MØTEINNKALLING Høgskolestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Høgskolestyret"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 61/14 14/ /14 14/ /14 14/ Godkjenning av protokoll fra Regnskapssrapport pr. november 4 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 5 64/14 14/ Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/ /14 14/ Studieprogram studieåret 2015/ /14 14/ Uavhengig høgskoleavis Panorama 13 67/14 14/ Budsjett /14 14/ /14 14/ Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 29 Orienteringssaker 1

2 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 29 2

3 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes 61/14 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 3

4 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 13:45 Sted: A 284 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Toril Hovdenak, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Forfall: Morten Christoffer Dahl, Stian Andersen Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 49/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 50/14 14/ Godkjenning av protokoll fra /14 14/ /14 14/ Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren /14 14/ Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid 3 54/14 14/ Tertialrapport 2. tertial

5 15 55/14 14/ /14 14/ Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen /14 14/ Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene 6 58/14 14/ Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 7 8/14 9/14 14/ / Egenmeldt sykefravær 3. kvartal Legemeldt sykefravær 3. kvartal /14Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 50/14Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Protokollen fra møte i Høgskolestyret ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

6 51/14Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Høgskolestyret tar orienteringen om forslaget til statsbudsjett til orientering. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være minimum 7% av bevilgningen for [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 52/14Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Votering Enstemmig Vedtak 1. Høgskolestyret ønsker at Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM) bør fortsette som selvstendig institusjon og bygge videre på valgt strategi, der man satser på høy akademisk kvalitet innenfor dagens vedtatte satsingsområder; logistikk, helse- og sosialfag og sport- og event management. I tillegg vil HiM aktivt jobbe videre med SAK (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) og har som mål å etablere flere fellesgrader, etter modell av vår nylig akkrediterte PhD innen helse- og sosialfag. 2. Dersom myndighetene allikevel beslutter sammenslåing for HiM mener høgskolestyret at det naturlige er å se på en større vitenskapelig høgskole på Nordvestlandet, bestående av Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, og eventuelt også Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Høgskolestyret gir ledelsen fullmakt til å ferdigstille svarbrevet til Kunnskapsdepartementet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

7 53/14Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret stiller seg positiv til å forlenge funksjonstiden til for alle eksterne og interne representanter. For studentrepresentantene avholdes det valg innen utløpet av Funksjonstid for de nye studentrepresentantene settes til Møtebehandling Styret ser behovet av en utredning av spørsmålet om valgt kontra tilsatt rektor til neste styremøte hvor styret fatter en beslutning. Vedtak 1. Styret besluttet å ikke prolongere funksjonstiden for eksterne og interne representanter. 2. Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor tas opp på neste styremøte. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 54/14Tertialrapport 2. tertial 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret tar orienteringen om tertialrapport for 2. tertial 2014 til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

8 55/14Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2015/16 med følgende endringer: Oppstart av fellesgrad ph.d.-studium i helse og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning. Midler til utvalgssekretær legges inn i budsjettet for 2015 med 15% stillingsressurs. Oppstart av MSc in Petroleums Logistics. Det legges inn en bistilling og kr ,- til timelærermidler i avdelingens ramme Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger, og opprettholder tidligere vedtak om at masterstudiene i Event Management og Sport Management tilbys annet hvert år, og neste gang høsten Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering og avventer nytt opptak til bachelor i vernepleie deltid til høsten Avdelingene utarbeidet forslag til studieprogram for 2015/16 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i desember. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 56/14Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til forslagene om satsing utenfor rammen i 2016, og ber høgskoledirektøren utforme og sende en begrunnet søknad til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.november. 1. Nye rekrutteringsstillinger, med hovedvekt på PhD i helse- og sosialfag 2. Nye studieplasser, master i Engineering Logstics 3. Nye studieplasser, bachelor i vernepleie [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

9 57/14Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret støtter høgskoledirektørens innstilling og endrer sammensetningen av doktorgradsutvalget på Logistikk og doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag som utredet i denne sak. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. Møtebehandling Høgskoledirektøren presiserte at i doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag har 6 medlemmer pluss en doktorgradsstudent. Styret var enige om at kompetanseoverføring og tverrfaglighet er viktige komponenter også i doktorgradsutvalgene, men har forståelse for at de faglige i sine respektive doktorgradsutvalg bør være i flertall. Styret mener at observatører med talerett fra de andre avdelingene kan ivareta kompetanseoverføring og tverrfaglighet. Direktøren endret sin innstilling i tråd med dette. Vedtak Sammensetningen av doktorgradsutvalgene er som følger: Doktorgradsutvalget i logistikk: Leder fra Logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk. 3 medlemmer fra logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 1 medlem fra ØS, valgt av Avdelingsstyret ØS, samt 1 vara. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling HS, valgt av Avdelingsstyret HS. Doktorgradsutvalget i helse- og sosialfag: 3 medlemmer fra HS, HiMolde, valgt av Avdelingsstyret HS, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 3 medlemmer fra Volda. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning, HiMolde. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling logistikk/øs, HiMolde. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

10 58/14Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Lars Magnus Hvattum tilsettes i stilling som professor i kvantitativ logistikk. Dersom Hvattum ikke tar i mot stillingen tilbys den til Mikhail Y. Kovalyov, under forutsetning av at han avholder en tilfredsstillende prøveforelesning. Vurderingen av prøveforelesningen delegeres til avdelingsstyret for Avdeling for logistikk. Bedømmelsen godkjennes for øvrig som sådan, noe som innebærer en kvalifisering av Øyvind Halskau og Asmund Olstad til professor i kvantitativ logistikk med virkning fom. 1. november [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 59/14Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Møtedatoer for Høgskolestyret: 13. februar mars 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 8/14 14/ Egenmeldt sykefravær 3. kvartal /14 14/ Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2014 Orienteringssakene ble tatt til etterretning 7

11 62/14 Regnskapssrapport pr. november Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Rapporten tas til etteretning Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport viser status pr. november Rapporten viser et totalt mindreforbruk på 13,1 millioner. Mindreforbruket er, som tidligere rapportert, fordelt utover de fleste enheter, med noen få unntak. Info og IT har merforbruk på sine budsjettenheter. For Info skyldes dette i hovedsak at det i budsjettet ikke er tatt tilstrekkelig høyde for økte kostnader til studieannonsering for ny master, samt studier med oppstart 2.hvert år. For IT skyldes merforbruket en kombinasjon av et noe unøyaktig budsjett, samt uforutsette kostnader som man har måttet ta. I tillegg har 1211 Lønn/drift også et merforbruk på ca 530'. Dette skyldes blant annet for lavt budsjett knyttet til rekruttering (stillingsannonser og bedømmelseskomite), kostnader knyttet til avslutning av arbeidsforhold (stipendiat) og manglende budsjettering av kostnader til bevertning ved sommerfest, åpningsdag og lignende arrangementer. Mindreforbruket er særlig knyttet til lønn på grunn av sykefravær og vakanser, fordelt utover på de fleste enheter. I tillegg er det en besparelse på husleie knyttet til forsinkelser i ombygging av kantine mm. Ellers er det mindreforbruk fordelt utover på de fleste enheter. For HS/samarbeidsmidler er det satt i gang prosjekter av årets budsjettmidler som ikke vil bli fullført inneværende år, og som dermed vil bli avsatt til bruk neste år som utsatt aktivitet. Midlene vil i praksis da være benyttet fullt ut. Selv om det er kort tid igjen av året er det fortsatt en del uavklarte forhold, f.eks knyttet til gjennomgang av BOA-prosjekter. Her har vi likevel bedre kontroll enn det vi har hatt tidligere, og det forventes heller en større netto inndekning enn det vi har pr. i dag enn motsatt. Høgskolens regnskap for 2014 vil utvilsomt bli gjort opp med et stort overskudd. Beløpet er vanskelig å estimere, men vil etter all sannsynligvis ligge på + 10 millioner. Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr. november 2014 Vedlegg til sak 4

12

13 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 tas til etterretning. Saksutredning I følge universitets- og høgskoleloven 4-3 er det styret som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal påse at dette er fullt forsvarlig. Videre står det i 4-3 at læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. LMU har utarbeidet rapport fra sitt arbeid for studieåret 2013/14 som er vedlagt. LMU har i foregående studieår særlig hatt fokus på saker som har betydning for studentenes studietilværelse. Et aktuelt tema er studenter og alkohol som er tatt opp som sak i utvalget, og flere medlemmer har deltatt på et seminar med dette som tema. Utvalget har bl.a. behandlet handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (styresak 30/14), og sak om tilgang til stille rom for studenter. LMU blir holdt løpende orientert om saker som meldes inn på dialogknappen og følger opp aktuelle saker. En problemstilling utvalget har tatt opp med ledelsen er utvalgets sammensetning, manglende møtedeltakelse og liten gjennomslagskraft. Sekretæren for utvalget har opplevd at det har vært vanskelig å få fastsatt møtetidspunkt for utvalget, og i flere tilfeller har ansatterepresentanter meldt forfall kort tid før møtet. Disse problemene har medført at utvalget har fått problemer med å gjennomføre møtene, og statusen og innflytelsen til utvalget har blitt svekket. Dette er problemstillinger også andre institusjoner har erfart. For å motvirke dette har flere institusjoner tatt inn representanter fra ledelsen i utvalget. LMU mener at en representant fra ledelsen vil kunne gi utvalget mer tyngde og gjøre sakene mer synlig for høgskolen. Høgskoledirektøren har vurdert dette forslaget og har kommet frem til at hun ønsker å gå inn som medlem i LMU fra LMU vil i inneværende studieår arbeide videre med følgende forhold: Oppfølging av tema studenter og alkohol høgskolens alkoholpolitikk Fortsette arbeidet med å få et velfungerende og synlig LMU Oppfølging av tema inkluderende læringsmiljø både ovenfor ledelsen og vitenskapelige ansatte Oppfølging av universell utforming i forbindelse med ombygging og totalgjennomgang av byggene Foreslå tiltak for å begrense forsinket sensur Evaluering og oppdatering av handlingsplan for funksjonshemmede studenter 5

14 LMU arbeider med en handlingsplan mot seksuell trakassering som vil legges fram til behandling vårsemesteret Læringsmiljøutvalgets rapport er vedtatt av læringsmiljøutvalget i november og oversendes med dette til Høgskolestyret. Etter høgskoledirektørens vurdering gir rapporten en oversiktlig omtale av LMUs arbeid ved høgskolen for 2013/14, og lister opp saker for det videre arbeidet som vil være viktige bidrag til læringsmiljøet. Vedlegg: Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/14 Vedlegg til sak 6

15 Læringsmiljøet ved Høgskolen i Molde Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/2014 1

16 LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) Forankring Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Molde er forankret i Lov om universiteter og høgskoler (loven) 4-3. Læringsmiljø. I punkt 1 står det at styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å forbedre studentvelferden på lærestedet. Det står videre at styret har ansvar for at læringsmiljøet (psykisk og fysisk) på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering. Det er også listet opp en rekke konkrete punkter om hvilke fysiske krav som det må sørges for er på plass. Ett av punktene (i) handler om universell utforming: Universell utforming betyr at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet bør tilbud og tjenester for alle studenter utvikles etter prinsippet om universell utforming. I denne sammenheng kan det vises til Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder ( ). Noen studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Tilrettelegging på lærestedet kan omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger og pedagogiske tiltak som tilgjengelighet til undervisningsopplegg og eksamen. Fra og med 2004/05 har LMU årlig levert årsrapport til styret. Oppgaver og mandat Høgskolen i Molde har hatt læringsmiljøutvalg fra våren I styresak 24/04, Læringsmiljøutvalget mandat og sammensetning, vedtok høgskolestyret at LMU skal ha seks medlemmer, tre representanter fra HIM og tre studenter oppnevnt av Studenttinget. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet siste året. Lederfunksjon veksler mellom studentrepresentant og institusjonsrepresentant Mandatet har følgende punkter: 1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av høgskolestyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, blir gjennomført. 2. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be om å få saker tatt opp i LMU. 3. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 4. LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det totale læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inngå i HIMs totale kvalitetssikringssystem. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det også inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i handlingsplanene. 2

17 Generelt Den nasjonale pådriverenheten Universell har siden 2003 hatt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å være nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Universell er tilknyttet NTNU. LMU-ledere og LMU-sekretærer blir jevnlig informert om saker som omhandler læringsmiljøet via e-post listen Universell har også en e-post liste som går til personer som jobber med tilrettelegging i høyere utdanning. Universell arrangerer årlig LMU-forum der målgruppen er læringsmiljøutvalgene, samt student-og interesseorganisasjoner med interesse for læringsmiljøarbeid. Fra høsten 2014 vil Universell arrangere seminar med LMU-opplæring for studentene. 3

18 Beskrivelse av oppgaver og aktiviteter relatert til læringsmiljø studieåret Medlemmer i LMU ved HiM - studieåret 2013/2014 Lovens 4-3 punkt 3 slår fast at studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Utvalget har studieåret 2013/2014 hatt følgende medlemmer: Vitenskapelig ansatte: Wenche Mongstad Heggdal avd.hs Geir Oterhals avd. ØIS Oskar Solenes avd. ØIS Hege Hol - avd HS, varamedlem Studentrepresentanter: Anders Gulliksen- leder Morten C Dahl Silje Vågen I tillegg: Studentrådgiver: Eva-Merete Otterlei Børset- SiMolde Koordinator for tilrettelegging: Aud Fylling Utvalgssekretær: Nina Hægbostad Studiesjefens kontor LMU har avviklet 3 møter i studieåret Møtedatoene har vært: Kurs og konferanser: LMU-sekretær deltok på LMU-forum med tema mangfold i regi av Universell, Fredrikstad oktober Studieleder for bachelorstudier i logistikk deltok på Universell-forum med tema digitalisering av læringsmiljø, Oslo desember Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad og to av studentmedlemmene i LMU deltok på dagskonferanse om studenter og alkohol i Oslo, februar Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad deltok på LMU-konferanse i regi av Universell i Malmö, Sverige, mai

19 LMU-møter Følgende saker er forelagt, behandlet og fulgt opp av LMU Studenter, Høgskolen i Molde og alkohol Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014/2017 Utfordringer i forbindelse med praksisperioder på HS Sammensetting medlemmer i LMU og manglende møtedeltakelse Tema for fagdag for vitenskapelig ansatte våren 2014 Stille rom for studenter og ansatte Status gjennomgang av høgskolens bygg og planer for ombygging Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne på et tidlig tidspunkt i studieløpet Henvendelser via dialogknappen Følgende saker lagt fram som orienteringssaker: Årsrapport fra studentrådgiver 2012/2013 NOKUT- Studentundersøkelse om studiekvalitet Universell- Kartlegging av læringsmiljø ved universitet og høgskoler ecampus- nasjonalt prosjekt for digital eksamen Kandidatundersøkelsen 2013 Prosjektgruppe jobber med å utforme forskrift om seksuell trakassering av studenter og ansatte Dialogknappen gruppering av henvendelser studieåret 2013/2014 Dialogknappen er en kommunikasjonskanal der studentene kan melde inn saker vedrørende læringsmiljøet som de mener ikke fungerer tilfredsstillende. Informasjon om antall/type henvendelser, svartider og ev. forbedringer som er gjort blir tatt opp i LMU- møtene. Saker av større betydning legges i tillegg fram som enkeltsaker. Høsten 2013 mottok vi 15 henvendelser, våren 2014 kom det inn 26 henvendelser. Sakstema Antall Oppfølging Ris/ros til foreleser 14 Oversendt dekan som følger opp i forhold til foreleser og vurderer tiltak Div. ang utstyr, ventilasjon, temperatur, kantine, bibliotek, rengjøring,parkering IT-spørsmål (i hovedsak fronter/epost) 4 Oversendt ansvarlig enhet, tilbakemelding gitt. 2 Oversendt ansvarlig enhet. Tilbakemelding gitt Leseplasser, grupperom, masterrom 2 Sakene fulgt opp, lagt fram for LMU Studieadministrative spørsmål anonymitet innlevering av oppgaver, manglende informasjon, dårlig kommunikasjon mellom forelesere, 19 Oversendt dekan, kontorsjef, ev. studieleder Tilbakemelding gitt. 5

20 eksamensdatoer, forsinket sensur, HiMoldeX) Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne Handlingsplanen for studenter med nedsatt funksjonsevne ble våren 2014 revidert og videreført til Handlingsplanene ble godkjent i høgskolestyret Del 2, pkt. 2: Fysiske forhold/fysiske læringsmiljø Når det gjelder satsingsområde Universell utforming, skal den årlige LMU- rapporten informere om tiltak som er utført vedrørende fysiske forhold. På grunn av at det skal gjøres en totalgjennomgang av Statsbyggs eiendommer (HIM 2015), er det ikke rapportert noen tiltak for studieåret 2013/2014. Studentrådgivingen Studentrådgiver: LMU samarbeider tett med studentrådgiver og anser dette samarbeidet som svært viktig. Studentrådgiver er fast observatør på LMU-møtene og fremmer saker og informerer om hendelser og tiltak som omhandler det totale læringsmiljøet. Antallet henvendelser til studentrådgivningen er økende i takt med økende antall studenter ved HiM, og er et signal på at tjenesten må utvides. Studentrådgiver er kun ansatt i 50% stilling, men antall henvendelser tyder på at stillingsprosenten bør økes med inntil 50%. Antall henvendelser fra studenter som går første året, er i flertall. Dette samsvarer med tiltakene som er gjort i avdelingene, mot førsteårsstudentene. Det vises forøvrig til egen rapport fra Studentrådgiver /SIMOLDE. Sensuroversikter, klagesaker og andre henvendelser rapportert fra avdelingene 2013/2014 Sensuroversikter prosentvis fordeling av sensur i forhold til sensurfrist Avdeling ØIS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 214 Innen fristen 61 % 66 % 65% 74% 72% 82% 1-3 dager etter 17 % 16 % 19% 6% 12% 8% fristen 4-7 dager etter 10 % 11 % 4% 10% 4% 4% fristen > 7 dager etter fristen 12% 7 % 12% 10% 12% 6 % 6

21 Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 56% 77 % 86% 88% 86% 91% 1-3 dager etter 18 % 9 % 0% 6% 9% 9% fristen 4-7 dager etter 11 % 6% 9% 3% 5% 0% fristen > 7 dager etter fristen 15% 8 % 5% 3% 0% 0% Eksamen EUV Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 46% 27% 50% 65% 1-3 dager etter 0% 7% 9% 0% fristen 4-7 dager etter 8% 6% 13% 4% fristen > 7 dager etter fristen 46% 60% 28% 31% Avdeling HS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Innen fristen 79 % 59 % 84% 80% 71% 66% 1-3 dager etter fristen 4-7 dager etter fristen > 7 dager etter fristen 7 % 22 % 0% 11% 7% 7% 11 % 8% 3% 4% 11% 14 % 8 % 8% 6% 18% 16% Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 83 % 100 % 69% 90% 88% 91% 1-3 dager etter 17 % 19% 0% 3% 2% fristen 4-7 dager etter 6% 5% 3% 5% 7

22 fristen > 7 dager etter fristen 6% 5% 6% 2% Kommentar *Oversikten over de tre siste årene viser en positiv trend på avdeling ØIS og for EUV, mens avdeling HS har en negativ utvikling når det gjelder å overholde fristene for sensur på de ordinære eksamenene. LMU mener at det fremdeles er for mange som ikke leverer i tide og at det bør forbedres. Ved forsinkelser er det viktig at beskjed om dette blir gitt til administrasjonen. Studentene får beskjed om forsinket sensur via Studentweb (ev. Fronter). Klager på karakterfastsetting Kommisjonene som behandler klager på karakterer er oppnevnt administrativt i samråd med aktuelle faglærere. Oppnevningene godkjennes av dekan. Antall klager på karakterfastsetting for avd. ØIS de tre siste studieår: Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Antall klager på karakterfastsetting for avd. HS de tre siste studieår: Studieåret Studieåret Studieåret Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Kommentar: Antall klagesaker på ØIS har, med unntak av høst 2013, holdt seg relativt stabilt. Det var spesielt ett fag som pekte seg ut høst 2013, og ledelsen ved avdeling ØIS melder at der er gjort tiltak for å hindre at dette skal gjenta seg. Antall klagesaker på avdeling HS holder seg stabilt. Studentene oppfordres til å få begrunnelse på karakterfastsetting fra faglærer, samt gi 8

23 en god begrunnelse for egen klage. Med dette kan vi oppnå at det blir noe færre klager framover. Øvrige klager, behandlet i høgskolens klagenemnd Studieåret Studieåret Studieåret Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Totalt Opptak Fusk Annet Merknader til tabellen: Som tabellen viser ble 3 saker behandlet i høgskolens klagenemd. Annet inneholder klage på formelle feil i praksisstudiet (de fikk ikke bestått), samt klage på avslag om hjelpemiddel/tilrettelagt eksamen. 9

24 Oppsummering LMU-arbeid 2013/2014 Læringsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i studieåret LMU fokuserer på å ta opp og behandle saker som er prioritert i tiltaksplanen. Dette er saker som utvalget mener har stor betydning for det totale læringsmiljøet. Utvalget får også inn saker via dialogknappen, fra Studenttinget og fra Studiesjefens kontor. LMU har selv fremmet saker som er lagt fram for avdelingene og ledelsen. I de fleste saker har LMU hatt en oppfølgingsrolle, eller fått saker til orientering. LMU er blitt invitert både til fagdager og til Pedagogisk Forum, der saker som vedrører læringsmiljøet er tatt opp. Utvalget er også bedt om å komme med innspill til tema for fagdag og pedagogisk forum, og la fram følgende forslag våren 2014: "Universell utforming av læringsmiljøet". LMU-sekretær og studentrådgiver startet våren 2014 arbeidet med å lage en handlingsplan mot seksuell trakassering for både studenter og ansatte. Handlingsplanen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Fokusområder for 2013/2014 Studenter og alkohol Studenter og alkohol har vært et fokusområde i studieåret 2013/2014. Det er et høyt forbruk av alkohol og rus blant studentene, og det medfører blant annet problemer med gjennomføring av studier, psykiske problemer og ulykker. I Stortingsmelding 30 ( ) "Se meg!" meldes det om behov for en forsterkning av det rusforebyggende arbeidet for studenter. Målet er at alle studenter skal være omfattet av en "generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse". Med dette understrekes lærestedenes ansvar for alkoholkultur i studiemiljøene. Studentrådgiver har frontet et prosjekt blant studentene kalt "lykkepromille" med vekt på nye studenter og faddere. I februar 2014 dro studentrådgiver sammen med LMU`s studentrepresentanter til Oslo på konferansen «Fyll, fest og akademisk dannelse fri flyt i fadderuken» i regi av Akan Studentaktiviteter. Temaet var alkoholens rolle i studiemiljøet, sikkerhet og hvordan oppnå trygge rammer rundt studentarrangement. Studentrådgiver har våren 2014 hatt opplæring av faddere i forbindelse med åpningsuka. Faddere skal være gode rollemodeller og passe på at nye studenter har et sikkerhetsnett rundt seg. Åpningsukestyret har tatt dette på alvor og stiller blant annet med edru vakter på alle studentarrangement. Ledelsen er informert om tiltakene som er gjort rundt studenter og alkohol/rus, og LMU ønsker å komme i tettere dialog med ledelsen om høgskolen alkoholpolitikk. 10

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle,

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 30.10.2012 Tid: 08:30-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen LEDER NESTL Morten

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 29.09.2011 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Vedtakssaker. 62/15 15/00437-9 Incentiver for forskning og publisering 13. 63/15 15/00652-7 Studieprogram for studieåret 2016/17 17

Vedtakssaker. 62/15 15/00437-9 Incentiver for forskning og publisering 13. 63/15 15/00652-7 Studieprogram for studieåret 2016/17 17 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side 56/15 57/15 58/15 59/15

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2017 kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal,

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side 64/16 65/16 66/16 14/01139-114

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01.

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2015/16

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2015/16 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2015/16 November 2016 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengproduksjon...

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - mai /16 16/ Ruspolicy 3. 12/16 15/ Terapihunder 5

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - mai /16 16/ Ruspolicy 3. 12/16 15/ Terapihunder 5 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 23.05.2016 kl. 13:15 Sted: SOL-4 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 012.1 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side 9/16 16/00513-2 Vedtakssaker

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2012/13 November 2013 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer