MØTEINNKALLING Høgskolestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Høgskolestyret"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 61/14 14/ /14 14/ /14 14/ Godkjenning av protokoll fra Regnskapssrapport pr. november 4 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 5 64/14 14/ Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/ /14 14/ Studieprogram studieåret 2015/ /14 14/ Uavhengig høgskoleavis Panorama 13 67/14 14/ Budsjett /14 14/ /14 14/ Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 29 Orienteringssaker 1

2 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 29 2

3 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes 61/14 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 3

4 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 13:45 Sted: A 284 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Toril Hovdenak, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Forfall: Morten Christoffer Dahl, Stian Andersen Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 49/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 50/14 14/ Godkjenning av protokoll fra /14 14/ /14 14/ Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren /14 14/ Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid 3 54/14 14/ Tertialrapport 2. tertial

5 15 55/14 14/ /14 14/ Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen /14 14/ Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene 6 58/14 14/ Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 7 8/14 9/14 14/ / Egenmeldt sykefravær 3. kvartal Legemeldt sykefravær 3. kvartal /14Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 50/14Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Protokollen fra møte i Høgskolestyret ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

6 51/14Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Høgskolestyret tar orienteringen om forslaget til statsbudsjett til orientering. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være minimum 7% av bevilgningen for [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 52/14Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Votering Enstemmig Vedtak 1. Høgskolestyret ønsker at Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM) bør fortsette som selvstendig institusjon og bygge videre på valgt strategi, der man satser på høy akademisk kvalitet innenfor dagens vedtatte satsingsområder; logistikk, helse- og sosialfag og sport- og event management. I tillegg vil HiM aktivt jobbe videre med SAK (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) og har som mål å etablere flere fellesgrader, etter modell av vår nylig akkrediterte PhD innen helse- og sosialfag. 2. Dersom myndighetene allikevel beslutter sammenslåing for HiM mener høgskolestyret at det naturlige er å se på en større vitenskapelig høgskole på Nordvestlandet, bestående av Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, og eventuelt også Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Høgskolestyret gir ledelsen fullmakt til å ferdigstille svarbrevet til Kunnskapsdepartementet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

7 53/14Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret stiller seg positiv til å forlenge funksjonstiden til for alle eksterne og interne representanter. For studentrepresentantene avholdes det valg innen utløpet av Funksjonstid for de nye studentrepresentantene settes til Møtebehandling Styret ser behovet av en utredning av spørsmålet om valgt kontra tilsatt rektor til neste styremøte hvor styret fatter en beslutning. Vedtak 1. Styret besluttet å ikke prolongere funksjonstiden for eksterne og interne representanter. 2. Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor tas opp på neste styremøte. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 54/14Tertialrapport 2. tertial 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret tar orienteringen om tertialrapport for 2. tertial 2014 til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

8 55/14Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2015/16 med følgende endringer: Oppstart av fellesgrad ph.d.-studium i helse og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning. Midler til utvalgssekretær legges inn i budsjettet for 2015 med 15% stillingsressurs. Oppstart av MSc in Petroleums Logistics. Det legges inn en bistilling og kr ,- til timelærermidler i avdelingens ramme Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger, og opprettholder tidligere vedtak om at masterstudiene i Event Management og Sport Management tilbys annet hvert år, og neste gang høsten Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering og avventer nytt opptak til bachelor i vernepleie deltid til høsten Avdelingene utarbeidet forslag til studieprogram for 2015/16 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i desember. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 56/14Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til forslagene om satsing utenfor rammen i 2016, og ber høgskoledirektøren utforme og sende en begrunnet søknad til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.november. 1. Nye rekrutteringsstillinger, med hovedvekt på PhD i helse- og sosialfag 2. Nye studieplasser, master i Engineering Logstics 3. Nye studieplasser, bachelor i vernepleie [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

9 57/14Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret støtter høgskoledirektørens innstilling og endrer sammensetningen av doktorgradsutvalget på Logistikk og doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag som utredet i denne sak. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. Møtebehandling Høgskoledirektøren presiserte at i doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag har 6 medlemmer pluss en doktorgradsstudent. Styret var enige om at kompetanseoverføring og tverrfaglighet er viktige komponenter også i doktorgradsutvalgene, men har forståelse for at de faglige i sine respektive doktorgradsutvalg bør være i flertall. Styret mener at observatører med talerett fra de andre avdelingene kan ivareta kompetanseoverføring og tverrfaglighet. Direktøren endret sin innstilling i tråd med dette. Vedtak Sammensetningen av doktorgradsutvalgene er som følger: Doktorgradsutvalget i logistikk: Leder fra Logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk. 3 medlemmer fra logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 1 medlem fra ØS, valgt av Avdelingsstyret ØS, samt 1 vara. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling HS, valgt av Avdelingsstyret HS. Doktorgradsutvalget i helse- og sosialfag: 3 medlemmer fra HS, HiMolde, valgt av Avdelingsstyret HS, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 3 medlemmer fra Volda. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning, HiMolde. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling logistikk/øs, HiMolde. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

10 58/14Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Lars Magnus Hvattum tilsettes i stilling som professor i kvantitativ logistikk. Dersom Hvattum ikke tar i mot stillingen tilbys den til Mikhail Y. Kovalyov, under forutsetning av at han avholder en tilfredsstillende prøveforelesning. Vurderingen av prøveforelesningen delegeres til avdelingsstyret for Avdeling for logistikk. Bedømmelsen godkjennes for øvrig som sådan, noe som innebærer en kvalifisering av Øyvind Halskau og Asmund Olstad til professor i kvantitativ logistikk med virkning fom. 1. november [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 59/14Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Møtedatoer for Høgskolestyret: 13. februar mars 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 8/14 14/ Egenmeldt sykefravær 3. kvartal /14 14/ Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2014 Orienteringssakene ble tatt til etterretning 7

11 62/14 Regnskapssrapport pr. november Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Rapporten tas til etteretning Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport viser status pr. november Rapporten viser et totalt mindreforbruk på 13,1 millioner. Mindreforbruket er, som tidligere rapportert, fordelt utover de fleste enheter, med noen få unntak. Info og IT har merforbruk på sine budsjettenheter. For Info skyldes dette i hovedsak at det i budsjettet ikke er tatt tilstrekkelig høyde for økte kostnader til studieannonsering for ny master, samt studier med oppstart 2.hvert år. For IT skyldes merforbruket en kombinasjon av et noe unøyaktig budsjett, samt uforutsette kostnader som man har måttet ta. I tillegg har 1211 Lønn/drift også et merforbruk på ca 530'. Dette skyldes blant annet for lavt budsjett knyttet til rekruttering (stillingsannonser og bedømmelseskomite), kostnader knyttet til avslutning av arbeidsforhold (stipendiat) og manglende budsjettering av kostnader til bevertning ved sommerfest, åpningsdag og lignende arrangementer. Mindreforbruket er særlig knyttet til lønn på grunn av sykefravær og vakanser, fordelt utover på de fleste enheter. I tillegg er det en besparelse på husleie knyttet til forsinkelser i ombygging av kantine mm. Ellers er det mindreforbruk fordelt utover på de fleste enheter. For HS/samarbeidsmidler er det satt i gang prosjekter av årets budsjettmidler som ikke vil bli fullført inneværende år, og som dermed vil bli avsatt til bruk neste år som utsatt aktivitet. Midlene vil i praksis da være benyttet fullt ut. Selv om det er kort tid igjen av året er det fortsatt en del uavklarte forhold, f.eks knyttet til gjennomgang av BOA-prosjekter. Her har vi likevel bedre kontroll enn det vi har hatt tidligere, og det forventes heller en større netto inndekning enn det vi har pr. i dag enn motsatt. Høgskolens regnskap for 2014 vil utvilsomt bli gjort opp med et stort overskudd. Beløpet er vanskelig å estimere, men vil etter all sannsynligvis ligge på + 10 millioner. Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr. november 2014 Vedlegg til sak 4

12

13 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 tas til etterretning. Saksutredning I følge universitets- og høgskoleloven 4-3 er det styret som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal påse at dette er fullt forsvarlig. Videre står det i 4-3 at læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. LMU har utarbeidet rapport fra sitt arbeid for studieåret 2013/14 som er vedlagt. LMU har i foregående studieår særlig hatt fokus på saker som har betydning for studentenes studietilværelse. Et aktuelt tema er studenter og alkohol som er tatt opp som sak i utvalget, og flere medlemmer har deltatt på et seminar med dette som tema. Utvalget har bl.a. behandlet handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (styresak 30/14), og sak om tilgang til stille rom for studenter. LMU blir holdt løpende orientert om saker som meldes inn på dialogknappen og følger opp aktuelle saker. En problemstilling utvalget har tatt opp med ledelsen er utvalgets sammensetning, manglende møtedeltakelse og liten gjennomslagskraft. Sekretæren for utvalget har opplevd at det har vært vanskelig å få fastsatt møtetidspunkt for utvalget, og i flere tilfeller har ansatterepresentanter meldt forfall kort tid før møtet. Disse problemene har medført at utvalget har fått problemer med å gjennomføre møtene, og statusen og innflytelsen til utvalget har blitt svekket. Dette er problemstillinger også andre institusjoner har erfart. For å motvirke dette har flere institusjoner tatt inn representanter fra ledelsen i utvalget. LMU mener at en representant fra ledelsen vil kunne gi utvalget mer tyngde og gjøre sakene mer synlig for høgskolen. Høgskoledirektøren har vurdert dette forslaget og har kommet frem til at hun ønsker å gå inn som medlem i LMU fra LMU vil i inneværende studieår arbeide videre med følgende forhold: Oppfølging av tema studenter og alkohol høgskolens alkoholpolitikk Fortsette arbeidet med å få et velfungerende og synlig LMU Oppfølging av tema inkluderende læringsmiljø både ovenfor ledelsen og vitenskapelige ansatte Oppfølging av universell utforming i forbindelse med ombygging og totalgjennomgang av byggene Foreslå tiltak for å begrense forsinket sensur Evaluering og oppdatering av handlingsplan for funksjonshemmede studenter 5

14 LMU arbeider med en handlingsplan mot seksuell trakassering som vil legges fram til behandling vårsemesteret Læringsmiljøutvalgets rapport er vedtatt av læringsmiljøutvalget i november og oversendes med dette til Høgskolestyret. Etter høgskoledirektørens vurdering gir rapporten en oversiktlig omtale av LMUs arbeid ved høgskolen for 2013/14, og lister opp saker for det videre arbeidet som vil være viktige bidrag til læringsmiljøet. Vedlegg: Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/14 Vedlegg til sak 6

15 Læringsmiljøet ved Høgskolen i Molde Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/2014 1

16 LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) Forankring Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Molde er forankret i Lov om universiteter og høgskoler (loven) 4-3. Læringsmiljø. I punkt 1 står det at styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å forbedre studentvelferden på lærestedet. Det står videre at styret har ansvar for at læringsmiljøet (psykisk og fysisk) på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering. Det er også listet opp en rekke konkrete punkter om hvilke fysiske krav som det må sørges for er på plass. Ett av punktene (i) handler om universell utforming: Universell utforming betyr at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet bør tilbud og tjenester for alle studenter utvikles etter prinsippet om universell utforming. I denne sammenheng kan det vises til Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder ( ). Noen studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Tilrettelegging på lærestedet kan omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger og pedagogiske tiltak som tilgjengelighet til undervisningsopplegg og eksamen. Fra og med 2004/05 har LMU årlig levert årsrapport til styret. Oppgaver og mandat Høgskolen i Molde har hatt læringsmiljøutvalg fra våren I styresak 24/04, Læringsmiljøutvalget mandat og sammensetning, vedtok høgskolestyret at LMU skal ha seks medlemmer, tre representanter fra HIM og tre studenter oppnevnt av Studenttinget. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet siste året. Lederfunksjon veksler mellom studentrepresentant og institusjonsrepresentant Mandatet har følgende punkter: 1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av høgskolestyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, blir gjennomført. 2. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be om å få saker tatt opp i LMU. 3. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 4. LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det totale læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inngå i HIMs totale kvalitetssikringssystem. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det også inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i handlingsplanene. 2

17 Generelt Den nasjonale pådriverenheten Universell har siden 2003 hatt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å være nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Universell er tilknyttet NTNU. LMU-ledere og LMU-sekretærer blir jevnlig informert om saker som omhandler læringsmiljøet via e-post listen Universell har også en e-post liste som går til personer som jobber med tilrettelegging i høyere utdanning. Universell arrangerer årlig LMU-forum der målgruppen er læringsmiljøutvalgene, samt student-og interesseorganisasjoner med interesse for læringsmiljøarbeid. Fra høsten 2014 vil Universell arrangere seminar med LMU-opplæring for studentene. 3

18 Beskrivelse av oppgaver og aktiviteter relatert til læringsmiljø studieåret Medlemmer i LMU ved HiM - studieåret 2013/2014 Lovens 4-3 punkt 3 slår fast at studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Utvalget har studieåret 2013/2014 hatt følgende medlemmer: Vitenskapelig ansatte: Wenche Mongstad Heggdal avd.hs Geir Oterhals avd. ØIS Oskar Solenes avd. ØIS Hege Hol - avd HS, varamedlem Studentrepresentanter: Anders Gulliksen- leder Morten C Dahl Silje Vågen I tillegg: Studentrådgiver: Eva-Merete Otterlei Børset- SiMolde Koordinator for tilrettelegging: Aud Fylling Utvalgssekretær: Nina Hægbostad Studiesjefens kontor LMU har avviklet 3 møter i studieåret Møtedatoene har vært: Kurs og konferanser: LMU-sekretær deltok på LMU-forum med tema mangfold i regi av Universell, Fredrikstad oktober Studieleder for bachelorstudier i logistikk deltok på Universell-forum med tema digitalisering av læringsmiljø, Oslo desember Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad og to av studentmedlemmene i LMU deltok på dagskonferanse om studenter og alkohol i Oslo, februar Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad deltok på LMU-konferanse i regi av Universell i Malmö, Sverige, mai

19 LMU-møter Følgende saker er forelagt, behandlet og fulgt opp av LMU Studenter, Høgskolen i Molde og alkohol Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014/2017 Utfordringer i forbindelse med praksisperioder på HS Sammensetting medlemmer i LMU og manglende møtedeltakelse Tema for fagdag for vitenskapelig ansatte våren 2014 Stille rom for studenter og ansatte Status gjennomgang av høgskolens bygg og planer for ombygging Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne på et tidlig tidspunkt i studieløpet Henvendelser via dialogknappen Følgende saker lagt fram som orienteringssaker: Årsrapport fra studentrådgiver 2012/2013 NOKUT- Studentundersøkelse om studiekvalitet Universell- Kartlegging av læringsmiljø ved universitet og høgskoler ecampus- nasjonalt prosjekt for digital eksamen Kandidatundersøkelsen 2013 Prosjektgruppe jobber med å utforme forskrift om seksuell trakassering av studenter og ansatte Dialogknappen gruppering av henvendelser studieåret 2013/2014 Dialogknappen er en kommunikasjonskanal der studentene kan melde inn saker vedrørende læringsmiljøet som de mener ikke fungerer tilfredsstillende. Informasjon om antall/type henvendelser, svartider og ev. forbedringer som er gjort blir tatt opp i LMU- møtene. Saker av større betydning legges i tillegg fram som enkeltsaker. Høsten 2013 mottok vi 15 henvendelser, våren 2014 kom det inn 26 henvendelser. Sakstema Antall Oppfølging Ris/ros til foreleser 14 Oversendt dekan som følger opp i forhold til foreleser og vurderer tiltak Div. ang utstyr, ventilasjon, temperatur, kantine, bibliotek, rengjøring,parkering IT-spørsmål (i hovedsak fronter/epost) 4 Oversendt ansvarlig enhet, tilbakemelding gitt. 2 Oversendt ansvarlig enhet. Tilbakemelding gitt Leseplasser, grupperom, masterrom 2 Sakene fulgt opp, lagt fram for LMU Studieadministrative spørsmål anonymitet innlevering av oppgaver, manglende informasjon, dårlig kommunikasjon mellom forelesere, 19 Oversendt dekan, kontorsjef, ev. studieleder Tilbakemelding gitt. 5

20 eksamensdatoer, forsinket sensur, HiMoldeX) Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne Handlingsplanen for studenter med nedsatt funksjonsevne ble våren 2014 revidert og videreført til Handlingsplanene ble godkjent i høgskolestyret Del 2, pkt. 2: Fysiske forhold/fysiske læringsmiljø Når det gjelder satsingsområde Universell utforming, skal den årlige LMU- rapporten informere om tiltak som er utført vedrørende fysiske forhold. På grunn av at det skal gjøres en totalgjennomgang av Statsbyggs eiendommer (HIM 2015), er det ikke rapportert noen tiltak for studieåret 2013/2014. Studentrådgivingen Studentrådgiver: LMU samarbeider tett med studentrådgiver og anser dette samarbeidet som svært viktig. Studentrådgiver er fast observatør på LMU-møtene og fremmer saker og informerer om hendelser og tiltak som omhandler det totale læringsmiljøet. Antallet henvendelser til studentrådgivningen er økende i takt med økende antall studenter ved HiM, og er et signal på at tjenesten må utvides. Studentrådgiver er kun ansatt i 50% stilling, men antall henvendelser tyder på at stillingsprosenten bør økes med inntil 50%. Antall henvendelser fra studenter som går første året, er i flertall. Dette samsvarer med tiltakene som er gjort i avdelingene, mot førsteårsstudentene. Det vises forøvrig til egen rapport fra Studentrådgiver /SIMOLDE. Sensuroversikter, klagesaker og andre henvendelser rapportert fra avdelingene 2013/2014 Sensuroversikter prosentvis fordeling av sensur i forhold til sensurfrist Avdeling ØIS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 214 Innen fristen 61 % 66 % 65% 74% 72% 82% 1-3 dager etter 17 % 16 % 19% 6% 12% 8% fristen 4-7 dager etter 10 % 11 % 4% 10% 4% 4% fristen > 7 dager etter fristen 12% 7 % 12% 10% 12% 6 % 6

21 Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 56% 77 % 86% 88% 86% 91% 1-3 dager etter 18 % 9 % 0% 6% 9% 9% fristen 4-7 dager etter 11 % 6% 9% 3% 5% 0% fristen > 7 dager etter fristen 15% 8 % 5% 3% 0% 0% Eksamen EUV Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 46% 27% 50% 65% 1-3 dager etter 0% 7% 9% 0% fristen 4-7 dager etter 8% 6% 13% 4% fristen > 7 dager etter fristen 46% 60% 28% 31% Avdeling HS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Innen fristen 79 % 59 % 84% 80% 71% 66% 1-3 dager etter fristen 4-7 dager etter fristen > 7 dager etter fristen 7 % 22 % 0% 11% 7% 7% 11 % 8% 3% 4% 11% 14 % 8 % 8% 6% 18% 16% Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 83 % 100 % 69% 90% 88% 91% 1-3 dager etter 17 % 19% 0% 3% 2% fristen 4-7 dager etter 6% 5% 3% 5% 7

22 fristen > 7 dager etter fristen 6% 5% 6% 2% Kommentar *Oversikten over de tre siste årene viser en positiv trend på avdeling ØIS og for EUV, mens avdeling HS har en negativ utvikling når det gjelder å overholde fristene for sensur på de ordinære eksamenene. LMU mener at det fremdeles er for mange som ikke leverer i tide og at det bør forbedres. Ved forsinkelser er det viktig at beskjed om dette blir gitt til administrasjonen. Studentene får beskjed om forsinket sensur via Studentweb (ev. Fronter). Klager på karakterfastsetting Kommisjonene som behandler klager på karakterer er oppnevnt administrativt i samråd med aktuelle faglærere. Oppnevningene godkjennes av dekan. Antall klager på karakterfastsetting for avd. ØIS de tre siste studieår: Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Antall klager på karakterfastsetting for avd. HS de tre siste studieår: Studieåret Studieåret Studieåret Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Kommentar: Antall klagesaker på ØIS har, med unntak av høst 2013, holdt seg relativt stabilt. Det var spesielt ett fag som pekte seg ut høst 2013, og ledelsen ved avdeling ØIS melder at der er gjort tiltak for å hindre at dette skal gjenta seg. Antall klagesaker på avdeling HS holder seg stabilt. Studentene oppfordres til å få begrunnelse på karakterfastsetting fra faglærer, samt gi 8

23 en god begrunnelse for egen klage. Med dette kan vi oppnå at det blir noe færre klager framover. Øvrige klager, behandlet i høgskolens klagenemnd Studieåret Studieåret Studieåret Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Totalt Opptak Fusk Annet Merknader til tabellen: Som tabellen viser ble 3 saker behandlet i høgskolens klagenemd. Annet inneholder klage på formelle feil i praksisstudiet (de fikk ikke bestått), samt klage på avslag om hjelpemiddel/tilrettelagt eksamen. 9

24 Oppsummering LMU-arbeid 2013/2014 Læringsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i studieåret LMU fokuserer på å ta opp og behandle saker som er prioritert i tiltaksplanen. Dette er saker som utvalget mener har stor betydning for det totale læringsmiljøet. Utvalget får også inn saker via dialogknappen, fra Studenttinget og fra Studiesjefens kontor. LMU har selv fremmet saker som er lagt fram for avdelingene og ledelsen. I de fleste saker har LMU hatt en oppfølgingsrolle, eller fått saker til orientering. LMU er blitt invitert både til fagdager og til Pedagogisk Forum, der saker som vedrører læringsmiljøet er tatt opp. Utvalget er også bedt om å komme med innspill til tema for fagdag og pedagogisk forum, og la fram følgende forslag våren 2014: "Universell utforming av læringsmiljøet". LMU-sekretær og studentrådgiver startet våren 2014 arbeidet med å lage en handlingsplan mot seksuell trakassering for både studenter og ansatte. Handlingsplanen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Fokusområder for 2013/2014 Studenter og alkohol Studenter og alkohol har vært et fokusområde i studieåret 2013/2014. Det er et høyt forbruk av alkohol og rus blant studentene, og det medfører blant annet problemer med gjennomføring av studier, psykiske problemer og ulykker. I Stortingsmelding 30 ( ) "Se meg!" meldes det om behov for en forsterkning av det rusforebyggende arbeidet for studenter. Målet er at alle studenter skal være omfattet av en "generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse". Med dette understrekes lærestedenes ansvar for alkoholkultur i studiemiljøene. Studentrådgiver har frontet et prosjekt blant studentene kalt "lykkepromille" med vekt på nye studenter og faddere. I februar 2014 dro studentrådgiver sammen med LMU`s studentrepresentanter til Oslo på konferansen «Fyll, fest og akademisk dannelse fri flyt i fadderuken» i regi av Akan Studentaktiviteter. Temaet var alkoholens rolle i studiemiljøet, sikkerhet og hvordan oppnå trygge rammer rundt studentarrangement. Studentrådgiver har våren 2014 hatt opplæring av faddere i forbindelse med åpningsuka. Faddere skal være gode rollemodeller og passe på at nye studenter har et sikkerhetsnett rundt seg. Åpningsukestyret har tatt dette på alvor og stiller blant annet med edru vakter på alle studentarrangement. Ledelsen er informert om tiltakene som er gjort rundt studenter og alkohol/rus, og LMU ønsker å komme i tettere dialog med ledelsen om høgskolen alkoholpolitikk. 10

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer