Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket."

Transkript

1 Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober Nr. 40 Abonnement kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. An n o nse p r i s: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor.,,fiskets Gangus telefoner , Postgiro nr Telegramadresse: "Fiskenytt. Uken som endte 27. september. Påny en uværsuke. Også uken som endte 27. september var en typisk uvx!rsuke. Det har foregått noe sildefiske i Trøndelag og på Helgieland. Fladensildfiskei har i ulien for det meste vært uværshindret. Samtlige norske fiskefartøyer skal nå være hjemkomne fra Island. Bankfisk& lå helt nede. Også kystfiskeriene viser små resultater. Det foregår ismidlertid tross været atskillig krabbefiske og anne4 ruse og teinefiske. Det har vært tatt enkelte snu~pefang'skr på Revet, men helst mindre. Enkelte håbrandkuttene liom inn. Fetsild og stndsildfisket. Haugesund melder om tilførsel av 140 hl fin Eetsild, 12 stk. pr. kg, fra Tysvær. I SorTrandelag har uvzr hiildret fisket i siste uke. Til å begynne ined ble det liastel noe mussa i Bjugn, men senere hindret væie'r ytterligere fiske, liksom det også hindret opptak. Det står fremdeles ca hl mussa i lå's i Bjugn. For øvrig foregilili det småsildsnurping i Stjosna. M~issastørrelsen oppgis nå til 50 pst centimeter og 50 pst centimeter. I Stjørna har det ogsi vzrt tatt noe mussa ined inniil 30 pst. utlkast for småfallen vare. Ellers er det småsild som er blitt fisket p5 uenne fjord. I uken ble det i fylket opptait 5000 hl sild, hvorav 3000 hl til her metikk, 900 hl til eksport, 700 hl til salting og lirydring (sl~jzresild) og 400 hl til agn og fersli innenlandsk bruk. I Namdalen har det i uken vaert fisket ca hl småsild og i Bjlerang'sfjord i Meløy 300 hl. Fangstene ble brukt til hermetikk og sildolje. Vzriorholdene va~ckeliggjorde dette fiske, men noen få båter har vært ute. Således kom 2 båier den 22. og 23. septetnber ti! Stavanger ined tilsammen 510/2 kasser sild, som ble leveri til hermetikk. Den 23. september kom clessuieii 2 fartøyer, soin hadde 160 og I32 tønner sild saltet på feltet. Fra Haugesund meldrs det innkommet 1 iartoy 26. september med kasser. Sil(tefisket ved Island. i, 11 :i Samtlige norske deltakere i åaeis sildefiske ved Island dial nå være hjemkommet. Til fislieridirelitoratet er det innkommet oppgaver for 177 fangstturer samt en del tilfeldige fraliter på tilsammen tønner. Det tør med andre ord være tvilsomt om en når opp til deh forutsagte anslag på tønner.

2 Nr. 40, 2. oktober 1947 Bank fisket. sytembes. En unntakelse danner pir til hermetikk, som fremdeles vil bli forhandlet gjiennorn laget. I Det har ikke foaegå# noe bankfiske fra Si~nnniiøre siste ulie hindret vaeret makrellfiske i større utstreki siste uke, heller ikle fra Måløy. Et par båter fra ning, men det ble tatt noen få mindre snurpefangster Tromsø har drevet bankfiske og blant annet fått 3000 på Revet. kg kveite. Også her v3r vaenet meget darlig, og fra kysten ble det bare tilført noe sei, sålrdes fra Skjervøy kg. Pir til Izeurnefikk. Seifisket. Ifølge Råfisklagets oppgaver er det pr. 20. september lever! av sei til salting 5363, til hengning Oppgaven gjelder strekningen Finnmark Nordmøre. Ruse fisket. Makrellaget oppgir at dek hittil i år er opptatt og lev~rt til hermetikk om lag skjepper pir. Førskhåndsprisefl har vært kr. 7 pr. skjeppe. Iidbrn,llllislet. Fisket var for det meste vaerhindret. Til Bergen kom d13 inn 5 båter med tilsammen kg håbrand. Det var forholdsvis bra nytilg'ang på rusefislr på Helgeland, men både der og på NordmøreTrøndelag var fisket noe værliindret. På Nordmøre er det dessuten nå svaert mange som har foirlatt rusefisket Hausvik, Einar: Frankrike. Kapitalutstyr og fangstmengde etter torsk til fordel for fiske med krabbeteiner. I før og etter krigen importen og omsetningen av uken ble de! tilført Mosjøen kg, Trondheim fisk i rankr rike. De forsi<jellige leverandørland og Norges eksportmuligheter.»norges Utenrikshandel«12000 kg og Bergen ca kg. 17, s Oslo Shrimp peeling and processing. Machine used in Germany.»Fish Trades Gazette«No. 3350, p. 10. London ØstAfrika bør bli et nytt, betydelig marked for norsk eksport. D,&r er meget krabbe langs vestkysten og Msre»Norges Utenril<shandel«17, s Oslo I uken partid for Målfly 32 OoR A new icing ))Fishing Garette(( No. 8, p. 66. kg, for Møre til kg. Alt er levert til her New York metikk. Hummerfisket. I AustAgder er det påregnelig fisket om lag kg liummer siden $redtiingens opphevelse. Fiskerne oppnår Irr. 5 i 6 pr. kg, altså mindre enn i fjor, idet eksportmulighetene i år er vesentlig mindre, da det svenske marked ser ut ti! å vaere falt fra. På Belgia og Holland har en i år merket konlrurranse fra skotsk hummer. Fra I<ristiansand S opplyses at det har vaert tatt ganske bra rekefangster i fjord og innenslijærsfarvann for øvrig. Uli.eparthet oppgis til kg. Makrellfisket. Norges Makrellag som har forestått omsetningen av ånds makrellfangster sl'uttor sin virksomhet den 30. Biillardon, Robert: Les transports de poissons par avions et la neige carbonique.»la peche marit.«no. 833, p Paris Conserves de foies de morues.»la peche marit«no. 833, p Paris Muri, Jens: Norwegian advertising man urges creation of a»publicity Association for Norwegian Export.. Norweg. Amer. Comm. XII, 9, p. 10. New York Arbeidsprogrammet. Meda 8, s. 10. Trondheim,1947. Dieseldreven trålvinsj. Teknisk LJkeblad, nr. 38, s Oslo Dnnn, A. F.: Heat transfer in trawler tiolds. Progress rep. Atlantic coasl st., Canada. No. 30, p. 3, Fougire, Henrli: Le sbchage artificial des filets de morue salee. Progress rep. Atlantic coast st., Canada. No. 34, p. 15, Fra landsmøtet på Flekkerøya. Meda 8, s. 15. Linton, E. P. and A. L. Wood: A tunnel smokehouse for the srnoke curing of fish. Progress rep. Atlantic coast si., Canada. No. 34, p. 10, (Rasjonalisering av fiskerinæringen. Trålorkomiteens innstilling. Meda 8, s. 29.

3 Nr. 40, 2. oktober l Islands fiske i første halvår Islands fislteproduksjon i førcte halvår 1947 utgjør ifølge»statistica1 Bulletinc utgitt av Islands N~sjonalbank følgende (tilsvarende tall for 1916 i parentes): Iset fisk (72 228), fisk levert til frysing (63 935), fisk levert li1 hengning O (7361, hermetisert fisk 303 (525), saltet fisk (14418), hjemmeforbruk 1257 (1032), sild frosset til agn 276 (O), sild levert til sildoljefabrikker (481). Islands fiskeeksport i første halvår 1947.»Statistica1 Bulletin. (utgitt av Islands Nasjonalbanlt) har oppgitt følgende tall for mengde og verdi av Islands fiske ; utførsel i tiden 1. januar til 31. juli 1947, sammenliknet med samme tidsrom i Kvantum l 1 Verdi (f.0.b.) 1000 isl. kr. Xlippfislr Saltfisk, uvirket.. Ferskfisk (iset og frosset Tørrfisk Hermetislr fisk... Saltsild Tran (av torslrelev.) Sildolje Sild og fislremel.. Saltet rogn kg tønner kg tønner kg tønner bg tønner USA import av bundfisk. Ifølge en marliedsberet~iing fra Fish arid Wildliie Service bar U. S. A. i tiden l. januar til 31. juli importerl følgende meitgder biinnfisl< inltlrisive uerfilet: Fra Kanada 4841 to1111 mot i samme ticlsrot~~ i fjor , fra New Foundland 1069 mot i fjor 1289 og fra Island 429 toriti mot i fjor Et slag for de britiske trålere.»the Fishing News. skriver den?o. september at det ventes at prisøktlingeil på 41 pr. for buill<ersl(ull vil korte Grimsbys trålereiere alene , pund sterling pr. år. Det vil koste hele nasjonens fiskerinæring mellom og pund sterling. Men dette er ikke omltostningsøkningen i dens fulle utstrektnitlg. Fraktratene vil også stige. Ifølge et overslag, vil gjennomsi~ittsøkningen for all Itullfyrt trafikk forvoldt ved fraktrateøkningen, som trer i kraft 1. oktober, vrere 119 pr.. Den øliete ornltosti~ing vil for Grimsby alene utgjøre purid sterling utenom de førnevnte pund sterling. Dissc økninger vil ha innflytelse på omkostningene til alt det som er avhengig av ltull, så som reparasjoner, utstyr, fiskeredskaper osv. Olmingene faller i særdeleshet uheldig for de fartøyer som driver Nordsjøfiske, idet mange av disse allerede nå arbeider tungt nok. Storbritannia har kansellert sin laksekontrakt med British Columbia. I nr. 38 av»fiskets Ganga meddelte vi at Storbritantiia hadde sluttet en toårs kontrakt om kjep av 40 pst. av produksjonen av hermetisert laks i British Columbia. Nå meddeler»fisheries Coiincil of Canada Bulletin. i sitt augustnummer at Storbritannia har kansellert I<ontral<ten. Det er de strenge britiske innskrenkninger som er skyld i dette. Det ventes at forhandlinger om en ordning vil bli opptatt mellom British Food Mission og vestkystindustrien. USA har bevilget dollars til undersøkelser i Alaska. United States Office of Technical Services har reservert dollars, som skal benyttes til unclersøltelsesarbeider i Alaska med henblikk på å opprette en varig industri, som skal behandle avfallsprodulttene fra Alaskas hermetilikfabrililter for laks. Selve arbeidet vil bli utfør: av Alaska Fisheries Experimeiital Coinniissioi~. Det antas a: om lag 30 pst. av Alaskas årsutbytte på 360 mill. pund lalrs består i avfallsprodukter, og elisperteiie mener nå at det skal kunne utvinnes nyttestoffer til en verdi av mellom 5 og 10 mill. dollars årlig av avfallet. (~Fisheries Council of Canada Bulleiin«). Det franske sardinfiske. Det franske fiskeribladet»le Marin«skriver i sitt siste nummer følgende om forholdene i det franske sardinfisket: Det har ofte vært skrevet at det franske sardinfisket stod på sammenbruddets rand, og at de utenlandske produsenter ville slå ut våre dersom båndene på den internasjonale handel ble løsnet, fordi våre konkurrenter holder lavere priser og leverer stadig bedre kvaliteter. Det har også vrert skrevet at sardinfisket, som er en sesongnrering med en uviss og ofte direkte tapbringende avkastning med store og uunngåelige utgifter til agn og drivstofl, snart bare vil bli drevet av gamle fiskere, som er for utslitte til å være med på det kreveride trålfisket året rundt, og at sardinfisket derfor snart vil måtte plaseres blant et av de dyre sn~åhåndverltene. Det har likeledes vrrrt skrevet at det ikke trenges noe mer for å vekke til live vårt sardinfiske enn at våre fisltere skifter redskap, at de sender på museum garnene som nå er blitt n~rmest antikke, og i stedet går over til trål eller snurpenot, sotil allerede har vært briikt i stor utstrekning av portugisere, spanjere, niarokkanere og ltalil'ornier~, kort sagt at de fanger mer, for ikke å si nieget mkr, slik at de blir i stand til i selge billigere. Det har vaert skrevet, at dersom våre fislteriindustrielle bedrifter ville nyttiggjøre seg framstegene på fryseteknikkens område, slik at de kunne strekke ut driftstiden til en atskillig

4 Nr. 40, 2. oktober 1947 større del av året, ville de betydelige kvantiteter som våre fiskere kunne bringe i land til en atskillig lavere selvkostnad være sikret, om ikke eneherredømmet på det franske markedet, så i alle fall en domir.erende innflytelse, og dessuten en glimrende posisjon på det internasjonale marked, som alltid er på jakt etter kvalitetsprodukter. Vi har anslått det kvantum som vi kan håpe på å omsette til Av dette mente vi at skulle bli solgt fersk, 2000 til salting og 19 Q00 til hermetil<kfabrikkene. Vi har likedan anslått el<sportkvantuniet til tann, det vil si en mengde som er mindre enn gjennomsnittet i perioden Imidlertid må vi gjøre oppmerksom på at er et kvantum som ligger om lag 10 pst. høyere enn produksjonen i moderlandet i de 15 siste årene før krigen. Forresten, om våre hermetikkfabrikker ikke greier å holde den plassen som vi ville de gjerne skulle holde, kan vi være sikker på at en utvikling av transportvesenet og en forbedring av fiskebilomsetningen i inrilandsdistriktene vil føre til en Irraftg øking i salget av fersk sardin. En lraii altså ikke bebreide oss vår optimisme. Men hvordtlil skal vi lt~inne produsere disse ? En kommer ikke utenom å snalrke om redskapene. Det vanlige sardingarn er altfor kjent til at vi skal repetere alle dets fordeler, men vi vil derimot peke på dets uleillpe, nemlig at det gir dårlig avkasting samtidig som det nødvendiggjør bruk av meget og kostbart agn, som ofte Irastes pi vannet forgjeves fordi sardinstimene ikke vil lette. Med hensyn til snurpenoten har den fordelen av hurtigere og større fangster uten overdreven bruk av agn, og dessuten åpner den muligheten for å ta fisken der den er. Men fordi snurpenoten er vanskeligere å manøvrere, særlig der det er sterk vind og strid strøm, noe som dessverre er tilfelle i kystfarvannene både i Bretagne og Vendee er en nødt til å bruke større båter med større mannskap. En regner vanligvis med at det trenges dobbelt så stor1 manilslrap på en snurper som på en garnbåt. Ved siden av dette niå vi også nevne at det ikke går an å bruke snurpenot i grunne og urene Iarvann. Dersom en ikke vil snurpe sarnnien noten og trekke den inn, må en sette fangsten i lås. Dette medfører tap av iisk enten ved at den kommer ut av låset eller ved ;it den dør ned. Låssetting krever også et visst merarbeid. De fislere som driver iiied snurpellot kan pelre på overbevisende resultater. I 1938 bralt!e 75 snurpefartøyer i laricl 40 pst. større fangstinengde i løpet av 8 måneder ei garnbåter, som riktignok bare drev i 5 måneder. I sariitlige havner i Bertagne og Vendee, ble det i tiden fra 10. inai til 30. desember 1946 ilandbrakt 9500 av over 600 fartøyer, mens 60 fartøyer brakte i land i SamtJean de Ltis 5000 i tiden 1. januar til 14. noveri~ber ined avbrytelse fra juni til oktober. Regner en ut fangstmengden pr. og pr. driflstiiiie, blir den 1550 gram på den Iryststreltning hvor garnbruket er Iramherslrende og 9800 gram der snurpeiioten fortrinsvis benyttes. Sant å si kan disse tallene ikke tas som i!oe aniiet eiiii en ren indikator, all den stund vilkårene for fislret er så lilike på de forskjellige lryststrølc. Ikke desto mindre bør en kunne slå fast at snurpenoten er to ganger så effelctiv som garnene, dessuten krever den bare halvparteii så meget agn. Det svenske sildefiske ved Island og på Fladengrund og andre svenske fiskerier. I»Oversikt av fisket. skrives det i septembelri~unlrneret av»svensk Vastlrustfisl<areri~ blant aililet: Enkelte av sommerens fiskerier er nå innstillet. Dette gjelder for el<spempel snurpefiskeat ett~i mal<rell, son1 på grunii av de gode værforhold, har vært meget godt. Et annet sommerfiske som også er avsluttet er storbachefisket (banklinefisket). I dette fiske har det I år deltatt on1 lag 60 fartøyer, som har Iiatt rekordrnessig fangsttitbytte. Med den store etterspørsel som har v ~ etter ~ både t saltet og tørret fisk har organisasjonen kunnet utvide fangslrasjonene, og båtene har kunnet føre hjem ril<elige f,ingster. De tørre værforhold har begunstiget tilvirkningen, så en regner med at Itvaliteten av årets lutefisk blir ir~eget god. Sildefisket ved Island er nå også avsluttet fra svenslr side. Det har deltatt 2 notlag fra Smbgen og 2 fra Gull holmen. Garnbåtenes antall har dreiet seg om 50. Snurpelagene kunne avslutte sitt fiske tidlig, og var hjemme før beregnet med meget gode fangster. Garnbåtene har hatt et gjennomgående bra fiske. For islendingenes egen del derimot har fisltet vært smått. Island hadde lrontralzt med Sverige om levering av ca. 60 n00 tønner, men ventes bare å Irunne levere Sildefisket med trål på Fladengrunn har i den senere tid pågått som vanlig. Deltakerantallet er muligeiis noe mindre enn i fjor. Dle deltakende båter hjemfører temmelig regelmessig sine fangstrasjoner på 40 kasser pr. mann pr. uke. Fiskere, som har drevet på med dette fiske i 3 år nå, er av den oppfatning at sildeforelron~stene er noe mindre enn i for eksempel 1945, da man kunna få trålen flill i meget korte drag. Diette betyr ikke at det er noen mangel på sild, men at det tar lengere tid å fiske opp rasjonen. Noen av lagene har solgt sine fangster i Danmark, men del meste hjemføres for salting. I begynnelsen av september ble det dog omsatt betydelige mengder ferslrsild. Noen båter har hatt ferdigblandete kryddersatser med på feltet, og har krydret silden ombord. Meget ville vart vunnet, dersom det måtte lykkes å få en god Iwalitet, pasende for konsenvesilldustrien. Med den meget store betydni~ig Fladenfisket har fått for de svenske vestlrystfisltere, inå ei? slraffe utveier til øket umsetning. Hittil liar fisltet Itunnet foregå takket være Vastlrustfisk, som har overtatt 'ille usolgte fangster. Dizse fangstoverskudd saltes nv Svensk Andelsfislr og av Pontus Nilsson samt en del andre salteri. som pakker for Va~tkustfisks regning. Det later til at si vel saltet som fersk Flade~lsilcl er blitt mer etterspurt iiinenla~ids. Dette skyldes ilrlre minst dein kraftige propaganda for saken. Høyere fiskepriser i Storbritannia fra 20. sept. Nedenfor følger et utdrag av»fish Trades Gazettee's iiieddelelse angående de nye vinterpriser på fersl<fisl< i Storbritannia. Meddelelsen finnes for ivrig i bladets nummer av 20. seplember. Eril~ringsministeren i Storbritannia har gitt bestemmelser om nye fislrepriser, som trer i kraft på kysten den 20. september og i landet for øvrig den 21. september. Prisene gjelder vinterperioden De fle;te priser er øket på

5 førstehånd og i detalj, og der er enkelte avkortninger i marginene for kystgrossister, innlandsgrossister og detaljister. SOITI ventet er makrell unntatt fra liontroll. Ministry of Food betaler ikke lenger tr~nsportomlcos~ninger, og der er ingen avgift. Der er fastsatt en spesiell mal<simun~~detaljpris for vindtørket sild, og det er bestemt at detaijistene ved salg av denne vare må plasere en plakat eller liknende i nærheten av varen iiineholdencle ordene»\vinddrieclileriingsx. Dette er den eneste forandriilg i sildeprisenp. F0ustei~ånds/~ulsen på tungeflyndre rr blitt øket med 4sh 4 d pr. stone, piggvar og slettvar mecl 3 sh 9 d, kveite, gullflyndre og lomre med 2 sh. Pi den annen side er prisøkningen for torsk og de fleste andre»rtnde«fisker bare øket med 3 CI pr. stone. Begrunnelsen herfor er at det ønskes gitt kys:fisl<erne er scerskilt spore. Urtaljpris?ve for tungeflyndre økes med 4 d pr. pund, piggvar og slettvar 3% d pr. pund, flyndre og lomre 2 d pr. pund, mareflyndre og sandflyndre etc. bare $4 d pr. pund. Prisen på skatevinger biir 1 sh 6 d. På»golden cutlets~ (røliete skiver) av hyse og hvitting blir prisen henholdsvis 1/10 og 118%, forutsatt at hvittingen ikke er større enn?i pund pr. stykk. Ved offentliggjørelsen av prislisten utlalte ernæringsminister Strachey:»Hver høst, unntatt foregående, har vi fastsatt nye vinterpriser liggende litt høyere enn sommerprisene. Det springende punkt, som jeg vil gjøre særskilt oppmerksom på, er at vi har utvidet til en viss grad forskjellen mellom billig fisk, som for eksempel torsk, og de dyrere sorter, som for eksempel tungeflyndre. Vi har gjort dette av forskjellige gri,nner. En av dem er at det har vært oss maktpåliggende holde prisøkningen på billigfisk i vinterperioden så lav som mulig. En annen grunn var at jeg er blitt overbevist om at forslcjellen mellom for eksempel torsk og flyndreprisene, var ~inaturlig små. I et fritt marked ville forskjellene vcert ennå større. Dette synes jeg var et uheldig forhold, og til dels unfair overfor kystfiskerne;, som ilandbringer storparten av tunge flyndre og annen kostbar fisk Dermed utvidet vi også differansen. Jeg er overbevist om at næringen soin et hele ikke kan arbeide uten en viss økning i vinterprisene. Hvis vi ikke innrømmet noen prisøkning i vinterperioden, ville det være ensbetydende med en prisredul<sjon, og for tiden kan næringen ikke bcere yterligere reduksjoner. Det som ville skje, var at forsyningene ville bli mindre, hvilket er alt annet enn mnskelig. Men vi venter at disse ølminger små på torsk og den slags fisk, men mer betydelige på de kostbare fiske sorter vil virke insitereiide på nzririgeri, slik at den skaffer oss størst m~rlige forsyninger i vinter. Hvor stort utbyttet vil bli er ikke noe som fiskerne alene kan avgjøre, fordi det også i utstralit grad er et spørsmål om vzrforholdene, men får vi bra var aiitar vi at den I Abonner på Fiskets Gang! 1 noen Nr. 40, 2. oktober 1947 ordning soin er truffet med naringen, vil reskiltere i gode iiskeforsyninger i vinter.<( Der er fastsatt følgende Fiskesort 1. Tungeflyndre (ikke lomre) 2 Piggvar og slettvar : Fersk... Frossen Kveite (ikke blåkveite) : Fersk... Frosen Gullflyndre og lomre : Fersk..... Frossen Sandflyndre.mareflyndre, skrubbe og annen ikke tidl. spesifisert flatfisk: Fersk... Frossen Lysing Hyse : Fersk (flådd eller uflådd) Frossen )) 8. Hvitting : Fersk (Flådd eller u ilådd) Frossen n 9. Torsk, fersk eller frossen 10. Pigghå : Flådd... Uflådd Steinbit: Ferslr eller frossen, uflådd Fersk, flådd... Frossen, flådd Skate og rokke Knurr : Sløyd... Rund Sei : Fersk Fersk, flådd Frossen, uflådd Frossen, flådd Filet av lysing, torslr og av enhver fisk som ikke er spesiiiceit ovenfor uiidtatt sild : Ferslr ined slrin... Fersk, flådd... Frossen med skinn... Frossen, flådd Hvilken som helst fiskesort ferslt eller frossen (inklusive blåkveite) undt. sild, som iltbe er medtatt førstehåndspriser: Førstehåndsalg Hel I Iiodelos / Filet 2515 Per 22/ / ' / stone pro rata steder i denne prisliste..... I 4/ / O / /6 32,

6 Det ledende merke i barkestoja CALDACUTCN Fl SICERENS VENN Den rette farge. Forlenger fiskeredskapenes varighet. / Reduserer repara~jonsonikostningene~ i Produsert av råstoff fra egne oversjøiske plantasjer av : Enerepresentanter for Norge: THE FORESTAL LAND, TIMBER &. RAILWAVS CO. LTD. LONDON E. C. 4. A,S NORSK ARGENTINSK HANDELSKOMPANI BERGEN, Postboko 325. OSLO, Roald Amundsens gt. 1. Tlf Tlf S A L G K U N T I L I M P O R T Ø R E R OG N O T F A B R I K K E R

7 Nr. 40, 2. oktober 1947 Lov og bestemmelser gitl i U U medhold av lov. Kongelig resolusjon av 5. sept ang. Regler for seisnurpefiske i Nordland.»I medhold av 5 6 i midlertidig lov av 6. mai 1938 om fredning av saltvannsfisli fastset4es folgeiide r e g ler for notfiske etter sei i Nordland fylke: I. a. Utsetning av snurpenot må i alle høve foregå til styrbord (hoyre). Med setting til styrbord menes at seltiilgen begvimer til venstre for seistimen, slik ai farliosten under settingen må svinge (runde noten ut) til styrbord. Snurpebåten slial som tegn på at settingen av noten begynner gi et langt stot i fløyten (tålieluren). b. Hvor ett eller flere synkenotlag har begynt å fiske ved en grunne, må ingen snurpenot settes ut mellom syilkenotene og den n;eiinesie grunne, og heller ikke så nær i~otene til luvart 3g til sidene at def kan viere fare for kollisjon mellom redskapene. Heller ikke må synkenoten settes ut så naer en til fangst utsetlende eller utsatt snurpenot, at det kan vzre fare for Iiollisjon. c. Ferdsel av motor eller robåt over en synkenot, som er utsatt til fangst, må ilike finne sted. Holler ilclie må det foregå ferdsel gjennoiii en seistim hvor det ligger synke ellcr snurpenot lilar til fangst. d. Tørning (ankring) på en seigrunne forbys, nied mindre det iallfall er en mann ombord i den iornete farkost. Fortøyningen må hales ombord så snart det er fare for at en til fangst utsatt snurpe* ellrr synlietlot vil drive iled på den iornete farkost. 11. Overtndelsc av disse regler straffes med bater Denne resolusjon trer i kraft straks.«kongelig resolusjon av 5. sept. 194'7 ang. Forordning av 6. januar 1941 om merkning av garnblåser og lignende vak under vinterfisket.»i medhold av 9 8 i lov av 5. desember 1917 om registrering og merking av fisliefartøyer m. v. fast

8 Nr. 40, 2. oktober 1947 Fisk brakt i land til F i n n m a rk i tiden 1. januar til 20. september Anvendelse / Saltet Hengt Fisk brakt i land i M ø r e og R o m s d a l fylke i tiden 1. j&nuar20. september Fiskesort I I Anvendelse Mengde p 1 I I / / Torsk... Torsk... Hyse... Sei.... Lyr... Lange... Blålange... Sei..... Brosme... Kveite... Flyndre... Uer... Steinbit... 1 alt Merk : I forbindelse med fisketallene oppgis i samlet lever. mengde hl. Ennvidere oppgis hl damptran, 168 hl annen tran og 1857 hl rogn. Ilandbrakt fisk til M å l0 y og omegn i tiden 1. januar til 20. ssptember I I Anvendelse Fiskesort Mengde /;set 1 saltet(? Torsk... Sei... Lange... Brosme... Hyse... Kveite... Gullflyndre... Skate... Annen fisk..... Håbraand... Pigghå... Al...a... Hummer... Reker... Krabbe.... I alt Brosme... Hyse... Lysing, kolmule.. Kveite... Gullflyndre, rødsp. Smørflyndre... Ål... Uer (rødfisk)... Steinbit... Makrell Skate, rokke Annen fisk... Håbrand... Pigghå... Makrellstørje... Hummer... Reker... Krabbe... Herav til: Ålesund... Kristiansund N... Smøla... BudHustad... OnaBjørnsund.. Bremsnes... Haram... Søre Sunnmøre... Grip... Kornstad.... Lever... hl 961 2)s i / Iset / Saltetl~en~ 900 l) ' I Hermet m l) Herav 65 filet. %) Herav 50 brukt til fiskemel. seties følgende besteininelse orn rnetliitig av garnblåser og andre vak som benyttes under drivgarnfiske: I. Garnblåser og aiidre vals soiii beilytles uiicler drivgarnfiske skal vxre merliet med faikosteils registreringsmerlie på toppen av blåse11 eller valieren. Merket skal påføers med livit maling på mnrk bunnfarge. Bolistaver og tall i merltet slial ha en høyde av 12 cm og en fargebredde av 2 cm, således at merket treir tydelig frain. 11. Overtredelse av denne bestemmelse straffes nicd bnter Denne resolusjon trei. i kraft 15. septeiilber Fra samine tid oppheves kgl. resolusjon av 12. november 1920 om merliing av bøyer eller vali und,er fislse med drivgarn, og forordning av 6. januar 1941 on1 merking av garnblåser og likilende val< under vinterfisliet.«

9 Nr. 40, 2. oktober 1947 Amerika og iskeomsetningen. Her følger fortsettelseil av den amerikanske fiskeridirektør Albert M. Day's artikkel, som omhandler framtidsutsiktene for omsetningen av fiskeprodukter i U.. A. Artikkelen er blitt fortsatt fra nr. 32, s ICilclen er denne gang»fishing Gazette«s augustn~~mmer. Med økningen av fralitmengden vil hovedomliostningene synke; etter som forbedrete flytyper blir innsatt vil det også vzre mulig å redusere flyomkosltningene. Disse framskritt Iran snart resultere i rater basert på gjennomsnittsomliostninger av ca. 10 cents pr. mile. T r a n s p o r t r a t e r : Forbrukeren må sannsynligvis betale mer for alle transportformer i Det Er blitt innrømmet betydelige tillegg til fraktratene gjennom en nylig stedfunnen avgjørelse i Interstate Coinmerce Commission, som bemyndiget jernbanene til å øke ratene med omtrent 17,6 pst. i gjennomsnitt over de rater som ble fastsatt før de midlerlidige forhøyelser i juli forrige år. Også andre transportinidler, hovedsakelig automobiler og' skip, vil dra nytte av de større inntekter fra fraktrateøliningene, son1 er blitt godkjent av kommisjonen. Enskjønt fraktratene for motorvogner ikke er blitt tillatt øket, unntatt ratene for jernbanemotorvogner, har en av de større motorvognfraktgrupper forlangt rateøkninger i likhet ined de ølininger som er blitt innrømmet jernbanene, og de ventes at andre motorvogritransportører vil ta lilrnende skritt. Hvis motorvogntransportørene søker og oppnår rateøkninger som bring'er deres rater opp på høyde med jernbanenes, vil jernbanefralitoliningen lede bare liten trafikk over til autorut~cne. En må kunne vente en del overføring av trafikk på korttur bass, i saerdeleshet i tilfelle hvor autoratene tidligere oversteg jernbaneratene. Overføring av trafikk til privatte motortransportører må antas å ville bli større enn til ruteselskapene. Det kan ventes at jernbanene vil soke å unngå en trafikkoverføring til autorutwe ved å øke sine rater rned mindre enn del som innebaeres av den gitte iillatelse i de tilfelle hvor toppølriling vil avstedliomnle ei1 overføring av større godsmengder til autorutene. Det inå antas at skipsfarten vil tilfore seg b:tyclelig økete inntekter soin følge av de autoriserte rateøkninger, enskjønt beslutningen i seg selv ikke vil ha noen trafikkøkende virkning for sjøtransporten, unntatt muligens når det gjelder hele laster. Det tør være mulig at sjø og vannveistransportrattne kan økes i samme utstrekning og på samme basis som jernbaneratene. Prosentvise økninger på industri og landbrulcspro dukter har den virkning, når de er anvendelige, at de hever industrien og landbruksprodusenlenes konkurransedyktighet, såfremt disse ligger nær til inarliedene eller til råstoffkildene. I de nylig stedfunne rateølininger, har imidlertid kommisjonen i en flerhet av tilfelle, søkt å begrense procentvise økninger, som inåtte antas å ville få en alvorlig innvirkning på iiåvzrende konkurranseforhold om markedene. Med hensyn til mange viktige råvarer og landbruksvarer fastsatte bommisjonen heller en mindre økning, eller begrenset den prosentvise økning til et maksimumsbeløp. Fraktrateøliningene, som i seg selv er betydelige, vil ha rela'tivt liten virkning på de camlctc proclulrsjonsog omsetningsomkostninger, idet transportomliostningene som oftest bare utgjør en liten del av leveringsprisen. I overensstemelc~ med Interstate Cotnrnerce Commission's besteinmelse av 6. desember 1946, vil nye økete fraktrater bli effektive samtidig med ikrafttredelsen av nye jernbanetariffer i perioden 1. januar til 28. februar Fisk og fiskeriproduliter følger den alminnelige rateøkning, dog i~znskrenlies økningen i raten for fislceoljers vedkomil~ende til inalisimum 12 cents pr. 100 pund, og for den viktige gruppe hermetisert fisk til 13 cents pr. 100 purid. Rateøliziingcn vil bli noe st~rre i»tile official ter ritory<< inlrlusive territoriet mellom Missisipifloden, De Store Innsjøer, Atlanterhavsl~ysten og MasonDixonlinjen, for parlier mindre enn en vogillast og )myquantityetrafikk. I dette tilfelle 'lillates det en 25 ps't. økning innen»offisial terrytory«og 22,5 pst. n~elloin dette og steder i andre territorier. Ved en fidligere bestemiilelse, den 23. oktober 1946, tillot Inlcrstate Coinmerce Conimission ilgodsfraktene øket med 20 cents pr. 100 pund. E n g r o s s a l g e n e : Engrosomsetningen vil bli forbedret med moderne utstyl. Det \il bli øvet påtrykk på grossistene av detaljistene for å få disce til å forbedre sine produliler for å inøte kravene i deil øliende niarkedslioriliurranse, som ei1 følge av at lionsumentene blir mer nøyelegilende i sine inill<jnp. Dette lian liomme til å resultere i eii iiyutvililing i bchandlings og frarnstilingsrnetodene. Hvis konsumentene skulle gå ovel til en mer prisvurderende kjøpemåte, vil det tvinge oiuseti~iilgslecldene til å yte billigere tjenester. IZonsumentene avveier forholdet mellom pris og kvalitet langt ilayere nå. D e t a l j o m s e t n i li g e n : Detaljhanclelen i 112 ringcmidler vi! roipen~are mange nye treltk i 1947, men det ventes ikke noen radilrale forandringer. Bedre for

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler AKTUELT ~is"ets Gane GI * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81.ARGANG NR. 6 - JUNI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTBR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: OlavLe/cve Dag Paulsen Per-Marius Larsen

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

Krisetider for saltfisk?

Krisetider for saltfisk? f i s k e r i - o g h a v b r u k s n æ r i n g e n s l a n d s f o r e n i n g - hele næringens forskningsfond Krisetider for saltfisk? Finanskrisen skaper trøbbel for torsken sannhet eller hvilepute?

Detaljer

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORT-TITTEL KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORTNUMMER 414/44 PROSJEKTNUMMER 414 UTGIVER RUBIN DATO Juni 1995 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Grensepassering Nordvest-Russland

Grensepassering Nordvest-Russland RAPPORT 7/2007 Utgitt mars 2007 Grensepassering Nordvest-Russland Gøril Voldnes Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap og seks datterselskaper. Konsernet

Detaljer

SOS IALOKOIN 0 VI IN

SOS IALOKOIN 0 VI IN IMF 4 ^ Historien om dyt Et av de seneste fremstøt i geometrien siden Archimedes og Euclid for 000 år siden la grunnvollen, ble nylig utført på en IBM 704 kalkulator i Paris. Den beregnet på en time og

Detaljer

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord.

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord. Axel Dammann Barentshavet og den gylne vei til velstand i nord. Oslo 2014 2 Axel Dammann er sosialøkonom og tidligere banksjef i Den norske Creditbank. Fra 1996 styreformann og medeier i Netfonds Bank.

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ]

Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ] NUMMER 6 2009 Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering RAPPORT 7/2006 Utgitt februar 2006 Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering Oddrun Bjørklund, Jens Østli og Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 29. august mandag 2011 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 100 Uke 35 EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 Aqua Nor er en glimrende anledning til å styrke næringens omdømme.

Detaljer

I Kari 0stervold Toit

I Kari 0stervold Toit INNHOLD - CONTENTS 67. ARGANG Nr. 14 - Uke 31-1981 Utgls hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaklar: Sigblorn Lomelde Fung. kontorsjef I Redakslon: I Vidar Hkiviskeland I Kari 0stervold Toit Ekspedisjon:

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

gnnold: Side F dsoppleggene i Folkepensjonen, ved ekspedisjonssjef Hermod Skånland 2 Økonomiske Forskning. Publikasjoner fra Statsitsik Sentralbyrå 8

gnnold: Side F dsoppleggene i Folkepensjonen, ved ekspedisjonssjef Hermod Skånland 2 Økonomiske Forskning. Publikasjoner fra Statsitsik Sentralbyrå 8 IbibASSOASO J dette nummer: itabarambh AhhialbeshASI Medarbeidere: Iblbabb66611111 Innføring av folkepensjonen vil antakelig få vidtrekkende betydning for den økonomiske utvikling i vårt land, men en har

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Den okonomiske situasjon

Den okonomiske situasjon Den okonomiske situasjon Foredrag av direktør Knut Getz Wold på Norges Banks representantskapsmøte 25. februar 1974 Bilag til «Sosialokonomen» 1974. 1. Innledning Aret 1973 var et meget markert hoykonjunkturår

Detaljer