MØTEINNKALLING Høgskolestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Høgskolestyret"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 61/14 14/ /14 14/ /14 14/ Godkjenning av protokoll fra Regnskapssrapport pr. november 4 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 5 64/14 14/ Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/ /14 14/ Studieprogram studieåret 2015/ /14 14/ Uavhengig høgskoleavis Panorama 13 67/14 14/ Budsjett /14 14/ /14 14/ Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 29 Orienteringssaker 1

2 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 29 2

3 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes 61/14 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 3

4 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 13:45 Sted: A 284 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Toril Hovdenak, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Forfall: Morten Christoffer Dahl, Stian Andersen Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 49/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 50/14 14/ Godkjenning av protokoll fra /14 14/ /14 14/ Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren /14 14/ Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid 3 54/14 14/ Tertialrapport 2. tertial

5 15 55/14 14/ /14 14/ Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen /14 14/ Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene 6 58/14 14/ Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 7 8/14 9/14 14/ / Egenmeldt sykefravær 3. kvartal Legemeldt sykefravær 3. kvartal /14Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 50/14Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Protokollen fra møte i Høgskolestyret ble godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

6 51/14Forslaget til statsbudsjett, og HiMoldes mål om avsetningsnivå for 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Høgskolestyret tar orienteringen om forslaget til statsbudsjett til orientering. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være minimum 7% av bevilgningen for [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 52/14Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Votering Enstemmig Vedtak 1. Høgskolestyret ønsker at Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM) bør fortsette som selvstendig institusjon og bygge videre på valgt strategi, der man satser på høy akademisk kvalitet innenfor dagens vedtatte satsingsområder; logistikk, helse- og sosialfag og sport- og event management. I tillegg vil HiM aktivt jobbe videre med SAK (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) og har som mål å etablere flere fellesgrader, etter modell av vår nylig akkrediterte PhD innen helse- og sosialfag. 2. Dersom myndighetene allikevel beslutter sammenslåing for HiM mener høgskolestyret at det naturlige er å se på en større vitenskapelig høgskole på Nordvestlandet, bestående av Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, og eventuelt også Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Høgskolestyret gir ledelsen fullmakt til å ferdigstille svarbrevet til Kunnskapsdepartementet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

7 53/14Prolongering av høgskolestyrets funksjonstid Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret stiller seg positiv til å forlenge funksjonstiden til for alle eksterne og interne representanter. For studentrepresentantene avholdes det valg innen utløpet av Funksjonstid for de nye studentrepresentantene settes til Møtebehandling Styret ser behovet av en utredning av spørsmålet om valgt kontra tilsatt rektor til neste styremøte hvor styret fatter en beslutning. Vedtak 1. Styret besluttet å ikke prolongere funksjonstiden for eksterne og interne representanter. 2. Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor tas opp på neste styremøte. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 54/14Tertialrapport 2. tertial 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret tar orienteringen om tertialrapport for 2. tertial 2014 til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

8 55/14Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2015/16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2015/16 med følgende endringer: Oppstart av fellesgrad ph.d.-studium i helse og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning. Midler til utvalgssekretær legges inn i budsjettet for 2015 med 15% stillingsressurs. Oppstart av MSc in Petroleums Logistics. Det legges inn en bistilling og kr ,- til timelærermidler i avdelingens ramme Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger, og opprettholder tidligere vedtak om at masterstudiene i Event Management og Sport Management tilbys annet hvert år, og neste gang høsten Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering og avventer nytt opptak til bachelor i vernepleie deltid til høsten Avdelingene utarbeidet forslag til studieprogram for 2015/16 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i desember. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 56/14Budsjettforslag 2016: Satsingsforslag utenfor rammen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Styret slutter seg til forslagene om satsing utenfor rammen i 2016, og ber høgskoledirektøren utforme og sende en begrunnet søknad til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.november. 1. Nye rekrutteringsstillinger, med hovedvekt på PhD i helse- og sosialfag 2. Nye studieplasser, master i Engineering Logstics 3. Nye studieplasser, bachelor i vernepleie [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

9 57/14Endret sammensetning av doktorgradsutvalgene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret støtter høgskoledirektørens innstilling og endrer sammensetningen av doktorgradsutvalget på Logistikk og doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag som utredet i denne sak. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. Møtebehandling Høgskoledirektøren presiserte at i doktorgradsutvalget på helse- og sosialfag har 6 medlemmer pluss en doktorgradsstudent. Styret var enige om at kompetanseoverføring og tverrfaglighet er viktige komponenter også i doktorgradsutvalgene, men har forståelse for at de faglige i sine respektive doktorgradsutvalg bør være i flertall. Styret mener at observatører med talerett fra de andre avdelingene kan ivareta kompetanseoverføring og tverrfaglighet. Direktøren endret sin innstilling i tråd med dette. Vedtak Sammensetningen av doktorgradsutvalgene er som følger: Doktorgradsutvalget i logistikk: Leder fra Logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk. 3 medlemmer fra logistikk, valgt av Avdelingsstyret logistikk, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 1 medlem fra ØS, valgt av Avdelingsstyret ØS, samt 1 vara. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling HS, valgt av Avdelingsstyret HS. Doktorgradsutvalget i helse- og sosialfag: 3 medlemmer fra HS, HiMolde, valgt av Avdelingsstyret HS, samt 2 vara i prioritert rekkefølge. 3 medlemmer fra Volda. 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene. Med møte- og talerett: Viserektor for forskning, HiMolde. Med møte- og talerett: En pers. fra Avdeling logistikk/øs, HiMolde. Instruksene «Intern organisering og styring ved høgskolen», «Instruks for avdelingsstyret» og evt andre regler/instrukser blir endret i tråd med dette vedtaket. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

10 58/14Tilsetting i stilling som professor i kvantitativ logistikk Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Lars Magnus Hvattum tilsettes i stilling som professor i kvantitativ logistikk. Dersom Hvattum ikke tar i mot stillingen tilbys den til Mikhail Y. Kovalyov, under forutsetning av at han avholder en tilfredsstillende prøveforelesning. Vurderingen av prøveforelesningen delegeres til avdelingsstyret for Avdeling for logistikk. Bedømmelsen godkjennes for øvrig som sådan, noe som innebærer en kvalifisering av Øyvind Halskau og Asmund Olstad til professor i kvantitativ logistikk med virkning fom. 1. november [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 59/14Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Møtedatoer for Høgskolestyret: 13. februar mars 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 7/14 14/ Orientering om virksomheten 14/5 8/14 14/ Egenmeldt sykefravær 3. kvartal /14 14/ Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2014 Orienteringssakene ble tatt til etterretning 7

11 62/14 Regnskapssrapport pr. november Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Rapporten tas til etteretning Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport viser status pr. november Rapporten viser et totalt mindreforbruk på 13,1 millioner. Mindreforbruket er, som tidligere rapportert, fordelt utover de fleste enheter, med noen få unntak. Info og IT har merforbruk på sine budsjettenheter. For Info skyldes dette i hovedsak at det i budsjettet ikke er tatt tilstrekkelig høyde for økte kostnader til studieannonsering for ny master, samt studier med oppstart 2.hvert år. For IT skyldes merforbruket en kombinasjon av et noe unøyaktig budsjett, samt uforutsette kostnader som man har måttet ta. I tillegg har 1211 Lønn/drift også et merforbruk på ca 530'. Dette skyldes blant annet for lavt budsjett knyttet til rekruttering (stillingsannonser og bedømmelseskomite), kostnader knyttet til avslutning av arbeidsforhold (stipendiat) og manglende budsjettering av kostnader til bevertning ved sommerfest, åpningsdag og lignende arrangementer. Mindreforbruket er særlig knyttet til lønn på grunn av sykefravær og vakanser, fordelt utover på de fleste enheter. I tillegg er det en besparelse på husleie knyttet til forsinkelser i ombygging av kantine mm. Ellers er det mindreforbruk fordelt utover på de fleste enheter. For HS/samarbeidsmidler er det satt i gang prosjekter av årets budsjettmidler som ikke vil bli fullført inneværende år, og som dermed vil bli avsatt til bruk neste år som utsatt aktivitet. Midlene vil i praksis da være benyttet fullt ut. Selv om det er kort tid igjen av året er det fortsatt en del uavklarte forhold, f.eks knyttet til gjennomgang av BOA-prosjekter. Her har vi likevel bedre kontroll enn det vi har hatt tidligere, og det forventes heller en større netto inndekning enn det vi har pr. i dag enn motsatt. Høgskolens regnskap for 2014 vil utvilsomt bli gjort opp med et stort overskudd. Beløpet er vanskelig å estimere, men vil etter all sannsynligvis ligge på + 10 millioner. Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr. november 2014 Vedlegg til sak 4

12

13 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 tas til etterretning. Saksutredning I følge universitets- og høgskoleloven 4-3 er det styret som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal påse at dette er fullt forsvarlig. Videre står det i 4-3 at læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. LMU har utarbeidet rapport fra sitt arbeid for studieåret 2013/14 som er vedlagt. LMU har i foregående studieår særlig hatt fokus på saker som har betydning for studentenes studietilværelse. Et aktuelt tema er studenter og alkohol som er tatt opp som sak i utvalget, og flere medlemmer har deltatt på et seminar med dette som tema. Utvalget har bl.a. behandlet handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (styresak 30/14), og sak om tilgang til stille rom for studenter. LMU blir holdt løpende orientert om saker som meldes inn på dialogknappen og følger opp aktuelle saker. En problemstilling utvalget har tatt opp med ledelsen er utvalgets sammensetning, manglende møtedeltakelse og liten gjennomslagskraft. Sekretæren for utvalget har opplevd at det har vært vanskelig å få fastsatt møtetidspunkt for utvalget, og i flere tilfeller har ansatterepresentanter meldt forfall kort tid før møtet. Disse problemene har medført at utvalget har fått problemer med å gjennomføre møtene, og statusen og innflytelsen til utvalget har blitt svekket. Dette er problemstillinger også andre institusjoner har erfart. For å motvirke dette har flere institusjoner tatt inn representanter fra ledelsen i utvalget. LMU mener at en representant fra ledelsen vil kunne gi utvalget mer tyngde og gjøre sakene mer synlig for høgskolen. Høgskoledirektøren har vurdert dette forslaget og har kommet frem til at hun ønsker å gå inn som medlem i LMU fra LMU vil i inneværende studieår arbeide videre med følgende forhold: Oppfølging av tema studenter og alkohol høgskolens alkoholpolitikk Fortsette arbeidet med å få et velfungerende og synlig LMU Oppfølging av tema inkluderende læringsmiljø både ovenfor ledelsen og vitenskapelige ansatte Oppfølging av universell utforming i forbindelse med ombygging og totalgjennomgang av byggene Foreslå tiltak for å begrense forsinket sensur Evaluering og oppdatering av handlingsplan for funksjonshemmede studenter 5

14 LMU arbeider med en handlingsplan mot seksuell trakassering som vil legges fram til behandling vårsemesteret Læringsmiljøutvalgets rapport er vedtatt av læringsmiljøutvalget i november og oversendes med dette til Høgskolestyret. Etter høgskoledirektørens vurdering gir rapporten en oversiktlig omtale av LMUs arbeid ved høgskolen for 2013/14, og lister opp saker for det videre arbeidet som vil være viktige bidrag til læringsmiljøet. Vedlegg: Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/14 Vedlegg til sak 6

15 Læringsmiljøet ved Høgskolen i Molde Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2013/2014 1

16 LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) Forankring Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Molde er forankret i Lov om universiteter og høgskoler (loven) 4-3. Læringsmiljø. I punkt 1 står det at styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å forbedre studentvelferden på lærestedet. Det står videre at styret har ansvar for at læringsmiljøet (psykisk og fysisk) på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering. Det er også listet opp en rekke konkrete punkter om hvilke fysiske krav som det må sørges for er på plass. Ett av punktene (i) handler om universell utforming: Universell utforming betyr at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet bør tilbud og tjenester for alle studenter utvikles etter prinsippet om universell utforming. I denne sammenheng kan det vises til Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder ( ). Noen studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Tilrettelegging på lærestedet kan omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger og pedagogiske tiltak som tilgjengelighet til undervisningsopplegg og eksamen. Fra og med 2004/05 har LMU årlig levert årsrapport til styret. Oppgaver og mandat Høgskolen i Molde har hatt læringsmiljøutvalg fra våren I styresak 24/04, Læringsmiljøutvalget mandat og sammensetning, vedtok høgskolestyret at LMU skal ha seks medlemmer, tre representanter fra HIM og tre studenter oppnevnt av Studenttinget. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet siste året. Lederfunksjon veksler mellom studentrepresentant og institusjonsrepresentant Mandatet har følgende punkter: 1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av høgskolestyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, blir gjennomført. 2. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be om å få saker tatt opp i LMU. 3. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 4. LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det totale læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inngå i HIMs totale kvalitetssikringssystem. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det også inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i handlingsplanene. 2

17 Generelt Den nasjonale pådriverenheten Universell har siden 2003 hatt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å være nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Universell er tilknyttet NTNU. LMU-ledere og LMU-sekretærer blir jevnlig informert om saker som omhandler læringsmiljøet via e-post listen Universell har også en e-post liste som går til personer som jobber med tilrettelegging i høyere utdanning. Universell arrangerer årlig LMU-forum der målgruppen er læringsmiljøutvalgene, samt student-og interesseorganisasjoner med interesse for læringsmiljøarbeid. Fra høsten 2014 vil Universell arrangere seminar med LMU-opplæring for studentene. 3

18 Beskrivelse av oppgaver og aktiviteter relatert til læringsmiljø studieåret Medlemmer i LMU ved HiM - studieåret 2013/2014 Lovens 4-3 punkt 3 slår fast at studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Utvalget har studieåret 2013/2014 hatt følgende medlemmer: Vitenskapelig ansatte: Wenche Mongstad Heggdal avd.hs Geir Oterhals avd. ØIS Oskar Solenes avd. ØIS Hege Hol - avd HS, varamedlem Studentrepresentanter: Anders Gulliksen- leder Morten C Dahl Silje Vågen I tillegg: Studentrådgiver: Eva-Merete Otterlei Børset- SiMolde Koordinator for tilrettelegging: Aud Fylling Utvalgssekretær: Nina Hægbostad Studiesjefens kontor LMU har avviklet 3 møter i studieåret Møtedatoene har vært: Kurs og konferanser: LMU-sekretær deltok på LMU-forum med tema mangfold i regi av Universell, Fredrikstad oktober Studieleder for bachelorstudier i logistikk deltok på Universell-forum med tema digitalisering av læringsmiljø, Oslo desember Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad og to av studentmedlemmene i LMU deltok på dagskonferanse om studenter og alkohol i Oslo, februar Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad deltok på LMU-konferanse i regi av Universell i Malmö, Sverige, mai

19 LMU-møter Følgende saker er forelagt, behandlet og fulgt opp av LMU Studenter, Høgskolen i Molde og alkohol Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014/2017 Utfordringer i forbindelse med praksisperioder på HS Sammensetting medlemmer i LMU og manglende møtedeltakelse Tema for fagdag for vitenskapelig ansatte våren 2014 Stille rom for studenter og ansatte Status gjennomgang av høgskolens bygg og planer for ombygging Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne på et tidlig tidspunkt i studieløpet Henvendelser via dialogknappen Følgende saker lagt fram som orienteringssaker: Årsrapport fra studentrådgiver 2012/2013 NOKUT- Studentundersøkelse om studiekvalitet Universell- Kartlegging av læringsmiljø ved universitet og høgskoler ecampus- nasjonalt prosjekt for digital eksamen Kandidatundersøkelsen 2013 Prosjektgruppe jobber med å utforme forskrift om seksuell trakassering av studenter og ansatte Dialogknappen gruppering av henvendelser studieåret 2013/2014 Dialogknappen er en kommunikasjonskanal der studentene kan melde inn saker vedrørende læringsmiljøet som de mener ikke fungerer tilfredsstillende. Informasjon om antall/type henvendelser, svartider og ev. forbedringer som er gjort blir tatt opp i LMU- møtene. Saker av større betydning legges i tillegg fram som enkeltsaker. Høsten 2013 mottok vi 15 henvendelser, våren 2014 kom det inn 26 henvendelser. Sakstema Antall Oppfølging Ris/ros til foreleser 14 Oversendt dekan som følger opp i forhold til foreleser og vurderer tiltak Div. ang utstyr, ventilasjon, temperatur, kantine, bibliotek, rengjøring,parkering IT-spørsmål (i hovedsak fronter/epost) 4 Oversendt ansvarlig enhet, tilbakemelding gitt. 2 Oversendt ansvarlig enhet. Tilbakemelding gitt Leseplasser, grupperom, masterrom 2 Sakene fulgt opp, lagt fram for LMU Studieadministrative spørsmål anonymitet innlevering av oppgaver, manglende informasjon, dårlig kommunikasjon mellom forelesere, 19 Oversendt dekan, kontorsjef, ev. studieleder Tilbakemelding gitt. 5

20 eksamensdatoer, forsinket sensur, HiMoldeX) Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne Handlingsplanen for studenter med nedsatt funksjonsevne ble våren 2014 revidert og videreført til Handlingsplanene ble godkjent i høgskolestyret Del 2, pkt. 2: Fysiske forhold/fysiske læringsmiljø Når det gjelder satsingsområde Universell utforming, skal den årlige LMU- rapporten informere om tiltak som er utført vedrørende fysiske forhold. På grunn av at det skal gjøres en totalgjennomgang av Statsbyggs eiendommer (HIM 2015), er det ikke rapportert noen tiltak for studieåret 2013/2014. Studentrådgivingen Studentrådgiver: LMU samarbeider tett med studentrådgiver og anser dette samarbeidet som svært viktig. Studentrådgiver er fast observatør på LMU-møtene og fremmer saker og informerer om hendelser og tiltak som omhandler det totale læringsmiljøet. Antallet henvendelser til studentrådgivningen er økende i takt med økende antall studenter ved HiM, og er et signal på at tjenesten må utvides. Studentrådgiver er kun ansatt i 50% stilling, men antall henvendelser tyder på at stillingsprosenten bør økes med inntil 50%. Antall henvendelser fra studenter som går første året, er i flertall. Dette samsvarer med tiltakene som er gjort i avdelingene, mot førsteårsstudentene. Det vises forøvrig til egen rapport fra Studentrådgiver /SIMOLDE. Sensuroversikter, klagesaker og andre henvendelser rapportert fra avdelingene 2013/2014 Sensuroversikter prosentvis fordeling av sensur i forhold til sensurfrist Avdeling ØIS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 214 Innen fristen 61 % 66 % 65% 74% 72% 82% 1-3 dager etter 17 % 16 % 19% 6% 12% 8% fristen 4-7 dager etter 10 % 11 % 4% 10% 4% 4% fristen > 7 dager etter fristen 12% 7 % 12% 10% 12% 6 % 6

21 Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 56% 77 % 86% 88% 86% 91% 1-3 dager etter 18 % 9 % 0% 6% 9% 9% fristen 4-7 dager etter 11 % 6% 9% 3% 5% 0% fristen > 7 dager etter fristen 15% 8 % 5% 3% 0% 0% Eksamen EUV Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 46% 27% 50% 65% 1-3 dager etter 0% 7% 9% 0% fristen 4-7 dager etter 8% 6% 13% 4% fristen > 7 dager etter fristen 46% 60% 28% 31% Avdeling HS Ordinære eksamener de tre siste studieår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Innen fristen 79 % 59 % 84% 80% 71% 66% 1-3 dager etter fristen 4-7 dager etter fristen > 7 dager etter fristen 7 % 22 % 0% 11% 7% 7% 11 % 8% 3% 4% 11% 14 % 8 % 8% 6% 18% 16% Ekstraordinære eksamener de tre siste studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Innen fristen 83 % 100 % 69% 90% 88% 91% 1-3 dager etter 17 % 19% 0% 3% 2% fristen 4-7 dager etter 6% 5% 3% 5% 7

22 fristen > 7 dager etter fristen 6% 5% 6% 2% Kommentar *Oversikten over de tre siste årene viser en positiv trend på avdeling ØIS og for EUV, mens avdeling HS har en negativ utvikling når det gjelder å overholde fristene for sensur på de ordinære eksamenene. LMU mener at det fremdeles er for mange som ikke leverer i tide og at det bør forbedres. Ved forsinkelser er det viktig at beskjed om dette blir gitt til administrasjonen. Studentene får beskjed om forsinket sensur via Studentweb (ev. Fronter). Klager på karakterfastsetting Kommisjonene som behandler klager på karakterer er oppnevnt administrativt i samråd med aktuelle faglærere. Oppnevningene godkjennes av dekan. Antall klager på karakterfastsetting for avd. ØIS de tre siste studieår: Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Antall klager på karakterfastsetting for avd. HS de tre siste studieår: Studieåret Studieåret Studieåret Totalt Forbedret etter nytt vedtak Uendret etter nytt vedtak Dårligere etter nytt vedtak Klagen avvist eller trukket Kommentar: Antall klagesaker på ØIS har, med unntak av høst 2013, holdt seg relativt stabilt. Det var spesielt ett fag som pekte seg ut høst 2013, og ledelsen ved avdeling ØIS melder at der er gjort tiltak for å hindre at dette skal gjenta seg. Antall klagesaker på avdeling HS holder seg stabilt. Studentene oppfordres til å få begrunnelse på karakterfastsetting fra faglærer, samt gi 8

23 en god begrunnelse for egen klage. Med dette kan vi oppnå at det blir noe færre klager framover. Øvrige klager, behandlet i høgskolens klagenemnd Studieåret Studieåret Studieåret Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Avd. ØIS/HS Totalt Opptak Fusk Annet Merknader til tabellen: Som tabellen viser ble 3 saker behandlet i høgskolens klagenemd. Annet inneholder klage på formelle feil i praksisstudiet (de fikk ikke bestått), samt klage på avslag om hjelpemiddel/tilrettelagt eksamen. 9

24 Oppsummering LMU-arbeid 2013/2014 Læringsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i studieåret LMU fokuserer på å ta opp og behandle saker som er prioritert i tiltaksplanen. Dette er saker som utvalget mener har stor betydning for det totale læringsmiljøet. Utvalget får også inn saker via dialogknappen, fra Studenttinget og fra Studiesjefens kontor. LMU har selv fremmet saker som er lagt fram for avdelingene og ledelsen. I de fleste saker har LMU hatt en oppfølgingsrolle, eller fått saker til orientering. LMU er blitt invitert både til fagdager og til Pedagogisk Forum, der saker som vedrører læringsmiljøet er tatt opp. Utvalget er også bedt om å komme med innspill til tema for fagdag og pedagogisk forum, og la fram følgende forslag våren 2014: "Universell utforming av læringsmiljøet". LMU-sekretær og studentrådgiver startet våren 2014 arbeidet med å lage en handlingsplan mot seksuell trakassering for både studenter og ansatte. Handlingsplanen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Fokusområder for 2013/2014 Studenter og alkohol Studenter og alkohol har vært et fokusområde i studieåret 2013/2014. Det er et høyt forbruk av alkohol og rus blant studentene, og det medfører blant annet problemer med gjennomføring av studier, psykiske problemer og ulykker. I Stortingsmelding 30 ( ) "Se meg!" meldes det om behov for en forsterkning av det rusforebyggende arbeidet for studenter. Målet er at alle studenter skal være omfattet av en "generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse". Med dette understrekes lærestedenes ansvar for alkoholkultur i studiemiljøene. Studentrådgiver har frontet et prosjekt blant studentene kalt "lykkepromille" med vekt på nye studenter og faddere. I februar 2014 dro studentrådgiver sammen med LMU`s studentrepresentanter til Oslo på konferansen «Fyll, fest og akademisk dannelse fri flyt i fadderuken» i regi av Akan Studentaktiviteter. Temaet var alkoholens rolle i studiemiljøet, sikkerhet og hvordan oppnå trygge rammer rundt studentarrangement. Studentrådgiver har våren 2014 hatt opplæring av faddere i forbindelse med åpningsuka. Faddere skal være gode rollemodeller og passe på at nye studenter har et sikkerhetsnett rundt seg. Åpningsukestyret har tatt dette på alvor og stiller blant annet med edru vakter på alle studentarrangement. Ledelsen er informert om tiltakene som er gjort rundt studenter og alkohol/rus, og LMU ønsker å komme i tettere dialog med ledelsen om høgskolen alkoholpolitikk. 10

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Vedtakssaker. 62/15 15/00437-9 Incentiver for forskning og publisering 13. 63/15 15/00652-7 Studieprogram for studieåret 2016/17 17

Vedtakssaker. 62/15 15/00437-9 Incentiver for forskning og publisering 13. 63/15 15/00652-7 Studieprogram for studieåret 2016/17 17 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side 56/15 57/15 58/15 59/15

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01.

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

informasjon Informasjon til studentene

informasjon Informasjon til studentene informasjon Informasjon til studentene studieåret 2013/2014 Rektor Hallgeir Gammelsæter Velkommen til Høgskolen i Molde Det er en stor glede for meg å ønske deg velkommen som student ved Høgskolen i Molde,

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning...4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk...5 3 Studier og studieproduksjon...7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...7

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2012/13 November 2013 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 30.06.2014 2

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 30.06.2014 2 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side 39/14 40/14 14/01139-17 14/01139-16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 MØTEPROTOKOLL Studieutvalget Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

Møteprotokoll. Styret NMH

Møteprotokoll. Styret NMH Møteprotokoll Til Styret Oslo 30. september 2014 Styret Møtedato 26.09.2014 Tidspunkt 13.00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Silje Marie Øiestad Skeie, Mats Claesson, Bente Almås, Morten

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

informasjon Informasjon til nye studenter

informasjon Informasjon til nye studenter informasjon Informasjon til nye studenter studieåret 2014/2015 Innhold Nøkkeldatoer... 2 Høgskolens studiesteder... 2 Studentservice... 3 Biblioteket... 3 IT senteret... 3 Avdeling for helse og sosialfag

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer