Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4"

Transkript

1 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr Fattg trngr agbvglsn Prosjtt md stor K Samstmt og postv Hvpostv må nludrs Hl organsasjonn sal utvls.. 8 Kommunal stllngr ltrons sønad Ta vrvsjn LO: Tar stg lmapoltn Så my mr nn vann FNs tusnårsmål

2 Når lønna utblr Dt sjr hldgvs ot, mn dt orommr at arbdsgvr btalr ut lønn llr rpngr. Hldgvs r dt mulg å hjlp vl å mr hvs v holdr oss nnnor lovns strng tdsrstr. Utblr lønna, gjldr dt å handl rast. Som ansatt r v srt gjnnom lønnsgarantondt, så lng v gjør dt v sal tl rtg td. Dt ullstndg rglvrt rundt dtt r gans omplsrt, mn tommlngrrgln r: Ragr rast! Og ragr rtg. Dt an vær nødvndg å bgjær arbdsgvr onurs or å å dt ravt. Dt r dn nlt arbdstar som slv må gjør dtt, altså undrtgn brvn. Fagorbundt an slvølglg bstå mdlmmt sl sar. På Konursrådts nttsdr nnr dr vldnngn or hvordan man går ram, llr dr an ontat omptanssntrt or hjlp. Utgvr: Inormasjonsavdlngn Fagorbundt Fagrdatør: Kar-So Jnssn Rdatør: Ton Zandr Layout: Inormasjonsavdlngn Forsdoto: Andras Hals Rdasjonn avsluttt: 5. novmbr Opplag: Try: Attryrt Drsom man bgjærr onurs llr vntr or lng md dtt, rsrr man å mst pngn. Lønnsgarantn dr som hovdrgl lønn som r oralt tdlgr nn r måndr ør bgjærng om onurs om nn tl rttn. Lønnn rgns or å vær oralt på dn dag du vanlgvs mottar lønn. Dt tar non ur å å n arbdsgvr bgjært onurs. Dnn tdn må også mdrgns d r måndn. d åpnng av onurs hos arbdsgvr vl Lønnsgarantordnngn bl.a. d utstånd lønn og rpngrav, lønn oppsglsstdn, samt rav på arbdsgvr or pnsjon og tapt arbdsvdrlag. Ls mr på Konursrådts nttsdr: nav.no: an du ls mr om lønnsgarantondt. Ann Kathrn Ellla, rådgvr Komptanssntrt Oslo Arbdr-Avsa tar orm Stadg lr vl bl md Fagorbundt øt md 975 mdlmmr totalt sst månd. Fagorbundt har nå mdlmmr totalt. Ønngn yrsatv mdlmmr var 477 sl at v nå har yrsatv mdlmmr. manglr nå bar 521 yrsatv mdlmmr or å slå rordn. Almanan or 2008 Mdlmsalmanan ommr sammn md Fagbladt novmbr. D snds ut ca 8. novmbr. All mdlmmr sal å dnn. Hvs dn manglr llr dt r no annt du lurr på, ta ontat md Srvctorgt på tlon llr rng LO Trondhm har ansatt rdatør og daglg ldr, og planlggr ørst utgav av ny Arbdr-Avsa tdlg januar 2008, srvr Fr Fagbvgls. Tann ba «ny» Arbdr-Avsa r å å tl t brdr avstlbud nn Adrssavsa og gratsavsa Byavsa. Charls Utv ra Brønnøysunds Avs r ansatt som rdatør. Daglg ldr blr S-poltr Snorr aln. D lst agornngn Trondhm har allrd orhåndstgnt sg tl randlr. Slv om dt r LO Trondhm som sttr avsa gang, sal dn ølg rdatørn vær no mdlmsorgan. sal vær avs ull av mnngr, md rs dbatt og god ronr. har t vrdgrunnlag som styrr hva v ntrssrr oss or. Mn v sal vær rts tl mata uanstt hvm som har dn, sr rdatør Charls Utv tl Adrssavsa. Fattg trngr agbvglsn Rundt 3 mllardr mnnsr, nstn halvpartn av jordas bolnng lvr på 2 dollar pr dag og ca 20 prosnt av jordas bolnng, lvr på mndr nn 1 dollar. Nstn 1 mllard mnnsr r analabtr, og mr nn 1 mllard har tl- gang på rnt vann. Tst Ton Zandr Dt var orbundsldr Jan Davdsn som sa dtt på Fagorbundts attgdomsonrans dn 17. otobr. Han ortsatt md å ortll n lydhør orsamlng at dt un vl ost ca 80 mllonr dollar å Forsjlls-Norg r t jnt bgrp, sa Jan Davdsn Foto: Kar-So Jnssn Ntoozo Mbhl ra Sør-Ara Foto: Kar-So Jnssn g dss mnnsn tlgang på grunnlggnd unvrsll godr som vann, mat, bolg, santær orhold og hls og at dt ats r mndr nn n halv prosnt av dn total global nnttn. lvr n r vrdn, mn md alt or mang attg mnnsr. lvr n urttrdg vrdn dr n mtdl av vrdns bolnng, 20 prosnt, lvr høynnttsland og har tlgang på 86 prosnt av vrdns total brutto nasjonal produt, sa Davdsn. Davdsn nvnt også orholdn or attg Norg. Også hr hjmm r orsjlln stor, og orsjlls-norg r t vljnt bgrp. D som r attg stts utnor dltals t normalt, sosalt lv blant annt ord sosalstøttn r or lav. Foto: Kar-So Jnssn FNs tusnårsmål Dt var ørst gangn Fagorbundt hadd t slt arrangmnt på FNs ntrnasjonal dag or bjmpls av attgdom. Fattgdomsbjmpls r n ny sa or Fagorbundt. Hl vrdgrunnlagt vårt, omtan, soldartt og samhold handlr om agbvglsns vsjon om n vrdn hvor all har rtt tl t anstndg lv. En jobb å gå tl, og vlrdsordnngr som sal ang opp d som av n llr annn grunn larr å orsørg sg slv. FNs tusnårsmål var dt samlnd tmat på onransn. Dltarn og nnldrn om ra Fagorbundt og øvrg abvgls, og ra organsasjonr som på orsjllg vs r ngasjrt attgdomsbjmpls. hadd nnldr ra ISKA (Intrnasjonaln or Stats- og Kommunansatt), ra LOs ntrnasjonal avdlng og ra Fattgnorg. En ngasjrt utvlngsmnstr Er Solhm bdro også tl at dltarn dro hjm lor nn da d om. Fagorbundt my ros or stt ntatv om å saml agbvgls og rvllg organsasjonr tl å utvsl rarngr og unnsap, og or å vurdr mulghtn or t samarbd om attgdomsbjmpls tda ramovr. Når dt gjldr FNs tusnårsmål så sal d vær nnrdd Dt r bar å stt gang; v har sju og t halvt år på oss. (FNs ått tusnårsmål an du ls på basda av dnn utgavn av OSS)

3 Prosjtt md stor For rgjrngn r dt to grunnr tl at programmt r vtg. Dn n r d d str ravn båd nnbyggrn og statn stllr tl tjnstn ommunn lvrr. Dn andr grunnn r vrdgrunn- lagt rgjrngn byggr på. Tst og oto: Andras Hals Kvalttsommunprogrammt r prosjtt md stor K or oss, sr statssrtær Dag-Hnr Sandban (Sp) ommunal- og rgonaldpartmntt. Han lggr ntusasts ut om arbdt md programmt. Kvalttsommunprogrammt r mddlt som sal hjlp ommunn sal orny sg, ø valttn på tjnstn og bl bvsst og god arbdsgvr. Dt r t mål or oss at all partr sal vær lvrdg ommunn, sr Sandban. All sal ansvarlggjørs, og all sal vær md på å utvl tjnstn, ortsttr han. D olvalgt, admnstrasjonn og d ansatt sal vær lvrdg partr ommunn. D ansatt vt I ommunn utørs dt mang tung, rvnd oppgavr, ot md høyt syravær som n av onsvnsn. Hr har ommunn n stor jobb. Kommunn må lgg tl rtt or d ansatt or at d sal unn stå jobbn så lng som mulg. Dt r vtg or å bvar omptnt prsonal storn. Samtdg r dt vtg or rruttrngn. Et yr som r jnt or å slt ut ol og gjør dm sy ommr tl å å problmr md å å rruttrt ny, sr Sandban. Kommunn har ått lart bdr øonom løpt av d to årn dn rødgrønn rgjrngn har styrt. har ått rt or at v gr pngr som v hlt vt hva går tl. har tllt tl at ommunn og d ansatt vt hva som trngs, og brur pngn ornutg. Rsultatn r også postv, or smpl lggr v langt oran målt md ca ny årsvr omsorgsstorn, sr han. Kvalttsommunprosjtt sal vær t hjlpmddl or å utvl valttn og doumntr dt som sjr ommunn. Jublt or valtt Ovr hundr tlltsvalgt møtt opp på valttsonransn. Dt var rprsntantr ra agornngn d ny valttsommunn som var nvtrt. Omstllngsnhtn Fagorbundt hadd lagt opp tl t ntnsvt todagrsprogram or å solr d tlltsvalgt valttsommunarbdt. På urst dltarn n prsntasjon av programmt ra srtaratt KS, samt tanr og dr om mdarbdrns og d tlltsvalgts roll ra Omstllngsnhtns gn ansatt. I tråd md tangangn programmt bl stor dlr av urst brut tl å la d tlltsvalgt dsutr gn utordrngr. Rsultatn som tllr Målt r å omm tdlg nn prosssn og g d tlltsvalgt mulghtn tl å opptr som n lvrdg part, sr Dag Chrstansn Omstllngsnhtn. D tlltsvalgt må orstå vtghtn av arbdt, og an å hjlp tl å å plass samarbd og rsultatr ommunn. Omstllngsnhtn var vldg ornøyd md smnart. Dt var vllya. D tlltsvalgt har ått mulghtn tl å lær av hvrandr. I valurngn sr dltarn også at d r ornøyd, og at dt gr nsprasjon å hør hvordan arbdt r løst andr stdr rundt omrng landt, påpr Chrstansn. Kvalttsommunr Arshus: Aursog-Høland, Ullnsar Oslo: bydl Nordr Ar Østold: Sarpsborg, Asm, Spydbrg Busrud: Hurum, Modum, Hmsdal Tlmar: Porsgrunn, Fyrsdal, Nom stold: Sand, Ho, R Aust-Agdr: Arndal, Gjrstad st-agdr: Mandal Hordaland: Odda, Tysns, Asøy, Radøy, Bømlo Sogn og Fjordan: Flora Mør og Romsdal: Surnadal, olda Hdmar: Os, Elvrum, Rngsar Oppland: Sjå, Dovr, Østr Totn, str Totn, Nordr Land Sør-Trøndlag: Trondhm, Mdtr Gauldal, Mlhus Nord-Trøndlag: Indrøy Nordland: Bodø, ga, Sømna, Narv, sn, Sortland, Saltdal Troms: Tromsø, Kvæjord, Lnv Fnnmar: Hasv Iølg n mdanalys ra Cson har Fagorbundt lys godt md sn mdstratg prodn jun sptmbr, dt vl s valgampn. Samstmt og postv Fagorbundt har utarbdt n ny oldr «For dg som jobbr md tannhls». Bagrunnn r n av d vtgst san Fagorbundt or tda, vsølvsan. I oldrn nnr du normasjon om Fagorbundts oppølgng av dm som trngr hjlp, og du nnr også ata om vsølv. En nylg avslutta rapport vsr: Esponrng or gtg vsølvdamp har vært høyr nn n tdlgr hadd trodd, nlt tannhlssrtærr har ått varg sadr og vnnr nnnor tannhlstjnstn har ødt lr barn md msdannlsr. Bstll oldrn ra Fagorbundt: Md nstn 600 oppslag totalt var orbundt synlg mdn, og n svært ltn andl av oppslagn r vurdrt som uordlatg or Fagorbundt. Totalbldt vsr n atv mdatør md mang nnlgg. Fagorbundt larr å å uønst dltd og bhovt or bmannng ldromsorgn opp på dagsordn. Allr synlgst r budsapt «hltd r n rttght, dltd n mulght», som også rrrs av andr. En r oppslag ortllr om onrt handlng, rg av ommunn og samarbd md blant andr Fagorbundt. Fagorbundt marrr sg også på andr områdr md onrt, loal asjonr og tlta som år postv md omtal. Cson pr på at all Fagorbundts talsprsonr r samstmt sn budsap, båd nnlgg og andr oppslag. I tllgg r dt postvt at Fagorbundt år n ommntarroll n r oppslag om arbdsstuasjonn hls og omsorg ommunn. Dt tydr på at Fagorbundt rgns som n rssurs md omptans på ltt, tllgg tl å vær n pådrvr. Tlltsvalgt or mdlmmr nnnor tannhls? 4 5

4 Hvpostv må nludrs Et nludrnd arbdslv gjldr or all. Hvpostv r no unnta, sr Ann Grth Sårdal, 2. nstldr Fagorbundt. Iølg Sårdal r stgmatsrng av hvsmttd mr vrnt å håndtr nn dt mdsns. Hun mnr Fagorbundt an hjlp tl md å ndr holdnngr og sa tl v mr normasjon. Tst og oto: Jan Tor Sjlb Dt å vær hvpostv btyr nødvndgvs at du r arbdsuør. Hvsmttd r ullvrdg mnnsr som an gjør n jobb og har d samm rttghtn på arbdsmardt som all andr, lggr hun tl. Konrans mot ordommr Fagorbundt dsutrr n lls onrans md Hv Norg tl nst år. Hnstn r å omm t srtt nærmr å unn rydd bort ordommr og uvtnht arbdslvt. Hv og ads angår så absolutt også organsasjonn arbdslvt, sr psyologprossor Gro L vd Unvrsttt Brgn. Budsapt var blant annt rttt tl Fagorbundts Ann Grth Sårdal - n av d som var tl std på Hv Norgs onrans. Kan lv normalt L mnr onransn har bdratt tl å synlggjør at hvpostv også nns Norg og at d må tas på alvor. Rtgno r dt mang hvpostv hr landt, ølg organsasjonn Hv Norg rundt prsonr, mn dt r uanstt n utordrng som må tas på alvor. Flr av dss prsonn r yrsatv og orholdr sg som all oss andr tl arbdsgvr og agornngr. må or gn dør. Ja, dt r vtg å stt ngrn på hvpostv vrdn or øvrg. Samtdg må v glmm at or d dt gjldr Norg r dtt n rll utordrng som må glmms bort. Statsts stt r dt t lt problm, mn dt rammr hardt or d som ramms, sr hun. L mnr onransn r nødvndg - spslt ut ra dt atum at mang hvpostv har vanslgr or å stå ram, tl orsjll ra andr md rons ldlsr. Hun r opptatt av at hvpostv an lv normalt. Mang hvpostv vl hold sydommn sjult ryt or ols ordømmls, n morals ordømmls som jo også rammr aml og vnnr, sr hun. Gro L har jobbt md hv-ads problmatn sdn sydommn bl jnt Norg på bgynnlsn av 80-tallt. Br om åpnht om hv på jobb Mang hvpostv vr sg or å stå ram på jobb. D r utrygg på hvordan budsapt om at d r alvorlg sy blr mottatt. En yrsatv vnn (35) sto nylg ram or n lut orsamlng arrangrt av organsasjonn Hv Norg. Hun ortllr om sn sydom og hvoror dt r vtg md åpnht arbdslvt. Jg var rdd or arbdsollgrs rasjonr. Dt r my uvtnht blant ol og jg ølt mg langt ra trygg på at mn hvstatus sull bl godt mottatt, sr Oslo-vnnn, som ønsr å stå ram md navn. HI/AIDS angår organsasjonn arbdsvt, sr Gro L ra Unvrstt Brgn Nyhtn om at hun var smttt hun vd n rn tlldght på n rutnmssg svangrsapsontroll. Hun sjo, mn bl tvungt tl å orhold sg tl normasjonn ra lgn. Fra dn dagn av, 1999, bl lvt hnns snudd på hodt. My har sjdd på vn ram tl dag. På Hv Norgs onrans Oslo dn 8. otobr var hun modg no tl å stå ram og sna ut om dt å vær hvpostv, om holdnngr og utordrngr arbdslvt. I bgynnlsn var jg nær vd å onludr md at dtt var sluttn. I dag gldr jg mg ovr lvt, sr 35-årngn. Hun har valgt å normr sn nærmst ldr og n ollga om sydommn. Dt har hun angrt på. Dt har gjort dt langt nlr or hnn å ungr jobbn. Nå an hun sn suldrn mr og dt blr or smpl lttr å unn s ra hvr gang hun må tl lgn. Forldt ampanj Yrsvnnn mnr dt r god grunn tl å vær åpn om sydommn, slv om dt r n mulght or at man blr møtt md ordommr og stgmatsrng ra d som år vt dt. Av dn grunn har hun stått ram or all på arbdsplassn. Dt har og r vanslg å nå ram md normasjon og orståls or sydommn. Hun mnr dt r langt gjn ør hvsy blr asptrt som n dl av samunnt. Dt r på td at hlsvsn og myndghtr tar hv på alvor. an godta at hvpostv dsrmnrs yrslvt og llrs samunnt. 35-årngn r oppgtt ovr at dt ontlg har gått strr ut på bann or hvpostv. Myndghtn har hatt non ampanj om hv og ads sdn 80-tallt. Dt r på td at sydommn gjn blr satt på dagsordn. Stuasjonn r mldt sagt orandrt sg sdn dn gang. Dssvrr r unnsapn og ordommn or mang d samm som or 20 år sdn. Dt at hun r n vnn bst yrsatv aldr r sg slv no tl å ta lvt av t par mytr som at sydommn un smttr mllom homol mnn llr sprøytnaroman. Klm og nærht Hun sr dt som sn oppgav å ta lvt av mytr som dss, mn altor mang gangr må hun onstatr at vrdn bvgr sg sat ramovr. I lsta ovr hva som smttr blr mang aldr hlt sr. Hvordan var dt nå md dn aoppn gjn, var spørsmålt hun ra n arbdsollga som jnnr tl at hun r hvpostv. Jg må stadg mnn om hva som r arlg. Hv smttr vd vanlg sosal omgang md n smttt prson. anlg roppsontat, lmmr og nærht r un av dt god. Dt sal mr tl nn som så, avsluttr hun. Ly ulya Å bl rana r ngn spø. Normalt r v orsåna or sånt, mn så sjr dt. På v hjm ra jobbn, halv m på ttrmddagn. Tr mnn, to holdr mg og n åpnr vsa og tar lommboa. I løpt av å sundr var dt gjort. Jg anmldr san tl poltt og sprrr rdttortn. Ettr non dagr bgynnr jg å lur på om jg har non orsrng som dr tapt. Rsorsrngn mn rvr n ovrnattng. Jg rngr LO Favør og spør om jg som mdlm Fagorbundt og LO Favør har non orsrng som dr dt å bl rana? Og dt hadd jg Kolltv hjm-orsrngn! Og jg sr dt gjn man tl srvc har jg aldr ått no std, non gang. Jg snaa md sasbhandlr Lars Bog Sparban 1, og alt bl ordnt ovr tlonn. Jg bhøvd yll ut sjmar llr snd op av anmldlsn. Bog sasnummrt på anmldlsn, og dt holdt. I løpt av mnuttr var pngn sndt mg på -post. Og md dt oppgtt passordt unn jg nlt stt pngn ovr på onton mn. Slv om gnandln var høy, var jg lylg. Kar-So Jnssn 6 7

5 Hl organsasjonn sal utvls Fagorbundt Oslo r godt gang md dt landsmøtvdtatt organsasjons- og valurngsprosjtt. Fylsrtsn utvdr prosjtt ra å gjld agornngsstruturn tl hl organsasjonn. All nvår sr nå på sn gn strutur, arbdsorm og organsasjonsultur. Tst: Bjørn Wstrøm Lodv Før nyttår sal tl sammn 250 dltar nvolvrs. Dt nnbærr at tr tl m rprsntantr ra agornngn, ylsstyrt, ssjonn og andr organr sal bdra tl å utvl organsasjonn rtg rtnng, opplysr Rand Hll, som r prosjtldr or organsasjons- og valurngsprosjtt Fagorbundt Oslo. Hun ortllr at d samlt d lst av d 250 prosjtdltarn på n oppstartssamlng august. I tllgg sal d dlta på ny samlngr løpt av høstn. Rollr, oppgavr og handlngsplanr tl gn orbdrng r tma på samlngn. Dt r små tmar n så stor organsasjon som Fagorbundt Oslo. ommr tl å ølg opp md ny samlngr tl vårn, ortllr Hll. Md sg på samlngn har d Ingar Onsum og Tor Høst. Bgg r høgsolltorr vd Høgsoln Oslo og har lang rarng og my omptans organsasjonsutvlng og ldls. Fr mål Landsmøtt 2003 bstmt hvordan Fagorbundt sal vær organsrt. Foto: Jan Lllhamr Prosjtldr Rand Hll lovr ttt oppølgng organsasjons- og valurngsprosjtt. Foto: Bjørn Wstrøm Lodv Nå r dt vtg at dt jobbs or at organsasjonn blr sl landsmøtt har sagt dn sal vær, sr ylsldr Mar Sandn. Hun orlarr at prosjtt har r mål; å n lls orståls or hvordan Fagorbundt sal vær organsrt (hvm Fagorbundt r og hvoror) tydlggjør hvl oppgavr og ansvar som lggr tl ul rollr og hvor grnsn går mllom ul organsators ldd organsasjonn og mllom ul vrv utvl omptansn d ul vrvn vd å tlør nødvndg unnsapr og utvl rdghtr utvl samhandlng på all nvår Kartlggngsarbd lggr tl grunn Prosjtldrn ortllr at hun brut sst vntr tl å artlgg hvordan ul dlr av organsasjonn ats ungrt. Blant annt har all styrn all agornngn bltt nnalt tl artlggngsdag. Fagornngns tlbamldngr på dnn ramgangsmåtn var vldg postv. Styrn bl «tvungt» tl å s på sg slv, og d bl «tvungt» tl å jobb Nå må v gjør vårt tl at organsasjonn blr som landsmøtt har bstmt, sr Mar Sandn, ldr Fagorbundt Oslo struturrt md all dlr av sn gn vrsomht. Dt r no d sjldn llr aldr hadd har tatt sg td tl å gjør, som d slv sa, sr Hll. I artlggngsrapportn ommr dt ram at agornngn mnr d stort stt r god tl å varta nltmdlmmr og partsorholdt tl arbdsgvr. Dt går også ram at agornngn r god no tl å rmm mdlmmns yrsrttd ntrssr og at dt r ularhtr hvm som sal ta sg av hva organsasjonn. Kartlggngsrapportn bl lagt ram or ylsmøtt mars, sammn md orslag tl utvlngstlta. Utvlngsarbd Opplggt v har satt gang sal varta agornngns bhov or å drv gt utvlngsarbd, og at utvlngn sjr t samspll mllom ylslddt og agornngn og ssjonn, sr ylsldr Mar Sandn. Hun orlarr at dt lggs opp tl n r urs tl vårn, or å d bhovn som har ommt ram artlggngn. båd gldr og grur oss tl å ortstt arbdt md prosjtt. Dt ommr tl å bl arbdsomt og ubhaglg, mn også morsomt og utvlnd, avsluttr Sandn. Kommunal stllngr ltrons sønad Grunnprnsppt vd tlsttngr ontlg orvaltnng r valasjonsprnsppt. Stmålt n tlsttngssa sal normalt vær å nn dn som ttr n hlhtsvurdrng må anss bst valsrt or dn atull stllngn. Tst: Ola Ellstad En dl ommunr har dn snr td bnyttt sg av ormulrngr hvor dt stlls rav om ltrons sønad llr at sønad sal snds pr -post. I lr utlysngr r dt også hnvst tl vrsomhtns hjmmsd på ntrntt or «ullstndg utlysng». Drsom dt n utlysngstst rvs ltrons sønad llr sønad pr -post, vl dtt unn utlu sør som bhrsr datavrtøy. Dt samm gjldr drsom dt hnvss tl vrsomhtns hjmmsd på ntrntt or å nn ullstndg utlysngstst. Kvalasjon Dt sntral hnsynt ba valasjonsprnsppt r å sr at dt rruttrs prsonr md bst mulg omptans orhold tl d oppgavn dt ontlg sal utør. dr må avgjørlsn sj på n måt som srr lbhandlng og som hndrr at dt blr tatt usalg hnsyn. En orsvarlg sasbhandlng r n orutstnng or at tlsttngsvdtat blr rtg. En ryddg sasbhandlngsprosss r også vtg or tlltn tl at dt r tatt utnorlggnd hnsyn tlsttngsprosssn. For å sr at hnstn md valasjonsprnsppt blr oppylt, må ldg stllngr unngjørs på n sl måt at atull anddatr gs mulght tl å å jnnsap tl at stllngn r ldg «Barnhagdagn 2007 har n plan!» bl n atvttsdag md mang ratv måtr å vs ram barnhagns rammplan tl orldr, loalpoltr og ansatt. Mang oppslag loal mdr ga my oppmrsomht om nnholdt barnhagn, som r tt av måln md dagn. På t oppsummrngsmøt var og drmd også mulght tl å sø. Forvaltnngn må pås at san r så godt opplyst som mulg ør vdta trs, båd md hnsyn tl sørns ormll valasjonr og prsonlg gnsapr Eltrons Bru av ltrons sønad gnrlt vl mdør rasr sønadsadmnstrasjon orvaltnngn, blant annt ord barbdng tl sønadslstr blr lttr. Utvlngn r mdlrtd nnå ommt så langt at dt an ss å harmonr md valasjonsprnsppt å rv ltrons sønad llr sønad pr -post. Slv om dt r ønslg at sør bnyttr ltrons hjlpmdlr sønadsprosssn, bør dt rmdls vær mulght or å sø på tradsjonll måt, pr papr. Mulghtn tl å snd paprsønad bør ramgå av utlysngststn og dt bør også oppgs n postadrss or sl sønadr. Drsom man unnlatr å prssr utlysngststn at paprsønadr også vl bl bhandlt, må dt bnytts ormulrngr som ttrlatr usrht om dtt. Usrht an unngås drsom man or smpl bnyttr ormulrngr dr man ortrnnsvs llr prmært br om at sønadr snds ltrons orm. En ormulrng dr man bar br om at sønadr snds ltrons orm, vl no unn ttrlat usrht om mulghtn or å Barnhagdagn 8. aprl 2008 loal tlltsvalgt ra båd Utdannngsorbundt og Fagorbundt nvtrt tl å bdra md dér tl Barnhagdagn Sv Otns og El Norunn Furns Fjærl ra alsøyjord barnhag vst lm ra drs spsll srus-barnhagdag. Planlggngn av Barnhagdagn 2008 r nå gang bgg orbund. Tllltsvalgt har rav på å bl tatt md vd tlsttngr. Hovdavtalns dl B 3-1-og 3-2 slår ast at arbdsgvr har plt tl å orntr, drøt og ta d brørt tlltsvalgt md på råd om ldg og nyopprttd stllngr. Tlltvalgt bør dror b om møtr md arbdsgvr or å å tablrt tlstrlg btryggnd prosssr/ rutnr dn nlt ommun sl at bl.a. tst stllngsannonsr r mst mulg lar og orrt og at også paprsønadr an håndtrs på n orsvarlg måt sammn md sønadr som rmsnds ltrons. snd paprsønad. Drsom man lvl rvr ltrons sønad, må dt mnst orvaltnngn g t tlbud om vldnng orhold tl dtt og opplys om dtt utlysngststn. Dt bør også vær mulg å å tl n ordnng hvor paprsønadr an scanns nn n ltrons databas. Intrntt Også utlysngr som hnvsr tl ullstndg utlysngstst på vrsomhtns hjmmsd r problmats og vl unn utlu sør som har nødvndg omptans llr tlgang tl ntrntt. Drsom hl utlysngststn rmommr av utlysngn avsr og Nors Lysngsblad, bør dt tllgg tl hnvsnng tl vrsomhtns hjmmsd også oppgs altrnatv mulght or å å tlgang tl ullstndg utlysngstst, or smpl an dt oppgs t tlonnummr tl n ontatprson vrsomhtn. 8 9

6 Ta vrvsjn agornnga! JA NEI '#Æ (' Bru Tpsht or bdr vrvng. av = m 1 måtr på å vær n synlg, nær og stolt agornng. Hr r non tps på vn... Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g,, nær n synlg, ga Er agornn Er agornnga og stolt agornng. Hr r non tps på vn... STOLT? NÆR? Bru Tpsht or bdr vrvng. Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. JA NEI S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, vn... or å hør om d ønsr å bl mdlm. JA 1. Stolt, trygg og atv tllts1. Har v tlltsvalgt (ontatprsonr) S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g HSH, dl A 2 pt. C 3, valgt vl gjør vrv- og mdlmspå all arbdsplassr nnnor all NAO, 38 Ansttlsr,KA, 9 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, srvcarbdt lttr. Har v gtt tarområdr? I 9-15 Ansttlsr., HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, Kapttl NHO, og ontatall vår tlltsvalgt 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, 2 pt. C 3, NAO, 38 KA, 9 2. HSH, dl A oppprsonr dn nødvndg Har v ast rutnr or oppsønd non tps på vn... I 9-15 Ansttlsr., og stolt agornng. Kapttl NHO, at d r sl lærng og trygght vrsomhthr på r arbdsplassn? å har v dt og r dtt no? orot or stolt rprsntantr or bdr vrvng.bru Hovdavtaln Bru Tpsht Hvor Fagorbundt? å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. ar vcgt 3, normasjonssrv llr 2Hpt. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, HSH, dl A3. vår 2. Tør v agornnga og all lgnnd ortllr mdlmtl tlltsvalgt, orhold pltr som NAO, 38 Ansttlsr, KA, 9 4 Arbdsgvrs tlltsvalgt å sryt av oss slv? mn hva v jobbr md? NEI I sluttn av sptmbr passrt Fagorbundt Rogaland mdlmmr. Mdlm nummr bl rnholdr Jann Hansn (38) ra Forsand. På t møt md vrvutvalgt ortalt Jann at hun valgt Fagorbundt ord hun hadd hørt om ordln, orsrngn og stpndordnngn. Hun jobbt tdlgr n bdrt som g onurs. Ingn var organsrt, og drmd d ngn hjlp. Dror var dt vtg or hnn å organsr sg. Jann Hansn har n 78 prosnt stllng Forsand ommun, og ønsr sg 100 prosnt. tsg j\?c sg 100 ønsrbstår ogn ja/n spørsmål. Svarr av prosnt. rvsj 3. Har v rutnr or oppølgng av må dr også s hva ålt, styrt ja på spørsm r tlstrlg. Rogalands nttsdr all nyansatt nnnor all tarfagorbundt Fradt og vurdr om dr gjør områdn? Svarr styrt n, må dr ta spørsmålt opp og vdta gn sa som n Non tps agornngsstyrt 4. Har v gn sa på all styrmøtr onrt tlta på hvordan dtt sal bl bdr. om mdlmsap og mdlmsutvlng? tl!ratv og nn drs loal Lyær \ m\ G 1. Har v ovrst ovr all organsasjonsorholdn nnnor vårt organsasjonsområd all tjni sluttn av sptmbr passrt Fagorbundt Rogaland mdlmmr. Mdlm nummr ststdr på all tarområdr? a- Forsand. På t møt md vrvutvalgt ortalt Jann at organs (38) ra Hansn vrvnd rnholdr vær njann sal undtbl Fagorb, nærhørt om ordln, orsrngn og stpndordnngn. Hun synlg bst vd å vær v Fagorbundt hun hadd ord valgt sjon. Dt hun gjør 2. Har v oppslag på all arbdsan som vrvsj n lagt r Dt ngn hjlp. dom og stolt. og drmd Ingn var organsrt, tdlgr n bdrt som g onurs. jobbt plassr md normasjon or å bl nnga agor styrt ordt tl hjlpvar vær Dror har n 78 prosnt vtg or hnn å organsr sg. Jann Hansn Fagorbundt og hvor du nnr bdr vrvnd agornng. n nda dn loal tlltsvalgt? stllng Forsand ommun, \% c\ % c m\ \ &m \ \ \ % a \ c% \% mb m _ [ # \ my Y j m\ \ [\ c #8 \ _ [ \ c dy [l ] \c \ c c a j j\ \1 [d?l D % g [ m[ p l_z Ba l\ \Y [\ j\ ; :W [ \ \m \ j Wd [h ] ] jy \ \Y b b\ E \[\ B[Z [\ ] \ b c Yl b ] cl\ \\ 8 j m= c %; \ Y \ 8 [ c \ j \ [ Yp c \b \m Yl ] 9 \ ;\ SYNLIG? ær ratv og nn drs loal måtr på å vær n synlg, nær og stolt agornng. Hr r non tps på vn... Bru Tpsht or bdr vrvng. Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, KA, 9 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, NHO, Kapttl I 9-15 Ansttlsr., PBL Inormasjon om ansttlsr, Oslo, 14 c). Bru loalmda atvt tl å synlggjør sr og utordrngr. Srv lsrnnlgg. Bru Fagorbundts plaat md lomm tl brosjyrn «Strr md nn utn» or å vær synlg på arbdsplassn. Arrangr Tmaurs vrvng or loal tlltsvalgt. algt Fagorbundt or å vær trygg rt da Sol Non tps Er agornnga Matrll bstlls på postn Fagorbundt: Fra Fagorbundt Rogalands nttsdr ;ccjmc\ Ola Normann DWld På tlltsvalgtsnttt nnr du mr normasjon om vrvng. Blant annt an dr srv ut vrvupongr md loal vr, utast tl brv som an brus loalt, og lr vrvtps. 32 xx J[b[\d [#j Hlsn rvgruppa =]\ Fagorbundt NHO, Kapttl I 9-15 Ansttlsr., HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, mand. /onsd. HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, 3. Hvordan utvlr v loal vrv4. Har v rutnr or å ta prsonlg pltr orhold tl tlltsvalgt, 4 Arbdsgvrs KA, 9v d san argumntr brur ontat md mdlmmr som KapttlvI 9-15 Ansttlsr., og NHO, d srn v jobbr md og mldr sg ut or å hør årsan og oppnår vrvsammnhng? om dt r no v an gjør or dm? Adjhj_Z J[b[\d [#j J\mZ\\1/(,'''+' \$gj1j\mz\\7]]yl[\% nnn%]]yl[\% 10 11

7 LO: Tar stg lmapoltn Gjør Fagorbundt jnt på dn arbdsplass bstll på postn Naturvrnorbundts ldr Lars Haltbrn rost LO or lmangasjmntt LO sal bl n tydlgr stmm lmadbattn, sa han tl orsamlngn. Blant tlhørrn var statsmnstr Jns Stoltnbrg, og ldr av Naturvrnorbundt Lars Haltbrn. Bgg var nvtrt or å ommntr LOs ny lmastratg. Ny arbdsplassr LO-ldrn åpnt md å påp at dbattn om årsan tl lmandrngn nå r ovr. tnsapsol r sjønt ng om at lmandrngn sjr, og at dt r d mnnssapt utslppn som orårsar dm. Alvort og brddn lmaproblmatn rvr at dtt arbdt blr prortrt agbvglsn. Dt r avgjørnd at LO sntralt og agorbundn ngasjrr sg lmautordrngn sl at agbvglsns gn prsptvr lggs tl LO la ram sn ørst lmaplan oran t ullstappa loal dn ørst dagn novmbr. Fagbvglsn ønsr å bl n pådrvr or t bdr lma. Roar Flåthn og rstn av ndustrgutta LO har alltd stått rmst ampn or t bdr mljø, mn dnn dagn var dt han som stolt unn prsntr LOs ny lmastratgs plan. grunn or tltan som sal gjnnomørs, sa Flåthn undr prsntasjonn. Jg ntr å godta at dt r n onlt mllom mljø og arbdsplassr, sa LOldrn vdr, og vst tl at Danmar sportrr mljøtnolog or 46 mllardr årt, mns Norg lggr langt ba md ss mllardr. Drttr ramst han opp n r smplr på bdrtr og loalsamunn hvor mljøtnolog sapr arbdsplassr og nnttr. Ros tl LO Målt md LOs ny lmastratg r å ombnr arbdsplassr og mljø. LO rvr dror n ratg ønng orsnngn på mljøtnolog, og orslår å opprtt t mljøtnologs råd. Dt r særlg satsnngn på solnrg, dr Norg allrd bgynnr å bl god, og på havvndmøllr, som LO ønsr å tr ram. Undr prsntasjonn om også Flåthn md rt av mljøbvglsn. Han mnt at mljøbvglsn mått ta my av ansvart or manglnd satsnng på mljøtnolog Norg. I n utdypnd ommntar hvdt han at mljøbvglsn hadd vært or lt ln tl å ros rgjrngns månlandngsprosjt; satsnngn på CO2-rnsng ra gassratvr. Naturvrnorbundts ldr Lars Haltbrn var spslt ng dn rtn. Han påpt at utn mljøbvglsn hadd dt sannsynlgvs aldr bltt no av CO2-rnsngn, ord dt r nttopp d som har stått på or å å dt tl. Lvl var han snau md rosn tl LO. Dt r vldg postvt at LO lggr ram dnn stratgn, og dn nnholdr mang god mljøtlta, sa Haltbrn sn ommntar. Han var lar på at LO alltd har splt n postv roll mljøampn. håpr nå LO vl lgg l my trø ba sn mljørav som dr tl nå har lagt ba ravt om å bygg gassratvr. må vl nnrømm at LO hstors har vært n pådrvr på dtt områdt, sa Flåthn ommntar ttr ramlgglsn. Mn v ønsr å vær n vtg samunnsatør på områdr som r vtg or mdlmmn vår, og mljøt r vtg. Tst og oto: Andras Hals Gnrlt om Fagorbundt Omattnd vrvbrosjyr Strr md nn utn Trygg på jobbn md taravtal Tpsht om vrvng rvuponght Postort md nnmldngsblantt, A5 Fagorbundt t agorbund or all Fagorbundt, møtnnallng, A4 m/plass tl loal tst Fagorbundt normrr, A4 plaat m/plass tl loal tst Klstrmr str 21,7cm x 21 cm Klstrmr str 42cm x 15cm Om utdannngsstpnd Sønad om utdannngsstpnd Polcydoumnt Oppølg. taroppgj. Fataort rvplaat A4 m/lomm tl: Foldr Strr md nn utn m/nnmldngsupong nors urdu srbs sams ngls arabs somals Ungdom Ungdomsbrosjyr, blo md spralsrt rygg, jobbr du nan Postort, jobbr du nan (gutt/jnt) Lærlngmagasnt Bdr or ungdom Bdr or studntr Ssjonsbrosjyrr Ssjon hls og sosal Ssjon r, ultur og oppvst Ssjon ontor og admnstrasjon Ssjon samrdsl og tns Turnusurs Opplærng ontroll og godjnnng av turnusplan CD-rom og arbdsht rvdrs Yrsbrosjyrr Jobbr du prvat barnhag? Krn og n str ontlg stor tologn Fagorbundt or tologr Fagorbundt or ansatt solrtdsordnngn Fagorbundt or ansatt barnhagn Fagorbundt or bblotansatt Flrulturll handlngsplan Handlngsplan or Arbdsgrupp Brann og Nors Brannmannsorum Syplr hva an Fagorbundt tlby dg? Yrspolts handlngsprogram SKA Rngjørngsvaltt Insta 800 Quc gud Håndbo or rmatørr Hlsagarbdrn ommr For dg som r syplr Du som r prsonalarbdr For dg som jobbr md tannhls Dvrs brosjyrr Sammn or valtt m/m «valttssmplr» Kultur or all Pnsjonstbrosjyr Fagorbundt or aldrs- og uørpnsjonstr Atv pnsjonstr Ets rtnngslnjr Bl md Fagorbundt I møt md studntr EBYGG 2009 Kvaltt hvrdagn (modllommun) En god prsntasjon Yrssadondt or brannprsonll Flsbl arbdstdsordnngr Mobbng (DD) SOS Barnbyr Fagorbundt or brann- og rdnngsprsonll Jobbr du på no/ulturhus? For dg som r vatmstr «Trygg hvrdag» (Brann/rdnng) For bstllng av matrll, ontat postn: asnummr Prolrngsartlr som rus, gnsr, ryggsr, vstr osv nnr du nttbutn:

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer