Kulturminner og fornminner langs stien: Følgende kulturminner/ fornminner mangler ordentlig informasjonstavler langs med kyststien på Kirkøy: Hvaler Kirke, Hvalers 1000 årssted, synlig fra et punkt på Kyststien Skulpturpark Rødshue helt inntil Kyststien. Stenkorset (1000 år for Kristendommen) ved Kyststien. Gamle stenbrudd helt ved stien. Hvalertufter Døvika ved stien. Hvalertufter, Sjursholmen må lages avstikker. Bronsjealderrøss Gråterfjellet må lages avstikker. Archimedesskruen/Arekilen må lages avstikker. Homlungen fyr, Torvmyra, må lage avstikker/rundsløyfe Innformasjon langs stien om planter/vekster. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Kartheftet selges på kommunens servicetorg. Prioriteringer på Kirkøy: Hvaler kommune har følgende prioriteringer/ behov på Kirkøy: 1. Merking fra Torget til Floren, mangler noen få blå merker, nye kart på de små oppslagstavlene. 2. Utkikspunkt i Kollen v/ Skjærhalden Torg. 3. Innformasjon om severdigheter langs stien (samkjøres med info Nasjonalpark). 4. Avstikkere: Homlungen. 5. Kulturminner: Archimedesskruen (Arekilen). Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Hvaler kommune laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Oppgradering Kyststien Kirkøy m/ utsiktspunkt på kollen (Utsiktspunkt Kollen + Avstikker Homlungen + Avstikker Archimedesskruen): 19

20 Samlet kostnad: opparbeidelse utsiktspunkt, materiell skilting/ merking/ info.tavle) kr Arbeid kommunen 168 t (med timesats på kr 600,-) kr Totalt kr Ny Kyststi på Asmaløy Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Kommunen planlegger å etablere Kyststi fra Viker Skipstad Huser Brattestø til Åsebu med alternative runder. Det meste av stien går på allerede opptråkkede stier. Arbeidet består i å koble egnede traseer i marka, sikre grunneieravtaler, merke og skilte stien. Det må bygges bro over Huserbekken, samt legges klopper over tilstøtende bløte områder. Stien fra Viker til Åsebu er 4-5 km lang avhengig av trasévalg. Det blir en rundtur på ca 10 km. Kommunen tenker seg to rundsløyfer, med mulige avstikkere opp til Tunnelen vest og Vikertangen. Universell tilrettelegging: Dette blir en sti som er litt mer krevende å gå enn på Kirkøy, da det er mer svaberg og rullesten. Kommunen planlegger ikke strekninger med spesiell tilrettelegging i første omgang. Det meste av stien vil ligge i området som er planlagt fredet som Nasjonalpark. Kommunen regner derfor med at det i forbindelse med nasjonalparken vil bli planlagt avstikkere fra hovedvegen ned mot Kyststien som blir tilrettelagt for ulike grupper. Rasteplasser og utsiktspunkter: Det finnes Kiosk med rastemulighet ved stien, en stor stokk som er egnet til å sitte på og fine tørre svaberg. Ved Pikesten finnes toalett mulighet (utedo). Her er det fin utsikt mot Akerøya, over til Vestfoldkysten og horisonten. Dette er et godt egnet sted for å lage til utsiktspunkt/ rasteplass. Etapper og kommunikasjon: Det er opparbeidet parkeringsplass ved Viker og Åsebu. Begrenset antall parkeringsplasser på Brattestø. Det er god bussforbindelse fra Oslo og Fredrikstad med bussholdeplass v ed Åsebu og Tunellen vest (avstikker fra Kyststien) Gjesteplasser for turbåter i Brattestø havn. Kulturminner og fornminner langs stien: Hvaler har foreløpig ikke kartlagt så mange kulturminner langs trasèen, men deler av stien går gjennom gammelt kulturlandskap, deler går over Hvalerraet med avsettinger fra istiden. Stien går gjennom et område som i følge miljøvernavdelingen hos fylkesmannen er det området i landet med flest rødlista karplanter. Det er et stort biologisk mangfold av både planter, fugl og innsekter. Prioriteringer: Hvaler kommune har følgende prioriteringer/ behov på Asmaløy: Her prioriteres først å finne en god sammenhengende trasè, sikre grunneieravtaler, avklare i fht nasjonalparkplaner og beiteområder. 20

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3 MDJD FORSIDE Innholdsfortegnelse 1 Innledning og prosjektledelse... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Prosjektledelse... 1 2 Kartlegging... 3 2.1 Status: Jakt og fiske, inklusiv havfiske:... 3 2.2 Status: Turhytter,

Detaljer

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen Hæravassdraget Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Planlegger: Kjell- Harry Olausen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Innledning... 3 1 Mysisippi... 4 1.1

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer

Tilrettelegging for fritidsfiske

Tilrettelegging for fritidsfiske DIREKTOR Tilrettelegging for fritidsfiske DN-håndbok 10 I N G FOR VA LT N ATET 1995 NAT URF OR TILRETTELEGGING FOR FRITIDSFISKE DN-håndbok 10 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Turkart Østfold god idé ble virkelighet

Turkart Østfold god idé ble virkelighet Postadresse: Statens hus Postboks 325 1502 Moss Besøksadresse: Vogtsgate 17 Telefon: 6924 7000 Telefaks: 6924 7101 E-postadresse: postmottak@fmos.no www.fylkesmannen.no/ostfold Turkart Østfold god idé

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 Innhold 1. Forord... 4 2. Attraksjonsbygging... 5 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt... 5 2.2 Sentrumsattraksjon... 6 2.3 UNESCO`s verdensarvliste

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSE- TRIMMEN VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune, alle merket og har en postkasse med bok, hvor du fører inn navn og dato.

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer