pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012"

Transkript

1 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

2 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis? Brukermedvirkning, begrepet med mange definisjoner. Vi har det som lovfestet rettighet på systemnivå, tjenestenivå og på individnivå. Alle forvaltningsnivå har ansvar for dette. Men hva betyr det egentlig? Får all denne brukermedvirkningen konsekvenser for praksis? Blir brukerne bare hørt på og så lager administrasjonen tjenester ut fra hva de nå kaller brukerretting, eller endres systemene/praksisen fordi brukere har deltatt enten i en individuell prosess eller på systemnivå? Ulike organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne har de siste årene brukt mye tid og energi på en kamp for å få en individuell rett til Brukerstyrt assistanse(bpa). Forskjellen på de andre hjemmebaserte tjenestene og BPA er enkel å forklare. Hvis du har et vedtak på at du trenger bistand fra kommunen 30 timer i uka så finner kommunen ut når det er mulig å gi deg denne bistanden og hvilke personer som skal utføre disse oppgavene. Hvis du har behov for å vaske gulv i tillegg til hjelp til å stå opp og legge deg, så skal de personene som er ansatt av kommunen utføre disse konkrete oppgavene. Hvis de 30 timene blir lagt i potten til en BPA-ordning så er det den enkelte bruker som bestemmer hva han/hun har behov for bistand til, når bistand trengs og sist men ikke minst, hvem som skal yte bistanden. Det ligger også i systemet med BPA at det skal settes av penger slik at det er mulig å dra på weekend-turer eller ferier. De ordinære hjemmebaserte tjenestene tar sjelden hensyn til at personer har behov for å være ute blant folk både i hverdag og fest. Vi er nå om dagen vitner til at flere kommuner fratar brukere med BPA arbeidsgiveransvaret og overfører det til kommunen. I realiteten for å spare penger. Brukerne protesterer i egen kommune, organisasjonene protesterer overfor etatene på flere nivå, partier i opposisjon protesterer. Hvorvidt BPA skal bli en individuell rettighet diskuteres i departement, Storting og regjering, og det spilles pingpong med organisasjonene om det er billig eller dyrt, bra eller dårlig, om det er de med de største funksjonsnedsettelsene som skal få det, og om det skal knyttes til mange eller få timer. Og tiden går. Når pasientombudet har fått også kommuner som arbeidsområde, så tenker jeg at dette er en gylden anledning til samarbeid og dermed få mer fakta på bordet. Organisasjoner av ulike slag har en rådgivningstjeneste hvor medlemmer kan henvende seg når de ikke når fram i egen kommune. Disse organisasjoner drives i stor grad på dugnad, og det er veldig personavhengig om de har medlemmer/tilligsvalgte som har kunnskap nok, tid nok og/eller er gode på å gi

3 Årsmelding 2012 råd. Noen i hver organisasjon bruker mye tid på å skaffe seg kunnskap for å gjøre en god jobb her. Når nå Pasient- og brukerombudet skal jobbe på det samme feltet, da ligger det til rette for at de overtar dette rådgivning/klage/anke-området. Vi i Norges Handikapforbund Innlandet har nå ytret ønske om samarbeid slik at vi når vi får henvendelse fra medlemmer og andre kan sende vedkommende videre til Pasient- og brukerombudet. Fordelene er: Mange organisasjoner sliter med at færre ønsker å bli tillitsvalgte og gjøre en jobb, da kan vi bruke mer tid på andre områder. Pasient- og brukerombudet får bedre og bedre kunnskap på de ulike områdene Pasient- og brukerombudet er gode på kartlegging slik at henvendelsene faktisk ender opp som fakta som igjen kan brukes i argumentasjon for hvorfor noe bør endres. Pasient- og Brukerombudet arrangerer hvert år møter med organisasjonene, noe som er både positivt og viktg. Jeg har tro på et enda tettere samarbeid, for vi er to ulike aktører som begge ønsker kvalitativt gode tjenester og i den utstrekning det er behov for dem. Vi i Norges Handikapforbund ser fram til et godt samarbeid i 2013 og i årene som kommer. 3

4 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Forord Pasient- og brukerombudet arbeider gjennom året mye med å bistå enkeltmennesker som støter på utfordringer i møte med hjelpeapparatet. Mange søker råd om hva loven gir dem krav på og hvilken rettsikkerhet den enkelte har i møte med det offentlige. En del problemstillinger tas direkte opp med tjenestestedet i form av brev eller en telefonsamtale. Ombudet formidler gjerne en konkret bestilling om hva pasient eller bruker ønsker å oppnå gjennom klagebehandlingen. Jeg opplever i økende grad at ledere i helsetjenesten aktivt bruker klageprosessen i kvalitetsforbedringer. Klagen legges fram for involvert personell, rutiner endres, og av og til brukes hendelsen slik at hele organisasjonen kan lære av den. Kvalitetsforbedring kan skje gjennom bruk av enkelthendelser og forslag til tiltak som skal hindre at det skjer igjen. Men det viktigste er at kvalitetsarbeidet skjer systematisk og kontinuerlig i det daglige. Det er min mening at kvalitetsarbeid må ha høyeste prioritet hos ledere i helsetjenesten. Årsmeldingen er en samlet tilbakemelding til helse- og omsorgstjenesten. Her forsøker jeg å se enkeltsaker i sammenheng og foreslå tiltak til forbedringer. Bruk av eksempler er gjennomgående. De temaer som tas opp baserer seg alltid på henvendelser til ombudet og eksemplene er en påminning om at systemsvakhet kan ha store konsekvenser for enkeltmennesket. Antallet henvendelser om det psykiske helsevernet er stort og økende. Det meldes om ulike utfordringer på systemnivå - praksis rundt behandlingsfrister, flaskehalser i systemet, oppbevaring mer enn behandling, fritt valg av DPS og tvangsbruk. En fellesnevner for mange av problemene som tas opp, er tilgangen til helsehjelp. Det kan se at ut til at kapasiteten ikke svarer til behovet innen psykisk helsevern. Mange kommunale saker er svært sammensatte, og både bruker og pårørende sliter med å bli hørt i utformingen av tjenesten. Årsmeldingen inneholder flere eksempler på at utstrakt bruk av vikarer og uklare ansvarsforhold øker risikoen for svikt. Den la helsedirektoratet fram evalueringen av det utvidede arbeidsområdet til pasient- og brukerombudene. Ombudene har tatt imot henvendelser om den kommunale helse- og omsorgstjenesten siden 200. Evalueringen er nærmere omtalt i kapittel 5 i årsmeldingen. Pasient- og brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på rapporten. Hamar, 31. januar 2013 Sandra Fahre pasient- og brukerombud 4

5 Årsmelding 2012 Innhold Gjesteskribent...2 Forord...4 Innhold Innledning Arbeidsområde, plassering og drift Arbeidsområde Om fylkene Driftsforhold Pasient- og brukerombudets oppgaver Spesialisthelsetjenesten Helseforetak og andre spesialsykehus Saker fra spesialisthelsetjenesten Hovedtrend spesialisthelsetjeneste Kommunale tjenester Antall henvendelser Saker fra kommunene Særskilte forhold Overskridelse og tilpassing av behandlingsfrister i Sykehuset Innlandet Svikt i medisinsk behandling på sykehus Eksempel til etterfølgelse Kapasitetsmangel og flaskehalser i psykisk helsevern Fritt valg også i valg av DPS? Forsinket diagnose kreft Tvangsmessig opphold i sykehjem Bekymrede pårørende Samhandling Evaluering av utvidelsen av pasient- og brukerombudene Forslag til tiltak

6 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 1.0 Innledning Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. Ombudene er administrativt en del av Helsedirektoratet. Ombudets arbeid er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. Ansatte hos Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Foran: Sandra Fahre. Bak fra venstre: Martin Dueholm Hansen, May Britt Solhøi, Heidi Syverstad, Brita Bjørgeli, Svein Hanssen 6

7 Årsmelding Arbeidsområde, plassering og drift 2.1 Arbeidsområde Ombudet har kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten som arbeidsområde. Sist nevnte gjelder sykehus, poliklinikker og institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Ordningen omfatter både psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Når det gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester, tar Pasient- og brukerombudet imot henvendelser som for eksempel angår fastlege, legevakt, fysioterapi, psykisk helseteam, hjemmesykepleie, sykehjem, fysio- og ergoterapi samt fengselshelsetjeneste. Videre omfatter ordningen kommunale omsorgstjenester, for eksempel brukerstyrt personlig assistent, praktisk bistand som boveileder og hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning og støttekontakt. Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og midlertidig bolig er unntatt fra ombudets arbeidsområde. 2.2 Om fylkene Hedmark fylke har 22 kommuner, dekker et areal på km2, og har innbyggere ( ). Oppland fylke har 26 kommuner, dekker et areal på km2, og har innbyggere. 2.3 Driftsforhold Pasient- og brukerombudet har kontor i Hamar og Gjøvik. I Gjøvik er ombudet samlokalisert med Forbrukerrådet i Storgata 8. Kontoret i Hamar ligger i Statens hus, Parkgata 36. Kontoret har 6 årsverk med 6 fast ansatte, samt to vikarer. Ansatte: Pasient- og brukerombud Sandra Fahre Seniorrådgiver Ingrid Petronille Røe (sykmeldt fra ) Seniorrådgiver May Britt Solhøi Seniorrådgiver Svein Hanssen Seniorrådgiver Heidi Syverstad (fra ) Førstekonsulent Lisabeth Bakke (permisjon) Rådgiver Bente Korneliussen (engasjement til ) Rådgiver Mari Sataslaatten-Slåttsveen (engasjement ) Førstesekretær Jørn Vegar Jensbak (engasjement deltid til ) Førstekonsulent Brita Bjørgeli (engasjement fra ) Rådgiver Martin Dueholm Hansen (engasjement fra ) 7

8 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Budsjett og regnskap for de tre siste årene (beløp i kroner) Budsjett Regnskap Fra 11. juni 2012 skiftet alle pasient- og brukerombudene dataprogram for registering av henvendelser og statistikkgrunnlag. Ved årsskiftet er programmet ennå ikke ferdig utviklet. Denne prosessen har medført et betydelig tidsbruk i kontorets daglige arbeid siste halvår. Tallmaterialet som presenteres i årsrapporten er forhåpentlig like representativt som foregående år. Kategorier for registrering av statistikk har vært videreført for hele Pasient- og brukerombudets oppgaver Ombudets oppgaver er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven 8-7: «Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.» Med få unntak kommer henvendelsene til Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland (POBO) per telefon. Noen skriver brev eller e-post. Enkelte ønsker samtale på kontoret. Det er ombudets oppgave å skaffe seg oversikt og bistå når det gjelder videre saksgang. Bistanden kan handle om hvor en eventuell klage bør sendes, formulering av klage og informasjon om rettigheter. Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet eller be om et møte sammen med pasienten. Arbeidsmåten er avhengig av sak og situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage. I enkelte tilfeller opptrer ombudet på vegne av pasienten etter fullmakt. Dette er avhengig av faktorer som sakens kompleksitet, og om vedkommende har anledning eller overskudd til å arbeide videre på egen hånd. Pasient- og brukerombudet tar også opp saker med ulike tjenestetilbud og myndigheter på generelt grunnlag. Pasient- og brukerombudet er pålagt å informere om ordningen. Dette skjer i hovedsak gjennom spredning av skriftlig informasjon (brosjyrer og plakater), omtale i medier, i møter med og foredrag for brukerorganisasjoner og virksomheter i spesialisthelsetjenesten og kommuner. Mange som henvender seg har funnet informasjon på ombudenes hjemmeside på internett. Ombudet har uttalt seg til lokale aviser, radio og fjernsyn ved en rekke anledninger. Ombudet foreleser også for studenter ved høgskoler. Antall nye henvendelser I tillegg til årets henvendelser har ombudet arbeidet videre med en rekke saker fra tidligere år. 8

9 Årsmelding 2012 Ombudets tiltak Gitt råd og veiledning Gitt råd og veiledning om NPE Bistått pasient overfor NPE Helsetilsyn/fylkesmann/klagenemnd Muntlig dialog Skriftlig dialog Møte med tjenestested Mottatt informasjon Annen erstatning Annet Kommentar: ͳͳ NPE er Norsk pasientskadeerstatning. ͳͳ «Muntlig dialog» betyr at ombudet ringer på vegne av pasient eller bruker. ͳͳ «Skriftlig dialog» brukes når ombudet skriver til tjenestestedet på vegne av pasient eller bruker. Kan gjelde klage eller anmodning om uttalelse i en sak. Det er et mål å løse flest mulig saker på et lavest mulig konfliktnivå og saken tas derfor like gjerne opp muntlig eller skriftlig med tjenesteapparatet. Noen ganger ligger det til rette for et møte mellom partene (18 møter med tjeneststed). Gjennom dialog er det mulig å gå gjennom hendelsesforløpet, oppklare misforståelser eller formidle kunnskap om svikt i hjelpen som er gitt. Ombudet deltar blant annet i ansvarsgruppemøter i kommunale saker, der bruker trenger bistand. Når Pasient- og brukerombudet mottar kopi av klage eller krav uten at det gis bistand herfra, registreres dette som mottatt informasjon (54). Annen erstatning (5) referer til erstatning gitt direkte av behandlingsstedet eller etter ordningen med Rettferdsvederlag (tidligere Billighetserstatning).

10 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 3.0 Spesialisthelsetjenesten 3.1 Helseforetak og andre spesialsykehus Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Ombudet har mottatt 431 henvendelser om Sykehuset Innlandet. For spesialisthelsetjenester samlet er tallet 647. Henvendelser fordelt på enheter i Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Gjøvik Sykehuset Innlandet Kongsvinger Sykehuset Innlandet Tynset Sykehuset Innlandet div. Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet div. Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet div. Habilitering og rehab Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar Kommentar: ͳͳ Divisjon Prehospitale tjenester omfatter AMK, ambulansetjenesten og pasientreiser. ͳͳ Divisjon Psykisk helsevern omfatter alt psykisk helsevern for barn, unge og voksne i SI, bl.a. Sanderud, Reinsvoll og alle DPS-enhetene. ͳͳ Granheim lungesykehus er en avdeling innen SI, divisjon Habilitering og rehabilitering. Henvendelser om andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten Akershus universitetssykehus Revmatismesykehuset Lillehammer Andre sykehus i Helse Sør-Øst Sykehus i andre helseregioner Oslo universitetssykehus Ukjent Kommentar: ͳͳ Oslo universitetssykehus HF omfatter Ullevål, Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet ͳͳ Ukjent institusjon brukes når ombudet blir bedt om generelle råd om rettigheter og lignende. 10

11 Årsmelding 2012 Henvendelser om tjenester utenfor ombudets arbeidsområde Private helsetjenester Kommentar: ͳͳ Private helsetjenester omfatter spesialisthelsetjenester i privat eie. Tallet omfatter både helsehjelp betalt av pasienten selv og hvor det offentlige har betalt for tjenesten gjennom avtale. 3.2 Saker fra spesialisthelsetjenesten Henvendelser fordelt på fagområde Akuttmottak AMK og ambulanse Anestesi og intensiv Barn 10 7 Gynekologi, føde Kirurgi Medisin Nevrologi Onkologi (kreftbehandling) Ortopedi (kirurgi på skjelett og muskler) Rehabilitering/habilitering Rus og avhengighet Øre-nese-hals Øye Nevrokirurgi Psykisk helsevern barn/unge Psykisk helsevern voksne Radiologi (røntgen) Ukjent, annet Kommentar: ͳͳ Det er enheten som pasienten har hatt kontakt med som registreres. ͳͳ Kategoriene psykisk helsevern omfatter både sykehus, poliklinikker, distriktspsykiatriske sentre, privatpraktiserende psykologer og psykiatere med offentlig avtale. Medisinsk behandling viser klar nedgang, det samme gjør gynekologi, føde. Antallet henvendelser om det psykiske helsevernet er stort og økende. En fellesnevner for mange av problemene som tas opp, er tilgangen til helsehjelp. 11

12 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Henvendelsesgrunner spesialisthelsetjenester Medvirkning, samtykke Informasjon Taushetsplikt Journal Tvang 7 8 Pasientansvarlig lege Saksbehandling Annet Behandling og oppfølging Omsorgsfull hjelp Oppførsel Henvisning Samarbeid Utskrivning, oppfølging Medisinering Forsinket/feil diagnose Infeksjon/hygiene System Forsinket/feil behandling Rett til helsehjelp Nødvendig helsehjelp Individuell behandlingsfrist Vurdering Fornyet vurdering Valg av sykehus Individuell plan Syketransport Ventetid Egenandeler Pasientskade, komplikasjon Henvendelsesgrunner tilsvarer det pasienten oppgir som årsak til sin henvendelse. I mange saker gjelder det flere forhold. Fra er det lagt begrensning på antall henvendelsesgrunner pr. sak. 12

13 Årsmelding Hovedtrend spesialisthelsetjeneste Tabellen om henvendelsesgrunner på foregående side bruker begrepene fra pasient- og brukerrettighetsloven. Hovedgruppen «Rett til helsehjelp» omfatter kapittel 2 i loven. Den hyppigste henvendelsesgrunn gjelder kvalitet på tjenesten. Spørsmål om diagnose og behandling er grunn til at mange henvender seg. Mange pasienter opplever helsehjelpen som lite omsorgsfull. Mangelfull informasjon og helsepersonells oppførsel er grunn til mange henvendelser. Pasientskade og komplikasjoner viser økende antall over flere år. Retten til å få behandling i spesialisthelsetjenesten er også grunnlag for flere henvendelser til ombudet. Mange mener de ikke får tilstrekkelig helsehjelp, eller at den blir gitt for sent. Henvisningen er grunnlaget for å fastsette når pasienten skal gis behandling. Veldig ofte er henvisningen knapp og kan gi et feilaktig bilde av pasientens tilstand. Den som skal vurdere henvisningen i sykehuset plikter å innhente nødvendige opplysninger for å kunne gjøre en riktig vurdering. Vi har inntrykk av at dette skjer i svært liten grad. Blant annet i psykisk helsevern opplever mange at henvisningen fra fastlege blir avslått, men at det etter klage i mange tilfelle blir gitt tilbud. Retten til å velge sykehus eller DPS oppleves i liten grad som reell. I tillegg oppstår det fra tid til annen svikt i pasientadministrative systemer ved DPS når behandler har langtidsfravær og behandlingen stopper opp. En del som blir innlagt opplever at tilbudet har mer karakter av oppbevaring enn av aktiv behanding. Alt i alt kan det se ut til at kapasiteten ikke svarer til behovet innen psykisk helsevern. Ombudet får henvendelser om at fristen for når helsehjelp senest skal gis, ikke blir overholdt. I andre tilfelle gis det time innen fristen, men timen følges ikke opp av videre behandling før etter lang tid. Det meldes også om at igangsatte behandlingsforløp eller avtalte kontroller ikke skjer til avtalt tid. Sak 12/558: Pasienten ble henvist av sin fastlege til behandling ved DPS sommeren Hun fikk behandlingsfrist etter 6 måneder, og like før fristen utløp (desember) fikk hun tilbud om privat helsetjeneste hos Unicare. Hun kom godt i gang med behandling der. Imidlertid viste det seg overraskende for pasienten, at tilbudet var begrenset til 10 uker og behandlingen ble derfor avsluttet. For pasienten ble dette et svært uheldig avbrudd av påbegynt behandling etter lang ventetid. Hennes fastlege ble bedt om å henvise henne på nytt. Da hun kontaktet ombudet i oktober var hun ennå ikke kommet i gang med behandling, men det hadde vært gjort utredning av henne ved DPS i perioden juli oktober (5 timer). Ombudet fremmet samme måned klage til Sykehuset Innlandet hvor det ble påpekt at det forløp pasienten hadde hatt neppe oppfylte retten til helsehjelp etter loven. Det ble bedt om informasjon om begrensninger og kravet om ny henvisning. I skrivende stund er det ikke mottatt svar på klagen. Mange er bistått i sak til Norsk pasientskadeerstatning på grunnlag av forsinket kreftdiagnose. Årsaken til at diagnosen er blitt forsinket er ulik fra sak til sak, men mangelfull oppfølging av prøve- eller billedsvar er en medvirkende årsak i flere av dem. I andre tilfelle har undersøkelsene eller prøvene ikke vært egent til å påvise kreftceller. Det er gjennomgående at pasienten har ment at noe var galt, men plagene har blitt forklart med annen sykdom eller andre belastninger i pasientens liv. 13

14 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 4.0 Kommunale tjenester 4.1 Antall henvendelser Antall henvendelser gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester. Henvendelser om kommunale tjenester Kommuner i Oppland Kommuner i Hedmark (Hamar kommune) (4) (64) Kommune ukjent SUM Kommentar: ͳͳ I Oppland er det henvendelser fra 17 av 26 kommuner, i Hedmark fra 1 av 22 kommuner. ͳͳ I perioden var Pasientombudet etter avtale med Hamar kommune brukerombud for kommunens helse- og sosialtjenester. Avtalen opphørte da alle kommuner ble del av ombudets arbeidsområde. De høye tallene for Hamar henger trolig sammen med at ombudsordningen er bedre kjent blant innbyggerne og derfor blir mer brukt. Statlige og private tjenester utenfor ombudets arbeidsområde Nav trygd og økonomisk sosialhjelp Tannhelsetjenester Kommentar: ͳͳ Henvendelsene om Nav omfatter statlige tjenester (i hovedsak trygd) og økonomisk sosialhjelp andre kommunale tjenester i Nav inngår i tallene for kommunene. ͳͳ Tannhelsetjenester er henvendelser om private tannleger og offentlige tannklinikker. Kjevekirurgisk behandling i spesialisthelsetjenesten registreres under «Kirurgi» ved det aktuelle sykehus. Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og midlertidig husvære behandles etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav). Kommunene har ansvar for disse tjenestene, men de administreres av Nav-kontorene og er utenfor ombudets arbeidsområde. Ombudet har fått henvendelser fra de fleste av kommunene i vårt nedslagsfelt. Det har vært en jevn stigning i antall henvendelser om kommunale tjenester. Det er likevel generelt et lavt antall klager på kommunale helse- og omsorgstjenester fra de 48 kommuner som ordningen omfatter. Mange vegrer seg for å klage på kommunale tjenester og er ukomfortable med å stille krav til den hjelpen de mottar fra hjemmetjeneste eller sykehjem. I mange bygdesamfunn vil bruker 14

15 Årsmelding 2012 gjerne ha et nært kjennskap eller slektskap til ansatte i kommunen som fatter vedtak eller utfører tjenester. 4.2 Saker fra kommunene Kommunene skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. De viktigste tjenestene går fram av tabellen nedenfor. Henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester Fengselshelsetjeneste Helsestasjon, jordmor, skolehelsetjeneste Fysioterapitjeneste Kommunal rehabilitering Psykisk helsearbeid Rus og avhengighet Avlastning Barnebolig/omsorgsinstitusjon etter sosialtjenesteloven Brukerstyrt personlig assistent 3 6 Omsorgslønn Praktisk bistand Støttekontakt Nav kommunale tjenester Annet/ukjent Allmennlegetjeneste Legevakt Sykehjem Hjemmesykepleie Kommentar: ͳͳ «Annet/ukjent» brukes ved generelle henvendelser som ikke gjelder en bestemt tjeneste eller gjelder kommunal tjeneste som ikke følger direkte av lovene om helse- og sosialtjenester for eksempel omsorgsbolig/bofellesskap og hjelpeverge. Alle landets pasient- og brukerombud mottar flest henvendelser om kommunens legetjenester. I Hedmark og Oppland mottok vi 130 slike henvendelser i fjor. Allmenlegen står helt sentralt i det kommunale helsetilbudet, og legen har videre en «portvokter»- funksjon til de mer spesialiserte tjenester. Skadepotensialet er også større i medisinsk behandling enn i pleie og omsorg. I løpet av året fremmet ombudet flere krav til Norsk pasientskadeerstatning med grunnlag i diagnostisering og behandling hos fastlege eller legevakt. For mange av dem som rammes av svikt eller skade i 15

16 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland medisinsk behandling er økonomisk kompensasjon viktig for å klare seg videre i livet. Henvendelser om sykehjem skiller seg også vesentlig ut med et stort antall på 54, mens bare 23 klaget på hjemmesykepleie. Tallene for begge tjenester viser en økning over tid, tilsvarende økning generelt om kommunale tjenester. Det vises til kapittel 4.3 og 5 vedrørende innholdet i henvendelsene. Henvendelsesgrunner kommunale tjenester Medvirkning, samtykke Informasjon Taushetsplikt Barns rettigheter Tvang Egenandeler Pasientskade, komplikasjon Saksbehandling Behandling og oppfølging Omsorgsfull hjelp Oppførsel Henvisning Samarbeid Utskrivning, oppfølging Medisinering Forsinket/feil diagnose System Forsinket/feil behandling Rett til helsehjelp Individuell plan Journal Avvisning Saksbehandlingstid, foreløpig svar Begrunnelse Skriftlighet og underretning Gjennomføring av vedtak Annet Henvendelsesgrunner tilsvarer det pasienten oppgir som årsak til sin henvendelse. I mange saker gjelder det flere forhold. Fra er det lagt begrensning på antall henvendelsesgrunner pr. sak. 16

17 Årsmelding Hovedtrend kommunale helse- og sosialtjenester Tabellen foran viser at det først og fremst er kvaliteten på de kommunale tjenestene som ombudet får henvendelse om. Lite omsorgsfull hjelp, dårlig oppførsel og misnøye med medisinering er de hyppigste henvendelsesgrunnene i denne gruppa. Mange kommunale saker er svært sammensatte, slik at de kan være vanskelig å plassere i en eller flere generelle kategorier. Klager på svikt i behandling og diagnose meldes i noe mindre grad i kommunale tjenester enn i sykehus. Vi har mottatt klart færre henvendelser enn tidligere om svikt i informasjon og medvirkning, samt kommunal saksbehandling. Tallene er imidlertid små, slik at det er vanskelig å si om dette er uttrykk for en utvikling. Allmennlegetjeneste De fleste henvendelsene fra kommunene gjelder fastlege (allmennlegetjeneste). Brukerne gir tilbakemelding på at de blant annet ikke føler seg hørt eller fulgt opp, at henvisninger ikke blir sendt som avtalt, for sen henvisning til spesialister, forsinket diagnostisering og at medisineringen ikke har vært riktig. Videre har ombudet fått henvendelser fra brukere som opplever at retten til å bytte fastlege ikke er reell. Dette kan være fordi listene er fulle eller at det er få allmennleger i de små kommunene. Enkelte kommuner sliter med å få ansatt fastleger, noe som fører til at bruk av vikarer, ofte av kort varighet. Konsekvensen for pasientene er manglende kontinuitet og oppfølging med økt risiko for svikt. I løpet av året fremmet ombudet flere krav til Norsk pasientskadeerstatning med grunnlag i diagnostisering og behandling hos fastlege eller legevakt. For mange av dem som rammes av svikt eller skade i medisinsk behandling er økonomisk kompensasjon viktig for å klare seg videre i livet. Sak 12/2016. Kvinne tok kontakt med ombudet grunnet forsinket diagnostisering av kreft i munnhulen. Pasienten opplyste at hun hadde vært til gjentatte konsultasjoner hos sin fastlege. Hun hadde smerter i halsen og oppover ved øret. Hun hadde også vansker med å svelge og hun gikk ned mye i vekt. Pasienten opplyste at hun ikke ble henvist videre. I denne perioden var hun også innlagt flere ganger i sykehus med ulike skader og dårlig allmenntilstand som en følge av langvarig alkoholmisbruk. Da hun seinere var til tannbehandling, oppdaget tannlegen nærmest tilfeldig at hun hadde en svulst i munnen. Han henviste henne videre og ny undersøkelse viste flere svulster i halsregionen. Hun ble operert kort tid etter og har fått mange og til dels betydelige plager i ettertid. Også denne pasienten søker pasientskadeerstatning og saken er fortsatt til behandling. Legevakt Mange kommuner strever med å få god dekning på legevakt av lokale leger. Tilreisende vikarer kan stå for ulik faglig dyktighet og erfaring. Sak 12/106 (innkommet mars 2011): Pasient klager på kommunal legevakt. Han oppsøkte legevakta om kvelden på grunn av smerter i venstre brystregion og utstråling til venstre arm. Han hadde tidligere blitt operert i høyre skulder på grunn av slitasjeforandringer. Legevakta tolket smertene som «impingement-tilstand» i venstre skulder (sene i klem). Pasienten ble undersøkt med stetoskop over lunger og hjerte uten at det ble oppdaget noe galt. Andre undersøkelser ble ikke foretatt. Han ble sendt hjem med smertestillende tabletter. Smertene fortsatte og pasienten oppsøkte legevikar som heller ikke fant noe galt. Pasienten var sjøl sikker på at han hadde hatt hjerteinfarkt. Etter noen dager var fastlegen på plass. Fastlegen tok blodprøver og EKG, som viste at pasienten hadde hatt et hjerteinfarkt. På grunn av tida som hadde gått ble det ikke mulig å blokke ut forsnevringen i den aktuelle blodåra til hjertet. Pasienten har varig nedsatt arbeidskapasitet i sterk grad. 17

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS FORORD Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999. I lovens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer