Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian i Gustavsberg kontorbygg i Sverige 13 Stella logistikkeiendommer i Sverige Waterfront kontorbygg i Sverige Kongsberg kontorbygg i Norge Bad Kissingen eldreboliger i Tyskland Elisa eldreboliger i Tyskland Chemnitz boliger i Tyskland Troubadour boliger i Tyskland München-Laim boliger i Tyskland Colonial Retail kjøpesentre i USA Colorado Plaza Tower One kontorbygg i USA TCM New England hoteller i USA Årsberetning Resultatregnskap Balanse eiendeler Balanse egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 3

4 Waterfront i Göteborg 4 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

5 Hovedpunkter 2010 VERDSETTELSER Den økonomiske situasjonen bedret seg gjennom 2010 noe som har medført høyere eiendomsverdier i porteføljen totalt sett. Likevel er det ikke alle prosjektene som viser positiv utvikling og det er fortsatt usikkerhet knyttet til verdiutviklingen for fl ere av prosjektene, spesielt i USA og Tyskland. STELLA Posten har besluttet å restrukturere sine terminaler i Sverige noe som vil påvirke to av terminalene i Stella-porteføljen, på Solna i Stockholm og i Västerås, hvor Postens avtaler løper til 31. desember I Solna leier posten totalt ca kvm, hvorav ca kvm er logistikk og produksjonslokaler, mens resterende er kontor, lager og garasje. I Västerås leier Posten ca kvm, hvorav drøyt halvparten er produksjonslokaler, mens resterende er lager. Selskapet har opprettet en prosjektgruppe som jobber med å analysere eiendommene og markedet for å kunne vurdere hvilken alternativ anvendelse som er den mest hensiktsmessige og lønnsomme for disse terminalene når Posten fl ytter. REFORHANDLINGER STELLA I 2010 signerte selskapet nye avtaler med Posten i Göteborg, Malmö og Sundsvall med virkning fra 1. januar Samtlige avtaler er på 6 år med leiepris og areal på nivå med tidligere. SALG AV FIVE STAR Five Star porteføljen ble solgt i desember Salgsprosessen ble initiert høsten 2010 som følge av behov for ytterligere tilførsel av egenkapital til porteføljen for at denne skulle kunne betjene sine forpliktelser. Salget frigjorde selskapet for ytterligere forpliktelser og behov for tilførsel av egenkapital. Videre drift ville ha krevd en likviditetstilførsel på ca 10 MEUR. INGEN UTBETALING Usikkerheten i kapitalmarkedene er redusert det siste året, men det er fortsatt risiko knyttet til fremtidig utvikling på konsernets investeringer og behovet for likviditet for å sikre aksjonærenes verdier. Styret har med dette som bakgrunn vurdert situasjonen slik at det er i selskapets og aksjonærenes langsiktige interesse at det for regnskapsåret 2010 ikke utbetales utbytte. Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5

6 Ca Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) 72 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 100 % 80 % 100 % 100 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront (Kontor Sverige) Kongsberg (Kontor Norge) Elisa (Eldreboliger Tyskland) Troubadour (Boliger Tyskland) Denver Tower One (Kontor USA) 12 bygg kvm Leie MNOK 72 Andel inv. kapital 9 % 1 bygg kvm Leie MNOK 51 Andel inv. kapital 10 % 3 bygg kvm Leie MNOK 80 Andel inv. kapital 12 % 7 bygg kvm Leie MNOK 84 Andel inv. kapital 14 % 247 bygg kvm Leie MNOK 107 Andel inv. kapital 15 % 1 bygg kvm Leie MNOK 55 Andel inv. kapital 10 % Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innledning Årsrapporten 2010 inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen i eiendomsmarkedet og en oppdatering av viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU). Struktur og oversikt GEU er en eiendomsportefølje som består av investeringer i utleieboliger og næringseiendom som kontorbygg, hotell, lagerbygg, industribygg og handelseiendommer. Eiendommene har sentral beliggenhet med hensyn til befolkning og kommunikasjon, og/eller en vesentlig andel langsiktige leiekontrakter med antatt kredittverdige leietagere. Investeringene er gjort sammen med det svenske «søsterselskapet» Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) via det felles eide selskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS (GEUN). Figuren ovenfor oppsummerer struktur over porteføljen til GEU og GFU. Eiendomsporteføljen Selskapet ble etablert i 2007 og har 12 ulike investeringer i Norge, Sverige, Tyskland og USA. Totalt sett består porteføljen av ca kvm eiendom, og budsjetterte leieinntekter for 2011 er på MNOK 722. Som nevnt under hovedpunktene ble Five Star porteføljen solgt i sin helhet i desember Det ble også gjennomført et delsalg i Troubadour-porteføljen i 2010 for å sikre videre drift av porteføljen uten tilskudd av egenkapital fra morselskapet. I USA har lånegiver tatt over tre av hotellene i porteføljen i løpet av de siste 6 månedene som en følge av at hotellene ikke kunne betjene rentekostnadene pga for lave inntekter. Postterminalen i Jönköping 6 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

7 Ca Aksjonærer i Sverige Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) 28 % Norge 2007 AS (GEUN) 100 % 50 % 100 % 75 % 49 % 100 % Hamn gallerian (Kontor Sverige) Bad Kissingen (Eldreboliger Tyskland) Chemnitz (Boliger Tyskland) Colonial Retail (Kjøpesentre USA) TCM New England (Hotell USA) München-Laim (Boliger Tyskland) 1 bygg kvm Leie MNOK 14 Andel inv. kapital 2 % 3 bygg kvm Leie MNOK 12 Andel inv. kapital 2 % 38 bygg kvm Leie MNOK 27 Andel inv. kapital 2 % 10 bygg kvm Leie MNOK 124 Andel inv. kapital 9 % 10 bygg kvm Leie MNOK 82 Andel inv. kapital 5 % 4 bygg kvm Leie MNOK 13 Andel inv. kapital 2 % Eiendommer Norge Sverige Tyskland USA 1. Kongsberg 2. Waterfront 5. Bad Kissingen 10. Colonial Retail 3. Hamngallerian 6. Troubadour 11. Denver Tower One 4. Stella 7. Elisa 12. TCM New England 8. Chemnitz 9. Laim Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 7

8 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Transaksjonsvolum (Mrd EURO) E Norge Sverige Finland Danmark Kilde: SEB/Newsec Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Newsec Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden Den nordiske økonomien har vist sterk vekst det siste året og regionen synes å ha kommet bedre ut enn andre industriland med sin sterke vekst og stabile makroøkonomiske fundamenter. Lav statlig gjeld, konkurransedyktig eksportindustri, transparent økonomi og forbrukere med sunn privatøkonomi gir regionen stabilitet og grunnlag for videre positiv utvikling. Eiendomsmarkedet har tatt seg opp igjen i hele Norden gjennom I Norge og Sverige har interessen for eiendomsinvesteringer økt både blant nasjonale og internasjonale aktører. Viktige faktorer for den økte likviditeten er at bankene åpner opp for fi nansiering, utenlandske banker er tilbake, stabile renter og investorenes forventning om en relativt sterk økonomisk utvikling. Selv om sentralt beliggende prestisjeeiendommer med lange, sikre leiekontrakter har hatt den beste prisutviklingen, har det vært vekst i hele eiendomsmarkedet. Den gode likviditeten i det norske og svenske markedet er ventet å fortsette gjennom 2011, mens transaksjonsvolumet i Finland forventes å ta seg opp, spesielt for de mest attraktive eiendommene. I Danmark har avstanden mellom kjøper og selger nærmet seg og det er håp om økt likviditet i det danske eiendomsmarkedet gjennom Avkastningskravene 1 for kontorbygg i den nordiske regionen passerte toppen i løpet av 2009 og for prestisjeeiendommer har yielden falt i alle markeder foruten København. I Norge så man yield-skiftet allerede i 2009, tidligere enn i de øvrige nordiske landene, på grunn av gradvis forbedring i økonomien, stabiliserende ledighet og økte leienivåer. I Stockholm og Helsinki så man fallende avkastningskrav i første halvår av Kilde: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Sverige Sverige har hatt en sterk vekst siden midten av 2009, og BNP-veksten var på hele 6,9 % i 3. kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal året før. Sverige er sterkt påvirket av den globale økonomien da ca halvparten av BNP består av eksport, derav ca 80 % til OECD-land. Det forventes fortsatt vekst på 6-8 % i eksportnæringen i Arbeidsmarkedet følger konjunkturene og sysselsettingen økte med ca 1 % i 2010 og er forventet å øke 1-1,5 % i Infl asjonen økte i 2010, men er forventet å bli lav de kommende årene av fl ere årsaker. Kapasitetsutnyttelsen i verden er for tiden veldig lav, noe som gir lavt infl asjonstrykk. Det forventes lav lønnsvekst, da sterk global konkurranse medfører prispress. I tillegg har sentralbankene et tydelig fokus på en lav og stabil infl asjon. Selv om Riksbanken økte styringsrenten til 1,5 % i februar 2011, er det ventet at renten vil stige forsiktig og forbli på et lavt nivå de kommende årene. Kredittmarkedet har bedret seg nå som utenlandske banker er tilbake i Sverige etter å ha vært fraværende siden Kredittmarginene er likevel fortsatt noe høyere enn de var før fi nanskrisen. Kilde: Riksbanken, SCB, Newsec Eiendomsmarkedet i Sverige Likviditeten i det svenske eiendomsmarkedet økte i 2010 og transaksjonsvolumet ble SEK 98 mrd, noe som er tre ganger mer enn året før. Utenlandske investorer, hovedsaklig fra Norge og Tyskland, økte sin relative andel fra 10 % av volumet i 2009 til 15 % av volumet i Noen store transaksjoner har bidratt sterkt til det økte volumet. Salget av Hyresbostäder i Sverige I AB og deler av Hyresbostäder i Sverige III Gul AB til Willhem AB i desember omfattet ca kvm til en verdi på 1 Direkteavkastning/yield defi neres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

9 Kontorprissyklus, Q111 Hovednettverket for logistikk i Norden Oslo Helsinki Stockholm Leievekst avtar Akselererende leievekst Fallende leier Leiene bunner ut Göteborg, Denver Kilde: Jones Lang Lasalle, Newsec Oslo Göteborg Copenhagen Örebro Stockholm Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Helsinki Kilde: ING Real Estate SEK 7 mrd. I juni kjøpte det svenske pensjonsfondet, det fjerde AP-fondet, eiendomsselskapet Dombron med kvm boligareal for SEK 5,4 mrd. Transaksjonen var delvis intern da selger var Vasakronan som eies av det første-, andre-, tredje- og fjerde AP-fondet. I desember kjøpte Vasakronan eiendommen Klara Zenit i Stockholm sentrum fra det tyske eiendomsfondet Commerz Real for SEK 4,35 mrd. Den positive utviklingen for eiendomsmarkedet er avhengig av en styrket banksektor og tilgjengelig bankfi nansiering. Bekymringer i forhold til refi nansiering de kommende årene er nå redusert. Det er spesielt nordiske banker som er tilbake, men også noen utenlandske banker har som mål å vokse i det nordiske markedet. Attraktive eiendommer har i hovedsak blitt kjøpt av institusjonelle aktører som ikke har utfordringer på fi nansieringssiden. Segmentet med mindre attraktive eiendommer er mer avhengig av ekstern bankfi - nansiering og dette er en viktig årsak til økt yield-gap mellom segmentene. Nordiske banker er fortsatt forsiktige og gir først og fremst nye lån til eksisterende og solide kunder. For at resten av eiendomsmarkedet skal følge prisutviklingen, må bankene åpne opp for fl ere utlån og økt eksponering. Kilder: JLL, Newsec Makroøkonomisk utvikling i Norge Selv om den norske økonomien greide seg bedre enn de fl este gjennom fi nanskrisen, opplevde Norge en negativ utvikling i BNP i Dette var det første året med negativ utvikling siden Den negative utviklingen er nå snudd og for 2010 viser sammenlignbare tall en vekst på 2 %. Den positive utviklingen er et resultat av både økt offentlig og privat konsum. Den positive utviklingen forventes å fortsette også i 2011 og 2012, der veksten estimeres til 2 % i 2011 og 2,5 % i Veksten stimuleres hovedsaklig av fortsatt økt privat konsum. Arbeidsledigheten var stabil gjennom 2010 og er per i dag ca 3,6 %, men forventes å synke med 1 % de neste to årene. Prisstigningen var 2,5 % i 2010, der energikostnader var den viktigste faktoren til økningen. Prisstigningen forventes å avta noe i 2011, blant annet som en følge av et forventet moderat lønnsoppgjør. For 2012 er prisstigningen forventet å bli ca 2 %. Styringsrenten er per i dag 2 %. Renten er forventet å stige i 2011 og 2012, som et resultat av en generell økonomisk vekst. Styringsrenten forventes å være 2,5 % ved utgangen av 2011 og 3,5 % ved utgangen av Kilde: Newsec Eiendomsmarkedet i Norge Aktivitetsnivået i det norske eiendomsmarkedet tok seg kraftig opp i 2010, sammenlignet med foregående år. I 2010 ble det omsatt eiendommer for over NOK 35 mrd, mot NOK 14 mrd i Dette tilsvarer en økning på 150 %. Et annet positivt signal er at alle typer investorer er tilbake i markedet, selv om syndikeringsaktørene var de mest aktive. Dette inkluderer også private investorer og pensjonsfond. Investeringene var hovedsakelig knyttet til eiendommer med lange leiekontrakter med solide leietakere, men det forventes at markedet etter hvert også vil se på eiendommer med kortere kontrakter. Yield-nivået i CBD 2 området i Oslo er per i dag ca 5,75 %, redusert fra 6,25 % ved utgangen av Det forventes at yield-nivået vil falle ytterligere i 2011 og Dette underbygges av transaksjoner i siste del av 2010, der blant annet hovedkontoret til Orkla (Skøyen, Oslo) ble solgt til en yield på 5,5 %. Ved inngangen til 2011 er kontorledigheten i Oslo ca 8 %. Ved utgangen av 2011 forventes det at ledigheten reduseres til ca 7,5 %. Økt tilbud gjennom ferdigstillelse av pågående byggeprosjekter vil bidra til økt ledighet i Ledigheten ved utgangen av 2012 forventes å være 8,5 %, men forventes å falle de påfølgende årene. 2 Central Business District Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 9

10 BNP vekst i Tyskland 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Tyskland 2003 EU E Gjennomsnittlig leienivå i Oslo for eiendommer med god beliggenhet (CBD) er per i dag ca NOK/kvm, hvor NOK/kvm anses som toppleie. For øvrige eiendommer med god beliggenhet i Oslo ligger leien i intervallet NOK/kvm. Det forventes en generell økning av leiene i Leieøkningene starter normalt i CBD områdene og sprer seg etter hvert også til andre områder. Kilde: Newsec Makroøkonomisk utvikling i Finland BNP i Finland falt med ca 7 % i 2009, og satte økonomien tilbake til 2006 nivå. På slutten av 2010 begynte økonomien å vise tegn på bedring og BNP for 2010 er forventet å vise en vekst på over 3 % og en forventet årlig vekst for 2011 og 2012 på rundt 3 %. Veksten skyldes i all hovedsak økt etterspørsel etter eksportvarer, nybygging av hus til private og økt privat konsum. Den siste veksten i økonomien og tegnene til bedring er positive for Finland totalt, men underskuddet i offentlig sektor og den stadig økende statsgjelden er fortsatt et problem som må løses. Kilde: Newsec Eiendomsmarkedet i Finland Transaksjonsmarkedet forbedret seg gjennom 2010 målt mot Det totale volumet av gjennomførte transaksjoner ble 2,1 mrd EUR, en vekst på 27 % fra Veksten tok seg ikke opp før i slutten av 2010, selv om man hadde forventet en litt tidligere vekstøkning basert på tall fra slutten av Det er igjen mulig å få på plass bankfi nansiering og bankene gir nå lån ved kjøp av lavrisiko eiendommer i CBD på opptil 60 %, men de er fremdeles avventende til fi nansiering av andre eiendommer. Yield-nivåene for Helsinki CBD synes å ha stabilisert seg i løpet av 2010 og det forventes at dette vil vedvare også gjennom Nåværende yield-nivå er rundt 5,8 % i Helsinki CBD og øker til 6,5 % utenfor CBD i Helsinki området, og 8,5 % utenfor dette området. Gjennomsnittlig ledighet i Helsinki-området har i løpet av 2010 økt til 13 % fra ca 10 % i Ledighet i Helsinki CBD er på ca 6 %. Ledigheten i enkelte områder er forventet å øke i 2011 som følge av leietakeres fortetning i egne lokaler og nybygging av lokaler. Fallet i leienivåene synes å avta, men det er fortsatt fall i enkelte markeder med svak etterspørsel. Kilde: Newsec Utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet Økonomien i Europa tok seg opp i Gjennom 2010 har brutto nasjonalprodukt i EURO-området økt med 1,7 %. Til sammenligning var utviklingen i 2009 på -4,1 %. Etter markante fall i 2008 og 2009 (hhv -11,7 % og -9,6 %) har vi sett en vekst i eiendomsverdiene på 2,6 % i Denne veksten fordeler seg imidlertid noe ulikt da de vesteuropeiske landene med mer robust økonomi også fi kk mer interesse fra eiendomsaktørene. Storbritannia, som var tidligst ute med vekst fra midten av 2009, hadde den største økningen i Europa med en vekst på hele 8,9 %. Frankrike fulgte etter med 4,4 %, mens det i Norden økte med 3,4 % og Tyskland med 1,4 %. Disse landene sto også for majoriteten av den totale investeringen både i 4. kvartal 2010 og hele året under ett. Det var også vekst i Øst-Europa med 0,8 %, selv om dette hovedsaklig skyldes den positive utviklingen i Polen. Kilder: Eurostat, Destatis, CBRE Makroøkonomisk utvikling i Tyskland Tysk økonomi fi kk et kraftig oppsving i Brutto nasjonalprodukt økte med 3,6 % ble dermed det sterkeste året i tysk økonomi siden gjenforeningen i Fjorårets opptur ble ikke overraskende drevet av handelen med utlandet. Eksporten økte med hele 14,2 % i løpet av året, mens importen økte med 13 %. Dette ga et netto eksportbidrag til tysk BNP på 1,1 % i Det er likevel verdt å merke seg at også innenlandsk etterspørsel steg kraftig i løpet av året. Investeringer i maskiner og utstyr steg med 9,4 % i løpet av året etter en kraftig nedgang året før. Etterspørselen i husholdningene økte med 0,5 %, mens offentlig forbruk steg med 2,2 % i løpet av året. 10 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

11 Leie per kvm Leieøkning Leieøkning* Hamburg 11,20 8,4 % 8,0 % Berlin 8,37 13,0 % 10,0 % Köln 9,73 7,0 % 4,0 % Frankfurt 11,73 5,7 % 5,0 % München 12,48 2,4 % 6,0 % *prognose Sysselsettingen økte med personer, tilsvarende 0,5 %, som er den høyeste sysselsettingen i Tyskland noensinne. Kilde: Eurostat, Destatis Boligmarkedet i Tyskland Boligmarkedet i Tyskland er på vei oppover. Etter at leien i storbyer steg betydelig allerede i fjor er det nå småbyer og tettsteder som følger denne trenden. Gjennomsnittlig leie i Vest-Tyskland økte i 2010 med cirka 3,4 % eller 0,25 Euro/kvm. Spesielt i storbyer som Berlin, München, Frankfurt, Hamburg og Köln er trenden med leieprisøkninger enda sterkere. Grunnen er den demografi ske utviklingen med sentralisering. Mens antallet innbyggere i Vest-Tyskland sank med økte antallet i storbyer. Antallet innbyggere har de siste 5 årene økt med 6,5 % i München, 3,9 % i Frankfurt, 2,9 % i Köln, 2,3 % i Hamburg og 1,3 % i Berlin. Antall husholdninger steg enda mer på grunn av tendensen med færre personer per husholdning. Samtidig var ferdigstillelsen av byggeprosjekter fortsatt på et veldig lavt nivå. Tabellen ovenfor viser utviklingen i tyske storbyer i 2010 og forventet utvikling i Etterspørselen etter boliger forventes å øke de neste årene. Antall husholdninger skal øke med mellom 0,5 % og 1,0 % pr. år, mens nybyggingsaktiviteten forventes å være lav. For 2011 forventes det en økning i boligleiene på gjennomsnittlig 1,5 2 % i Tyskland. Kilder: Frühjahresgutachten Immobilienwirtschaft 2011 Markedet for eldreboliger i Tyskland Interessen i investeringsmarkedet for pleiehjem og boliger for eldre var økende i Volumet steg fra ca MEUR 250 i 2009 til ca MEUR 400 i Eiendomsverdiene stabiliserte seg på et lavt nivå og innkjøpsmultiplikatorene lå mellom 12,5 13. Utsiktene for 2011 er gode og ekspertene forventer økende interesse fra investorsiden for sikker kontantstrøm over lang tid (operatøravtaler). Kilde: Axion Consult Makroøkonomisk utvikling i USA Etter laber vekst i den amerikanske økonomien i andre og tredje kvartal 2010, tok veksten seg opp i 4. kvartal slik at BNP-veksten totalt for 2010 ble på 2,8 %. Utviklingen fremover ser nå lysere ut og den amerikanske sentralbanken forventer at veksten tar seg ytterligere opp i 2011 med en forventet årsvekst på 3,5 4 %. Arbeidsledigheten har gjennom 2010 sunket, ned fra ca 10 % ved inngangen av året til 8,9 % i februar Videre forventes det at ledigheten vil fortsette å synke til 8,4 % i desember og 7,5 % innen utgangen av Veksten i det private konsumet er en av de viktigste faktorene som påvirker den amerikanske økonomien. I 2010 økte det private konsumet med hele 4,1 %, og lykkes man å holde denne veksttakten fremover ser det igjen bedre ut for amerikansk økonomi. Ønsket om å holde farten oppe i det private forbruket var en av hovedgrunnene til at president Obama ved nyttår gikk med på å forlenge Bush-administrasjonens skattelettelser. Infl asjonen de siste 12 måneder har vært på 2,1 % og ventes å bli 1,3 % i 2011, noe som er under målet på mellom 1,7 % og 2 % infl asjon. Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics, Fed, WSJ Kontormarkedet i Denver (CBD) Utleieaktiviteten tok seg opp markant i siste halvår av 2010 og bidro til å redusere ledigheten fra 19,2 % til 17,2 % gjennom året. Leienivåene har også bunnet ut og forventes å være stabile en periode, før de igjen øker mot slutten av Veksten fremover forventes å bli svakt positiv med årlige leieøkninger på 1 2 % de neste 2 3 årene. Det forventes også at markedet blir mer eiervennlig og at det ikke lenger vil gis like store kostbare leietakertilpasninger fremover. Transaksjonsmarkedet tok seg også opp mot slutten av 2010 og to store transaksjoner ble gjennomført på kontoreiendommer sentralt i Denver. Kilde: CBRE, JLL Hotellmarkedet i USA (Boston, Ohio, Washington) Den negative trenden i hotellmarkedet i USA snudde i 2. kvartal 2010 og den positive utviklingen akselererte utover Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 11

12 slik at året totalt sett så en vekst i inntektene per tilgjengelige rom (REVPAR 3 ). Denne veksten er hovedsakelig drevet av høyere belegg. REVPAR økningen i 2010 var på 13 % i Boston-området, 6 % i Ohio og 5 % i Washington. Gjennomsnittlig pris pr. rom (ADR) 4 har holdt seg stabil i 2010, men den positive utviklingen i hotellmarkedet forventes å fortsette inn i 2011 og mange hoteller er godt posisjonert til å kunne øke prisene fremover. Basert på dette forventes det en økning i inntektene på 5 8 % i 2011 og en videre økning i 2012 og 2013 på 7 8 % pr. år. Kilde: Smith Travel Research Markedet for handelseiendom i USA I 2010 har utviklingen i markedet for handelseiendommer i USA vært forholdsvis stabil, både i forhold til ledighet og leienivå. Den gode veksten i privat konsum som vi nå ser i USA forventes imidlertid å bidra til å bedre forholdene for handelssektoren fremover, og utsiktene for 2011 er gode grunnet forventninger om lavere ledighet og høyere leie. I tillegg er avkastningskravene redusert det siste året som en følge av lavere usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Dette bidrar til høyere eiendomsverdier, spesielt for de kjøpesentrene som har gode leietakere på lange kontrakter. Kilde: Colliers Colorado Plaza Tower One, Denver 3 Revenues Per Available Room 4 Average Daily Rate 12 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

13 Hamngallerian i Gustavsberg Sverige Hamngallerian er en næringseiendom beliggende i Gustavsberg i Värmdö kommune utenfor Stockholm. Eiendommen består av to sammenbygde kontor- og industribygninger på hhv. 2 og 3 etasjer, og ble oppført i med et tilbygg fra 1988/1989. Store deler av bygningen ble totalrenovert i Eiendommen består hovedsakelig av kontor- og utstillingslokaler i havneområdet ca 500 meter fra Gustavsberg sentrum. Värmdö kommune er en av kommunene i Sverige med høyest befolkningsvekst og har meget fi n beliggenhet i Stockholms Skjærgård, ca 23 km fra Stockholm sentrum. Havneområdet i Gustavsberg har gradvis blitt konvertert fra industri til boliger, butikker og kontorer, og er et område i stor utvikling. 4 j g g STOCKHOLM Stockholm Skeppsholmen 75 Ringvägen Nynäsvägen Varmdöleden Hammarbyhöjden Kärrtorp 73 Enskededalen Nynäsvägen Nacka Storängen Varmdöleden Saltsjøbaden Älgö Solsidan Bollmora Gamla Tyresjö -29,557 mm Bergholm Varmdöleden Värmdö Byggets største leietaker, Stockholms läns Landsting, benytter kontordelen til helsestasjon, mens den andre store leietakeren, Gustavsberg Hamn, leier utstillingslokalene på ca kvm. De økonomiske nedgangstidene har gitt ekstra utfordringer i forhold til driften av utstillingslokalene, men leietaker har hele tiden betalt sin leie. Leietaker har nå inngått en avtale med et TV-produksjonsselskap som skal benytte lokalene i ett års tid, noe som trolig sikrer driften av selskapet som leier disse lokalene i Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene er i underkant av fem år. Graflunds er ansvarlig forvalter av bygget som har meget god teknisk standard og ingen ledighet. I 2011 vil det fokuseres på å opprettholde lav ledighet samt å følge opp leietakere og sikre at bygget et tilpasset leietakernes behov. Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeldata Land Sverige Prosjekt type Kontor/utstilling Antall bygg 1 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 14 Forvalter Landvik og Dals/Grafl unds Investeringstidspunkt mai 2007 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 13

14 1. Västerås 2. Alvesta 3. Tomteboda, Stockholm 4. Göteborg 5. Jönköping 6. Vasslan, Stockholm 7. Vevaxeln, Malmö 8. Sundsvall Stella Sverige Söderhamn GEUN eier 25 % av en logistikk-portefølje med spredt beliggenhet i Sverige, mens Næringsbygg i Norge III AS eier de resterende 75 %. Eiendommene er naturlig nok beliggende strategisk i forhold til transport muligheter, det være seg jernbane-, vei- eller fl ytransport. Totalt består porteføljen av ca kvm fordelt på 12 eiendommer. Göteborg Karlstad Eskilstuna Jönköping Linköping STOCKHOLM Stockholm, Göteborg og Malmö er naturlige logistikksentra i Sverige. Hit går hovedveiene og jernbane. I tillegg har disse byene mye internasjonal varetransport med fl y og båt. De øvrige stedene ligger også sentralt i Sveriges logistikk-nettverk med tilknytning til de store europaveiene E4, E6, E20 samt jernbanenettet. I 2010 signerte selskapet nye avtaler med Posten i Göteborg, Malmö og Sundsvall med virkning fra 1. januar Samtlige avtaler er på 6 år med leiepris og areal på ca samme nivå som tidligere. I en pressemelding i slutten av september kommuniserte Posten Norden at de vil investere i ny terminalstruktur i Sverige. Dette betyr blant annet at det skal etableres en ny brevterminal i Rosersberg, langs E4, ca 30 km nord for Stockholm. Videre planlegges ny pall- og brevterminal i Hallsberg, ca 230 km vest for Stockholm. Som en direkte effekt av dette har posten kommunisert at de vil fl ytte ut av Stella-porteføljens eiendommer i Solna og Västerås innen utgangen av I eiendommen på Solna leier posten totalt ca kvm, hvorav ca kvm er logistikk og produksjonslokaler, mens resterende er kontor, lager og garasje. I Västerås leier Posten ca kvm. Totalt utgjør dette ca 25 % av porteføljen. Det presiseres at Posten vil betale full leie på disse lokalene i ytterligere 3,5 år, noe som sikrer god kontantstrøm fra driften. Beliggenheten vurderes som attraktiv for begge eiendommene som er berørt av reorganiseringen. Spesielt er beliggenheten for eiendommen i Solna på mange måter unik med direkte tilknytning til Stockholm sentrum og fi re egne jernbanespor inn på terminalen. Det er opprettet en prosjektgruppe som jobber med å analysere eiendommene og markedet for å kunne vurdere hvilken alternativ anvendelse som er den mest hensiktsmessige og lønnsomme for disse terminalene når Posten fl ytter. Porteføljen genererer i dag en god løpende kontantstrøm noe som også er forventet for fremtiden. For å realisere fremtidige verdier, spesielt på Solna, vil det være et fremtidig investeringsbehov. Det antas at dette kan dekkes av egengenerert kontantstrøm fra drift supplert med eventuelle delsalg i porteføljen. Nøkkeldata Land Prosjekt type Sverige Logistikk Antall eiendommer 12 Areal Malmö kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 72 Forvalter Riksbyggen/Newsec Investeringstidspunkt februar Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

15 Waterfront Sverige Eiendommen ligger på Norra Älvstranden i Göteborg og består av et stort kontorbygg på ca kvm bygget på en pir helt nede ved vannkanten. Bygget stod ferdig i 2002, har fra 5 8 etasjer, og er i veldig god teknisk stand. I tillegg har bygget en parkeringsgarasje på kvm med 267 parkeringsplasser samt 40 parkeringsplasser utendørs. Keillers Keillers Park Rambergsstaden Park Frihamnen Lundbyleden Lindholmen Myntga Lindholmsaléen Lundbyleden Lundbyvassen E 45 Götaälvbron Nordstan Holmens Industriområde Götaleden Området utvikles stadig med mange utbyggingsprosjekter og har allerede en god sammensetting med universitet, forskning/utvikling, næringsliv og mange boliger. Avstanden til Göteborgs sentrale forretningsområde er kun 10 minutter og kan enkelt nås med bil, buss eller båt. Göteborg er Sveriges nest største by med ca innbyggere og har en sterk befolkningsvekst. Havnen i Gøteborg er den største i Skandinavia, og Göteborg regnes som det viktigste logistikkområdet i Sverige. Universitetet i byen har drøyt studenter. Ericsson er eneste leietaker i bygget med ca ansatte og en leiekontrakt som løper til Newsec Asset Management bistår selskapet med økonomisk forvaltning, mens Coor Service Management er teknisk forvalter. E 45 Majorna Djurgårdsgatan Masthuggskaien Stigbergsleden Bargatan Andrégatan Stigberget Masthugget Skeppsbron Inom Vallgraven E 45 GÖTEBORG Kungsparken Pustervik Den tekniske forvaltningsavtalen med Coor Service Management inkluderer kostnader for indre vedlikehold, noe som reduserer risikoen i prosjektet ytterligere. Vedlikeholdsarbeid på fasaden startet opp høsten 2010 og vil avsluttes i løpet av våren Porteføljen generer en stabil og god kontantstrøm. Linnégata Sprängkullsgatan Kommandantsängen Parkgatan Nya Aléen Vasastaden Aschebergsga Kungsparken Andel av årlige leieinntekter 7 % Nøkkeldata Land Sverige Prosjekt type Kontor Antall bygg 1 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 51 Forvalter Coor/Newsec Investeringstidspunkt desember 2007 Årsrapport 2010, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 15

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2011 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS Q210 Realkapital European Opportunity Invest AS Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Partners AS Eiendomsfond Realkapital Nordic Recovery Invest AS Realkapital Nordic Recovery Invest II AS 02 Realk

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/I 2 Innhold Dette er fortin Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer