INNHOLD: Nr / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70"

Transkript

1 Nr / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: E-post: Hjemmeside: REDAKTØR: Anne Birgit Gran Lindaas I REDAKSJONEN: Lars Emil Hansen, Lars Roede, Vegard Skuseth, Knut Sprauten, Hans Philip Einarsen FOTOBEHANDLING: Rune Aakvik, Fredrik Birkelund UTFORMING: Terje Abrahamsen, Rune Aakvik INNHOLD: Tallak Moland Akerselva elveparkens tidlige historie Side 2 Tove Solbakken «dueliggjort til det frie Arbeide paa Videnskabens Mark» privatskoletiden i Kristiania. Side 12 Randi Hutchison Godterier i Christiania i tiårene rundt 1800 Side 28 Emil Skartveit Fylliker er også folk Frelsesarmeens rusarbeid i Oslo siden 1891 Side 36 Akerselvas parkhistorie begynner tidlig på 1900-tallet. Noen hadde på den tiden tanker om at områdene langs elva kunne utvikles til et frodig parklandskap. Tallak Moland forteller elveparkens tidlige historie. Etablering av privatskoler i Kristiania blomstret opp i tiden etter Tove Solbakken har sett nærmere på disse skolene. Hva slags utdanning fikk piker og gutter, og hvilke grupper av befolkningen fikk utdannelse før den offentlige skolen ble en skole for alle? Godterier var nok ikke en vanlig ingrediens i kostholdet i tiårene rundt Hva slags godterier hadde man, og hvordan var tilgangen? Sjokolade, sukker, tørket frukt og nøtter har en fremtredende plass i tollister fra tiden. Randi Hutchison har sett nærmere på godtekulturen i Christiania. Frelsesarmeens slumsøstre og Frelsesarmeens rusomsorg har spilt, og spiller fortsatt, en stor rolle i byen vår. Alle mennesker fortjener, og har krav på, omsorg og hjelp til å leve verdige liv. Når nød og problemer har gjort behovet for hjelp stort, har bl.a. Frelsesarmeen vært der med støtte og hjelp. Emil Skartveit gir oss et innblikk i armeens rusarbeid siden

2 Akerselva elveparkens tidlige historie Tallak Moland Akerselvas parkhistorie begynner tidlig på 1900-tallet. På den tiden var elven en illeluktende og uestetisk væske som rant gjennom et grått industrilandskap. Underlig nok var det noen som hadde tanker om at dette kunne bli et frodig parklandskap. Det eldste dokumentet i Oslo byarkiv som kan knyttes til parkleggingen langs Akerselva, er fra desember Det er et brev til politimesteren i Kristiania fra Ernst Poleszynski, eier av Kristiania Kunst- og Metalstøberi i Øvre gate nederst på Grünerløkka. Han klaget over at tyve vindusruter i fabrikkbygningen hans var blitt ødelagt og pekte på at området på den andre siden av elven «stadig er skuepladsen for modbydelige scener, eksesser i fyld og usædelig opførsel». Han ønsket at det ble satt opp et gjerde mellom Ankerløkken og elven. En uke etter at brevet var sendt, rykket politibetjent Hoel ut for å se på området. Han trodde ikke steinene som hadde ødelagt glassrutene kunne vært kastet fra den andre siden av elven fordi avstanden var for stor. I sin rapport bekreftet han imidlertid at det «til stadighed opholder sig løse personer som drikker og bliver berusede» på Ankerløkken. I løpet av sommeren hadde det vært foretatt mange arrestasjoner. Nå var affæren blitt en sak i de kommunale kontorene. Der ble den håndtert av borgermester Jacob Høe. Han var en av lederne for magistraten, som tilsvarer dagens kommunale byråd. Borgermesteren var en fast ansatt tjenestemann som blant annet skrev saksinnstillinger til formannskap og bystyre. Det første han gjorde med saken var å sende den til Kristiania Elektrisitetsverk og deretter til kirkevergen til uttalelse. Elektrisitetsverket var eier av «Sekundærstationen» som lå ned mot elven, mens kirkevergen hadde 2

3 Den velstelte parken mellom Søndre gate og Akerselva slik den fremstod rundt Dette var det første parkområdet langs elven. Foto: Inger Munch/Oslo Museum ansvaret for forvaltningen av Jakobs kirke som lå inntil Ankerløkken. Direktøren for elektrisitetsverket bekreftet at «byens værste pak» hadde tilhold i skråningen ned mot elven og anbefalte at det ble satt opp et gjerde. Kirkevergen var av en annen oppfatning. Han trodde ikke at et gjerde ville løse problemene og anbefalte i stedet at området ble parklagt og lagt under politiets tilsyn. «Ulike smukkere vilde dette ogsaa bli, og efter undertegnedes formening i ganske anden grad opfylde de hensyn, som skyldes baade kirken og omgivelsene forøvrig». Borgermesteren var enig med både elektrisitetsdirektøren og kirkevergen. Han bestilte et gjerde på vestsiden av elven, samtidig som han begynte å arbeide med en sak om «Forskjønnelse av Akerselvens bredder». Saken ble behandlet i formannskapet i juli Et av vedtakene som ble gjort, var å overføre ubrukte budsjettmidler til parklegging av elveskråningen på sørsiden av Søndre gate. Også det påfølgende budsjettåret ble det bevilget penger til parkarbeider i samme område. Arbeidene ble utført av mannskaper fra Beplantningsvæsenet, som var en underavdeling av Veivæsenet og hadde som oppgave å opparbeide og vedlikeholde byens parker. Fra og med 1917 ble parkarbeidene overtatt av det nyopprettede Parkvesenet, som var ledet av bygartner Marius Røhne, og i august 1918 ble hans plan for parklegging ved Ankerbrua vedtatt av formannskapet. Kratt på begge sider av elven ble fjernet. 3

4 Terrenget ble jevnet ut og sådd til. Parken fulgte datidens mønster og hadde velfriserte plener med lave gjerder rundt, steinbed, staudebed, trær på rekker, hvitmalte benker og spaserveier. Litt ovenfor Ankerbrua ble det laget en kunstig øy, oval i formen, med to løvtrær på. Da den enkle, gamle trebroen ble revet i 1926, ble den erstattet av en steinbro med buede åpninger for både vannstrøm og folkestrøm. «Parklegging av Akerselvens bredder» I Parkvesenets arkiv, i mappen merket «Parklegging av Akerselvens bredder», ligger dokumenter som forteller at det fra 1915 og utover også ble arbeidet for en helhetlig park langs Akerselva. Borgermester Jacob Høe så mulighetene for en mer sammenhengende park. I innstillingen til formannskapet i forkant av omtalte møte i juli 1915, utdypet han sine tanker: Akerselven med broer og bredder er nu ingen pryd for byen bortset fra enkelte smaa maleriske partier. I andre byer er gjennemflytende elver med omgivelser og broer som oftest de partier, hvor natur og kunst har skapt de smukkeste dele av byen. Der kan visselig ogsaa utrettes meget i saa henseende ved Akerselven, særlig hvor trafikken mellem de forskjellige bydele foregaar. Naar spørsmaalet om elvens delvise overhvælvning er reist, synes det ogsaa at burde undersøkes, hva der kan gjøres ut av elven uten overhvælvning. Magistraten finder derfor, at der bør avholdes en almindelig konkurranse om planer for forskjønnelse av Akerselvens bredder [ ]. Vi vet ikke hva som ble sagt på dette formannskapsmøtet. Vi vet ikke engang om det var debatt om saken. Referatet i formannskapets protokoll sier kort at magistratens innstilling ble bifalt. Dette betød at borgermesterens forslag om å utlyse en konkurranse om utarbeidelse av plan for «Forskjønnelse av Akerselvens bredder», ble vedtatt. Etter dette ble saken sendt til veivesenets overingeniør, reguleringssjefen og stadsarkitekten med anmodning om at disse utarbeidet forslag til plankonkurranse og programutkast. Disse instansene brukte vel et år på å behandle saken og sendte i oktober 1916 et skriv tilbake til borgermesteren med ønske om at plankonkurransen skulle utsettes i påvente av valg av trasé for bruksbanen. Denne var en planlagt jernbane til bedriftene langs Akerselva. Etter dette ble planene om parklegging oppover langs elva stilt i bero. En visjon for Akerselva Spørsmålet om å anlegge en park langs Akerselva ble en sak som noen politikere engasjerte seg i. En av dem var Carl Jeppesen som var byens første sosialistiske ordfører. Han hadde vært med å stifte Arbeiderpartiet og satt i bystyret i Kristiania Hans største innsats for elven var å formulere en visjon for dens fremtid. Dette skjedde på Sannerbrua, og anledningen var åpningen av broen lørdag den 1. september 1917, klokken 12. Mange av byens notabiliteter var møtt frem. Ordfører, borgermestere og formannskapsmedlemmer var der. De ansvarlige for brobyggingen var selvsagt også til stede: Veiutvalgets formann, overingeniøren og andre ingeniører fra veivesenet - menn med hatt. Politimesteren og brannsjefen stilte i sine uniformsluer. Sannerbrua 4

5 Postkort fra Eberh. B. Oppi/Oslo Museum Området ved Ankerbrua ble opparbeidet til park i mellomkrigstiden. Som vi ser ble den holdt godt i hevd. var ikke en alminnelig bro, den var et byggverk de stolte veiingeniører kunne vise frem. Det var en buebro, båret av en jernkonstruksjon. Rekkverket over midtspennet var utført i smijern og grorudgranitt. I hver ende av rekkverket var det montert i alt fire gasslykter i bronse. Brokarene var støpt i betong og forblendet med granitt. Gjennom landkarene var det laget åpninger for to veigjennomganger, en på hver side av elven. Første del av seremonien foregikk oppe på broen. Byggelederen erklærte byggearbeidene for ferdig, mens ordfører Carl Jeppesen mottok broen på vegne av kommunen. Han benyttet anledningen til å takke arbeidere, formenn og ingeniører «som havde frembragt den smukkeste bro, som fører over Akerselven». Resten av seremonien foregikk i en av de rundbuede åpningene, der en av byens restauratører hadde gjort maten klar. Aftenposten omtalte bevertningen slik: «Kommunen serverede her portvin, sherry og øl til smørbrødene», mens Social-Demokraten omtalte bespisningen i mer nøkterne ordelag: «smørbrødbord». Etter at d herrer var godt bespist, tok Jeppesen ordet enda en gang. Der nede under granittbuen med den stinkende elven rennende bare noen meter unna, holdt han en tale om nettopp Akerselva. I følge Social-Demokratens referat samme 5

6 dag uttalte Jeppesen et ønske om at «elven fra at være en hæslig rynke i byens ansigt måtte forvandles til et smilebaand». I ettertid er denne formuleringen blitt stående som den klassiske visjonen om Akerselva. I litt ulike versjoner er den blitt gjengitt i mange kommunale dokumenter og bøker om elven. Men var det akkurat slik Jeppesen formulerte seg? Ikke helt. Den påfølgende tirsdagen ble talen gjengitt i sin helhet i Social-Demokraten. «Elven er en fremtrædende linje i byens fysiognomi», mente Jeppesen. Metaforen med ansiktsuttrykk brukte Jeppesen også i fortsettelsen der han så for seg at elven en gang hadde «snodd sig gjennem dalen som et smilebaand mellem grønnklædde bredder, men saa kom menneskene og byen og forvandlet smilebaandet til en hæslig rynke». Han så for seg følgende fremtidsbilde: Akerselven regulert og med cementert bund, løpende mellem kaimure som er smykket med vildvin, og paa begge sider brede kaiveie og hver morgen kommer veivæsenet med sine motordrevne vandfeiemaskiner og fjerner det smuds som har samlet sig; med andre ord: Jeg ser i tankerne Akerselven igjen gjort til det smil i byens fysiognomi som den bør være. Carl Jeppesen hadde ordet i sin makt han hadde arbeidet i avis i mange år og hadde lang politisk erfaring. Han brukte sin formuleringsevne og det at journalister var til stede til å lage råstoff for en kraftfull visjon. At ordlyden ble til takket være en journalists omformulering, spiller mindre rolle. Og at Jeppesen ønsket en elv med sementbunn og kantmurer ble fort glemt. Fernanda Nissen En annen politiker som arbeidet for å etablere en park langs Akerselva var Fernanda Nissen. Hun var litterat, i mange år var hun teater- og litteraturkritiker i Social-Demokraten. Hun var sterkt engasjert i kommunepolitikk i Kristiania, og i mange år var hun bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Da parkvesenet ble opprettet som egen etat i 1917, ble hun formann i parkutvalget. Dermed måtte hun ta stilling til kommunens parkpolitikk: hvor det skulle anlegges nye parker, hvordan de skulle utformes og hvordan de skulle skjøttes. Nissen hadde en klar oppfatning av at det estetiske var viktig for menneskene i byen. Vakre omgivelser ville prege sinnene til det bedre. Etter hennes mening måtte ingen flekk få «ligge til uhygge, for gatebilledet trænger sig anmassende ind i hvert menneskes bevissthet og gir opmuntring eller ærgrelse.» Hun var også opptatt av Akerselva, før og nå. Hun tenkte tilbake på tiden da byen ble flyttet til området ved Akershus festning, da Akerselva enda ikke var «blit graa, seig og træt av fabrikarbeide og uhumskheter, den var en sund landsens elv med græs og trær langs bredderne». Annerledes var den Akerselva hun opplevde på begynnelsen av 1900-tallet: «Akerselven som kunde været en frisk strøm holder paa at drukne i sin egen søle, men endnu er der allikevel noen forfaldne stemningsfulde haver og gamle trær langs de mishandlede bredder». Dette skriver Nissen i artikkelsamlingen «Kristiania» utgitt i Den lokale parken ved Ankerbrua var begynt å ta form. Nissen var en sosialt engasjert 6

7 politiker og så at det ikke var plass til alle i den nye parken: «Lazaronparken» ved Jakobskirken blir ikke stort længer lazaronenes hvileplads med flasker og kort, for trærne flyttes saa solen kan faa græs og blomster til at gro. En vaktmand kikker ogsaa her baade paa bænker og bak busker, og det sterke elektriske lys tar ogsaa væk en del av hyggen. Ny politisk behandling av parksaken Gunnar Ousland var formann i Kristiania Arbeiderparti og med i kommunestyret i denne perioden. I et brev til formannskapet i april 1919 foreslo han at den lokale parken ved Ankerbroen ble forlenget oppover langs elven. Formannskapet ga sin støtte til dette forslaget i et møte i januar Samtidig var det noen som ivret for å lage en plan for park helt opp til kommunegrensen. Et forslag fra Fernanda Nissen om å avsette kroner på budsjettet til «utarbeidelse av en samlet plan for den fremtidige parklægning langs Akerselven» ble fremmet av bygartner Røhne og støttet av borgermester Høe. Men da saken på nytt kom opp i formannskapet i mai 1920, ble den «ikke bifaldt». Igjen var det planene for en bruksbane som stoppet arbeidet med en sammenhengende park langs Akerselva. Heller ikke fra dette møtet vet vi noe om diskusjonen og eventuell uenighet. Parkentusiastene ga seg ikke. I en artikkel i Aftenposten fra november 1921 omtales parkutvalgets forestående behandling av en parkplan for området fra Grünerbrua til kommunegrensen, basert på en skisse utarbeidet av reguleringssjefen. I september 1923 tok advokat Emil Stang parksaken opp i formannskapet. Igjen var det en person fra venstresiden i det politiske landskapet som talte Akerselvas sak. Stang hadde vært nestformann i Arbeiderpartiet og valgte etter partisplittelsen dette året å melde seg inn i Norges kommunistiske parti. Han hadde fast plass i kommunestyret i Kristiania fra 1916 til Aftenposten skrev at vedtaket i formannskapet betydde en «gjenoplivning av det gamle spørsmaal om parklægning langs Akerselven, reist i sin tid av redaktør Jeppesen». I januar 1924 ble saken behandlet i reguleringskommisjonen som satte ned et utvalg med oppgave å regulere Akerselvas omgivelser. Utvalget bestod av reguleringssjefen, bygartneren, en arkitekt og advokat Emil Stang, som alle også var med i reguleringskommisjonen. Vi vet ikke noe om hva denne komiteen gjorde bortsett fra at de tre år senere la seg selv ned med følgende begrunnelse: «Komiteen finder det ikke hensigtsmessig at utskrive nogen reguleringskonkurranse, da reguleringschefen oplyser, at reguleringen av Akerselvens bredder vil bli indbefattet i den almindelige bearbeidelse av byens regulering, som nu paagaar». Denne konklusjonen ble akseptert av reguleringskomisjonen i et møte januar Harald Hals tar grep På dette tidspunktet hadde den unge og driftige arkitekten Harald Hals overtatt stillingen som reguleringssjef i Oslo. Han hadde erfaring fra England og USA og hadde arbeidet noen år som privat 7

8 Ukjent fotograf/oslo Museum Mannskaper fra parkvesenet i ferd med å opparbeide en øy i elven. Bildet er tatt fra Ankerbrua i retning oppover elven. arkitekt i Kristiania før han ble ansatt i Kristiania kommune. Han regnes som en pioner innen sosial boligbygging i Norge. Som boligdirektør i hovedstaden hadde han ansvar for en omfattende boligreisning, og var selv arkitekt for en rekke av de kommunalt igangsatte boliganleggene i denne perioden. Under Hals ledelse gikk kommunen i gang med å undersøke mulighetene for å få til en sammenhengende park langs Akerselva. Det ble utarbeidet en tabellarisk oversikt over arealer langs elven som kommunen tenkte å bruke for å lage et grøntbelte. Der ble det angitt pris for hver enkelt tomt i fall kommunen ble nødt til å kjøpe arealene. I desember 1927 mottok grunneierne langs elven et brev som ble innledet på denne måten: Nærværende kontor arbeider med en sammenhengende plan for parklegging av Akerselvens bredder og nærmest tilstøtende terreng. Innen det område, som omfattes av planen, faller også en del av Deres eiendom. Planen er nu foreløpig ferdig, men har ikke været forelagt reguleringskommisjonen til mulig vedtakelse. Innen så skjer vil vi nemlig p. g. a. de til dels store økonomiske og andre interesser, som knytter sig til den, finne det av betydning på forhånd å drøfte spørsmålet med grunneiere, hvis eiendommer planen berører for om mulig 8

9 å finne en løsning, der tilfredsstiller alle parter. Vi var forbunden om De på Deres side godhetsfullt skulle ville søke å bidra hertil. Planen er nu utlagt til gjennemsyn på dette kontor, hvor også alle videre oplysninger om den vil kunne fåes. I Oslo kommunes arkiver finnes det svarbrev fra noen av bedriftene, det finnes også kortfattede referater av samtaler mellom grunneiere og kommunen. Grunneierne reagerte forskjellig. DeNoFa Lilleborgs svar var negativt: «Vi beklager at maatte meddele, at vi finder en parklægning som foreslaat aldeles upraktisk for vort vedkommende, idet det vilde være umulig for os at la Folk faa uhindret Adgang til vor Eiendom». Mer positive var adm. dir. Juell ved De Norske Gjær- og Spritfabriker: «vi er villig til at bidrage til løsning av nævnte opgave og vil stille os meget velvillig med hensyn til avstaaelsen av den nødvendige grund». Halvor Schou kunne opplyse at han hadde kjøpt inn noen eiendommer på østsiden av elven med sikte på utvidelser av sin tekstilbedrift, Hjula Væveri. Det var nødvendig å ha en forbindelsesvei til Sandakerveien, og denne kunne komme i konflikt med parkplanene. Likevel uttrykte han en forståelse for planene: «Det gjør mig overordentlig ondt at maatte ta disse reservationer, idet jeg fuldt ut respekterer det tiltak der er tat fra Reguleringschefens side til at forskjønne bredderne omkring Akerselven». Hvordan reagerte Hals på disse sprikende svarene fra bedriftene? Det er mulig å lese et prinsipielt standpunkt ut av saksdokumentene om ervervelsen av et område på Sagene. Hals uttrykte seg slik i sin saksinnstilling: Tanken om å benytte de mindre vel byggbare, eller særlig naturskjønne, arealer langs Akerselven til park er imidlertid av meget gammel dato, og har så vidt jeg kan forstå været omfattet med almindelig sympati. Når en plan herfra eventuelt inngår i byplanen vil arealene efterhånden formentlig kunne erverves ved ekspropriasjon. Det er imidlertid også tenkbart, at de vil kunne overdras i mindelighet av grunneiere, som må antas for en stor del å være interessert i tanken både av økonomiske og rent patriotiske grunne. Jeg har underhånden forhandlet med alle disse, som i det store og hele har mottatt planen imøtekommende. [ ] Tanken til Hals var altså at «mindre vel byggbare» tomter skulle parklegges. Kommunen skulle holde seg unna arealer som allerede var bebygd og arealer som kunne tenkes bebygd. Han håpet at grunneierne ville selge frivillig, men var åpen for at eiendommene måtte eksproprieres. Det finnes et velkjent fotografi av Harald Hals stående over en byplanmodell av Oslo. Han er kledd i hvit arbeidsfrakk og ser mot fotografen gjennom sterke brilleglass med rund innfatning. Den venstre hånden hviler på modellen. Han var en mann for de store grep i planleggingen av Oslo. Da Oslo kommune i 1929 la frem en generalplan, var det i form av en bok der reguleringssjef Harald Hals oppgis som forfatter. Planen tegnet et fremtidsbilde av byen delt i funksjonelle soner for boliger, industri, forretninger, offentlige bygninger og parker. Kraftige transportårer skulle binde de ulike funksjonene sammen. Sonedelingen var et forsøk på å beskytte befolkningen mot industribyens gamle 9

10 Foto: Anders B. Wilse/Oslo Museum Området øst for Akerselva like nedenfor Vøyenfallene ble kjøpt av Oslo kommune i mellomkrigstiden. Her ble fabrikkbygningene revet før det ble opparbeidet en park. problemer - og mot de nye problemene som trafikkveksten skapte. Menneskene burde bo sunt, med sol og luft, uten støy, forurensning og jag. Også for parkene inneholdt generalplanen en ny strategi. I tidligere tider hadde man behandlet parkene som flekker i «byorganismen», den nye planen ville skape grønne årer og belter. Akerselva var med som en av parkårene fra sentrum og utover. Hals hadde blikk for Akerselva. I generalplanen beskrev han den slik: En elv som dels kaster seg fosshvit fra stup til stup inn gjennom byen, dels dveler i stille sjøer og speiler gamle løvkroner i sine flater. Og på begge sidene steile skrenter, grønne enger, løvkledde lunder. Likeså hadde han fått overlevert Carl Jeppesens ord som han gjenga på denne måten: «Den burde vært det lyse smil i byens ansikt, og vi har gjort den til et heslig grin». Generalplanen reserverte mesteparten av området langs Akerselva for industri, med en detaljert stedsangivelse av industrisonene. Disse skulle være «delvis omgitt, delvis opdelt av det fortløpende parkbeltet der følger Akerselven fra Ankertorvet mot nord, og gjennemskåret av sidespor fra Grefsen til Bestumbanen». Hals mente at det langs Akerselva var «ubebygget grunn nok til at man kan få et kraftig bånd av grøntflater snodd op langs elven og fossene, og buktet innimellem industriens bygninger.» Harald Hals var ikke bare en planlegger. Han var også en gjennomfører. I hans 10

11 tid som reguleringssjef kjøpte kommunen fire store eiendommer langs Akerselva. Dette var steder der det tidligere hadde vært teglverk: Nedre Schultzehaugen teglverk der Arkitektur- og designhøgskolen nå ligger, Foss teglverk der Øvre Foss idrettbane nå ligger, Bentse Teglverk, også kalt Bentsebak Teglverk, på det området som i dag kalles Myraløkka og Havnens Værk og Sag på det flate området ovenfor Treschows bro. Hals sørget for at alle disse områdene ble regulert til park. På denne måten ble elveparken ikke bare en smal grønn stripe langs elven, men fikk noen større arealer som egnet seg for opphold, lek og idrett. Elveparken fullføres Innenfor det politiske miljøet var tankene om parklegging av Akerselvas bredder de første årene båret frem av sosialdemokratene Carl Jeppesen, Fernanda Nissen og Gunnar Ousland. Den første som ordfører, den andre som medlem av parkutvalget, den siste som pådriver i bystyret. De hadde alle blikk for at de tettbygde arbeiderbydelene langs Akerselva kunne trenge noen grønne lunger i sin nærhet. Da tomtekjøp og påfølgende regulering til park ble vedtatt i 1930-årene, var det blitt tverrpolitisk enighet om dette. Bygartner Marius Røhne skrev i en oppsummering at parkleggingen langs Akerselva var en sak alle politikere støttet «uten omsyn til parti og bopel». En gjennomgang av referatene fra bystyrebehandlingene av tomtekjøpene og reguleringsplanene viser at nesten alle sakene ble vedtatt enstemmig, uten debatt. Det var også stor politisk enighet om at parkleggingen skulle gjøres slik at fabrikkbygningene langs Akerselva ikke ble berørt. Byen trengte arbeidsplasser, industrien var en solid arbeidsgiver og deres arealer skulle ikke berøres av grønne fingre. Det tok lang tid før elveparken langs Akerselva ble en realitet. Den største kommunale innsatsen skjedde i tiårene fra 1960 til omkring Elvevannet ble renere og elvebredden grønnere. Fordi mange av bedriftene i mellomtiden var lagt ned, kunne parken legges tett inntil de gamle fabrikkbygningene. På den måten ble teglsteinsfasadene et viktig estetisk element i elveparken. Mange vil si at elveparken har vært et vellykket prosjekt, møysommelig utviklet gjennom nesten hundre år. Elven er blitt tilgjengelig langs nesten hele strekningen fra Maridalsvannet til Bjørvika. Akerselva er i dag et landskap som innbyr til vandringer. Tallak Moland er forfatter og historiker. Artikkelen bygger på Historien om Akerselva gjennom de siste 400 år utgitt i I boken finnes fotnoter og litteraturliste. 11

12 «dueliggjort til det frie Arbeide paa Videnskabens Mark» privatskoletiden i Kristiania. Tove Solbakken Det var en annen tid. På gamle, gulnede fotografier ser vi alvorlige, dresskledde unge menn, med sorte studenterluer og armene i kors. En og annen skjønn ung frøken i hvit kjole poserer også. Med bølgende oppsatt hår, og et vart, forventningsfullt uttrykk i øynene, midt mellom sine mannlige klassekamerater. Det var i privatskolenes gullalder, den gang byen het Kristiania. Tiden fra 1850 og fram mot første verdenskrig var en oppblomstringens tid for vår nye hovedstad. Den moderne byen, med fabrikker, monumentalbygg, sporvogn og elektrisk lys vokste i raskt tempo. Befolkningsveksten var enorm. Nye yrker, industrialisering og samfunnsendringer skapte behov for ny kunnskap, viten og innsikt. Boklig lærdom på et annet nivå enn tidligere krevdes av borgerne som skulle føre vår by og vårt land fremover. Det var ikke rart at man også i denne perioden innså at man måtte satse på høyere utdanning. Universitet hadde vi fått allerede i 1811, men fremdeles var skolevesenet delt i to. Den offentlige allmueskolen hadde som viktigste oppgave å lære barna et minimum av lesing, skriving og regning, det viktigste var å få barna gjennom konfirmasjonen, slik at de kunne gå ut i arbeid i 14-årsalderen. Frafallet var stort, og mange møtte ikke på skolen i det hele tatt. De arbeidet, familien trengte inntekten. Kondisjonerte familier kunne selvsagt ikke drømme om å sende barna på en allmueskole, for dem var privatskolen det selvsagte alternativ. Det fantes et utall av små privatpartier og større forskoler, som i prinsippet ikke hadde noen føringer på hvordan undervisningen skulle legges opp. Man underviste slik man fant det for 12

13 godt. Etter hvert kom virksomheten inn i mer organiserte former, mange oppførte egne monumentale skolebygg og utvidet, slik at man kunne tilby både forskole, middelskole og gymnas på samme skole. Dermed ble det rekruttert studenter til universitet. Når det gjaldt utdanning utover folkeskolen (7 år), var alle tilbud som fantes private. Katedralskolen var riktignok statlig eid og tok ikke skolepenger, men det fantes et svært begrenset antall plasser, da skolen var forpliktet til å ta opp elever fra hele landet. Kristiania Borgerskole var blitt opprettet 1805, men som navnet sier, var den ikke for folk flest. Man måtte betale skolepenger, selv om skolen også fikk statelig støtte. Allmueskolen var og ble en fattigskole, fremtiden lå i privatskolene. Pikenes utdanning Det er ikke til å komme fra at forskjellen mellom kjønnene på denne tiden var enorm. Mannen skulle styre samfunnet, kvinnen skulle bli gift. Ifølge datidens ideal skulle kvinnen ha i seg «al forsagende og al utholdende kjærlighet» og være til for mann og barn. Hun var hjemmets lys og varme og holdt familien sammen, men hadde ingenting hun skulle ha sagt i viktige saker. Kvinner hadde ikke stemmerett og ingen offentlig innflytelse, og dermed så man heller ikke at det var nødvendig for dem med tung boklig lærdom. En pike skulle kunne sy, brodere, lage mat og styre en husholdning, spille klaver, danse, og ikke minst snakke litt fransk, så hun ikke ble til latter i selskapslivet. Dette var i alle fall fru Conradine Dunkers oppfatning. Hun startet en av byens større pikeskoler i 1820-årene. På den tiden fantes det fem andre pikeskoler i Kristiania, bl.a. frk. Pharos og frk. Leschlys. Det var til sistnevnte de beste familiene sendte sine døtre. Hos fru Dunker lærte pikene litt tysk og fransk, håndarbeide, kristendom, historie og litt grammatikk, i tillegg til å lese og skrive. Realfagene var helt fraværende. Likevel brakte disse private initiativene pikeskolene framover. H. Smith Hjort var en pioner og startet opp sin skole i Der fikk pikene også matematikkundervisning og grundig språkopplæring, og utover i 1840-årene kom det flere til. Det skulle likevel gå nesten førti år før den første kvinne i Norge, Ida Cecilie Thoresen Krog, tok artium. Det skjedde i 1882, samme år som hun skaffet kvinner adgang til universitet. Private skoler i Kristiania Som nevnt blomstret virkelig privatskolevirksomheten opp i tiden etter Noen av skolene var rene gutteskoler, andre kun for piker, mens noen var dristige nok til å ta imot begge kjønn. Kvinnelige lærerinner var i mindretall, og stort sett underviste de i forskolen, men etter hvert ble det endringer også her. Privatskolene var avhengige av inntektene fra skolepenger, selv om alle tilbød et antall friplasser til flittige og trengende elever. Privatskolene ble sett på som helt nødvendige, et berettiget og nødvendig supplement til statsskolen. Bestyrerne ved Aars & Voss skole uttalte seg poetisk om skolens viktige oppgave: «Skolens pligter overfor Universitetet er fyldestgjort, naar dens disciple ved sin avgang fra skolen er i besiddelse af de nødvendige forutsætninger for et akademisk studium, og er dueliggjort 13

14 Artiumsklasse ved Aars & Voss skole, ukjent fotograf / Oslo Museum til det friere arbeide paa videnskapens mark». De til enhver tid gjeldende skolelover ga nok frihet til at bestyrerne selv kunne drive sine skoler etter egne pedagogiske ideer, og det var da også dette som kjennetegnet privatskolene. De tiltrakk seg svært dyktige lærerkrefter, og alle skolene hadde sin egen profil og identitet, både faglig og sosialt. Det fortelles at det hersket skarp konkurranse blant elevene rundt i byen, ingen skole kunne jo måle seg med ens egen. Klengenavnene på elever fra andre skoler satt løst, og det kom ofte til sammenstøt og slagsmål, om enn med glimt i øyet. Gymnassamfunnene ved de ulike skoler møttes ofte, og var ofte «skolens hjerte», og etter hvert fikk de unge piker sakte men sikkert innpass, både i undervisningen og i gymnassamfunnet. Halfdan Berle, som energisk drev sin pikeskole, uttalte at det var rett og slett noe stort tull at pikene ikke skulle få ta høyere utdannelse. Etter middelskolen var de i «sin utdannelses blomst», det var nå deres utvikling virkelig begynte. Aars & Voss skole En av de største og best ansette privatkolene var Aars & Voss. Jakob Jonathan Aars ( ) og Peter Christiansen 14

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR 1 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen KULTURMINNEDAGEN Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen Arve Nordsveen og Lars Thue redegjør for Slemdal og Vettakollen i norsk telehistorie med besøk på Slemdal telefonsentral Velkommen

Detaljer

INNHOLD: Nr. 2-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71

INNHOLD: Nr. 2-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 Nr. 2-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Nr 1 Mai 2005 Årgang 15 Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Vårstemning på Høybråten Flagget til topps ved Høybråten skole og Pikekoret som u n d e rholder i skolegården 17. mai 2004 17. mai på

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 VÅRTUR Vinderen Historielag arrangerer busstur til FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 Bussen kjører fra krysset Frognerseterveien-Stasjonsveien (ved Villsvinet) kl. 1000

Detaljer

VELKOMMEN TIL VÅRTUR

VELKOMMEN TIL VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR Vinderen Historielag ønsker velkommen til vårtur torsdag 9.juni til 150 års jubilanten Gjøvik. Bussen kjører fra «Villsvinet» ved Slemdal skole (krysset Frognerseterveien-Stasjonsveien)

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H.

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H. Rapport Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim John H. Stamnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 39 Steinkjer 2007 Bernhof Ribsskog

Detaljer

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Våren 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25 Foto: Inger Sarre Jensen Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Avd. Skårer 10-20 (16) Skårersletta 60,

Detaljer

INNHOLD: Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

INNHOLD: Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

Velkommen til utstillingen! INNHOLD: Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70

Velkommen til utstillingen! INNHOLD: Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR: Anne Birgit

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 3 1 9 9 9 Nytt byarkiv Tusenårsjubileum i nytt byarkiv I Oslo er det skapt arkiver gjennom det meste av bysamfunnets tusen års historie. De første par hundreårene

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL

GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL Mellomfagsoppgave i kunsthistorie av Nina Aldin Thune INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING:... 3 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA:... 3 TEMATISK

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Dugnadsånd ut av krisen Vi lever i en nedgangstid krisetid vil mange si, selv om

Detaljer

INNHOLD: Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, Lars Roede Gatelangs i Oslo gjennom 400 år side 2

INNHOLD: Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, Lars Roede Gatelangs i Oslo gjennom 400 år side 2 Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

Volsdalen skole 50 år 2007. Volsdalen skole 50 år 2007 3

Volsdalen skole 50 år 2007. Volsdalen skole 50 år 2007 3 2 3 4 5 Gratulerer! Volsdalen skole 50 år 1957 2007 Volsdalen skole er femti år i år, og det må selvsagt feires! Vi er kommet halvveis i jubileumsåret 2007, og er stolte over å kunne presentere et jubileumsskrift

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Denne gang arrangerer Vinderen Historielag busstur på Østkanten torsdag 15. september. Bussen går kl. 1000 fra Bussterminalen Galleri Oslo. Medlemmer av styret vil være behjelpelig

Detaljer