SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 1 2 2012"

Transkript

1 Denne digitale versjonen av tidsskriftet er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på Abonnement på tidsskriftet kan bestilles på Tidsskriftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med ISF eller forlaget, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2 SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR Innhold Artikler 3 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv 21 ARNE MASTEKAASA Kvinners og menns sykefravær en stadig økende forskjell? 33 ANDERS MØLSTER GALAASEN Velferdsmagnet eller velferdsdiskriminering? Om ikke-vestlige innvandreres tilbøyelighet til å søke om uførepensjon og hvorfor de oftere får avslag 56 JOHAN FREDRIK RYE «Jeg tror jeg er tilfreds». Østeuropeiske arbeidsinnvandreres vurdering av norske lønns- og arbeidsforhold 76 KRISTINE VON SIMSON Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak letter overgangen fra utdanning til arbeidsliv? 97 ANDREAS KOTSADAM OG NIKLAS JAKOBSSON Uformell eldreomsorg et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? 111 NICOLAI TOPSTAD BORGEN Sammenhengen mellom karakterer og studentgjennomstrømning i høyere utdanning 130 TOVE MIDTSUNDSTAD, ROY A. NIELSEN OG ÅSMUND HERMANSEN Tilrettelegging og seniortitak påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? 151 RAGNHILD SCHREINER OG SIMEN MARKUSSEN NAV-reformen: «Færre i arbeid og lenger på trygd» Søkelys på Norden 163 MATZ DAHLBERG Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning

3

4 Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv Arne Endresen og Sverre Moe Arne Endresen Cand.polit., Ph.d.-kandidat ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger Sverre Moe Professor ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger Denne artikkelen viser hvordan sosial kapital kan anvendes for å analysere arbeidsmiljøet i organisasjoner. Ved hjelp av begreper hentet fra teorier om virksomheters sosiale kapital undersøkes omfanget av og typen sosial kapital i seks lokale NAV-kontorer. Med basis i 26 kvalitative intervjuer av ansatte, tegnes et bilde av hvordan samarbeidsevne, tillit og rettferdighet mellom ulike yrkesgrupper innen NAV oppleves av disse. Analysen viser at etablering og videreutvikling av sammenbindende og grensesettende sosial kapital (bonding) synes å ha gått på bekostning av etablering av både den brobyggende og den nivålenkende (bridging og linking) sosiale kapitalen i lokale NAV-kontorer. Dette har negativ effekt på arbeidsmiljøet grunnet mangelfullt utbygde tillitsfulle relasjoner vertikalt og horisontalt samt mangel på opplevd rettferdighet i organisasjonen. Innledning Temaet for denne artikkelen er sosial kapital og arbeidsmiljø. Formålet er å undersøke i hvilken grad relasjonelle begreper som finnes innenfor teoriområdet om virksomhetens sosiale kapital, kan anvendes som analytiske begreper for å øke kunnskapen om arbeidsmiljøet innenfor offentlige organisasjoner. Det empiriske grunnlaget for analysene er hentet fra intervjuer med ansatte i lokale NAV-kontorer. Arbeidsmiljø kan sies å være et relativt uklart begrep, hvor forskningen tradisjonelt synes å ha vært knyttet opp til belastningsproblematikk og mer uheldige sider ved det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet for den enkelte medarbeider (Wadel 2007). Man synes å ha vært lite opptatt av relasjoner mellom medarbeidere, og når en har vært det, er det forhold som bidrar til belastninger, man har vektlagt. Store deler av forskningen innen det psykososiale området har i tillegg S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG Universitetsforlaget

5 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE ofte hatt en tendens til å dele feltet opp i ulike underdimensjoner som krav, innflytelse, meningsfullhet, belønninger, forutsigbarhet, og sosial støtte (Kristensen et al. 2008). Relasjoner mellom for eksempel ledere og kolleger er riktignok inkorporert i disse underdimensjonene, men i stor grad synes vekten å ligge på det enkelte individs jobb og jobbutførelse. Imidlertid er tradisjonell forskning på psykososiale faktorer og arbeidsmiljø i det siste blitt kritisert for å være for individualistisk (Hasle 2007). Også når man søker etter sammenhenger mellom ulike former for helseplager og arbeidsmiljø, fokuserer man ofte individuelt. Dette kan lett føre til at stress og stressrelaterte plager i betydelig grad gjøres til en individuell, snarere enn en relasjonell utfordring (Netterstrøm 2007). Gjennom de siste tiårene, og kanskje spesielt etter at man innførte mål- og resultatstyring i staten i 1987, har store deler av offentlig sektor gjennomgått organisatoriske endringer. Dette gjelder fra oppsplitting og delvis konkurranseutsetting av mer tradisjonelle statlige forvaltningsorganisasjoner til ulike former for organisasjonsendringer av eksisterende organer (Næringsdepartementet 2005). Det er pekt på at slike organisatoriske endringer har medført store konsekvenser for statlige ansatte gjennom betydelig nedbemanning, etablering av en ny arbeidshverdag med økt arbeidsmengde, knapphet på tid til å løse arbeidsoppgavene, strammere tidsfrister og for store krav (Trygstad 2006). Innen kommunesektoren har endrede rammevilkår for ansatte gitt tilsvarende konsekvenser (Trygstad 2009). I de delene av offentlig sektor som er underlagt strukturelle endringer, pekes det i tillegg på at de ansatte gjennomgående har fått et dårligere forhold til både sine medarbeidere og til sine nærmeste ledere (ibid.). Imidlertid er det også pekt på at mange av virksomhetene har lyktes bra med sine omstillinger. Colbjørnsen (2005) mener en viktig årsak til dette er å finne i virksomhetenes beholdning av sosial kapital. Han peker på at man i offentlige organisasjoner over tid har etablert en beholdning av sosial kapital i form av tillit og lojalitet som er blitt forankret i sosiale kontakter og nettverk, ikke minst i relasjoner mellom virksomheten og dens medarbeidere. I selve endringsperiodene ble så denne sosiale kapitalen mobilisert i form av velvilje og pågangsmot fra de ansattes side til å håndtere de utfordringer den nye situasjonen krevde (Colbjørnsen 2005). Den såkalte NAV-reformen (Arbeidsdepartementet 2006) hadde som uttrykt målsetting å skape bedre og mer samordnende tjenester for brukerne, få flere i arbeid og i aktivitet samt å utvikle en mer effektiv velferdsforvaltning (Arbeidsdepartementet 2010). Reformen betød at de to tidligere statlige etatene trygdetaten og arbeidsmarkedsetaten) ble slått sammen til en felles etat fra juli 2006, mens deler av den kommunale sosialtjenesten ble inkorporert i den nye organisasjonen i løpet av Ved en slik omorganisering er det rimelig å anta at de ansatte fra henholdsvis trygdeetaten, arbeidsmarkedsetaten og den kommunale sosialtjenesten fikk endret sin arbeidshverdag relativt kraftig, blant annet ved at kravet om samordnende tjenester fordrer en ny type samarbeid mellom de ansatte i NAV. Vi 4 S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

6 ARBEIDSMILJØET BLANT NAV- ANSATTE SETT I ET SOSIAL KAPITALPERSPEKTIV reiser derfor spørsmålet om i hvilken grad de nyetablerte NAV-kontorene er i besittelse av en sosial kapital som kan hjelpe dem å håndtere de utfordringer den nye arbeidssituasjonen medfører. Og i forlengelsen av det: Hvilken type og form av sosial kapital er det i så fall snakk om? I det videre vil først begrepet virksomhetens sosiale kapital som teoretiske rammeverk og analytisk tilnærming samt relevant forskning bli redegjort for og diskutert. Spesielt viktig her er det å se på sentrale begreper som sammenbindende (eng: bonding), brobyggende (eng: bridging) og nivålenkende (eng: linking) sosial kapital. Så skisseres kort den empiriske konteksten for undersøkelsen (NAV som organisasjon), før datagrunnlaget og metodisk tilnærming forklares. Resultatene fra analysen, med vekt på omfang og type sosial kapital som synes å være til stede i de lokale NAV-kontorene, presenteres og diskuteres. Det empiriske grunnlaget for selve analysen baserer seg på data samlet inn i form av kvalitative intervjuer med 26 ansatte ved seks lokale NAV-kontorer i Rogaland. Teoretisk tilnærming virksomhetens sosiale kapital Begrepet «sosial kapital» har siden 1990-tallet fått betydelig oppmerksomhet innen samfunnsvitenskapen generelt, og innenfor temaområder som økonomisk teori, utviklingshjelp, sivilsamfunn og folkehelse spesielt (Halpern 2005). Grunnleggende knytter begrepet an til arbeider av forskere som Pierre Bourdieu, James Coleman og Robert Putnam, og kan enkelt forstås som gjensidig tillit og gjensidige forpliktelser innenfor nettverk som gjør det mulig for enkeltaktører og sosiale fellesskap å mobilisere ressurser og løse problemer (Bourdieu 1985, Coleman 1988, Putnam 2001). 1 Til tross for stor oppmerksomhet er begrepet i liten grad anvendt i forskning innenfor ulike organisasjonskontekster. Dette kan ha sammenheng med en manglende konsensus om innholdet i begrepet samt mangelfullt utviklede måleredskaper. Der hvor sosial kapital eksplisitt er anvendt i en organisasjonskontekst, viser funnene sterke sammenhenger mellom sosial kapital, utvikling av gode arbeidsmiljøer og grad av effektivitet og måloppnåelse for organisasjonen (se f.eks. Olesen et al. 2008, Gant et al. 2002, Gittel et al. 2011, Hasle og Møer 2005). En gruppe danske forskere har imidlertid utviklet en analytisk tilnærming til virksomheters sosiale kapital. De definerer begrepet som «den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskap at løse dens kerneoppgaver» (Olesen et al. 2008) og deler det opp i tre komponenter: Organisasjonens samarbeidsevne, tillit og rettferdighet. S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

7 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE Sammenbindende, brobyggende og nivålenkende sosial kapital Et sentralt aspekt ved begrepet «sosial kapital» er at det fremstår som genuint relasjonelt. Kapitalen det snakkes om, er forankret i relasjonene mellom og blant personer. Samarbeidsevne, bestående av tillitsfull og rettferdig samhandling, utgjør således den sosiale kapitalen i en organisasjon. Det er imidlertid også viktig å understreke at typen eller retningen på sosial kapital har avgjørende betydning for hvordan de potensielle ressursene innleiret i relasjonene i virksomheten kommer til uttrykk, det vil si hvilken type sosial kapital det er snakk om. Sammenbindende sosial kapital (bonding) finnes i sosiale enheter som er innadvendte og grensedragende i sin samhandling. Nettverkene det her er tale om, har et introvert preg, noe som også gjør dem identitetsdannende. Denne sosialkapitalformen skiller seg sterkt fra den brobyggende sosiale kapitalen (bridging), som i større grad illustrerer åpenhet og inkludering. Sosial kapital skapes her i forbindelse med nettverk preget av åpenhet overfor personer eller grupper med andre kjennetegn. Woolcook (1998) tilbyr en tredje type ved å snakke om sosial kapital som nivålenkende (linking). Han tenker seg her de former for relasjoner som eksisterer mellom individer og grupper av individer på den ene siden, og aktører høyere oppe i et asymmetrisk makthierarki på den annen side (Woolcock 1998). I en organisasjonskontekst blir i forlengelsen av dette de tre sosialkapitalbegrepene uttrykk for tre ulike sett relasjoner internt i virksomheten. Nivålenkende sosial kapital reflekterer hvordan relasjonene ledelse og ansatte fremstår, brobyggende sosial kapital dreier seg om relasjoner mellom ulike grupper, og sammenbindende sosial kapital dekker de relasjoner som knytter aktører innen en arbeidsgruppe eller avdeling sammen. Den umiddelbare løsningen av de daglige arbeidsoppgaver krever samlende og tette relasjoner, mens samhandling på tvers i organisasjonen fordrer en mer brobyggende form for sosial kapital. Og endelig krever samarbeid oppover i systemet en sosial kapitalform som binder sammen de ulike delene vertikalt (nivålenkende). De kunnskaper og ferdigheter særlig kjennskap til organisasjonens atferdsregulerende normsett som kreves for å etablere ulike former for sosial kapital, er noe forskjellig, avhengig av om man samhandler med sine nærmeste kolleger eller med sin sjef. Samlet sett kan de tre begrepene si noe om både omfang og type sosial kapital i en organisasjon I tillegg kan de også hjelpe oss til å beskrive dynamikken i relasjonene som er til stede, og dermed gi oss anledning til å analysere flere sider ved en organisasjons virksomhet. Sagt på en annen måte vil begrepene gi oss anledning til å se nærmere på de felles fordeler, goder og verdier den sammenbindende, brobyggende og nivålenkende sosiale kapitalen skaper, når den legger til rette for samarbeid og koordinering av felles handlinger for å realisere virksomhetens mål- 6 S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

8 ARBEIDSMILJØET BLANT NAV- ANSATTE SETT I ET SOSIAL KAPITALPERSPEKTIV setting. Begrepene kan også gi også oss verktøy til å analysere situasjoner hvor etablering av sosial kapital har negative konsekvenser for måloppnåelse, hvor for eksempel sammenbindingen mellom og grensedragningen mot andre kan få et sekterisk preg (Putnam 2001). Poenget er at de ulike kapitalformene må stå i et produktivt likeverdig forhold til hverandre. Høy brobygging mellom ulike deler av en organisasjon vil kunne gå utover kvaliteten på arbeidet innen den enkelte del da samarbeidet internt i grupper med samme arbeidsoppgaver vil kunne lide på bekostning av samarbeidet med utenforstående. Og motsatt; dersom sammenbindingen innad i en arbeidsgruppe blir for sterk, kan det resultere i samarbeidsproblemer med andre grupper grunnet utvikling av sterke subkulturer. Dersom den hierarkiske nivålenkingen på sin side blir uforholdsmessig sterk, kan dette gå utover omfanget av den sosiale kapitalen i sin sammenbindende og brobyggende variant. Eksempler på det siste finner vi i sterkt sentralistiske organisasjoner, mens løsere koplete nettverksorganisasjoner på sin side har en overvekt av brobyggende sosial kapital. Den moderne sosiologiske klassikeren Arbeiderkollektivet av Sverre Lysgaard kan sies å være et betegnende bilde på en organisasjon hvor den sosiale kapitalen nær utelukkende fremsto i en sammenbindende variant (Lysgaard 1961), mens den nivålenkende og brobyggende sosiale kapitalen synes å være fraværende. Når en skal vurdere sosial kapital i en virksomhet, vil det derfor være av interesse å se på hvilken type sosial kapital som er mest fremtredende. For vårt vedkommende er det av interesse å anvende begreper hentet fra teorier om virksomheters sosiale kapital, og da spesielt begrepene sammenbindende, brobyggende og nivålenkende sosial kapital, for å undersøke arbeidsmiljøet i de lokale NAV-kontorene. Konkret vil vi etterspørre i hvilken grad de ansatte opplever relasjonene de inngår i, som rettferdige og tillitsfulle, for derigjennom å kunne si noe om omfang og type sosial kapital som eventuelt er til stede i de lokale NAV-kontorene vi har undersøkt. NAV som empirisk nedslagsfelt NAV-reformen omtales ofte som en av de største omorganiseringer i norsk forvaltning noensinne og innebærer en helt ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen (Arbeidsdepartementet 2010). Rundt medarbeidere har sine daglige gjøremål innenfor NAV, hvorav arbeids- og velferdsetaten (statlig del av arbeids- og velferdsforvaltningen) utgjør om lag Etaten er underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har det overordnede ansvaret for styring, ledelse og utvikling. I tillegg skal direktoratet påse at NAV når de mål som settes av politiske myndigheter. Direktoratet er også fagdirektorat for de kommunale sosialtjenestene. Det er imidlertid på lokalnivå at den konkrete organisatoriske integrasjonen mellom stat og kommune skjer, selv om det også er etablert mer uformelle samordningsorganer der fylkesleder i NAV og kommunens rådmenn deltar sammen S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

9 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE med lokale ledere for å avstemme styringssignaler fra den kommunale og den statlige styringslinjen. Ved utgangen av 2009 var det etablert 447 lokale NAV-kontorer i samarbeid mellom velferdsetaten og kommunene (Arbeidsdepartementet 2010), mens det totalt skal etableres 457. Samarbeidet mellom stat og kommune er etablert som et partnerskap bestående av likeverdige parter. Den enkelte lokale partnerskapsavtale er omsluttet av en sentral rammeavtale inngått mellom kommunenes interesseorganisasjon (KS) og Arbeidsdepartementet. Imidlertid ligger det store muligheter for på lokalt nivå å utforme avtalen utover den såkalte minimumsløsningen. Sistnevnte refererer til at alle kommuner er lovpålagt som et minimum å gå inn i NAV med økonomisk sosial stønad. Imidlertid har de fleste kommuner valgt å legge flere av tjenestene sine under NAV-paraplyen, for eksempel gjeldsrådgivning, flyktningetjenesten, bostøtteordningen og tjenester knyttet til rusproblematikk (Aars og Christensen Avtalene inneholder også valg av organisasjons- og ledelsesmodell. Selv om man fra sentralt hold oppfordret til enhetlig ledelse av de lokale NAV-kontorene, viser en opptelling fra 2009 at 9 prosent av kontorene har valgt delt lederskap, samt at der hvor det er etablert enhetlig ledelse, er hele 73 prosent av disse statlig ansatte ledere (Arbeidsdepartementet 2010). Storbyer som Oslo, Bergen og Stavanger har alle valgt delt lederskap. 2 NAV-reformen er underlagt en omfattende evaluering, hvor prosesser og resultater står i fokus. 3 I tillegg har en ekspertgruppe nedsatt av Arbeidsdepartementet vært i sving (Arbeidsdepartementet 2010), og riksrevisjonen har med jevne mellomrom påpekt utfordringer den nye organisasjonen står overfor, nå senest med en undersøkelse om oppfølgingen av sykmeldte (Riksrevisjonen 2011). Undersøkelser gjennomført i arbeids- og velferdsforvaltningen høsten 2009 viser at faktorer som økning av kvantitative og kognitive krav overfor de ansatte, rollekonflikter og rolleuklarheter innen arbeidet i NAV, innvirker negativt på arbeidsmiljøet. Sykefraværet viser seg også å ha økt jevnt gjennom hele perioden , samt at brukertilfredsheten viser en jevn nedadgående tendens gjennom samme periode (Arbeidsdepartementet 2010). Arbeidstilsynet påpeker også i en tilsynsrapport klare brudd på arbeidsmiljøloven i et utvalg av lokale NAVkontorer. Arbeidsbelastningen for de ansatte fremstår her som for stor, og de ansatte har ikke tilstrekkelig medvirkningsmuligheter på egen arbeidsplass (Arbeidstilsynet 2009). I rapporten går det også fram at mange av de ansatte savner anerkjennelse for sin kompetanse/erfaring og sin arbeidsinnsats. Metode og data Metoden som er anvendt, er kvalitative intervjuer med 26 NAV-ansatte på 6 forskjellige NAV-kontorer i 3 kommuner i Rogaland. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden som en del av prosjektet HUSK-Stavanger sitt «Personvern i NAV». 4 8 S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

10 ARBEIDSMILJØET BLANT NAV- ANSATTE SETT I ET SOSIAL KAPITALPERSPEKTIV Intervjutemaene som ble tatt opp i samtalene med de ansatte for å belyse virksomhetens sosiale kapital, dreide seg om emner innenfor samarbeidsrelasjonelle og organisatoriske forhold. Av de 26 intervjupersonene var 12 ansatte i den kommunale delen av NAV, mens de 14 andre kom fra statlig side. Samtlige intervjuede hadde forholdsvis lang yrkeserfaring (mellom 2,5 og 40 år), mens de aller fleste hadde minimum 10 års ansiennitet. Etter avtale ble intervjuene tatt opp på bånd og siden transkribert for analyseformål. Analysen av empirien er konsentrert om tre spor: For det første handler det om å finne fram til hvordan de ansatte i NAV opplever sin nye arbeidshverdag. For det andre hvordan de opplever relasjonene til tidligere og nye ansatte i det nye NAV-kontoret. Og for det tredje hvordan de opplever relasjonen til sine ledere. Sammenbindende sosial kapital relasjoner mellom ansatte Et sentralt poeng ved opprettelsen av de lokale NAV-kontorene var å gi brukerne av sosialtrygd- og arbeidsmarkedstjenestene en felles innfallsport. De fleste lokale NAV-kontorer er organisert i to nivåer; et mottak (front) hvor brukerne henvender seg, og et såkalt «bakland» hvor den videre veiledningen og saksbehandlingen finner sted. Spesielt ansatte som arbeider i mottaket, kunne melde om en ny og vanskeligere arbeidshverdag, men også en rekke veiledere hadde fått nye og store arbeidsoppgaver. Begge sett aktører uttrykte frustrasjon over at de var tillagt oppgaver de følte at de ikke mestret. En person med 12 års erfaring fra kommunens sosialtjeneste sier: Front er jo der folk kommer. Så vi får spørsmål om absolutt alt, jeg forstår ikke spørsmålene engang. Vet ikke at temaet fins. (...) Fra å være ansatt på sosial til å stå og informere om pensjoner. Så skal du lese deg litt opp, men hvor mye rekker du å lese deg opp før noen kommer og spør om neste tema? Når det kommer noen av våre gode gamle fra sosial, blir jeg glad. Tilsvarende sier en person med over 30 års fartstid innen trygdeetaten følgende: Det er mange dyktige folk her på kontoret. Men de blir satt til å jobbe med ting de ikke kan. Så frustrasjonen er enorm. Det er synd å se, folk blir sykemeldte. Folk har lyst til å gjøre en jobb, men de blir satt til en jobb de rett og slett ikke mestrer. Det er stor slitasje. Flere av de ansatte vi intervjuet, kunne fortelle om vedvarende bekymring for egen og medarbeideres helsetilstand. Det ble pekt på at flere nære medarbeidere var blitt sykmeldte etter at de regelrett hadde brutt sammen på jobb. I nær forbindelse med manglende mestringsopplevelse, pekte nær samtlige S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

11 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE ansatte på mangelfull opplæring som et spesielt frustrasjonsmoment i arbeidshverdagen. Opplæringsmoduler er utarbeidet, men flere av de ansatte kommuniserte at opplæringen generelt hadde vært lagt opp for tidsmessig konsentrert, samt at innholdet i stor grad var av mer praktisk art, som for eksempel innføring i nye datasystemer. De ansatte hevdet samstemt at opplæringen hadde vært for intens, og at den i stor grad hadde hatt et for individuelt preg. Det ble pekt på at det ikke var anledning til å lære seg nye saker i en travel hverdag. Som en ansatt i statlig del av NAV uttalte det: Jeg har en slik mappe som jeg bruker til opplæring hos NAV. Men å gå og se på den og åpne den, det gjør jeg aldri. De ansatte ga også uttrykk for at de savnet en felles forståelse av sentrale aspekter ved NAV-kontorets virksomhet. Mange pekte på at det ikke eksisterte rutiner for hvordan man på kontoret skulle forholde seg til behandling av for eksempel sensitive opplysninger, det hersket sågar usikkerhet om hva sensitive opplysninger i realiteten er. Flere av respondentene var usikre på om NAV-etableringen hadde medført noen endring i arbeidsformer, eller om man fra ledelsens side forutsatte at gammel praksis skulle videreføres. I mangel av en felles forståelse og grunnet manglende rutiner ved sentrale deler av NAV-kontorets kjernevirksomhet kommuniserte de ansatte at de handlet som de alltid hadde gjort. En person som hadde jobbet i trygdeetaten i 12 år, sier det slik: Jeg tar med min egen måte å jobbe på. Jeg vet at det fungerer. Imidlertid fremholdt de ansatte gjennomgående at de stilte seg bak grunnideen i NAV-reformen. Problemet synes å være at implementeringen av reformen har gått alt for fort. De ansatte pekte også på at de fleste nære medarbeidere (primært ansatte innen samme del av NAV som «gamle» sosialtjenesten, trygdeetaten eller arbeidsmarkedsetaten) fremsto som svært støttende i hverdagen. Dersom de slet med en vrien sak, var det enkelt å tilnærme seg nære kolleger for hjelp og faglig støtte. Dette gjaldt både for de kommunalt ansatte og de statlig ansatte. En ansatt med ti års erfaring fra trygdeetaten oppsummerer relasjonen til sine nære kolleger slik: Vi passer på hverandre og deler. Det er viktig. Jeg kan det meste, og de fleste kommer og spør meg om ting og tang. Og så bruker jeg andre når det er noe nytt jeg lurer på. Oppsummert kan en si at arbeidshverdagen til de ansatte vi intervjuet, fremsto som særs krevende. Ny kompetanse skulle innlæres raskt, samtidig som man skulle betjene brukerne. Opplevelse av ikke å mestre disse nye arbeidsoppgavene 10 S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

12 ARBEIDSMILJØET BLANT NAV- ANSATTE SETT I ET SOSIAL KAPITALPERSPEKTIV blir således forsterket av manglende opplæring og fordi det ikke er etablert felles tverrsektoriell forståelse av sentrale deler av NAV-kontorets aktivitet. Dermed opplever de ansatte at de i stor grad er overlatt til seg selv i organisasjonskonteksten, med manglende mestring som resultat. For å bedre mestringsevnen ble så relasjoner til gamle kolleger reetablert. Dels for sosiale støtte, men også for faglig hjelp og veiledning. På en del av kontorene var det etablert fadderordninger hvor ansatte ved kontoret hadde et veiledningsansvar overfor andre. Brobyggende sosial kapital relasjoner mellom kommunalt og statlig ansatte Mens relasjonene mellom ansatte innen samme område av NAV (sosialetaten, trygdetaten og arbeidsmarkedsetaten) blir oppfattet som støttende og positive, viser intervjuene at det samme ikke er tilfelle når det gjelder relasjonene på tvers innen de lokale NAV-kontorene. Spesielt relasjonene mellom de kommunalt ansatte og de statlig ansatte medarbeiderne synes å fremstå som utfordrende. De fleste av informantene forteller at ansatte innen den gamle trygde- og arbeidsmarkedsetaten har helt forskjellige tankesett, arbeidsmåter og tilnærminger enn medarbeiderne som kommer fra kommunens sosialtjeneste. Flere av informantene forteller om til dels store vanskeligheter med å samarbeide med kolleger på tvers av tidligere etatsgrenser. De fleste kommunalt ansatte som nevner relasjonen til de statlige ansatte, trekker ofte fram ulikhet i praktisering av taushetsplikt og behandling av sensitive opplysninger som et spesielt område hvor forskjellene fremstår som store. Et eksempel på problematikken ble verbalisert av en ansatt i kommunal sektor. Jeg reagerer på når vi er ute i det vi kaller front. Der har vi to pulter. Der skal vi ta imot folk. Men det kan være stille, spesielt den første timen. Da er det mange som tar med seg papirer ut og jobber litt. Så kommer det kunder, så legger de bare papirene der. Det gjorde vi aldri på sosialkontoret (...) Jeg har sikkert bare lært det på sosialkontoret at du har bare ikke papirer der fremme på pulten i resepsjonen. (...) Men de som kommer fra trygd har en annen, ja, vi har sikker forskjellige kulturer. Tilsvarende uttalelser med motsatt fortegn er det mange av i intervjuene med de statsansatte. Gjennomgående stiller både ansatte fra den gamle trygdeetaten, men også fra arbeidsmarkedsetaten seg kritisk til sosialtjenestens arbeidsform med tanke på sensitive opplysninger. En med mange års erfaring fra arbeidsmarkedsetaten forteller: I starten diskuterte vi mye. Før gjaldt å få de ansatte ved sosialkontoret til å forstå at vi hadde behov for informasjon. De var ikke villig til å gi informasjon og vi ble irriterte. (...) Etter at vi fikk team, ble det litt bedre. S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

13 ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE De fleste kontorene har etablert en ordning med ulike team. Organiseringen av disse fremstår noe forskjellig fra kontor til kontor. Enkelte steder har man etablert felles team for ansatte i det såkalte mottaket (førstelinjen) og ett til to team for dem som arbeider i bakland. Andre har basert seg på tverrfaglige team hvor representanter for de tre opprinnelige etatene møtes til felles drøftinger, mens noen kontorer i større eller mindre grad har videreført møtestrukturer fra de opprinnelige etatene inn i det lokale kontoret. Sagt på en annen måte har de ulike kontorene etablert ulike strukturer som genererer ulike handlingsrom for samhandling og samarbeid mellom ansatte på tvers av opprinnelig etatstilknytning. Dette synes å påvirke relasjonen mellom de ulike aktørene innenfor de lokale kontorene vi undersøkte. En person med bred erfaring fra arbeidet innen trygdesystemet synes å føle seg noe fremmedgjort overfor de ulike møtene som holdes på kontoret hvor han arbeidet: Det er teammøter som avholdes og hvor det drøftes saker. Spesielt sosialsaker har jeg fått forståelsen av. Teamene er også organisert slik at sosial kan ha møter. De er ikke organisert på tvers. Men det forstår jeg da trygd er mer regelorientert. (...) Det går som regel av seg selv. Ved etableringen av felles NAV-kontor fikk hver enkelt ansatt med seg sine lønnsog arbeidsvilkår inn i det nye systemet. Generelt har statsansatte noe bedre arbeidsbetingelser enn de kommunalt ansatte. Flere av de kommunalt ansatte fremhevet i intervjusituasjonen at dette faktumet fremsto som en stor utfordring for samarbeidet på tvers i organisasjonen. En person med ti års fartstid i den kommunale sosialtjenesten, og som nå jobbet skulder ved skulder i publikumsmottaket sammen med kolleger fra statlig side, uttaler: Det blir mer og mer statlige oppgaver på oss kommunale. Så staten har egentlig mye gratis arbeidskraft. For vi gjør jo likt der vi står der nede ved siden av hverandre, dra gamle a-etat, trygd og sosialtjeneste.(...). Du står nede med dem og de har gjerne mer enn deg i lønn. Den kjennes. Det er ikke så kjekt. De venter mer av deg også. Andre kommunalt ansatt oppfatter de forskjellige arbeidsbetingelsene som direkte urettferdige. Dette dreier seg om ulike permisjonsordninger, det å kunne gå til lege og tannlege i arbeidstiden samt en ekstra fridag i forbindelse med jul og høytider. De kommunalt ansatte er underlagt arbeidstidsordninger som krever at de må avspasere der hvor de statlig ansatte slipper. De ulike arbeidstidsordningene blir av flere trukket fram som et problem for samhandlingen generelt på de ulike NAV-kontorene. Ulik arbeidstid resulterer blant annet i at kolleger spiser lunsj til ulik tid, noe flere peker på går ut over den uformelle samhandlingen på kontoret. 12 S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR ÅRGANG

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit Masteroppgave Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Av Eivind Ilje Tveit Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?»

Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?» Illustrasjon: www.regjeringen.no Kristin Nilsen Sven Ivar Skodjevåg Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?» Innhold Innledning...4 1. Sammendrag...6 2. NTL NAVs spørreundersøkelse...6 2.1 Oppsummering

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer