Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost."

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Drammen, Papirbredden hus 2, Grønland 51 1.etg, inngang gjennom Sudexo kantine. Dato: Torsdag Tid: Saksliste: Velkommen ved styreleder Vedtakssaker Sak 17/14 Sak 18/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Godtgjøring for styrets medlemmer. Sak 19/14 Møteplan og årshjul for styret Sak 20/14 Studieåret 2014/2015 akademisk kalender. Sak 21/14 Årsregnskap for Høgskolen i Buskerud og for Høgskolen i Vestfold (Sakspapirer ettersendes elektronisk tirsdag 11/2) Sak 22/14 Utvikling av strategiplan for HBV Sak 23/14 Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem av 2

2 Sak 24/14 Sak 25/14 Sak 26/14 Sak 27/14 Senter for forskningsdrevet innovasjon søknad til Forskningsrådet. (Sakspapirer og søknad ettersendes). Oppnevning av medlemmer og institusjonsansvarlig for skikkethetsnemda. Medbestemmelsesavtale. Deltagelse i etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet. Orienteringssaker Sak 28/14 Sak 29/14 Orientering om deltagelse i søknader for Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Orientering om klagenemdas mandat. Sak 30/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , deles ut i styremøtet. - Referat fra ledermøtet , deles ut i styremøtet. - Referat fra dekanmøtet , vedlagt. Velkommen til møtet! Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Lars Gunnar Sønsteby Saksnummer 14/00370 SAK 18/14 (V) Godtgjøring til styremedlemmer Forslag til vedtak 1. Eksterne styrerepresentanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. 2. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes arbeidsplan med 75 timer pr. år. Møtetid for teknisk/administrative ansattes representanter inkluderes i ordinær arbeidstid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolenes arbeidstidsskjema. 3. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser i statens personalhåndbok. For medlemmer av utvalg er satsen pr. 1. januar 2014 kr 405,- pr time. Saksopplysning 1.januar 2014 ble Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold fusjonert til Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). I den forbindelse ble det valgt nytt styre med følgende sammensetning, bestående av 11 medlemmer: To eksterne medlemmer oppnevnt av kunnskapsdepartementet Et eksternt medlem oppnevnt av Vestfold fylkeskommune. Et eksternt medlem oppnevnt av Buskerud fylkeskommune To medlemmer valgt av studentene Et teknisk administrativt medlem 1 av 2

4 Tre faglige medlemmer Rektor fungerer som styreleder Det ble ved opprettelse av Fellesstyret for fusjonen i 2013 vedtatt retningslinjer for godtgjøring av medlemmer til styret. Administrasjon foreslår at denne praksis videreføres ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Eksterne styrerepresentanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. Godtgjøring og kjøregodtgjørelse gis etter statens gjeldene satser. For ansatte ved høgskolen har deltagelse i styrer og råd ulik innvirkning for teknisk/administrative ansatte og faglig ansatte. Bakgrunnen for det er at de faglige ansatte arbeider ut fra en fastsatt tidsplan, mens de teknisk/administrative har ordinær arbeidstid. Etter en samlet vurdering anbefales ordning for ansattes representanter med møtetid i arbeidsplan/ordinær arbeidstid fastsatt til 75 timer og godtgjøring for 6 timers forberedelse pr. møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens arbeidstidsskjema. Kjøregodtgjørelse føres i høyskolens økonomisystem. Saksdokumenter 1. Statens personalhåndbok (http://www.sph.dep.no/statens- Personalhandbok/10Administrative-bestemmelser-og-kglres/1014Styrer-rad-utvalg-mv---diversebestemmelser/10142-Godtgjoring-til-leder-medlemmer-og-sekretarer-i-statlige-utvalg/) 2. Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement, Administrative bestemmelser - endringer av satser (http://sph.dep.no/personalmeldinger/2013- PMer/PM Administrative-bestemmelser---endringer-av-satser/) Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

5 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Nils Dugstad Saksnummer 14/00293 SAK 19/14 (V) ÅRSHJUL FOR STYRESAKER HBV 2014 Forslag til vedtak 1. Styret vedtar møtedatoer slik de framkommer i årshjulet. 2. Styret tar foreløpig saksoversikt til orientering. Saksopplysninger Det vises til styresak 5/14 der styret fikk forelagt forslag til styredato samt forslag til når administrasjonen planlegger å legge fram ulike saker til styrets behandling. Under behandlingen av sak 5/14 endret styret møtedato på flere møter fra torsdager til fredager. Dette er nå rettet i foreliggende dokument. Oversikten over saker som planlegges fremmet for styre er også supplert i forhold til sak 5/14. Saksdokumenter Årshjulet følger som vedlegg til saken. Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 av 2

6 Årshjulet for styret HBV 2014 vedlegg id Uke Møtedato Saker til behandling Sted 17 Uke Godkjenning av referat og møteinnkalling 18 Godtgjøring til styrets medlemmer 19 Møteplan og årshjul for Studieåret 2014/ akademisk kalender Drammen 21 Årsregnskap 2013 for Høgkolen i Buskerud og Vestfold 22 Utvikling av strategiplan HBV Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem Senter for forskningsdrevet innovasjon søknad til Forskningsrådet 25 Oppnevning av medlemmer og institusjonsansvarlig for skikkethetsnemda 26 Medbestemmelsesavtale HBV 27 Deltagelse i etatstyringsmøte med KD 28 Orientering om deltagelse i søknader for Sentre for forskningsdrevet innovasjon 29 Orientering om klagenemdas mandat 30 Uke Godkjenning og møteinnkalling 31 Utnevning av nytt valgstyre for HBV 32 Rapport og planer Bakken- 33 Revidert budsjett 2014 med strategi-, sak-, stipendiat- og investeringsmidler teigen 34 Forretningsorden for styre ved HBV 35 Instruks for høgskoledirektør ved HBV 36 Oppstartstidspunkt PhD - Marketing management og helsevitenskap 37 Uke Godkjenning og møteinnkalling Styreseminar (tentativt) 39 Forberedelse til etatstyringsmøte Drammen 40 Prosess for studieportefølje (kvalitet og søkergrunnlag) 41 Styredokument digitalt 42 Status kvalitetssystem for HBV 43 Uke Godkjenning og møteinnkalling Bakken- 44 Godkjenning av endelig årsregnskap for 2013 teigen 45 Status ny budsjettmodell 46 Uke Godkjenning og møteinnkalling Kongs- 47 Kvalitstssystem for HBV - godkjenning berg 48 Uke Godkjenning og møteinnkalling 49 Regnskap andre tertial Bakkenteigen 50 Hovedprinsipper budsjettarbeid Forslag til nye emner (tentativt) 52 Uke Godkjenning og møteinnkalling 53 Studieporteføljen 2015 Drammen 54 Statsbudsjettet orientering og konsekvenser for HBV 55 Strategiske prioriteringer budsjett Budsjettforsalg Uke Godkjenning og møteinnkalling 58 Strategisk plan for HBV Ringe- 59 Budsjett 2015 rike 60 Fordeling strategi -, investerings- og stipendiatmidler Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

7 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13. februar 2014 Dokumentdato 30. januar 2014 Saksbehandler Anne Fængsrud Saksnummer 14/00585 SAK 20/14 STUDIEÅRET 2014/2015 AKADEMISK KALENDER Forslag til vedtak 1. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til hvert studieår å fastsette studieterminer i tråd med følgende retningslinjer: Høstsemesteret starter fortrinnsvis på en mandag primo/medio august. Høstsemesteret omfatter 90 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. Vårsemesteret starter 3. januar med mindre dette er en fredag, lørdag eller søndag. I så fall starter det påfølgende mandag. Vårsemesteret omfatter 110 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. 2. Studieåret inndeles i to undervisningsterminer. Høstsemesteret 2014: mandag 18. august desember 2014 Vårsemesteret 2014: mandag 5. januar 19. juni Høyskolens offisielle åpning av studieåret foretas ved campus Drammen og campus Vestfold 19. august 2014 og ved campus Ringerike og campus Kongsberg 20. august Fakultetene detaljerer terminplanene i henhold til saksfremlegget. 5. Styret gir høgskoledirektør fullmakt til hvert studieår å fastsette og justere akademisk kalender. Oppsummering Studieårets lengde skal normalt være 10 måneder ihht. UH-loven, der 3-8 slår fast følgende: «Studieåret er normalt 10 måneder. Styret fastsetter undervisningsterminene. HBVs studieår for foreslås fra 18. august 2014 til 19. juni 2015, og er derved i samsvar med kravene. Høgskolen skal tilby et pedagogisk tilrettelagt læringsprogram for hele det definerte studieåret. Det tilbys ikke tilrettelagt undervisning i påskeuken. I tillegg kan det for enkeltdager som er innklemt mellom to offisielle fridager gis fri for tilrettelagt læring. Slike dager kan ikke regnes inn blant de 110 arbeidsdagene. 1 av 2

8 Med utgangspunkt i disse føringene utarbeider studiedirektør innen utgangen av januar måned hvert år en oversikt over studieterminer og en akademisk kalender for det kommende studieår, som kunngjøres for studenter og tilsatte. Saksdokumenter 1. Lov om universiteter og høyskoler LOV , 3-8 (1), undervisning 2. Akademisk kalender (vedlagt) Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

9 Vedlegg sak Studieåret 2014/15 akademisk kalender Akademisk kalender for HBV Høstsemesteret 2014: 04. august Tidligste oppstart for studieforberedende kurs (gjelder ikke for ingeniørutdanningene) august Kontinuasjonseksamen (alle campus) 18. august Studiestart for studenter i høyere årstrinn Oppstart masterutdanninger på campus Ringerike Orientation Day, internasjonale studenter 19. august Offisiell åpning av studieåret, campus Drammen og campusvestfold 19. august Studiestart alle nye studenter 20. august Offisiell åpning av studieåret, campus Ringerike og campus Kongsberg 15. september Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan og oppmelding til eksamen for høstsemesteret. Påmeldingsfrist for privatister. Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen i vårsemesteret. Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret /september Forskningsdagene 01. oktober Kunngjøring av eksamensplan september desember Fortløpende eksamensavvikling, fakultet for helsevitenskap oktober/november Evalueringer av emner og studier 01. november Søknadsfrist for innkommende studenter ved partneruniversiteter for vårsemesteret november Karrieredag for studenter, campus Kongsberg november Teknologidagene november Kontinuasjonseksamen campus Ringerike desember Start eksamensperiode for campus Drammen (ikke helsevitenskap), campus Ringerike og campus Kongsberg Uke Ordinær eksamensperiode 19. desember Siste eksamensdag/semesterslutt Vårsemesteret januar Første undervisningsdag/semesterstart januar Kontinuasjonseksamen campus Kongsberg januar-april Fortløpende kontinuasjonseksamensavvikling fakultet for helsevitenskap 07. januar Orientation Day, internasjonale studenter campus Kongsberg og campus Vestfold 15. januar Orientation Day, internasjonale studenter campus Ringerike 15. februar Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan og oppmelding til eksamen for vårsemesteret. Påmeldingsfrist for

10 Vedlegg sak Studieåret 2014/15 akademisk kalender 01.mars privatister. Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret Søknadsfrist for delstudier i utlandet, høstsemesteret 2015 Søknadsfrist, Samordna opptak: Frist for å søke om tidlig opptak, opptak på grunnlag av særskilt vurdering, søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden og søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse. 01. mars Kunngjøring av eksamensplan 01. mars Frist for innlevering av studieplaner for kommende studieår april Påskeferie Utestående Valg av studentrepresentanter til høgskolestyret 15. april Søknadsfrist for ordinære søkere, Samordna (NOM) og lokalt opptak 01. mai Søknadsfrist for innkommende studenter ved partneruniversiteter for høstsemesteret 2014 Uke Ordinær/kontinuasjon eksamensperiode for alle campus 19. juni Semesterslutt Demokratitid studenter HBV - foreløpig utestående

11 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13. februar 2014 Dokumentdato 10. februar 2014 Saksbehandler Juel Helge Rye, Terje Thomassen, Knut Gunnar Aspenes Saksnummer 14/00006 SAK 21/14 (V) Årsregnskap 2013 for Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Buskerud 2. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Vestfold Saksopplysninger Nedenfor følger en redegjørelse for årsregnskapene ved hhv tidligere Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. For begge høgskolene blir eksternregnskapet og internregnskapet gjennomgått. 1. Høgskolen i Buskerud 1.1 Eksternregnskapet Resultatregnskapet Nedenfor følger et sammendrag av årsregnskapet for 2013 sammenstilt mot budsjett, samt regnskap for samme periode i fjor. For ytterligere detaljer vises til regnskap med notehenvisning i vedlegg 1. 1 av 10

12 Resultatregnskapet Regnskap Regnskap Budsjett Note Inntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Resultat Periodens resultat viser et overskudd på 3,738 mill. kroner. Dette er resultatet fra avsluttede oppdragsprosjekter og godskrives virksomhetskapitalen. Resultatet av ordinære aktiviteter, viser et merforbruk (underskudd) på kr. -4,349 mill. Etter 4 år med mindreforbruk besluttet styret å benytte virksomhetskapital og deler av den strategiske reserven i Det planlagte, styregodkjente merforbruket utgjør om lag kr. 6,4 mill. av merforbruket. Det resterende finansieres av salderinger på fakultetenes egen virksomhetskapital, i henhold til høgskolens innarbeidede praksis. Høgskolens handlingsrom blir med dette redusert med om lag 4,3 mill i perioden. Inntekter Inntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at bevilgninger fra staten ble høyere enn først forventet, og nesten tilsvarende lavere inntekter fra BOA enn budsjettert. For øvrige inntektsendringer vises det til fakultetenes egne rapporter. Kostnader Kostnadsnivået ligger 8,7 millioner over inntektsnivået. Dette skyldes i hovedsak lavere BOA aktivitet enn budsjettert og vedtatt merforbruk innenfor BFV. Kostnadsutviklingen for øvrig står i forhold til aktivitetsøkningen innen BFV, og er i henhold til plan og budsjett. Arbeid med fusjonen mellom HiBu og Hive (finansiert av SAK midler), har medført at aktivitetsnivået ligger noe over normalt. Balansen Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 10

13 Nedenfor følger et sammendrag balanse for 2013 sammenlignet med Den viser hvordan høgskolens verdier har endret seg og hvordan de er finansiert. I tillegg er det utarbeidet noen nøkkeltall som belyser handlingsfriheten i høgskolens økonomi. For ytterligere detaljer vises det til balanse med notehenvisning i vedlegg 1. Balansen Regnskap Regnskap Note Endring Eiendeler Anleggsmidler 5, Omløpsmidler 13,14,16, Sum eiendeler Virksomhetskapital og gjeld Virksomhetskapital Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Kortsiktig gjeld 16, Avregninger Sum virksomhetskapital og gjeld Likviditetsgrad 1 1,3 1,3 Virksomhetskapital i % 10,0 % 8,7 % Avregning i % 9,9 % 11,8 % Eiendeler Anleggsmidlene er økt med kr. 2.8 mill. Dette skyldes nødvendig og planlagt oppgradering av infrastrukturen ved høgskolens studiesteder. Høgskolen har en nedgang i omløpsmidler på kr. 24,4 mill. Det skyldes i hovedsak en reduksjon av kasse/bankinnskudd på kr. 37,8 mill, motsvart av økte forhåndsbetalte kostnader (ca. 12. mill.), samt økning i kundefordringer på kr. 2.1 mill. Virksomhetskapital og gjeld Virksomhetskapitalen er økt med kr mill. i 2013, og saldert med kr mill. som følge av merforbruk ved fakultetene. Kortsiktig gjeld er redusert med kr. 19 mill (fra 68 til 49 millioner). Dette skyldes i hovedsak et stort fokus på å få regninger inn i systemet og utbetalt før nyttår med hensyn på overgang til nye systemer. Endringer i avsetningene note 15 Avregningsbeløpet i høgskolen er endret fra i fjor. Beløpet samlet er kr mill. og er fordelt på strategiske avsetninger og utsatt virksomhet. Strategiske avsetninger er redusert med kr mill, som følge av styrevedtak om bruk av 2.7 mill. til Phd satsning og styrking FoU, samt kr mill. til campusutviklingsprosjekter. Virksomhetskapitalen er redusert som følge av merforbruk ved fakultetene. Tilgang virksomhetskapital er på kr mill. i 2013, og salderingen på kr mill. Netto endring for året er en nedgang på kr Det er i perioden også bevilget 150 til utvikling av Exploria i Kongsberg (Nasjonalt vitensenter for ny teknologi, fokusert mot ungdom). Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 10

14 Høgskolen har ikke ansett det nødvendig å utsette aktivitet for regnskapsåret Internregnskapet Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV Nedenfor følger et sammendrag av regnskap for høgskolens fakulteter og enheter. For en mer detaljert framstilling og forklaring av HiBu sine nøkkeltall, samt fakultetenes egne vurderinger, henvises til vedleggene som følger saken. BFV: Avvik pr (mål +/- 2%) Budsjett Avvik i kr Avvik i % TEKNO ,2 % ADMA ,1 % LÆRER ,1 % HELSE ,8 % ØKSAM ,3 % RES&UF HiBu Totalt ,0 % I årsoppgjøret for 2012 vedtok styret at fakultetene ved HiBu kunne disponere midler fra den strategiske reserven (ref vedlegg styresak 06/13 Årsoppgjør og økonomisk status pr ). I tillegg fikk Øksam og Helse tilsagn på å benytte egen oppspart virksomhetskapital til å finansiere planlagt merforbruk. Merforbruk utover dette er finansiert ved saldering av fakultetets oppsparte virksomhetskapital. Det merforbruk som ikke er finansiert ved styrevedtak eller saldering av virksomhetskapital tas med inn i 2014 som mer eller mindreforbruk. Tekno Fakultetets avvik i forhold til budsjett er på kr.0,597 mill. Årsaken til merforbruket skyldes blant annet en sterkere vekst i søkningen til fakultetets studier, med tilhørende økt opptak. Dette er svært gledelig, men med den konsekvens at kostnadene til undervisning økte. Dette bidro til langt høyere overtidskostnader enn forutsatt. Driften har vært stram og fakultetet skal ha all mulig honnør for gjennomføringen. Administrasjon Administrasjon har et avvik (mindreforbruk) i forhold til budsjett på kr Dette er marginalt og utgjør kun 0,1 % av totalbudsjettet på kr. 153 millioner. Det er flere, mindre avvik i forhold til totalen, men alt i alt treffer dette budsjettet meget bra. Dette er et meget godt resultat. Lærer Oversikten viser at fakultetet har et merforbruk på kr. 1.4 mill. Dette forklares i hovedsak av flere nylig oppstartede studier, og som kjent er disse underfinansiert de 2 første årene grunnet etterslep i studiepoengproduksjon. Dette slår relativt sterkere ut når volumet av ny oppstartede studier er stort ifht. totalporteføljen. I tillegg har godskrivinger fra BOA porteføljen vært noe lavere enn budsjettert. Dekan har styrt stramt gjennom året og det er gjennomført en rekke tiltak for å bringe regnskapet i balanse. Helse Driften på fakultet for helsevitenskap viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 3.2 mill. Av dette er kr. 950 godkjent av styret (styrevedtak på bruk av reserve til campusutvikling). I tillegg salderer fakultet kr. 1 mill. av egen virksomhetskapital, slik at det «ikke finansierte» merforbruket er nede i kr. 1,250 mill. Dette vil bli hensyntatt i revidert budsjett. Merforbruket skyldes i all hovedsak svikt i godskriving fra BOA prosjekter. Den øvrige drift er i henhold til budsjett, både innenfor kostnads- og inntektssiden. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 10

15 Det er gjennomført faglige og strukturelle grep for å effektivisere undervisning og veiledning, noe som vil få effekter i Fakultet har lenge jobbet hardt og målrettet mot å få godkjent sin søknad om Phd- studier, og denne er nå godkjent. Øksam Fakultetet har et merforbruk utover budsjett på kr mill. Dette avviket er i sin helhet finansiert av oppbygging av fakultetets virksomhetskapital som har økt i 2013 med kr mill. Fakultetets avvik ifht budsjett skyldes stor aktivitetsøkning, flere nye studier, samt Phd- satsing. En bedret driftsituasjon er i hovedsak realisert ved kostnadsreduksjoner i tillegg til økning av prosjektinntekter. Reserver og ufordelte midler Avsatt reserve i 2013 budsjettet samt flere, mindre tilbakeholdte midler, gir et samlet mindreforbruk på kr. 4,3 mill. For ytterligere detaljer, herunder oversikt over finansiering av merforbruk og oversikt over virksomhetskapital, se vedleggene til saksfremlegget. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA I tabellen nedenfor vises regnskap og budsjett for godskriving til BFV fra prosjektene. I den interne budsjett- og økonomistyringen ved HiBu er dette benyttet som utgangspunkt for oppfølgingen av BOA porteføljen. Dette har vist seg å gi et godt bilde av aktiviteten innen BOA området. Regnskapsrapport BOA Godskrivning tall i hele 1000 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Avvik Avvik % ØKSAM Godskrivning fra bidrags- og oppdragsprosjekter % LÆRER Godskrivning fra bidrags- og oppdragsprosjekter % HELSE Godskrivning fra bidrags- og oppdragsprosjekter % TEKNO Godskrivning fra bidrags- og oppdragsprosjekter % HS Godskrivning fra bidrags- og oppdragsprosjekter % Sum % Tabellen viser at ambisjonen for 2013 ikke ble nådd. Det ble total godskrevet kr. 4 mill. mindre til BFV enn budsjettert fordelt på de ulike fakultetene. For ytterligere detaljer, se vedlegg til saksfremlegget. 1.3 Årsoppgjørsdisposisjoner Årets resultat er disponert i henhold til tidligere styrevedtak i HiBu, og er presentert i note 15 i eksternregnskapet. Her fremkommer endringene i henhold til dette i eksternregnskapet, mot virksomhetskapital og endringer i avregningen med statskassen. 2. Høgskolen i Vestfold 2.1 Eksternregnskapet Resultatregnskapet Nedenfor følger et sammendrag av årsregnskapet for 2013 sammenstilt mot regnskap og budsjett for For ytterligere detaljer vises til regnskap med notehenvisning i vedlegg 1. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 10

16 Resultat Ordinært driftsresultat viser et overskudd på 10,2 mill kroner. Det er høyere enn fjoråret, og vesentlig bedre enn budsjett for regnskapsåret. Høgskolens samlede drift er således godt innenfor tildelte og bevilgede rammer. Årsregnskapet viser et overskudd på 0,5 mill kroner etter avregning mot KD. Det stammer i sin helhet fra avsluttende oppdragsprosjekter. Resultatet godskrives virksomhetskapitalen. Inntekter Inntektene er høyere enn budsjettert og høyere enn Eksterne inntekter har hatt den største prosentvise økningen (+16 %), men aktivitetsøkningene innen bevilgningen utgjør mer i kroner. Tildeling av SAK-midler knyttet til fusjon med HiBU, 6,0 mill kroner, er inkludert. For øvrige inntektsendringer vises til fakultetenes rapportering om BOA-aktivitet. Kostnader Kostnadsnivået er jevnt over høyere enn i fjor, men godt innenfor rammen av de økte inntektene. Det skyldes generelt et høyere aktivitetsnivå både innenfor BFV og BOA. Det pågående fusjonsarbeidet generer også høyere aktivitetsnivå, men dette er hovedsakelig finansiert ved SAKmidler. Balansen Nedenfor følger et sammendrag balanse for 2013 sammenlignet med Den viser hvordan høgskolens verdier har endret seg og hvordan de er finansiert. I tillegg er det utarbeidet noen nøkkeltall som belyser handlingsfriheten i høgskolens økonomi. For ytterligere detaljer vises det til balanse med notehenvisning i vedlegg 1. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 10

17 Eiendeler Etter en periode med store investeringer i samlokaliseringsprosjektet, er investeringsnivået i 2013 lavere. Avskrivninger for året utgjør 19,1 mill kroner, Investeringer utgjør 8,2 mill, slik at endringen for anleggsmidlene blir 10,9 mill kroner. Omløpsmidlene er noe lavere enn i fjor, men vurderes som tilfredsstillende sett opp mot kortsiktig gjeld. Likviditeten er bedre enn i fjor. Virksomhetskapital og gjeld Virksomhetskapitalen er netto redusert med 0,55 mill kroner hensyntatt periodens resultat. Det skyldes tilbakeføring av virksomhetskapital til dekning av tap (S-sak 2013/02). Kortsiktig gjeld er lavere enn fjoråret og er ikke knyttet til noen spesielle forhold. Endringer i avsetningene note 15 Avregningsbeløpet i høgskolenes favør er økt noe fra i fjor. Det er fordelt på strategiske avsetninger og utsatt virksomhet. Strategiske avsetninger utgjør 26,9 mill kroner og er noe lavere enn fjoråret. Det skyldes i hovedsak bruk av tildelte SAK-midler i fusjonsprosjektet. Tildelingen i 2013 var lavere enn Det er i perioden også bevilget 2,7 mill kroner til nye strategiske satsninger som Innovatorium (helseinfrastruktur) og e-campusprosjekt fra strategiske reserver. Utsatt virksomhet er økt og utgjør 14,0 mill kroner ved årsskiftet. Det skyldes i hovedsak mindreforbruk både hos fakultetene og fellestjenester. 2.2 Internregnskapet Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV Nedenfor følger et sammendrag av regnskap for høgskolens fakulteter og enheter. For en mer detaljert framstilling, samt fakultetenes egne vurderinger, henvises til fakultetenes vedlegg som følger saken. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 7 av 10

18 Fakultet HE Driften ved fakultetet viser et mindreforbruk på 1,6 mill kroner. I all hovedsak er dette bundet opp mot planlagte aktiviteter neste år. Driften har vært gjennomført som planlagt og BOA virksomheten har gitt økte kostnadsrefusjoner til driften. Fakultetet er svært godt fornøyd med budsjettdisiplinen som har vært utøvd innenfor tildelte rammer og tildelinger. Kvaliteten i alle tilbud vurderes som god. Alt i alt ett godt gjennomført Fakultet HUT Fakultetet har et mindreforbruk på 2,3 mill kroner for Det er hovedsakelig knyttet til aktiviteter som skal gjennomføres i 2014 innen lektorprogram og Phd-programmet som er igangsatt. Driften oppleves som marginal og det er gjennomført en god økonomioppfølgning for å holde budsjettildelingen. Inntektene har økt, refusjonene fra BOA er lavere enn forventet, men driften totalt sett er positiv. I tillegg har fakultet dekket inn merforbruk fra tidligere år gjennom driften i All honnør til dette arbeidet ved fakultetet. Fakultet TEKMAR Regnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på 0,8 mill kroner. Fakultetet hadde et styrevedtak på å styre mot -5,9 mill kroner (s-sak 2013/09). Resultatet er således gledelig. Det er først og fremst refusjoner fra BOA-virksomheten og tilleggsbevilgning fra KD på 2,5 mill kroner som bidrar positivt. Det er knyttet 26 kandidater til fakultetets eget ph.d. program, og framdriften vurderes som god. Fakultetet er meget godt fornøyd med økonomi- budsjettoppfølgningsarbeidet som er nedlagt ved fakultet gjennom året. Økonomisk er 2013 det beste på mange år. Fakultet ØS Mindreforbruket ved fakultetet utgjør 0,8 mill kroner for Driften har vært godt tilpasset budsjettrammene for året, men økte refusjoner (inntektsføringer) sikrer resultatet. Etter målrettet arbeid er lektorprogram og mastertilbud igangsatt ila året. Refusjoner fra BOA er noe lavere enn planlagt, men driften er likevel i balanse. Fakultetet fremhever god budsjett- og kostnadskontroll som grunnleggende for at driften er i balanse. Nok et godt gjennomført driftsår ved fakultetet. Rektorat og fellestjenester Nedenfor følger et sammendrag av regnskap for rektorat og fellestjenester. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 8 av 10

19 Regnskapet viser et samlet mindreforbruk for rektorat og fellestjenester på 17,7 mill kroner. Størsteparten av mindreforbruket, 9,2 mill kroner, er knyttet til ubrukte fusjonsmidler under høgskoledirektøren inklusive 6 mill kroner tildelte SAK-midler for For Utdanning og FoU kan mindreforbruket i hovedsak henvises til de strategiske satsningene hhv e-campus og Innovatoriet. For personalseksjonen skyldes mindreforbruket i hovedsak refusjoner av lønn. Øvrige avvik synes å være i tråd med budsjettforutsetningene og kommenteres ikke ytterligere. SAK-midler fusjonsprosjektet Fusjonsprosjektet viser et samlet mindreforbruk på 3,2 mill i forhold til budsjettrammen på 14,0 mill kroner. I tillegg er HBV tildelt 6,0 mill kroner i løpet av Det vil fortsatt komme belastninger i Resterende midler tas inn i arbeidet med revidert budsjett som fremmes i styremøtet i mars. Se vedlegg for en mer detaljert framstilling. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Tabellen under viser omsetningen knyttet til BOA-virksomheten ved høgskolen for Prinsippet om løpende inntektsføring ligger til grunn for regnskapsføringen slik at omsetningen gir et godt bilde av prosjektaktiviteten som er gjennomført. For ytterligere detaljer vises til enhetenes vedlegg til saksfremlegget. Høgskolen har høye ambisjoner om en betydelig BOA-aktivitet for utvikling av fagmiljø og framtidsrettede studietilbud. Total omsetning viser en solid framgang i forhold til i fjor og er noe bedre enn årets budsjett. Det er først og fremst ved fakultet TEKMAR fremgangen er betydelig. Fakultetet etablerer seg nå som det fakultetet med desidert størst BOA-aktivitet. Øvrige avvik er håndtert der de har oppstått. 2.3 Årsoppgjørsdisposisjoner Årets resultat er disponert som det fremkommer i eksternregnskapet mot virksomhetskapital og endringer i avregningen med statskassen. 3. Videre behandling Avlagte årsregnskap med ledelseskommentarene for hhv HiBu og HiVe rapporteres til KD via Database for høyere utdanning (DBH), med kopi til Riksrevisjonen, innen gitt frist 15 februar Årsregnskapene benevnes som reviderte årsregnskap etter at institusjonen har mottatt revisjonsbrev fra Riksrevisjonen, normalt medio juni. Resultatene fra 2013 tas med i arbeidet med revidert budsjett 2014 som legges frem for høgskolestyret i mars. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 9 av 10

20 Saksdokumenter 1. Eksternregnskapet 2013 HiBu, vedlagt 2. Internrapporter HiBu, vedlagt 3. Eksternregnskapet 2013 HiVe med internrapporter, vedlagt Drammen, 7/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 10 av 10

21 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Nils Dugstad Saksnummer 14/00709 SAK 22/14 (V) STRATEGISK PLAN FOR HBV Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar oppstart av arbeid med strategisk plan for virksomheten som skal gjelde for perioden 2015 til Styret gir rektor i fullmakt å godkjenne framdriftsplan og organisering av arbeidet med utvikling av strategisk plan. Styret ber om underveisrapportering. Oppsummering Høgskolens styre inviteres med dette til å vedta å starte en prosess som skal føre fram til at høgskolen i Buskerud og Vestfold vedtar en strategisk plan for perioden I den prosessen som anbefales inngår analyser av både interne og eksterne forhold som kan påvirke måloppnåelse. Det skal gjøres prioriteringer og valg om hvordan virksomheten skal arbeide de nærmeste årene for å nå politisk mål. Offentlige virksomheters strategier er et overordnet grep for å gjennomføre politiske mål på en best mulig måte. Behov for strategiutvikling har bakgrunn blant annet i følgende forhold: behov for mer langsiktighet i arbeidet endringer i omgivelsene endringer i sektorpolitikken nye krav og forventninger fra brukerne manglende realisering av gjeldende strategi Gjennom årlig budsjett og virksomhetsplan, handlingsplaner og eventuelle delstrategier for enkelte fagfelt, vil strategien bli gjennomført. Det er imidlertid en del fallgruver som kan gjøre at strategien ikke blir gjennomført: Strategien kan være for generell og diffus, den kan være for preget av øyeblikket da den ble til, den taper for et kortsiktig økonomifokus, den er ikke kjent i organisasjonen, den brukes ikke i styringen, det får ingen konsekvenser ikke å følge den m.v. For å unngå disse fallgruvene ser rektor og direktør for seg en prosess med forankring i de faglige enhetene og med bred involvering. Det er utarbeidet en overordnet skisse for prosessen. Dersom styret slutter seg til forslag til vedtak vil det bli utarbeidet en mer detaljert plan for arbeidet med milepæler og ressursanslag. 1 av 4

22 Saksopplysning Til styrets orientering gis det en kort status for det planarbeid som er gjort så langt ved HBV. Status i HBVs planarbeid ved inngangen til 2014 Forsalg om å utarbeide en strategisk plan bygger på et målrettet arbeid som opp startet allerede under fusjonen av høgskolene i Buskerud og Vestfold. Her ble det slått fast at følgende visjon skal gjelde for den fusjonerte høgskolen: Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, og være den foretrukne kompetanse-, forskning-, utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og næringsliv med nasjonal anerkjennelse og internasjonal orientering. For å oppfylle denne visjonen er også utarbeidet hovedområder som HBV må fokusere på. Disse er: Bli akkreditert som et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet innen Tilby fremtidens studenter et mangfold av bachelorutdanninger og attraktive masterstudier, som fører frem til minst ett forskerprogram (ph.d.) innen hver av de fire hovedprofilene (fakultetene). Gi studentene et attraktivt og konkurransedyktig læringsmiljø ved å tilby en stimulerende arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere. Øke utdanningskapasiteten i regionen med nye studenter Ha en tydelig regional forankring av forskning, utvikling og innovasjon. Etablere regional forskningsfinansiering for HBV sammen med fylkeskommuner, kommuner og regionalt nærings- og arbeidsliv. Sikre Norge attraktiv arbeidskraft og styrket verdiskaping. Disse hovedmålene er i sin tur er brutt ned til delmål. Strukturen på delmål følger oppsettet som sektormål slik disse er fastlagt av Kunnskapsdepartementet gjennom St.prp. nr 1s og tildelingsbrev til HBV Med dette grepet sikres sammenhengen mellom eiers krav og internt overordnet planverk HBV: Delmål utdanning: Høgskolen skal: Utvikle anerkjente læringsmiljøer med nærhet til og god oppfølging av studentene. Gi utdanning som skaper myndige samfunnsborgere og yrkesutøvere med faglig entusiasme, læringslyst og etisk bevissthet. Bidra til videreutvikling av regionalt samfunns-, nærings- og arbeidsliv gjennom tilbud av attraktive etter- og videreutdanningstilbud. Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner for å fremme kvalitet i studietilbudet og gjøre utdanningene attraktive. Legge til rette for at alle studieprogrammer er knyttet til internasjonalisering og utvekslingsprogram. Delmål forsking og utvikling Høgskolen skal: Utvikle anvendt FoUoI av høy kvalitet basert på samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, studenter og relevante eksterne aktører. Styrke FoUoI- aktiviteten innen hver av de fire hovedprofilene for å oppnå høyere faglig kvalitet, nettverksbygging og eksternt finansierte prosjekter. Ha en tydelig ambisjon om å være en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt innen utvalgte forsknings- og innovasjonsområder. Øke deltakelsen i internasjonale forskningsprosjekter og nettverk. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 4

23 Fremme kvalitet og kvantitet på publikasjoner og patenter, samt tilrettelegge for kommersialiseringer av innovative ideer. Delmål formidling og samfunnskontakt Høgskolen skal: Styrke, synliggjøre og mobilisere til utdanningsprogrammer og FoUoI som er viktig for samfunnets verdiskaping og velferdsutvikling. Være regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap. Stimulere og bidra i samfunnsdebatten med formidling av kunnskap, innovasjon og kritiske perspektiver. I samarbeid med arbeidslivet utvikle og tilby framtidsrettede etter- og videreutdanningstilbud og FoUoI-prosjekter Delmål organisasjon og administrativ virksomhet Høgskolen skal Utvikle en fleksibel organisasjon der fag og administrasjon arbeider sammen for å ivareta det samlede samfunnsoppdraget. Tilrettelegge for sikker administrativ og serviceorientert drift for å utnytte samfunnets ressurser effektivt og for at alle brukere skal tilbys kvalitativt gode administrative tjenester. Føre en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå og et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikle og sikre moderne og attraktiv infrastruktur på alle fire campus. Organisering og prosess. Det anbefales at HBV utvikler sin strategiske plan på ordinært vis i tre faser. Fase 1 er analysefasen der dagens status blir beskrevet og vurdert. I fase 2 utvikles mål som skal være retningsgivende for virksomheten i planperioden. Fase 3 er implementeringsfasen der hovedutfordringen er å kople de strategiske mål til den ordinære plan- og budsjettprosessen. Ut over dette er det innledningsvis i prosessen nyttig å ta en ekstra titt på visjonsformuleringene for å sikre at visjonen er godt uttrykt og godt forankret i virksomheten. Det anbefales følgende overordnede organisering: Rektor leder strategiprosessen og dekanmøtet utgjør styringsgruppen Det er viktig at prosessene sikrer: at universitetsambisjonen er godt forankret i fagmiljøene. at strategien innebærer en tydelig profilering basert på samfunnets behov og HBVs egenart. god kobling mellom strategi, rapport og plandokument samt kvalitetssystemet. at strategien følges opp med ressurser/tydelige prioriteringer. Følgende grovskisse kan illustrere hvilke planprosess som er tenkt utviklet: Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 4

24 Tids- Aktører frister Høgskole styre Dekan møte Fakultet Sekretariats funksjon/administrasjon jan Utarbeide beslutningsunderlag til styret for en STP prosess feb Vedtak om oppstart og hovedramme for STP mars Arbeid med justering av visjon april mai Vedtak av visjon styringsgruppe Arbeid med justering av visjon Administrasjonen framskaffer data til analysedokumentasjon "hvor er vi " fasen, sekretariat utarbeider dokumentasjon Godkjenne analysedokument juni Arbeid med analysedok juli Ferie 2014 aug Arbeid med analysedok Oppstarseminar fase 2 mål sept okt Underveisrapportering Underveisrapportering Underveisrapportering Arbeid med mål STP Sekretariatsstøtte etter behov nov. Vedtak STP des. Vedtak STP Som det framgår av figuren er det lagt opp til støtte i prosessen fra et sekretariat og fra administrasjonen. Beslutning om og mengden og organiseringen av en slik støttetjeneste vil inngå i detaljplanlegging av STP prosessen. Saksdokumenter 1. Ingen vedlegg til denne saken Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 4

25 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13. februar 2014 Dokumentdato 31. januar 2014 Saksbehandler Anne Fængsrud/Bjørnulf Stokvik Saksnummer 14/00635 SAK 23/14 MILEPÆLSPLAN FOR UTVIKLING AV KVALITETSSYSTEM 2014 Forslag til vedtak Styret tar foreslåtte milepælsplan og status i arbeidet med nytt kvalitetssystem til orientering. Saksopplysninger Fellesstyret gjorde 11. desember 2013 i styresak 90/13 Utvikling av kvalitetssystem og kvalitetskultur ved HBV følgende enstemmige vedtak: 1. Styret tar orienteringen om framdrift for arbeidet med kvalitetssystem for HBV til etterretning. 2. Eksisterende kvalitetssystem ved HiBu og HiVe videreføres i 2014, og fases gradvis ut når felles elementer for HBV etableres. 3. Felles kvalitetssystem for HBV utvikles og vedtas innen , og gjelder f.o.m Inntil felles prosess for etablering av nye studier vedtas, skal igangsetting av arbeid med utvikling av nye studietilbud godkjennes av rektor. I ordskiftet ga styret kommentarer om internkontroll, behov for lederutviklingsprogram, kulturbygging, verdigrunnlag og strategi. Kvalitet handler om hvordan vi gjør ting og om strukturer. Intern kontroll blir viktig. Det ble vist til at NOKUT følger fusjonsprosessen, og at HBVs prosess for utvikling av nytt kvalitetssystem vil rette spesiell oppmerksomhet mot følgende to punkter: Hvordan institusjonenes interne kvalitetsarbeid fokuserer på studentenes læringsutbytte Hvordan institusjonen ivaretar egne faglige fullmakter Kvalitetssystemet skal bestå av tre hoveddeler, som er en systembeskrivelse/rammer for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling, beskrivelser av prosesser og rutiner for å sikre kvalitet i utdanningene og evaluerings-verktøy. Arbeidet med utviklingen av kvalitetssystemet skjer i et samarbeid mellom rektorat og studieavdelingen. Prorektor for utdanning og studiedirektør leder arbeidet med utvikling av 1 av 3

26 kvalitetssystemet sammen med medarbeider i rektors stab og Seksjon for studiekvalitetsutvikling og kvalitetssystem. Det legges opp til bred forankring i hele organisasjonen ved utvikling av kvalitetssystemet. Det legges fram en sak for styret med en systembeskrivelse/rammer for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling ved HBV, beskrivelser av de vesentligste prosesser og rutiner for å sikre kvalitet i utdanningene og evaluerings-verktøy. Norge har hatt samme nasjonale modell for eksternt tilsyn med utdanningskvalitet i 10 år. Pålegget om å utvikle læringsutbyttebeskrivelser for alle studieprogram, utviklingen i sektoren og NOKUTs erfaringer fra tilsynsarbeidet har bidratt til et ønske om en fornyelse av eksisterende tilsynsmodell. Kunnskapsdepartementet gitt NOKUT anledning til å samarbeide med tre institusjoner i sitt fornyingsarbeid. I tillegg til HBV deltar Dronning Mauds Minne Høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole. Resultatet av HBVs samarbeid med NOKUT er at HBV får utviklet et nytt kvalitetssystem, og at NOKUT får justert sin nåværende tilsynsmodell. Prosjektperioden for samarbeid om forsøk mellom HBV og NOKUT varer til 31. desember HBV vil ha flere møtepunkter med NOKUTs sakkyndige komité. Det første møtet ble avholdt 3. februar. Neste møtepunkt blir et arbeidsseminar over to dager i siste halvdel av mai. Det siste blir en prøveevaluering av HBVs kvalitetssystem høsten 2014, som vil resultere i en rapport fra NOKUT. Som ved andre evalueringer i regi av NOKUT vil sakkyndig komité ha en sentral rolle. NOKUT forventer at prosessen gjennomføres slik at både institusjonene og NOKUT vil ha nytte av samarbeidet. Kvalitetssystemet utvikles ut fra følgende milepæler i forhold til styret: Planleggingsfase Milepæl 1: Fellesstyret vedtar fremdrift for arbeidet med kvalitetssystem og prinsippene for det Gjennomføringsfase Milepæl 2: Nytt styre orienteres om arbeidet med nytt kvalitetssystem gjennom en milepælsplan Milepæl 3: Styret orienteres om prosjektplan for arbeidet med nytt kvalitetssystem Milepæl 4: Styret orienteres om framdrift i prosjektet i forhold til prosjektplan Milepæl 5: Styret vedtar en systembeskrivelse for nytt kvalitetssystem Testfase Milepæl 6: Prøveevaluering av kvalitetssystemet gjennomføres av NOKUT Milepæl 7: Styret orienteres om prøveevaluering og nødvendige endringer som følge av dette Milepæl 8: Styret vedtar HBVs kvalitetssystem Driftsfase fra Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 3

27 Saksdokumenter 1. Vedlegg 1 Styresak 90/13: Utvikling av kvalitetssystem og kvalitetskultur ved HBV (vedlagt). 2. HBV presentasjon i møtet med NOKUT 3. februar 2014 (vedlagt). Drammen 6/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 3

28 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 STYRESAK - Fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Ellen Rye Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 90/13: UTVIKLING AV KVALITETSSYSTEM OG KVALITETSKULTUR VED HBV Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om framdrift for arbeidet med kvalitetssystem for HBV til etterretning. 2. Eksisterende kvalitetssystem ved HiBu og HiVe videreføres i 2014, og fases gradvis ut når felles elementer for HBV etableres. 3. Felles kvalitetssystem for HBV utvikles og vedtas innen , og gjelder f.o.m Inntil felles prosess for etablering av nye studier vedtas, skal igangsetting av arbeid med utvikling av nye studietilbud godkjennes av rektor. Saksopplysninger: Bakgrunn Universiteter og høyskoler skal ha et «tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten», jf. UH-loven 1-6. I forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning ( 2-1) utdypes det at systemet skal «( ) sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet inklusive studiets relevans for arbeidslivet». I denne saken brukes begrepet kvalitetssystem, som omfatter både kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Utvikling av kvalitetssystemet berører mange forhold, både knyttet til mål og strategi, organisering, roller og ansvar, fagmiljøenes kompetanse og faglig og pedagogisk arbeid, og avhenger av beslutninger på flere områder. Flere prosesser knyttet til utvikling av systemet er påbegynt og/eller ferdigstilt i løpet av , mens andre vil igangsettes og videreføres i NOKUT evaluerer institusjonenes kvalitetssystemer. I hht eksisterende ordning skal det ikke gå mer enn 6 år mellom hver evaluering. Som følge av fusjonen skal det etableres et felles kvalitetssystem for HBV. I følge ordinær syklus for tilsyn skulle HiVes system ha vært evaluert i 2013 og HiBus system i På bakgrunn av erfaringer med dagens tilsynsordning vurderer imidlertid NOKUT/Kunnskapsdepartementet å justere dagens tilsynsmodell. Med utgangspunkt i dette er HBV en av tre høgskoler som er unntatt periodisk Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

29 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 systemevaluering for å delta i et forsøk med ny type periodisk tilsyn. Deltakelsen i forsøket vil foregå parallelt med utvikling og innfasing av elementer i et felles kvalitetssystem for HBV. I denne saken redegjøres det for forsøket som HBV deltar i, samt for prosessen med utvikling av et felles kvalitetssystem for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HBVs deltakelse i forsøk med ny tilsynsmodell (Prosjekt tilsyn 2015) Prosjektperioden for samarbeid om forsøk mellom høyskolene og NOKUT er 1. september 2013 til 31. desember Deltakelse i forsøket innebærer at HBV i 2014 vil delta i en prøveevaluering ut fra elementer i en forslag til endret tilsynsmodell som NOKUT har oversendt Kunnskapsdepartementet. Ett av virkemidlene i forslaget er at institusjonene kan oppnå selvakkrediteringsrett på et gitt nivå etter å ha fått akkreditert et antall enkeltstudier, som hovedregel fire, på samme nivå gjennom NOKUT. Nåværende form for institusjonsakkreditering faller bort. Nytt hovedvirkemiddel blir periodiske evalueringer hvert åttende år. Nåværende form for evaluering av kvalitetssystemer faller bort. Bakgrunnen for forslaget er at NOKUT ønsker en modell som blant annet bidrar til at institusjonenes kvalitetsarbeid dreies ytterligere mot kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte. Videre er hensikten å løfte fram institusjonenes ansvar for å sikre kvaliteten i egne utdanninger, gjennom mer eksplisitt fokus på hvordan institusjonene ivaretar fullmaktene til selv å opprette nye studier. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for ny modell ønsker NOKUT å få erfaring med: Hvordan institusjonenes interne kvalitetsarbeid fokuserer på studentenes læringsutbytte Hvordan institusjonen ivaretar egne faglige fullmakter Hensikten med prøveevalueringen er å prøve ut nye kriterier for tilsyn. Det er oppnevnt en sakkyndig komité som deltar i prosjektet sammen med prosjektleder fra NOKUT. Det er avtalt en prosess som består av oppstartmøte ved den enkelte utdanningsinstitusjon, ytterligere ett møte våren 2014 og en prøveevaluering i løpet av høsten 2014 for å teste mulige kriterier og prosesser for ny modell. Kriterier for prøveevalueringene og mer spesifisert mandat for komiteen, vil bli utarbeidet i løpet av våren HBV har avtalt oppstartsmøte i siste halvdel av januar I dette møtet skal HBV presentere kvalitetsarbeidet med vekt på hvordan dette fokuserer/er tenkt å fokusere på studentenes læringsutbytte og institusjonens ivaretakelse av faglige fullmakter. NOKUT forventer at prosessen gjennomføres slik at begge parter vil ha nytte av samarbeidet. HBV vil dermed gjennom deltakelse i forsøket få tilbakemeldinger som kan ligge til grunn for videre utvikling av kvalitetsarbeidet og -systemet. Utvikling av kvalitetssystem for HBV Utviklingen av et kvalitetssystem for HBV vil foregå parallelt med deltakelse i forsøket. For HBV er det viktig å etablere et kvalitetssystem før sommeren 2014, og som kan gjelde fra studiestart Samtidig er det vesentlig at det eksisterer rutiner for kvalitetssikring som fakultetene kan forholde seg til, også før innfasing av nye elementer, felles rutiner og prosessbeskrivelser for HBV er vedtatt. Eksisterende kvalitetssystem for hhv HiBu og HiVe vil derfor videreføres fra , og fases ut ettersom nye elementer og rutiner blir vedtatt og etablert. Samtidig kan elementer i systemet justeres som følge av erfaringer og tilbakemeldinger vi får gjennom deltakelse i forsøket. Det er institusjonen selv som ut fra egen størrelse, faglig profil og andre lokale behov bestemmer hvordan systemet skal utformes. Gjeldende evalueringskriterier for kvalitetssystemet er definert i studietilsynsforskriften 6-1. Kriteriesettet er basert på: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

30 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 a) Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur, b) Mål, plan og ledelsesforankring, c) Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene, d) Analyse, vurdering og rapportering, e) Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring. De siste årene har det vært flere endringer i føringer for UH-institusjonene, f.eks. gjennom innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og studieplaner basert på læringsutbytte, og gjennom tydeligere krav til FoU-basert undervisning og fagmiljøenes kompetanse. Dette får også konsekvenser for utforming av kvalitetssystemet. For å sikre nødvendig fagutvikling i tråd med arbeidslivets behov og institusjonens og fakultetenes egne faglige ambisjoner, må systemet støtte opp om nødvendig kvalitetssikring av studiene. Under beskrives noen sentrale føringer og premisser som ligger til grunn for utforming av systemet: Som nevnt over er innretningen av kvalitetsarbeidet på studentenes læringsutbytte og institusjonenes ivaretakelse av egne faglige fullmakter sentrale områder, og som NOKUT vil ha spesielt fokus på i forbindelse med utprøving av nye kriterier. Faglige fullmakter: Institusjoner som tilbyr høyere utdanning er forpliktet til å utøve virksomheten i henhold til universitets- og høyskoleloven. Høyere utdanning kjennetegnes ved å være basert på forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. All høyere utdanning skal videre fylle kravene til utdanningskvalitet slik de er nedfelt i studietilsynsforskriften. Her stilles det blant annet krav for akkreditering som hhv høyskole (kap 3) og som universitet (kap 5). I kapittel 7 defineres kravene for akkreditering av studier, gjennom bl.a. grunnleggende forutsetninger for akkreditering ( 7-1), plan for studiet ( 7-2) og fagmiljø tilknyttet studiet ( 7-3). Når det gjelder krav til plan for studiet har disse blitt endret etter innføringen av NKR. Det er presisert at studiene skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte i tråd med rammeverket, og at innhold og oppbygging, arbeids- og undervisningsformer og eksamens-/vurderingsordninger skal samsvare med læringsutbyttebeskrivelsen. Dette innebærer at HBVs kvalitetssystem må innrettes mot studentenes læringsutbytte slik dette er formulert i planene for studiene, og legge grunnlag for at studentenes læringsutbytte får fokus i kvalitetsarbeidet. Ut over dette skal studiet ha tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier og tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset nivå, omfang og egenart. Videre skal studiet ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Kvalitetssystemet må utformes slik at det gir grunnlag for oppfølging av disse kvalitetskravene til utdanningene. I studietilsynsforskriften stilles det krav til fagmiljøets kompetanse knyttet til studier på ulike nivåer. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være «tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres» (jf. 7-3). Hensikten med dette er blant annet å sikre forskningsbasert undervisning og sammenheng mellom utdannings- og forskningsaktiviteter. Forskriften definerer krav til andel ansatte med førstestillingskompetanse for studier på hhv bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det bør etableres et system ved HBV som gir oversikt over fagmiljøets kompetanse i ulike studier. Fagmiljøets kompetanse bør også tematiseres i evaluering av program og emner. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

31 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 Kravene i studietilsynsforskriften gjelder både allerede etablerte studier og akkreditering av nye studier. Institusjonens prosess og rutiner for oppretting av nye studier er sentralt i forbindelse med ivaretakelse av egne fullmakter, og dermed også som et element i kvalitetssystemet. Institusjoner som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier. I hht gjeldende ordning har akkrediterte høyskoler selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. Utenom fagområdene for doktorgrad, må høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye studier på master- og ph.d.-nivå. For studier der høyskolen har selvakkrediteringsfullmakt, er styret ansvarlig for at kravene for akkreditering tilfredsstilles. Etablering av prosessbeskrivelser og rutiner for oppretting av nye studier og endringer i allerede etablerte studier vil være et prioritert område i forbindelse med innfasing av et felles kvalitetssystem for HBV. Det er igangsatt et arbeid fra studieadministrasjonen på dette området, og som vil legges fram for høgskolestyret i første del av 2014 for godkjenning. For å sikre god prosess og koordinering av nødvendig kvalitetssikring i forbindelse med etablering av nye studietilbud, foreslås i denne saken at igangsetting av arbeid med utvikling av nye studietilbud, inntil nye rutiner for etablering av nye studier vedtas, skal godkjennes av rektor. Læringsutbytte Når NOKUT vil ha spesielt fokus på innretning av kvalitetsarbeidet mot studentenes læringsutbytte, er dette blant annet fordi erfaringen er at UH-institusjonene ved etablering av kvalitetssystemer i større grad har hatt fokus på prosessbeskrivelser og innsatsfaktorer enn på studentenes læringsutbytte og resultater. I NKR beskrives kvalitative krav til kandidatens læringsutbytte (kvalifikasjoner) på ulike nivåer (Ba, Ma, ph.d.). Disse ligger til grunn for formulering av læringsutbytte for de konkrete studieprogrammene og emnene. Det å innrette kvalitetsarbeidet mot læringsutbytte dreier seg blant annet om at evalueringene som inngår i systemet må være utformet slik at de gir informasjon om studentenes/kandidatenes læringsutbytte og resultater knyttet til kravene som stilles til utdanningene på ulike nivåer, for eksempel når det gjelder FoU-basert utdanning, praksisbasert utdanning, arbeidslivsrelevans og dannelsesperspektiv. Selv om dette innebærer et sterkere fokus på resultater, betyr dette ikke at innsats- og prosessfaktorenes betydning for sluttresultatet ikke skal inngå i systemet. Program- og emneevalueringer kan også knyttes til temaene som inngår i de generiske læringsutbyttebeskrivelsene i rammeverket, som utgangspunkt for evaluering av undervisning. For eksempel stilles det krav om at studentene «kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid (osv.)» (Ba) og «kan bruke relevante metoder for forskning og faglige og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte» (Ma). I tilknytning til dette kan det inngå spørsmål knyttet til hvordan FoU-basert undervisning ivaretas i det konkrete programmet. Det er behov for en gjennomgang av hvordan læringsutbytte ivaretas gjennom eksisterende kvalitetssystem ved HiBu og HiVe, og for å utvikle program- og emneevalueringer for HBV som har studentenes læringsutbytte som tydelig fokus. De siste årene har betydningen av i større grad å rette oppmerksomheten mot helheten i utdannings- /studieprogram framfor kun på enkeltemner vært løftet fram, i tillegg til at institusjonene er adressert på utdanningsledelse: Fokus på studieprogram Kravene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk gjelder studieprogram, f.eks. et bachelor- eller masterprogram, og handler om hvilke kvalifikasjoner/læringsutbytte kandidater som får vitnemål etter gjennomført program Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

32 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 skal ha. Gjennom læringsutbyttebeskrivelsene stilles det indirekte krav til programmenes struktur og innhold, for eksempel når det gjelder forskningsbasert kunnskap, undervisning i forskningsmetoder og vitenskapsteori osv. Det å ivareta kvalitet i et utdanningsprogram innebærer for eksempel at det må sikres helhet, sammenheng og samarbeid mellom faglærere både ift planlegging, evaluering og utvikling av studieprogrammet. Evalueringene må innrettes slik at kvaliteten i programmet som helhet ivaretas, og slik at evaluering av emner også knyttes tydelig til programmet de inngår i og hvilke funksjoner de har i denne sammenheng. Utdanningenes relevans for arbeidsliv er sentralt ifm evaluering av kvaliteten på programmene. Det må avklares hvordan representanter fra arbeidsliv skal involveres i programevalueringene. Fellesstyret har vedtatt at det skal etableres et fakultetsråd for hvert fakultet, som skal gi råd til dekanen vedr. strategi, budsjett, studieportefølje, FoU, ekstern samhandling og internasjonalisering (jf. plattformdokumentet s ). Det er imidlertid ikke tatt stilling til om det skal etableres råd knyttet til studieprogrammene, for eksempel med eksterne representanter fra arbeids-/næringsliv som fast deltakelse. Uavhengig av om det skal etableres slike råd/fora for alle studieprogram, må det etableres ordninger som sikrer at eksterne representanter blir delaktige i programevalueringene, evt. at arbeidslivsundersøkelser inngår i systemet. I hht UH-loven 1-6 skal studentevalueringer inngå i systemet for kvalitetssikring. På samme måte som når det gjelder eksterne deltakere, må det besluttes hvordan det skal sikres studentrepresentasjon i fora knyttet til studieprogrammene, og hvordan studentene skal involveres i evaluering av programmene. Utdanningsledelse; Avklaring av mål, roller og ansvar Utdanningsledelse omfatter både institusjonsnivå gjennom strategisk ledelse av utdanningsprogrammene og programnivå gjennom faglig og pedagogisk ledelse. Utdanningsledelse innebærer blant annet forvaltning av fagmiljøenes kunnskap, tilrettelegging for FoU-aktivitet, utvikling av pedagogisk kompetanse i utdanningsprogrammene, profilering av utdanningsporteføljen mot omverdenen og det å sikre og utvikle kvalitet i utdanningen. For at kvalitetssystemet skal kunne fungere som lederverktøy og som verktøy for strategisk ledelse og oppfølging av institusjonens målsetninger for utdanningsvirksomheten, må det for det første utformes slik at det kan gi informasjon knyttet til institusjonens mål, strategi og styringsparametere. HBVs planer for 2014 skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen I planene inngår virksomhetsmål og styringsparametere. KD har definert følgende obligatoriske styringsparametere knyttet til utdanning: Kvantitative styringsparametere: Hhv. gjennomføring på normert tid og andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere. Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Øvrige styringsparametere for utdanning må vedtas, og kvalitetssystemet må utvikles slik at det gir informasjon knyttet til HBVs mål og parametere for utdanning. For det andre må roller og ansvar i organisasjonen være tydelig avklart. For eksempel innebærer dette tydelige ansvarsbeskrivelser for programledere med ansvar for faglig og pedagogisk ledelse. Kvalitetssystemet må utvikles slik at det kan være en støtte for programledelsen ifm kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet. For å sikre gode prosesser og rutiner knyttet til ivaretakelse av faglige fullmakter, for eksempel ifm selvakkreditering, må det avklares hvilket ansvar som delegeres fra styret til HBVs utvalg for utdanningskvalitet, ledet av prorektor for utdanning, og hvilke endringer i studieprogram som kan gjøres på fakultetsnivå og godkjennes av dekan. Beslutning om hvilke endringer som skal godkjennes på hvilke nivå får Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

33 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 konsekvenser for utforming av prosess- og rutinebeskrivelser knyttet til kvalitetssikring. I tillegg har rolle- og ansvarsavklaring betydning for beskrivelser av ansvar når det gjelder rapportering og analyser ifm kvalitetsarbeidet. Framdrift Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemet omfatter flere prosesser, og krever god koordinering slik at de som arbeider med ulike deler av systemet får nødvendige avklaringer og informasjon underveis. Hovedansvaret er forankret i studieavdelingen, ved studiedirektør. Imidlertid vil arbeidet foregå i tett samhandling mellom rektorat/dekanat og studieavdelingen. Kvalitetssystemet vil bestå av tre deler: 1. Systembeskrivelse/rammer for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling: Beskrivelse av bl.a. formål, prinsipper, oppbygging, roller og ansvar, hvilke elementer som inngår i systemet. 2. Evalueringsverktøy: Skjema for program- og emneevaluering, inkl. beskrivelse av hvilke data/indikatorer som skal analyseres og rapporteres. Eks. kandidatundersøkelser og/eller arbeidslivsundersøkelser Beskrivelse av målemetode (datainnhenting/undersøkelse/annen evaluering) og målefrekvens/hyppighet. 3. Beskrivelse av prosesser og rutiner for å sikre kvalitet i utdanningene, slik som: Etablering av nye studietilbud, revisjon av studieplan, rutiner for studieplanarbeid, studentopptak og gjennomføring av eksamen. Del 1: En arbeidsgruppe knyttet til prosjekt Sikker Drift har i 2013 arbeidet med et utgangspunkt for systembeskrivelsen. Rektor vil arbeide videre med grunnlaget for systembeskrivelsen. En skisse for denne vil legges fram for styret i første del av Systembeskrivelsen vil utvikles/ferdigstilles parallelt med utvikling av del 2 og 3 våren Endelig versjon av systembeskrivelsen vedtas av styret innen Del 2: Arbeidet omfatter bl.a.: Kartlegging av hvilke data som gis gjennom nasjonale databaser, f.eks. NOKUT-portalen og DBH, v/studieavdelingen. Gjennomgang av eksisterende undersøkelser (program-/emne-/andre) ved HiBu og HiVe v/studieavdelingen og rektor. Utvikling av nye undersøkelser med tydelig fokus på læringsutbytte. Rektor gjør et grunnlagsarbeid ifm hvordan program- og emneevaluering tydelig kan knyttes til læringsutbytte og ift hvilke elementer del 2 bør omfatte. Del 2 vedtas av styret innen Del 3: Studieavdelingen har igangsatt deler av dette arbeidet i 2012/13. Arbeidet omfatter: Gjennomgang og vurdering av eksisterende rutiner og prosessbeskrivelser ved HiBu og HiVe. Utvikling av felles prosess- og rutinebeskrivelser for HBV. Vurdering av hvordan rutine- og prosessbeskrivelser skal presenteres og gjøres tilgjengelige for hele institusjonen. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

34 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 Studieavdelingen har dialog med og rapporterer til høgskoledirektør og prorektor utdanning i løpet av arbeidet. Studieavdelingen vil i første fase prioritere arbeidet med utvikling av prosessbeskrivelser for etablering av nye studier og endring i allerede eksisterende studier. Disse vil legges fram for styret i første del av 2014 for godkjenning. Øvrige prosess- og rutinebeskrivelser vil ferdigstilles fortløpende og senest innen Disse kan vedtas av høgskoledirektøren. Premisser for arbeidet: a) Det må legges opp til en bred prosess for å sikre medvirkning og forankring, både blant faglig og administrativt ansatte på fakultet/institutt og blant studentene. Elementene i systemet må utvikles slik at de er i tråd med fagmiljøenes behov og slik at de er nyttige for de som har program- og emneansvar. Systemet bør ikke være altomfattende, og det må vurderes hvilke undersøkelser, spørsmål og data som faktisk er nyttige og relevante i analyser og utvikling av utdanningskvaliteten, f.eks. slik at det ikke legges opp til unødvendig arbeid og rapportering på områder som ikke vil brukes i videre arbeid. Rutiner og prosesser må være lett tilgjengelig for alle deler av institusjonen, og det må tilstrebes minst mulig administrativt arbeid på fakultetene ifm kvalitetssikring. b) Ferdigstilling av kvalitetssystemet avhenger av det tas beslutninger om organisering, roller og ansvar, f.eks. når det gjelder mandat for utvalg for utdanningskvalitet, evt. fora på programnivå/programråd med f.eks. ekstern deltakelse og studentrepresentasjon osv. Ferdigstilling avhenger videre av at styret fastsetter virksomhetsmål og styringsparametere i løpet av første del av 2014, og innen frist til KD Strategi, lederutvikling og kulturbygging Kvalitetssystemet skal bygge på og understøtte høgskolens arbeid med å realisere overordnede strategiske mål. Arbeidet med strategi for HBV er forankret i rektorat/dekanat og vil igangsettes Strategiprosessen må ses i sammenheng med virksomhetsmål og styringsparametere, som skal utvikles og oversendes KD i mars. Planer for 2014 vil være en milepæl både i arbeidet med HBVs strategi og kvalitetssystem. Det må vurderes om det skal legges opp til lederutvikling koblet til strategiprosessen, hvilket omfang dette eventuelt skal ha og hvem som skal ha ansvaret. Utvikling av strategi med institusjonell visjon, verdigrunnlag og overordnede mål for virksomheten, et gjennomgående kvalitetssystem som definerer arbeidsprosesser og gir styringsinformasjon, og lederutvikling danner grunnlag for videre utvikling av HBV. Arbeidet skal gi felles, transparente og forutsigbare rammer for høgskolens virksomhet, en klar struktur og gjennomgående administrative prosedyrer. Felles verdigrunnlag og visjon, definerte mål, en struktur som definerer roller og ansvar, gjennomgående måter å arbeide på og lederutvikling vil legge grunnlag for utvikling av felles identitet og kultur for HBV på tvers av fakulteter og campus. Arbeidet med strategi og fagutvikling, kvalitetssystem og lederutvikling vil være de viktigste bestanddelene i utviklingen av den nye høgskolens kultur. Direktørenes signatur Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

35 Vedlegg 1 sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014 Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

36 Vedlegg 2 Sak Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014

37 HBVs arbeid med nytt kvalitetssystem Møte med NOKUTs sakkyndige komite HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

38 Styresak om kvalitetssystem for HBV desember 2013 Vedtak : Eksisterende kvalitetssystem ved HiBu og HiVe videreføres i 2014, og fases gradvis ut når felles elementer for HBV etableres. Felles kvalitetssystem for HBV utvikles og vedtas innen , og gjelder f.o.m Inntil felles prosess for etablering av nye studier vedtas, skal igangsetting av arbeid med utvikling av nye studietilbud godkjennes av rektor HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 3

39 Premisser for kvalitetssystemet Forankring i HBVs strategi og målsettinger Faglig kvalitet iht. NOKUTs kriterier (kap. 7) Fokus på studieprogram Utdanningsledelse; mål, roller og ansvar Bred prosess; sikre medvirkning og forankring, både blant faglig og administrativt ansatte på fakultet/institutt og blant studentene. Systemet må utvikles slik at de er nyttige for de som har program- og emneansvar Relevant styringsinformasjon til ulike nivåer HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 4

40 Nytt kvalitetssystem faglige fullmakter Etablering av nye studietilbud Hvilke studieprogram skal HBV tilby? Forankring i HBVs strategi og målsettinger Hvordan ivareta faglig kvalitet iht. NOKUTs kriterier (kap. 7) (selvakkreditering og NOKUT) Egen prosess som ivaretar dette, bla: Eget organ for institusjon - delegasjon Oversikt over ansattes kompetanse knyttet til studieprogram Organisering HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 5

41 Nytt kvalitetssystem faglige fullmakter Evaluering/oppfølging av eksisterende studietilbud Faglig kvalitet iht. NOKUTs kriterier (studietilsynsforskriften kap. 7) Prosess som ivaretar dette, bla: Evalueringer (program, emne) Eget organ på institusjonsnivå: Hvilken rolle? Godkjenning av små og store endringer? Godkjenning på hvilket nivå? Strategisk oppfølging HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 6

42 Nytt kvalitetssystem læringsutbytte Hvordan fokuseres kvalitetsarbeidet på studentenes læringsutbytte? a) Etablering av nye studier/revisjon av eksisterende Sikre at kravene til høyere utdanning på ulike nivåer (NKR) ivaretas: Eks: Forskningsbasert undervisning, arbeidslivsrelevans Læringsutbytte Programmets struktur og innhold Forutsetninger: Avklare prosess for etablering/revisjon, tydelig programledelse (ansvar for helhet og sammenheng i programmet), kompetanse b) Program- og emneevaluering Program: Relevans, kvalitative krav i hht NKR, andre nasjonale føringer Emne: Undervisning, innhold, eksamens- og vurderingsformer i tråd med læringsutbytte Informasjon om studentenes læringsutbytte (kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse) vs. andre forhold, eks. trivsel, evaluering av undervisningen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 7

43 HBVs videre arbeid med kvalitetssystemet Tema Oppgave Frist Systembeskrivelse/rammer for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling Skisse for systembeskrivelse Endelig versjon av systembeskrivelsen vedtas av styret Beskrivelse av prosesser og rutiner for å sikre kvalitet i utdanningene Hvordan rutine- og prosessbeskrivelser skal presenteres og gjøres tilgjengelige Vedtatt prosedyre for etablering av nye studier og endring i allerede eksisterende studier m/evt. tilhørende organ Øvrige prosess- og rutinebeskrivelser ferdigstilles fortløpende Evalueringsverktøy Styringsparametere for utdanning vedtas for Rapport og planer Utvikling av nye undersøkelser med tydelig fokus på læringsutbytte Annet Etablere system som gir oversikt over fagmiljøets kompetanse i ulike studier Etablere ordninger som sikrer at eksterne representanter blir delaktige i programevalueringene HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 8

44 Campus Drammen Papirbredden, Grønland Drammen Tlf.: Faks: Campus Kongsberg Frogsvei Kongsberg Tlf.: Faks: Campus Ringerike Bredalsveien Hønefoss Tlf.: Faks: Campus Vestfold Raveien Borre Tlf: Faks:

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 11.12.2013 Dokumentdato: 05.12.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 85/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Sted: Tilstede: Forfall: Drammen Gunnar Horgen, prorektor HIBu, Heidi Kapstad, dekan HIBu, Kristin Barstad, dekan HiVe, Berit Bratholm,

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer