ÅRSMELDING FRA ARBEIDSUTVALGET (AU) 2012 / 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRA ARBEIDSUTVALGET (AU) 2012 / 2013"

Transkript

1 Faggruppe for FO-medlemmer i somatiske sykehus ÅRSMELDING FRA ARBEIDSUTVALGET (AU) 2012 / 2013 Møtevirksomhet AU har hatt tre møter i perioden, og det fjerde blir avholdt dagen før Landskonferansen i Bergen september. Vanligvis holder vi møtene i FO sine lokaler i Mariboesgt 13 i Oslo. Fra neste år har landsstyret vedtatt å redusere antall møter til tre. Referater fra AUmøtene ligger på FO sine nettsider, gå videre til Yrkesfag Faggrupper somatiske sykehus. Medlemmer i AU Marit Ingeborg Røssvåg, sosionom, leder Liv Doksrød, sosionom (valgt for perioden ) Sylvi Tømmerås Dybvik, sosionom (valgt for perioden ) Bente Svendsrud, vernepleier Anita Smelhus Hauger, sosionom Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN HF, Tromsø Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF St. Olavs Hospital HF Oslo Universitetssykehus, Ullevål Glittreklinikken Etter Kongressen i november 2010 ble det vedtatt nye vedtekter for Faggruppene. AU kan bestå av 5 medlemmer, og valget blir foretatt for Kongressperioden av Landsstyret i FO etter forslag fra faggruppen. Det er derfor ikke lenger formelt nødvendig med valgkomite, så den er avviklet. Kontaktpersoner i FO sentralt Vår administrative fagkonsulent har vært Allis Aresdatter, og vi har hatt jevn kontakt i løpet av året på epost, telefon, deltakelse på to møter og samarbeid om høringsuttalelser. Anny Skarstein har også deltatt i arbeidet. Tone Faugli overtok vervet som kontaktperson for politisk ledelse i 2012, og vi har hatt litt løpende kontakt i tillegg til deltakelse med innlegg på Landskonferansen i fjor. Fra høsten 2013 slutter/permitteres disse som kontaktpersoner for oss, og vi har fått Lars Semmerud som kontaktperson i politisk ledelse i seksjon for sosionomene. Vi er glad for at han har meldt seg på Landskonferansen i Bergen og representerer FO sentralt. Vi får også ny administrativ fagkonsulent.

2 Økonomi Landsstyret bevilget drift av tre møter og deltakelse på Landskonferansen med en dansk gjest for faggruppen. I tillegg ble det innvilget kr ,- til finansiering av Landskonferansen Reisen til konferansen i Danmark ble i år dekket av FO på rimeligste måte. Deltakelse på konferanser og møter Sylvi Tømmerås Dybvik reiste på det årlige seminaret til Dansk socialrådgiverforening på Fyn i mars Temaene var sosial ulikhet i helse (sundhet), ressursforløp og rehabiliteringsteam, og socialsykeplejerske ved hospitalet. Referat blir lagt ut på vår nettside. I år ønsker vi velkommen til to representanter for bestyrelsen derfra hit til vår Landskonferanse i Bergen. Det er minst 6. gang vi besøker hverandre, og det må vel dermed kalles en tradisjon. Faggruppen ved AU har deltatt på Jubileumskonferansen til FO-20 år den 19. juni I likhet med alle faggruppene hadde vi stand i fojaeen, og det var en fin dag med foredrag, kultur, boklansering og paneldebatt. Saker Autorisasjon Under Jubileumskonferansen stilte vi spørsmål til panelet med leder Mimmi Kvisvik om autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger er et viktig felt for FO, eller om det blir nedprioritert. Det ble svart at saken har versert helt siden 1970-tallet uten gjennomslag hos myndighetene, men at heller ingen andre sosialarbeidere i Europa har det. Saken er prioritert i det daglige politisk påvirkningsarbeidet fra FO, og blir flettet inn i de fleste høringsuttalelser. Spørsmålet har betydning for om vi blir oppfattet som helsepersonell, selv om FO har gjort en grundig avklaring i forhold til Helse- og Omsorgs Departementet, HOD om at vi er det. Reiseforskriften for barn som pårørende med alvorlig syk mor eller far FO sendte et brev til HOD i 2011 om at barn skal få dekket nødvendig reise tur/retur sykehus med ledsager og opphold minst ett døgn på hotell for å få informasjon om alvorlig syk mor eller far. Saken er tatt opp med HOD i samarbeidsmøter mellom FO ved Allis Aresdatter og departementet, men har ikke ført fram. Faggruppen ved leder tok derfor kontakt med leder i Barns Beste som alliansepartner i juni, og i august hadde vi et møte på UNN i Tromsø sammen med barneansvarlig for Regionalt helseforetak Nord RHF, jurist i Pasientreiser Nord og to barneansvarlige kreftsykepleiere. Resultatet av møtet er at alle barneansvarlige i RHF-ene jobbet sammen med BarnsBeste om et brev til Helse- og Omsorgsdepartementet med forslag om offentlig dekning av reise- og opphold for barna med ledsager. Det ble arbeidet med forslag til en ny tekst til lov og forskrift på møtet. Barns Beste laget også en web-reportasje på sine nettsider med intervju av kreftsykepleier og leder av faggruppa om behovet for offentlig dekning av formålet. Faggruppa vil be FO sentralt om en skriftlig støtteuttalelse til HOD, og også nye møter mellom HOD, FO og Barns Beste. Se

3 Risiko for nedskjæringer av sosionomstillinger i 2013 I oktober 2012 kom det forslag fra hovedledelsen ved St. Olav HF om et nytt forbedringsprogram for prioriteringer innen Helseforetaket, og vi tolket det som risiko for nedskjæringer av stillinger. Det bygget på Samhandlingsreformen, og et mer effektivt helsevesen, slik at sosionomer på sykehusene ikke skulle bistå pasienter og pårørende i å få oppfylt rettigheter fra NAV eller kommunale tjenester. Det skulle også være en ulempe at det blir skapt urealistiske forventninger. NAV og kommunene burde ha direkte ansvar for pasienter i sykehuset i et godt samarbeid istedenfor at sykehussosionomer gjør vurderinger som formidles til dem. Faggruppa laget et skriv om vår rolle og funksjon, der vi mente at vi har kompetanse både om medisinske forhold, og om rettigheter og velferdsordninger. Denne kunnskapen er det også nødvendig å formidle i møter, telefoner og tilleggsskriv. Det kom også forslag om reduserte stillinger ved Haukeland HF. Også her ble det koblet til Samhandlingsreformen. Begge sykehusene utarbeidet skriv lokalt fra faglederne og tillitsvalgte, og stillingene begge steder ble opprettholdt. Det var derfor ikke nødvendig å sende vårt skriv, men det kan brukes ved forslag om nedskjæringer av stillinger andre steder. FO sentralt ble informert. Samhandlingsreformen Vi har fått informasjon om denne av fagkonsulent Allis Aresdatter ut fra samarbeidsmøter med HOD. Hovedtrenden er at pasientene er sykere når de blir utskrevet fra sykehusene, så kommunene har fokusert på å ansette sykepleier som helsehjelp for å oppfylle nødvendige samarbeidsavtaler mellom HF og kommunene. Intensjonen om styrket habilitering/rehabilitering og forebyggende arbeid har blitt nedprioritert. Få kommuner og bydeler har ansatt sosionomer i rehabiliteringsteamene med tilsvarende oppgaver som på sykehus, men det varierer mye hvordan sosialfaglig arbeid lokalt fungerer. Det er også lite sosionomer på lokalsykehus, noe som er beklagelig. Faggruppen mener også at det er økt behov for kommunalt sosialfaglig velferds-, støtte- og koordineringsarbeid rundt fastlegene, f.eks råd og veiledning fra NAV, og støttesamtaler ved alvorlig og kronisk sykdom, i tillegg til sosialfaglig kompetanse på sykehusene. Faggruppa bygger på avklaringen som Helsedirektoratet har gitt om ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Vi oppfordrer sosialarbeidere til å søke på profesjonsnøytrale stillinger i kommunene. Leder i faggruppa fikk hospitere på NAV Sagene og rehabilitering i 3 dager i regi av UNN HF. Det var mye interessant sosialt arbeid i bydelen, og også en glede å møte sosionom i kommunalt rehabiliteringsteam og koordinerende enhet som jobber mye likt som oss på sykehus. Samarbeidsmøter med Kreftforeningen og Personskadeforbundet var også nyttige. Det er skrevet en rapport fra hospiteringen. Høringsuttalelser til FO sentralt Kreft Faggruppen laget et utkast som ble brukt da fagkonsulent Allis Aresdatter skrev høringsuttalelse om forslag til nasjonal strategi på kreftområdet Sosionom er ikke nevnt som yrkesgruppe, og vår kompetanse innenfor velferdsordninger og støttesamtaler med pasienter og pårørende ble derfor beskrevet i høringsuttalelsen. Hjelp til å bearbeide følelser, løse praktiske problemer, tilrettelegge en ny hverdag, og informasjon, råd og veiledning i forhold til rettigheter og velferdsordninger er vesentlige oppgaver. Bearbeiding av sorg og krise, ivaretakelse av familie og sosiale nettverk, og informasjon til barn som har

4 en syk mor eller far er i fokus. Helsepedagogikk og informasjon om velferdsordninger i Lærings- og mestringssentra (LMS), Ambulant rehabiliteringsteam (ART) og arbeidsrettet rehabilitering, og behov for bedre dekning av tannhelsetjenesten ble også beskrevet. FO mener også at sosionom har en plass i palliative team, og har god kompetanse som koordinator. Kompetanse Helse Nord har utgitt en rapport om nødvendig helsefaglig kompetanse uten å nevne sosionom. Faggruppen leverte derfor bidrag til en høringsuttalelse med beskrivelse av vår praksis og kompetanse. Pårørendeomsorg Det kom i 2012 forslag om å fjerne hjelpestønaden og innføre en kommunal omsorgsstønad til dem som har rett til pleie- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgsloven. Dette oppfattet vi som et dårlige tilbud enn NAV gir i dag, så vi motsatte oss forslaget. Det ble også trukket tilbake. Kontaktperson eller koordinator Det har kommet forslag fra Helse- og Omsorgsdepartementet om at kontaktpersonen for pasienter i sykehus ikke lenger trenger å være lege, men kan være annet helsepersonell. FO mener at sosialfaglig personell kan være kontaktperson i sammensatte komplekse saker, f.eks. overfor marginaliserte grupper, der det faller naturlig å ha en sørge-for-funksjon, og grunnbemanningen er god. HOD ønsker høringsuttalelse om dette innen , og Faggruppen tok initiativ til en pressemelding fra FO i sommer i forbindelse med et oppslag i pressen. Levekår for psykisk utviklingshemmede Vernepleier i AU kom med innspill til høring om dette temaet fra habiliteringen ved Ullevål. Polikliniske takster i somatiske sykehus Saken har vært drøftet på AU-møter, der vi hadde en gjennomgang av forskriften, og kartlegging av hvordan takster funger innen helsevernet. I somatisk helsetjeneste er det lege, tannlege, psykolog, sykepleier, jordmor og audiograf som gir rett til slike takster, men innen rus- og psykiatri utløses takst uavhengig av profesjon. Med kortere liggetid på sykehus og få sosionomstillinger på lokalsykehus, vil det være et behov for poliklinisk oppfølging. Det blir gitt slike tjenester i dag også, men gratis. En fordel med poliklinisk takst er derfor at Helseforetaket tjener på å ansette sosialfaglig personell, men en ulempe er at pasienter må betale egenandel. I sommer sendte faggruppen brev til FO sentralt om å vurdere saken, og fagkonsulent arbeider med en sak for politisk ledelse. NCMP prosedyrekoder Det er ulik praksis når det gjelder bruk av koder. Det kom nye koder fra , men flere sykehus har brukt koder i to år. Andre bruker dem ikke. De generer så langt ikke inntekt til sykehuset, men kan bidra til å synliggjøre arbeidet. Leder i faggruppen har en oversikt over noen koder som brukes mye innenfor habilitering/rehabilitering og psykiatri, men alle koder må tilpasses driften lokalt. De bør være spesifikke i forhold til sosialfaglig funksjon. Vi er også skeptiske til omfattende tidsbruk i forbindelse med koding.

5 Nytt fra helseforetakene AU rapporterer fra sin region på hvert møte. Det har også kommet noen henvendelser fra medlemmer, som vi setter stor pris på. Pleiepenger i livets sluttfase har vært diskutert. Skjemaet har vært drøftet, og også at mange pårørende synes det er et problem at de mister stønaden noen dager innimellom når den syke er kortvarig innlagt. Koder, takster, rolle og funksjon, samhandling og nedskjæringer av stillinger har vært temaer fra medlemmer. Sosialfaglige stillinger i HF AU ajourfører liste over antall sosialfaglige stillinger i de ulike Helseforetakene, med navn på kontaktpersoner, adresse, telefon og epost. Det er registrert 224 stillinger, med noe usikkerhet om noen kan tilhøre andre faggrupper. Listen er lagt ut på våre hjemmesider. Vi har som mål å ajourføre den i forbindelse med hver Landskonferanse. Faggruppen har ikke kapasitet til å lage og ajourføre epostliste for alle medlemmene, så det måtte i så fall vært en oppgave for sekretariatet i FO sentralt hvis tid og rom for det. Tromsø, Marit Ingeborg Røssvåg Leder

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS FORORD Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999. I lovens

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer