Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4"

Transkript

1 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr Fattg trngr agbvglsn Prosjtt md stor K Samstmt og postv Hvpostv må nludrs Hl organsasjonn sal utvls.. 8 Kommunal stllngr ltrons sønad Ta vrvsjn LO: Tar stg lmapoltn Så my mr nn vann FNs tusnårsmål

2 Når lønna utblr Dt sjr hldgvs ot, mn dt orommr at arbdsgvr btalr ut lønn llr rpngr. Hldgvs r dt mulg å hjlp vl å mr hvs v holdr oss nnnor lovns strng tdsrstr. Utblr lønna, gjldr dt å handl rast. Som ansatt r v srt gjnnom lønnsgarantondt, så lng v gjør dt v sal tl rtg td. Dt ullstndg rglvrt rundt dtt r gans omplsrt, mn tommlngrrgln r: Ragr rast! Og ragr rtg. Dt an vær nødvndg å bgjær arbdsgvr onurs or å å dt ravt. Dt r dn nlt arbdstar som slv må gjør dtt, altså undrtgn brvn. Fagorbundt an slvølglg bstå mdlmmt sl sar. På Konursrådts nttsdr nnr dr vldnngn or hvordan man går ram, llr dr an ontat omptanssntrt or hjlp. Utgvr: Inormasjonsavdlngn Fagorbundt Fagrdatør: Kar-So Jnssn Rdatør: Ton Zandr Layout: Inormasjonsavdlngn Forsdoto: Andras Hals Rdasjonn avsluttt: 5. novmbr Opplag: Try: Attryrt Drsom man bgjærr onurs llr vntr or lng md dtt, rsrr man å mst pngn. Lønnsgarantn dr som hovdrgl lønn som r oralt tdlgr nn r måndr ør bgjærng om onurs om nn tl rttn. Lønnn rgns or å vær oralt på dn dag du vanlgvs mottar lønn. Dt tar non ur å å n arbdsgvr bgjært onurs. Dnn tdn må også mdrgns d r måndn. d åpnng av onurs hos arbdsgvr vl Lønnsgarantordnngn bl.a. d utstånd lønn og rpngrav, lønn oppsglsstdn, samt rav på arbdsgvr or pnsjon og tapt arbdsvdrlag. Ls mr på Konursrådts nttsdr: nav.no: an du ls mr om lønnsgarantondt. Ann Kathrn Ellla, rådgvr Komptanssntrt Oslo Arbdr-Avsa tar orm Stadg lr vl bl md Fagorbundt øt md 975 mdlmmr totalt sst månd. Fagorbundt har nå mdlmmr totalt. Ønngn yrsatv mdlmmr var 477 sl at v nå har yrsatv mdlmmr. manglr nå bar 521 yrsatv mdlmmr or å slå rordn. Almanan or 2008 Mdlmsalmanan ommr sammn md Fagbladt novmbr. D snds ut ca 8. novmbr. All mdlmmr sal å dnn. Hvs dn manglr llr dt r no annt du lurr på, ta ontat md Srvctorgt på tlon llr rng LO Trondhm har ansatt rdatør og daglg ldr, og planlggr ørst utgav av ny Arbdr-Avsa tdlg januar 2008, srvr Fr Fagbvgls. Tann ba «ny» Arbdr-Avsa r å å tl t brdr avstlbud nn Adrssavsa og gratsavsa Byavsa. Charls Utv ra Brønnøysunds Avs r ansatt som rdatør. Daglg ldr blr S-poltr Snorr aln. D lst agornngn Trondhm har allrd orhåndstgnt sg tl randlr. Slv om dt r LO Trondhm som sttr avsa gang, sal dn ølg rdatørn vær no mdlmsorgan. sal vær avs ull av mnngr, md rs dbatt og god ronr. har t vrdgrunnlag som styrr hva v ntrssrr oss or. Mn v sal vær rts tl mata uanstt hvm som har dn, sr rdatør Charls Utv tl Adrssavsa. Fattg trngr agbvglsn Rundt 3 mllardr mnnsr, nstn halvpartn av jordas bolnng lvr på 2 dollar pr dag og ca 20 prosnt av jordas bolnng, lvr på mndr nn 1 dollar. Nstn 1 mllard mnnsr r analabtr, og mr nn 1 mllard har tl- gang på rnt vann. Tst Ton Zandr Dt var orbundsldr Jan Davdsn som sa dtt på Fagorbundts attgdomsonrans dn 17. otobr. Han ortsatt md å ortll n lydhør orsamlng at dt un vl ost ca 80 mllonr dollar å Forsjlls-Norg r t jnt bgrp, sa Jan Davdsn Foto: Kar-So Jnssn Ntoozo Mbhl ra Sør-Ara Foto: Kar-So Jnssn g dss mnnsn tlgang på grunnlggnd unvrsll godr som vann, mat, bolg, santær orhold og hls og at dt ats r mndr nn n halv prosnt av dn total global nnttn. lvr n r vrdn, mn md alt or mang attg mnnsr. lvr n urttrdg vrdn dr n mtdl av vrdns bolnng, 20 prosnt, lvr høynnttsland og har tlgang på 86 prosnt av vrdns total brutto nasjonal produt, sa Davdsn. Davdsn nvnt også orholdn or attg Norg. Også hr hjmm r orsjlln stor, og orsjlls-norg r t vljnt bgrp. D som r attg stts utnor dltals t normalt, sosalt lv blant annt ord sosalstøttn r or lav. Foto: Kar-So Jnssn FNs tusnårsmål Dt var ørst gangn Fagorbundt hadd t slt arrangmnt på FNs ntrnasjonal dag or bjmpls av attgdom. Fattgdomsbjmpls r n ny sa or Fagorbundt. Hl vrdgrunnlagt vårt, omtan, soldartt og samhold handlr om agbvglsns vsjon om n vrdn hvor all har rtt tl t anstndg lv. En jobb å gå tl, og vlrdsordnngr som sal ang opp d som av n llr annn grunn larr å orsørg sg slv. FNs tusnårsmål var dt samlnd tmat på onransn. Dltarn og nnldrn om ra Fagorbundt og øvrg abvgls, og ra organsasjonr som på orsjllg vs r ngasjrt attgdomsbjmpls. hadd nnldr ra ISKA (Intrnasjonaln or Stats- og Kommunansatt), ra LOs ntrnasjonal avdlng og ra Fattgnorg. En ngasjrt utvlngsmnstr Er Solhm bdro også tl at dltarn dro hjm lor nn da d om. Fagorbundt my ros or stt ntatv om å saml agbvgls og rvllg organsasjonr tl å utvsl rarngr og unnsap, og or å vurdr mulghtn or t samarbd om attgdomsbjmpls tda ramovr. Når dt gjldr FNs tusnårsmål så sal d vær nnrdd Dt r bar å stt gang; v har sju og t halvt år på oss. (FNs ått tusnårsmål an du ls på basda av dnn utgavn av OSS)

3 Prosjtt md stor For rgjrngn r dt to grunnr tl at programmt r vtg. Dn n r d d str ravn båd nnbyggrn og statn stllr tl tjnstn ommunn lvrr. Dn andr grunnn r vrdgrunn- lagt rgjrngn byggr på. Tst og oto: Andras Hals Kvalttsommunprogrammt r prosjtt md stor K or oss, sr statssrtær Dag-Hnr Sandban (Sp) ommunal- og rgonaldpartmntt. Han lggr ntusasts ut om arbdt md programmt. Kvalttsommunprogrammt r mddlt som sal hjlp ommunn sal orny sg, ø valttn på tjnstn og bl bvsst og god arbdsgvr. Dt r t mål or oss at all partr sal vær lvrdg ommunn, sr Sandban. All sal ansvarlggjørs, og all sal vær md på å utvl tjnstn, ortsttr han. D olvalgt, admnstrasjonn og d ansatt sal vær lvrdg partr ommunn. D ansatt vt I ommunn utørs dt mang tung, rvnd oppgavr, ot md høyt syravær som n av onsvnsn. Hr har ommunn n stor jobb. Kommunn må lgg tl rtt or d ansatt or at d sal unn stå jobbn så lng som mulg. Dt r vtg or å bvar omptnt prsonal storn. Samtdg r dt vtg or rruttrngn. Et yr som r jnt or å slt ut ol og gjør dm sy ommr tl å å problmr md å å rruttrt ny, sr Sandban. Kommunn har ått lart bdr øonom løpt av d to årn dn rødgrønn rgjrngn har styrt. har ått rt or at v gr pngr som v hlt vt hva går tl. har tllt tl at ommunn og d ansatt vt hva som trngs, og brur pngn ornutg. Rsultatn r også postv, or smpl lggr v langt oran målt md ca ny årsvr omsorgsstorn, sr han. Kvalttsommunprosjtt sal vær t hjlpmddl or å utvl valttn og doumntr dt som sjr ommunn. Jublt or valtt Ovr hundr tlltsvalgt møtt opp på valttsonransn. Dt var rprsntantr ra agornngn d ny valttsommunn som var nvtrt. Omstllngsnhtn Fagorbundt hadd lagt opp tl t ntnsvt todagrsprogram or å solr d tlltsvalgt valttsommunarbdt. På urst dltarn n prsntasjon av programmt ra srtaratt KS, samt tanr og dr om mdarbdrns og d tlltsvalgts roll ra Omstllngsnhtns gn ansatt. I tråd md tangangn programmt bl stor dlr av urst brut tl å la d tlltsvalgt dsutr gn utordrngr. Rsultatn som tllr Målt r å omm tdlg nn prosssn og g d tlltsvalgt mulghtn tl å opptr som n lvrdg part, sr Dag Chrstansn Omstllngsnhtn. D tlltsvalgt må orstå vtghtn av arbdt, og an å hjlp tl å å plass samarbd og rsultatr ommunn. Omstllngsnhtn var vldg ornøyd md smnart. Dt var vllya. D tlltsvalgt har ått mulghtn tl å lær av hvrandr. I valurngn sr dltarn også at d r ornøyd, og at dt gr nsprasjon å hør hvordan arbdt r løst andr stdr rundt omrng landt, påpr Chrstansn. Kvalttsommunr Arshus: Aursog-Høland, Ullnsar Oslo: bydl Nordr Ar Østold: Sarpsborg, Asm, Spydbrg Busrud: Hurum, Modum, Hmsdal Tlmar: Porsgrunn, Fyrsdal, Nom stold: Sand, Ho, R Aust-Agdr: Arndal, Gjrstad st-agdr: Mandal Hordaland: Odda, Tysns, Asøy, Radøy, Bømlo Sogn og Fjordan: Flora Mør og Romsdal: Surnadal, olda Hdmar: Os, Elvrum, Rngsar Oppland: Sjå, Dovr, Østr Totn, str Totn, Nordr Land Sør-Trøndlag: Trondhm, Mdtr Gauldal, Mlhus Nord-Trøndlag: Indrøy Nordland: Bodø, ga, Sømna, Narv, sn, Sortland, Saltdal Troms: Tromsø, Kvæjord, Lnv Fnnmar: Hasv Iølg n mdanalys ra Cson har Fagorbundt lys godt md sn mdstratg prodn jun sptmbr, dt vl s valgampn. Samstmt og postv Fagorbundt har utarbdt n ny oldr «For dg som jobbr md tannhls». Bagrunnn r n av d vtgst san Fagorbundt or tda, vsølvsan. I oldrn nnr du normasjon om Fagorbundts oppølgng av dm som trngr hjlp, og du nnr også ata om vsølv. En nylg avslutta rapport vsr: Esponrng or gtg vsølvdamp har vært høyr nn n tdlgr hadd trodd, nlt tannhlssrtærr har ått varg sadr og vnnr nnnor tannhlstjnstn har ødt lr barn md msdannlsr. Bstll oldrn ra Fagorbundt: Md nstn 600 oppslag totalt var orbundt synlg mdn, og n svært ltn andl av oppslagn r vurdrt som uordlatg or Fagorbundt. Totalbldt vsr n atv mdatør md mang nnlgg. Fagorbundt larr å å uønst dltd og bhovt or bmannng ldromsorgn opp på dagsordn. Allr synlgst r budsapt «hltd r n rttght, dltd n mulght», som også rrrs av andr. En r oppslag ortllr om onrt handlng, rg av ommunn og samarbd md blant andr Fagorbundt. Fagorbundt marrr sg også på andr områdr md onrt, loal asjonr og tlta som år postv md omtal. Cson pr på at all Fagorbundts talsprsonr r samstmt sn budsap, båd nnlgg og andr oppslag. I tllgg r dt postvt at Fagorbundt år n ommntarroll n r oppslag om arbdsstuasjonn hls og omsorg ommunn. Dt tydr på at Fagorbundt rgns som n rssurs md omptans på ltt, tllgg tl å vær n pådrvr. Tlltsvalgt or mdlmmr nnnor tannhls? 4 5

4 Hvpostv må nludrs Et nludrnd arbdslv gjldr or all. Hvpostv r no unnta, sr Ann Grth Sårdal, 2. nstldr Fagorbundt. Iølg Sårdal r stgmatsrng av hvsmttd mr vrnt å håndtr nn dt mdsns. Hun mnr Fagorbundt an hjlp tl md å ndr holdnngr og sa tl v mr normasjon. Tst og oto: Jan Tor Sjlb Dt å vær hvpostv btyr nødvndgvs at du r arbdsuør. Hvsmttd r ullvrdg mnnsr som an gjør n jobb og har d samm rttghtn på arbdsmardt som all andr, lggr hun tl. Konrans mot ordommr Fagorbundt dsutrr n lls onrans md Hv Norg tl nst år. Hnstn r å omm t srtt nærmr å unn rydd bort ordommr og uvtnht arbdslvt. Hv og ads angår så absolutt også organsasjonn arbdslvt, sr psyologprossor Gro L vd Unvrsttt Brgn. Budsapt var blant annt rttt tl Fagorbundts Ann Grth Sårdal - n av d som var tl std på Hv Norgs onrans. Kan lv normalt L mnr onransn har bdratt tl å synlggjør at hvpostv også nns Norg og at d må tas på alvor. Rtgno r dt mang hvpostv hr landt, ølg organsasjonn Hv Norg rundt prsonr, mn dt r uanstt n utordrng som må tas på alvor. Flr av dss prsonn r yrsatv og orholdr sg som all oss andr tl arbdsgvr og agornngr. må or gn dør. Ja, dt r vtg å stt ngrn på hvpostv vrdn or øvrg. Samtdg må v glmm at or d dt gjldr Norg r dtt n rll utordrng som må glmms bort. Statsts stt r dt t lt problm, mn dt rammr hardt or d som ramms, sr hun. L mnr onransn r nødvndg - spslt ut ra dt atum at mang hvpostv har vanslgr or å stå ram, tl orsjll ra andr md rons ldlsr. Hun r opptatt av at hvpostv an lv normalt. Mang hvpostv vl hold sydommn sjult ryt or ols ordømmls, n morals ordømmls som jo også rammr aml og vnnr, sr hun. Gro L har jobbt md hv-ads problmatn sdn sydommn bl jnt Norg på bgynnlsn av 80-tallt. Br om åpnht om hv på jobb Mang hvpostv vr sg or å stå ram på jobb. D r utrygg på hvordan budsapt om at d r alvorlg sy blr mottatt. En yrsatv vnn (35) sto nylg ram or n lut orsamlng arrangrt av organsasjonn Hv Norg. Hun ortllr om sn sydom og hvoror dt r vtg md åpnht arbdslvt. Jg var rdd or arbdsollgrs rasjonr. Dt r my uvtnht blant ol og jg ølt mg langt ra trygg på at mn hvstatus sull bl godt mottatt, sr Oslo-vnnn, som ønsr å stå ram md navn. HI/AIDS angår organsasjonn arbdsvt, sr Gro L ra Unvrstt Brgn Nyhtn om at hun var smttt hun vd n rn tlldght på n rutnmssg svangrsapsontroll. Hun sjo, mn bl tvungt tl å orhold sg tl normasjonn ra lgn. Fra dn dagn av, 1999, bl lvt hnns snudd på hodt. My har sjdd på vn ram tl dag. På Hv Norgs onrans Oslo dn 8. otobr var hun modg no tl å stå ram og sna ut om dt å vær hvpostv, om holdnngr og utordrngr arbdslvt. I bgynnlsn var jg nær vd å onludr md at dtt var sluttn. I dag gldr jg mg ovr lvt, sr 35-årngn. Hun har valgt å normr sn nærmst ldr og n ollga om sydommn. Dt har hun angrt på. Dt har gjort dt langt nlr or hnn å ungr jobbn. Nå an hun sn suldrn mr og dt blr or smpl lttr å unn s ra hvr gang hun må tl lgn. Forldt ampanj Yrsvnnn mnr dt r god grunn tl å vær åpn om sydommn, slv om dt r n mulght or at man blr møtt md ordommr og stgmatsrng ra d som år vt dt. Av dn grunn har hun stått ram or all på arbdsplassn. Dt har og r vanslg å nå ram md normasjon og orståls or sydommn. Hun mnr dt r langt gjn ør hvsy blr asptrt som n dl av samunnt. Dt r på td at hlsvsn og myndghtr tar hv på alvor. an godta at hvpostv dsrmnrs yrslvt og llrs samunnt. 35-årngn r oppgtt ovr at dt ontlg har gått strr ut på bann or hvpostv. Myndghtn har hatt non ampanj om hv og ads sdn 80-tallt. Dt r på td at sydommn gjn blr satt på dagsordn. Stuasjonn r mldt sagt orandrt sg sdn dn gang. Dssvrr r unnsapn og ordommn or mang d samm som or 20 år sdn. Dt at hun r n vnn bst yrsatv aldr r sg slv no tl å ta lvt av t par mytr som at sydommn un smttr mllom homol mnn llr sprøytnaroman. Klm og nærht Hun sr dt som sn oppgav å ta lvt av mytr som dss, mn altor mang gangr må hun onstatr at vrdn bvgr sg sat ramovr. I lsta ovr hva som smttr blr mang aldr hlt sr. Hvordan var dt nå md dn aoppn gjn, var spørsmålt hun ra n arbdsollga som jnnr tl at hun r hvpostv. Jg må stadg mnn om hva som r arlg. Hv smttr vd vanlg sosal omgang md n smttt prson. anlg roppsontat, lmmr og nærht r un av dt god. Dt sal mr tl nn som så, avsluttr hun. Ly ulya Å bl rana r ngn spø. Normalt r v orsåna or sånt, mn så sjr dt. På v hjm ra jobbn, halv m på ttrmddagn. Tr mnn, to holdr mg og n åpnr vsa og tar lommboa. I løpt av å sundr var dt gjort. Jg anmldr san tl poltt og sprrr rdttortn. Ettr non dagr bgynnr jg å lur på om jg har non orsrng som dr tapt. Rsorsrngn mn rvr n ovrnattng. Jg rngr LO Favør og spør om jg som mdlm Fagorbundt og LO Favør har non orsrng som dr dt å bl rana? Og dt hadd jg Kolltv hjm-orsrngn! Og jg sr dt gjn man tl srvc har jg aldr ått no std, non gang. Jg snaa md sasbhandlr Lars Bog Sparban 1, og alt bl ordnt ovr tlonn. Jg bhøvd yll ut sjmar llr snd op av anmldlsn. Bog sasnummrt på anmldlsn, og dt holdt. I løpt av mnuttr var pngn sndt mg på -post. Og md dt oppgtt passordt unn jg nlt stt pngn ovr på onton mn. Slv om gnandln var høy, var jg lylg. Kar-So Jnssn 6 7

5 Hl organsasjonn sal utvls Fagorbundt Oslo r godt gang md dt landsmøtvdtatt organsasjons- og valurngsprosjtt. Fylsrtsn utvdr prosjtt ra å gjld agornngsstruturn tl hl organsasjonn. All nvår sr nå på sn gn strutur, arbdsorm og organsasjonsultur. Tst: Bjørn Wstrøm Lodv Før nyttår sal tl sammn 250 dltar nvolvrs. Dt nnbærr at tr tl m rprsntantr ra agornngn, ylsstyrt, ssjonn og andr organr sal bdra tl å utvl organsasjonn rtg rtnng, opplysr Rand Hll, som r prosjtldr or organsasjons- og valurngsprosjtt Fagorbundt Oslo. Hun ortllr at d samlt d lst av d 250 prosjtdltarn på n oppstartssamlng august. I tllgg sal d dlta på ny samlngr løpt av høstn. Rollr, oppgavr og handlngsplanr tl gn orbdrng r tma på samlngn. Dt r små tmar n så stor organsasjon som Fagorbundt Oslo. ommr tl å ølg opp md ny samlngr tl vårn, ortllr Hll. Md sg på samlngn har d Ingar Onsum og Tor Høst. Bgg r høgsolltorr vd Høgsoln Oslo og har lang rarng og my omptans organsasjonsutvlng og ldls. Fr mål Landsmøtt 2003 bstmt hvordan Fagorbundt sal vær organsrt. Foto: Jan Lllhamr Prosjtldr Rand Hll lovr ttt oppølgng organsasjons- og valurngsprosjtt. Foto: Bjørn Wstrøm Lodv Nå r dt vtg at dt jobbs or at organsasjonn blr sl landsmøtt har sagt dn sal vær, sr ylsldr Mar Sandn. Hun orlarr at prosjtt har r mål; å n lls orståls or hvordan Fagorbundt sal vær organsrt (hvm Fagorbundt r og hvoror) tydlggjør hvl oppgavr og ansvar som lggr tl ul rollr og hvor grnsn går mllom ul organsators ldd organsasjonn og mllom ul vrv utvl omptansn d ul vrvn vd å tlør nødvndg unnsapr og utvl rdghtr utvl samhandlng på all nvår Kartlggngsarbd lggr tl grunn Prosjtldrn ortllr at hun brut sst vntr tl å artlgg hvordan ul dlr av organsasjonn ats ungrt. Blant annt har all styrn all agornngn bltt nnalt tl artlggngsdag. Fagornngns tlbamldngr på dnn ramgangsmåtn var vldg postv. Styrn bl «tvungt» tl å s på sg slv, og d bl «tvungt» tl å jobb Nå må v gjør vårt tl at organsasjonn blr som landsmøtt har bstmt, sr Mar Sandn, ldr Fagorbundt Oslo struturrt md all dlr av sn gn vrsomht. Dt r no d sjldn llr aldr hadd har tatt sg td tl å gjør, som d slv sa, sr Hll. I artlggngsrapportn ommr dt ram at agornngn mnr d stort stt r god tl å varta nltmdlmmr og partsorholdt tl arbdsgvr. Dt går også ram at agornngn r god no tl å rmm mdlmmns yrsrttd ntrssr og at dt r ularhtr hvm som sal ta sg av hva organsasjonn. Kartlggngsrapportn bl lagt ram or ylsmøtt mars, sammn md orslag tl utvlngstlta. Utvlngsarbd Opplggt v har satt gang sal varta agornngns bhov or å drv gt utvlngsarbd, og at utvlngn sjr t samspll mllom ylslddt og agornngn og ssjonn, sr ylsldr Mar Sandn. Hun orlarr at dt lggs opp tl n r urs tl vårn, or å d bhovn som har ommt ram artlggngn. båd gldr og grur oss tl å ortstt arbdt md prosjtt. Dt ommr tl å bl arbdsomt og ubhaglg, mn også morsomt og utvlnd, avsluttr Sandn. Kommunal stllngr ltrons sønad Grunnprnsppt vd tlsttngr ontlg orvaltnng r valasjonsprnsppt. Stmålt n tlsttngssa sal normalt vær å nn dn som ttr n hlhtsvurdrng må anss bst valsrt or dn atull stllngn. Tst: Ola Ellstad En dl ommunr har dn snr td bnyttt sg av ormulrngr hvor dt stlls rav om ltrons sønad llr at sønad sal snds pr -post. I lr utlysngr r dt også hnvst tl vrsomhtns hjmmsd på ntrntt or «ullstndg utlysng». Drsom dt n utlysngstst rvs ltrons sønad llr sønad pr -post, vl dtt unn utlu sør som bhrsr datavrtøy. Dt samm gjldr drsom dt hnvss tl vrsomhtns hjmmsd på ntrntt or å nn ullstndg utlysngstst. Kvalasjon Dt sntral hnsynt ba valasjonsprnsppt r å sr at dt rruttrs prsonr md bst mulg omptans orhold tl d oppgavn dt ontlg sal utør. dr må avgjørlsn sj på n måt som srr lbhandlng og som hndrr at dt blr tatt usalg hnsyn. En orsvarlg sasbhandlng r n orutstnng or at tlsttngsvdtat blr rtg. En ryddg sasbhandlngsprosss r også vtg or tlltn tl at dt r tatt utnorlggnd hnsyn tlsttngsprosssn. For å sr at hnstn md valasjonsprnsppt blr oppylt, må ldg stllngr unngjørs på n sl måt at atull anddatr gs mulght tl å å jnnsap tl at stllngn r ldg «Barnhagdagn 2007 har n plan!» bl n atvttsdag md mang ratv måtr å vs ram barnhagns rammplan tl orldr, loalpoltr og ansatt. Mang oppslag loal mdr ga my oppmrsomht om nnholdt barnhagn, som r tt av måln md dagn. På t oppsummrngsmøt var og drmd også mulght tl å sø. Forvaltnngn må pås at san r så godt opplyst som mulg ør vdta trs, båd md hnsyn tl sørns ormll valasjonr og prsonlg gnsapr Eltrons Bru av ltrons sønad gnrlt vl mdør rasr sønadsadmnstrasjon orvaltnngn, blant annt ord barbdng tl sønadslstr blr lttr. Utvlngn r mdlrtd nnå ommt så langt at dt an ss å harmonr md valasjonsprnsppt å rv ltrons sønad llr sønad pr -post. Slv om dt r ønslg at sør bnyttr ltrons hjlpmdlr sønadsprosssn, bør dt rmdls vær mulght or å sø på tradsjonll måt, pr papr. Mulghtn tl å snd paprsønad bør ramgå av utlysngststn og dt bør også oppgs n postadrss or sl sønadr. Drsom man unnlatr å prssr utlysngststn at paprsønadr også vl bl bhandlt, må dt bnytts ormulrngr som ttrlatr usrht om dtt. Usrht an unngås drsom man or smpl bnyttr ormulrngr dr man ortrnnsvs llr prmært br om at sønadr snds ltrons orm. En ormulrng dr man bar br om at sønadr snds ltrons orm, vl no unn ttrlat usrht om mulghtn or å Barnhagdagn 8. aprl 2008 loal tlltsvalgt ra båd Utdannngsorbundt og Fagorbundt nvtrt tl å bdra md dér tl Barnhagdagn Sv Otns og El Norunn Furns Fjærl ra alsøyjord barnhag vst lm ra drs spsll srus-barnhagdag. Planlggngn av Barnhagdagn 2008 r nå gang bgg orbund. Tllltsvalgt har rav på å bl tatt md vd tlsttngr. Hovdavtalns dl B 3-1-og 3-2 slår ast at arbdsgvr har plt tl å orntr, drøt og ta d brørt tlltsvalgt md på råd om ldg og nyopprttd stllngr. Tlltvalgt bør dror b om møtr md arbdsgvr or å å tablrt tlstrlg btryggnd prosssr/ rutnr dn nlt ommun sl at bl.a. tst stllngsannonsr r mst mulg lar og orrt og at også paprsønadr an håndtrs på n orsvarlg måt sammn md sønadr som rmsnds ltrons. snd paprsønad. Drsom man lvl rvr ltrons sønad, må dt mnst orvaltnngn g t tlbud om vldnng orhold tl dtt og opplys om dtt utlysngststn. Dt bør også vær mulg å å tl n ordnng hvor paprsønadr an scanns nn n ltrons databas. Intrntt Også utlysngr som hnvsr tl ullstndg utlysngstst på vrsomhtns hjmmsd r problmats og vl unn utlu sør som har nødvndg omptans llr tlgang tl ntrntt. Drsom hl utlysngststn rmommr av utlysngn avsr og Nors Lysngsblad, bør dt tllgg tl hnvsnng tl vrsomhtns hjmmsd også oppgs altrnatv mulght or å å tlgang tl ullstndg utlysngstst, or smpl an dt oppgs t tlonnummr tl n ontatprson vrsomhtn. 8 9

6 Ta vrvsjn agornnga! JA NEI '#Æ (' Bru Tpsht or bdr vrvng. av = m 1 måtr på å vær n synlg, nær og stolt agornng. Hr r non tps på vn... Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g,, nær n synlg, ga Er agornn Er agornnga og stolt agornng. Hr r non tps på vn... STOLT? NÆR? Bru Tpsht or bdr vrvng. Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. JA NEI S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, vn... or å hør om d ønsr å bl mdlm. JA 1. Stolt, trygg og atv tllts1. Har v tlltsvalgt (ontatprsonr) S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g HSH, dl A 2 pt. C 3, valgt vl gjør vrv- og mdlmspå all arbdsplassr nnnor all NAO, 38 Ansttlsr,KA, 9 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, srvcarbdt lttr. Har v gtt tarområdr? I 9-15 Ansttlsr., HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, Kapttl NHO, og ontatall vår tlltsvalgt 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, 2 pt. C 3, NAO, 38 KA, 9 2. HSH, dl A oppprsonr dn nødvndg Har v ast rutnr or oppsønd non tps på vn... I 9-15 Ansttlsr., og stolt agornng. Kapttl NHO, at d r sl lærng og trygght vrsomhthr på r arbdsplassn? å har v dt og r dtt no? orot or stolt rprsntantr or bdr vrvng.bru Hovdavtaln Bru Tpsht Hvor Fagorbundt? å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. ar vcgt 3, normasjonssrv llr 2Hpt. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, HSH, dl A3. vår 2. Tør v agornnga og all lgnnd ortllr mdlmtl tlltsvalgt, orhold pltr som NAO, 38 Ansttlsr, KA, 9 4 Arbdsgvrs tlltsvalgt å sryt av oss slv? mn hva v jobbr md? NEI I sluttn av sptmbr passrt Fagorbundt Rogaland mdlmmr. Mdlm nummr bl rnholdr Jann Hansn (38) ra Forsand. På t møt md vrvutvalgt ortalt Jann at hun valgt Fagorbundt ord hun hadd hørt om ordln, orsrngn og stpndordnngn. Hun jobbt tdlgr n bdrt som g onurs. Ingn var organsrt, og drmd d ngn hjlp. Dror var dt vtg or hnn å organsr sg. Jann Hansn har n 78 prosnt stllng Forsand ommun, og ønsr sg 100 prosnt. tsg j\?c sg 100 ønsrbstår ogn ja/n spørsmål. Svarr av prosnt. rvsj 3. Har v rutnr or oppølgng av må dr også s hva ålt, styrt ja på spørsm r tlstrlg. Rogalands nttsdr all nyansatt nnnor all tarfagorbundt Fradt og vurdr om dr gjør områdn? Svarr styrt n, må dr ta spørsmålt opp og vdta gn sa som n Non tps agornngsstyrt 4. Har v gn sa på all styrmøtr onrt tlta på hvordan dtt sal bl bdr. om mdlmsap og mdlmsutvlng? tl!ratv og nn drs loal Lyær \ m\ G 1. Har v ovrst ovr all organsasjonsorholdn nnnor vårt organsasjonsområd all tjni sluttn av sptmbr passrt Fagorbundt Rogaland mdlmmr. Mdlm nummr ststdr på all tarområdr? a- Forsand. På t møt md vrvutvalgt ortalt Jann at organs (38) ra Hansn vrvnd rnholdr vær njann sal undtbl Fagorb, nærhørt om ordln, orsrngn og stpndordnngn. Hun synlg bst vd å vær v Fagorbundt hun hadd ord valgt sjon. Dt hun gjør 2. Har v oppslag på all arbdsan som vrvsj n lagt r Dt ngn hjlp. dom og stolt. og drmd Ingn var organsrt, tdlgr n bdrt som g onurs. jobbt plassr md normasjon or å bl nnga agor styrt ordt tl hjlpvar vær Dror har n 78 prosnt vtg or hnn å organsr sg. Jann Hansn Fagorbundt og hvor du nnr bdr vrvnd agornng. n nda dn loal tlltsvalgt? stllng Forsand ommun, \% c\ % c m\ \ &m \ \ \ % a \ c% \% mb m _ [ # \ my Y j m\ \ [\ c #8 \ _ [ \ c dy [l ] \c \ c c a j j\ \1 [d?l D % g [ m[ p l_z Ba l\ \Y [\ j\ ; :W [ \ \m \ j Wd [h ] ] jy \ \Y b b\ E \[\ B[Z [\ ] \ b c Yl b ] cl\ \\ 8 j m= c %; \ Y \ 8 [ c \ j \ [ Yp c \b \m Yl ] 9 \ ;\ SYNLIG? ær ratv og nn drs loal måtr på å vær n synlg, nær og stolt agornng. Hr r non tps på vn... Bru Tpsht or bdr vrvng. Bru Hovdavtaln or å å normasjon om nyansatt og oppsø dm or å hør om d ønsr å bl mdlm. S hovdavtaln (KS, dl B, 3-1 g, HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, KA, 9 4 Arbdsgvrs pltr orhold tl tlltsvalgt, NHO, Kapttl I 9-15 Ansttlsr., PBL Inormasjon om ansttlsr, Oslo, 14 c). Bru loalmda atvt tl å synlggjør sr og utordrngr. Srv lsrnnlgg. Bru Fagorbundts plaat md lomm tl brosjyrn «Strr md nn utn» or å vær synlg på arbdsplassn. Arrangr Tmaurs vrvng or loal tlltsvalgt. algt Fagorbundt or å vær trygg rt da Sol Non tps Er agornnga Matrll bstlls på postn Fagorbundt: Fra Fagorbundt Rogalands nttsdr ;ccjmc\ Ola Normann DWld På tlltsvalgtsnttt nnr du mr normasjon om vrvng. Blant annt an dr srv ut vrvupongr md loal vr, utast tl brv som an brus loalt, og lr vrvtps. 32 xx J[b[\d [#j Hlsn rvgruppa =]\ Fagorbundt NHO, Kapttl I 9-15 Ansttlsr., HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, mand. /onsd. HSH, dl A 2 pt. C 3, NAO, 38 Ansttlsr, 3. Hvordan utvlr v loal vrv4. Har v rutnr or å ta prsonlg pltr orhold tl tlltsvalgt, 4 Arbdsgvrs KA, 9v d san argumntr brur ontat md mdlmmr som KapttlvI 9-15 Ansttlsr., og NHO, d srn v jobbr md og mldr sg ut or å hør årsan og oppnår vrvsammnhng? om dt r no v an gjør or dm? Adjhj_Z J[b[\d [#j J\mZ\\1/(,'''+' \$gj1j\mz\\7]]yl[\% nnn%]]yl[\% 10 11

7 LO: Tar stg lmapoltn Gjør Fagorbundt jnt på dn arbdsplass bstll på postn Naturvrnorbundts ldr Lars Haltbrn rost LO or lmangasjmntt LO sal bl n tydlgr stmm lmadbattn, sa han tl orsamlngn. Blant tlhørrn var statsmnstr Jns Stoltnbrg, og ldr av Naturvrnorbundt Lars Haltbrn. Bgg var nvtrt or å ommntr LOs ny lmastratg. Ny arbdsplassr LO-ldrn åpnt md å påp at dbattn om årsan tl lmandrngn nå r ovr. tnsapsol r sjønt ng om at lmandrngn sjr, og at dt r d mnnssapt utslppn som orårsar dm. Alvort og brddn lmaproblmatn rvr at dtt arbdt blr prortrt agbvglsn. Dt r avgjørnd at LO sntralt og agorbundn ngasjrr sg lmautordrngn sl at agbvglsns gn prsptvr lggs tl LO la ram sn ørst lmaplan oran t ullstappa loal dn ørst dagn novmbr. Fagbvglsn ønsr å bl n pådrvr or t bdr lma. Roar Flåthn og rstn av ndustrgutta LO har alltd stått rmst ampn or t bdr mljø, mn dnn dagn var dt han som stolt unn prsntr LOs ny lmastratgs plan. grunn or tltan som sal gjnnomørs, sa Flåthn undr prsntasjonn. Jg ntr å godta at dt r n onlt mllom mljø og arbdsplassr, sa LOldrn vdr, og vst tl at Danmar sportrr mljøtnolog or 46 mllardr årt, mns Norg lggr langt ba md ss mllardr. Drttr ramst han opp n r smplr på bdrtr og loalsamunn hvor mljøtnolog sapr arbdsplassr og nnttr. Ros tl LO Målt md LOs ny lmastratg r å ombnr arbdsplassr og mljø. LO rvr dror n ratg ønng orsnngn på mljøtnolog, og orslår å opprtt t mljøtnologs råd. Dt r særlg satsnngn på solnrg, dr Norg allrd bgynnr å bl god, og på havvndmøllr, som LO ønsr å tr ram. Undr prsntasjonn om også Flåthn md rt av mljøbvglsn. Han mnt at mljøbvglsn mått ta my av ansvart or manglnd satsnng på mljøtnolog Norg. I n utdypnd ommntar hvdt han at mljøbvglsn hadd vært or lt ln tl å ros rgjrngns månlandngsprosjt; satsnngn på CO2-rnsng ra gassratvr. Naturvrnorbundts ldr Lars Haltbrn var spslt ng dn rtn. Han påpt at utn mljøbvglsn hadd dt sannsynlgvs aldr bltt no av CO2-rnsngn, ord dt r nttopp d som har stått på or å å dt tl. Lvl var han snau md rosn tl LO. Dt r vldg postvt at LO lggr ram dnn stratgn, og dn nnholdr mang god mljøtlta, sa Haltbrn sn ommntar. Han var lar på at LO alltd har splt n postv roll mljøampn. håpr nå LO vl lgg l my trø ba sn mljørav som dr tl nå har lagt ba ravt om å bygg gassratvr. må vl nnrømm at LO hstors har vært n pådrvr på dtt områdt, sa Flåthn ommntar ttr ramlgglsn. Mn v ønsr å vær n vtg samunnsatør på områdr som r vtg or mdlmmn vår, og mljøt r vtg. Tst og oto: Andras Hals Gnrlt om Fagorbundt Omattnd vrvbrosjyr Strr md nn utn Trygg på jobbn md taravtal Tpsht om vrvng rvuponght Postort md nnmldngsblantt, A5 Fagorbundt t agorbund or all Fagorbundt, møtnnallng, A4 m/plass tl loal tst Fagorbundt normrr, A4 plaat m/plass tl loal tst Klstrmr str 21,7cm x 21 cm Klstrmr str 42cm x 15cm Om utdannngsstpnd Sønad om utdannngsstpnd Polcydoumnt Oppølg. taroppgj. Fataort rvplaat A4 m/lomm tl: Foldr Strr md nn utn m/nnmldngsupong nors urdu srbs sams ngls arabs somals Ungdom Ungdomsbrosjyr, blo md spralsrt rygg, jobbr du nan Postort, jobbr du nan (gutt/jnt) Lærlngmagasnt Bdr or ungdom Bdr or studntr Ssjonsbrosjyrr Ssjon hls og sosal Ssjon r, ultur og oppvst Ssjon ontor og admnstrasjon Ssjon samrdsl og tns Turnusurs Opplærng ontroll og godjnnng av turnusplan CD-rom og arbdsht rvdrs Yrsbrosjyrr Jobbr du prvat barnhag? Krn og n str ontlg stor tologn Fagorbundt or tologr Fagorbundt or ansatt solrtdsordnngn Fagorbundt or ansatt barnhagn Fagorbundt or bblotansatt Flrulturll handlngsplan Handlngsplan or Arbdsgrupp Brann og Nors Brannmannsorum Syplr hva an Fagorbundt tlby dg? Yrspolts handlngsprogram SKA Rngjørngsvaltt Insta 800 Quc gud Håndbo or rmatørr Hlsagarbdrn ommr For dg som r syplr Du som r prsonalarbdr For dg som jobbr md tannhls Dvrs brosjyrr Sammn or valtt m/m «valttssmplr» Kultur or all Pnsjonstbrosjyr Fagorbundt or aldrs- og uørpnsjonstr Atv pnsjonstr Ets rtnngslnjr Bl md Fagorbundt I møt md studntr EBYGG 2009 Kvaltt hvrdagn (modllommun) En god prsntasjon Yrssadondt or brannprsonll Flsbl arbdstdsordnngr Mobbng (DD) SOS Barnbyr Fagorbundt or brann- og rdnngsprsonll Jobbr du på no/ulturhus? For dg som r vatmstr «Trygg hvrdag» (Brann/rdnng) For bstllng av matrll, ontat postn: asnummr Prolrngsartlr som rus, gnsr, ryggsr, vstr osv nnr du nttbutn:

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010 DESEMBER 2010 Klubbavs for Rotrud Idrttslag V ønskr all n rktg god jul! IDRETTSKOLEN SIDE 6 FOTBALL SIDE 7 ROTERUD- TRIPPELEN SIDE 5 NÅ HAR 305 REGISTRERT ROTERUD HAR DU? SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMJON

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 6 Vrnrun sjlist g ppfølging Ml virgån sl Gjnt av: AMU Dat: Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Pr Arnt Harns ATV Elvråslr Juli Riis g Fungrn HMS-ansvarlig: Kirsti M

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

38 Lørdag. Odd Kalsnes, eiendomsmegler Gir du penger til veldedige organisasjoner? Ja, jeg sponser hvert år en helg for funksjonshemmede

38 Lørdag. Odd Kalsnes, eiendomsmegler Gir du penger til veldedige organisasjoner? Ja, jeg sponser hvert år en helg for funksjonshemmede LØRDAG 6. MARS 2010 38 Lørdag FOTO: IVÁN KVERME Odd Kalsns, ndomsmglr Gr du pngr l vlddg organsasjonr? jg sponsr hvr år n hlg for funksjonshmmd på Haraldvangn. D r gjnnom klubbn Roary, mn d ss årn jg spons

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 5 Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Sjur Spurlan ATV, BHT v/ Tv Martinsn g HMS-rinatr: Ov Opsta I møtt: Elvråslr Håvar Bjørnrm Vrnrun gjnnmført at:12.01.15 Fatr Fysis

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

Alle skalldyr fra fiskedisken

Alle skalldyr fra fiskedisken frk lammlår Av torf. 400 g Fra 100,00/kg. 1 tk fra 59,50 Et utvalg Go morgn yoghurt Tn. 1/195 g. Pr pk fra 40,51 2 80 FOR Gld karbonaddg 89 7-4ku0pp%! Et tort utvalg tor jokoladplatr Fra/Ndar. 150-250

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer