Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse"

Transkript

1 Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Brobyggeren Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap Kjernedokument erfarings kompetanse.no 2012:5 1

2 2 Forsidefoto viser Kiste bru i Siljan. Foto: Hilde Hem

3 Tvil aldri på at en liten gruppe engasjerte samfunnsborgere kan forandre verden slike er faktisk de eneste som noensinne virkelig har forandret den. Margaret Mead, Teori U, (Ankerhus forlag, 2011) 3

4 Erfaringskompetanse.no 2012:5 ISSN: ISBN: Revidert utgave 1. opplag 2012 Utgiver: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Forsidefoto: Hilde Hem Foto av ansatte: Morten Bjerk 4 Grafisk design og trykk: Wera AS, Porsgrunn

5 Innhold Forord Visjon Relasjoner Strategiområder og overordnede målsettinger Nettverk og kommunikasjon Dokumentasjon, forskning og praksisutvikling

6 Lytte fra hjertet og snakke fra kjernen Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har fått i mandat fra Stortinget å samle bruker- og pårørendekunnskap. Vi gyldiggjør og formidler denne kunnskapen og gjør den tilgjengelig for brukermiljøene, helsesektoren, utdanningsinstitusjonene, tjenesteapparat, politikere og samfunn. Kompetansesenteret som er finansiert av Helsedirektoratet, er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse. Vi utfordrer både den erfarings- og fagbaserte kunnskap og ønsker å fremme et helhetlig bilde av helsehemmende og helsefremmende faktorer for god psykisk helse. Vi ønsker at Erfaringskompetanse skal utgjøre en forskjell i Helse-Norge. Vår visjon er likeverd mellom tradisjonell fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende. Senteret bidrar til å løfte frem erfaringskompetansen og det enkelte menneske som viktig ressurs. Erfaringsbasert kunnskap er en kilde til kunnskap vi ikke har råd til å miste. Vi tror på økt verdi for den kunnskapsbaserte praksis, når vi tar brukere og pårørendes erfaringer på alvor, og løfter denne frem i samfunnsdebatt og tjenesteutvikling. Vi tror god praksis forutsetter ulike perspektiv og innfallsvinkler til hva som gir god helse. Gjennom dialog og forpliktende samarbeid innen kunnskaps- og praksisutvikling, ønsker vi å bidra til at brukermedvirkning blir en naturlig og integrert del av arbeidsmetoder, holdninger og forskning. Vårt mål: - Den enkeltes opplevelser er gyldig kunnskapskilde i forskning og praksisutvikling. - Erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende integreres i god praksis. Vi har valgt brobyggeren som metafor for vår virksomhet, fordi vi tror at det er gjennom dialog og samarbeid vi utvikler bærekraftig kunnskap og god praksis. En bro knytter ulike landskap sammen. Vi tror at det nettopp er i møte mellom ulike kunn skapsområder at vi utvikler ny, bærekraftig kunnskap for vår tids mennesker. 6

7 Vi besitter alle livskunnskap som gjør oss til den vi er - og når disse opplevelsene og erfaringene bearbeides, oppstår viktig erfaringskompetanse. Erfaringskompetanse er livskunnskap som mennesker tilegner seg gjennom opplevelser og refleksiv bearbeiding, uavhengig av om dette er som bruker, pårørende eller tjenesteyter. Vår primære oppgave er å løfte frem erfaringer fra brukere og pårørende, slik at denne kunnskapen kan føre til utvikling av god praksis og hensiktsmessig hjelp når iboende ressurser ikke er nok alene. Lov om helse- og omsorgstjenestene i kommunene har som mål å sikre helhet og lokal tilpasning, og et godt samarbeid mellom lokalbaserte tjenester og mer sentraliserte spesialisttjenester. Individ og tjenestenivå hører nært sammen. Til grunn for alle tjenester ligger nasjonale mål om brukermedvirkning at mennesker som en naturlig rettighet involveres i sin egen tjenesteutvikling. I tillegg kommer det at vi tror på større relevans og økt kvalitet når mennesker som har størst nærhet til fenomenene, trekkes inn i et samarbeid. Hvilken aktør er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse? I statsbudsjettet : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er blitt en brobygger i møte mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helsefeltet. Senteret samler, systematiserer og formidler bruker- og pårørendekunnskap. Senteret har opparbeidet en kunnskapsbase hvor ulike aktører i stigende grad henvender seg. Det er ingen snarveier til god praksis, og en brobygger har behov for relevante verktøy, bygge steiner av god kvalitet og håndverkere som både har kjærlighet til jobben og som har handlekraft og gjennomføringsevne. 7

8 Dette kjernedokumentet er vårt verktøy for å sikre at det vi gjør utgjør en positiv forskjell i kunnskaps- og tjenesteutviklingen innenfor psykisk helsefeltet. Det enkelte menneske og dets iboende livsevne er den viktigste ressursen vi har i alt helsearbeid. Derfor er enkeltmenneskets livserfaring og bedringsprosesser gyldige kunnskapskilder. God faglig dømmekraft er en annen ressurs. Vi skal være våkne og bevisste når vi vurderer inn holdet og kvaliteten innenfor forskning og praksis. I en tid der demokratisering, skreddersøm og digitalisering er trender i samfunnsutviklingen, er det en selvfølge at stemmene til brukere og pårørende blir hørt, samlet og formidlet. Det ligger makt i den kunnskap som utvikles når enkeltpersoners og gruppers erfaringskompetanse gyldiggjøres. Den innflytelse dette gir til endring av praksisfeltet, skal først og fremst få sitt utløp ved at både brukere, pårørende og praksisutøvere selv kan stille bedre spørsmål for å finne frem til nye svar. Interessemotsetninger oppstår i møte mellom ulike yrkesgrupper og mellom faggrupper og befolkningen. Selv når enkeltindividet alene møter erfaringer som fører til ny erkjennelse, oppstår det friksjon. Denne friksjonen er nødvendig vi ønsker å påvirke. En positiv samhandling utvikler tjenestene til det bedre. Mange brukere og pårørende formidler viktigheten av god kommunikasjon og samhandling mellom tjenestenivåene, hjelp til å finne årsaker bak symptomene, mot til å være nysgjerrige og til å ta medansvar for tilfriskningsprosessen. Vår logo viser en åpen bok. Det er vårt håp at vi som samfunn evner å bla om til nye ark, uten å miste fortellingen foran i boken men også i tillit til at fremtiden kommer oss i møte når vi lytter fra hjertet og snakker fra kjernen! Desember 2012 Hilde Hem daglig leder 8

9 Visjon Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjerneverdier Vi ønsker at vår organisasjon skal bygge på tydelige og solide verdier. Verdigrunnlaget defineres ut fra tre sentrale begrep som er vesentlige for å nå visjonen. Vi ønsker også at våre medarbeidere skal være bærere av det samme verdigrunnlaget, Respekterende, åpen og nyskapende. Kjernebegreper Vi åpner opp for diskurs og prosess omkring sentrale ord og begreper. Evnen til å være brobygger i kommunikasjonen, handler om å være presis i ordvalg og skape felles forståelse for de begreper vi velger å bruke. Relasjoner Våre relasjoner og roller i forhold til samarbeidspartnere og målgrupper kan beskrives slik: Skissen er en forenkling av de viktigste roller hvor vi inngår. Aktører på venstre side er i hovedsak samarbeidspartnere som i dette bildet bidrar med erfaringer, mens målgruppen på høyre side representerer praksisfeltet. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som aktør i krysningsfeltet mellom disse, opptrer som brobygger mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. 9

10 Samarbeidspartnere Målgruppe a Enkeltpersoner Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse a Praksisfelt og tjenesteapparat c b Bruker-, pårørendeorg., RBS 1 Andre kompetansemiljøer Ny kunnskap b c Utdanning og forskning Politikere og samfunn 1 Regionale brukerstyrte sentre Strategiområder og overordnede målsettinger Som et kompetansesenter står kunnskaps- og praksisutvikling i fokus hos oss. Målrettet arbeid med overordnede strategier og god daglig ledelse er en nøkkel for å lykkes i forhold til blant annet følgende spørsmål: - Hva skaper etterspørsel etter kunnskap fra brukere av tjenestene? - Hva trenger tjenestene fra oss for at de skal anerkjenne erfaringsbasert kunnskap som gyldig og attraktiv for tjenesteutvikling? - Hvordan bidrar vi til handlekraft i tjenestene, slik at kunnskapen omsettes i praksis og enkeltmennesker får den hjelp de trenger? God hjelp handler i stor grad om personlig og faglig kompetanse og gode relasjoner. Vi vet en god del om hva brukere og pårørende opplever som viktige faktorer for gode tjenester: Ta utgangspunkt i enkeltmennesket, akseptasjon og håp er grunnleggende, og troen på at ethvert menneske har iboende livsevne som kan hentes frem som ressurs. Et fokus på ressurser og kompetanse heller enn på avvik, symptomer og diagnoser. Lytt til folks egne erfaringer av hva som er til best hjelp. Det innebærer et mangfold i tjenestetilbud, i stedet for ett rett svar. 10 Hjelpen må så langt mulig være frivillig, tvang er sjelden en god utvei. Brukere og pårørende har god hjelp i lavterskeltilbud og likemannsarbeid.

11 Som utgangspunkt for våre konkrete mål og tiltak, ligger følgende hovedområder til grunn: A) Nettverk og kommunikasjon B) Dokumentasjon, forskning og praksisutvikling A) Nettverk og kommunikasjon Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har som mål å bli kjent, lyttet til og være en sentral kilde når det handler om psykisk helse sett med brukernes og pårørendes blikk. Vi bidrar til å sette dagsorden når det er aktuelt, og ønsker å være en tydelig samfunnsaktør i arbeidet med å forbedre fremtidens helsetjenester innen psykisk helse. I dette arbeidet er vi avhengig av kommunikasjon, dialog og deling. Derfor etablerer vi samarbeid med brukerog fagmiljøer som utfyller vårt eget mandat i et felles arbeid for relevant forskning og gode tjenester. Vårt fokus er hvordan vi gjennom nettverksbygging og god kommunikasjon kan bidra til at rele vant kunnskap og gode praksiseksempler er i bevegelse og utvikling. Vi videreutvikler samspillet (st prp /2010) med aktuelle aktører i feltet, gjennom relevant prosjektarbeid og hensiktsmessig utvikling av metoder, arbeidsmåter og arenaer. Det er mange måter å sette dagsorden på, både nasjonalt og regionalt. Web er ett verktøy, og senteret satser aktivt på sosiale medier der toveiskommunikasjon står sentralt. Våre nettsider formidler et aktuelt bilde av senterets arbeid med å løfte frem den erfaringsbaserte kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet. Nyhetssaker og videoer har fokus på bruker- og pårørendeerfaringer sett fra forskjellig synsvinkler og ståsted. I tillegg arrangerer nettstedet nettmøter og har invitert aktuelle kronikører og bloggere som er med på å skape et mangfold. Diskusjoner på Facebook og Twitter inngår i arbeidet med å hente inn erfaringsbasert kunnskap. I tillegg kommer paneldebatter, toppmøter og andre åpne arrangementer og møteplasser. Pressemeldinger, eksterne kronikker i tidsskrifter, fagpresse og media blir også tatt aktivt i bruk, likedan aktuelle publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev. For å være en god nettverksaktør, trenger vi god kommunikasjonskultur og kommunikasjonsflyt både eksternt og internt. Vi trenger å styrke nettverk/posisjon for å forankre og sikre kompetansesenterets fremtid, samt styrke senterets posisjon og bemanning. Vi tror på samspill med aktuelle miljøer og kontaktpersoner nasjonalt og internasjonalt, og god forvaltning av senterets ressurser gjennom hensiktsmessige verktøy for daglig drift. 11

12 B) Dokumentasjon, forskning og praksisutvikling Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har et eksklusivt mandat i forhold til å samle erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet, gi tyngde til og formidle denne til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi fremmer ny, bærekraftig kunnskap gjennom dialog og samarbeid, og bidrar gjennom dette til helseinnovasjon og til at brukerens og pårørendes perspektiv blir en integrert del av kunnskaps- og tjenesteutvikling i samfunnet. Til vår nasjonale erfaringsbase samler vi inn brukerhistorier til fremtidig forskning, og jobber med metoder for dette. Kompetansesenterets kunnskapsplattform innebærer at psykisk uhelse ikke bare kan sees som et biologisk fenomen, men også i et fenomenologisk/andre perspektiv. Menneskets egne fortolkinger og forståelse av sin situasjon og kontekst, er en viktig kilde til kunnskap. Basen av bruker- og pårørendekunnskap er tilgjengelig gjennom våre nettsider www. erfaringskompetanse.no og vårt fysiske bibliotek i Skien. Målet er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet og bidra til å skape likeverd mellom erfaring og fagkunnskap innen helsesektoren, og vi er knyttet opp mot det nasjonale biblioteksystemet Bibsys. Erfaringsbasen har fysisk og elektronisk materiale som fortellinger, artikler, forskning, film og tidsskrifter som handler om bruker- og pårørendeerfaringer innen psykisk helsefeltet, og vi formidler utlån til en stadig økende gruppe innenfor brukere/pårørende, praksisfelt og akademia innen psykisk helsefeltet. Brukerperspektiv og pårørendeperspektiv er mangfoldig, slik mennesket er mangfoldig. Historiene i den nasjonale erfaringsbasen er viktig lesning og inspirasjon for brukere og pårørende, og samtidig et utgangspunkt for kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i brukernes og pårørendes problemstillinger. Gjennom dokumentasjon gjør vi erfaringsbasert kunnskap tilgjengelig for flere og peker på kunnskapshull sett i et bruker- og pårørendeperspektiv. Vi arbeider med kunnskapsoppsummeringer og sammenstilling av kjent kunnskap. Som utviklingsaktør ønsker vi å påvirke forskning gjennom å utvikle problemstillinger og bidra til å understøtte forskning av særlig relevans sett i et brukerperspektiv. Dette kan eksempelvis være å bidra til nytenkning i og utvikling av hjelpe- og behandlingstilbud. Brukere ønsker utvikling av nye behandlingsmåter og større aksept for sine opplevelser. Vi ønsker å tydeliggjøre hva som er god hjelp sett i et brukerperspektiv, og understøtte lokale tiltak i helsetjenestene. Vi søker samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 12

13 Vi tror på nødvendigheten av følgende delmål: - Oversikt over aktuell erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet, og oversikt over hvor det mangler kunnskap sett i et bruker- og pårørendeperspektiv. - Tydeliggjøre hva brukerperspektivet består i til forskjell fra tradisjonell forskning, bringe sammen ulike perspektiv for å bidra til utvikling av ny kunnskap og gode praktiske løsninger innen psykisk helsefeltet. - Bidra til å fremme forskning på aktuelle problemstillinger i et brukerperspektiv, gjennom såkornmidler/stimuleringsmidler for gode, praksisnære utviklingsprosjekter. 13

14 14

15 15

16 Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Man kan gjøre nesten alt med kun fem personer. Det er vanskelig med bare en, men når man setter denne ene personen sammen med fire eller fem til, så har man en styrke som betyr noe. Med ett har man momentum nok til å realisere det som er innenfor rekkevidde. Jeg tror det er det iverksetterånd handler om å skape denne overbevisende visjon og styrke! C. Otto Scharmer, Teori U (Ankerhus forlag, 2011) Design og trykk: Wera AS Teamet: Thomas Øverbø(f.v.), Astrid Borchgrevink Lund, Vanja Valjord Christensen, Siv Helen Rydheim, Hilde Hem, Heidi Westerlund, Lise Johansson, Dagfinn Bjørgen, Anne-Cathrine Thommesen, Eva Svendsen. Kontakt oss Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse PB 298 Sentrum 3701 Skien erfaringskompetanse erfarings kompetanse.no 2012:5 ISSN: ISBN:

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Sett fra et fag- og forskningsperspektiv Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang II Sett fra et fag- og forskningsperspektiv Tonje Lossius Husum & Reidun Norvoll UiO: Institutt for helse og samfunn

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer