Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015"

Transkript

1 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE

2 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på Kven har røysterett? Alle personar med røysterett vert automatisk ført inn i manntalet i den kommunen dei var registrert i folkeregisteret som busett pr. 30. juni i valåret. Dersom du har flytta til ein annan kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntalet og har røysterett i den kommunen du flytta frå. Manntalet, som byggjer på opplysningane i folkeregisteret pr , ligg til offentleg ettersyn på kundetorget i Rådhuset. Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan feilaktig er ført opp i, eller utelaten frå manntalet, kan du skriftleg krevja at valstyret rettar opp feilen. Som hovudregel har du røysterett dersom du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av Nordiske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2015, og er folkeregisterførte som busette i Noreg seinast 30. juni i år, har røysterett. Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2015, og som har stått folkeregisterført som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen, har røysterett. Ein føresetnad for å få røysta er uansett at du står i manntalet. Ta med valkort og legitimasjon Alle med røysterett har fått tilsendt valkort. På framsida står kva krins/vallokale du høyrer til, og opningstider for røystelokalet. Du bør ta valkortet med til røystelokalet. Dette er spesielt viktig dersom du skal førehandsrøysta. På baksida av valkortet finn du viktig generell informasjon. Du må ta med legitimasjon når du skal røysta. Legitimasjon kan vera førarkort, pass, bankkort eller tilsvarande. Legitimasjonen må innehalde namnet på veljaren, fødselsdato og bilete. Ordinær førehandsrøysting Dersom du ikkje har høve til å røysta i heimkommunen din på valdagen 14. september, kan TIPPEKONKURRANSE Kven trur du vert ordførar og varaordførar i Fitjar kommune ? Fyll ut kupongen og send den til Fitjar kommune, boks 83, 5418 Fitjar innan premie: Gåvekort på 500,- på Fitjar Fjordhotell 2. premie: Gåvekort på 300,- på MX Sport Fitjar Ordførar: Varaordførar: Namn: Tlf: du førehandsrøysta frå 10. august i alle kommunane i Noreg. I Fitjar kommune går førehandsrøystinga føre seg i kundetorget på Rådhuset, innafor vanlege opningstider (månd-fred kl ). I tillegg er det høve til å førehandsrøysta torsdagane 3. og 10. september fram til kl , samt laurdag 5. september kl Førehandsrøysting på institusjonar eller heime Det vert i løpet av veke 36 gitt tilbod om førehandsrøysting ved Fitjar bu- og behandlingssenter og Havnahuset. Nærare opplysningar om tid og stad vert kunngjort ved annonsering og oppslag på institusjonane. Personar som ynskjer å røysta, men ikkje kjem seg til røystelokalet av ulike grunnar, kan søkja om å få røyste heime. Dersom det skulle vera aktuelt for deg, kan du skriva, ringja eller på annan måte ta kontakt med kommunen/ valstyret. Slik førespurnad må vera kommunen i hende seinast tysdag 8. september. Det er ikkje høve til å røysta heime på valdagen. Røystesetlane Det er val samstundes både til kommunestyre og fylkesting. Den kvite røystesetelen gjeld

3 KOMMUNEVALET FITJAR OG FYLKESTINGSVALET 2015 I FITJAR Opningstider i røystelokala på valdagen måndag 14. september 2015 På valdagen14. september er opningstidene i røystelokala slik: Hageberg krins (Stranda): Røystelokale: Hageberg skule Kl og Osternes krins: Røystelokale: Osternes bedehus Kl og Rimbareid krins (sentrum): Røystelokale: Fitjar kultur- og idrettsbygg Kl Øvrebygda krins: Røystelokale: Øvrebygda skule Kl Sælevik krins: (Dåfjorden): Røystelokale: Sælevik skule Kl og Valststyret oppmodar deg om å røysta i den krinsen du er manntalsført, denne står på valkortet. Hugs legitimasjon! kommunestyrevalet, den blå gjeld fylkestingsvalet. Du avgjer sjølv om du vil røysta ved eitt eller begge vala. Du skal uansett aldri levera meir enn ein røystesetel av kvart slag. Du kan endra på røystesetlane. Rettleiing for kva du kan gjera, og korleis du skal gjera det, finn du bak på røystesetlane. Du vil og finna utfyllande informasjon om dette på Valet skal vera hemmeleg. Difor der det svært viktig at den som røystar brettar røystesetelen før han/ho går ut av røysteavlukket, slik at partiog kandidatnamn ikkje er synleg. Dette gjeld både ved førehandsrøysting og på valdagen. Røystesetelen/ setlane skal stemplast før du legg den/dei i urna. Høg valdeltaking i Fitjar Det har alltid vore høg valdeltaing i Fitjar. Ved enkelte val har me vore heilt i fylkes- og landstoppen. Det er viktig å verna om demokratiet vårt, og valdagen er eit spesielt høve for oss alle i så måte. Valstyret i Fitjar vil sterkt oppmoda den enkelte om å gjera bruk av røysteretten sin. Godt val! Valstyret i Fitjar kommune

4 4 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Fitjarpatriot Me seier nei til tvangssamanslåing av kommunar, og er skeptiske til ein stor Sunnhordlands-kommune. Lokaldemokratiet vert truleg svekka. Blir tenestene betre? Sp vil lytta til ei folkerøysting om kor stor kommunen skal vera. FOLKET SKAL BLI HØYRT Forhandlingar kring kommunesamanslåing er i gang. Sp-representantane lovar å lytta til kva folk i Fitjar meiner i ei folkerøysting, før endeleg avgjerd. I alle samanhengar vil me også leggja stor vekt på at høve til å fremja sine saker, og vera med å ta ansvar for politikken i kommunen ØKONOMI OG NÆRINGSLIV Eit godt utvikla næringsliv er grunnlaget for ein god kommuneøkonomi. Senterpartiet er glad for at kommuneøkonomien er under god kontroll, og me vil stå på for eit regjeringsskifte i 2017, med større overføringar frå staten. God økonomistyring er samtidig svært viktig, fellesskapen sine verdiar må forvaltast rett. FITJAR SENTERPARTI VIL: av eksisterande næringsliv (industri, reiseliv mm) skal ha gode vilkår i Fitjar sal av næringstomtar i Aarskog SKULE OG OPPVEKST kvalitet på undervisninga, ved å gi enkelteleven utfordringar på sitt eige nivå. FITJAR SENTERPARTI VIL: som ynskjer det forsvarleg nivå praktiske valfag i ungdomsskulen med gang- og sykkelvegar av Fitjar vidaregåande skule HELSE OG SOSIAL/ELDREOMSORG Senterpartiet meiner at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetenester, uavhengig av personleg - etatane. FITJAR SENTERPARTI VIL: med fornuftige vikarløysingar hemming fagmiljø eit tilfredstillande lokalsjukehus kommunen

5 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 ADMINISTRASJON OG TILSETTE I KOMMUNEN FITJAR SENTERPARTI VIL: kommunen sine tilsette eigedomsskatt, KOMMUNAL INFRASTRUKTUR FITJAR SENTERPARTI VIL AT: vedlikehald av leidningsnettet må prioriterast at andre enn sentrumstomtar kan koplast på må betrast med trafikksikringsplanen i nærområdet til krinsskulane vaksne, og leggja til rette for nye tilbod drama, bildande kunst) KYRKJA ungdomsarbeid, temakveldar og konsertar i tillegg til gudstenestelivet. I 2017 er kyrkja 150 år, og me vil støtta kyrkja med midlar til god drift og godt vedlikehald. JAKT OG FISKE Hjortestamma har auka svært mykje i den siste tida. Dette er eit til dels stort problem for landbruket og hageeigarar fleire stader i kommunen, og medfører farlege situasjonar i trafikken. Samtidig er jakt god rekreasjon for mange. Dei siste åra har flokkar med grågås beita på innmark heile året enkelte stader, og grasavlingane her vert monaleg reduserte. I alle fiskevatn er det mykje småfisk. TOPPKANDIDATAR 1. Grete Marit Veka Maraas 56 år Hjelpepleiar 2. Karen Elisabet Rydland Sæbø 37 år Dyrlege og bonde 3. Sverre Sæterbø 43 år Mekanikar og bonde 5 SAMFERDSLE FITJAR SENTERPARTI VIL VERA EIN AKTIV PÅDRIVAR FOR: rusta opp til eit forsvarleg nivå, særleg med tanke på dei som bur langs vegane og dei mjuke trafikantane. Det trengs sikre avkøyringar og gang- og sykkelsti barn og -ungdom ventar på bussen kveldsruter og nattbuss i helgane KULTUR OG FRITID Eit levande lokalsamfunn, med lag og organisasjo- mangfaldig kulturtilbod. Kulturskulen er svært viktig for at barn og unge får sjanse til utvikling. FITJAR SENTERPARTI VIL: FITJAR SENTERPARTI VIL: hjortevilt, i samarbeid med nabokommunane for grågås KLIMA OG MILJØ Miljøutfordringane er store i vår tid. Lokalt må me prøva å gjera det me kan. Bruk av skjergarden, turområde og utmarksbeite på ein berekraftig og fornuftig måte er det beste vern av naturen. FITJAR SENTERPARTI VIL: mangfaldige naturen vår med skog, fjell og skjergard slik at både me og komande generasjonar kan få oppleva dei rike verdiane me har i fjellet, skogen og skjergarden mogleg bussruter Bli med og gjer Fitjar til ein endå betre kommune! facebook.com/fitjar Senterparti 4. Lisa Instefjord Gilje 33 år Visningsleiar, Engesund 5. Geir Arne Solbakken 40 år Lærar i vidaregåande skule Resten av lista: 6 Lillian Kongestøl Vik, f Reidar Kloster, f Ina Soltvedt Tufteland, f Leif Hedman, f Håkon Hovstad, f Geirmund Drønen, f Bård Inge Bø, f Karin Korsvik, f Jens Gaute Aarbø, f Knut Vik, f Terje Nordbustad, f Katrine Aarbø Solheim, f Per Drønen, 1943

6 6 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 ALLE SKAL MED! Fitjar Arbeidarparti FITJAR ARBEIDARPARTI vil ha eit samfunn som tek vare på alle. Me meiner at dei viktigaste oppgåvene må løysast i fellesskap. Arbeidarpartiet vil fornya, forbetra og forsterka velferdstilbodet i heile Noreg. Skal me lukkast med det må me syta for god verdiskaping. Arbeid til alle er viktig for heile samfunnet si verdiskaping, for velferd og for den einskilde. Arbeid fører med seg tryggleik og fjernar fattigdom, mens arbeidsløyse skaper sosiale skilnader. Arbeid er vårt sterkaste verkemiddel for å nå måla om inkludering og likestilling. Difor er dette vår viktigaste sak. Me vil ha eit samfunn der alle skal vera med og der me løyser dei viktigaste oppgåvene saman. Arbeidarpartiet vil styrkja fellesskapet og sikra einskildmenneske sin tryggleik og samstundes gje større personleg fridom enn det me klarar åleine. MÅLSETJINGAR: å satsa på fellesskapsløysingar skal vera eit viktig verkemiddel i kampen mot fattigdom og for inkludering forsterka og forbetra tenestetilbodet i vår kommune. Me ynskjer at Fitjar kommune skal gje innbyggjarane tenester av god kvalitet og idrett, uavhengig av bustad og inntekt næringspolitikk som sikrar verdiskaping valperiode at arbeidstakarane sine rettighetar vert som før OPPVEKST OG SKULE Fitjar Arbeidarparti vil ha ein skule som er prega av kvalitet, mangfald og tryggleik. Me vil at alle som går ut av Fitjar-skulen skal ha gode basiskunnskap i å lesa, skriva og rekna. Me vil styrkja den fysiske aktiviteten i skulen. I Noreg er skulen ein felles møteplass. Dette er ein kvalitet for både elevane, skulen og samfunnet. Me vil arbeida for at skulen skal ha god kvalitet både på materiell, bygningar og lærekrefter. Skulen skal ha moderne utstyr, og lærarane må få høve til å vidareutvikla seg gjennom kompetanseheving. Mål: Fitjar Arbeidarparti vil at alle born og unge skal ha gode oppvekstvilkår. Barnehagane og dei tre skulane skal bidra til auka kunnskap og sosial utjamning. FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: planar, med m.a. moped og båtføraropplæring lærarar og andre tilsette aktivitet vert enklare å legga til rette utvikla seg vidare og i vidaregåande skule i Fitjar er stabil og tilfredsstillande Fitjar kommune, gjennom m.a. MOT framandspråklege som kjem til kommunen HELSE OG OMSORG Helse og omsorg er eit av dei viktigaste satsingsområda våre. Fitjar Arbeidarparti vil leggja meir vekt på førebyggjande tiltak for alle i vår kommune. Me vil gjera felleskapsløysingane betre framfor å privatisera og overlata omsorg og andre grunnleggjande velferdstenester til marknaden. Me vil slå ring om Stord Sjukehus slik at tilbodet kan oppretthaldast minst på dagens nivå. Me vil arbeida for å betra yrkeshemma sine rettar, ved å byggja eigna bustadar og legga til rette for arbeidstrening. Me vil arbeida for å få på plass eit sentrumsnært og samordna helsesenter der lækjar, helsestasjon, tannlækjar og fysioterapeut er samla. Dette kan vera med på å rekruttera fagpersonell til Fitjar. Mål: Fitjar Arbeidarparti vil at alle skal ha ein trygg og aktiv alderdom. Alle skal få den hjelp dei treng, når dei treng det. FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: oppretthaldast sektoren, og tilby kompetanseheving for dei som ynskjer det innan for helsesektoren rusavhengige rullestolar NÆRINGSUTVIKLING Fitjar Arbeidarparti vil arbeida for at kommunen skal vera ein næringsvennleg kommune og ha rask og effektiv service overfor næringslivet. Det er viktig å få til ein gründer- og etablerarkultur. Fitjar kommune må ha spesielt fokus på dette. Etablerarkulturen må styrkjast også i skulen gjennom god oppfølging av elev- og ungdomsbedrifter. Det skal leggjast til rette for at bedrifter og nyetablerte i Fitjar får ta del i det offentlege verkemiddelapparatet. Me vil arbeida for at næringsutvikling skal skje i eit samspel mellom næringslivet og kommunen. Mål: Fitjar Arbeidarparti vil føra ein aktiv og framtidsretta næringspolitikk som sikrar auka verdiskaping i Fitjar FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: etablering av fleire arbeidsplassar som inkluderer ungdom og yrkeshemma Næringspark, som vil gje nye arbeidsplassar sektor. Dette vil skapa nye arbeidsplassar i Fitjar kommune. skogbruk, havbruksnæringa m.m. lokal mat Samarbeidsrådet for Sunnhordland og dei andre kommunane i regionen arrangement/ festivalar SAMFERDSLE Ein god infrastruktur er heilt avgjerande for eit lokalsamfunn som vårt. Fitjar Arbeidarparti vil difor at samfunnet skal investera i infrastruktur. Me vil arbeida for at kommunen får best mogleg kollektive transportmiddel. Me vil arbeida for å heva vegstandarden og få på

7 KOMMUNEVALET FITJAR plass tenlege ruter for buss både internt i kommunen og ut av kommunen. Fitjar Arbeidarparti vil at også vår kommune og Fv 545 skal ha sin del av Stordøy-pakken 1 4 Mål: At det skal verta gode kollektive tilbod til alle i Fitjar, slik at ein kan bu i Fitjar utan å vera avhengig av bil FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: mogleg vegnett i regional transportplan for Hordaland korresponderer med Kystbussen og ferjeavgangar vedtekne planar tilkomsten til desse opningstider vegen kan nyttast av m.a. rullestolsbrukarar PLAN Mål: Ha god standard på anlegg for vatn og avlaup i kommunen til ein lågast mogleg avgift. FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: Husbanken marknaden dei eksiterande kan nytta delar av strandsona til beste for våre innbyggjarar. Sjølvstyret i strandsona skal utviklast innanfor rammene av ein felles strandsonepolitikk i Sunnhordland MILJØ, KULTUR, KYRKJE OG FRITID Fitjar er ei naturperle som alltid har vore flittig i bruk av fastbuande og tilreisande. Slik vil me at det skal vera også i framtida. Kultur er ein viktig trivselsfaktor. Kulturlivet i Fitjar er friviljuge organisasjonar og mykje meir. Kommunen må leggja til rette for kulturelle møteplassar som er opne for alle. Friluftsliv og idrett er viktig for helse og trivsel. Fitjar Arbeidarparti vil prioritera barne- og ungdomsidretten Mål: Fitjar Arbeidarparti vil gje meir aktiv støtte til lags- og organisasjonslivet i Fitjar både økonomisk og praktisk. FITJAR ARBEIDARPARTI VIL ARBEIDA FOR: arbeidet til kyrkjelyden anlegg planen SAMARBEID I REGIONEN Samarbeid gjev styrke. Me vil samarbeida med nabokommunane for å utvikla regionen m.a. gjennom Samarbeidsrådet for Sunnhordland. I komande valperiode vil me vurdera positive og negative sider ved ny kommunestruktur i Sunnhordland. I dette arbeidet er det viktig at Fitjar sine interesser vert teke i vare. Fitjar Arbeidarparti meiner at eit betre tenestetilbod og ei sikring av lokaldemokratiet må vera ein føresetnad for ein ny kommunestruktur. Fitjar Arbeidarparti ynskjer ei rådgjevande folkeavstemming kring spørsmålet om ein eventuelt ny kommunestruktur. Fitjar Arbeidarparti ynskjer ein sterk vestlandsregion også vera ei motvekt mot den sterke sentralisering rundt hovudstaden. FITJAR KOMMUNE Fitjar Arbeidarparti ynskjer å arbeida for eit trygt og godt arbeidsmiljø og for betre høve til kompetanseutvikling for dei tilsette. Me vil arbeida for å få bort ufriviljuge deltidsstillingar. Flest mogleg av våre tilsette som ynskjer heil stilling å leva av. Me ynskjer å få til ein betre seniorpolitikk for våre tilsette slik at dei som vil jobba lengre skal få høve til det. Fitjar Arbeidarparti vil forenkla administrative rapporte- mest mogleg tid på arbeid med menneske. Fitjar kommune skal vera ein aktiv og god arbeidsgjevar for dei tilsette. Me skal ha som mål å vera ein service- av dei kommunale tenestene. Heimesida til kommunen skal utviklast vidare. VÅRE KANDIDATAR TIL VALET 1. Agnar Aarskog 2. Vigdis Røen Leirvik 4. Ida Marlen Havn 5. Annar Westerheim 11. Åsmund Sørfonn 12. Angunn Bårdsen 22. Ingebjørg Seim Då er me klare FOR ein ny kommunestyreperiode vert du med oss?

8 8 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Me e der for deg Fitjar skal fortsettja å vera ein levedyktig, robust og trygg stad å bu. Enten aleine som kommune, eller som ein del av ein større kommune. Me ynskjer folkeavrøysting i spørsmålet om kommunesamanslåing våren 2016, når me har fått fakta på bordet. Viktige saker for Fitjar FrP:

9 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Kjære velgjar i Fitjar kommune 9 Fitjarbuen bør stemme på Fitjar Frp fordi me er engasjerte, framtidsretta, ærlege, tilgjengelige, og har ynskjer om at ting skal skje i bygda vår. Me har og ein grunnleggande JA holdning. Fitjar Frp ynskjer og gjera kommunen vår litt bedre kvar dag. Det er dette me går til valg på i Fitjar Frp. Me kan lova deg som velgjar at me skal vera frampå i alle saker, me skal vera ansvarlege og positive, me skal gjera alt som står i vår makt for at du som innbyggjar skal få positive tilbakemeldingar i søknader og prosesser, samt profilere Fitjar som den gode staden å bu på. Fitjar skal vere ein god stad, med rikt tilbud til deg igjennom heile livet. Fra barndom til alderdom. Me skal føra ein restriktiv innvandringspolitikk i Fitjar, og me skal arbeide for god inntegrering av dei nye tilflyttarne i bygda. Me støttar frivillig arbeid i bygda, og set pris på arbeidet som dei ulike lag og organisasjonar gjer igjennom åra. Dette er eit lim i bygda, det skapar samhald å tryggleik, å styrkar oss alle. Fitjarfestivalen, Håkonarspelet, Idrettslaget, ulike motorsports team, Ordførerkandidat Sigurd Andre Maraas og kommunestyrekandidat Svein Malvin Marås: Me har en grunnleggende JA-holdning husflidslag også videre er alle med og bidrar til merkevara Fitjar. Me skal jobbe med eigendomsskatten, og me skal prøve å få meir aktivitet i Årskog industriområde. Me har gjennom mange år vist at Frp i Fitjar utgjer ein forskjell, de siste fire åra spesielt i utvalget for plan og miljø. Dei neste åra håpar me på nok tillit til og vere representert i fleire utvalg. Det er her de som velgjarar avgjer. På lista over ting me ikkje kan lova finn me mykje. Me kan ikkje lova verken badeland, nye strandpromenader med fancy moloer og store nybygg. Me kan ikkje garantere at eigendomsskatten forsvinn, men me skal arbeide mot det mål. Men me kan love og fortsetje å drive god Frp politikk i Fitjar. Me e der for deg. Ha eit godt valg. Helsing oss i Fitjar Frp HOVEDSAKER HORDALAND FrP Fritt skolevalg Våre ungdommer skal selv få ta sine valg! Enten privat eller offentlig skole, og frie valg mellom ulike offentlige skoler og linjer. I Hordaland har vi i dag fritt skolevalg i videregående skole. Arbeiderpartiet vil fjerne denne valgfriheten for våre ungdommer. Det vil IKKE Fremskrittspartiet. Vi vil ikke tilbake til et system der fylkeskommunen fordeler elevene på skolene ofte i mot elevenes egne ønsker. Vi ønsker å skape en god og motiverende videregående skole i Hordaland. Yrkesfag Vi vil ha mer praksis inn i yrkesfagene og styrke samarbeidet mellom næringsliv og skole. Fremskrittspartiet vil heve statusen til yrkesfagene. FrP/H-regjeringen har allerede hevet lærlingtilskuddene, slik at alle som ønsker det kan få læreplass. Og skolene må utstyres med moderne utstyr som er relevant for arbeidslivet. Norge trenger flere fagarbeidere da må vi legge tilrette for yrkesfagene! Nei til køprising Fremskrittspartiet sier nei til usosial køprising i Bergen! Køprising rammer barnefamilier, eneforsørgere og andre som må bruke bilen til og fra barnehage, skole og jobb. Arbeiderpartiets forslag om køprising påfører en barnefamile fort kroner i ekstrakostnader pr. år dette er direkte usosialt! FrPs løsning på trafikk- og miljøutfordringene i Bergen er Ringvei Øst med fire felt Fjøsanger Arna Åsane. Dette er det eneste tiltaket som virkelig vil monne, og bygging bør starte snarest! Fagskolene Fremskrittspartiet mener det er på tide å samle fagskolene i Hordaland i et nytt kraftssenter. I dag er fagskolene innen maritim, teknisk og helsefag spredd på flere lokasjoner med varierende kvalitet på undervisningslokalene. Nye veiprosjekt Fremskrittspartiet prioriterer fire hovedprosjekt på riksveinettet i Hordaland: Ringvei Øst, E39 Kyststamveien, Sotrasambandet og E16 Bergen-Voss. I tillegg må fylkesveinettet i Hordaland bygges ut med tverrforbindelser til ny fergefri E39 fra Fusa, Tysnes, Austevoll og Kvinnherad. FrP/H-regjeringens forslag om fergeavløsningsmidler på fylkesveier er et vesentlig bidrag til denne visjonen. FrP støtter også bygging av Masfjordbrua med fergeavløsningsmidler. Veivedlikehold FrP vil prioritere trafikksikring av skoleveier og det overordnede fylkesveinettet i Hordaland! Fylkesveivedlikeholdet er kraftig styrket med FrP i posisjon i fylkestinget. I 2015 reasfalteres det for hele 100 mill kroner - mer enn dobbelt så mye som tidligere. Denne satsingen må videreføres i kommende valgperiode! Godt veivedlikehold er også god trafikksikring. Kollektivsatsing FrP vil jobbe for enhetstakst på buss i hele fylket og fryse prisen på ungdoms- og studentkort. Fremskrittspartiet vil styrke kollektivsatsingen i Hordaland. FrPs bussalternativ er langt rimeligere enn Bybanen og vil dekke langt flere innbyggere. Ensidig satsing på et kostbart Bybane-konsept vil over tid svekke kollektivtilbudet i resten av Hordaland. JA-holdning Vi skal si JA i saker der vi ikke har veldig god grunn til å si nei! Fremskrittspartiet er et JA-parti. Det skal også gjennomsyre fylkeskommunen. Vi skal si ja til søknader, kommune- og reguleringsplaner, konsesjoner og lignende dersom vi ikke har veldig god grunn til å si nei. Næringsutvikling Hordaland fylkeskommune skal være en pådriver for næringsutvikling i fylket. Våre komparative fortrinn innen shipping, havbruk, olje og gass, reiseliv og fornybar energi må utnyttes maksimalt. Utdanningstilbudet må tilpasses næringslivets behov, samferdsel bygges ut, næringsrettet forskning styrkes og innovasjon belønnes. Fremtidens arbeidsplasser skapes de vedtas ikke! Kultur, idrett og friluftsliv FrP vil stille fylkeskommunale bygg til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner - gratis! Fremskrittspartiet prioriterer barn og unge innen idrett, kultur og friluftsliv. Tilskuddsordinger skal rettes mot barn og unge og tiltak som når flest mulig. Vår viktigste samfunnsressurs er frivilligheten. Stem FrP og Søviknes ved fylkestingsvalget 14. september!

10 10 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Nokon skal få Me i Fitjarlista synes det er særdeles viktig at kommunen forblir ein eigen kommune i framtida for å sikra at tenestetilboda forblir så gode som dei er. Kommunesamanslåing vil øydeleggja lokaldemokratiet og tilhøyrigeten til bygda. Fitjarlisto vil jobba for desse sakene: KULTUR OG FRITID på Unesco si verdsarvliste det de ein gong var INFRASTRUKTUR dekning på Siglo og BEREDSKAP vesenet slik at dei kan krinsane kontoret og jobba for SAMFERDSLE over Vikaelvo E39 over Stord NÆRINGSLIV OG ØKONOMI butikkar OPPVEKST OG SKULE krinsane Fitjar vidaregåande slik den er HELSE OG OMSORG MILJØ flasker/bokser landbruksjord TOPP Kristan 3 arbeidar og bonde TOPPSAK: student TOPPSAK: opne butikkar TOPPSAK: ferjefull E39

11 KOMMUNEVALET FITJAR Fitjar SV eit alternativ og eit verdival Geir Tore Søreide står på topp på vallista til Fitjar SV. Det er viktig for Fitjar SV å få fram kva verdigrunnlag me har og kva grunnhaldningar som ligg i botn når me skal ta stilling til mange og ulike saker i Fitjarbygda. Fitjar SV er eit parti som vil halda fana høgt i spørsmål om solidaritet, rettferd og miljø. Det tyder at me vil vera talsmenn for svake grupper i samfunnet, me vil jobba for utjamning og rettferd i staden for å sleppa til «den sterkaste sin rett», me vil finna gode fellesskapsløysingar i staden for privatisering og me vil prioritera miljøomsyn framfor kortsiktige økonomiske omsyn. Verdiane våre har konsekvensar både på bortebane og på heimebane. I internasjonale og nasjonale spørsmål tyder dette at me vil kjempa for å minska totale utslepp av klimagassar, kjempa for solidaritet med fattige og undertrykte og arbeida for spreiing av demokrati og folkestyre. På heimebane tyder dette at me vil jobba for positive miljøinitiativ lokalt, kjempa for rettane til funksjonshemma, eldre og born. Me skal ta godt imot flyktningar som ynskjer å busetja seg i bygda og arbeida for openheit og rettferd i den kommunale tenesteproduksjonen. Me ynskjer eit aktivt kommunestyre der det blir stilt kritisk spørsmål og der avgjerder blir teke på bakgrunn av fri meiningsutveksling. Politiske avtaler på bakromma er ein uting. Kva meiner så Fitjar SV om mykje omtala spørsmål som kommunesamanslåing, eigedomsskatt, mottak av flyktningar, sentrumsutbygging, fortetting av vindmøller, samferdsel m.m? Kommunesamanslåing: Dei som ivrar for kommunesamanslåing brukar delvis lokkemat og delvis pisk for å få kommunane til å slå seg saman. Forklaringa på kvifor dette er så viktig forsvinn fort i tåka. Fitjar SV ser ikkje dei gode argumenta for ei kommunesamanslåing og vil ut frå det me veit i dag gå imot ei samanslåing med nabokommunar. Eigedomsskatt: Kan kommunen klara å tilby gode tenester til innbyggjarane utan eigedomsskatt ville det vera flott. Me vil likevel velja gode fellesskapsløysingar framfor meir privat velstand. Står valet mellom dårlege tilbod til barn og eldre og eigedomsskatt vel me det siste. Flyktningar: Fitjar SV ser positivt på mottak av flyktningar i bygda og synest det er flott at kommunen endeleg har sagt ja. Me har eit ansvar for å bidra når folk har det vanskeleg. Nye sambygdingar vil også vera eit spanande og positivt tilskot til ei bygd i vekst. Det er viktig at nye fitjarbuar blir godt ivaretekne. Sentrumsutbygging: I valkampen er det kasta fram tankar om sentrumsutvikling med lang molo og lagune. Det er fint med nye og spenstige innspel. Fitjar SV meiner likevel at ein må starta i det små, ta steg for steg og fyrst ordna opp i «steinrøysa» som ligg skjemmande på sjøsida i dag. Me meiner elles at det som er igjen av urørt strandsone i sentrum må takast vare på. Vindmøller: Fitjar SV meiner presset på naturen i fjellet allereie er i overkant stort og vil difor ikkje gå inn for fortetting av møller i Fitjarfjellet. No må me ta vare på det me har av urørt natur og leggja til rette for høg grad av friluftsliv. Samferdsle: Me vil jobba for at ferjetilbod til Halhjem blir oppretthalde om det blir bru-kryssing sør i Langenuen. Her kan ein i framtida nytta raske, utslippsfrie elektriske ferjer. Opprusting og trafikksikring av farlege vegar er viktigare enn firefelts motorveg mellom Bergen og Stavanger. Andre saker: - Me vil jobba for at me får tilrettelagt VTA-arbeidsplassar for funksjonshemma i kommunen. - Me vil jobba for at me får betre tilbod til vanskelegstilte grupper, m.a må psykiatri-tilboda styrkast. - Me vil styrka fritidstilboda for barn og unge. Lag og organisasjonar må få gode arbeidstilhøve. - Me vil oppretthalda dei tre skulane me har i dag. - Me vil arbeida for god kvalitet på tilboda innan barnehage, skule og helse. - Me vil følgja saka om samarbeid mellom kraftselskapa nøye, med tanke på ordningar til beste for innbyggjarane i Fitjar. - Me vil arbeida for å få fram og ta vare på kulturminne i ei historisk bygd. - Me vil jobba for trafikksikring og få til ei gangveg «på tvers» langs Fitjarelva frå idrettsanlegget til sentrum. Fitjar SV har ikkje vore representert i kommunestyret i denne perioden. Me synest det har mangla ein tydeleg opposisjon i eit kommunestyre styrt av Høgre og AP. Fitjar SV vil vera ein kritisk, men konstruktiv røyst om me denne gongen blir representerte i kommunestyret. Vår einaste kumulerte representant Geir Tore Søreide er ein erfaren, uredd og arbeidsviljug kandidat. Godt val! Stem SV!

12 12 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Fitjar KRF KrF byggjer politikken sin på den kristendemokratiske ideologien. Vårt verdigrunnlag er henta frå Bibelen, den kristne kulturarven og dei grunnleggjande menneskerettane. Det er forankra i det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. MED OPNE AUGE INN I FRAMTIDA Fitjar kommune har no vore eigen kommune i 155 år. I løpet av desse åra har Fitjarfolket bygd opp eit lokalsamfunn med: sterk identitet, gode felles verdiar, unik dugnadsånd, godt lokaldemokrati, rikt næringsliv, gode offentlege tenester, moderne og god infrastruktur, omfattande frivillig organisasjonsliv Alt dette, og fleire andre kvalitetar, gjer Fitjarbygda til ein god stad å bu, arbeida og driva med fritidsaktivitetar. Fitjar KrF vil arbeida for det gode lokalsamfunnet me har i Fitjar, uansett om det måtte vera som eigen kommune, eller som del av ein ny og større. Til kommunevalet stiller Fitjar KrF eit sterkt lag som er klar til å arbeida hardt for Fitjarfolket sitt ve og vel dei neste åra. Kjenneteiknet vårt vil vera engasjement, omsorg, ansvar, ærleghet og handlekraft. Etter kommunevalet vil me i Fitjar KrF halda fram arbeidet med å ta vare på og vidareutvikla det gode tenestetilbodet og dei andre kvalitetane me har i Fitjar. Det gjeld innan: gratis tannlege, mot å få godtgjersle dei fleste kommunelegar. Ei liknande ordning innan tannhelse kan gjera at Fitjar og andre lokalsamfunn kan ha godt tannhelsetilbod til både ungar og vaksne. Me vil arbeida for at Fitjar kan verte ein prøvekommunen for ei slik ordning. Bedre symjeopplæring KrF har som mål at borna i Fitjar skal kunna læra seg å symja så tidleg som råd, og før kompetansekravet som skulen arbeider etter ( 4. klasse). Me ynskjer å opna symjebassenget for at dei foreldra som vil, skal få høve til å hjelpa til med å læra barna å symja utanom skuletid. Tidlegare hadde kommunen eit tilbod om bading på laurdag føremiddag for småskulebarn og foreldre. Dette tilbodet vil KrF gjerne få på plass att. Utvikla brann- og redningsetaten I Fitjar har me eit engasjert og dyktig og triveleg sentrum med godt utval og tilbod innan handel, service og offentleg tenesteyting. God trafikkavvikling for folk og køyretøy må me og ha. Då trengst det at me får ein ny overordna og framtidsretta arealplan for Fitjar sentrum. Attraktive friluftsanlegg i skjærgarden og på fjellet Ein av dei gode kvalitetane i Fitjarsamfunnet er tilgangen på natur og fri luft. I KrF er me oppteken av at kommunen saman med andre gode krefter, satsar på attraktive anlegg for at folk skal få positive friluftsopplevingar både på sjø og land. Nytt helsesenter I Fitjar er fleire av tenestene innan helse spreidde på fleire plassar. KrF ynskjer å etablera eit nytt komplett helsesenter der mest mogleg av desse tenestene vera plass til lege, helsesøster, jordmor, dei har krav på. Fitjar kommune har den siste tida ikkje hatt gode nok tilbod til gjeld det tilbod om bustad og meiningsfylte aktivitetar. Dette vil me i KrF ta på alvor og prøva å få gjort noko med. Brukarutval for helse-og omsorgstenestene Me ynskjer å etablera eit brukarutval for helse- og omsorgstenestene med noko av den samme funskjon som FAU/ samarbeidsutvala har på skulane. Utvalet kan vera eit talerøyr for dei som er brukarar av tenestene, og ha representasjon frå brukarar, pårørande, politkk og tilsette. Planleggja ny veg til Dåfjorden Å halda dei ulike delene av Fitjarbygda saman er viktig. Difor vil me i KrF stimulera til vidare utvikling i grendene. Eitt tiltak her vil vera å satsa på ny veg mel- tettare til resten av Fitjar, føra til bedre trafikkavvikling og gje tilgang til areal for bustadbygging. Me treng ikkje ramsa opp alt som er bra i Fitjar, men me vil nemna nokre saker som me meiner vil vera bra at me får gjort noko med. Offentleg tannhelsetilbod i Fitjar I Fitjar er det no slik at vaksne folk som betalar tannlegebesøket sjølv, kan få ordna tannstellet sitt i heimbygda. Barn, eldre og sjuke som har rett på gratis tannlege, må derimot ut av bygda for å få dei samme tenestene. Me i KrF vil at private tannklinikkar skal kunna behandla barn og andre som har rett på brann- og redningskorps. For å gje enno betre tryggleik for Fitjarbuen, ynskjer me at korpset skal kunna vera med i tenesta «Medan me ventar på ambulansen». Ny plan for Fitjar sentrum som kan fremja trivsel og utvikling For at lokalsamfunnet Fitjar skal utvikla seg vidare, er det viktig å ha eit sterkt fyseoterapeut, tannlege m.m. Rusførebygging og rusomsorg KrF vil ha ein streng og ansvarleg ruspolitikk, der tiltak som kan hindra at folk får problem med alkohol og narkotika driva førebyggjande arbeid for dei unge. at dei rusavhengige skal få den hjelpa Næringsareal og nyetabelring KrF meiner kommunen må syta for at det alltid er sett av nok areal til nytt og eksisterande næringsliv. Kommunen må og ha fleksible og raske løysingar for saksbehandling i næringssaker. Kommunen må leggja til rette for at dei som har gode idear, eller prosjekt dei ynskjer å få realisert skal kunna få hjelp av erfarne forretningsutviklarar. Dette kan vera gjennom samarbeid med etablerte verksemder eller inkubatortilbod.. Det er eit mål at slike tilbod skal vera

13 KOMMUNEVALET FITJAR tilgjengelege i Fitjar. Kommunal støtte til husleige og rådgjeving kan vera aktuelle tiltak Samferdsle I Fitjar har me eit etterslep på vedlikehald av dei kommunale vegane. Dette vil me i KrF få gjort noko med. Fitjar KrF har dei siste åra vore aktive overfor Hordaland fylke og Stortinget for å sikra pengar til utbetring av riks- og fylkesvegane i Fitjar. Slikt arbeid vil me halda fram med, dersom me får vera med og leia kommunen. Ordførarkandidat Namn: Harald Rydland Alder: 53 år Bustad: Rydland i Øvrebygda Sivil status: Gift med Anne-Kristin, tre jenter på 18, 16 og 7 år Tlf: E-post: Harald er ein rotekte Fitjarbu som til dagleg arbeider som kyrkjeverje og bonde. På fritida brukar han mykje tid som hobbymusikar og å vera med på anna frivillig arbeid. Elles brukar Harald mykje av tida si på lokalpolitikk, og er ein av dei mest erfarne politikarane i Fitjar. Etter at han kom inn i for første gang i 1992, har han vore med i kommunestyret i fem periodar (20 år). Gode Fitjarbu Enno ein gang har eg takka ja til å vera ordførarkandidat på KrF si liste til kommunevalet. Det gjer eg fordi eg er så glad i Fitjarbygda og folket som bur her. Dersom eg får tillit, vil eg vera ein tilgjengeleg,,open og samlande ordførar, som vil gjera mitt beste i arbeidet for folket i Fitjar. Gje di stemme til KrF, så gjer du eit godt val! Busstilbodet i Fitjar er ikkje godt nok, noko særleg ungdommane merkar. KrF vil prøva å få gjort noko med dette. Kommunereforma Den store kommunereforma som regjeringa, med brei tilslutnad frå Stortinget har sett i gang, har som mål at det skal verta færre og større kommunar i landet. Dersom denne reforma vert gjennomført, er det svært mykje som tyder på at Fitjar vil verta med i ein ny og større kommune. I ein slik situasjon er det viktig at det er gode talspersonar som kan forsvara Fitjarbuen sine interesser. Her meiner me at Fitjar KrF si liste har med nokre av dei mest erfarne, kreative og handlekraftige politkarane i Fitjar. Gjennom det lokale arbeidet med kommunereforma, vil KrF m.a. ha fokus på: innbyggjarane i Fitjar barnehagetibod omsorgstenester arbeid krati, folkevald lokalstyre o.l. sakshandsamar. (Kontordagar på Fitjar, videokonferanse o.l.) på rådhuset i Fitjar Dersom Fitjar skal vera med i ein ny og større kommune, er det KrF sitt ynskje at Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes må vera med i den nye kommunen. Folket i Fitjar skal høyrast om dette før kommunestyret tek endeleg stilling til saka. 2. Namn: Dagfinn Brekke Alder: 43 år Bustad: Kalveid på Vestbøstad Sivil status: Gift, 4 barn på 10, 10, 7 og 5 år. Tlf: E-post: Dagfinn er født og oppvaksen i Haugesund, men valde å busetje seg på Fitjar. Det har han ikkje angra ein einaste dag på. Dagfinn verdset dei kvalitetane ei lita bygd kan gje, og som ein ikkje finn i byane. Fritidsinteresser er friluftsliv på sjø og land, samt song og musikk. Han er utdanna sivilingeniør og arbeider med automasjons- og sikkerhetssystem i olje- og gassindustrien. Dagfinn er med i kommunestyret i inneverande periode. Der har han vist seg som ein vidsynt, engasjert og uredd politikar, særleg i saker som gjeld oppvekst og omsorg. 3. Namn: Astrid Bukkøy Alder: 58 år Bustad: Bakken på Fitjar Sivil status: Einsleg Tlf: E-post: Astrid arbeider til dagleg som lærar på Fitjar vidaregåande skule. På fritida legg ho ned mykje frivillig innsats innan kyrkje og misjon. Astrid har tidlegare vore med i Fitjar kommunestyre i to periodar , m.a. som varaordførar. 4. Namn: Bård Inge Sørfonn Alder: 36 år Bustad: Vestbøstad Sivil status: Gift med Elin, to barn på 3 og 1 år. Tlf: E-post: Bård Inge er ein aktiv og engasjert kar, som til dagleg arbeider som lagerarbeidar hos Engevik & Tislevoll. Han er og bonde med mjølkeproduksjon på Vestbøstad, og sauedrift på Fodno. I tillegg til dette rekk han å vera med i Fitjar brannvesen på fritida. Bård Inge kom inn i kommunestyret etter førre val og har vist seg som ein kreativ og engasjert politikar, særleg i saker som gjeld areal- og næringspolitikk. 5. Namn: Fitjar Alder: 19 år Bustad: Fitjargarden Sivil status: Einsleg Tlf: E-post: Solveig er ei ung og aktiv jente som har lyst å engasjera seg i politisk arbeid. Ho har god kunnskap om ungdommane i Fitjar sine behov, og vil vera ei viktig røyst for desse. Solveig har tidlegara vore leiar i Fitjar ungdomsråd og har hatt tillitsverv i målungdommen og KrFU. Handball har og vore ei av fritidsinteressene hennar. 6. Namn: Rune Helland Alder: 37 år Bustad: Fiskaneset i Dåfjorden Sivil status: 4 barn på 10, 8, 3 og 1 år Tlf: E-post: Rune er oppvaksen på Prestø, nær Fitjar sentrum, men har etablert seg med familien i Dåfjorden. Han arbeider til dagleg som avdelingsleiar på Tveit Regnskap sitt kontor i Fitjar. På fritida er han aktiv med velforreining og skulesaker i Dåfjorden. Elles deltek han med frivillig arbeid innan idrett m.m. Rune er engasjert og har lyst til å vera med å bidra i lokalpolitikken gjennom ein plass i kommunestyret. 7. Namn: Hilde Karin Vedøy Eiken Alder: 39 år Bustad: Kalveid på Vestbøstad Sivil status: Gift med Terje, 3 barn på 13, 10 og 8 år Tlf: E-post: Hilde Karin er ei aktiv dame som til dagleg arbeider som lærar på Rimbareid skule. På fritida er ho engasjert i frivillig arbeid for barn og unge gjennom kyrkje og bedehus. Hilde Karin har ikkje vore med i politisk arbeid tidlegare, men har hatt fleire tillitsverv innan kyrkje og anna frivillig arbeid. I tillegg likar ho å vera i naturen, på land og sjø. Hilde Karin vil arbeida for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og er også engasjert i korleis me tek vare på landbruket og legg til rette for lokal matproduksjon. 8. Namn: Alder: 53 år Bustad: Fitjarstølane Sivil status: Gift med Aase, 3 vaksne døtre Tlf: E-post: Svein kjem opphaveleg frå Enes i Kvinnherad, men har vore busett på Fitjar i 19 år. med fiskeoppdrett. På fritida er Svein mykje oppteken av natur, miljø og friluftsliv, eit område han og brenn for i politikken. Svein har tidlegare vore med i kommunestyret i ein periode, frå Der var han eit engasjert medlem i utvalet for plan-og miljø. Han var vararepresentant til kommunestyret

14 14 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Fitjar Høgre Valprogram NOKO AV DET ME HAR FÅTT TIL I PERIODEN: Redusert eigedomsskatten og offentlege avgifter Bygd ny skule på Rimbareid Sikra krinsskulane Redda og sikra Fitjar vidaregåande skule Skaffa folkevekst og blitt ein vekstkommune Sikra ei god eldreomsorg og eit verdig tilbod til dei svakaste rundt oss Investert i nytt kyrkjeorgel Opna Midtfjellet for ALLE ved å flytta bommen til Olstjødno Ny trafikksikringsplan - gjort skulevegane tryggare med fleire gatelys, fartshumpar og fortau Sikra ny veg Rimbareid Vik og ved Rydlandssago Bidratt sterkt til at næringslivet har fått utvikla seg vidare FITJAR HØGRE VIL: Halda fram med å fjerna eigedomsskatten Høyra innbyggjarane i saka om kommunereform med ei rådgjevande folkerøysting Vera imot tvangssamanslåing av kommunar Sikra ei verdig eldreomsorg og eit verdig tilbod til dei svakaste rundt oss. Sikra vidare drift av kjøkkenet på Fitjar Bu- og Behandlingssenter Etablera helsesenter Utvikla og styrkja sentrum og næringlivet Ny molo som som vil auka aktiviteten på sjøsida/ Skapa den attraktive staden Arbeida for full mobildekning i kommunen minimum 4G. Sikra krinsskulane / God læring med gode lærarar Fortsetja med trafikksikringstiltak og tryggja skulevegane Arbeida for kortast mogleg reisetid til Bergen SKULE OG OPPVEKST Fitjar Høgre ynskjer ein god skule med god kvalitet som sikrar at alle barn får den individuelt tilpassa opplæring dei har rett på. Fitjar høgre vil: Sikra dagens skulestruktur med to krinsskular. 0ppretthalda dagens SFO i alle krinsane Vidareføra IKT-satsinga i skulen Oppretthalda full barnehagedekning i heile kommunen med fokus på valfridom Sikra og styrkja Fitjar Vidaregåande Skule Arbeida for ein aktiv og god kulturskule HELSE OG OMSORG Fitjar Høgre har som overordna mål å gje alle i kommunen sosial tryggleik og gode helsetilbod. Fitjar Høgre vil: Sikra at dei eldre mottar omsorg av god kvalitet Sikra vidare drift av kjøkkenet på Fitjar Bu- og Behandlingssenter Auka fagkompetansen til dei tilsette Etablera helsesenter for å sikra eit godt og trygt helsetilbod til innbyggjarane Arbeida for å styrkja lokalsjukehuset og sikra akuttfunksjonar og fødeavdeling Leggja til rette for sentrumsnære omsorgsog eldrebustader Arbeida for å få offentleg tannlegetilbod i Fitjar Arbeida for gode møteplassar for eldre KOMMUNEREFORM Fitjar Høgre er imot tvangssamanslåing av kommunar. Ein kan ikkje sei verken NEI eller JA til ein NY kommune før ein har fått meir kunnskap. Fitjar kommune skal vera med vidare i prosessen om kommunereform. Det skal gjennomførast samtalar, fokusgrupper og forhandlingar før ein kan ta ei avgjerd. Fitjar Høgre skal sikra dei beste tenestene til innbyggjarane i framtida, før ein eventuelt vil sei NEI eller JA til å skapa ein NY kommune. Dagens alternativ som eigen kommune skal også utgreiast grundig. Innbyggjarane skal informerast og involverast. Før ei slik avgjerd skal innbyggjarane høyrast. Fitjar Høgre: Er imot tvangssamanslåing av kommunar Vil sikra dei beste tenestene til innbyggjarane i framtida Vil høyra innbyggjarane med ei rådgjevande folkerøysting JA-KOMMUNEN Det skal vera godt å bu og leva i Fitjar. Fitjar Høgre vil arbeida for at kommunen skal vera ein JA-kommune for innbyggjarane og næringslivet. Kommunen skal ha effektiv og høg serviceevne i kommunale tenester, vera løysningsorientert og ha ei smidig haldning i alle ledd. Arbeida for mindre byråkrati og mindre innblanding frå fylke og stat. Arbeida for lokalt tilpassa strandsonepolitikk som styrkjer og sikrar eigedomsretten. Fitjar Høgre vil: Arbeida for fleire nyetableringar i kommunen Ha ei rask og god byggesakshandsaming Styrkja informasjonstenesta Ha god beredskap og gode beredskapsplanar Ha ein rasjonell kommunal organisasjon med naudsynt kompetanse Skapa gode møteplassar og arrangement for nye og gamle innbyggjarar INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJON Fitjar skal vera ein god stad å vera for innbyggjarar, bedrifter og tilreisande. God infrastruktur på alle områder er eit suksesskriterium for å oppnå dette. Fitjar Høgre vil: Arbeida for å få best mogleg tilknyting til E39 med kortast mogleg reisetid til Bergen. Utbetra FV 545 Rimbareid - Vik og strekninga ved Rydlandssaga Arbeida for å få utbetra E39 frå Engevik til Sandvikvåg I samarbeid med fylket og Stord kommune planleggja ny sikker vegtilkomst til Selevik krinsen Fortsetja med trafikksikringstiltak etter prioriteringar i trafikksikringsplanen Påverka fylket til å heva standarden på fylkesvegane Sikra utbetring av FV75 frå Vestbøstad til Breiavikjo med fortau Byggje vatn og avlaup til den offentlege badeplassen i Breiavika Lage plan for utbetring av vatn og avlaupsnettet i kommunen. Arbeide for full mobildekning i kommunen minimum 4G over alt

15 KOMMUNEVALET FITJAR Kjære veljar I snart fire år har eg hatt gleda av å vera med å leia utviklinga av samfunnet vårt, mange saker har me handsama, alle med det for auga at Fitjar skal verta ein enda betre stad å leva. Det har vore ei fantastisk tid og eg har lært samfunnet vårt å kjenna på nye måtar. Eg har knytta kontaktar og skapt meg eit nettverk som er sers viktig for å kunne påvirka lokalt, regionalt og nasjonalt i viktige saker for kommunen. EIGEDOMSSKATT KOMMUNALE AVGIFTER Fitjar Høgre er oppteken av at kommunale avgifter og skattar ikkje skal vera for høge. Fitjar Høgre vil fortsatt gjennomføra ein ansvarleg politikk som kan gjera dette mogleg. Med å driva «smartare» kan me skapa utvikling og dermed sikra tenestene til innbyggjarane. Ein vil leggja til rette for offentleg og privat samarbeid for å løysa framtidige investeringsbehov Fitjar Høgre skal halda fram med: Å fjerna eigedomsskaten Å halda kommunale avgifter på lågast mogleg nivå Å leggja til rette for offentleg og privat samarbeid KULTUR- IDRETT OG UNGDOMSARBEID Kultur er sjølve bærebjelken for identitet og oppleving. Friluftsliv og idrett er viktig for helse og trivsel. Fitjar Høgre vil støtte tiltak og gi gode rammevilkår som kan fremja eit aktivt kultur-, frilufts og idrettsliv Fitjar Høgre vil: Aktivt støtta lag og organisasjonar Støtta opp om Frivilligsentralen Støtta opp om ulike kulturaktivitetar Opna opp vegen til Olstjødno, tilretteleggja for turløype/lysløype og andre aktivitetar i samsvar med tiltaksplanen for Fitjarfjellet Arbeide for nytt garderobeanlegg på kunstgrasbanen Bygge 5-ar bane ved kunstgrasbanen Gje kyrkja gode arbeidsvilkår Støtta opp om prosjektet Kongsgarden - kulturhistorisk formidlingssenter NÆRINGSLIVET Fitjar Høgre vil halda fram med å gje det etablerte næringslivet best moglege arbeidsvilkår. Kommunen skal ha effektiv og høg serviceevne, vera løysningsorientert og ha ei smidig haldning i alle ledd, og vera ein positiv og viktig samarbeidspartnar for næringsdrivande. Ein skal aktivt bidra til å forsterke grùnderkulturen som vil skapa grobotn for nyetablerarar og skapa nye arbeidsplassar. Fitjar Høgre vil: Næringslivet skal få rask og god sakshandsaming i kommunen, søknader som genererer arbeidsplassar skal ha prioritet Illustrasjon: Omega Areal Støtta opp under og leggja til rette for utvikling av eksisterande arbeidsplassar Kommunen skal ha tilgjengeleg kompetanse innan ulike felt som grùnderar og etablerarar treng hjelp til i ein startfase Omorganisera og utvikla Håkonar Næringspark og sikra nye næringsareal til sjø TURISME Fitjar har unike verdiar innan natur og oppleving. Potensiale innan turisme skal utviklast og ein skal tilby pakkar som byggjer på den rikdommen ein allereie har. Kommune, enkeltpersonar, organisasjonsliv og næringsaktørar i fellesskap kan skapa spanande prosjekt og resultat. Det skal arbeidast aktivt for å auka verdiskaping innan næringsliv i Fitjar sine ulike kulturog opplevingstilbod. Fitjar Høgre vil: Utvikla opplevingspakkar bygd på det som er spesielt og typisk for Fitjar. Samarbeida om pakketilbod på tvers av kommunegrensene Utarbeide plan for marknadsføring FITJAR SENTRUM Fitjar er avhengig av eit sentrum som gjev eit godt tilbod når det gjeld varehandel og tenesteyting. Fitjar sentrum bør ha ei utvikling slik at det blir attraktivt både for dei som skal driva handel og dei som skal handla der. Kommunen må ta initiativ saman med dei næringsdrivande og grunneigarane for å vidareutvikla sentrum. Fitjar Høgre ynskjer å bidra med å skapa den «Attraktive staden» Fitjar Høgre vil: Arbeida med å utvikla Fitjar sentrum Leggja til rette for tettstadsutviklingsprosjekt i lag med næringsdrivande og grunneigarane Tilretteleggja for gode hamnetilhøve i sentrum med ny molo som vil auka aktiviteten på sjøsida. Strandpromenaden skal vidareførast mot Fitjarelva og vidare opp til Moahagen Eg har lagt stor vekt på å representera Fitjar på ein god måte og vera ein god ambassadør for kommunen. Eg har fått teke del i utruleg mykje som representerer mangfoldet i Fitjarbygda og blitt imponert det store frivillige arbeidet som blir utført. Størst av alt er gleda av å bli kjent med innbyggjarane i ulike samanhengar. Eg ynskjer å vera ein ordførar for ALLE og inga sak er for lita eller for stor til å ta opp med ordføraren. Eg har veldig lyst til å halda fram i det viktige arbeidet som ordførar. Arbeida for at innbyggjarane skal ha dei beste tenestene no og i framtida og få bidra med å skapa ei livskraftig og attraktiv Fitjarbygd. Ynskjer du meg som ordførar i fire nye år, må du gje di stemme til Høgre. Godt val! Wenche Tislevoll VÅRE KANDIDATAR: 1. Wenche Tislevoll f Arne Prestbø f Bjørg Tislevoll f Frode Pletten f Torstein Grimen f Bente Karin Isdahl f Terje Træet f Margareth Hillestad f Rune Levåg f Vibeke Strand Tranøy f Jo Kjetil Strand f Anne Hansen f Geirmund Aga f Anne Marie Larsen f Ole Bergesen f Thomas Helland f Ragnhild Prestbø f Trond Aarskog f Simen Aarskog f Jan Kåre Mehammar f Laila Korsvik f Arne Olai Bergsvik f Det er kun ved å stemma høgre at du sikrar Wenche Tislevoll som ordførar i 4 nye år

16 16 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 Vallister ved kommunestyrevalet i Fitjar 14. september 2015 ARBEIDARPARTIET 1. Agnar Aarskog, f Vigdis Røen Leirvik, f Roger Nesbø, f Ida Marlen Havn, f Annar Westerheim, f Bente Ringheim Koløen, f Ove Gjerde, f Kjerstin Nøtland, f Roar Pedersen, f Gunn Marit Søreide, f Åsmund Sørfonn, f Angunn Bårdsen, f Terje Aleksandersen, f Silje Merethe Træet, f Karl Magne Engesund, f Helene Rimmereid, f Tore Sigurd Fitjar, f Amalie Nesbø, f Sigvald Bråtun Leirvik, f Irene Karin Torvund, f Tore Nesbø, f Ingebjørg Seim, f Asbjørn Vik, f SENTERPARTIET 1. Grete Marit Veka Maraas, f Karen Elisabeth Rydland Sæbø, f Sverre Sæterbø, f Lisa Instefjord Gilje, f Geir Arne Solbakken, f Lillian Kongestøl Vik, f Reidar Kloster, f Ina Soltvedt Tufteland, f Leif Hedman, f Håkon Hovstad, f Geirmund Mikal Drønen, f Bård Inge Bø, f Karin Maria Korsvik, f Jens Gaute Aarbø, f Knut Vik, f Terje Nordbustad, f Katrine Aarbø Solheim, f Peder Rygg Drønen, f HØGRE 1. Wenche Tislevoll, f Arne Prestbø, f Bjørg Karin Tislevoll, f Frode Pletten, f Torstein Grimen, f Bente Karin Isdahl, f Terje Træet, f Margaret Hillestad, f Rune Mork Levåg, f Vibeke Strand Tranøy, f Jo Kjetil Strand, f Anne Hansen, f Geirmund Aga, f Anne Marie Larsen, f Ole Bergesen, f Thomas Helland, f Ragnhild Prestbø, f Trond Skåtun Aarskog, f Simen Løland Aarskog, f Jan Kåre Mehammer, f Laila Træet Korsvik, f Arne Olai Bergsvik, f KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Harald Rydland, f Dagfinn Brekke f Astrid Olaug Bukkøy, f Bård Inge Sørfonn, f Solveig Lambach Fitjar, f Rune Helland, f Hilde Karin Vedøy Eiken, f Svein Nøttveit, f Halvard Wiik, f Gerd Marit Lunde, f Johannes Nesse, f Rolf Atle Rolfsnes, f Bo Gøran Adolf Elias Bernersson, f Kristi Rydland, f Rasmus Fitjar, f Turid Marie Lambach Fitjar, f Nils Birger Vestbøstad, f FRAMSTEGSPARTIET 1. Sigurd André Maraas, f Svein-Malvin Marås, f Åge Nesbø, f Anne Merete Rødland Opshaug, f Finn Are Maraas, f Odd-Jarl Larsen, f Ingfrid Karin Stadheim Gloppen, f Kjell Ove Koløen, f Oddrun Mari Heggøy, f Ove Raunholm, f Salomon Aarbø, f Frank Solli, f Linda Lie Heggøy, f Ole Vidar Helland, f FITJARLISTA Kristian Skumsnes, f Ingrid Hovstad, f Petter Volden, f John Arvid Skumsnes, f Morten Skumsnes, f Arve Rydland, f Sigbjørn Skålevik, f SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Geir Tore Søreide, f Annvald Tufteland, f Matias Jonas Gravdal Toskedal, f Sonja Olaug Fitjar Waage, f Roy Inge Stegane, f Runar Søreide Skogedal, f Bjørn Haaland, f Benedicte Stephanie Meyer, f ÅTGAUM DESIGN 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2003 Informasjon Viktig informasjon om valet Nye reglar for korleis du røystar på valdagen Nye reglar for kvar du kan førehandsrøyste Nye reglar for korleis

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt.

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt. Kjære veljar! Ein politikar si hovudoppgåve er å vera til for folk der folk bur. Fusa kommune er ein flott kommune med eitt stort potensiale. Ei viktig sak for meg og Fusa Ap i kommande periode er å satsa

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum Høyanger 2015-2019 KrF Menneskeverd i sentrum KrF er eit kristendemokratisk parti som byggjer politikken sin på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. Alle menneske har den same

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 14. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og sametingsvalet 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalet 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 11. september. Hugs legitimasjon! Stortings- og sametingsvalet 2017 Stortinget er Noregs folkevalde

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad mdg.no/meland Grøne visjonar for Meland: Miljøpartiet de grøne er den norske greina av de internasjonale Grøne som opplever vekst over heile verda. Nå har den grøne

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Avtale mellom Fitjar og Stord kommunar om kommunesamansla ing

Avtale mellom Fitjar og Stord kommunar om kommunesamansla ing Avtale mellom Fitjar og Stord kommunar om kommunesamansla ing Avtalen byggjer på intensjonsavtalen som vart forhandla fram mellom kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes. Avtalen skal vera

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram Sogndal Arbeidarparti Valprogram 2015 2019 Valprogram Sogndal Arbeidarparti 2015-2019 Politikken til Arbeidarpartiet er tufta på den sosialdemokratiske grunnmuren. Målet til Sogndal Arbeidarparti er å

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tilrettelegging av nærings- og byggjeareal er avgjerdande for å oppnå vekst.

Tilrettelegging av nærings- og byggjeareal er avgjerdande for å oppnå vekst. Osterøy står framføre spanande mogelegheiter, og mange utfordringar i tida framover. I dei siste åra har kommunen gått gjennom store endringar for å møta dei økonomiske utfordringane me har hatt. Eit godt

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 18:15

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 18:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.02.2016 Tid: 14:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. 1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 10:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Program for 2015-2019

Program for 2015-2019 2015-2019 www.fjellkrf.no Program for 2015-2019 INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes / www.ganeshfoto.no Fjell KrF Fjell KrF ynskjer at Fjell skal vere ein kommune med gode oppvekstvilkår for barn

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi.

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Program for Flora KrF Program for bystyreperioden 2016-2019 GRUNNSYN KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Verdigrunnlaget vårt er forankra i det kristne

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

kommunevalprogram for nesset venstre i perioden Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset.

kommunevalprogram for nesset venstre i perioden Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset. kommunevalprogram for nesset venstre i perioden 2007-2011 Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset. Venstre sitt grunnsyn, sosialliberalismen, byggjer på demokratiet som styreform,

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Meland kommune Møtebok for Valstyret Møtedato: 02.03.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 13:45-14:15 Møtet vart styrt av ordførar Øyvind Oddekalv. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 24.02.16. Møtedeltakarar

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti Kommunevalprogram 2015-2019 Bremanger Arbeidarparti Helsing frå ordførarkandidaten Vi får til meir saman enn kvar for oss Kjære veljar! Nærmiljøa og lokalsamfunna er rammene for liva våre. Arbeiderpartiet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen!

Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen! Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen! 2011 Sissel Urke 45 år, Ål. Gift, 3 born. Venstre arbeider for eit aktivt folkestyre og medverknad,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer