Nyheter innen offentlige anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter innen offentlige anskaffelser"

Transkript

1 NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har gjort en feil ved gjennomføringen av konkurransen foreligger det avlysningsplikt når to Utgiver WIKBORG REIN FEBRUAR 2015 Skrevet av Alf Amund Gulsvik og Kine Bjelke Christophersen Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA International Law Firm kumulative vilkår er oppfylt. For det første må feilen ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning. For det andre må det påvises at konkurransen kunne fått et annet utfall for klagers vedkommende om feilen ikke var begått, eventuelt at feilen kan ha virket inn på deltagelsen i konkurransen. I tidlig praksis om feil i konkurransegrunnlaget vurderte KOFA kun om feilen ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning. Det ble derfor hyppig konstatert plikt til avlysning. Etter at KOFA Kronprinsesse Märthas plass 1 PO Box 1513 Vika NO-0117 Oslo Norway Tel Fax også oppstilte vilkåret om at konkurransen måtte kunne fått et annet utfall for klagers vedkommende dersom feilen ikke var begått, eller hatt betydning for deltagerinteressen, satte KOFA i praksis en lav terskel for at det foreligger en avvisningsplikt. Denne rettstilstanden har gjort det fristende for en leverandør som ikke nådde opp i konkurransen å klage på en formell feil i konkurransegrunnlaget, for å få konkurransen avlyst og dermed få en ny sjanse i neste konkurranse. KOFA har behandlet dette spørsmålet i tre saker avsagt i august, november og desember I den første saken, som gjaldt feil i kunngjøringen, konstaterte KOFA plikt til avlysning da det ikke

2 Side 2/6 kontrakt for kun deler av det som kunngjøres, må det krysses av for deltilbud i kunngjøringen. Parallelle rammeavtaler innebærer at man vil inngå flere rammeavtaler om samme ytelse, altså i denne konkurransen at det ville bli inngått flere rammeavtaler per kommune I KOFA sak 2013/101, avsagt 18. november 2014, hadde oppdragsgiver angitt i kunngjøringen at kontrakten ville bli tildelt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. I konkurransegrunnlaget var det imidlertid angitt at kontrakten ville bli tildelt tilbudet med laveste pris. De motstridende opplysningene er en klar feil som innebærer et brudd mot det grunnleggende kravet til forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser 5. KOFA uttalte i premiss 87: kunne utelukkes at feilen hadde påvirket deltagerinteressen. De to andre sakene gjaldt feil i konkurransegrunnlaget til dels lest i sammenheng med kunngjøringen. KOFA konstaterte her at det ikke forelå plikt til avlysning. I KOFAs sak 2014/66, avsagt 26. august 2014, skulle et interkommunalt samarbeid kjøpe multifunksjonsmaskiner til seks kommuner. Oppdragsgiver hadde i kunngjøringen punkt II.1.4 angitt at det ville bli inngått parallell rammeavtale med seks leverandører. I kunngjøringen punkt II.1.8 var det krysset av nei for om kontrakten ville bestå av delkontrakter. Ved kun å lese kunngjøringen syntes det dermed som at man måtte inngi tilbud for alle seks kommunene. Av konkurransegrunnlaget fremgikk at det skulle inngås en rammeavtale per kommune og at det var anledning til å inngi tilbud per kommune. Klager anførte at motstriden mellom kunngjøringen og konkurransegrunnlaget måtte medføre at konkurransen skulle avlyses og kunngjøres på nytt. KOFA kom til at det forelå plikt til å avlyse konkurransen fordi avkrysningen i kunngjøringen for at det ikke var anledning til å inngi deltilbud kunne ha avholdt leverandører fra å laste ned konkurransegrunnlaget. Nemnda uttalte i premiss 56: Partene har i begrenset grad belyst hvorvidt feilen faktisk kan ha virket inn på leverandørers deltakelse i konkurransen som saken her gjelder. Slik saken er opplyst er det ikke holdepunkt for at det ikke fantes potensielle leverandører av deltilbud, som ikke hadde mulighet til å levere tilbud på hele leveransen. Det legges derfor til grunn at feilen kan ha virket inn på deltakelsen. KOFA oppstiller her en lav terskel for når det kan tenkes at en feil har fått potensielle tilbydere til å avstå fra å delta i konkurransen. Anskaffelsen gjaldt kjøp av multifunksjonsmaskiner til seks kommuner med en samlet verdi over fire år på NOK 5-8 millioner. Med andre ord var det tale om en forholdsvis liten rammeavtale. I lys av dette er det vanskelig å forstå hvorfor feilaktig avkrysning for om det var adgang til å inngi tilbud på delkontrakter skulle få en leverandør til avstå fra å inngi tilbud. KOFA gjør heller ikke noe forsøk på å forklare dette. Avlysning av denne konkurransen er i strid med anskaffelsesregelverkets formål om å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. At oppdragsgiver roter i kunngjøringen med deltilbud vs. parallelle rammeavtaler er en feil vi ofte ser, og også slik at det foreligger motstrid mellom kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Dersom det er aktuelt å inngå I foreliggende sak har innklagede brutt regelverket ved å gi motstridende opplysninger om tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen. Det er klart at valg av tildelingskriterier er av vesentlig betydning for leverandørene, og at motstridende opplysninger om tildelingskriteriene i mange tilfeller vil føre til en avlysningsplikt. I foreliggende tilfelle fremgikk det imidlertid ikke av kunngjøringen konkret hvilke tildelingskriterier som skulle anvendes, kun at kontrakt ville tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tilbyderne hadde dermed ikke noen berettigede forventninger om hva som ville vektlegges i tildelingsevalueringen. Videre henviste kunngjøringen til konkurransegrunnlaget for nærmere informasjon om tildelingskriteriene. Når kunngjøringen og konkurransegrunnlaget ble sett samlet, fremstod det som tilstrekkelig klart at valget av leverandør ville skje på bakgrunn av laveste pris. Det er etter dette vanskelig å se at motstriden kan ha medført at konkurransen kunne fått et annet utfall for klagers vedkommende dersom konkurransedokumentene ikke inneholdt motstridende opplysninger, eller at feilen kan ha avholdt leverandører fra å delta. Tilsvarende synes også å være lagt til grunn i klagenemndas sak 2013/96 premiss (21), som gjaldt en begrenset anbudskonkurranse.

3 Side 3/6 KOFA kom derfor til at det ikke forelå plikt til avlysning. I sak 2013/96 hvor kunngjøringen oppga økonomisk mest fordelaktige tilbud, mens det i konkurransegrunnlaget (som ble sendt ut til de kvalifiserte leverandørene) var oppgitt laveste pris, ble spørsmålet vurdert etter forskrift om offentlige anskaffelser 17-2, det vil si om det var en vesentlig endring. Ved begge vurderingene er vurderingstemaet i praksis det samme, om feilen/endringen kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Der det ikke er bevist fra oppdragsgiver at det skal være en forskjell, er det kanskje mest nærliggende å behandle det som en feil og ikke som en endring. I KOFAs sak 2013/135, avsagt 15. desember 2014, hadde oppdragsgiver oppstilt som minstekrav til kvalitet at produktene måtte tilfredsstille miljøkravene i Svanemerket og kvalitetskravene for møbelfakta. Selve miljøkravene som følger av Svanemerket eller kvalitetskravene for møbelfakta var ikke oppstilt i kravspesifikasjonen, kravene var kun gitt med referanse til merkeordningene. Dette er et klart brudd mot forskrift om offentlige anskaffelser 17-3, slik tolket av EU-domstolen i C-368/10, Max Havelaar. EU domstolen har tydeliggjort at etter dagens direktiv (og dermed norsk forskrift) må selve kravene inntas i kravspesifikasjonen. Klager anførte at feilen innebar at konkurransen måtte avlyses. KOFA uttalte følgende om dette: miljø- og kvalitetskravene. Det kom inn 9 tilbud i konkurransen, herunder fra klager, der samtlige leverandører har besvart bekreftende på at de vil oppfylle kravene i kravspesifikasjonen. Slik saken er opplyst, er det derfor ikke holdepunkt for at manglene ved konkurransegrunnlaget kan ha virket inn på deltakelsen i konkurransen. Noen avlysningsplikt forelå følgelig ikke. Anførselen fører ikke frem. Slik det fremgår av avgjørelsen fra KOFA var det åpenbart at feilen ikke hadde hatt noen betydning for utfallet av konkurransen eller deltagerinteressen. Klagen var kun et forsøk på å utnytte en formaliafeil til å få konkurransen avlyst. KOFA avviste klart dette forsøket. Utviklingen i de tre sakene viser etter vårt syn at KOFA i stadig økende grad foretar en grundig og reell vurdering av om en feil i kunngjøringen/konkurransegrunnlaget faktisk har hatt betydning for utfallet i konkurransen for klagers vedkommende eller hatt betydning for deltagerinteressen. Feil i kunngjøringen vil raskere lede til avlysning, da det vil kunne medføre at potensielle tilbydere ikke henter ned konkurransegrunnlaget. Også for feil i konkurransegrunnlaget synes KOFA å oppstille en høyere terskel for når feil medfører plikt til avlysning. Oppdragsgiver bør etter dette være mindre bekymret for formaliaklager fra leverandører. KOFA om plikt til å vektlegge opsjoner ved evalueringen av tilbud Oppdragsgiver kan legge inn i konkurransegrunnlaget at tilbudet skal omfatte opsjoner. Ofte er oppdragsgiver usikker på om opsjonen skal utløses og det avgjørende vil være hva som tilbys av leverandørene. I KOFAs avgjørelse 2013/97 behandlet nemnda en anskaffelse hvor oppdragsgiver hadde angitt at man under tildelingskriteriet pris ville vektlegge opsjoner, i tillegg til totalpris og enhetspriser. I motsetning til de to øvrige underkriteriene var opsjoner satt i parentes. Etter å ha mottatt tilbudene valgte oppdragsgiver ikke å legge vekt på opsjonene under evalueringen av pris. KOFA uttalte følgende om forholdet: (82) Klagenemnda tar først stilling til om innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 ved ikke å evaluere opsjonene under tildelingskriteriet pris. Hvilke opsjoner som skal inngå i tildelingsevalueringen og hvordan opsjonene skal vektes, ligger innenfor det innkjøpsfaglige skjønnet. Ved vurderingen av om oppdragsgiver i det konkrete tilfellet har plikt til å innta opsjoner i tildelingsevalueringen er det avgjørende hva (33) Ettersom tilbudsfristen er utgått, kan ikke feilen rettes ved å endre konkurransegrunnlaget etter forskriften Klager har deltatt i konkurransen, og det er ingen holdepunkter for at konkurransen kunne ha fått et annet utfall for klagers vedkommende om feilen ikke var begått. Det aktuelle spørsmålet er derfor om feilen kan ha virket inn på andre potensielle tilbyderes deltakelse i konkurransen. (34) Kravene til miljømerke og kvalitet fremgår alene av konkurransegrunnlaget, og det er ikke opplyst at tilbydere som lastet ned konkurransegrunnlaget, valgte ikke å inngi tilbud. Innklagede mottok ingen spørsmål om spesifiseringen av

4 Side 4/6 som er forutberegnelig for leverandørene, jf. klagenemndas sak 2009/220 og sak 2005/308. Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at tildelingskriteriet pris skulle vurderes ut fra totalpriser, enhetspriser og opsjoner. Opsjoner skiller seg fra totalpriser og enhetspriser, ved at opsjonene gjelder varer/arbeider som oppdragsgiver ikke forplikter seg til å kjøpe. Dersom oppdragsgiver etter å ha vurdert de innkomne tilbudene, ser at opsjonene ikke vil bli aktuelle, kan det derfor være hensiktsmessig å ikke innta opsjonene i evalueringen. Underkriteriet opsjoner, var i motsetning til de to andre underkriteriene satt i parentes. Det at et av de tre underkriteriene stod i parentes ga et signal om at dette underkriteriet skilte seg fra de øvrige. En naturlig forståelse av at opsjoner var satt i parentes, er at det var usikkerhet knyttet til hvordan/hvorvidt opsjonene skulle inngå i evalueringen av tildelingskriteriet. Det var dermed forutberegnelig for tilbyderne at opsjoner ikke ble tatt med i evalueringen, dersom innklagede ikke fant dette hensiktsmessig ut fra innholdet i de innkomne tilbudene. Innklagede har dermed ikke brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 ved ikke å evaluere opsjonene under tildelingskriteriet pris. KOFAs avgjørelse tilsier at dersom oppdragsgiver signaliserer i konkurransegrunnlaget at det er usikkert om opsjoner vil bli vektlagt, så kan oppdragsgiver evaluere tilbudene, for deretter å ta stilling til om opsjonene skal inntas i evalueringen. Dette gir en hensiktsmessig skjønnsfrihet for oppdragsgiver. Det forhindrer at oppdragsgiver blir tvunget til å avgjøre konkurransen basert på en opsjon som det på kontraktstildelingstidspunktet er klart at aldri vil bli avropet, eller at oppdragsgiver blir tvunget til å tildele kontrakten til en annen leverandør enn den som er økonomisk mest fordelaktig fordi oppdragsgiver ikke kan vektlegge en opsjon som det er klart at vil bli utløst. KOFA om avvisning ved lav score på tildelingskriterier KOFA kom 26. august 2014 med en avgjørelse i sak 2013/22. Saken gjaldt spørsmålet om lav score på et tildelingskriterium kan medføre avvisning dersom dette fremgår klart i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda uttalte: (27) Innklagede har i foreliggende sak oppstilt krav til leverandørene i kvalifikasjonskravene. Videre er det oppstilt minstekrav til produktene i kravspesifikasjonen felt B, og vesentlige avvik fra dette vil føre til avvisning. Endelig fremgår det av konkurransegrunnlaget at tilbud som får 0 poeng på et av underkriteriene til tildelingskriteriet kvalitet vil bli avvist. (28) Klager hevder denne fremgangsmåte strider mot regelverket. Klager viser til at tilbud som oppfyller minstekravene i kravspesifikasjonen ikke kan avvises i tildelingsfasen. (29) Den vanligste fremgangsmåten i norsk praksis er at det oppstilles krav i kravspesifikasjonen som må oppfylles, og at tilbud som oppfyller disse kravene deretter evalueres på bakgrunn av tildelingskriteriene, og da slik at ingen tilbud avvises i evalueringsfasen. Det er imidlertid ingen bestemmelser i forskriften som på generelt grunnlag er til hinder for at en slik fremgangsmåte som innklagede her har benyttet kan benyttes. Dersom det er klart nok kommunisert til tilbyderne at tilbudene vil bli evaluert på denne måten, og det fremkommer klart nok hva som ligger i de oppstilte tildelingskriteriene og hvordan evalueringen vil skje, er det altså ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. Denne metoden for å stille krav vil særlig kunne være aktuelt der oppdragsgiver ikke ønsker å oppstille enkeltstående minstekrav, fordi avvik fra minstekravene vil medføre plikt til avvisning av ellers interessante tilbydere. Samtidig kan det være nødvendig med en sikkerhetsventil for å sikre at det enkelte tilbud er tilstrekkelig godt innenfor alle områder. Dette kan eksempelvis være egnet ved anskaffelse av omfattende IKT-løsninger, hvor man får dekket det vesentlige av behov på ulike områder, men hvor avvik på enkelte minstekrav ikke nødvendigvis bør ekskludere en tilbyder. KOFA om diskriminerende spesifisering KOFA kom 26. august 2014 med avgjørelse i sak 2014/66. Saken er også omtalt i dette nyhetsbrevet vedrørende

5 Side 5/6 spørsmålet om plikt til avlysning og forskjellen på deltilbud og parallelle rammeavtaler. Et interkommunalt samarbeid skulle kjøpe multifunksjonsmaskiner til seks kommuner. Det var stilt krav om at maskinene skulle støtte løsning for «sikker-print». For de kommunene som allerede hadde investert i sikker-print, skulle maskinene støtte eksisterende system. Tre kommuner hadde ikke noe system. En kommune hadde et system som var kompatibelt med alle maskiner. To kommuner hadde et system hvor IT-løsningen var levert av en av multifunksjonsmaskinleverandørene og det var uklart om løsningen fungerte, eller fungerte like godt, mot andre maskiner. Klageren (en leverandør av andre typer multifunksjonsmaskiner) viste til at de hadde forsøkt å ta kontakt med leverandøren av IT-løsningen, men at de ikke hadde fått svar på sine tekniske spørsmål eller fått opplyst priser. Innklagede opplyste at to av kommunene hadde investert rundt NOK hver i systemene for sikker-print. Den totale verdien på anskaffelsen for de seks kommunene var oppgitt til NOK 5-8 millioner. KOFA drøftet om det var adgang til diskriminerende spesifisering, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 17-3 annet og tiende ledd. Med henvisning til investeringen som var foretatt i IT-løsningen uttalte KOFA følgende i premiss 44: Formålet om å anskaffe maskiner som fungerer sammen med en sikker-print løsning som det allerede er investert betydelig i, berettiger etter klagenemndas syn de oppstilte minstekravene til kompatibilitet med UniFLOW ut fra kontraktens gjenstand. Det ville være i strid med formålet om å sikre mest mulig effektiv ressursbruk å kreve at innklagedes eksisterende sikkerprint -løsning skulle skiftes ut ved kjøp av kopimaskiner/multifunksjonsmaskiner, jf. også tilsvarende betraktninger i klagenemndas tidligere sak 2009/124 premiss (37) med videre henvisninger. Avgjørelsen innebærer en stadfesting av at også mindre IKT-investeringer som er foretatt i enkeltsystemer vil kunne begrunne diskriminerende spesifisering. I forlengelsen av klagen på diskriminerende spesifisering var det også anført at kravet til likebehandling i lov om offentlige anskaffelser 5 innebærer en aktivitetsplikt for oppdragsgiver, som i dette tilfellet innebar en plikt til å sikre lik informasjon til leverandørene om hva som var nødvendig for at en maskin fra en annen produsent skulle være kompatibel med eksisterende IT-løsning og til hvilken kostnad. Om dette uttalte KOFA: (49) På den ene siden risikerte leverandører som ikke fikk tak i informasjon om kompatibilitet mellom utskriftsløsningen og deres produkt, at deres tilbud ville bli avvist fra konkurransen fordi tilbudet ikke kunne garantere å oppfylle minstekravene. Informasjonen kunne dermed være nødvendig for at leverandørene kunne levere tilbud. At leverandørene synes å måtte kontakte en konkurrent for å opplysninger om kompatibilitet og pris for dette, kan tilsi at innklagede her hadde en informasjonsplikt. Situasjonen har slik sett paralleller til klagenemndas sak 2004/46, som klager viser til. (50) På den annen side står i utgangspunktet tilbyderne nærmest til å vite om egne produkter er kompatible med utskriftsløsningen, og til hvilken kostnad. Det er ingenting som tilsier at det var enkelt for innklagede å oppgi hva som krevdes for kompatibilitet til systemet. Tvert imot opplyses det på hjemmesiden til NT-ware hvilke modeller innenfor ulike produsenter som er klarert som kompatible, mens andre modeller gjerne måtte testes for å kunne bekrefte dette. Det kan ikke forventes at innklagede skulle skaffe og opplyse om kompatibilitet til alle modeller av kopimaskiner/ multifunksjonsmaskiner. Likedan er det ikke grunnlag for at innklagede skulle opplyst om kostnaden for støtte til Uniflow for alle modeller av maskiner. Klagers anførsel fører ikke frem. Som det fremgår fant KOFA at kravet til likebehandling ikke innebærer at oppdragsgiver har en plikt til å gi opplysninger om kompatibilitet, såfremt dette ikke er enkelt å oppgi for oppdragsgiver. En annen tolkning ville i praksis undergrave muligheten for å spesifisere diskriminerende. KOFA om ikke plikt til å avvise tilbud som er skrevet på annet språk enn det som er krevet i konkurransegrunnlaget KOFA behandlet i sak 2013/141, avsagt 18. desember 2014, spørsmålet om det er plikt til å avvise et tilbud delvis skrevet på et annet språk enn oppdragsgiver har krevet i konkurransegrunnlaget. Etter forskrift om offentlige anskaffelser 3-9 kan oppdragsgiver kreve at tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Oppdragsgiver kan tilsvarende angi at tilbudet også kan leveres på et annet språk. Eksempelvis dansk, svensk eller engelsk. Det har vært uklart hva konsekvensen er hvis oppdragsgiver mottar et tilbud på et annet språk. Et syn, som her var anført av klager, har vært at hensynet til likebehandling av tilbydere som har brukt store ressurser og tid på å inngi tilbudet på eksempelvis norsk, tilsier at det kan oppstå en avvisningsplikt etter lov om offentlige anskaffelser 5. I den aktuelle saken hadde valgte tilbyder klippet inn noen mindre illustrasjoner samt noe tekst på engelsk ved besvarelsen av noen av de tekniske kravene. Om dette uttalte KOFA: (25) Det er på det rene at oppdragsgiver kan kreve at tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk jf. forskriften 3-9. Denne bestemmelsen sier imidlertid ikke noe om konsekvensene av at et slikt krav ikke overholdes av tilbyderne. I hvilke tilfeller oppdragsgiver har plikt til å avvise et tilbud som ikke oppfyller kravene til tilbudets utforming er regulert i forskriften (1) bokstav b. Her angis det avvisningsplikt dersom tilbudet ikke tilfredsstiller

6 Side 6/6 kravene til tilbudets utforming i tilknytning til forskriften 7-1, 7-2, 7-3 (1) bokstav b-g og 11-2 (1), men altså ikke ved avvik etter språkregelen i 3-9. Selve tilbudet er holdt i norsk språkdrakt, men innkopiert tekst fra produktets software er på engelsk. Et krav om tilbudet utformes på norsk, er et krav som oppstilles først og fremst av hensynet til oppdragsgivers bekvemmelighet, ikke av hensyn til likebehandling mellom tilbyderne. Det som er innkopiert i tilbudet er allikevel formelt et avvik fra konkurransegrunnlagets punkt Software må anses som en del av det tilbudte produkt, men konkurransegrunnlaget utelukker ikke engelske bruksanvisninger for påtenkte brukere. Spørsmålet om avvisning må da løses etter bestemmelsen om avvik fra kravspesifikasjonene, der kravet er at avvisningsplikt forutsetter vesentlig avvik etter forskriften (1) bokstav e. Når tilbudet er på norsk og produktet består av hardware og software, vil det etter nemndas oppfatning ikke utgjøre et vesentlig avvik at engelske tekster er innkopiert som del av tilbudet for å belyse dette. Dermed kan avvisningsplikt heller ikke utledes av forskriften (1) bokstav e. KOFA konstaterer først at det ikke foreligger avvisningsplikt etter forskrift om offentlige anskaffelser (1) bokstav b, som fastsetter plikt til avvisning av tilbud som ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming. Dette er klart da bestemmelsen ikke angir besvarelse på feil språk i sin oppramsing av når det foreligger avvisningsplikt. KOFA avfeier så at det grunnleggende kravet til likebehandling i lov om offentlige anskaffelser 5, kan oppstille en plikt til avvisning. Klagenemnda legger til grunn at et krav om språk er oppstilt av hensyn til oppdragsgivers bekvemmelighet, og ikke av hensyn til likebehandling mellom tilbyderne. Dette er etter vår vurdering en noe rask slutning, selv om vi har stor sympati for KOFAs pragmatiske tilnærming til spørsmålet. Ved besvarelse av en omfattende kravspesifikasjon vil en tilbyder kunne ha en stor fordel ved å inngi deler av besvarelsen på engelsk. Tilbudet kan bli både mer presist og omfattende, samtidig som tilbyderen unngår å måtte bruke tid og ressurser på å utarbeide en oversatt besvarelse på norsk. Avgjørelsen fra KOFA innebærer at det er tryggere for en leverandør å gi en del av besvarelsen på et annet språk enn det oppdragsgiver har tillatt. Ettersom saken gjaldt et tilfelle hvor kun noen figurer og noe tekst var på engelsk, bør imidlertid leverandører fortsatt være forsiktige. Saken tar heller ikke stilling til om det eksisterer en avvisningsrett for oppdragsgiver. Avslutningsvis drøfter KOFA om inngivelse av deler av tilbudet på engelsk utgjør et vesentlig avvik mot kravspesifikasjonen, og dermed gir avvisningsplikt etter (1) bokstav e. Dette er en underlig drøftelse på to punkter. Avvik fra kravspesifikasjonen må for det første innebære at tilbyderen har tilbudt noe annet enn det oppdragsgiver har etterspurt, altså at leverandøren ikke vil være forpliktet til å levere i henhold til kravspesifikasjonen. Hvilket språk tilbudet er utformet på sier ikke noe om hva som skal leveres. For det andre har vi vanskelig for å forstå KOFAs resonnement hvor det legges til grunn at fordi det ved kontraktsoppfyllelsen kunne leveres bruksanvisninger på engelsk utgjorde det ikke et avvik mot kravspesifikasjonen at leverandøren ved besvarelsen i tilbudet hadde klippet fra den engelske bruksanvisningen som ville ha blitt benyttet ved kontraktsoppfyllelsen. At det kan leveres dokumentasjon på engelsk ved kontraktsoppfyllelsen er ikke relevant når det er krevet at tilbudet skal være på norsk. KONTAKT/ wr.no Jonn Ola Sørensen Partner Line Camilla Werner Senioradvokat FOTO: ILJA HENDEL Alf Amund Gulsvik Senioradvokat Kine Bjelke Christophersen Fast advokat

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av interaktive tavler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forbudet mot å henvise til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell og eliminasjonsprodukter.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om stoler med elektrisk oppreisningsfunksjon. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om arbeidsmarkedsopplæring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Wikborg, Rein & co Att: Line Camilla Werner Postboks 1513 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/18 25.04.2012 Avisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, Likebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, Likebehandling Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester. Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Kredinor SA Postboks 782 SENTRUM 0106 OSLO Tor Berntsen Deres ref.: Tor Berntsen Vår ref.: 2015/0018-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 27.05.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Schjødt AS Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Norge Trine Ottervik Deres ref.: Vår ref.: 2017/0009-11 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 01.12.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Sharp Business System Norge AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Sharp Business System Norge AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av Fuglemyra Barnehage. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker NorLense AS Fiskebøl 8317 STRØNSTAD Deres ref.: Terje Olav Hansen Vår ref.: 2016/0136-10 Saksbehandler: Tora Holm Dato: 03.04.2017 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført to konkurranser med forhandling for anskaffelse av ventilasjonsanlegg i forbindelse med oppgradering av Holen og Flesland renseanlegg.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Innklagende gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av leker og formingsmateriell.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av bedriftshelsetjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Relativ bedømmelsestvil. Avvisning av tilbud. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Canon Business Center Vestfold Telemark AS. Arve Rosvold Alver, Gro Amdal og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Canon Business Center Vestfold Telemark AS. Arve Rosvold Alver, Gro Amdal og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om multifunksjonsmaskiner og printstyring. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av behandlingstilbud for personer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskegruppen AS Att: Jan Kronberg Postboks 44 1407 Vinterbro Deres referanse Vår referanse Dato 2010/184 20.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Saklig grunn til avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kopi- og multifunksjonsmaskiner. Klagenemnda konkluderte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avlysning. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for kjøp av møbler til skole/sfo,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Innklagede gjennomførte to konkurranser med forhandling for

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser O. B. Wiik AS Att. Lars Dalgaard Industriveien 13 2020 SKEDSMOKORSET Deres referanse Vår referanse Dato 2010/164 18.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av rammeavtale om leie av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av operasjonsbord med tilbehør. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-2 (2) ved angivelsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om arbeidstøy til helsevesenet. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Hagen & Tobiasson Advokatfirma DA Postboks 395 Sentrum 0103 OSLO Deres ref.: Børre Hagen Vår ref.: 2015/0151-7 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 17.02.2016

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer