Kommunikasjonsstrategi Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

2 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden Kommunikasjonsstrategien skal gjelde for sentraladministrasjonen og alle virksomheter i fylkeskommunen og den skal være retningsgivende for hvordan informasjon og kommunikasjon skal bidra til å nå fylkeskommunens overordnede mål. Kommunikasjonsstrategien bygger på fylkeskommunens mål, visjon, verdier, virksomhetsplaner og økonomiplan for Kommunikasjonsstrategien bygger også på prinsipper i statens kommunikasjonspolitikk, fastsatt av Fornying- og administrasjonsdepartementet datert 16. oktober Fylkestinget vedtok ny visjon og nye verdier for Akershus fylkeskommune. Vår visjon ledende og levende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være nyskapende og i utvikling. Vår visjon og våre verdier; profesjonalitet, respekt og åpenhet er forpliktende og skal ligge til grunn i alt vårt arbeid. Kommunikasjonsstrategien er et felles styringsverktøy. Strategien er førende for virksomhetenes egne kommunikasjonsplaner. Strategien tydeliggjør fylkeskommunens mål, verdier, prinsipper, målgrupper, kanaler og den enkeltes og leders rolle og ansvar. Samlet skal kommunikasjonsstrategien bidra til at fylkeskommunens ledelse, avdelingene, virksomhetene og kommunikasjonsstaben samhandler på best mulig måte, slik at fylkeskommunens kommunikasjon utad er samordnet og koordinert. Kommunikasjonsstrategien er et sentralt verktøy i å bygge fylkeskommunens identitet og omdømme. Det er samtidig viktig å nevne at en eventuell innføring av parlamentarisme som styringsform i Akershus fylkeskommune fra neste periode vil få betydning for hvordan informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i fylkeskommunen skal planlegges og gjennomføres.

3 side 3 2. Kommunikasjonsplattform og verdigrunnlag Akershus fylkeskommunes overordnede mål, visjon og verdier ligger til grunn for vår kommunikasjon internt og med omverden. Overordnet mål for Akershus fylkeskommune Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til Vi skal levere effektive og gode tjenester. Vår visjon: Ledende og levende Å være LEDENDE betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid. Å være LEVENDE betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling. Våre verdier Profesjonalitet Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Respekt Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke. Åpenhet Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte.

4 side 4 3. Situasjonen i dag utfordringer og muligheter Akershus fylke er inne i en tid med store endringer. Befolkningsveksten har vært betydelig de siste årene, og prognosene viser at befolkningsveksten fortsetter. Veksten skaper press på arealer og ressurser i form av økt behov for boliger, skoler, næringsbygg, veier og gode kollektivløsninger. Denne demografiske utviklingen gir føringer og setter rammer for utviklingsoppgavene, og skaper også utfordringer og muligheter når det gjelder kommunikasjon. Viktige regionalpolitiske oppgaver er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Akershus med vekt på et konkurransedyktig næringsliv, god folkehelse, gode bo- og oppvekstmiljøer samt en velfungerende infrastruktur og tjenestetilbud. Regionalt politisk lederskap ivaretas i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, næringslivet i regionen og de frivillige organisasjonene i privat sektor. Det krever samhandling og god kommunikasjon. Fylkeskommunen er både en tjenesteleverandør og en sentral utviklingsaktør. Med forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått nye oppgaver. Dette stiller større krav til informasjon og kommunikasjon mot brukere, publikum og samarbeidspartnere. Fylkeskommunen vil fortsatt være en betydelig tjenesteleverandør innen videregående opplæring, kollektivtransport og tannhelse. Brukerne av offentlige tjenester setter i stadig større grad krav til tjenestenes innhold og kvalitet. Dette gjelder også informasjon om tjenestene og om brukernes rettigheter og plikter. Publikum er generelt meget opptatt av temaer som bolig- og næringsutvikling, samferdsel, utdanning, kultur, klima og miljø, dvs. temaer som ligger fylkeskommunens ansvarsområder nær. Samtidig er det en utfordring at publikum generelt, brukere, media og samarbeidspartnere ofte har problemer med å plassere fylkeskommunen som en tydelig aktør innenfor disse temaene. Dette krever at fylkeskommunen og fylkeskommunens ulike organer og virksomheter må gjøre seg selv mer synlig og relevant for sentrale målgrupper. Akershus er også en del av hovedstadsregion som utgjør et felles bolig- og arbeidsmarked. Det gir ekstra utfordringer når det gjelder å gjøre fylkeskommunen synlig,

5 side 5 tydelig og relevant for brukere, publikum, samarbeidspartnere og media. Dette krever at fylkeskommunen kan gi svar på hva som skal være fylkeskommunens identitet og ønskede omdømme, dvs. hva fylkeskommunen skal være kjent for og for hvem. Omdømme skapes over tid og er summen av løfter, oppfatning av kvalitet på tjenester og forventninger. Omdømmet er dermed både avhengig av hvordan selve virksomheten drives, og av vår dialog med omverdenen. Den teknologiske utviklingen de senere år har gjort det mulig å bruke andre virkemidler i informasjonsarbeidet. Teknologien åpner for muligheter for dialog mellom fylkeskommunen og innbyggerne på en helt ny måte. Dette krever bevissthet om hvor og hvordan fylkeskommunens politikere, administrasjon og tjenesteytere skal kommunisere og samtidig bevissthet om hvor og hvordan dialog med prioriterte målgrupper kan oppnås. Disse demografiske, omdømmemessige, organisatoriske og kommunikasjonsmessige utviklingstrekkene representerer utfordringer og muligheter for Akershus fylkeskommune.

6 side 6 4. Kommunikasjonsstrategi, mål og prioriteringer Å arbeide strategisk betyr å ha klare mål og tenke langsiktig. Fravær av tilfeldigheter er et mål i strategisk kommunikasjonsarbeid. Ved planlagt informasjon kan vi bruke ressurser målrettet, etablere et godt forhold til omgivelsene, påvirke i riktig retning og dele på kunnskap. En informasjons- og kommunikasjonsstrategi skal hjelpe oss til å nå felles mål på en bedre måte. Kommunikasjon er også et strategisk kompetanseområde for å bidra til god dialog og samhandling mellom fylkeskommunen, samarbeidspartnere, brukere og publikum. Klare rutiner, avklaring av roller og god service er en forutsetning for nødvendig kvalitet og fremdrift i kommunikasjonsarbeidet. Rutiner skal også bidra til at fylkeskommunen skal kunne håndtere hendelser og utspill på en god måte. Eksterne kommunikasjonsmål og omdømmemål Akershus fylkeskommune skal gjennom god kommunikasjon understøtte fylkeskommunens rolle som en sentral regional utviklingsaktør. Akershus fylkeskommune skal drive en profesjonell, åpen, effektiv og proaktiv kommunikasjon rettet mot alle målgrupper. Akershus fylkeskommune skal fremstå på en synlig og troverdig måte. Akershus fylkeskommune skal gjennom god kommunikasjon bidra til å bygge tillit og et godt omdømme hos våre brukere, samarbeidspartnere og i befolkningen generelt. Akershus fylkeskommune skal framstå samstemt i sin kommunikasjon, med et tydelig budskap, og et godt og klart språk. Interne kommunikasjonsmål Alle ansatte i Akershus fylkeskommune skal kjenne til fylkeskommunens visjon, verdier, mål, strategier og prinsipper. Alle ansatte skal ha informasjon om hovedtrekkene i det som skjer i virksomheten i sin helhet og ha god tilgang til informasjon om det som skjer i egen avdeling. Akershus fylkeskommunes interne kommunikasjon skal kjennetegnes av tydelige og synlige ledere som inviterer til åpenhet og dialog. Akershus fylkeskommunes interne informasjon skal bidra til effektiv og hensiktsmessig utførelse av arbeidet.

7 side 7 Strategiske grep/prioriteringer 1. Akershus fylkeskommune vil i perioden prioritere synlighet på samferdsel, ungdom og videregående opplæring, områder hvor fylkeskommunen har en særlig rolle og som også har høy allmenn interesse. 2. Akershus fylkeskommune vil i perioden prioritere kommunikasjonsarenaer- og kanaler som har størst muligheter for samhandling og dialog med prioriterte målgrupper. 3. Akershus fylkeskommune skal kjennetegnes ved å være ledende og levende og vi skal etterleve verdiene profesjonalitet, respekt og åpenhet. Fylkeskommunen vil i perioden 2011 prioritere synlighet og implementering av vår visjon og våre verdier. 4. Akershus fylkeskommune vil i 2011 utarbeide en grafisk profil som ivaretar organisasjonens ulike behov for synlighet og profilering. Den skal være et sentralt verktøy i vår omdømmebygging.

8 side 8 5. Prioriterte målgrupper Hovedmålet for Akershus fylkeskommune er å sørge for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Brukerne av Akershus fylkeskommunes tjenester vil derfor utgjøre den viktigste målgruppen for all vår virksomhet. Det er nødvendig å prioritere hvilke målgrupper som er de viktigste å nå med informasjon. Brukere av fylkeskommunens tjenester Et spesielt fokus rettes mot ungdom, elever og lærlinger, kollektiv- og veibrukere, samt brukere av tannhelsetjenesten. Kommune, fylkeskommune og staten og frivilligheten Kommunene, nabofylker og staten er våre viktigste partnere i arbeidet med regionalutvikling. I tillegg er frivillig sektor en viktig målgruppe. Publikum generelt Det er viktig å legitimere fylkeskommunen blant publikum generelt. En økt bevissthet blant publikum om våre tjenester og aktiviteter vil styrke vår posisjon. Publikum generelt vil være en viktig målgruppe med henblikk på å øke deltakelsen i den politiske debatten. Media Akershus fylkeskommune skal sørge for en åpenhetskultur som bidrar til god tilgjengelighet for mediene og vi skal aktivt kontakte media for å informere om virksomheten og politiske vedtak. Vi skal yte service overfor media og bistå slik at de får den informasjon de trenger.

9 side 9 6. Kommunikasjonskanaler Kommunikasjonskanaler generelt Akershus fylkeskommune har allsidige målgrupper å forholde seg til, og fremstår også selv i sine ulike roller; som politisk beslutningsmyndighet, som forvaltningsorganisasjon og som tjenesteyter. Dette krever bevissthet omkring valg av riktige og egnede kommunikasjonskanaler. Folks endrede kommunikasjonsvaner innebærer et nytt kommunikasjonslandskap med nye kanaler, større krav til interaktivitet, innsyn i offentlig forvaltning og universell utforming. En vesenlig del av kommunikasjonen mellom fylkeskommunen og våre brukere skjer fortsatt i brevs form, i møter, telefon og e-post. Papirbasert og elektronisk informasjon skal være faktabasert og brukervennlig, ha gjenkjennelig profil og et godt språk. Elektroniske medier Med elektroniske medier menes her internett, intranett og e-post. Medier som kjennetegnes av å være effektive for å formidle informasjon. Elektroniske medier er mest egnet mot målgrupper som en vet bruker internett ofte, som f. eks. egne ansatte, elever, kommuner. Elev- og ansattportal Akershus fylkeskommunes nye elev- og ansattportal lanseres i Den skal være en moderne, brukervennlig kanal for intern informasjon og et effektivt oppslagsverk for elever og ansatte i deres daglige arbeid. Portalen skal: være relevant og nyttig for alle ansatte og elever effektivisere arbeidsprosessene forenkle tilgangen til relevant elektronisk arbeidsverktøy og systemer ha overordnede retningslinjer og gode rutiner for drift og vedlikehold gjøre det mulig å finne kolleger, hvem som jobber med hva ha et moderne grafisk uttrykk bygget på ny justert profil for fylkeskommunen Internett Akershus fylkeskommune nettside skal være fylkeskommunens viktigste elektroniske kanal for tilgang til informasjon om fylkeskommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Ny struktur og modernisert grafisk profil for fylkeskommunen skal implementeres på nettsidene i denne perioden. Det er verd å merke seg at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har vurdert www. akershus.no som et av de beste offentlige nettstedene i Norge

10 side 10 Prosjektet Nye nettsider for videregående skoler har bidratt til at alle skoler i løpet av 2010 har fått nye nettsider. Målet har vært å gi skolene en moderne kommunikasjonskanal med ny struktur og større fleksibilitet til å ta i bruk ny teknologi og nye elektroniske medier. Sosiale medier Sosiale medier endrer våre arbeidsvaner. Deltagelse i sosiale nettverk, samarbeid og utveksling av erfaring og kunnskap mellom fagfolk er hverdagen for mange kunnskapsmedarbeidere. Strategisk bruk av sosiale medier i offentlig forvaltning krever kunnskap om mediene. Sentraladministrasjonen i Akershus fylkeskommune har startet med en tilstedeværelse og synlighet på Facebook og Twitter. Det utarbeides våren 2011 en veileder for bruk av sosiale medier generelt og bruk av sosiale medier i undervisningssituasjonen. Massemedia Aviser og tv/radio når ut til svært mange mennesker og er dermed en viktig informasjonskanal. Forholdet til pressen er viktig for å sikre en god dekning av fylkeskommunens aktiviteter. Kommunikasjonsstaben har ansvar for å legge tilrette for god mediehåndtering gjennom daglig medieovervåking, presseberedskap, medierådgiving og utarbeidelse av medieplaner. Håndbok i mediekontakt beskriver prinsipper for mediehåndtering og gir nyttige tips. Personlig kontakt Med personlig kontakt mener vi f.eks. direkte service enten via telefon eller personlige henvendelser, foredrag, åpne møter osv. Fordelen med denne type informasjonskanal er at man har en dialog og derfor i større grad kan sikre seg at budskapet er mottatt og forstått. Brosjyrer og nyhetsbrev Akershus fylkeskommune utarbeider årlig informasjonsmateriell rettet mot ulike målgrupper. Årsmelding, tilstandsrapport for videregående skoler, informasjon om fylkeskommunen med nøkkeltall og kampanjemateriell. Grafisk profil En grafisk profil er et virkemiddel i arbeidet med å være synlig og gjenkjennbar for innbyggerne og fremstå samordnet og helhetlig. En grafisk profil bygger identitet og tilhørighet til fylkeskommunen og egen virksomhet for de ansatte, og den er et sentralt verktøy i omdømmebygging. Det skal i 2011 utarbeides en grafisk profil som ivaretar organisasjonens ulike behov for synlighet, helhetlig kommunikasjon og profilering.

11 side Organisering, roller og ansvar Politikernes ansvar Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget, som det øverste folkevalgte organ. Fylkesordføreren er prinsipielt ansvarlig for virksomheten i fylkeskommunen. Det er politisk ledelse som i hovedsak skal representere fylkeskommunen i det offentlige rom. Et lederansvar Kommunikasjon er et lederansvar. Det betyr at kommunikasjonsstrategien må følges opp gjennom planer og tiltak av den enkelte leder i sentraladministrasjonen og i virksomhetene og integreres i alt faglig arbeid. Alle ledere har et selvstendig ansvar for å informere sine medarbeidere om saker som angår virksomheten, avdelingen og den enkelte. Kommunikasjonsstabens ansvar Kommunikasjonsstaben skal bistå ledere og virksomhetene med utforming av kommunikasjonsplaner med basis i overordnet kommunikasjonsstrategi og bistå i gjennomføring og evaluering av kommunikasjonstiltak. Kommunikasjonsstaben skal gi kommunikasjonsfaglige råd til ledere og bistå med råd og budskap i mediesaker. Staben skal sørge for oppdaterte, tilgjengelige og brukervennlige nettsider og bistå virksomhetene i utvikling av nye nettsider ved behov og være en faglig ressurs i utvikling og bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsstaben skal være pådriver for et godt og tilgjengelig språk.

12 side Kriseinformasjon og beredskap En krise oppstår raskt, uventet og kan true menneskeliv eller verdifulle eiendeler. I alle kriser oppstår det et stort informasjonsbehov, og det er mange aktører. Informasjon er et svært viktig virkemiddel for å takle en krisesituasjon og unngå rykter og spekulasjoner. God kommunikasjon i krisesituasjoner og håndtering av media er viktig, og kommunikasjonsstaben vil kunne bistå virksomhetene ved behov. Det er utarbeidet overordnet beredskapsplan for fylkeskommunen og lokale planer for virksomhetene. Beredskap for fylkeskommunens virksomheter bygger på følgende 3 prinsipper: 1. Ansvarsprinsippet: Den enkelte virksomhet har ansvaret for nødvendige skadeforebyggende tiltak, beredskaps-forberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse innenfor virksomheten. 2. Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet i organiseringen i den daglige drift som i en krise. De som utfører en oppgave/samfunnsoppgave i det daglige, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene ved en krise. 3. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Ansvar Fylkesrådmannen har det overordnede administrative ansvaret for beredskapsarbeidet ifylkeskommunen. Fylkesrådmannen håndterer sitt ansvar og sine beredskapsoppgaver i samråd med fylkesordføreren.ved større kriser orienteres fylkesutvalget. Beredskap er et lederansvar. Alle virksomhetsledere har ansvar for utarbeidelse, revisjon, opplæring og øvelser knyttet til egen krise- og beredskapsplan, samt å håndtere beredskapssituasjoner når de oppstår.

13 side Prinsipper i statlig kommunikasjonspolitikk Akershus fylkeskommune er pålagt å drive informasjonsvirksomhet gjennom ulike lover. Lovverket stiller krav til åpenhet, innsyn, tilgjengelighet og informasjonsplikt. Staten har også etablert overordnede rammer for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i forvaltningen. Samtidig er kommunikasjon et strategisk kompetanseområde for å bidra til god dialog og samhandling mellom fylkeskommunen, samarbeidspartnere, brukere og publikum. Lovgrunnlag De viktigste lovene som har betydning for fylkeskommunens kommunikasjonsvirksomhet er kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven. Disse lovene utgjør rammebetingelsene og legger føringer for fylkeskommunens informasjonsvirksomhet. Andre lover som målloven og personopplysningsloven er også aktuelle lover. Kommuneloven Ifølge kommunelovens 4 skal kommuner og fylkeskommuner drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. Offentlighetsloven Loven regulerer publikums rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Offentlighetsloven skal bidra til et levende folkestyre ved å sikre allment innsyn i offentlig forvaltning og åpne for å avdekke kritikkverdige forhold. I utgangspunktet er alle dokumenter sendt til og fra Akershus fylkeskommune offentlige, og alle har innsynsrett. Alle unntak skal derfor grunngis med lovhjemmel. Meroffentlighetsprinsippet Akershus fylkeskommune skal praktisere meroffentlighet. Det innebærer at forvaltningen skal vurdere om en likevel skal gi innsyn i et dokument, helt eller delvis, selv om det formelt kan unntas fra offentlighet. Prinsippet er en anmodning om å gi innsyn i tilfeller hvor det ikke foreligger et reelt eller saklig behov for å unnta hele eller deler av dokumentet fra offentlighet.

14 side 14 Forvaltningsloven Loven har som formål å sikre forsvarlig behandling av forvaltningssaker og gir alminnelige regler for all saksbehandling i forvaltningen. Grunnleggende prinsipper som rettssikkerhet, taushetsplikt, partsoffentlighet og habilitet skal sikres. Loven tar også for seg enkeltvedtak og regler for klager og klagebehandling. Arkivloven Loven har som formål å sikre arkiver som har betydning kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Offentlige organ plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilde for fremtiden. Statlig kommunikasjonspolitikk Den statlige kommunikasjonspolitikken gir overordnede mål og prinsipper for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i forvaltningen. Politikken ble vedtatt første gang i 1993, og revidert i 2001 og Kommunikasjonspolitikken har demokrati, åpenhet og medvirkning som grunnleggende verdier. Staten skal ha en aktiv dialog med innbyggerne om tjenesteutviklingen og politikkutforming. Kommunikasjonspolitikken skal legge til rette for demokratisk deltagelse og samfunnsdebatt. Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal: 1. Få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter 2. Ha tilgang til informasjon om statens virksomhet 3. Inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester Forutsetningene for å nå disse målene er at staten må: Delta i samfunnsdebatten og understøtte økt demokratisk deltakelse Ha kunnskap om målgruppenes behov, forutsetninger og synspunkt Bruke et godt og klart språk som kan forstås av alle Sikre at offentlig informasjon og kommunikasjon er pålitelig og samordnt Kommunisere og informere målrettet og effektivt slik at målgruppene nås Utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og formålstjenlig Vise respekt og imøtekommenhet i sin kommunikasjon

15 side 15 Prinsipper for god kommunikasjon: Åpenhet: Åpen, tydelig og tilgjengelig Medvirkning: Ta innbyggerne med på råd Nå alle: Relevant informasjon til alle berørte Aktiv: Gi informasjon i tide Helhet: Enhetlig og samordnt Prinsipper for gjennomføring Linje: Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret, både for ledere og medarbeidere Kilde: Statens kommunikasjonspolitikk, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

16 side Handlingsplan Kommunikasjonsstaben vil på bakgrunn av de grep/prioriteringer som er foreslått i kommunikasjonsstrategien utarbeide planer og tiltak for de prioriterte områdene. Tidsplanlegging: 2011 Kommunikasjonsstaben vil gjennomføre fortløpende møter med avdelingene i sentraladministrasjonen og virksomhetene for å identifisere utfordringer og muligheter i kommunikasjonsarbeidet, både i forhold til interne og eksterne målgrupper. Tidsplanlegging: 2011 Ny elev- og ansattportal (intranett) lanseres våren Ny struktur og modernisert grafisk profil implementeres på fylkeskommunens nettsider no. Kommunikasjonsstaben vil utarbeide en veileder for bruk av sosiale medier. Tidsplanlegging: 2011 Omdømmeundersøkelse: Tiltaket tar sikte på å kartlegge hvordan publikum oppfatter Akershus fylkeskommune, i forhold til identitet, profil og omdømme. Tidsplanlegging: 2011 Evaluering av mediekontakt: Det gjennomføres en evaluering av fylkeskommunens relasjoner i forhold til media. Tidsplanlegging: 2011

17 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord:

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Det grønne fylket VEDTATT I FYLKESTINGET 15.02.2016 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 15.02.2016 Vedtak Fylkestinget 1 2 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune Råde kommune Fugleleiken Foto Nina Johansen Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 2 Innhold Målsetninger... 3 Kommunikasjonsmål... 3 Kommunikasjonsprinsipper... 3 Ma lgrupper... 4 Strategisk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.a. - Kommunelovens pålegg om informasjon I Kommunelovens 4 heter det: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjon i DN. Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland 18. januar

Kommunikasjon i DN. Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland 18. januar Kommunikasjon i DN Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland 18. januar 2012 Hvorfor kommunikasjon? Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Sosiale medier og offentlig forvaltning Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Agenda 1. Hva er sosiale medier 2. Ta stilling til sosiale medier 3. Ta i bruk sosiale medier

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

Styresak 13/2012: Kommunikasjonsstrategi Tiltaksplan 2012

Styresak 13/2012: Kommunikasjonsstrategi Tiltaksplan 2012 Styresak 13/2012: Kommunikasjonsstrategi Tiltaksplan 2012 Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 og operativ plan for kommunikasjonsarbeidet i 2012 for Helgelandssykehuset

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland.

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland. Kommunikasjonsstrategi 2010-2013 1. Innledning Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 1 Forord Samfunnet er i stadig endring med nye forutsetninger og utfordringer, ikke minst gjelder dette på kommunikasjonsområdet. Vi bombarderes med

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune Kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune 2018-2020 Emnekategori Styrende dokumenter Dokumenttittel Kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune 2018-2020 Organisasjonsnivå Fylkesrådmann Utgiver

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer