Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010"

Transkript

1 LØSEMIDDELSKADER Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010 INNLEDNING Omkring norske arbeidstakere eksponeres daglig for organiske løsemidler i arbeidet. Slik eksponering kan føre til alvorlige skader, først og fremst på sentralnervesystemet. Symptomene er lite spesifikke og mistolkes ofte, slik at det kan gå mange år fra plagene melder seg til sammenhengen med yrkesmessig eksponering blir erkjent. I denne perioden kan skadene ha blitt irreversible. Det er derfor om å gjøre å øke kunnskapen om løsemiddelskadene, både blant helsepersonell og blant eksponerte arbeidstakergrupper. Løsemiddelskadene ble erkjent som et problem i Norge i l983/ -84. Midt på 1980-tallet ble det registrert mellom 150 og 200 nye tilfeller av varige hjerneskader hvert år. Gjennom tallet ble det registrert i underkant av 100 tilfeller årlig, mens tallet har vært ca 30 i perioden På tross av en betydelig innsats for å bedre arbeidsforhold og øke kunnskapene om disse skadene, henvises stadig pasienter til arbeidsmedisinsk utredning. En gledelig utvikling har vært at de aller fleste har mildere skader ved henvisningstidspunktet nå enn tidligere, men det stiller økte krav til den diagnostiske prosessen. ORGANISKE LØSEMIDLER Løsemidler er flytende stoffer som løser opp faste stoffer. De kan være uorganiske, f.eks. vann, syrer og lut, eller organiske. I næringslivet anvendes løsemidler i stor utstrekning fordi de løser opp fett og fettlignende stoffer somikke løses av vann, og de brukes bl.a. til alle former for reingjøring. Mange kjemiske klasser er representert; alkoholer, estere, etere, ketoner, acetater og benzenderivater er blant de vanligste. White spirit, xylen, etanol, aceton og trikloretylen, er eksempler på velkjente og mye brukte løsemidler. Produktene som er i bruk, er som oftest en blanding av ulike enkeltstoffer, med til dels ulike tekniske og medisinske effekter. EKSPONERING Eksponerte arbeidstakere er spredt over mange bransjer; malere, lakkerere av alle slag, trykkeriarbeidere, laboranter, golvleggere og plastbåtarbeidere, er blant dem som er utsatt for størst helserisiko. Det er spesielt de som sprøyter løsemiddelholdige produkter som har stor risiko. Hvor mange av de som arbeider under potensielt helseskadelig forhold

2 er ikke kjent. Løsemidlene fordamper ved vanlig romtemperatur. Aceton og diklormetan fordamper raskt, white spirit langsomt, men om ventilasjonen er dårlig, kan det i løpet av minutter bli snakk om konsentrasjoner som kan være skadelige, uansett hvilke stoffer som brukes. Opptak i kroppen skjer hovedsaklig ved innånding av damp eller aerosol (dråper), men endel løsemidler kan også trenge gjennom intakt hud og føre til forgiftning. SYKDOMSBILDET Skadene på sentralnervesystemet er de alvorligste. De mest karakteristiske symptomene i starten er hodepine, svimmelhet, kvalme og trøtthet. Generelt økt trøttbarhet for så vel fysiske som psykiske belastninger, irritabilitet og dysfori utvikler seg gradvis og er tegn på mer alvorlig skade. Sykdommen arter seg som et langsomt progredierende, nevrastenisk syndrom. De første årene har plagene klar relasjon til arbeidet, med bedring i helger og ferier. Om eksponeringen opphører på dette stadiet, vil en kunne regne med full restitusjon. I motsatt fall vil plagene bli kroniske, i den forstand at de fleste nevrasteniske symptomene persisterer, selv om eksponeringen opphører. Spesielt hukommelsessvikt (spes. nærhukommelse) og konsentrasjonsvansker er tegn på at skaden kan ha blitt irreversibel. Sykdommen vil i det enkelte tilfellet være preget av den premorbide personligheten og av den foreliggende sosiale situasjonen. Mekanismene bak skaden er i stor grad ukjent, men fordi løsemidlene har affinitet til fettvev og lipoide strukturer, kan skadene kanskje skyldes forstyrrelse av membranfunksjoner. Alle organiske løsemidler kan skade sentralnervesystemet. Enkelte løsemidler som n-heksan og metyl-n-butylketon (MnBK) kan gi klinisk polynevropati. Med nevrofysiologiske metoder kan en finne milde polynevropatitegn etter langvarig eksponering for mange organiske løsemidler, men uten at det gir symptomer. Ellers er lever og nyrer målorganer, og det er påvist forstyrrelser i en rekke andre organsystemer. Løsemidler kan ha fosterskadelig effekt. Gravide bør derfor unngå løsemiddeleksponering så langt råd er. Det kan ikke angis noen sikker nedre grense for eksponering i forhold til denne effekten, men kun sporadisk eksponering eller mere kontinuerlig eksponering på 10% av administrativ norm (se Arbeidstilsynet bestillings nr 361) kan være en rettesnor i vurderingen. Enkelte løsemidler har kreftframkallende effekt. Dette er

3 klart vist for benzen og gjelder muligens for noen andre som trikloretylen og styren. De vanligste brukte løsemidlene medfører ingen kreftrisiko. Kontakt mellom løsemidler og hud skader huden ved at den blir tørr og dermed mer mottakelig for alle typer skader. Kontakteksem er vanlig i eksponerte grupper, spesielt på hendene. Disse kontakteksemene er praktisk talt aldri allergiske. FORLØP Typisk utvikler skadene seg gradvis gjennom flere år. Det er sjelden mulig å angi noe sikkert årstall for når plagene startet fordi akutte plager og kroniske plager går over i hverandre mens folk ennå er i arbeid. Hjerneskader kan likevel en sjelden gang oppstå selv hos pasienten som ikke kan fortelle om særlig betydelige akuttplager i arbeidet. De aller fleste har vært intoksikert flere ganger, med kvalme, eventuelt oppkast, svimmelhet, rusfornemmelse, hodepine og kanskje episoder med nærbesvimelse. Hukommelsessvikt og konsentrasjonsvansker er tegn på forstyrrelser som i stor grad vil vedvare, selv om eksponeringen opphører. På dette stadiet kan en ikke vente egentlig bedring, sjøl om pasientene i ulik grad tilpasser seg sine skader. Etter at eksponeringen er slutt vil tilstanden ikke progrediere. UTREDNING - DIAGNOSE Løsemiddelbetinget hjerneskade er aktuell differensialdiagnose hos arbeidstakere fra håndverk og industri som presenterer et nevrastenisk syndrom. Andre kan være eksponert gjennom hobbyvirksomhet (lakkering, modellbygging etc.). Det kan være klokt å utrede graden av løsemiddeleksponering hos alle med slike plager, også kvinner. Norske løsemiddelpasienter er stort sett menn; ikke fordi kvinner er spesielt beskyttet, det finnes tvert i mot holdepunkter for at kvinner kan være mer mottakelige, men fordi eksponeringen er størst i typiske mannsyrker. Det er uråd å gi noen klar grense for tilstrekkelig eksponering, folk er ulikt mottakelige. Det er likevel sjelden å se klare, varige skader hos personer med mindre enn 10 års daglig, relativt betydelig, eksponering. Jobber med særlig intens eksponering kan likevel føre til skader etter kortere tid. Det er viktig å få fram plagenes relasjon til arbeidet. De første åra forsvinner plagene raskt etter arbeidet. Restituering tar lengre og lengre tid etter hvert. En

4 løsemiddelarbeider som synes at mandag morgen er den beste morgenen i hele uka er i faresonen! Om plagene bedres etter et par ukers sykemelding, bør mistanken skjerpes. Den mest sensitive metoden for å stille diagnosen encefalopati er nevropsykologisk utredning, utført av psykolog med spesialkompetanse. Ved mistanke om hjerneskade bør det også utføres nevrologisk undersøkelse med EEG. Den nevrologiske undersøkelsen gir sjelden klare funn (fokale utfall hører ikke med i bildet av en løsemiddelbetinget hjerneskade), men er viktig av differensialdiagnostiske hensyn. En nevrofysiologisk undersøkelse kan avdekke lettere polynevropatitegn, også om pasienten ikke har kliniske symptomer. MRI-scanning (heller enn CT-)av hjernen gir sjelden positive funn, men bør gjøres på alle hvor en mistenker en organisk hjerneskade. Seint i forløpet kan en eventuelt finne en diffus atrofi, men som oftest er funnene normale. Differensialdiagnostisk bør en tenke på anemi, hypothyreose, tumor cerebri, parkinsonisme, presenil demens, post-traumatisk tilstand, hypertensiv encefalopati, nattlig apnoe, depresjon og alkoholmisbruk. Den beskrevne diagnostiske utredningen skal gi svar på om det foreligger påvisbare organiske forandringer. Den etiologiske diagnosen "løsemiddelbetinget hjerneskade" stilles på grunnlag av sykehistorie, yrkesanamnese og differensialdiagnostikk. BEHANDLING Lidelsen er ikke tilgjengelig for kurativ behandling. I Danmark og Sverige har det vært forsøkt med omfattende behandlingsopplegg. Disse har kunnet vise en viss bedring så lenge behandlingen har pågått, men bedringen har forsvunnet etter en tid uten behandling. Videre eksponering for hjernetoksiske stoffer bør unngås, spesielt bør pasientene være forsiktige med alkohol. Det er sjelden noe problem for de fleste tåler alkohol svært dårlig. Pasienter med klare skader er arbeidsuføre og har rett på uføretrygd etter Folketrygdens særregler for yrkesskader og etter lov om yrkesskadeerstatning. Til sammen skal disse rettighetene sikre pasientene tilsvarende økonomi som de ville ha hatt om de ikke hadde blitt påført sin yrkesskade/yrkessykdom. Ved beskjedne forandringer hos yngre (< 50 år?) pasienter uten muligheter for annet arbeid, vil det likevel, kanskje, kunne forsvares å la pasienten fortsette i sitt arbeid, under forutsetning av at arbeidsplassen gjennomgår en omfattende yrkeshygienisk revisjon.

5 I praksis er dette en vanskelig avveining hvor det ikke kan gis klare retningslinjer. Avgjørelsen ville vært enklere om en hadde visst hvilket eksponeringsnivå det var forsvarlig å sende pasienten tilbake til. Kunnskapen på dette feltet er mangelfull, men det synes å være slik at eksponering, som vi inn til nylig så på som harmløs, i virkeligheten kan gi varige skader. Samtidig er en blitt mer oppmerksom på de negative effektene som arbeidsledighet har på folks helse, slik at avgjørelsen ikke er blitt lettere. Pasientene vil ha rett på yrkesskadeerstatning sjøl om de fortsetter i arbeid. FOREBYGGENDE ARBEID Hver pasient er en kilde til kunnskap som kan komme det forebyggende arbeidet til gode. Det kan være behov for forbedringer på den enkelte pasients arbeidsplass og på liknende arbeidsplasser andre steder. Generelt gjelder følgende punkter for arbeidet med å redusere kjemisk (ikke bare løsemiddelbetinget) helserisiko, i prioritert rekkefølge: 1. Substitusjon (bytt ut et farlig stoff med et mindre farlig stoff) 2. Reduser fordampningen(eller støvproduksjonen osv.) Kan åpne prosesser lukkes? 3. Bedre ventilasjon (Avsug ved kilden er bedre enn allmennventilasjon.) 4. Bruk av personlig verneutstyr. Det siste punktet kan en gripe til dersom de foregående tre ikke gir god nok effekt. Spesielt for åndedrettsvern gjelder det at slikt utstyr skal være et unntak. Filtermasker som er gode å arbeide med er ikke effektive! (Luft suges ikke gjennom filteret, men via utettheter mellom hud og maskekropp). Trykkluftmasker gir best beskyttelse og skal alltid brukes dersom løsemiddeholdige produkter sprøytes. En undersøkelse av personer som ble meldt til Arbeidstilsynet på grunn av løsemiddelskade i , viste at risikoen for skade var størst i bransjer hvor slik sprøyting forekom. Det dreier seg særlig om bil-, skips og andre industrilakkerere og om personer i plastbåtindustrien. Om en sammenlikner med en undersøkelse fra slutten av 1980-tallet var risikoen for billakkerere blitt vesentlig mindre enn den var. Det skyldes først og fremst at billakkeringsbransjen har tatt problemet på alvor og i mange år arbeidet systematisk og målrettet for å løse problemene. Det er blitt lagt vekt på produktutvikling, arbeidsprosedyrer og yrkeshygieniske tiltak. En tilsvarende bedring synes ikke å ha skjedd i de andre nevnte bransjene. Dette taler for at skal en oppnå forbedring på bransjenivå, og ikke bare på enkelte arbeidsplasser/i enkelte bedrifter, må bransjen som helhet arbeide mot samme mål, og en må tåle at resultatene først viser seg etter mange års innsats.

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås.

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. Best.nr. 470 Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. 2 Løsemidler er stoffer som løser opp andre stoffer og fordamper. Løsemidler benyttes i de fleste bransjer. Vi regner i dag med at rundt 200

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Praktiske leveregler ved multippel sklerose Praktiske leveregler ved multippel sklerose Rune Midgard Overlege dr. med. Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose April 2003 Innholdsfortegnelse BØR JEG LÆRE MER OM MS? 4 HVA BØR ANDRE VITE

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer