For valgperioden vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:"

Transkript

1 Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk bakgrunn, alder og ulik funksjonsevne skal ikke få skape skiller og sette grenser for menneskers livsutfoldelse. For valgperioden vil fire overordnede visjoner legges til grunn for s politikk: Vi ønsker et opplandssamfunn som er økologisk bærekraftig. Det gjelder at kommende generasjoner får nyte like godt av Opplands store naturrikdommer som vår tids generasjoner. Oppland må også gi sitt bidrag til å løse klimakrisen så vel som andre globale og nasjonale miljøutfordringer. Vi ønsker et Oppland som deler godene. Vårt mål er et opplandssamfunn hvor penger og makt er fordelt slik at innbyggerne får mest mulig like muligheter til å påvirke sin hverdag, og opplever minst mulig forskjeller. Alle må få anledning til å bidra i verdiskapende arbeid. Vi ønsker et Oppland som gir frihet for de mange. Vi vil kjempe for en videreutvikling av demokratiet som sikrer at viktige avgjørelser forblir underlagt folkevalgte organer, og hvor et sterkt fellesskap sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle innbyggerne. Vi ønsker et Oppland hvor fylkeskommunen, kommunene og innbyggerne engasjerer seg for global rettferdighet. Vi tror på muligheten for å oppnå global utjevning og omfordeling, til beste for fattige og undertrykte folk ute i verden. Og vi tror på at Oppland og opplendingene kan bidra til dette, gjennom en videre utvikling og opptrapping av vårt internasjonale engasjement. Del 1: Skole, opplæring og kunnskap Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Ved å satse på utdanning gir vi den enkelte redskaper til å gjøre seg selv og opplandssamfunnet rikere. God samfunnsutvikling avhenger i dag mer enn noen gang tidligere av utdanning og forskning. I et moderne kunnskapssamfunn kan vi ikke se på utdanning primært som noe vi gjør oss ferdige med i unge år, før vi begynner på arbeidslivet. vil ha et læringsliv der vi har sammenhengende vekslinger mellom liv og læring, arbeid og utdanning. Mange i opplandssamfunnet gjør en solid innsats for opplæring av barn, unge og voksne i alle aldre. Dette gjelder ulike typer studieforbund, folkehøgskoler, fagskoler, høgskoler, kommuner og fylkeskommunen. I tillegg fungerer arbeidslivet stadig bedre som kjærkomne og nødvendige læringsarenaer. Det er svært viktig at alle disse samarbeider godt slik at all opplæringsvirksomhet henger sammen. Kvaliteten på den videregående opplæringen i Oppland er god, men frafallsprosenten er for høy. Dette er et problem både for den enkelte som faller ut av utdanningen og for opplandssamfunnet. Det er derfor svært viktig å gjøre opplæringstilbudet mer variert, både pedagogisk og innholdsmessig, ved blant annet å styrke de praktisk-estetiske fagene og mulighetene til å lære teori gjennom praksis. Individuelt tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning må vektlegges gjennom hele opplæringsløpet, og dette må begynne allerede i ungdomsskolen.

2 Et bredt studietilbud på videregående-, fagskole-, høyskole- og universitetsnivå i Oppland er viktig for fylkets egne ungdommer, men også for voksne som ønsker å videreutvikle kompetanse i eget fylke. Våre høgere utdanningsinstitusjoner skal også trekke til seg studerende fra landet for øvrig og utlandet, noe som er nødvendig for å beholde kvalitet og attraktivitet på utdanningene. Fagskoleutdanning er et fylkeskommunalt ansvar. Både for den enkelte som ønsker en yrkesrettet utdanning, og for næringslivet og offentlig sektor som trenger kompetent arbeidskraft, er det viktig å videreutvikle denne delen av høgere utdanning. Oppland er et av landets fremste fylker når det gjelder voksnes læring. Det er svært viktig for et distriktsfylke som Oppland å kunne videreføre dette, og gi utdanning til folk der defolk bor og arbeider. Det er avgjørende viktig for Opplands utvikling å stimulere til mer og bedre forskning og utviklingsarbeid ved våre høgskoler, forskningsinstitutt og sjukehus, men også i næringslivet og offentlig sektor. I språkpolitikken vil arbeide for å bevare Oppland som et tospråklig fylke gjennom aktive tiltak for å fremme nynorsken i skolen. Målet er at nynorskbrukere i Oppland reelt får samme rettigheter som bokmålsbrukere. vil derfor arbeide for at alle elevene i Oppland skal få tilgang til flest mulig utdanningsprogram på nærskolen, gjerne ved å utnytte mulighetene som ligger i nettbaserte undervisningsmetoder at skoleledere, lærere, instruktører og andre som arbeider i opplæringssystemet får gode muligheter til etter- og videreutdanning, med hospitering ute i arbeidslivet og inne på skolene at alle skolebygg i fylket gjøres funksjonelle og tiltalende, og at utstyret kontinuerlig oppdateres at kommunene og fylkeskommunene sammen tar ansvar for det 13-årige utdanningsløpet, som igjen må henge nøye sammen med barnehagen i den ene enden av løpet og fagskole/høgere utdanning/arbeidsliv i den andre enden at kommunene og fylkeskommunene i tett samarbeid med NAV og studieforbund/folkehøgskoler/fagskoler/høyskoler, og med utgangspunkt i karrieresentrene våre, legger bedre til rette for livslang læring tilrettelegging for økt elevmedvirkning og økt reell makt til elevrådene å gi rådgivings- og oppfølgingstjenesten større ressurser til individuell oppfølging av enkeltelever og til forebygging av frafall at entreprenørskap som pedagogisk metode, både i grunnskolen og videregående skole, blir videreutviklet bedre muligheter til full fagopplæring, eller grunnkompetanse/praksisbrev på arbeidsplassen at elevene sikres god veiledning om rettigheter og plikter som lærling og lærekandidat utvikling av flere og bedre støtteordninger rettet mot fremmedspråklige elever, som tospråklig opplæring, morsmålsopplæring samt systematisering av kompetansevurdering av utenlandsk grunnskole/videregående utdanning å kurse lærere og sette i gang forsøk som kan styrke nynorsk både som hovedmål og sidemål tilrettelegging for flerbruk i form av kompetansesentra, kulturhus og idrettshaller i tilknytning til alle skoleanleggene videreutvikling av de fylkeskommunale folkehøgskolene slik at de unge finner tilbudene interessante, samtidig som skolene bidrar til regional utvikling at livslang læring og veiledning skal være en mulighet og et gode for alle opplendinger utbygging av flere Newton-rom i Oppland, for å styrke realfagundervisningen både i grunnskolen og videregående opplæring

3 en fagskolefinansiering som muliggjør utvikling og bedre rekruttering både fra Oppland og landet for øvrig utbygging av desentraliserte og fleksible høgskole- og universitetstilbud, slik at høyere utdanning gjøres tilgjengelig uavhengig av bosted og arbeidsplass etablering av et innlandsuniversitet som kan bidra til velferd, bærekraftig vekst og verdiskaping i hele fylket at mobbing i skolene motarbeides ved opplæring i etiske holdninger og nettvett Del 2: Samferdsel Buss- og jernbanetilbudet må bygges kraftig ut i fylket vårt, både i byene og i distriktskommunene. Dette er nødvendig for å redusere gjennomgangstrafikken av privatbiler og vogntog gjennom Oppland. Dette krever bedre og billigere tilbud både når det gjelder person- og godstransport. Dessuten trengs en storstilt utbygging av jernbanenettet og tilrettelegging for busstransporten. Det er viktig at dette skjer i tråd med prinsippet om universell utforming. Et slikt samferdselsløft, nasjonalt og regionalt, er ikke bare viktig for miljøet, men også for samfunnsøkonomi og trivsel. vil utfordre nasjonale myndigheter til å prøve ut gratistilbud med buss både i byene og distriktskommunene. Dermed får vi ført noen av arbeidsreisene over fra privatbil til kollektivtransport. Fra 1970 og fram til i dag har vi i Norge klart å halvere antallet dødsulykker samtidig som trafikkmengden er mer enn tredoblet. Siden 90 % av alle ulykker skyldes førerfeil, må vi for å oppnå videre fremgang øke innsatsen på det holdningsskapende arbeidet. Klimaproblemet fordrer en kraftig omlegging av samferdselspolitikken. Lokal luftforurensning forkorter hvert år livet til flere tusen mennesker i Norge og gir alvorlige helseplager for mange titusener. Dagens transportmønster er ikke miljøvennlig. Samferdselen bidrar med 24 % av utslippene av skadelige klimagasser i Norge. Når trafikken øker, øker også utslippene. Å endre dette krever en sterk satsing på kollektivtrafikk og langt bedre tilrettelegging for syklende og gående. Gjennom en helhetlig by- og stedsutviklingspolitikk kan vi redusere transportbehovet og legge til rette for økt andel av kollektivtransport. vil arbeide for en mer miljøvennlig samferdsel. Vi vil derfor styrke kollektivtrafikken både i nærtrafikken i og mellom mmjøsbyene og for transport over lengre strekninger, for å redusere skadelige utslipp. Det er også åpenbart at gode og sikre kommunikasjoner er avgjørende for å bevare bosetting og næringsliv i fylket. SatsningSatsing på høyhastighetstog er svært viktig for både befolkning og næringsliv i framtidens Oppland. Det er på kortere sikt viktig at Dovrebanen bygges ut som hovedforbindelse mellom Oslo og Trondheim og knyttes sammen med Gjøvikbanen. Banen vil få stor betydning for den videre utvikling i Oppland og for å styrke regionsentrene. Dette er også en forutsetning for å flytte mer av tungtrailertrafikken fra Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag fra vei over til bane. vil derfor arbeide for: oppfølging av handlingsprogrammet for fylkesveier , og herunder bedre standarden, vedlikeholdet og dermed trafikksikkerheten på fylkesveiene økt generelt fokus på trafikksikkerhetsarbeid økt utbygging av gang- og sykkelveier, og styrket satsing på sykkelbyene i Oppland

4 flere midler til universell utforming av kollektivtiltak, slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ også for personer med ulik funksjonsevne bedre samordning av buss og bane ved skysstasjonene flere bussruter mellom bykommunene og nabokommunene deres, og bedre kvelds- og nattruter mellom Gjøvik og Lillehammer forsøksordninger med gratis buss i byer og tettsteder økt fokus på InterCity-området utbygging av jernbanen med dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer videreutvikling av Dovrebanen som hovedforbindelse mellom Oslo og Trondheim, med bedre kapasitet, kortere reisetid og opprettholdelse av nattogforbindelsen at Gjøvikbanen utbedres og forlenges til Lillehammer for sammenknytning med Dovrebanen utbygging av Raumabanen med sikte på økt kapasitet for passasjer- og godstrafikk etablering av effektive terminaler for omlasting av gods fra vei til bane på Otta og Dombås en felles jernrekke, hvor vi tydelig prioriterer hvilke jernbanestrekninger innlandet mener må utbedres Del 3: Kultur, idrett og friluftsliv Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner. Kulturen har en egenverdi, men er også viktig for lokalsamfunnene i Oppland. Et allsidig kulturliv i lokalsamfunnet er viktig for at folk vil bo der, og kan også gi grunnlag for utvikling av kulturbaserte næringer. Det er viktig å utvikle nye uttrykksformer, samtidig som en tar vare på gode tradisjoner. Derfor vil legge til rette for at kunstnere og ulike profesjonelle utøvere kan etablere seg i fylket. Kunsten må få bedre vekstvilkår og ha en viktig plass i det offentlige rommet, og vi må legge vekt på å skape vakre omgivelser. Å verdsette kulturuttrykkene til unge er en viktig del av et åpent og inkluderende kulturliv. vil arbeide for at kunst- og kulturopplevelser skal være for alle, og at de som ønsker det, skal kunne være aktive deltakere i kulturlivet. Vi vil legge forholdene til rette for et bredt frivillig kulturarbeid. Det må legges særlig vekt på å nå fram til ungdom, innvandrere/flyktninger, gamle og grupper med ulik funksjonsevne, fordi dette er grupper som ellers kan komme til å falle utenfor det tradisjonelle kulturtilbudet. Handlingsprogrammet for kulturminnevern er et godt utgangspunkt for å sikre kulturminnene og forbedre bruken av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping. Handlingsprogrammet for museene legger opp til å gjøre museene våre enda mer interessante, både for turister og fastboende. Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Gode friluftsopplevelser øker forståelsen for at vi må verne om naturen, og er en viktig ressurs for næringslivet i mange kommuner. vil arbeide for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv, og vil hegne om allemannsretten og retten til fri ferdsel. vil derfor arbeide for styrking og videreutvikling av Teater Innlandet forbedring av støtteordningene for ulike kulturarrangementer, festivaler, teateroppsettinger og idrettsarrangementer å få i gang en ny storsatsing på musikklivet i Oppland bedre støtte- og stipendordninger for kunstnere og aktive kulturarbeidere slik at flere kan bo og virke i fylket

5 styrking og videreutvikling av filmsatsingen utvidelse av den kulturelle skolesekken til også å gjelde den videregående skolen å innføre et kulturkort for ungdom som gir rimelig/gratis inngang på kulturarrangement forbedring av støtteordningene for frivillige organisasjoner som driver kulturarbeid økt støtte til tverrkulturelle kulturtiltak styrking av bibliotekene som kunnskapsbaser og møteplasser samordning av ressursene til skolebygg, idrettshaller og kulturbygg at en rimelig andel av publikasjonene fra fylkeskommunen er på nynorsk å sikre kulturminner mot skader og vedlikeholde verneverdige bygninger økt kunnskap om kulturminner og tilrettelegging for bedre bruk av dem støtte til lokale håndverkstradisjoner og folkekunst utvikling av de lokale og regionale museene at forholdene legges til rette for et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv å prioritere breddeidretten, særlig for barn og unge, men samtidig gi idrettstalenter med ambisjoner egnet oppfølging universell utforming innenfor kultur-, idrett- og friluftslivsområdet Del 4: Verdiskaping Næringslivet i Oppland er tradisjonelt dominert av industri, bygg- og anleggsvirksomhet, reiseliv og landbruk. Offentlig arbeidsplasser dominerer sysselsettingen i de fleste kommunene. Gjøvik-regionen skiller seg ut fra Oppland for øvrig med sin store og eksportrettede industriproduksjon. Industrimiljøet på og rundt Raufoss eksporterer blant annet bildeler i lettmetaller og andre materialer som er viktig i utvikling av miljøvennlige biler. Miljøet er ledende innen denne typen miljøteknologi i Norge og er nasjonalt ekspertsenter for lettmaterialer. Miljøet er også ledende innen automatisering og bruk av robotteknologi i industriproduksjon. Regionen er regnet for å være et av landets viktigste og mest nyskapende industrimiljøer, der det foregår betydelig knoppskyting i form av nyetableringer. Vi trenger innovasjon og omstilling i alle deler av næringslivet vårt. En aktiv fylkeskommune i godt samarbeid med regjering, kommuner, Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal gi verdifulle bidrag i denne prosessen. En viktig strategi vil være å videreutvikle det gode samarbeidet mellom industrien og forskningsmiljøene blant annet ved Høgskolen i Gjøvik og SINTEF. Oppland har cirka 10 % av landets landbruksproduksjon. Landbruksproduksjonen er betydelig i hele Oppland, men den relative betydningen av landbruket er størst i Valdres og Gudbrandsdalen. Befolkningsvekst og matvarekrise i verden skal tas på alvor. Landbruk og matproduksjon er derfor særdeles viktig i Oppland i årene som kommer. Landbruket gir nødvendige produkter, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står for verdifull kunnskapsformidling, og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler. Landbruket i Oppland har variert i struktur med hensyn til størrelse på bruksenheter og produksjon. Flertallet av brukene er deltidsbruk, men mange husdyrbruk gir fortsatt grunnlag for å livnære seg som heltidsbonde. Årsinntekten til en bonde må opp på nivå med gjennomsnittlig lønnsnivå. Ordnet ferie og fritid er viktig for å sikre rekruttering. Ulike former for samarbeidstiltak er sentralt for å oppnå dette. Samtidig må forholdene legges til rette for de stadig flere som ønsker å arbeide som deltidsbønder ved siden av annet arbeid. Det må også legges bedre til rette for tilleggs- og nisjenæringer. Det gir mangfold i næringa og distriktspolitikken. Grunnlaget for å kunne satse på tilleggs- og nisjenæringer er at det er tilstrekkelig lønnsomhet i de tradisjonelle produksjonene.

6 Framtiden for verdiskapningen i Oppland ligger i folks kunnskaper, i velfungerende lokalsamfunn og i naturressursene våre. Fokus på naturopplevelser og produkter med lokalt særpreg gir muligheter til å bruke naturen som råstoff til spennende håndverk, matopplevelser og bioenergi. Det er viktig å bevare og styrke naturgrunnlaget og at vi utvikler næringslivet på naturens premisser. vil arbeide for økt verdiskapning i morgendagens grønne kunnskapsarbeidsplasser. vil ha økt satsing på reiselivsnæringer, og dra nytte av fagmiljøet ved Høgskolen i Lillehammer i dette arbeidet. Oppland er Norges største hyttefylke. Dette gir stor verdiskapning og sysselsetting i regionen. Samtidig må vi sørge for at hyttebygging skjer på et mer bærekraftig grunnlag, slik at verdifulle naturområder ikke bygges ned. I tillegg til fylkets store nasjonalparker, er landbrukets kulturlandskap et svært viktig grunnlag for reiselivet. Et levende landbruk med aktiv beiting bidrar til å holde landskapet åpent og dermed attraktivt. Det er derfor viktig å legge godt til rette for at fylkets store utmarksressurser kan utnyttes enda bedre enn i dag. Dette forutsetter en rovdyrpolitikk som lar seg forene med økt bruk av utmarksbeite. Opplandskulturen er allerede i dag en betydelig bidragsyter til verdiskapingen i fylket vårt. Kultur- og opplevelsesnæringene og museene skal stimuleres til videre vekst og utvikling, gjerne i nært samarbeid med øvrig nærings- og samfunnsliv som landbruk, reiseliv og utdanning. Handlingsprogrammet for kulturminnevern er et godt utgangspunkt for både å sikre kulturminnene og bedre utnyttingen av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping. vil derfor arbeide for: å styrke det aktive samspillet mellom næringslivet, fylket og kommunene blant annet ved å videreutvikle og øke ressursene til det forpliktende samarbeidet mellom fylkeskommunen og regionrådene utredning av om flere av virkemidlene til næringsutvikling kan legges til regionrådene, etter modell av de interkommunale bygdeutviklingsmidlene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen prioritering av penger og andre ressurser til styrking og videreutvikling av samarbeidet mellom industrien og forskningsmiljøene styrking av energieffektivisering som en viktig del av industripolitikken ved å prioritere søknader om dette, og ved å stille krav om energieffektivisering for å få offentlig finansiering prioritering av søknader om midler til utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og stimulere bedrifter til innovasjon på disse områdene videreutvikling av kulturbasert næring, herunder satsing på Gjøvik-regionen som innlandets musikkregion styrking av jordvernet for å sikre at Opplands store andel av fornybare ressurser i form av matjord og skog forvaltes bærekraftig, og til beste for kommende generasjoner bedre inntjeningsmulighetene i landbruket ved å sette sterkere fokus på kostnadene i næringa gjennom aktiv bruk av BU-midlene og etablering av samarbeidsprosjekt med næringa prioritere ulike former for samarbeidstiltak for BU-midler stimulere til og prioritere søknader om BU-midler til tilleggsnæringer i landbruket som kortreist mat og lokale spesialiteter, bioenergi og reiseliv basert på kultur og natur videreutvikle landbruksutdanninga ved Valle videregående skole etablere et bedre og mer forpliktende samarbeid med landbrukets forskningsstasjoner på Appelsvold og Løken, for å fremme forskning som sikrer kvalitet og utvikling innen næringa styrke rekrutteringen til landbruket, blant annet ved å tilby desentralisert landbruksutdanning og ved økt satsing på ulike former for samarbeidstiltak som bidrar til økt ferie og fritid i næringa

7 støtte utviklingen av Lillehammer som en viktig idretts- og arrangementsby i regionen Del 5: Miljø og klima Oppland trenger en mer kraftfull og offensiv miljøpolitikk. Både fylkestingets handlingsplakat for miljø og det pågående klimaplanarbeidet danner et godt utgangspunkt for en mer helhetlig og slagkraftig miljøpolitikk. vil arbeide for at hele fylket skal ta sin del av ansvaret for at kommende generasjoner får et godt miljø og ren natur. Hensynet til miljø må bli avgjørende for beslutninger i alle sektorer. vil legge til rette for at distrikts-norge blir vakkert og attraktivt både for de som bor der og de som besøker bygdene våre. Miljøvern handler om å forstå at ressursene på jorda er begrensede. Hovedutfordringen er at den rikeste delen rikeste av jordas befolkning belaster miljøet og ressursene så sterkt at andre ikke får rom til velstandsvekst. Å gjennomføre miljøtiltak på kommunalt og regionalt nivå er avgjørende dersom vi skal bekjempe de menneskeskapte klimaendringene og bevare det biologiske mangfoldet. Energisparing og energiøkonomisering er et fortsatt viktig satsingsområde for SV. Oppland er et fylke der alt ligger til rette for å utnytte lokale bioressurser til energiproduksjon. Ved å spare energi, oppruste dagens anlegg og ta i bruk nye alternative energikilder, får vi nok energi. Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og 1400 arter som lever i skog er utrydningstruede. vil verne om urørte naturområder, sikre levedyktige bestander av truede arter og bidra til en kartlegging av naturmangfoldet i Oppland. Å ta miljøproblemene på alvor også i egen organisasjon er et viktig bidrag til mer framtidsrettede lokalsamfunn, og ønsker fokus på miljøvern i alle deler av fylkeskommunens virksomhet. Vi legger føre-var-prinsippet til grunn, og vil at tvilen skal komme naturen til gode. Vi vil bygge videre på prinsippene om at forurenser skal betale, og at den mest miljøvennlige, tilgjengelige teknologien skal benyttes. Videre vil vi gjøre Oppland uavhengig av fossile energikilder, stanse utslipp av ikke nedbrytbare miljøgifter, bekjempe lokal forurensing, verne naturmangfoldet, opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for et mangfoldig og miljøvennlig friluftsliv. vil derfor arbeide for: klimahandlingsplaner med forpliktende utslippsmål for all virksomhet i Oppland tilbud om biodrivstoff på alle bensinstasjoner i Oppland at busser i Oppland fylkeskommune så langt mulig skal bruke biodrivstoff eller elektrisitet som drivstoff at biler i Oppland fylkeskommune så langt mulig skal være elbiler eller hybridbiler økt bruk av fornybare energikilder som biobrensel, sol-, vind- og geovarme sterk satsing på energisparing og energiøkonomisering (ENØK), gjennom utstrakt bruk av varmepumper og vannbåren varme planer for utbygging av fjernvarme i aktuelle tettsteder at bioenergi eller andre alternative fornybare energikilder brukes i alle fylkeskommunale bygg, og at offentlige bygg tilrettelegges for slike energikilder økt demokratisk kontroll med produksjon og distribusjon av vannkraftsressursene en helhetlig vassdragsplan med en restriktiv linje for opprettelse av nye kraftverk styrke energirådet for innlandet med opprettelse av regionale energiråd avvikling av all næringsvirksomhet basert på dyremishandling eller uforsvarlig dyrehold forvaltningsplaner for truede arter og større forvaltningsinnsats i verneområdene

8 at framtidig hytteutbygging skal begrenses og skje innenfor en mest mulig bærekraftig ramme at næringsaktiviteter i verneområdene i randsonene innrettes etter verneverdiene mer bærekraftig skogbruk for å verne om de utrydningstruede dyre- og planteartene følge opp stortingsforliket om rovdyrpolitikk for å sikre rovviltbestandenes overlevelse i Oppland, og samtidig sikre næringsdrift basert på beitebruk i utmark. Herunder vil vi utrede flytting av rovviltsonene for jerv og gaupe, slik at disse i mindre grad overlapper områder med mye sauehold begrense adgangen til motorisert ferdsel i utmarksområder at fylkeskommunen stiller miljøkrav ved alle innkjøp av varer og tjenester, og så langt mulig utnytter lokale ressurser og miljøeffektive løsninger innføring av miljøsertifikat for alle deler av fylkeskommunens virksomhet Del 6: Et inkluderende Oppland Alle innbyggere i Oppland skal være likestilte og ha like muligheter. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Prinsippet om universell utforming må legges til grunn for utformingen av samfunnet, og følges opp av en handlingsplan med klare tidsfrister og finansiering for å nå tilgjengelighet på ulike områder. Kollektivtransport, utearealer, skoler, informasjon, arbeidsplasser, tekniske løsninger og tjenester må kunne brukes av alle innbyggere. Opplandssamfunnet skal ha likeverdig plass til alle. vil derfor øke innsatsen når det gjelder menneskerettigheter, systematisk antidiskrimineringsarbeid og et helhetlig lovvern mot diskriminering. Vi vil bekjempe all diskriminering, det være seg basert på kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion, alder eller funksjonsevne. Norge trenger arbeidsinnvandring, og det gjelder særlig Oppland som ett av fylkene med høyest aldersgjennomsnitt. mener dette primært skal løses ved økt generell innvandring, som vil gi oss flere innbyggere i arbeidsfør alder. Dette kan blant annet skje ved at Oppland tar imot de flyktninger som staten foreslår. Det er samtidig et faktum at vi ikke klarer å ta i bruk all den arbeidskraften som kommer til fylket. vil skape et godt og livskraftig samfunn for alle, der alle har like muligheter til å bruke og videreutvikle erfaringene og kunnskapene sine. Vi må unngå all politikk som deler befolkningen i fylket mellom oss og dem. Vår evne til å håndtere kulturelt mangfold er avgjørende for regionens framtid. Et internasjonalt orientert arbeidsliv og næringsliv er avhengig av kunnskap om andre kulturer, religioner og politiske systemer. Kampen for likestilling og likeverd er grunnleggende i SVs politikk. Mange kvinner blir fortsatt undertrykt politisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Kampen for likestilling mellom kjønnene er først og fremst en kamp for rettferdighet, en kamp som ikke opphører før full likestilling er oppnådd. Makt og ressurser er fremdeles ujevnt fordelt mellom kjønnene. Kvinner har fortsatt mindre makt enn menn. De eier og tjener mindre, og lønnsforskjellene øker. SVs mål er å styrke kvinners posisjon på alle felt i samfunnslivet, og gi kvinner mer makt og innflytelse. Vi vil bekjempe seksuell trakassering på alle områder i samfunnslivet. vil derfor arbeide for: at funksjonshemmede skal omfattes av det helhetlige vernet mot diskriminering gjennom en antidiskrimineringslov med eget tilsynsorgan

9 at ikke-diskriminering, full tilgjengelighet og universell utforming gjennom lover, forskrifter og annet regelverk ivaretas for alle offentlige anskaffelser, kjøp og kontrakter at det flerkulturelle rådet i Oppland styrkes, og utvides med flere regionale råd raskere og enklere godkjenning av relevant utdanning fra andre land aktive tiltak for å rekruttere innvandrere til stillinger i privat og offentlig sektor økt støtte til frivillige organisasjoner som arbeider for inkludering økt fokus på flerkulturell samhandling innenfor utdanning og forskning et kontinuerlig anti-rasistisk arbeid i den videregående skolen og i grunnskolen oversettelse av flere offentlige dokumenter til punktskrift og de vanligste minoritetsspråkene tilbud om feministisk selvforsvar ved alle skoler i Oppland bedre seksualundervisning i skolen å gjøre skoler og arbeidsplasser til pornofrie soner bedre balanse mellom kjønnene i politiske organer og andre viktige verv bedre bedriftsstøtte, økt bruk av ordningen med funksjonsassistanse, og andre etableringstiltak for å få etniske minoriteter og andre underrepresenterte grupper inn på arbeidsmarkedet Del 7: Helse og sosial trygghet vil ha et trygt samfunn for alle, som gir frihet og muligheter til utfoldelse og engasjement. Dette er grunnlaget for god livskvalitet. God livskvalitet er det beste forebyggende tiltak mot alle former for fysiske og psykiske plager for alle aldersgrupper. vil arbeide for å fjerne helsemessige forskjeller basert på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. Særlig viktig er det å fokusere på god livskvalitet for innvandrere og flyktninger, der mange av dem bærer med seg vonde opplevelser. Forebygging av problemer er på lengre sikt bedre og billigere enn behandling. Et godt og rent nærmiljø med allsidige muligheter for friluftsliv, idrett og trygge lekeplasser for barn, og et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn rettighet. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar når det gjelder folkehelse. Dette blir forsterket i den nye samhandlingsreformen. I større grad enn tidligere skal nå kommuner, fylkeskommuner, NAV og alle arbeidslivsorganisasjoner gå sammen om å forbedre folkehelsearbeidet. vil ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted og økonomi. Vi ønsker et godt offentlig helsetilbud, gjerne i langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid med tilbud drevet av ideelle organisasjoner. vil minimalisere bruken av anbud og kjøp av tjenester fra kommersielle helsebedrifter. Sykehusplanlegging er samfunnsplanlegging. Sykehusene i Oppland har stor regional betydning for velferd, sysselsetting og transport. Sykehus kan derfor ikke frikobles fra samfunnsutviklingen for øvrig og styres som et isolert foretak, men må ses på som en integrert del av samfunnets infrastruktur. går i mot ett sentralsykehus felles for hele innlandet. En slik sentralisering vil ikke ivareta hensynet til pasientene, deres pårørende og de ansatte rundt om i fylket på en god nok måte. vil derfor bygge på den eksisterende infrastrukturen vi har i dag med to sykehus, to distriktsmedisinske sentra og en sterkere satsing på en god ambulansetjeneste.

10 støtter intensjonene for samhandlingsreformen og finansieringen av den. Det er svært viktig at kommuner, fylkeskommunen og sykehusforetaket inngår i et forpliktende samarbeid både når det gjelder folkehelse og forebygging, og sykdomsbehandling. Kommunenes andel må sikres en forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. vil derfor arbeide for: styrket folkehelsearbeid i partnerskap mellom tredje frivillige organisasjoner, kommunene og fylkeskommunen økt innsats for folkehelsearbeid rettet mot minoritetsgruppene at helseforetakene oppløses i sin nåværende form og at sykehusene underlegges demokratisk styring på fylkes-/ regionalt nivå at sykehusene i Gjøvik og Lillehammer opprettholdes som sykehus med fullverdige akuttfunksjoner ved samtidig å videreutvikle fornuftig arbeidsfordeling innen Sykehus Innlandet og Helse SørØst videreutvikling av de distriktsmedisinske sentrene på Fagernes og Otta som gode lokale helsetilbud med blant annet fødestuer og legevakt at barnevernet og forebyggende helse- og omsorgstiltak for barn og unge styrkes, blant annet gjennom mer tverrfaglig samarbeid og tilførsel av økte stillingsressurser utbygget og styrket tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatrien satse mer på et mangfold av høyt kvalitative helsetjenestetilbud innen rusomsorgen og psykiatrien videreutvikling av skolehelsetjenesten med særlig vekt på forebyggende tiltak og veiledning innen kosthold, rus og kjønnssykdommer utbygging av en fullverdig ungdomshelsetjeneste, inkludert tilbud om gratis prevensjon til alle ungdommer at tannlegebehandling blir finansiert på samme måte som legebehandling, med refusjonsordninger fra staten og lave egenandeler rekruttering av flere tannleger til Oppland at ambulansetjenesten blir utført av prehospitale tjenester ved sykehusene og ikke anbudsutsettes utvide og forbedre tannlegevaktordninger i helger og helligdager Del 8: Internasjonalt arbeid Samfunnet endres i raskt tempo som en konsekvens av globaliseringen og internasjonaliseringen. Mye av samfunnsutviklingen i kommuner og fylker blir direkte berørt av internasjonale konjunkturer og beslutninger fattet i overnasjonale organer. Mange beslutninger fattet i ulike internasjonale organ, fora og organisasjoner har også betydelig innflytelse på innbyggerne i Oppland. For eksempel berøres % av kommune- og fylkestingssaker av EØS-samarbeidet. Det er derfor viktig at Opplandssamfunnet har internasjonal kompetanse til å møte disse utfordringene fra sin posisjon utenfor EU. Globalisering og internasjonalisering blir stadig viktigere for samfunnslivet og næringslivet også i Oppland. er mot norsk medlemskap i EU, og vil motarbeide innføring av EU-direktiver som svekker arbeidstakeres stilling i Oppland. Opplandssamfunnet har mye å hente på internasjonale samarbeidspartnere og kontakt med overnasjonale organisasjoner. vil bidra til utvikling av samfunnslivet og næringslivet ved å legge til rette for kompetanseoppbygning og søkerkompetanse. Samtidig kan Oppland fylkeskommune da engasjere seg for global utjevning og internasjonal solidaritet. vil derfor arbeide for:

11 videreutvikling av bilaterale samarbeidsrelasjoner med Otjozondjupa i Namibia og Thüringen i Tyskland, og opprettelse av et nytt samarbeid med Highlands i Skottland fortsatt opplandsdeltakelse i europeiske organisasjoner som Assembly of European Regions og Euromontana at Oppland skal være en pådriver og tilrettelegger for interregionale søknader gode arbeidsvilkår for Internasjonalt servicekontor, og tilrettelegge for deltakelse i andre programmer slik som Aktiv Ungdom at fylkeskommunen skal være en aktiv medeier og bruker av Osloregionens Europakontor økt internasjonalisering i næringslivet, samfunnslivet og kommunene aktiv deltagelse i østlandssamarbeidets internasjonale arbeid Del 9: Oppland fylkeskommune som arbeidsgiver og tjenesteyter vil arbeide for at det skal være spennende og personlig utviklende å arbeide i Oppland fylkeskommune. Det er viktig at den enkelte ansatte blir sett, hørt og verdsatt. Som arbeidsgiver skal Oppland fylkeskommune arbeide systematisk med opplæring og utvikling, og stimulere ansatte til kompetanseheving som fylkeskommunen trenger. Det er også viktig å skape arenaer for læring, refleksjon, forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling i hverdagen og legge til rette for et miljø hvor kompetanse brukes, deles og skapes. Innbyggerne i Oppland har krav på tjenester av høy kvalitet, og en effektiv fylkeskommune. Oppland SV vil sikre dette ved å gå imot privatisering av fylkeskommunal virksomhet. Ved omstillinger skal alle ansatte som ønsker det være garantert et nytt arbeid i Oppland fylkeskommune. vil derfor arbeide for : at det skal sikres lik lønn for arbeid av lik verdi, og like lønns- og utviklingsmuligheter for kvinner og menn at det skal tilrettelegges for heltidsstillinger og arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid at fylkeskommunen skal bidra til å optimalisere ansattes yrkesdeltakelse og potensial i ulike faser av arbeidslivet, gjennom smidighet og tilpassede løsninger i arbeidssituasjonen at fylkeskommunen som arbeidsgiver skal samarbeide nært med fagforeninger og elevorganisasjoner i skolen gode rutiner for utøvelse av medbestemmelse basert på forutsigbarhet og med fokus på å få til gode løsninger gjennom et konstruktivt samarbeide at lønn i hovedsak skal framforhandles sentralt og knyttes til funksjon, ansiennitet og kompetanse. at fylkeskommunen minimaliserer bruken av anbud ved kjøp av transporttjenester

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap Innholdsfortegnelse Innledning 3 Utdanning 3 Folkehelse 4 Miljø og energi 5 Samferdsel og infrastruktur 6 Kultur og idrett 7 Arbeidsgiverpolitikk 7 Næring og verdiskaping 8 Landbruk og skog 8 Inkludering,

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND

GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND SAMARBEIDSAVTALEN GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND Samarbeidsavtale for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Oppland for perioden 2015-2019.

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019 Program for 2015 2019 vil gjøre fylket til et enda bedre sted å leve. Vi mener at alle skal ha like muligheter. Gjennom gode velferdsordninger vil vi skape trygghet for den enkelte. Trygge mennesker er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST Vi løfter Nord-Aurdal! Nord-Aurdal Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer