1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)"

Transkript

1 TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: Revidert: (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) Bebyggelsestype I område BKB skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig/forretning/kontor innenfor de angitte byggegrenser. Balkonger tillates utkraget inntil 2,5 m utover byggegrense unntatt mot vei. Det tillates ikke understøttelse av balkong med søyler. Overliggende balkonger skal søkes forskjøvet i forhold til hverandre for å motvirke montoni i fasadeutformingen. For boliger på 1.etasjenivå tillates det private hager/terrasser inntil 5 meter fra veggliv. Etasje med inngang fra gateplan mot St Olavs vei skal være tilrettelagt for mulig bruk til forretning/næringsvirksomhet. Det kan maksimalt benyttes 1000m2 BRA til forretning/næringsvirksomhet. Areal som ikke utnyttes til næringsvirksomhet skal benyttes til boligformål. Det kan maksimalt etableres 75 boenheter. Leiligheter skal ha størrelse fra m Universell utforming Alle nye boenheter med unntak av inntil 50% av leiligheter under 50m2, dog minimum 70% av totalt antall boenheter i planområdet, skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett Krav til uteoppholdsareal For hver boenhet skal det avsettes minimum 50 m² uteoppholdsareal. Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng, balkonger større enn 5m2 og dybde minst 1,5m kan likevel medregnes i uteoppholdsareal. Leiligheter på bakkeplan kan ha privat uteplass på terreng begrenset oppad til 50 m2, og det tillates ikke hekker/gjerder over 1,2 m høyde mot vei eller felles uteareal. C:\Docserver\b43977d0-f1a bfbc-52a1dd0cf963\Working\993a14ca-71f9-440a-87fe- 4e9c07df16c4\ _1_0.DOCX Side 1 av 5

2 1.1.4 Lekeplass, GF På felt GF skal det etableres en sandlekeplass på minimum 250 m2. Lekeplassen skal være tilgjengelig for allmenheten, og skal ikke gjerdes inne eller stenges av på en måte som hindrer dette. Den skal gis en utforming i henhold til kravene til sandlekeplass i «normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune». Utforming og plassering av lekeplassen skal fremgå av situasjonsplan. Området er felles for beboere i BKB Uteoppholdsareal, f_but Området er felles for beboere i BKB og skal være offentlig tilgjengelig. Arealet skal opparbeides parkmessig, og det stilles krav til utomhusplan i samsvar med «normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune» Utnyttelse Maksimal tillatt bebygget areal BYA for området er 2200 m2. Areal helt eller delvis under terreng medregnes ikke ved beregning av utnyttelse Høyder På plankartet er maksimale byggehøyder angitt med kotehøyde for maksimal gesimshøyde G langs tilstødende vegg og maksimal mønehøyde M. Hovedetasje er angitt med maksimal kotehøyde, H. Møneretning skal være nord-syd Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Mot Tobienborg Gård tillates det ikke større høydeforskjell på tilstøtende terreng enn 0,5 meter målt på terrengnivå Forstøtningsmur Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,0 meter. Høyere terrengforskjeller kan tas opp ved terrassering i trinn med maksimal høyde 1,0 m. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere helning enn 3: Estetiske forhold Bygninger kan saltak, pulttak eller kombinasjoner av disse takformene. Alle bygninger skal ha tilnærmet lik takform og takvinkel. Det kan tillates flate tak dersom gesims settes til laveste gesimshøyde angitt på plankartet for den enkelte bygning. Bygningene skal ha felles eller beslektet materialbruk av høy kvalitet. Side 2 av 5

3 Tekniske installasjoner Takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 1,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde, tilbaketrukket minst 3,0 meter fra gesims mot St. Olavs vei, Sleipners vei, allé inn til Tobienborg gård og mot Tobienborg gård. Takoppbygg kan skal ikke ha BRA større enn 35 m2 pr bygning. Tekniske installasjoner skal innebygges Parkering All parkering skal etableres i felles parkeringsanlegg. Underetasje for parkering og boder, PK, er felles for beboere og næringsdrivende i planområdet. Parkeringskjelleren skal ligge på kjellernivå og som delvis sokkeletasje mot Sleipnersvei og mot Friområde f_but. Det skal etableres 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet. 0,25 parkeringsplass pr. boenhet skal være forbeholdt gjesteparkering, 1 plass er til beboerparkering. Parkeringsplasser skal være felles. Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. 100m2 kontor og 3 parkeringsplasser pr. 100m2 forretning. Min. 5% av parkeringsplasser for bil skal være HC-plasser med tilgjengelig bredde minst 4,5m. Min. 10% av parkeringsplassene skal ha lademulighet for el-bil Sykkelparkering Det skal etableres min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet for beboere og besøkende. Minst 50% av sykkelparkeringen skal være overdekket. Overdekket sykkelparkering tillates etablert på bakkeplan utenfor byggegrense, og plassering skal i så fall fremgå av utomhusplanen. Det skal etableres 1 sykkelparkeringsplass pr. 100m2 kontor eller forretning Avkjørsel Det tillates 1 avkjørsel med maksimal bredde = 7,0 meter. Avkjørsel er vist med piler på plankartet. Avkjørsel skal ha frisikt i henhold til Kristiansand kommunes veinormal. Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra fortau. Stigning/fall videre skal ikke være brattere enn 1: Bebyggelse og anlegg renovasjon (pbl 12-5 nr 1) Avfall skal håndteres enten ved nedgravde løsninger eller i egne søppelrom i kjeller under hvert bygg. Oppsetting av avfallsdunker skal foregå på privat grunn. Side 3 av 5

4 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR 2) 2.1 Teknisk plan Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Det skal redegjøres i forbindelse med byggesak hvordan overvann planlegges håndtert. Det stilles krav om dokumentasjon av lokal overvannshåntering. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale normaler. 2.2 Bruk av veigrunn, jf. pbl 12-7 nr. 14. All veiareal vist med eget formål samt areal til energinett og trafo, skal være offentlige. 3 HENSYNSSONER (PBL 12-6) 3.1 Sikringssone frisikt Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 3.2 Sone med angitte særlige hensyn bevaring kulturmiljø Det er regulert hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Innenfor hensynssonen er det kulturmiljø som er automatisk fredet. Det tillates ikke tiltak som kan skade, forandre, tildekke eller skjemme kulturmiljøet. Alle nye tiltak i områdene skal avklares med antikvarisk myndighet. Dersom det foretas arkeologisk utgraving i området og området frigis som kulturminne kan det etableres lekeplass i området i samsvar med «normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune». Utforming og plassering av lekeplassen skal fremgå av utomhusplan. Området er felles for beboere i BKB. 3.3 Sone med angitte særlige hensyn naturmiljø Allèen mot Tobienborg skal bevares, og det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonen som kan skade eller forringe trær og rotsystemer i allèen. Det tillates at allètrær erstattes med nye. Stjernemagnoliaen i nordvestre hjørne skal bevares på stedet eller om mulig relokaliseres innenfor planområdet. 3.4 Båndleggingssone - bevaring kulturminne I område f_but finnes det rester etter forhistorisk bosetting i form av stolpehull, ildsteder og kokegroper. Kulturminnene er fredet etter kulturminnelovens 4. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, grave ut, forandre eller tildekke kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje. Alle nye tiltak i området skal avklares med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Dersom området etter arkeologisk utgraving frigis som kulturminne, endres status til kun å omfatte sone med angitte særlige hensyn - bevaring kulturmiljø jfr pkt Side 4 av 5

5 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL 12-7 NR 10) 4.1 Teknisk plan Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk plan for samferdsanlegg og teknisk infrastruktur samt godkjent utomhusplan. Før det gis brukstillatelse skal teknisk infrastruktur være ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer. Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BKB skal - området f_but være ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjent utomhusplan - området GF være ferdig opparbeidet - Kvartalslekeplass i Tryms vei være opparbeidet. 4.2 Opparbeiding av samferdselsanlegg utenfor planområdet Del av St.Olavs vei må være ferdig opparbeidet som miljøgate, eller del av av Oddemarkakrysset må være ferdig opparbeidet i henhold til reguleringsplan for "Oddemarka Kryssområde" før det gis igangsettingstillatelse for anleggs- og byggearbeid i felt BF1 og B Trafikkstøy Det skal dokumenteres i byggesaken at gjeldende grenseverdier for vegtrafikkstøy ikke overskrides. 4.4 Tiltak mot forurensning i grunnen Tiltaksplan jfr. «Forskrift om begrensning av forurensing, kapittel 2 opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», skal være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for gjennomføring av område BKB. 4.5 Geotekniske undersøkelser Før det gis igangsettingstillatelse innenfor byggeområdene skal geotekniske undersøkelser være utført. I søknaden skal det redegjøres for nødvendige tiltak for å motvirke skadelige setninger. Side 5 av 5

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer