Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1

2 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forsidefoto: Dagny Faksvåg Haugen 2

3 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Sammendrag Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) er et ressurssenter for alle som arbeider med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i vår region. Senterets målsetting er å fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et helhetlig menneskesyn og gode fagkunnskaper. Kompetansesenteret hadde i årsverk fordelt på 21 ansatte. Seks ansatte arbeider i den sentrale enheten på Haukeland universitetssjukehus, de øvrige er deltidsansatte som ellers arbeider med lindrende behandling i sykehus og kommuner i regionen. Nettverksarbeid En viktig satsting for kompetansesenteret er nettverk av ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling med deltakere fra alle kommuner og sykehus i regionen. Flere høyskoler, Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland deltar også i samarbeidet. Nettverkene omfatter sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, i alt ca 530 personer fordelt på 23 lokale nettverksgrupper. Målet med nettverk er kompetanseheving og samhandling slik at pasienter og pårørende opplever trygghet og får tjenester av god kvalitet. Undervisning, rådgivning og formidling Senteret har stor undervisningsvirksomhet, både gjennom nettverkene og på universitet og høyskoler, kurs og konferanser. I 2014 hadde vi 312 undervisningstimer i kompetansenettverkene og 229 timer utenom nettverkene, for i alt ca 6000 deltakere. Senterets nettsider er i 2014 blitt tilrettelagt for nettbrett og smarttelefoner. Nettsidene er blant Helse Bergens best besøkte. Særlig har sidene om nettverk og om symptomlindring til døende mange treff. Det er stor etterspørsel etter brosjyremateriell fra senteret. I samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har kompetansesenteret en egen sykepleier ansatt som nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway, en plan for lindring i livets siste dager. Denne planen brukes i ca 350 virksomheter over hele landet. Nettverkskoordinator gir ut nyhetsbrev og gir opplæring og støtte til de som bruker planen. Kompetansesenterets kontor i Bergen besvarte i løpende henvendelser; 820 av disse ble besvart av nettverkskoordinator. Forskning og fagutvkling Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av regionale og nasjonale planer og retningslinjer. Også i 2014 har ansatte deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og har bidratt i utarbeidelsen av rapporter, retningslinjer og veiledere. De senere år har senteret satset mer og mer på forskning, og styringsgruppen for senteret har vedtatt en femårig forskningsstrategi. I 2014 har vi deltatt i både regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Sammen med kompetansesenteret i Helse Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU søkte vi midler til et stort, flerregionalt prosjekt om bedre lindrende behandling til kreftpasienter. Dette prosjektet vil bli en hovedsatsing i forskningen fremover. Overlege Katrin Sigurdardottir disputerte i desember 2014 for ph.d.-graden med avhandlingen Clinical research in end-of-life cancer care. 3

4 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Om kompetansesenteret Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) skal fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et helhetlig menneskesyn og gode fagkunnskaper. Dette skal skje gjennom å fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivåer, fremme forskning og fagutvikling, fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud, fremme etisk refleksjon og øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt. Arbeidet i KLB skal være preget av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement. KLB ble opprettet i 2001 over Nasjonal kreftplan, og er fra 2004 videreført som en integrert del av den ordinære virksomheten i Helse Vest. Senteret har følgende hovedoppgaver: 1. Undervisning og opplæring, både overfor sykehus og kommunehelsetjenesten 2. Forskning og fagutvikling 3. Pådriver og koordinator for en prosess som fører til bedre kompetanse i lindrende behandling i regionen. Undervisning og formidling KLB har hatt et aktivt år hva angår kompetansespredning. Undervisningen i 2014 fordeler seg på undervisning i de regionale kompetansenettverkene og andre typer oppdrag. Undervisning Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell 26 timer Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell 17 timer Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell 10 timer Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell 6 timer Egen region: Videreutdanning av helsepersonell 50 timer Egen region: Etterutdanning av helsepersonell 429 timer Egen region: Utdanning av annet personell 3 timer I nettverkene av ressurssykepleiere, -fysioterapeuter og -ergoterapeuter er det gjennomført i alt 312 undervisningstimer, fordelt på 53 lokale nettverksgruppemøter, 4 felles fagdager og 4 introduksjonskurs for nye ressurspersoner. I to av de fire nettverkene er det gjennomført et undervisningsopplegg i nærværskompetanse og åndelig omsorg, som har vært et av fokusområdene for Denne undervisningen er evaluert gjennom en spørreundersøkelse. I tillegg til kompetansehevingen i nettverkene hadde KLB i undervisningsoppdrag. 73 av disse er utført av ansatte i den sentrale enheten på Haukeland universitetssjukehus og 66 av regionale medarbeidere. Det er undervist 229 timer for til sammen 5500 personer. I tillegg til helsepersonell er det gitt undervisning til kirkelig ansatte (prester og diakoner). 4

5 Kurs, undervisning og veiledning i Helseregion Vest: Undervisning i følgende kommuner: Askøy, Bergen, Karmøy, Kvinnherad, Lindås, Osterøy, Sokndal, Stavanger, Sund og Tysvær Palliative fagdager, to kurs a 2 dager og ett kurs a 3 dager, i samarbeid med Palliativt team, Helse Bergen og Sunniva senter Introduksjonskurs for nye ressurspersoner i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, 4 dagskurs Grunnkurs i palliasjon for turnusleger og traineesykepleiere, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus, tre kurs a 4 timer Avansert symptomlindring, 2 dagers kurs for sykepleiere med videreutdanning Foredrag på erfaringskonferanse for prosjektet Åndelig/eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Foredrag på erfaringskonferanse for interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon for Stavanger-regionen Fagdag/fellessamling for Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, fire dagssamlinger Innlegg på Nefroseksjonens fagdag, Haukeland universitetssjukehus Workshop i formidling for driftsgruppen i nettverket i Helse Bergen foretaksområde Månedlig veiledning av gruppe av ressurssykepleiere og for pleiergruppe på lindrende enhet Undervisning og formidling for flere regioner, nasjonalt og internasjonalt: Palliativ medisin i allmennmedisin. 2 dagers emnekurs i Legers videre- og etterutdanning Arrangør av modul 4, Nordic Specialist Course in Palliative Medicine, ukeskurs Foredrag om palliativ kirurgi på Nordic postgraduate course in colorectal surgery, Århus Medarrangør av nasjonalt 3-dagers kurs Fysioterapi i palliasjon, Bergen Foredrag og diverse posterpresentasjoner på Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt Workshop, 1. internasjonale konferanse for International Collaborative for Best Care for the Dying Person, Lund Sverige Foredrag om palliativ kirurgi på Onkologisk Forum Foredrag på temadag i Helsedirektoratet i forbindelse med ny veileder for fysioterapi til kreftpasienter Innlegg på årlig nettverksseminar for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Foredrag og erfaringsformidling for Fagnettverk i kreftrehabilitering, Helse Midt-Norge Undervisning om LCP i Palliasjonsforum, videooverført undervisning i kreft og lindrende behandling i Helseregion Sør-Øst Nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway KLB har et spesielt ansvar for kompetansespredning knyttet til behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase. Sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland har vi i nesten 2 1/2 år hatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway (LCP). Nettverkskoordinator gir støtte til brukersteder og samarbeider med kontaktpersoner over hele landet. Prosjektet har vært organisert med en nasjonal arbeidsgruppe og referansegruppe, og er tilknyttet International Collaborative for Best Care for the Dying Person. I november 2014 arrangerte denne internasjonale gruppen sitt årlige møte i Lund i Sverige, kombinert med sin første konferanse. Koordinator har sendt ut to utgaver av LCP-nyhetsbrev til alle kontaktpersoner, nettsidene er oppdatert og hun har deltatt på regionale LCP-fagdager flere steder i landet. Det er også arrangert regional LCP-fagdag i Helseregion Vest 5

6 Per november 2014 var det registrert 340 brukersteder for LCP i Norge, hvorav 53 var nye registreringer det siste året. Brukerstedene er fordelt på 18 fylker og 106 kommuner. Nettsider og informasjonsmateriell Alle Helse Bergens nettsider ble lagt om i 2014, med tilrettelegging for nettbrett og smarttelefoner. Også etter omleggingen er KLBs nettsider blant foretakets best besøkte (nr 5 på statistikken). Særlig har sidene om nettverk, LCP og symptomlindring til døende mange treff. Det er stor etterspørsel etter etterlattemappene til sykehus og kommuner. World Hospice and Palliative Care Day ble markert med stand på kjøpesenter i Bergen første lørdag i oktober. Informasjon om nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling er vist på flatscreen på en del legekontor i Sogn og Fjordane. Råd og veiledning KLBs ansatte blir jevnlig kontaktet for råd og veiledning. Sentral enhet registrerte i løpende henvendelser. I tillegg besvarte nettverkskoordinator for LCP 820 henvendelser, hovedsakelig per e-post. Forskning og fagutvikling KLB har i 2014 arbeidet for å styrke forskningsinnsatsen. Senterets styringsgruppe har vedtatt en femårig, overordnet forskningsstrategi for senteret. Tilknytningen til Universitetet i Bergen er betydelig styrket ved at senterets leder fra og med 2015 har fått et adjungert professorat i palliativ medisin. I 2014 har KLB deltatt i både regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi samarbeider i flere prosjekter med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU. I 2014 har vi sendt inn en felles søknad til et flerregionalt prosjekt under HELSEFORSK. Vi har i 2014 fått en tettere tilknytning til International Collaborative for Best Care for the Dying Person og er partner i to EU-søknader sammen med dette nettverket. Nasjonalt er vi fortsatt tilknyttet forskningsnettverk for palliativ kardiologi og for livets slutt i sykehjem. Forskningsprosjekter Development of a computerised body map for pain assessment in cancer patients Prosjektleder Stein Kaasa, NTNU Prosjektperiode: Deltakende helseregioner: HV HMN Pilot-testing the EAPC basic dataset Prosjektleder Katrin Ruth Sigurdardottir, NTNU Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HSØ HMN IMPACT - Implementation of quality indicators in palliative care study Prosjektleder Yvonne Engels, Internasjonal institusjon Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HMN 6

7 European Palliative Care Cancer Symptom Study Prosjektleder Marianne Jensen Hjermstad, NTNU og OUS Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HSØ HMN Evaluering av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Ketamin som adjuvans til morfin ved kreftsmerte Prosjektleder Rae F Bell, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Andre prosjekter Åndelig/eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Prosjektleder Mette Austrheim, Tysvær kommune Prosjektperiode: Nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway Prosjektleder Åslaug Brænde, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland Prosjektperiode: Nasjonal kartlegging av palliative tiltak Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen Prosjektperiode: 2014 Opplevelsen av å være utdanningskandidat til Kompetanseområde palliativ medisin Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen Prosjektperiode: 2014 Utvikling av retningslinjer Flere ansatte i KLB var i 2014 med på oppdateringen av de nasjonale handlingsprogrammene under kreftstrategien. Tone-Lise Frantzen har vært medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe som har utarbeidet veileder for fysioterapi ved kreft. Sebastian von Hofacker har vært med i utvalget som har revidert Legeforeningens retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Arbeid for "evidence based medicine" Rae F. Bell er en av redaktørene i Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care Collaborative Review Group, samt medlem av ACTINPAIN Writing Group for klinisk metodologi i International Association for the Study of Pain. 7

8 Katrin Sigurdardottir har ledet arbeidet i forhold til EAPC basic dataset, som nå er klart til å pilot-testes. Sebastian von Hofacker har i 2014 vært ekstern fagfelle for Kunnskapssenterets rapport Livets sluttfase om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. Registerfunksjoner KLB er hovedansvarlig for driften av PallReg, et åpent, nasjonalt, web-basert register over palliative virksomheter. I løpet av året er det lansert en ny, oppdatert og mer brukervennlig løsning for registeret. Anvendte kvalitetsverktøy Individuell plan til bruk i palliasjon, 2008 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Helsedirektoratet 2009, revidert 2013 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2007, revidert 2013 Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase, Helsebiblioteket 2010 Symptomlindring i livets sluttfase, med tilhørende medikamentskrin, 2008, revidert 2014 Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende (Liverpool Care Pathway), 2009 Symptomlindring hos barn i livets sluttfase, med tilhørende medikamentskrin, 2012, revidert 2014 Publikasjoner Avlagt doktorgrad Katrin Ruth Sigurdardottir, ph.d. Avhandlingens tittel: Clinical research in end-of-life cancer care Disputert: Desember 2014 Hovedveileder: Dagny Faksvåg Haugen Vitenskapelige artikler Sigurdardottir KR, Oldervoll L, Hjermstad MJ, Kaasa S, Knudsen AK, Løhre ET, Loge JH, Haugen DF. How are palliative care cancer populations characterized in randomized controlled trials? A literature review. J Pain Symptom Manage 2014; 47: Sigurdardottir KR, Kaasa S, Rosland JH, Bausewein C, Radbruch L, Haugen DF, on behalf of PRISMA. The European Association for Palliative Care basic dataset to describe a palliative care cancer population: Results from an international Delphi process. Palliat Med 2014; 28: Jaatun EAA, Hjermstad MJ, Gundersen OE, Oldervoll L, Kaasa S, Haugen DF, on behalf of the European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Development and testing of a computerized pain body map in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2014; 47: Janberidze E, Hjermstad MJ, Haugen DF, Sigurdardottir KR, Løhre ET, Lie HC, Loge JH, Kaasa S, Knudsen AK, EURO IMPACT. How are patient populations characterized in studies investigating depression in advanced cancer? Results from a systematic literature review. J Pain Symptom Manage 2014; 48:

9 Straube C, Derry S, Jackson KC, Wiffen PJ, Bell RF, Strassels S, Straube S. Codeine, alone and with paracetamol (acetaminophen), for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9:CD Bell RF, Jaksch W, Kalso EA. Interpreting the evidence: reply to Spruyt et al. J Pain Symptom Manage 2014; 47:e2-4. Oppgaver, rapporter Hestnes K. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak. Særoppgave, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, juni Brun K, Hagland M. Opplevelsen av å være utdanningskandidat til Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport til Helsedirektoratet, Publiserte abstracts Vinnem LIH, De Vreede I, Haugen DF. Basic palliative care in a large teaching hospital under pressure? 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, Lleida, Spain, 5-7 June Palliat Med 2014; 28:684 Sommerbakk R, Kaasa S, Haugen DF, Hjermstad MJ. Testing a web-based tool for registration of quality indicators in palliative care services a qualitative analysis. 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, Lleida, Spain, 5-7 June Palliat Med 2014; 28:843. Brooks E, Dixon B, Jaatun EAA, Haugen DF. A chronic pain communication tool model: Applying a three-cubed design-based method of development. Scottish Pain Research Community (SPaRC) Fourth Annual Scientific Meeting, Dundee, 27 March Høivik T, Donner M, Bentsen M, Einen M. Kit for symptomatic relief for children in the terminal stage. 32nd Annual NOPHO (Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology) Meeting and 10th Biannual NOBOS (Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses) Meeting, Bergen, May Haugen DF. LCP fallgruve eller gullgruve? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Einen M. Palliasjon - et felt for farmasøyter? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Hestnes K, Haugen DF, på vegne av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for Kompetanseområde palliativ medisin. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Iversen GS, Brænde Å, Haugen DF. Trenger vi en nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway i Norge? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Høivik T, Donner M, Bentsen M, Einen M. Medikamentskrin for symptomlindring av barn i livets sluttfase. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Sørhus GS. Hvilke erfaringer har pårørende når deres nærmeste ønsker å dø hjemme? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september

10 Myrset LH, Finnbakk A. Kompetanseheving i samarbeid mellom kirke og helse. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Akhtar AN, Haugen DF. Hvordan inkludere pårørende i palliativ behandling i sykehjem? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Helgesen R, Frantzen T-L, Øren A-K, Amundsen L. Mot felles mål. Tverrfaglig kompetansenettverk i kreftomsorg og lindrende behandling. Sykepleiesymposium Helse Bergen, 5. november Sigurdardottir KR, Haugen DF. Pilot-testing the EAPC Basic Dataset: Invitation to participate 4th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the European Association for Palliative Care Research Network, Amsterdam, October Andre publikasjoner Frantzen T-L. Fagbok om fysioterapi i palliasjon. (Bokanmeldelse). Fysioterapeuten; publisert på fysioterapeuten.no 18. mars Haugen DF. Exciting news but valid for my own patients? EAPC Blog https://eapcnet.wordpress.com/2014/02/10/exciting-news-but-valid-for-my-own-patients/ Thorsen L, Helgesen R, Størkson AW, Solvåg K, Renna R. Munnstell til palliative pasienter. Fagprosedyre. Oppdatering Fagprosedyrer, Helsebiblioteket, desember Posteren om medikamentskrin for symptomlindring av barn i livets sluttfase ble tildelt pris for beste poster på NOPHO /NOBOS-møtet i Bergen i mai. Nettverksbygging KLB er selv organisert etter en nettverksmodell, med medarbeidere både fra sykehus og kommuner i hele Helseregion Vest. Vi er knyttet opp mot alle palliative team i regionen gjennom felles ansatte. I løpet av året har vi arrangert en dagssamling for palliative team i Helseregion Vest. KLBs ansatte har et utstrakt samarbeid med alle aktører innen palliasjon i helseregionen. Vi har også et godt samarbeid med de andre kompetansesentrene i lindrende behandling, de nasjonale palliative foreningene, European Palliative Care Research Centre ved NTNU (der KLBs leder har bistilling) og internasjonale kontakter. Vi har et sterkt nordisk samarbeid gjennom Nordic Specialist Course in Palliative Medicine, der Sebastian von Hofacker og Dagny F. Haugen er kursledere og medlemmer av styringsgruppen. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest omfattet i sykepleiere og 103 fysioterapeuter og ergoterapeuter, fordelt på 23 lokale nettverksgrupper. Nettverksarbeidet omfatter klinisk virksomhet, systemarbeid og kompetanseheving, og er et samarbeid mellom helseforetak/sykehus, kommuner, høyskoler, Kreftforeningen og KLB. Nettverket er forankret i avtaleverket under samhandlingsreformen. I 2014 er nettverksavtalen/-mandat revidert for nettverket i Stavanger og Fonna. KLB hadde i 2014 innlegg på to samlinger for kreftkoordinatorer i kommunen og deres ledere, i Bergen og Sandnes. Vi arrangerte også en dagssamling for prosjektledere i kommunale prosjekter innen lindrende behandling. KLB deltar i nasjonalt nettverk for åndelig omsorg i palliasjon og flere forskningsnettverk. 10

11 Ansatte i 2014 Sentral enhet ved Haukeland universitetssjukehus Dagny Faksvåg Haugen, seksjonsoverlege, leder, 100% stilling Ragnhild Helgesen, undervisningssykepleier, 80% stilling tom , siden 34% stilling Ann Kristin Øren, undervisningssykepleier, 50% stilling fom Aud Myhre, sekretær, 100% stilling permisjon i 20% Unni Jones, sekretær, 20% stilling Grethe Skorpen Iversen, nettverkskoordinator for LCP, 100% stilling Regionale medarbeidere (i deltidsstilling) Helse Førde foretaksområde Edith Hooiveld, kreftsykepleier, Kreftavdelinga, Helse Førde Marit Eikemo Halsnes, sykepleier, Fjaler kommune Helse Bergen foretaksområde Tone-Lise Frantzen, spesialist i onkologisk fysioterapi, Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) Katrin Sigurdardottir, overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, HDS og stipendiat, European Palliative Care Research Centre, NTNU (permisjon fom ) Sebastian von Hofacker, overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, HDS Rae F. Bell, seksjonsoverlege/-leder, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Margrete Einen, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen Anne Watne Størkson, kreftsykepleier/fagutviklingssykepleier, Palliativt team, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Helse Fonna foretaksområde Grete Skeie Sørhus, kreftsykepleier Vindafjord kommune Laila Johannesen, kreftsykepleier, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna Helse Stavanger foretaksområde Janet Bakken, fagsykepleier, Mobilt palliativt team, Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger Øyvor Sønstabø, kreftsykepleier/fagutvikler, Bjerkreim kommune Kristin Eikill, kreftsykepleier, rådgiver palliasjon, Stavanger kommune (permisjon til ) Hartwig Kørner, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, og professor, Universitetet i Bergen Lars Helge Myrset, institusjonsprest, Tasta sykehjem, Stavanger Alle KLBs ansatte har relevant videreutdanning/spesialistutdanning og lang erfaring fra det palliative feltet. Fire ansatte har doktorgrad. Tre av legene har godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin. De ansatte arbeider aktivt for å vedlikeholde og heve sin kompetanse, gjennom deltakelse på kurs og konferanser, hospitering og videreutdanning. Flere av senterets ansatte var i 2014 med i ulike nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper: Tone-Lise Frantzen er medlem av EAPC Physiotherapy Task Force og Grethe Skorpen Iversen 11

12 medlem av rådet for International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Dagny Faksvåg Haugen og Katrin Sigurdardottir har vært medlemmer av Helsedirektoratets prosjektgruppe for forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin, og har besøkt utdanningssteder på vegne av direktoratet. Dagny F. Haugen har ledet arbeidsgruppen for vurdering av søknader til kompetanseområdet. Gruppen har i 2014 gjort en evaluering av denne forsøksordningen. Margrete Einen har deltatt i Helsedirektoratets arbeid med å lage veileder til revidert forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dagny F. Haugen har vært medlem av arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som har laget en fagrapport om lindrende behandling på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hartwig Kørner er medlem av direktoratets arbeidsgruppe Status for kreftkirurgi i Norge. Sebastian von Hofacker er leder av klinisk etikkomite på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 12

13 13

14 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Besøksadresse: Haukelandsbakken 2 Postadresse: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, postboks 1400, 5021 Bergen Telefon: , faks: E-post: Internett: 14

Årsrapport 2015 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Årsrapport 2015 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2015 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forside: Paneldebatt på Regionsamling i palliasjon, mars 2015. Foto: Dagny Faksvåg

Detaljer

KLB Midt-Norge skal fremme palliasjon regionalt og bidra til bedre pasientbehandling lokalt, regionalt og nasjonalt. Våre fokusområder er:

KLB Midt-Norge skal fremme palliasjon regionalt og bidra til bedre pasientbehandling lokalt, regionalt og nasjonalt. Våre fokusområder er: ÅRSRAPPORT 2016 INTRODUKSJON Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge (KLB) er et av fire regionale kompetanse sentre for lindrende behandling i Norge og er lokalisert ved St. Olavs hospital

Detaljer

Årsrapport Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Årsrapport Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2016 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forsidefoto: Dagny Faksvåg Haugen 2 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nyhetsbrev 16.12.2016 Kjære ressurspersoner og ledere i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling! Vi er stolte av å kunne

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Økonomi KLB disponerer en legestilling og to administrative stillinger. Samlede driftsutgifter i 2012 var kr. 2 759 000.

Økonomi KLB disponerer en legestilling og to administrative stillinger. Samlede driftsutgifter i 2012 var kr. 2 759 000. Årsrapport 2012 Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge Avdeling Palliasjon, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital www.palliasjon-midt.no palliasjon-midt@stolav.no 1 Målsetting Kompetansesenter

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 KOMPETANSESENTER I LINDRENDE BEHANDLING MIDT-NORGE

ÅRSRAPPORT 2015 KOMPETANSESENTER I LINDRENDE BEHANDLING MIDT-NORGE ÅRSRAPPORT 2015 KOMPETANSESENTER I LINDRENDE BEHANDLING MIDT-NORGE INTRODUKSJON Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge (KLB) er ett av fire regionale kompetansesentre for lindrende behandling

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Prosjektplan LCP lindrende behandling i kommunehelsetjenesten (revidert januar-2011)

Prosjektplan LCP lindrende behandling i kommunehelsetjenesten (revidert januar-2011) Saksnr: 201011659-2 Saksbehandler: SØTEI Delarkiv: SARK-43 ETAT FOR HJEMMESYKEPLEIE Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) Årstad hjemmesykepleie sone Solheim Postboks 7715 5020 Bergen Telefon 55 56

Detaljer

Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Hva er «Livets siste dager» 20.11.2015

Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Hva er «Livets siste dager» 20.11.2015 Hva er «Livets siste dager» Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket.

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål ÅRSRAPPORT 2016 Formål med nettverket: Bidra til kompetanseheving og bedre samhandling

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev mars 2016 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

En forutsetning for god palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. LCP Erfaringskonferanse 12.11.2015

En forutsetning for god palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. LCP Erfaringskonferanse 12.11.2015 LCP Erfaringskonferanse Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min død

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011)

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011) Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011) STATUSRAPPORT LCP FASE 1 Videreføring til fase 2 Tittel på tiltak /prosjekt: Liverpool Care Pathway

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Årsrapport 2013 www.palliasjon-midt.no

Årsrapport 2013 www.palliasjon-midt.no Årsrapport 2013 Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge Avdeling Palliasjon, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital www.palliasjon-midt.no palliasjon-midt@stolav.no 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre enhetlig implementering og rett bruk av Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase. 2.

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Anne Kari Knudsen Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge European Palliative Care Research Centre, PRC 1 Hva er Orkdalsmodellen? Utvikling og standardisering

Detaljer

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Implementering av medikamentskrin Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Bakgrunn Ål kommune har fått 150.000,- kr i tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Kompetanseheving for helsepersonell som ledd i utvikling av integrert kurativ og palliativ kreftomsorg i Orkdalsregionen

Kompetanseheving for helsepersonell som ledd i utvikling av integrert kurativ og palliativ kreftomsorg i Orkdalsregionen Kompetanseheving for helsepersonell som ledd i utvikling av integrert kurativ og palliativ kreftomsorg i Orkdalsregionen Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN for. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde

KOMPETANSEPLAN for. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde KOMPETANSEPLAN for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Vestre Viken helseområde Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I NETTVERK, KREFTOMSORG OG LINDRANDE BEHANDLING Mål : Gi ressurssjukepleiaren grunnleggande kunnskapar, ferdigheiter og haldningar innan kreftomsorg og palliasjon.

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017 Årlig fagdag og jubileumssamling 30. november 2017 Dagny Faksvåg Haugen GRATULERER!

Detaljer

Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune

Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune Den døyande pasienten WHO- har utarbeida retningslinjer for behandling av døyande: den døyande skal vere informert om at han er døyande for å kunne

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling omsorg for døende Mer fokus på lindrende behandling Hvordan vi ivaretar mennesker som er alvorlig syk og døende

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon November-11 Hvilke kommuner? Oktober-11 Tverrfaglig interkommunalt nettverk September-10 Hva er palliasjon? WHO definisjon Palliasjon er en tilnærming

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013

Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013 Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013 Bakgrunn for LCP Å få den palliative tankegangen inn i avdelinger hvor fokuset er et annet enn

Detaljer

Utfordringer de kommende år for fagfeltet palliasjon. Disposisjon. Litt historikk I

Utfordringer de kommende år for fagfeltet palliasjon. Disposisjon. Litt historikk I Utfordringer de kommende år for fagfeltet palliasjon Torunn Wester Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst Disposisjon Litt historikk Utviklingen nasjonalt, globalt Status i helseregion

Detaljer

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft Disposisjon Kreftomsorg og lindrende behandling: Hva kjennetegner fagfeltet og hva kjennetegner den palliative pasienten? Dagny Faksvåg Haugen Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Kreftomsorg

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten Bardo Driller, lege på palliativt team Målet med behandling pleie og omsorg ved livets slutt Bedre symptomlindring

Detaljer

MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner

MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner Sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner Samarbeid Oslo kommune og Kreftforeningen Utarbeidet av følgende bydeler i Oslo; Alna, Bjerke, Grorud, Stovner,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN. for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde 2014-2016

KOMPETANSEPLAN. for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde 2014-2016 KOMPETANSEPLAN for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Vestre Viken helseområde 2014-2016 Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper,

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune. Rapport publisert 13.des.2016 Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune. Kompetanse og samhandling om lindrende behandling og omsorg til døende

Detaljer

Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord»

Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord» Symptomkartlegging Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord» Målet med lindrende behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og de pårørende best mulig

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg ÅRSRAPPORT 2016 Palliative nettverk i Oslo Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Historisk forankring I 2001 tok Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB), Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingskonferanse Region Vest 1.Juni 2011 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2 Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon ( kommunene i Stavanger HF) 5.0 FRAMDRIFTSPLAN Delmål 1 Alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et koordinert og

Detaljer

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning Prosjektbeskrivelse «Tror du vi kan klare det?» Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning - kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Fosen

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Fosen Sluttrapport Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Fosen Gjennomføring av prosjektoppgaver i 2017. Evaluering av prosjektets måloppnåelse. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2015 Målsetting

Detaljer

Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim

Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim Nettverkssamling for sjukeheimsmedisin 090914 Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim Jan Henrik Rosland Seksjonsoverlege/fagsjef HDS Professor II UiB Disposisjon Pasienteksempler Definisjoner

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2016 Målsetting

Detaljer

Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten. Prosjektbeskrivelse. Prosjektleder: Tone Steinfeld

Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten. Prosjektbeskrivelse. Prosjektleder: Tone Steinfeld Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten Prosjektleder: Tone Steinfeld 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Kreftkoordinator i Askøy kommune 4 2 Visjon og Målsetting 5 3 Prosjektorganisasjon

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 Erfaringer med bruk i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 NYHET LCP er En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende kan brukes ved alle forventede dødsfall Bakgrunn

Detaljer

Interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon -Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein - Arne Garborg Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommunene og sykehus i Helse Stavanger HF om

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase 02.12.16. Jan Henrik Rosland Seksjonsoverlege HDS / prof II UiB Hvorfor er dette et viktig fokus? WHO: pas skal få lindring av smerter og andre plagsomme

Detaljer

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 Oktober 2013: Samarbeidsmøte med LCP prosjektleder og leder av utviklingssenteret i Songdalen November 2013: Møter og informasjon om LCP prosjektet

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) en tiltaksplan for døende pasienter og deres pårørende. Presentasjon av LCP på fagdagen 25.09.13 Anne Herwander Kvarsnes

Liverpool Care Pathway (LCP) en tiltaksplan for døende pasienter og deres pårørende. Presentasjon av LCP på fagdagen 25.09.13 Anne Herwander Kvarsnes Liverpool Care Pathway (LCP) en tiltaksplan for døende pasienter og deres pårørende Presentasjon av LCP på fagdagen 25.09.13 Anne Herwander Kvarsnes Hva er LCP? En tiltaksplan / Et dokumentasjonsverktøy

Detaljer

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord Kreftpasienten er skipper på eiga skute, men kreftsjukepleiar kan vera los i uryddig farvatn. Kreftsjukepleietenesta i Vindafjord kommune v/ Grete Skeie Sørhus Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune og

Detaljer

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Nina Aass overlege dr. med. Leder Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Regionalt kompetansesenter

Detaljer