FYLKESMANNEN I BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I BUSKERUD"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS-FORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I NES KOMMUNE 1. JULI 2014 Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 12 1 Innledning Opplysninger om gjennomført kontroll Dato for kontroll: 1. juli 2014 Journalnummer: 2014/3924 Forrige kontroll: 31. august 2010 Kontrollert virksomhet Kommune: Nes kommune E-post: Besøksadresse: Rukkedalsvegen 46, Nesbyen Telefon: Tilstede fra kommunen Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Befaring Sluttmøte Svein Magne Bråten Enhetsleder X X X X teknisk/jordbrukssjef Arnstein Matheson Teknisk konsulent X X X Jon Andreas Ask Skogbrukssjef X X X X Intervju Janne Fossum Rådgiver X X X X Per Olav Granheim Seniorrådgiver X X X X X Marit Surlien Hoen Fylkesagronom X X X X Ragnhild Skar Seniorrådgiver X X X X Pål Morten Skollerud Fylkesagronom X X X X Tilstede fra Fylkesmannen Navn Funksjon Åpningsmøte Dokum.- gjennomgang Befaring Sluttmøte 2 Bakgrunn Det vises til varsel om kontroll i brev av 10. juni 2014 og påfølgende gjennomførte kontroll 1. juli Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i samsvar med forutsetningene. Fylkesmannens kontroll i Nes kommune inngår i dette arbeidet. Kontrollen omfattet tilskudd til avløsning ved sykdom, tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Produksjonstilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak ble også berørt. Hensikten med kontrollen var å kontrollere kommunens etterlevelse av reglement for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) 15 og særlovgivningen for tilskuddsområdene (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova). Kontrollen tok sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å bli innvilget tilskudd har vært gjenstand for korrekt vurdering og håndtering hos kommunen. Oppfyllelse av vilkårene kan bli gjenstand for ytterligere kontroll hos de foretakene som søker tilskudd, jf 15 i

3 Side 3 av 12 Økonomireglementet i Staten. Fylkesmannen kontrollerte også kommunens etterlevelse av krav gitt i forvaltningsloven med hovedfokus på bestemmelser om habilitet og saksbehandling. 3 Hjemmelsgrunnlag FOR nr 1938: Reglement for økonomistyring i staten (Økonomireglementet i staten). «15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere. Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14. Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet. Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.» LOV : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Særforskrifter: FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR nr 1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven FOR nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket FOR nr 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FOR nr 1227: Forskrift om tilskot til avløysing FOR nr 904: Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Forskriftene ovenfor er hjemlet enten i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18, eller i lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) 19. Regler om utmåling av tilskudd fastsatt i de årlige jordbruksavtalene (dvs. etter forhandlinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) Aktuelle veiledninger og rundskriv fra Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 4 Gjennomføring av kontrollen 4.1 Møter, intervjuer og dokumentgjennomgang Kontrollen startet med et åpningsmøte der jordbrukssjefen, skogbrukssjefen og teknisk konsulent deltok. Etterpå ble det gjennomført intervjuer med alle tre, samt

4 Side 4 av 12 dokumentgjennomgang av på forhånd utvalgte saker. Etter lunsj ble det foretatt befaringer ute, mens arbeidet med dokumentgjennomgang fortsatte inne. Ved dokumentgjennomgangen ble følgende gjennomgått: a. Utvalgte søknader og vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom i 2012 og b. Utvalgte søknader og vedtak om SMIL der det er foretatt utbetalinger i perioden 2007 til og med c. Utvalgte søknader og vedtak om NMSK i 2012 og På grunnlag av dette utarbeidet Fylkesmannen en foreløpig rapport fra kontrollen. Den foreløpige rapporten ble gjennomgått i sluttmøtet på ettermiddagen 1. juli. 4.2 Temaer for forvaltningskontrollen Temaene i tabellene under ble berørt enten i intervju, under dokumentgjennomgangen eller ved befaring: Nr. Tema Stikkord 1 Saksbehandlingsrutiner - Rutiner for mottak, datostempling og arkivering 2 Forvaltningsrett - Opplysning av saken - Dokumentasjon - Skriftlighet, begrunnelse, hjemmelsgrunnlag, klageadgang - Habilitet 3 Regelverk - Delegasjonsreglement - Oppfyllelse av grunnvilkår for tilskudd, samt spesielle vilkår knyttet til den enkelte ordning - Dokumentasjon og overholdelse av vilkår i forhold til tilskudd til avløsning ved sykdom - Dokumentasjon og overholdelse av vilkår i forhold til SMIL, samt oppfølging av planer og aktivitetsbudsjett - Det ble spesielt sett på behandling av søknader om ulike tilskudd vedrørende innmarksbeite og oppfølging i ettertid. - Dokumentasjon, vedtak og vilkår i forhold til NMSK 5 Funn og oppsummering 5.1 Definisjoner Avvik: Brudd på gjeldende regelverk. Det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift eller rundskriv. Merknad: Forbedringspunkt. Det vil si forhold som ikke er i strid med krav, men der Fylkesmannen finner grunn til å påpeke behov for forbedring.

5 Side 5 av Generelt Nes kommune har avviklet tidligere samarbeid med Flå kommune om felles jordbruksleder. I dag er det en egen saksbehandler i Nes. På skogsida er det fortsatt samarbeid slik at skogbrukssjefen dekker begge kommunene. Delegeringsreglement for Nes kommune: Mangler ved delegeringsreglementet ble påpekt ved forvaltningskontrollen i Reglementet ble sist oppdatert i Det er nå under revisjon. Fylkesmannen forutsetter at manglene som er påpekt tidligere, blir rettet opp. Habilitet: Saksbehandlerne er bevisst utfordringene med tilskuddssøknader fra eget foretak eller foretak tilhørende nære familiemedlemmer. Se likevel merknader nedenfor. Kommunen har nå inngått avtale med Gol kommune, som behandler søknader der det er habilitetsproblemer. Kompetanse: Fylkesmannen mener at det er tilfredsstillende landbruksfaglig kompetanse i kommunen. Orden og sporbarhet: Saksbehandlerne har god oversikt over tilskuddssakene. Det var god orden i de saksdokumentene som ble lagt fram for Fylkesmannen. Sporbarheten var også god. Rutiner m.m.: Gjennomgangen av sakene er basert på papirbaserte originalsøknader og originaler eller utskrifter av diverse dokumentasjon. Saksbehandlerne benytter til en viss grad kommunens elektroniske arkiv, men kommunen har bortimot fullstendig papirbasert arkiv. 5.3 Avvik Avvik 1 AV sykdom - mangelfull dokumentasjon Næringsinntekt Fakta: I ni av de kontrollerte søknadene manglet det dokumentasjon på næringsinntekt. I en av de sakene der dokumentasjon på næringsinntekt manglet er det ektefelle/partner/samboer som søker. I de fleste tilfellene manglet det også kommentar fra saksbehandler på om det var kontrollert om søker fylte kravet til næringsinntekt. Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing setter som vilkår ( 6, fjerde ledd) at den det søkes tilskudd for må ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri på minimum ½ G. Det er den gjennomsnittlige næringsinntekten i de to siste kjente ligningsårene som blir lagt til grunn (jf. rundskriv nr 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning). Retningslinjene er konkrete på hva slags dokumentasjon som skal legges fram. Vurdering: Søkerne har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på at kravet til næringsinntekt fra jordbruk/gartneri er oppfylt. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før det er bekreftet at dette kravet er oppfylt. Det gjøres ved at søkeren legger fram utskrift av godkjent ligning. Lønnsutgifter Fakta: Ett av foretakene bruker privat avløser, i alle sakene fra dette foretaket mangler det dokumenterte utgifter til lønn (arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger). Det mangler også

6 dokumentasjon for riktig periode ved bruk av avløserlag i enkelte saker. Manglende dokumentasjon gjelder for 2 av foretakene (alle søknader fra disse). Privat avløser og avløserlag. Side 6 av 12 Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing setter som vilkår at lønnsutgiftene er dokumentert ( 6, andre ledd). Etter rundskriv nr 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning skal det «dokumenteres at arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger er betalt. Ved bruk av landbruksvikar eller annen avløser fra avløserlag er det tilstrekkelig med kontoutdrag. Utbetaling av tilskuddet begrenses til dokumenterte utgifter.» Vurdering: Søkerne har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på at arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger et betalt. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før slik dokumentasjon foreligger. Fødselsattest Fakta: Fødselsattest manglet i 1 av 2 av de kontrollerte foretakene der det søkes om tilskudd i forbindelse med svangerskap/fødsel. Regelverk: Svangerskap og fødsel må dokumenteres ved legeattest eller fødselsattest. Dette følger av rundskriv nr 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning. Vurdering: Denne mangelen er brudd på vilkår i forskriften og retningslinjene for saksbehandlinga, og er følgelig et avvik. Konklusjon: Kommunen må endre sine rutiner slik at nødvendig dokumentasjon finnes i saken. Det gjelder både næringsinntekt, lønnsutgifter og fødselsattest. Det er tilstrekkelig at dokumentasjonen for næringsinntekt finnes på den første søknaden i et lengre sykdomsforløp der det i løpet av perioden sendes inn flere søknader. Og at fødselsattest finnes på den første søknaden for det barnet/-a søknaden gjelder. Avvik 2 AV sykdom, for mye utbetalt tilskudd Fakta: Det er utbetalt kr for mye til tilskudd til avløsning ved sykdom til ett foretak. Feilutbetalinga skyldes at det er lagt til grunn flere sykemeldingsdager enn sykemeldingen tilsier. Regelverk: «Det kan gjevast tilskot dersom den personen som det vert søkt tilskot for er sjukemeldt fra arbeid i føretaket» jf. 7 tredje ledd. «Det er antall dager søker er sykmeldt, og ikke antall dager søker leier avløser som er grunnlaget for utregning av maksimalt tilskudd» jf rundskriv 3/2013 side 11). Vurdering: Det er antall sykmeldingsdager som er grunnlag ved beregning av maksimalt tilskudd. Søker kan få utbetalt det laveste beløpet av maksimalt tilskudd og dokumenterte utgifter til avløsning ved sykdom. Det er antall dager NAV godkjenner som skal brukes ved beregning av tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Konklusjon: Kommunen må sjekke saken nærmere og vurdere om søkeren skal betale tilbake det som er utbetalt for mye.

7 Side 7 av Merknader Merknad 1 AV sykdom - mangelfull kontroll av opplysninger i søknader Maksimalt tilskudd Fakta: Det framgår ikke av dokumentene som Fylkesmannen har hatt tilgang til, hvilke rutiner kommunen har for å sjekke maksimalt tilskudd. Regelverk: Størrelsen på dagsatsen for tilskudd til avløsning ved sykdom bestemmes av hvor mye foretaket maksimalt er berettiget i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (maksimalt tilskudd), jf. Jordbruksavtale kapittel 9.3. Vurdering: Saksbehandler må sjekke maksimalt tilskudd for ferie og fritid, før beregning av tilskudd til sykdomsavløsning kan gjøres. Konklusjon: Fylkesmannen mener at beløpet er så viktig at kommunen bør legge en kommentar på sakene om hvor det er hentet fra. Lønn/sykepenger/arbeidsavklaringspenger Fakta: Gjennomgang av de utvalgte sakene viser at det er noe varierende dokumentasjon av disse opplysningene. I de fleste tilfellene finnes det dokumentasjon, men i noen tilfeller mangler det helt. Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing har som vilkår at ytelser fra folketrygden, pensjon, godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste og lønn, skal trekkes fra tilskuddet ( 11). Vurdering: Dette innebærer at kommunen må sjekke om søkeren har mottatt eller har rett på slike ytelser, dersom søkeren ikke har lagt dokumentasjon på dette ved søknaden. Konklusjon: Fylkesmannen mener at disse opplysningene må bekreftes og kommunen må dokumentere at det er gjort enten ved at det finnes kopi av dokumenter som viser ytelsene eller at det er notert hvordan informasjonen har framkommet. Merknad 2 AV sykdom ikke praksis for å sende ut vedtaksbrev til søker Fakta: Kommunen fatter vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Kommunen har i dag ingen praksis på å sende melding om vedtak til mottaker. Regelverk: I følge forvaltningsloven 27 skal søker ha underretning om vedtaket. Det skal i regelen gis skriftlig. Vurdering: Eventuell muntlig beskjed eller innkommet beløp på konto er ikke tilstrekkelig melding til søker. Søkeren har krav på å få vite om klageadgang og om eventuelle vilkår som er stilt ved innvilget tilskudd. Meldinga til søkeren bør også gi informasjon som setter mottakeren av tilskuddet i stand til å kontrollere om tilskuddet er korrekt beregnet. Konklusjon: Kommunen må for framtida sørge for å sende vedtaksbrev til søkeren. Bruk gjerne vedtaksmalene fra Landbruksdirektoratet. Merknad 3 SMIL søknadene er ikke vedlagt miljøplan trinn 2 Fakta: Søknadene er ikke vedlagt miljøplan trinn 2. Beskrivelsene av tiltakene i søknadene er ikke tilstrekkelig til å veie opp for miljøplan trinn 2. I følge intervju med saksbehandler mangler

8 Side 8 av 12 kommunen rutiner for å sjekke at søker har miljøplan trinn 2 der dette er påkrevd for omsøkt tiltak. Regelverk: Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket 3 krevet at miljøplan trinn 2 er vedlagt søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Vurdering: Fylkesmannen har praksis for å godkjenne at miljøplanen er skrevet inn i selve søknaden, dersom beskrivelsen tilfredsstiller de punktene som miljøplan trinn 2 skal inneholde. Beskrivelsene av tiltakene i de kontrollerte søknadene er ikke tilstrekkelige. Konklusjon: Kommunen må sørge for at miljøplan trinn 2 følger søknaden, enten som et vedlegg til søknaden eller at den er skrevet inn i selve søknaden. Merknad 4 SMIL mangelfull dokumentasjon av utgifter Fakta: Kontrollen viste at det finnes regnskapssammendrag for de gjennomførte tiltakene, men dokumentasjon med tilhørende kopi av regnskapsbilag er ofte mangelfull. Timelister finnes ikke. Regelverk: Statlige midler skal brukes og forvaltes i samsvar med forutsetningene og vilkår som er gitt for tiltaket. Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket 7 krever at sluttregnskapet skal godkjennes av kommunen. Vurdering: Fylkesmannen mener at det er vanskelig å kontrollere utgiftene det er søkt tilskudd for, uten å se regnskapsbilagene og eventuelle timelister. Et regnskapssammendrag gir neppe tilstrekkelig oversikt. Konklusjon: Kommunen må skjerpe rutinene på dette området. Merknad 5 SMIL innvilget tilskudd til tiltak som ikke omfattes av ordningen Fakta: I en av de kontrollerte sakene har Nes kommune godkjent en søknad som etter Fylkesmannens oppfatning gjelder utskifting av et gammelt gjerde uten nevneverdig rydding. Regelverk: Formålet med tilskuddet er å kombinere rydding og gjerding av gammel kulturmark. Vurdering: Hensikten er å tilbakeføre gjengrodd og gammel kulturmark for å gi gode innmarksbeiter. I dette ligger at rydding er nødvendig for å istandsette/tilbakeføre arealet til ønsket tilstand. Tiltak som innebærer utskifting eller oppsetting av gjerde rundt et areal som ikke er ryddet, faller utenfor ordningen. Konklusjon: Kommunens praksis må endres i tråd med ovenstående. Merknad 6 SMIL - manglende vurdering mht. Naturmangfoldloven og kultur- /fornminner Fakta: I kommunens tildelingsbrev for SMIL-søknader, fremgår det ikke om det aktuelle tiltak har blitt vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens Regelverk: Det er innført meldeplikt for jordbrukstiltak som rammer utvalgte naturtyper (Naturmangfoldloven 55). Meldepliktige tiltak er tiltak som er egnet til å endre karakteren

9 Side 9 av 12 eller omfanget av en forekomst av en utvalgt naturtype, som f.eks. tilsåing eller gjødsling. Tiltakene skal meldes til kommunen, og kommunen skal gi tilbakemelding innen tre uker før tiltaket eventuelt kan utføres. Vurdering: Søknadene som er gjennomgått ble behandlet av kommunen før kravet om meldeplikt ble innført. Fylkesmannen vil likevel peke på at i kommunens tildelingsbrev for SMIL-søknader, bør det fremgå at de aktuelle tiltak har blitt vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens Enten dette får som konsekvens at det må stilles vilkår eller ikke, skal det fremgå i tildelingsbrevet, og under henvisning til de respektive. Konklusjon: Vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens 8-12 må framgå av saksdokumentene ved behandling av framtidige søknader. Merknad 7 SMIL inhabilitet ved attestasjon av utbetaling og inndragning av tilskudd Fakta: Jordbrukssjefens mor har levert to søknader i Søknadene er behandlet av sideordnet kollega. Attestasjon av utbetaling (saldokort) er undertegnet av jordbrukssjefen. Regelverk: Forvaltningsloven 6. Se også rundskriv nr. 23/2012 kapittel 8.1 om habilitet. Vurdering: Habilitet skal vurderes strengt i søknadssammenheng. Det er kommunen selv som må avgjøre habilitet i hver enkelt sak. I tilfeller hvor det kan reises spørsmål om en saksbehandlers eller leders habilitet, bør det framgå av sakens dokumenter at spørsmålet er vurdert og hva konklusjonen ble. Konklusjon: Nes kommune bør ha spesielt fokus på dette ved gjennomgangen av delegasjonsreglementet. Merknad 8 SMIL bruk av andre fagkyndige enn det som framgår av tiltaksstrategien Fakta: Nes kommune har innarbeidet praksis for å bruke Hallingdal museum til å vurdere restaureringstiltak i kommunen. Regelverk: I kommunens strategiplan for står det at Buskerud fylkeskommune skal foreta denne vurderingen. Vurdering: Det er viktig at hensynet til kulturminner blir ivaretatt av fagkyndige og ikke minst at det er en relativt lik behandling i alle kommunene i fylket. Konklusjon: Kommunens praksis bør endres i tråd med egen strategiplan på området. Merknad 9 SMIL piggtrådgjerding av innmarksbeiter (ny merknad - ikke nevnt iden foreløpige rapporten) Fakta: Kommunen har godkjent bruk av piggtråd i gjerder. Dette fremkom under befaring i Nes kommune. Regelverk: Dersom det skal gis tilskudd til ryddetiltak i kombinasjon med gjerding, må disse gjerdene tilfredsstille kravene i dyrevelferdsloven. I henhold til lovens 15 er det forbudt å bruke piggtråd i gjerder som har til formål å regulere dyrs ferdsel. Forbudet har vært

10 Side 10 av 12 gjeldende siden 1. januar Forbudet gjelder også eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis. Vurdering: Vurdering av type gjerde som er brukt, er noe på siden av hva som er formålet med forvaltningskontrollen. Fylkesmannen finner likevel grunn til å påpeke forholdet siden befaringen viste at det var benyttet piggtrådgjerder i tiltak som har mottatt tilskudd. Fylkesmannen forutsetter at gjerdene som brukes ikke kan påføre dyr unødige påkjenninger og belastninger (jf. Dyrevelferdsloven). Konklusjon: Kommunen må i tildelingsbrevet presisere kravet til gjerdetype for det aktuelle tiltaket og følge dette opp på sluttbefaringen. Merknad 10 NMSK manglende dokumentasjon på stedsangivelse Fakta: Tre av ti bilag manglet dokumentasjon på fysisk beliggenhet for tiltaket som var gitt tilskudd. Regelverk: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, 9 gir klare føringer på hva et søknadsskjema skal inneholde, bl.a. stedsangivelse for tiltaket det søkes om. Vurdering: Ut fra bilaget skal det kunne leses hvor det fysiske tiltaket er gjennomført. Konklusjon: Benyttes skjema beskrevet i forskrift (SLF-909), dokumenteres stedsangivelse for tiltaket det søkes tilskudd for. Merknad 11 NMSK - manglende dokumentasjon på søknad Fakta: Seks av ti bilag manglet dokumentasjon på søknad om tilskudd for tiltaket (avstandsregulering). Regelverk: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, 9 gir klare føringer på hva et søknadsskjema skal inneholde. Vurdering: Ut fra bilaget skal det kunne leses at det søkes tilskudd for tiltaket som er gjennomført. Konklusjon: Benyttes skjema beskrevet i forskrift (SLF-909), dokumenteres skogeiers ønske om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. Merknad 12 NMSK inhabilitet ved behandling av tilskuddssøknad for kommunal skog Fakta: Skogbrukssjefen har behandlet tilskuddssøknad for kommunal skog. Skogbrukssjefen er inhabil ved tildeling av tilskudd til Nes kommuneskog. Regelverk: Forvaltningslovens 6 omhandler habilitetskrav ved offentlig saksbehandling. I tillegg er habilitet omtalt i SLF rundskriv 23/2012, kapittel 8.1 Habilitet.

11 Side 11 av 12 Vurdering: Habiliteten skal vurderes strengt i søknadssammenheng. Fylkesmann eller skogbruksansvarlig i annen kommune skal foreta behandlingen av tilskuddssøknad fra Nes kommuneskog. Konklusjon: Fylkesmann eller skogbrukssjef i annen kommune behandler søknad om tilskudd til Nes kommuneskog. 5.5 Status i forhold til forrige kontroll Ved forrige kontroll 31. august 2010 ble det gitt avvik på manglende kjennskap til kravet om miljøplan trinn 2 ved søknad om SMIL-tilskudd. Ved årets kontroll sjekket vi søknader om SMIL-midler som kommunen mottok i 2006 og 2009 og hvordan tiltakene det ble innvilget tilskudd til, har utviklet seg. Disse søknadsomgangene har vært gjenstand for kontroll ved forrige forvaltningskontroll i Det går fram av intervju med saksbehandler at kommunen fortsatt ikke har rutiner for å spørre etter miljøplan trinn 2 dersom den mangler i mottatte søknader. Kontrollrapporten fra 2010 inneholder 3 merknader. Den ene merknaden gjelder noe mangelfull dokumentasjon på salg av grovfôr. Dokumentasjon på salg av grovfôr var ikke et tema ved årets kontroll. Fylkesmannen konstaterer at i de sakene som kommer til manuell utbetaling til Fylkesmannen, følger nødvendig dokumentasjon med, både kopi av bilag som viser salget og utskrift som viser banktransaksjon. Det er bra. Den andre merknaden i 2010 gjaldt mangelfull oppfølging av vilkår gitt i SMIL-tilskudd. Kontrollerte saker fra 2006 og 2009 inneholder helt generelle vilkår og ikke særskilte vilkår knyttet til tiltakene. Saksbehandler opplyste i intervjuet at kommunen pleier å stille vilkår nå. Han viste til at kommunen stiller krav om beiting i 10 år på aktuelle tiltak. Kommunen forsøker å følge opp disse i etterkant. I ett tilfelle er det sendt varsel til en søker som ikke fulgte opp dette. Han tok det alvorlig. Den tredje merknaden i 2010 gjaldt mangelfull journalføring og arkivering av saksdokumenter på ordningen for produksjonstilskudd. Dette temaet er ikke berørt ved årets kontroll. 6 Oppfølging etter kontrollen Nes kommune må seinest 1. oktober 2014 redegjøre for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Dersom avvik ikke er rettet opp på dette tidspunkt, skal redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvikene skal rettes opp. Fylkesmannen krever ikke tilbakemelding på hvordan merknadene vurderes og følges opp. Vi mener likevel det er nødvendig å påpeke dem, slik at landbrukskontoret kan bedre forholdene og sikre god forvaltning. 7 Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere Kontrollrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på jamfør offentleglova. 8 Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var:

12 Side 12 av 12 Søknader med vedlegg i de sakene som ble kontrollert samt feillister, utbetalingslister m.m. Tiltaksstrategi for jordbruket i Hallingdal. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Revidert, og gjeldande frå Vedlegg Oversikt over kontrollerte saker i Nes kommune Nr Org.nr Foretakets/søkers navn Ordning/ søknadsomgang Nelly Karin Mikkelsplass Bjørnebråten SMIL, 2 søknader i 2006 og 1 søknad i Anne Marie Bråten SMIL, søknader i Eilef Kristen Mikkelsplass SMIL, søknad i Lars Edvald Valdresbråten SMIL, søknad i Else Horge Asplin SMIL, søknad i N1 AV sykdom, 1 søknad i N2 AV sykdom, 1 søknad i N3 AV sykdom, 1 søknad i 2012 og 6 søknader i N4 AV sykdom, 2 søknad i N5 AV sykdom, 3 søknader i 2012 og 1 søknad i N6 AV sykdom, 1 søknad i 2013 Skogfond kontonr Christen Ivar Berg NMSK, Karin Waagaard Kvarteig NMSK, Ståle Onsgård Sagabråten NMSK, Åsmund Grønning NMSK, Christen Ivar Berg NMSK, Frank Arvid Kalvestad NMSK, Vencke Stilling NMSK, Stein Erik Livgård NMSK, Nes kommuneskoger NMSK, Harald Rustand NMSK, Befaring av innmarksbeitearealer, restaureringsprosjekter eller skogkulturareal ble gjennomført hos foretak/eiere merket med grønt.

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Kontrollert enhet: Rollag kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 28. mai 2015 23. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS- OG LOVFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I HEMSEDAL KOMMUNE 2. SEPTEMBER 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604,

Detaljer

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor Landbruksavdelingen Follo landbrukskontor Postboks 183 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I ØVRE OG NEDRE EIKER KOMMUNER 4. JULI 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604,

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning KONTROLLRAPPORT Kontrollert enhet Hemne kommune Kontrolleder: Gaute Arnekleiv Saksnummer.: 2013/7019 Kontrolldato: 26.09.2013 Kontrollomfang: Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune Kontrollert enhet: Flesberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 25. august 2015 26. juni 2012 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS- OG LOVFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I GOL KOMMUNE 17. SEPTEMBER 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007

Detaljer

Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016

Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016 Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016 Kontrollerte enheter: Ringerike kommune Hole kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 14. juni

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Leirfjord kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Kontrollert enhet: Kongsberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 19. juni 2015 24. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune Bildet er fra Espeset mellom. Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 02.07.2015 2015/3598-5 Deres dato Deres ref. Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune Landbruksavdelingen Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune Vellykket ryddetiltak nær turistanlegg, Bøesetra Norefjell Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56

Detaljer

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marit Gåre 776 42115 17.04.2015 2015/1080-8 Deres dato Deres ref. Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune Ryddetiltak Hiåsen Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56 E-post: Postmottak@fmbu.no Postadresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader.

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader. NOTAT Saksbehandler: Trude Larsen Sak: 2016/1606 Dato: 13.12.2016 Tlf. direkte: 74 16 80 86 E-post: fmnttla@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra dokumentkontroll Midtre

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 LANDBRUKSAVDELINGEN Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 17. oktober 2013 kontroll av Vestre Toten kommunes

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Opprustet skogsbilveg på Fossnesmoen, Hvittingfoss. Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56 E-post:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune Kontrollert enhet: Gol kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 27. september 2017 17.9.2013 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kommunene Lurøy og Træna Kontrollert ordning Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Tjeldsund/Evenes kommune Dato rapport : 24.6.2014 Kontroll avholdt dato : 22.5.2014 Gjennomført av Kontrollert(e) ordning(er) : Jostein Øvervatn og

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 03.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Landbruksavdelingen Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 31. oktober 2013 kontroll av Nordre Land kommunes

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORDBRUKET I HOL KOMMUNE 2. SEPTEMBER 2014 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Tilskudd til

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Ajourhold

Detaljer

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 19.10.2015 2015/4884-9 521.0 Deres dato Deres ref. Gratangen kommune Nergårdveien 2 9471 GRATANGEN RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT

Detaljer

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Kontrollerte ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forvaltningskontroll... 3 1 2 3 Sammendrag... 3 Begrepsavklaringer:...

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Spesielle miljøtiltak i jordbruket Kontrollert 31.05.16 Side 2 av 12 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 29.10.2015 2015/5700-10 521.0 Deres dato Deres ref. Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien 7 9357 TENNEVOLL RAPPORT ETTER

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 27.03.2015 2015/1089-9 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X Landbruksavdelingen Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2016 Kontrollert enhet Søgne kommune Kontrollpersoner fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Kontrollomfang

Detaljer

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet Rundskriv 3/12 Kontaktperson: Fylkesmenn Lars Petter Mauseth Vår dato: 04.01.2012 Vår referanse: 201200001-3/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Vår dato Vår referanse 13.09.2016 2016/459-11671/2016 Arkivkode: V13/&58 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 18.07.2016 FYLKESMANNEN

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/5255 Arkivnr.: 461.0 Deres referanse: Anne Bjørg Rian Saksbehandler: Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter forvaltningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert.

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert. 7.10147/(gsw Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ílfllw Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Innledning Bakgrunn for utarbeidelse av en risikobasert kontrollplan er fullmaktsbrev 2014 fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen.

Detaljer

om forvaltningskontroll

om forvaltningskontroll I 3 Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune: Dato rapport: Kontroll avholdt dato: Gjennomført av: Til stede kommunen: Kontrollert(e) ordning(er): Ørland/Bjugn kommune 13.121.2015

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017 Sakshandsamar, direktetelefon Bob Gottschal, 35 58 62 70 Vår dato 03.07.2017 Dykkar dato Vår ref. 2017/127 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Rapport frå forvaltningskontroll av tilskotsordningar

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune i Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings- og

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud Vår dato: 11.09.2015 Vår referanse: 2008/5480 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Helmer Grinderud Helmerveien 3622 SVENE Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I DRAMMEN OG LIER KOMMUNER 5. JUNI 2014 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Gjennomgang av regelverk og saksbehandlingsrutiner v. seniorrådgiver Line Silberg van der Velde Seksjon forskning, velferds- og pristilskudd, Landbruksdirektoratet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/6294 Arkivnr.: 461.0 Dykkar referanse: Petter Owesen Sakshandsamar: Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Innvalstelefon: 32266826 Rapport etter forvaltningstilsyn

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Vilkårsetting og kontroll av tiltaksrettede tilskudd. SMIL som eksempel

Vilkårsetting og kontroll av tiltaksrettede tilskudd. SMIL som eksempel Vilkårsetting og kontroll av tiltaksrettede tilskudd SMIL som eksempel Tiltaksrettede tilskudd Ingen har krav på tilskudd Søknadsbasert - skal vurderes og prioriteres ut i fra regelverket Tilskudd til

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte)

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte) Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Gulen kommune Kontrolldato: 21.04.2016 Saksnummer.: 2016/1353 Rapportdato: 04.05.2016 Deltakarar frå kommunen: Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen)

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS Vår dato: 27.11.2012 Vår referanse: 2012/7733 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Kjetil Bockmann Saksbehandler: Øvre Eiker Fjernvarme AS Fabrikkgaten 5 b 3320 VESTFOSSEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport

Detaljer

Rapport etter oppfølgende tilsyn ved Berghs karosseriverksted i Øvre Eiker kommune

Rapport etter oppfølgende tilsyn ved Berghs karosseriverksted i Øvre Eiker kommune Vår dato: 25.06.2014 Vår referanse: 2010/3683 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Berghs karosseriverksted Grøsland 3300 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker Vår dato: 14.11.2011 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 12.01.2016 1 Endringer som kom i forbindelse med den nye forskriften av 19.desember 2014 - Alle beregningsregler og satser er plassert til jordbruksavtalen

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015 NOTAT Saksbehandler: Inger Skjerve Bjartnes Sak: 2015/2897 Dato: 15.1.2015 Tlf. direkte: 95 97 79 35 E-post: fmntibj@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra forvaltningskontrollen

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer