Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1

2 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forsidefoto: Dagny Faksvåg Haugen 2

3 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Sammendrag Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) er et ressurssenter for alle som arbeider med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i vår region. Senterets målsetting er å fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et helhetlig menneskesyn og gode fagkunnskaper. Kompetansesenteret hadde i årsverk fordelt på 21 ansatte. Seks ansatte arbeider i den sentrale enheten på Haukeland universitetssjukehus, de øvrige er deltidsansatte som ellers arbeider med lindrende behandling i sykehus og kommuner i regionen. Nettverksarbeid En viktig satsting for kompetansesenteret er nettverk av ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling med deltakere fra alle kommuner og sykehus i regionen. Flere høyskoler, Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland deltar også i samarbeidet. Nettverkene omfatter sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, i alt ca 530 personer fordelt på 23 lokale nettverksgrupper. Målet med nettverk er kompetanseheving og samhandling slik at pasienter og pårørende opplever trygghet og får tjenester av god kvalitet. Undervisning, rådgivning og formidling Senteret har stor undervisningsvirksomhet, både gjennom nettverkene og på universitet og høyskoler, kurs og konferanser. I 2014 hadde vi 312 undervisningstimer i kompetansenettverkene og 229 timer utenom nettverkene, for i alt ca 6000 deltakere. Senterets nettsider er i 2014 blitt tilrettelagt for nettbrett og smarttelefoner. Nettsidene er blant Helse Bergens best besøkte. Særlig har sidene om nettverk og om symptomlindring til døende mange treff. Det er stor etterspørsel etter brosjyremateriell fra senteret. I samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har kompetansesenteret en egen sykepleier ansatt som nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway, en plan for lindring i livets siste dager. Denne planen brukes i ca 350 virksomheter over hele landet. Nettverkskoordinator gir ut nyhetsbrev og gir opplæring og støtte til de som bruker planen. Kompetansesenterets kontor i Bergen besvarte i løpende henvendelser; 820 av disse ble besvart av nettverkskoordinator. Forskning og fagutvkling Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av regionale og nasjonale planer og retningslinjer. Også i 2014 har ansatte deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og har bidratt i utarbeidelsen av rapporter, retningslinjer og veiledere. De senere år har senteret satset mer og mer på forskning, og styringsgruppen for senteret har vedtatt en femårig forskningsstrategi. I 2014 har vi deltatt i både regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Sammen med kompetansesenteret i Helse Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU søkte vi midler til et stort, flerregionalt prosjekt om bedre lindrende behandling til kreftpasienter. Dette prosjektet vil bli en hovedsatsing i forskningen fremover. Overlege Katrin Sigurdardottir disputerte i desember 2014 for ph.d.-graden med avhandlingen Clinical research in end-of-life cancer care. 3

4 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Om kompetansesenteret Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) skal fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et helhetlig menneskesyn og gode fagkunnskaper. Dette skal skje gjennom å fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivåer, fremme forskning og fagutvikling, fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud, fremme etisk refleksjon og øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt. Arbeidet i KLB skal være preget av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement. KLB ble opprettet i 2001 over Nasjonal kreftplan, og er fra 2004 videreført som en integrert del av den ordinære virksomheten i Helse Vest. Senteret har følgende hovedoppgaver: 1. Undervisning og opplæring, både overfor sykehus og kommunehelsetjenesten 2. Forskning og fagutvikling 3. Pådriver og koordinator for en prosess som fører til bedre kompetanse i lindrende behandling i regionen. Undervisning og formidling KLB har hatt et aktivt år hva angår kompetansespredning. Undervisningen i 2014 fordeler seg på undervisning i de regionale kompetansenettverkene og andre typer oppdrag. Undervisning Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell 26 timer Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell 17 timer Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell 10 timer Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell 6 timer Egen region: Videreutdanning av helsepersonell 50 timer Egen region: Etterutdanning av helsepersonell 429 timer Egen region: Utdanning av annet personell 3 timer I nettverkene av ressurssykepleiere, -fysioterapeuter og -ergoterapeuter er det gjennomført i alt 312 undervisningstimer, fordelt på 53 lokale nettverksgruppemøter, 4 felles fagdager og 4 introduksjonskurs for nye ressurspersoner. I to av de fire nettverkene er det gjennomført et undervisningsopplegg i nærværskompetanse og åndelig omsorg, som har vært et av fokusområdene for Denne undervisningen er evaluert gjennom en spørreundersøkelse. I tillegg til kompetansehevingen i nettverkene hadde KLB i undervisningsoppdrag. 73 av disse er utført av ansatte i den sentrale enheten på Haukeland universitetssjukehus og 66 av regionale medarbeidere. Det er undervist 229 timer for til sammen 5500 personer. I tillegg til helsepersonell er det gitt undervisning til kirkelig ansatte (prester og diakoner). 4

5 Kurs, undervisning og veiledning i Helseregion Vest: Undervisning i følgende kommuner: Askøy, Bergen, Karmøy, Kvinnherad, Lindås, Osterøy, Sokndal, Stavanger, Sund og Tysvær Palliative fagdager, to kurs a 2 dager og ett kurs a 3 dager, i samarbeid med Palliativt team, Helse Bergen og Sunniva senter Introduksjonskurs for nye ressurspersoner i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, 4 dagskurs Grunnkurs i palliasjon for turnusleger og traineesykepleiere, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus, tre kurs a 4 timer Avansert symptomlindring, 2 dagers kurs for sykepleiere med videreutdanning Foredrag på erfaringskonferanse for prosjektet Åndelig/eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Foredrag på erfaringskonferanse for interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon for Stavanger-regionen Fagdag/fellessamling for Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, fire dagssamlinger Innlegg på Nefroseksjonens fagdag, Haukeland universitetssjukehus Workshop i formidling for driftsgruppen i nettverket i Helse Bergen foretaksområde Månedlig veiledning av gruppe av ressurssykepleiere og for pleiergruppe på lindrende enhet Undervisning og formidling for flere regioner, nasjonalt og internasjonalt: Palliativ medisin i allmennmedisin. 2 dagers emnekurs i Legers videre- og etterutdanning Arrangør av modul 4, Nordic Specialist Course in Palliative Medicine, ukeskurs Foredrag om palliativ kirurgi på Nordic postgraduate course in colorectal surgery, Århus Medarrangør av nasjonalt 3-dagers kurs Fysioterapi i palliasjon, Bergen Foredrag og diverse posterpresentasjoner på Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt Workshop, 1. internasjonale konferanse for International Collaborative for Best Care for the Dying Person, Lund Sverige Foredrag om palliativ kirurgi på Onkologisk Forum Foredrag på temadag i Helsedirektoratet i forbindelse med ny veileder for fysioterapi til kreftpasienter Innlegg på årlig nettverksseminar for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Foredrag og erfaringsformidling for Fagnettverk i kreftrehabilitering, Helse Midt-Norge Undervisning om LCP i Palliasjonsforum, videooverført undervisning i kreft og lindrende behandling i Helseregion Sør-Øst Nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway KLB har et spesielt ansvar for kompetansespredning knyttet til behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase. Sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland har vi i nesten 2 1/2 år hatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway (LCP). Nettverkskoordinator gir støtte til brukersteder og samarbeider med kontaktpersoner over hele landet. Prosjektet har vært organisert med en nasjonal arbeidsgruppe og referansegruppe, og er tilknyttet International Collaborative for Best Care for the Dying Person. I november 2014 arrangerte denne internasjonale gruppen sitt årlige møte i Lund i Sverige, kombinert med sin første konferanse. Koordinator har sendt ut to utgaver av LCP-nyhetsbrev til alle kontaktpersoner, nettsidene er oppdatert og hun har deltatt på regionale LCP-fagdager flere steder i landet. Det er også arrangert regional LCP-fagdag i Helseregion Vest 5

6 Per november 2014 var det registrert 340 brukersteder for LCP i Norge, hvorav 53 var nye registreringer det siste året. Brukerstedene er fordelt på 18 fylker og 106 kommuner. Nettsider og informasjonsmateriell Alle Helse Bergens nettsider ble lagt om i 2014, med tilrettelegging for nettbrett og smarttelefoner. Også etter omleggingen er KLBs nettsider blant foretakets best besøkte (nr 5 på statistikken). Særlig har sidene om nettverk, LCP og symptomlindring til døende mange treff. Det er stor etterspørsel etter etterlattemappene til sykehus og kommuner. World Hospice and Palliative Care Day ble markert med stand på kjøpesenter i Bergen første lørdag i oktober. Informasjon om nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling er vist på flatscreen på en del legekontor i Sogn og Fjordane. Råd og veiledning KLBs ansatte blir jevnlig kontaktet for råd og veiledning. Sentral enhet registrerte i løpende henvendelser. I tillegg besvarte nettverkskoordinator for LCP 820 henvendelser, hovedsakelig per e-post. Forskning og fagutvikling KLB har i 2014 arbeidet for å styrke forskningsinnsatsen. Senterets styringsgruppe har vedtatt en femårig, overordnet forskningsstrategi for senteret. Tilknytningen til Universitetet i Bergen er betydelig styrket ved at senterets leder fra og med 2015 har fått et adjungert professorat i palliativ medisin. I 2014 har KLB deltatt i både regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi samarbeider i flere prosjekter med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU. I 2014 har vi sendt inn en felles søknad til et flerregionalt prosjekt under HELSEFORSK. Vi har i 2014 fått en tettere tilknytning til International Collaborative for Best Care for the Dying Person og er partner i to EU-søknader sammen med dette nettverket. Nasjonalt er vi fortsatt tilknyttet forskningsnettverk for palliativ kardiologi og for livets slutt i sykehjem. Forskningsprosjekter Development of a computerised body map for pain assessment in cancer patients Prosjektleder Stein Kaasa, NTNU Prosjektperiode: Deltakende helseregioner: HV HMN Pilot-testing the EAPC basic dataset Prosjektleder Katrin Ruth Sigurdardottir, NTNU Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HSØ HMN IMPACT - Implementation of quality indicators in palliative care study Prosjektleder Yvonne Engels, Internasjonal institusjon Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HMN 6

7 European Palliative Care Cancer Symptom Study Prosjektleder Marianne Jensen Hjermstad, NTNU og OUS Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HSØ HMN Evaluering av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Ketamin som adjuvans til morfin ved kreftsmerte Prosjektleder Rae F Bell, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen, Helse Bergen HF Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV Andre prosjekter Åndelig/eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Prosjektleder Mette Austrheim, Tysvær kommune Prosjektperiode: Nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway Prosjektleder Åslaug Brænde, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland Prosjektperiode: Nasjonal kartlegging av palliative tiltak Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen Prosjektperiode: 2014 Opplevelsen av å være utdanningskandidat til Kompetanseområde palliativ medisin Prosjektleder Dagny Faksvåg Haugen Prosjektperiode: 2014 Utvikling av retningslinjer Flere ansatte i KLB var i 2014 med på oppdateringen av de nasjonale handlingsprogrammene under kreftstrategien. Tone-Lise Frantzen har vært medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe som har utarbeidet veileder for fysioterapi ved kreft. Sebastian von Hofacker har vært med i utvalget som har revidert Legeforeningens retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Arbeid for "evidence based medicine" Rae F. Bell er en av redaktørene i Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care Collaborative Review Group, samt medlem av ACTINPAIN Writing Group for klinisk metodologi i International Association for the Study of Pain. 7

8 Katrin Sigurdardottir har ledet arbeidet i forhold til EAPC basic dataset, som nå er klart til å pilot-testes. Sebastian von Hofacker har i 2014 vært ekstern fagfelle for Kunnskapssenterets rapport Livets sluttfase om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. Registerfunksjoner KLB er hovedansvarlig for driften av PallReg, et åpent, nasjonalt, web-basert register over palliative virksomheter. I løpet av året er det lansert en ny, oppdatert og mer brukervennlig løsning for registeret. Anvendte kvalitetsverktøy Individuell plan til bruk i palliasjon, 2008 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Helsedirektoratet 2009, revidert 2013 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2007, revidert 2013 Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase, Helsebiblioteket 2010 Symptomlindring i livets sluttfase, med tilhørende medikamentskrin, 2008, revidert 2014 Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende (Liverpool Care Pathway), 2009 Symptomlindring hos barn i livets sluttfase, med tilhørende medikamentskrin, 2012, revidert 2014 Publikasjoner Avlagt doktorgrad Katrin Ruth Sigurdardottir, ph.d. Avhandlingens tittel: Clinical research in end-of-life cancer care Disputert: Desember 2014 Hovedveileder: Dagny Faksvåg Haugen Vitenskapelige artikler Sigurdardottir KR, Oldervoll L, Hjermstad MJ, Kaasa S, Knudsen AK, Løhre ET, Loge JH, Haugen DF. How are palliative care cancer populations characterized in randomized controlled trials? A literature review. J Pain Symptom Manage 2014; 47: Sigurdardottir KR, Kaasa S, Rosland JH, Bausewein C, Radbruch L, Haugen DF, on behalf of PRISMA. The European Association for Palliative Care basic dataset to describe a palliative care cancer population: Results from an international Delphi process. Palliat Med 2014; 28: Jaatun EAA, Hjermstad MJ, Gundersen OE, Oldervoll L, Kaasa S, Haugen DF, on behalf of the European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Development and testing of a computerized pain body map in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2014; 47: Janberidze E, Hjermstad MJ, Haugen DF, Sigurdardottir KR, Løhre ET, Lie HC, Loge JH, Kaasa S, Knudsen AK, EURO IMPACT. How are patient populations characterized in studies investigating depression in advanced cancer? Results from a systematic literature review. J Pain Symptom Manage 2014; 48:

9 Straube C, Derry S, Jackson KC, Wiffen PJ, Bell RF, Strassels S, Straube S. Codeine, alone and with paracetamol (acetaminophen), for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9:CD Bell RF, Jaksch W, Kalso EA. Interpreting the evidence: reply to Spruyt et al. J Pain Symptom Manage 2014; 47:e2-4. Oppgaver, rapporter Hestnes K. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak. Særoppgave, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, juni Brun K, Hagland M. Opplevelsen av å være utdanningskandidat til Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport til Helsedirektoratet, Publiserte abstracts Vinnem LIH, De Vreede I, Haugen DF. Basic palliative care in a large teaching hospital under pressure? 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, Lleida, Spain, 5-7 June Palliat Med 2014; 28:684 Sommerbakk R, Kaasa S, Haugen DF, Hjermstad MJ. Testing a web-based tool for registration of quality indicators in palliative care services a qualitative analysis. 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, Lleida, Spain, 5-7 June Palliat Med 2014; 28:843. Brooks E, Dixon B, Jaatun EAA, Haugen DF. A chronic pain communication tool model: Applying a three-cubed design-based method of development. Scottish Pain Research Community (SPaRC) Fourth Annual Scientific Meeting, Dundee, 27 March Høivik T, Donner M, Bentsen M, Einen M. Kit for symptomatic relief for children in the terminal stage. 32nd Annual NOPHO (Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology) Meeting and 10th Biannual NOBOS (Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses) Meeting, Bergen, May Haugen DF. LCP fallgruve eller gullgruve? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Einen M. Palliasjon - et felt for farmasøyter? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Hestnes K, Haugen DF, på vegne av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for Kompetanseområde palliativ medisin. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Iversen GS, Brænde Å, Haugen DF. Trenger vi en nettverkskoordinator for Liverpool Care Pathway i Norge? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Høivik T, Donner M, Bentsen M, Einen M. Medikamentskrin for symptomlindring av barn i livets sluttfase. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Sørhus GS. Hvilke erfaringer har pårørende når deres nærmeste ønsker å dø hjemme? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september

10 Myrset LH, Finnbakk A. Kompetanseheving i samarbeid mellom kirke og helse. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Akhtar AN, Haugen DF. Hvordan inkludere pårørende i palliativ behandling i sykehjem? Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, september Helgesen R, Frantzen T-L, Øren A-K, Amundsen L. Mot felles mål. Tverrfaglig kompetansenettverk i kreftomsorg og lindrende behandling. Sykepleiesymposium Helse Bergen, 5. november Sigurdardottir KR, Haugen DF. Pilot-testing the EAPC Basic Dataset: Invitation to participate 4th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the European Association for Palliative Care Research Network, Amsterdam, October Andre publikasjoner Frantzen T-L. Fagbok om fysioterapi i palliasjon. (Bokanmeldelse). Fysioterapeuten; publisert på fysioterapeuten.no 18. mars Haugen DF. Exciting news but valid for my own patients? EAPC Blog https://eapcnet.wordpress.com/2014/02/10/exciting-news-but-valid-for-my-own-patients/ Thorsen L, Helgesen R, Størkson AW, Solvåg K, Renna R. Munnstell til palliative pasienter. Fagprosedyre. Oppdatering Fagprosedyrer, Helsebiblioteket, desember Posteren om medikamentskrin for symptomlindring av barn i livets sluttfase ble tildelt pris for beste poster på NOPHO /NOBOS-møtet i Bergen i mai. Nettverksbygging KLB er selv organisert etter en nettverksmodell, med medarbeidere både fra sykehus og kommuner i hele Helseregion Vest. Vi er knyttet opp mot alle palliative team i regionen gjennom felles ansatte. I løpet av året har vi arrangert en dagssamling for palliative team i Helseregion Vest. KLBs ansatte har et utstrakt samarbeid med alle aktører innen palliasjon i helseregionen. Vi har også et godt samarbeid med de andre kompetansesentrene i lindrende behandling, de nasjonale palliative foreningene, European Palliative Care Research Centre ved NTNU (der KLBs leder har bistilling) og internasjonale kontakter. Vi har et sterkt nordisk samarbeid gjennom Nordic Specialist Course in Palliative Medicine, der Sebastian von Hofacker og Dagny F. Haugen er kursledere og medlemmer av styringsgruppen. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest omfattet i sykepleiere og 103 fysioterapeuter og ergoterapeuter, fordelt på 23 lokale nettverksgrupper. Nettverksarbeidet omfatter klinisk virksomhet, systemarbeid og kompetanseheving, og er et samarbeid mellom helseforetak/sykehus, kommuner, høyskoler, Kreftforeningen og KLB. Nettverket er forankret i avtaleverket under samhandlingsreformen. I 2014 er nettverksavtalen/-mandat revidert for nettverket i Stavanger og Fonna. KLB hadde i 2014 innlegg på to samlinger for kreftkoordinatorer i kommunen og deres ledere, i Bergen og Sandnes. Vi arrangerte også en dagssamling for prosjektledere i kommunale prosjekter innen lindrende behandling. KLB deltar i nasjonalt nettverk for åndelig omsorg i palliasjon og flere forskningsnettverk. 10

11 Ansatte i 2014 Sentral enhet ved Haukeland universitetssjukehus Dagny Faksvåg Haugen, seksjonsoverlege, leder, 100% stilling Ragnhild Helgesen, undervisningssykepleier, 80% stilling tom , siden 34% stilling Ann Kristin Øren, undervisningssykepleier, 50% stilling fom Aud Myhre, sekretær, 100% stilling permisjon i 20% Unni Jones, sekretær, 20% stilling Grethe Skorpen Iversen, nettverkskoordinator for LCP, 100% stilling Regionale medarbeidere (i deltidsstilling) Helse Førde foretaksområde Edith Hooiveld, kreftsykepleier, Kreftavdelinga, Helse Førde Marit Eikemo Halsnes, sykepleier, Fjaler kommune Helse Bergen foretaksområde Tone-Lise Frantzen, spesialist i onkologisk fysioterapi, Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) Katrin Sigurdardottir, overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, HDS og stipendiat, European Palliative Care Research Centre, NTNU (permisjon fom ) Sebastian von Hofacker, overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, HDS Rae F. Bell, seksjonsoverlege/-leder, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Margrete Einen, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen Anne Watne Størkson, kreftsykepleier/fagutviklingssykepleier, Palliativt team, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Helse Fonna foretaksområde Grete Skeie Sørhus, kreftsykepleier Vindafjord kommune Laila Johannesen, kreftsykepleier, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna Helse Stavanger foretaksområde Janet Bakken, fagsykepleier, Mobilt palliativt team, Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger Øyvor Sønstabø, kreftsykepleier/fagutvikler, Bjerkreim kommune Kristin Eikill, kreftsykepleier, rådgiver palliasjon, Stavanger kommune (permisjon til ) Hartwig Kørner, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, og professor, Universitetet i Bergen Lars Helge Myrset, institusjonsprest, Tasta sykehjem, Stavanger Alle KLBs ansatte har relevant videreutdanning/spesialistutdanning og lang erfaring fra det palliative feltet. Fire ansatte har doktorgrad. Tre av legene har godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin. De ansatte arbeider aktivt for å vedlikeholde og heve sin kompetanse, gjennom deltakelse på kurs og konferanser, hospitering og videreutdanning. Flere av senterets ansatte var i 2014 med i ulike nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper: Tone-Lise Frantzen er medlem av EAPC Physiotherapy Task Force og Grethe Skorpen Iversen 11

12 medlem av rådet for International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Dagny Faksvåg Haugen og Katrin Sigurdardottir har vært medlemmer av Helsedirektoratets prosjektgruppe for forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin, og har besøkt utdanningssteder på vegne av direktoratet. Dagny F. Haugen har ledet arbeidsgruppen for vurdering av søknader til kompetanseområdet. Gruppen har i 2014 gjort en evaluering av denne forsøksordningen. Margrete Einen har deltatt i Helsedirektoratets arbeid med å lage veileder til revidert forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dagny F. Haugen har vært medlem av arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som har laget en fagrapport om lindrende behandling på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hartwig Kørner er medlem av direktoratets arbeidsgruppe Status for kreftkirurgi i Norge. Sebastian von Hofacker er leder av klinisk etikkomite på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 12

13 13

14 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Besøksadresse: Haukelandsbakken 2 Postadresse: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, postboks 1400, 5021 Bergen Telefon: , faks: E-post: Internett: 14

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS Et driftsmessig utviklingsprosjekt i Helseregion Vest Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest 2006 Rapport utarbeidet

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus Årsrapport 2014, Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. Innledning s. 2 2. Om oss s. 2 3. Organisering og personal s. 3 Organisering Personal 4. Livshjelpsenteret s. 4 Lindrende poliklinikk Lindrende

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS I N N H O L D MED HJERTEVARME DIREKTØRENS KOMMENTAR Direktørens kommentar side 3 Styrets beretning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7

Detaljer

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson.

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson. Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg Erfaringer hos ressurssykepleiere og sykepleiere i små kommuner i Helseregion Vest Sigbjørg Eriksson Masteroppgave

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2005 Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Forord Rapporten er som tidligere år basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner,

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer