Rapport. Hva har Norden gitt til verden? VAFSU Vestsjælands Amts Faglige Spesial Uddannelse. Side Årgang. Karl Grunevald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Hva har Norden gitt til verden? VAFSU Vestsjælands Amts Faglige Spesial Uddannelse. Side 6. 48. Årgang. Karl Grunevald."

Transkript

1 SOR Rapport Utgave Årgang Karl Grunevald Hva har Norden gitt til verden? Side 4 Lillian Wiik VAFSU Vestsjælands Amts Faglige Spesial Uddannelse Side 6

2 SOR legger om På styremøte den 19. august vedtok SORs styre en viss omlegging av virksomheten. SOR har de senere årene arrangert en rekke konferanser som formidler eller utvikler spisskompetanse. Det har bare i liten grad vært laget opplegg som passer for miljøpersonalets daglige virksomhet, eller som er rettet mot ufaglærte. I den grad vi har hatt denne typen virksomhet har det vært i form av fagdager med spesielle tema. Tilbakemeldingene vi har fått på disse har på sin side vært svært positive. Deltakerne ser på dem som matnyttige og viktige for arbeidet sitt. I praksisfeltet utgjør miljøpersonale, ufaglærte og nybegynnere flertallet av de som arbeider direkte med utviklingshemmede. Disse gruppene kommer seg sjelden eller aldri på «spisskompetansekonferansene». Her er det med andre ord grupper som er oversett av kurs- og konferansearrangørene, men som har stort behov for faglig påfyll. En viktig forutsetning for å kunne tilby kurs som fotfolket får delta på, er at oppleggene må være rimelige og at reiseog oppholdsutgifter er lave. Dette innebærer at kursene må arrangeres regionalt eller lokalt. I løpet av denne høsten vil SOR lansere en plan for hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Blant annet vil det bli utviklet en pakke som kan «selges» til en eller flere r i fellesskap. Rapport vil komme tilbake til dette tiltaket og omtale det med tanke på å gjøre det kjent. Tegning: Henrik Sørensen. Utgiver: Stiftelsen SOR Samordingsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning. Ansvarlig redaktør: Tor Visnes Kronstadveien 2d, 5053 Bergen Tlf: etter E-post: Manuskripter sendes ansvarlig redaktør. Redaksjonsutvalg: Tor Visnes, Bente Monstad, Helge Folkestad, Sølvi Linde Sekretariat: Generalsekretær: Tormod Mjaaseth Postboks Søgne Tlf.: Fax: E-post: Nettadresse: Besøksadresse: Rådhusveien 26 II, Tangvall, 4640 Søgne Rapport kommer ut med seks nummer pr år. Abonnementspris kr 225 pr år. Abonnement og adresseendringer håndteres av sekretariatet. Annonser: Faktureringsservice sør as Hotvedtveien 41b, PB 864, 3007 Drammen Tlf.: , Fax: E-post: Grafisk produksjon: John Grieg Grafisk AS, Bergen 2652 Tlf.: E-post: Forside: Havhildring Forsidefoto: Tor Visnes 2

3 Innhold 4 Hva har Norden gitt til verden? Av Karl Grunevald 6 VAFSU Vestsjælands Amts Faglige SpesialUddannelse Av Lillian Wiik Tor Visnes. (Foto Helge Folkestad). Helseforetakene for alle? Eds berättelse Av Maarit Aalto SORs videreutdanning i utviklingshemning, psykiske lidelser og aldring Av Lene Bakke Helse Vest RHF som eier alle sykehusene fra Rogaland i sør til Sogn og Fjordane i nord har pålagt sine lokale helseforetak å prioritere budsjetter i balanse. Ett av disse foretakene er Helse Bergen HF som dekker en region med omtrent mennesker. Helse Bergen er i økonomisk trøbbel. I år må foretaket kutte 76 millioner kroner for å komme i balanse. I tråd med opptrappingsplanen for psykiatrien er denne sektoren skjermet, noe som må betegnes som meget prisverdig. I de øvrige sektorene er det derimot foreslått drastiske kutt. Blant annet er deler av habiliteringstjenesten for voksne i faresonen. Dette er en tjeneste som gir et tilbud til mennesker som har store problemer med å klare seg selv i hverdagen. Mennesker som har kommunikasjonsvansker, lærevansker eller samhandlingsvansker av et slikt omfang at de er helt avhengige av tett oppfølging, daglig i sitt hjemmemiljø. Og hjemmemiljøet må ha oppfølging fra spesialister for å kunne gi disse menneskene et verdig liv og mulighet for utvikling og vekst. Imidlertid er de ikke akutt syke. De ankommer ikke akuttmottakene med blålys. De står ikke frem i mediene med sine historier. Og de er få. Altså en gruppe som har alle odds mot seg i konkurransen om kronene. En marginalgruppe for helseforetakene. En gruppe som står lagelig til for hugg når nedskjæringer skal gjennomføres. I skrivende stund kjenner vi ikke skjebnen til habiliteringstjenesten i Helse Bergen. Det som imidlertid er sikkert er at dens skjebne blir en prøve på helseforetakets troverdighet for funksjonshemmede og kronisk syke for fremtiden. Blir disse tjenestene offer for kutt, dukker Arne Schouens ord fra år tilbake opp igjen i debatten: «Kvaliteten på et velferdssamfunn avgjøres av hvordan det tar seg av sine svakeste». Hvis omfanget eller kvaliteten på tjenestene til alvorlig hjerneskadde reduseres som følge av helseforetakenes prioriteringer, må Helseministeren, som eier av foretakene, kjenne sitt ansvar og gi sine direktiver med hensyn til disponeringen av foretakenes ressurser. tvi 3

4 Hva har Norden gitt til världen? Redan under sitt första år som president tillsatte John F Kennedy en stor Committée on Mental Retardation. Samma år skrev hans syster Eunice Shriver till danska regeringen och bad om en beskrivning av danska åndsvageforsorgen. Hon var forman för The Kennedy Foundation inriktad på utviklingshemmede. Orsaken till brevet var att man ett par år tidigare hade antagit en ny lov i Danmark. Det ledde till besök av ledamöter i The Presidents Com. i Danmark och Sverige «A mission to Scandinavia» som det hette. Det blev början på våra kontakter med USA. Efter denna «mission» besökte många experter oss och vi var åtskillga som besökte USA. Vad skrev dom i sin reserapport till presidenten? 1. Både Danmark och Sverige har en djupare implementation av individens värde och värdighet än vad vi har. 2. Tack vare den speciella lagstiftningen i de två länderna har man en starkt koordinerad service med ett kontinuum ända från födelsen. 3. Inriktningen är multidiciplinär med team på olika nivåer. Man använder sig av socialarbetare för integrering i samhället. 4. Man inriktar sig mot små institutioner, har specialinstitutioner för vissa flerhandikappade, har institutioner för korttidsvård och har internatskolor för barn som bor i landsbygden. Man använder sig av fosterhemsplacering och familjevård. 5. Personalen har större ansvar och högre status, de är bättre utbildade och har mer betalt än hos oss. Efter denna «mission» besökte många experter oss och vi var åtskillga som besökte USA. Höjdpunkten blev då Niels- Erik Bank-Mikkelsen, forsorgschef i Danmark, Bengt Nirje, ombudsman i den svenska föräldraföreningen och jag erbjöds skriva var sitt kapitel i en tjock bok som kommittén gav ut Niels-Erik Bank- Mikkelsen skrev om hur man bör ordna omsorger i en storstad, jag om landsbygden och Nirje om normaliseringsprincipen. Det senare var det enda med bestående värde Niels-Erik Bank-Mikkelsens och mitt bidrag var som att skriva i vatten redan efter några år var det överspelat. Den andra gången som vi besöktes av en amerikansk regeringsdelegation var i början av 1980-talet. Jag hade då skrivit min enda vetenskapliga artikel av något värde och visat att antalet utvecklingsstörda i vårt land var en halv procent istället för som i USA mellan en och tre procent. Dessutom var endast Dr Karl Grunewald er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han var i årene 1961 til 1986 medicinalråd og sjef for handicappbyrån og Socialstyrelsen i Sverige. Grunewald er dr med og dr phil samt at han er utnevnt til æresdoktor. Han har i storparten av sitt yrkesaktive liv arbeidet for å fremme utviklingshemmedes rettigheter. I sin pensjonisttilværelse er han en aktiv foredragsholder og redaktør for vårt svenske «søstertidsskrift» Intra. Artikkelen er en bearbeiding av hans innlegg på SORs nordisle konferanse i Oslo i vår. (Foto Tor Visnes)s) 23% lindrigt utvecklingsstörda mot deras 75 %. Hot stoff för dem! Det blev långa utfrågningar och besök på olika skolor och - institutioner. Slutsats: De flesta i delegationen förstod att våra låga siffror beror på att vi inte hade någon fattigdom längre. Men en professor som skrivit tjocka textbooks om testning, menade att de övriga utvecklingsstöda finns visst men som en del av normalbefolkningen. Vi har bara inte testat fram dom. Den första internationella kongressen om Mental Retardation hölls i USA Sedan följde en andra i Wien 1961 och så en tredje i Köpenhamn Det var Niels- Erik Bank-Mikkelsens initiativ och dansk ånsvageforsorg var anordnare. Den fick 800 deltagare och blev det internationella genombrottet för de danska omsorgerna. Det var särskilt arkitekturen på de nya anstalterna som intresserade. I Danmark hade man flera arkitektbyråer som hade specialiserat sig på sådana anstalter. Två år senare ordnades en särskild internationell kongress om arkitektur för utviklingshemmede i Köpenhamn. Ritningar studerades och kopierades och det bildades en klubb för framtida träffar. Den dog in på 70-talet eftersom vi redan då visade att vi inte skulle behöva några anstalter i framtiden. Konferensen i Köpenhamn 1964 tryckte upp alla föredragen i två enorma böcker. De delades ut gratis och resten av de tre tusen böckerna skulle finansiera projektet genom försäljning. Men Niels-Erik Bank- Mikkelsen överskattade intresset och finansieringen blev en flerårig huvudvärk för honom. Olika fonder i USA hjälpte honom till slut. Kontakten med dem ledde till att Åndsvageforsorgen kunde öppna ett forskningsinstitut som fick Kennedys namn. Niels-Erik Bank-Mikkelsen blev den oomstridde ambassadören för Skandinaviska omsorger. Om jag säger att jag kom i hans kölvatten måste jag meddetsamma tillfoga att det gjorde många andra också inte minst pedagoger deltog som informatörer och med föredrag på kongresser det var där som vårt goda rykte spreds! Med följd att ett stort antal personer besökte 4

5 Danmark och Sverige ända in på 1980-talet. Från England ordnades det t.o.m. charterresor under en följd av år. Bengt Nirje intog en särställning. Hans världberömda analys av normaliseringsprincipen blev synonym med skandinaviska omsorger. Den följdes upp av ett antal böcker om normalisering i USA, England och Japan. Wolfenbergers från 1972 är den mest kända, men även Robert Perskes böcker. När han såg att vi lät utviklingshemmede gå i en spiraltrappa på ett dagcenter formulerade han mottot «The dignity of risk». Sådana trappor är förbjudna i USA. Det blev en inneterm under ett antal år i USA. Niels-Erik Bank-Mikkelsen uttryckte sig gärna drastiskt. En gång skrev han så här: Der er to logiske måder at behandle mennesker på: man kan slå ihjel dem eller man kan vaere solidarike med dem og respektere dem som mennesker. Jeg tror på den sistnävnte måde at behadle folk på besökte Niels- Erik Bank-Mikkelsen Sonoma State Hospital utanför San Fransico. Där fanns över tre tusen patienter, ett stor antal var utviklingshemmede barn och vuxna. Han fick se 50 kvinnor samlade i ett bart cementrum varav tio var nakna. Stanken var obeskrivlig. På en annan enhet var 90 män samlade i ett enda rum med öppna dörrar till toaletterna. Till pressen sa han efteråt: I Danmark ville det ikke väre tilladt at behandle kvaeg på den måde. Det blev en reaktion över hela USA! Den förstärktes av att den republikanske guvernören i Kalifornien R. Reagen samma år hade skurit ner budgeten för medicinska och sociala utgifter. Han tvingades anslå en försonlig ton i sina presskonferenser och antydde att förhållandena var arrangerade av sjukhusets stab. Danmarks generalkonsul rapporterde hem till sin regering. Det fanns dom som menade att Niels- Erik Bank-Mikkelsen hade överträtt internationella spelregler, men han fick en mängd tackbrev från hela USA. Två år senare åkte jag taxi i San Fransico. «Är du den skandinav som sa att vi sköter utviklingshemmede som kreatur?» frågade chauffören. På slutet av 60-talet och in på 70-talet fick Niels-Erik Bank-Mikkelsen så många inbjudningar till utlandet att han var tvungen tacka nej till de flesta. Samtidigt S O R R A P P O R T N R Det blev en reaktion över hela USA. Det var särskilt arkitekturen på de nya anstalterna som intresserade. fick han stora problem hemma då regeringen svek åndsvagforsorgen. Och i massmedia kritiserades han för skandaler på anstalterna från det att han tidigare hade hyllats som den store förnyaren. Solen började gå ner för dansk åndsvageforsorg. Förbättringen av omsorgerna i våra länder visade sig bli en lång process där målet hela tiden förskjöts ju närmare vi kom. Och vi som gång på gång trodde att nu har vi erfarenhet nog för att beskriva en modell! Modellerna gällde framförallt frågorna om hur många som måste bo på en anstalt och hur dessa bör utformas. Så gick det några år och vi konstaterade att några pljehjem för barn behöver vi inte och varför inte försöka med gruppboliger eller pensionater för vuxna? Efter ytterligare fem tio år förstod vi att några anstalter för vuxna behöver vi inte heller. Samma sak med våra dagcenter för vuxna efter en tio femton år såg vi att man kunde ge samma eller bättre sysselsättning integrerat i samhället. Nu har även många av dem lagts ner. I denna utveckling spelade det Nordiska Norsk Forbund for Utvilingshemmede är det av systerorganisationerna som är mest aktiv med bistånd. Förbundet Psykisk Utvecklingsgämning, NFPU, stor roll. Det bildades på en nordisk kongressen i Oslo 1963 och förbundet drev en tidskrift med fyra nummer om året i 25 år fram. Våra länder behövde verkligen varandra och 1980-talen blev integreringens decennier. Men det var inte lika intressant internationellt. Danmark fastnade på halva vägen, kanske som en konsekvens av sitt förnämainstitutionsbyggande. Och Finland orkade inte hänga med. Norge ryckte fram och blev nu det intressanta landet. Under år 1991 studerades integreringen av de skandinaviska omsorgerna av en grupp forskare från Massachusets. Den leddes av Valerie Bradley. De ville veta vilka förutsättningarna var för en god omsorg i ett starkt decentraliserat system. Vilka är styrmedlen och vilka är kontrollmedlen? De levererade en mycket intelligent rapport teori är dom duktiga på, där borta i USA. Två personer har mer än andra spritt information om skandinaviska omsorger till utlandet. Rosemary och Gunnar Dybwad besökte Danmark och Sverige första gången De var under tre år anställda av internationella Rädda Barnen för att studera omsorgerna i världen och ge förslag till förnyelseprogram. Gunnar var jurist och hade under 13 år varit direktör för den amerikanska föräldraföreningen. Rosemary var sociolog. Efter Rädda Barnen-perioden blev han professor i Boston med inriktning på MR. Rosemary dog för några år sedan, Gunnar i fjor. 5

6 Paret Dybwad samlade på sig enorma kunskaper om omsorgerna i alla världens länder och särskilt under 60- och 70-talen var de oförtröttliga i att hänvisa till de skandinaviska som föredöme. De skrev böcker, gav ut kataloger och inrättade stipendier för kvalicerade studier i andra länder många stipendiater komma till våra. Dybwads öppnade de internationella vägarna för oss under flera decennier. Ständigt hänvisade de till Skandinavien. På släkten Dybwads sommargård i fjällen, belägen några kilometer från den norske kungens, samlade de under många år sina vänner. Där kunde vi diskutera ostört natten igenom. Det var företrädare för Norden som fick UNESCO att inrätta en enhet för Special Education. Som anställd i WHO arbetade två från Sverige fram materialet CBR, Community Based Rehabilitation, inriktat på utvecklingsländerna. Flera från Norden har varit forman för den internationella föräldraföreningen «Inclusion». Jag fick äran att hålla huvudanförandet på deras kongress i Jerusalem 1969 med titeln From S O R R A P P O R T N R De ville veta vilka förutsättningarna var för en god omsorg i ett starkt decentraliserat system. Charity to Rights. Jag upprepade det samma år på ett fullsatt Ingeniörernas hus i Oslo. Temat var mycket «hett» i Norge. Samma år samlade «Inclusion» föräldrar och experter i Stockholm för att skriva det som två år senare blev FN:s deklaration av psykiskt utvecklingsstördas rättigheter. De nordiska biståndsorganen är de enda i världen som tagit upp handikappfrågor. Norsk Forbund for Utviklingshemm- ede är det av systerorganisationerna som är mest aktiv med bistånd. Mitt land ger tillsammans med Norge bistånd i Barentsområdet och vi i det övriga nordvästra Ryssland och i de baltiska staterna. Vi har ett stort projekt för minskning av den största anstalten för utvecklingsstörda barn i S. Petersburg. Ett flertal av våra läroböcker har översatts till ryska och de baltiska språken. Bengt Nirje intog en särställning. Det passar bra med att avsluta detta kåseri med att nämna den person som är den mest kände världen över ifråga om handikapp, FN:s ambassadör Bengt Lindqvist. Han var ansvarig för FN:s standardregler och har nu fått stöd för att FN-samfundet skall anta dessa som en konvention i en eller annan form. Så hva har Norden gitt til Verden? Från att ha varit kända för sina rasbiologiska institut och steriliseringar har våra länder fört fram en ideologi byggd på alla människors lika värde och börjat tillämpa den i praktisk handling. Vi har gett amerikanarna en annan syn på oss än som socialistiska länder med världens högsta frekvens av självmord. Vi har visat politiker och makthavare att utviklinghemning är ett dynamiskt tillstånd som inte låter sig fångas i en modell, utan som ständigt kräver förändrade insatser. Oc att vägen till full delaktighet och jämlikhet är lång, ja, mycket lång. Frågan är om Norden även i fortsättningen skall orka med att vara ett föredöme för världen. 6

7 Eds berättelse Denna berättelse är sammanställd ur intervjuer av 32 personer med intellektuella funktionshinder i Finland. Undersökningen «Varför så annorlunda», vars huvudfråga var hur omgivningens uppfattningar påverkar personernas livssituation speciellt då utgående från personernas egna synvinkel sätt. Texten är skriven i berättar stil, men stoffet innefattar den realitet personerna själva upplevt. I denna berättelse har jag tagit fokus på de uppfattningar, som berör arbete. Ed är en personifiering av alla de personer, som berättelsen grundar sig på samt att Ed berättar om sina «vänner». Vid sidan av texten nämns en del kommentarer, som hänvisar till något, som kan anses vara vanligt och värt att uppmärksamma, i relationer mellan intellektuellt funktionshindrade personer och andra. Sosiolog Maarit Aalto er prosjektsekretær i den finske interesseorganisasjonen FDUV. Vad är utvecklingsstörning? Det är svårt att säga. En del tror att när jag talar enkelt att det är utvecklingsstörning. Bland mina papper läste jag en gång att psykologen tyckte ganska negativt om mig. Det stod att jag inte kan arbeta på bensinstationen, för att jag inte är tillräckligt snabb. Jag vill ju arbeta på bensinstationen. Egentligen är jag ju bilmålare men packar knappar nu på dagcentret. Den utbildning personerna får blir inte utnyttjad i den grad det skulle vara möjligt. Tänk också på Tommy, som är en person med Down Syndrom, säger de. Tommy är snäll och trevlig Och han hjälper alltid alla. Men när han ville arbeta På dagis och ordna barnens skor och kläder så blev det Stört omöjligt. De bara såg hans syndrom. Ja-a det är inte lätt. För oss utvecklingsstörda är det hela tiden en kamp att tala om för folk «Huhuu, här JAG!! För Tommy blev därför ingen, som förberedde Hans önskan att komma till dagis och jobba. Utan efter En massa diskussioner hit och dit fick han prova på det. Det är svårt att gå omkring med något, som man själv inte känner igen.carl vill gå i kyrkan. Han vill också arbeta kyrkan och är kyrklig. Men alla säger att han är utvecklingsstörd. En gång frågade jag honom om vad han tyckte om att de Sa att han är utvecklingsstörd. Då sa Carl att det är mer andras problem än mitt. En dag fick jag gå över till de gravt utvecklingsstörda. Jag hade blivit oense med min kamrat i gruppen. Så bara för. Att jag varit «dum» fick jag arbeta i den gruppen på dagcentret som är gravt utvecklingsstörda. Jag tyckte det var konstigt. August hade ordnat själv arbetsplats i en annan stad i en Trädgård. Han hade alltid önskat sig det. Men då sa personalen Till honom att han skulle nog vara försiktig att han inte misslyckas, Att han säkert skulle komma tillbaka om en månad. Och föreståndaren på dagcentret sa att har du tänkt på det August att du skrattar ju så högt. Så August tänkte att det är nog bäst att han stannar på dagcentret. Kampen att synas, som egen person. Att om man ens få skall försöka inleder en diskussion, som blir ofta viktigare än en funktionell diskussion om hur det skall förberedas för att göra inkluderat arbete möjligt. På vilket sätt löses konflikter mellan arbetstagarna på dagcentren. Står de i förhållande till vanliga konfliktlösningar på arbetsplatser, eller har de klang av bestraffning och annorlunda konfliktlösnings-sätt. Det finns även överbeskydd från personalens sida, som ett hinder för inkluderat arbete för personer med intellektuella funktionshinder. 7

8 VAFSU Vestsjællands Amts Faglige SpecialUddannelse Et aktivt fritidsliv giver et aktivt arbejdsliv «Handicappede, der dyrker idræt, eller har en anden aktiv fritidsinteresse, lever et bedre og mere aktivt liv, end de passive. De føler sig sundere og mere selvstændige. De har mere livskvalitet». Det er en påstand som vi arbejder med i Danmark. Når unge mennesker starter på VAFSU (Vestsjællands Amts Faglige SpecialUddannelse) er forløbet bygget op omkring tre grundpiller: BO-ARBEJDE-FRITID. Forløbet er op til tre år med mulighed for af- og påstigning undervejs. Målgruppen er unge psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Når eleven starter på forløbet, indledes med en introtur hvor alle har mulighed for at lære hinanden at kende, og komme lidt hjemmefra. Herefter starter skolegangen, som det første 1/2-år hovedsagelig består af almen dannende undervisning, det vil sige dansk, matematik og orientering, men i meget bred forstand. Vi ser nyheder på TV, læser avis, laver undersøgelser i byen og så videre. Undervejs er der i en 3 ugers periode undervisning på levnedsmiddel- og jordbrugsafdelingerne. Ud fra disse uger skal eleverne, i samråd med os, vælge linie. Efter jul, på første år, begynder eleven den faglige undervisning 1 2 gange om ugen, den resterende del af ugen fortsættes med almendannende undervisning. På andet skoleår findes en praktikplads inden for det område den faglige undervisning foregår. Praktikken starter én gang ugentligt, hvorefter den trappes op, så eleven det sidste halve år af hele forløbet hovedsageligt er i praktik. Undervejs i forløbet er der trænet med transport (bus og tog) for at komme frem og tilbage. Trænet med at smøre madpakke og stille væggeur og så videre ud fra teorien om at hvis boligsituationen ikke fungerer, fungerer arbejdslivet heller ikke. Samtidig er det nødvendig at udvide et socialt netværk, da arbejdspladsen, som jo er en ganske almindelig virksomhed, sjældent byder på sociale aktiviteter. Det er også svært for psykisk og fysisk udviklingshæmmede at knytte sociale bånd til arbejdskollegaer. Derfor skal den sociale aktivitet foregå blandt ligestillede i et andet miljø, som så heldigvis ofte bygger bro mellem handicappede og ikke handicappede. Fritidsliv Vi arbejder ud fra teorien om, at hvis boligog fritidssituationen ikke fungerer så fungerer arbejdet heller ikke. Vi ser altså mennesket som en helhed der skal fungere hele vejen rundt. Et aktivt fritidsliv kan løfte livet for de mange som er født med fysiske eller psykiske handicap, eller for dem som skal finde en ny indgang til livet efter at have været udsat for en invaliderende ulykke eller sygdom. Et aktivt fritidsliv sætter fokus på det vi kan. Den udvikler fysiske, psykiske og sociale personlige færdigheder. Når kroppen styrkes får vi fysisk overskud til at klare flere af hverdagens udfordringer, mentalt øges selvrespekten og lysten til at være en del af holdet i fritidslivet og i samfundet. Det betyder at idræt og anden aktiv fritid kan bruges til at kvalitetsforbedre arbejdet med handicappede. Til at give handicappede gode og sjove oplevelser der bringer masse af livslyst og også lysten til at være en del af arbejdsmarkedet i form af et skåne- eller flex-job, som vi kalder det i Danmark. Praktikken i VAFSU-forløbet skal udmunde i en form for job, efter endt Lillian Wik er lærer ved Hellig Anders Skole i Randers i Danmark skolegang og der kan enten være tale om skåne- eller flexjob: Skånejob er kort fortalt et job som oprettes på særlige betingelser til mennesker som har fået tilkendt pension. Udover pensionen er der også mulighed for at tjene 1/3 af mindstelønne. Lønnen betales 50% af virksomheden, hvor man er ansat, og 50% af n. Lønnen afregnes udfra det antal timer som man arbejder. Flex-job er for personer uden pension, men som p.g.a. særlige omstændigheder ikke kan varetage et job fuldt ud. Der aflønnes for 37 timer (fuld løn). Herefter fastlægges det evt. via arbejdsprøvning, hvor stor erhvervsrest personen er i besiddelse af. Herefter fastsættes, og der fastlægges videre, et løntilskud til arbejdsgiveren (op til 75% af lønnen) som efterfølgende refunderes af n. Tilpasning er krumtappen både når det gælder et aktivt fritidsliv og et aktivt abejdsliv, og er uadskillelige begreber som vi fortsat vil arbejde med. NOTER: SORs helsepolitiske Konferanse i Bergen november «Det nye Helsenorge også for funksjonshemmede». 8

9 I arbejdslivet er det vigtigt at have evnen til at omgås andre mennesker og indgå i sociale sammenhænge og opbygge et socialt netværk. Et aktivt fritidsliv støtter hele vejen. S O R R A P P O R T N R I idrætten ses en klar overførselsværdi. Magter man at træne sig op til at planlægge og strukturere træningen er det også muligt at klare funktioner i erhvervslivet. Det hjernen glemmer husker kroppen og det giver selvtillid. Selvtilliden øges kolossalt, men når musikken begynder dukker gymnastikøvelserne op én efter én. 9

10 SORs videreutdanning i psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede Innledning Statens Helsetilsyn har gjennom Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern kap 743 post 62, etter søknad fra Samordningsrådet (SOR) (Råd for samordning av humanitært og yrkesmessig arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming) gitt tilskudd til regionale utdanningstilbud i psykiske lidelser og aldring hos psykisk utviklingshemmede. For 2000 ble det i første omgang gitt midler til å igangsette 2 kurs, et i Bergen vår 2000 og et i Oslo høst Søknaden til kursene var svært stor og det ble etter ny søknad først gitt midler til et nytt kurs i Bergen, senere til et ekstra kurs i Oslo. Dette siste kurset kunne av tekniske grunner (foreleserne kunne ikke avsette tid før, manglende lokaler) ikke starte før våren Alle 4 kursene er arrangert i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Totalt vil disse kursene gi tilbud til ca 150 studenter. Erfaringene fra gjennomføringen av prosjektet er nedfelt i denne rapporten som er avsluttet i mars 2001 og skrevet av prosjektleder Lene Bakke. Bakgrunn for utdanningen I St.meld. nr 25 ( ) Åpenhet og helhet, «Psykiatrimeldingen», framgår det at ca 50% av utviklingshemmede har psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Det pekes på at den kommunale helse- og sosialtjenesten har mangel på fagutdannet personell med kompetanse om denne problematikken og at dette kan medføre at bl.a. psykiske lidelser og atferdsproblemer ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte. Levealderen hos mennesker med psykisk utviklingshemming har økt. Levealdersprognoser for utviklingshemmede generelt og Downs syndrom spesielt viser en markant økning de nærmeste årene. Gjennom økende levealder har problemstillinger knyttet til aldringsprosessen for denne gruppen kommet i fokus. Bl.a. er det godt dokumentert at personer med Downs syndrom utvikler demens av Alzheimers type tidligere, sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i øvrige befolkning. Det er dokumentert at kompetanseoppbygging også i årene framover må være et viktig innsatsområde når det gjelder tjenester og tiltak for psykisk utviklingshemmede. Dette utdanningstilbud forsøker å imøtekomme behovet for ny kompetanse innenfor området psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede. SOR tok i 1998 initiativ til å utarbeide et forslag til en etterutdanning i aldring og psykiske lidelser hos psykisk utviklingshemmede. SOR inngikk et samarbeid med Høgskolen i Bergen, AHS om gjennomføringen av studiet. Studiet ble i juni 1999 godkjent som en 5 vekttalls videreutdanning ved HiB. Organisering av studiet Studiet har vært organisert med 4 samlinger hver på 3 dager, totalt 12 dager med undervisning fra kl til Studiet omfatter 100 timer, 72 undervisningstimer og Høgskolelektor, prodekan Lene Bakke har etter oppdrag fra SOR utviklet videreutdanningen i psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede. Utdanningen er finansiert av Statens Helsetilsyn, og vil bli videreført også i 2003 (Foto Tor Visnes)s) 28 timer gruppearbeid. Mellom samlingene har studentene utført arbeidsoppgaver hvor problemstillingen har vært hentet fra undervisningen og egen arbeidsplass. Undervisningen har vært lagt til Høgskolen i Bergen (HiB)avd. AHS og Høgskolen i Oslo (HiO) avd. ØKS. Forelesere har vært sjefspsykolog Knut-Ove Solberg, Nasjonalt kompetansesenter for gerontologi ved Ullevål sykehus, avdelingsoverlege Ivar Mæhle, Habiliteringstjenesten i Hordaland og høgskolelektor Marianne Sagen Dahl, Vernepleierhøgskole i Rogaland. Høgskolelektor Lene Bakke, Høgskolen i Bergen har vært prosjektleder og faglig koordinator for studiet sammen med høgskolelærer Margaret Bertsen. Studentene har vært fornøyd med organiseringen av studiet. Spesielt påpekes engasjerte forelesere med stor fagkunnskap og praktis erfaring og det at studentene har vært delt inn i faste grupper som har arbeidet sammen under hele studiet. Målsetting Øke studentenes kompetanse i å yte godt faglig arbeid innenfor tiltak og tjenester som ytes utviklingshemmede som har psykiske lidelser og/eller har påbegynt aldringsprosessen Øke kunnskap, toleranse og forståelse for de problemer psykiske lidelser og/eller aldringsprosessen medfører for utviklingshemmede og deres familier Gi studentene ferdigheter i utøvelsen av arbeidet med utviklingshemmede som har psykiske lidelser og som har påbegynt en aldringsprosess herunder demensiell utvikling Ble målet nådd? Ved slutten av hver samling fikk studentene utlevert et evalueringsskjema. 75 studenter har deltatt i evalueringen. 65 av 75 studenter svarer at forventningene til kurset er nådd. 10

11 Studentene legger vekt på viktigheten av; kunnskaper om psykiske lidelser og diagnostisering kunnskap om aldringsprosessen hos utviklingshemmede mer vektlegging av psykiatri, mer vektlegging på tverrfaglig samarbeid og konkrete tiltak. Mer vekt på tiltak og miljøterapeutisk arbeid Svært mange kommenterer at dette er et kurstilbud som alle innen psykisk helsevern skulle hatt tilgang på. Studentene er også meget klar på hvordan de skal bruke sine ferdigheter i utøvelsen av sitt daglige arbeid. Målgruppe Fagpersoner som er ansatt i ulike tiltak for utviklingshemmede og som ønsker kunnskap om psykiske lidelser og aldersdemens hos utviklingshemmede. Studiet er tverrfaglig og det er ønskelig med en vid målgruppe slik at alle som arbeider med eller har ansvar for denne type brukere skal få mulighet til å skaffe seg en bedre kompetanse på området. Nådde vi målgruppen? 70 av 75 studenter har svart på dette spørsmålet, 55 sier at målgruppen var riktig. Svært mange har gitt kommentarer. Det kommenteres at flere ledere burde fått denne kunnskapen Deltakerne er svært glade for at de som står nærmest brukerne er blitt prioritert Det har vært positivt at deltakerne har så ulik bakgrunn Enda flere fra samme arbeidssted ville vært en styrke Vektlegging av tverrfaglighet har vært positivt Riktig størrelse på klassen ga mulighet for å bli kjent og til å bygge nettverk Deltakerne vil arbeide videre for å få satt dette temaet på dagsorden i sin Flere kommenterer at det bør vurderes om det ikke skal lages to kurs, et for de med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning og et for de med hjelpepleier/ omsorgsarbeider utdanning. Kullenes sammensetting I kategorien annet er det førskolelærer, pedagoger, ergoterapeut m.fl. Det er vernepleiere og hjelpepleiere som er de dominerende faggruppene. Vi hadde forventet en større deltakelse fra sykepleiere, men registrerer at ne har valgt annerledes. Deltakerne arbeider i stor grad i boliger som miljøarbeidere eller boveiledere, noen kommer fra andre deler av 1. linjetjenesten, Tabell 1 Kurs I Kurs II Kurs III Totalt Antall studenter Barnevernped Sosionom Vernepleier Sykepleier Hjelpepleier Annet da helst åpen omsorg eller hjemmebaserte tjenester, andre kommer fra habiliteringstjenestene i distriktene. Erfaringer Våre erfaringer er Utdanningen ble annonsert på vanlig måte gjennom Høgskolen i Bergen sin kurskatalog. Det har vært uvanlig stor interesse for kursene og til begge kursene meldte det seg dobbelt så mange søkere som det var plass til. Høgskolen har mottatt uvanlig mange henvendelser fra andre deler av Norge med forespørsel om det er mulig å arrangere kurset andre steder enn i Oslo og Bergen. Søkerne er i all hovedsak de som arbeider nær brukerne. Vi hadde trodd at flere nøkkelpersoner i ne skulle delta, slik at ny kunnskap skulle tilfalle disse i første omgang. Kommunene har valgt å prioritere ansatte nærmest brukerne. Dette har blitt påpekt som positivt, samtidig som deltakerne etterlyser at de øverste lederne er til stede. Opptakskriterier Søkerne må være fagpersoner som arbeider med utviklingshemmede. Det kreves to års arbeidserfaring fra dette arbeidet. Søkerne bør ha kontakt med utviklingshemmede som har eller kan ha psykiske lidelser og eldre utviklingshemmede i sitt arbeid. Halvparten av deltakerne skal komme fra 1. linjetjenesten. Vi hadde forventet en større deltakelse fra sykepleiere, men registrerer at ne har valgt annerledes. Ble opptakskriteriene fulgt? Alle deltakerne har vært fagpersoner som arbeider med utviklingshemmede. Det ble krevd 2 års arbeidserfaring fra dette arbeidet. Søkerne hadde alle kontakt med utviklingshemmede i sitt daglige arbeid. Til de kursene var det nødvendig å avvise halvparten av søkerne p.g.a. plassmangel. Disse har fått tilbud etter at det ble gitt midler til to nye kurs i Over halvparten av deltakerne har vært fra 1. linjetjenesten. Ved opptak ble søkerne rangert ut fra utdanning. Ca halvparten av søkerne hadde ikke studiekompetanse de resterende hadde 3-årig høgskoleutdanning eller lignende. Dette ble det tatt hensyn til slik at en tok opp prosentvis like mange fra hver søkerkategori. Høgskolen søkte unntak for studiekompetanse ved eksamen for dette studiet, og fikk dette innvilget som en prøveordning slik at alle som gjennomfører studiet kan melde seg opp til eksamen. Studiets innhold Utdanningens overordnede målsetting er at den skal øke studentens kompetanse i å yte godt faglig arbeid innenfor ulike områder som omfatter utviklingshemming, psykiske lidelser og demens. Denne kompetansehevingen ønsker vi skal skje på ulike nivå, både i forhold til den enkeltes egenutvikling, men også i forhold til teoretisk kunnskap som fører til et bedre faglig arbeid på dette området. Derfor vil utdanningen legge vekt på kunnskap, metoder og prosess. I studiet er det vektlagt at psykiske lidelser og demens skal ha like stor plass. Studentevalueringen viser at det er ønskelig å legge enda større tyngde på psykiatri, dette vil bli fulgt opp i senere studietilbud. Studiet har vært inndelt i 4 moduler, en modul for hver samling. Modulenes innhold har vært; Modul I Generell innføring i problematikken Ideologi og organisering Levekår og levealdersutvikling Aldringsprosessen hos utviklingshemmede Modul II Psykiske lidelser Psykiske lidelser hos utviklingshemmede 11

12 Modul III Aldringsprosessen hos utviklingshemmede sykisk utviklingshemming og demens Aldring og mental helse hos utviklingshemmede Modul IV Endringsarbeid Sorg og livsavslutning Tiltak og behandling Studentenes evaluering viser skårer mellom 4,1 og 4,7 ( hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært bra) på innhold og gjennomføring. Studentene har også trukket frem 3 gode og 3 mindre gode sider ved studiet, disse kommentarene følger i vedleggene. Studentevaluering Ved avslutning av hver kull har studentene fått utlevert et spørreskjema for evaluering av studiet. Spørreskjemaet inneholdt både åpne og lukkede spørsmål. Totalt har 75 studenter utfylt evalueringsskjemaene, 22 på kurs I, 24 på kurs II og 29 på kurs III. Nedenfor følger en samlet evaluering. Evalueringen fra hvert enkelt kull følger vedlagt. (Vedlegg 1, 2, og 3) Studentenes kommentarer: 1. Er dine forventninger til kurset nådd? Studentenes forventninger er i hovedsak nådd som ved tidligere kurs. Det tas opp spørsmål om ikke kursene bør gis som to tilbud, slik at et kurs er for dem med 3-årig høgskoleutdanning og et er for dem som er hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Dette begrunnes med at studentene har ulik grunnlagskunnskap og til dels ulikt ansvarsområde. Studentene uten høgskoleutdanning ønsker mer grunnleggende psykiatrikunnskap enn det de høgskoleutdannede gjør. Dette vil det bli tatt hensyn til når nye kurs blir planlagt. 2. Var målgruppen riktig? Til dette svarer studentene at målgruppen for så vidt er riktig, men at det hadde vært ønskelig at flere ledere deltok på utdanningen. I tillegg påpekes det at kunnskap om psykiske lidelser og demens hos utviklingshemmede også bør tilbys andre samarbeidspartnere, da spesielt allmennlegene. Videre sier de at det gir størst uttelling når flere fra samme arbeidssted kan delta. Dette er vurdert ved opptak, men vil bli tatt mer hensyn til ved senere kurs. 3. Vi ønsker evaluering fra hver enkelt samling og ber dere krysse av både for S O R R A P P O R T N R innhold og gjennomføring (1 er svært dårlig, 5 er svært bra). Studentenes skårer kommer frem av vedlagte evalueringer. Vi ba studentene skrive ned 3 gode og 3 mindre gode ting ved studiet. Vi har fått mange nyttige kommentarer til det videre arbeidet. Alle kommentarer er skrevet ned og vedlegges i evalueringene fra hvert enkelt kull. Nedenfor har vi tatt med de kommentarene som forekommer hos de fleste studentene. I tillegg påpekes det at kunnskap om psykiske lidelser og demens hos utviklingshemmede også bør tilbys andre samarbeidspartnere. 3 gode ting; Topp forelesere, temaene var gjort forståelige spesielt psykiatri, viktig med vektlegging av etisk tenking og holdningsdannelse, positivt med mye gruppearbeid i faste grupper. Nettverksbygging er nytt, nyttig og viktig. 3 mindre gode ting; Det kunne vært lagt enda større vekt på arbeid i gruppene. 4. Hvordan vil du bruke den nye kunnskapen i jobben din? Viktigst; arbeide for å spre kunnskap til medarbeidere. Jobbe for å forberede ansatte og ikke minst ne på utfordringene med å få flere eldre psykisk utviklingshemmede som skal ha et tilbud. Begynne å kartlegge brukere, lage nye tiltak, gi informasjon til andre i personalgruppe, være mer observant overfor eldre psykisk utviklingshemmede. 5.Andre kommentarer. Flere fra samme arbeidssted ville være en styrke. Ønsker en oppfølgingskonferanse. Arbeide for å sette dette temaet på dagsorden i ne. Nettverksbygging Som en del av målsettingen med studiet har vi ønsket at studentene skulle bygge nettverk. Dette har vært vektlagt på hvert enkelt kull og studentene har gjennom sitt samarbeid i gruppene og andre felles samlinger fått mulighet til å bli kjent med hverandre. Alle kullene har arbeidet for å lage sitt eget nettverk slik at de alltid har andre å kontakte når det gjelder å utveksle erfaringer i forbindelse med problematikken aldring og psykiatri hos psykisk utviklingshemmede. Alle kullene har arbeidet for å lage sitt eget nettverk. SOR har fått midler til å arrangere en nettverkskonferanse. Dessverre var det liten interesse for dette. De som møtte var imidlertid interessert i å arbeide videre med å få til et landsomfattende nettverk og det arbeides videre med dette. Oppsummering Statens Helsetilsyn har etter initiativ fra SOR gitt tilskudd totalt 4 regionale utdanningstilbud i psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede i 2000 under forutsetning av at minimum halvparten av deltakerne kommer fra 1. linjetjenesten. Ut fra disse retningslinjer er det i samarbeid med Høgskolen i Bergen blitt gjennomført 3 kurs med til sammen 107 deltakere i Det fjerde kurset det er gitt midler til starter våren 2001 og vil ha ca 35 deltakere. Av tekniske grunner lot det seg ikke gjøre å starte dette kurset i I St.meld. nr 25 ( ) Åpenhet og helhet (Psykiatrimeldingen), fremgår det at ca 50% av de utviklingshemmede har psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Levealderen hos mennesker med psykisk utviklingshemmede har økt og levealdersprognoser for utviklingshemmede viser en markant økning de nærmeste årene. Dette har ført til at problemstillinger knyttet tilaldringsprosessen for denne gruppen har kommet i fokus og det er dokumentert at denne gruppen utvikler demens tidligere, sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i befolkningen. Dette utdanningstilbudet forsøker å imøtekomme behovet for ny kompetanse innenfor området psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede. Studiet har vært organisert med 4 samlinger hver på 3 dager og omfatter 100 timer, 72 timer undervisning og 28 timer gruppearbeid. Studieplanen for utdanningen ivaretar temane; psykiske lidelser hos utviklingshemmede metodikk og etikk generell kunnskap om utviklingshemming aldringsprosessen hos utviklingshemmede Studiet ble godkjent som 5 vekttalls videreutdanning ved Høgskolen i Bergen i juni Kort oppsummert: Alle deltakerne har vært fagpersoner som arbeider eller har arbeidet med psykisk utviklingshemmede Over halvparten av deltakerne har vært fra 1. linjetjenesten 12

13 Studentene har vært fornøyd med organiseringen av studiet 65 av 75 studenter svarer at forventningene til kurset er nådd 70 av 75 sier at målgruppen var riktig Studentene skårer innhold og gjennomføring svært høyt Studentene vil bruke den nye kunnskapen i forhold til medarbeidere, arbeidssted og arbeidsgivere for å forberede på utfordringene med flere eldre utviklingshemmede. De vil kartlegge brukerne ut fra de kunnskapene de nå har når det gjelder psykiatri. De vil legge vekt på nettverksbygging. Studiet ble godkjent som 5 vekttalls videreutdanning i juni Ca 75% av studentene avlegger eksamen. Av disse er det ca 90% som består. Også studenter uten generell studiekompetanse har gått opp til eksamen. Flertallet av disse har bestått. Tegning reprodusert med tillatelse av Martha Perske fra PERSKE: PENCIL PORTRAITS (Nashville: Abingdon Press, 1998). Transport Olav Askjer Grøtås, 3178 VÅLE Tlf Fax Sør-Odal Berggården 2100SKARNES Tlf Fax Arne Hasle AS Vestre Ringv ASKIM Tlf Fax Gamlev. 6, 3550 GOL Tlf Hesselbergs g SKIEN Tlf Svelvik Pleie, Rehabilitering og Omsorgsavd., Tjenester forfunksjonshemmede Tlf Nedre Eikerv DRAMMEN Tlf avd. Lier 3400 LIER Tlf Halsa Fiskeoppdrett A/L 6680HALSANAUSTAN Tlf Fax Klemmav. 8, 3550 GOL Tlf Fax Åkrene Isolering A/S Lyngv LILLESTRØM Tlf Fax Valdreskommunale Renovasjon PB 149, 2901 FAGERNES Tlf Fax Lyngen Kjosv LYNGSEIDET Tlf Fax Ola E. Hajem PB 33, 3571 ÅL Tlf Barstad Antirust Barstadv HOLMESTRAND Tlf Tempev 22, 7005 TRONDHEIM Tlf Mehren Rubber AS PB 143, 3071 SANDE Tlf Fax Storehagen FØRDE Tlf Fax Vegårshei Oppvekst- og Kulturkontoret 4985VEGÅRSHEI Tlf DBC-Arkitektur AS Gamlev. 6, 3550 GOL Tlf Fax Bauge Trevare A/S Nyheimsv FLORØ Tlf Fax Kjelstad Bakeri AS Sentrum, 2848 SKREIA Tlf Fax Aven A/S Sørbyv HOLMESTRAND Tlf Fax DRAMMEN Tlf Fax DRAMMEN Tlf ORAS Klima AS Eyvind Lyches v SANDVIKA Tlf Fax Nils H. Nilsen AS PB D, 9991 BÅTSFJORD Tlf Fax Osebakken Videregående Skole Skiensg PORSGRUNN Tlf Fax Greveskogen VideregåendeSkole Eikv. 2, 3122 TØNSBERG Tlf Fax Rogn Maskin og Elektrisk Strandg STATHELLE Tlf Fax Son Kro AS Storg 31, 1555 SON Tlf Fax Sveiseverksted Alfr. A. Berge A/S Elvev. 4, 1394 NESBRU Tlf Fax Eduard Werner Boutique A/S Nedre Storg DRAMMEN Tlf Ålesund Kultursektoren Rådhuset, 6025 ÅLESUND Tlf Fax Paul M. Sælen & Co A/S 5200 OS Tlf Fax Arnøyhamn Handel AS 9192ARNØYHAMN Tlf Fax Ann Frisersalong Stasjonsg. 3300HOKKSUND Tlf Advokat Per Erik Andersen Rådhusg KRISTIANSAND S Tlf Fax RisørogTvedestrand Bilruter A/S PB 61, 4951 RISØR Tlf Fax Pilkington Norge AS Jarlev TRONDHEIM Tlf Fax Bjørn & Øyvind Tveter AS PB 2185 Stubberød 3255 LARVIK Tlf Fax Mobil Guideservice AS Akershusstranda OSLO Tlf Fax PB 276, 1324 LYSAKER Tlf Fax Hardangerv HAUKELAND Tlf Fax Haugaland 5501HAUGESUND Tlf Elbima AS Burotv TØNSBERG Tlf Fax

14 Lind-Stoneship AS Thorsøv GAMLE FREDRIKSTAD Tlf Fax Ringtek AS Fagernesv NARVIK Tlf Fax Garasjen Utvik 6797 UTVIK Tlf Fax Støttumv 1, 1540 VESTBY Tlf Fax Stiftelsen BlåKors Fredrikstad PB FREDRIKSTAD Tlf Fax Nexans Distribusjon AS Eivindsv HAUGESUND Tlf Fax Tor A Swensen 8158 BOLGA Tlf Rakkestad Rådhusv RAKKESTAD Tlf Fax Elektro Maskin AS Gjesdalv SANDNES Tlf Fax HORTEN Tlf PB 264, 6801 FØRDE Tlf Fax Elkjøp Stormarked Schwabesg KONGSBERG Tlf Fax AmbulansetjenstenRitø Sykehusv TROMSØ Tlf Fax SigurdGrønnernAS Storgt 4, 1767 HALDEN Tlf Fax Tegl-Kafeen Hornebergv TRONDHEIM Tlf Fax VIC Havnen A/S Tingg 15, 6783 STRYN Tlf Mobil Kongsberg Zoosenter Drammensv KONGSBERG Tlf Fax RogalandPsykiatriske Sjukehus Arm Hansensv STAVANGER Tlf Fax Hørselshemmedes Landsforbund Lilleakerv. 31 A 0283 OSLO Tlf Fax Fagerhøi Bil og Karosseri AS 1458FJELLSTRAND Tlf Fax Regnskap& Økonomi as Skipperg KRISTIANSAND S Tlf Fax Innherredsykehus Psykiatriskpoliklinik Kirkeg LEVANGER Tlf Fax Hvaler avd. Oppvekst 1680SKJÆRHALLEN Tlf Fax DrammenogOmegn Boligbyggelag Nedre Storg DRAMMEN Tlf Fax Regnskap og Revisjonskontor Johnny Olsen 3300 HOKKSUND Tlf Fax BØMLO Tlf Fax Langesundfisk A/S Skarapenordv LANGESUND Tlf Fax Rommen Autoskade A/S Haavard Martinsens v OSLO Tlf Alf Hansen AS Øvre Flatås v FLATÅSEN Tlf Fax Regnskapskontor EinarMagneTjersland Løkkestr GRIMSTAD Tlf ABUP Institutt for klinisk medisin 9037TROMSØ Tlf Fax Bukse Centeret A/S Hamneg MOLDE Tlf Fax Fine BedriftsutviklingAS Jaktlia 1, 1361 ØSTERÅS Tlf Fax Nedre Eiker Rådhusg MJØNDALEN Tlf Fax BRØNNØYSUND Tlf Fax Aurland Skolekontoret PB 132 C 5741AURLAND Tlf BYGGMAKKER Carlsen AS PB SANDEFJORD Tlf Fax Vestfold Plastindustri AS Haugan Industriområde 3158 ANDEBU Tlf Fax Sykehuset Namsos 7800NAMSOS Tlf Fax Sykehuset Levanger 7600LEVANGER Tlf Fax Sakshaug A/S Sjøfartsg STEINKJER Tlf Fax Prevista AS PB KONGSBERG Tlf Fax Eidsvåg 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Tlf Fax Jølster Rør A/S 6843 SKEI I JØLSTER Tlf Fax Mobil Havly Fiskarheim PB BÅTSFJORD Tlf Fax Måløy Verft AS 6718DEKNEPOLLEN Tlf Fax Skilsø Baatbyggeri A/S Skilsøy Tromøy 4818 FÆRVIK Tlf Fax ArnesenBetongAS PB 2268 Elvebakken 9508 ALTA Tlf Fax TS-Bygg AS Solhøyv HOLMESTRAND Tlf Fax BakklandetMenighet Omsorgsenter Aasmund Vinjesg TRONDHEIM Tlf Fax Risan s Eftf 3630 RØDBERG Tlf Fax KONGSBERG Tlf Fax Fotomiljø A/S PB 2004 Posebyen 4668KRISTIANSAND S Tlf Fax Dyno Nobel ASA PB LIERSTRANDA Tlf Fax Johansen Lakk & Karosseri AS Industriv SKEDSMOKORSET Tlf Fax Vinkelv 2, 3027 DRAMMEN Tlf Fax Balestrand Industrier A/S 6899BALESTRAND Tlf Bekkevold v/kari Tufte Noderhovsg HØNEFOSS Tlf DetNasjonale Aldershjem for Sjømenn Storg. 22, 3290 STAVERN Tlf Fax Nordea-FondeneAS PB 1166 Sentrum 0107 OSLO Tlf Fax Nedre Strandg STAVANGER Tlf Fax kvinner med frivillig innsats for blant annet - et bedre og tryggere lokalsamfunn - bekjempelse av benskjørhet, reumatisme og kreft - forskning og utvikling innenfor sosial- og helseområdet Norske Kvinners Sanitetsforening Munthes gate 33, 0260 Oslo Tlf Fax

15 Telemark Sentralsjukehus Barne-og Ungdomspsykiatriskavd Ulefossv 52, 3710 SKIEN Tlf Chic Frisersalong Geithusv GEITHUS Tlf Fortuna Trevarefabrikk AS Bommestad 3270 LARVIK Tlf Fax Erling Rød AS Sagv ASKIM Tlf Fax Haug,3503 HØNEFOSS Tlf Fax Torp Møbeltapetsering Roald Amundsens v TORP Tlf Fax Fred Olsens g OSLO Tlf Fax Fylkesmannen i Hedmark PB 4034 Statens Hus 2306HAMAR Tlf Fax Svelvik Helse-ogOmsorgssektor 3060 SVELVIK Tlf Fax Tannlege Per L. Bådshaug 2686 LOM Tlf Åkersvikv HAMAR Tlf Industriv SKEDSMOKORSET Tlf Fax Helsekosten S Rui A/S Prinsens g MOSS Tlf Skolt Auto AS Stabburv FREDRIKSTAD Tlf Fax Haraldsg HAUGESUND Tlf Fax Borgestad Fabrikker A.S PB PORSGRUNN Tlf Fax Porsgrunnsv SKIEN Tlf Grilstad Fabrikker AS Ranheimsv TRONDHEIM Tlf Fax Kristiansund Mekaniske AS Freiv KRISTIANSUND Tlf Fax Sørreisa Bussen Trafikkselskap AS Undervisningsetaten Ringedalen 36 Storv 20, 9310 SØRREISA 4626KRISTIANSAND Tlf Tlf Fax Fax K.Trana RedskapsfabrikkA/S Ingvald Ystgaards v TRONDHEIM Tlf Fax Havneg DRAMMEN Tlf Fax TØNSBERG Tlf Østre Strandv TOFTE Tlf Fax Søndre Torv HØNEFOSS Tlf PB 2054, 3103 TØNSBERG Tlf Fax Miljøteknikk Terrateam AS PB MO I RANA Tlf Fax Kvalsund PB KVALSUND Tlf Fax Ringnes a.s Thv Meyers g OSLO Tlf Fax Jansen Motorverksted Mossev FREDRIKSTAD Tlf Steinar Hansen AS Hans N Hauges g OSLO Tlf Fax Ernst & Young ANS Smitsrødv 2 B 3120TØNSBERG Tlf Fax Furuseth Bydelsforvaltning Trygve Lies plass OSLO Tlf Fax KRISTIANSAND S Tlf Lyseng Lakkering Snadden 3512 HØNEFOSS Tlf SVELVIK Tlf Nor-Pel A/S Gjellebekkv. 3421LIERSKOGEN Tlf Fax PB 1583 Stoa 4876ARENDAL Tlf Hest og Helse Tlf Arkitekt Konrad Halvorsen Klosterg MOSS Tlf Fax Ford Grenland AS Vallemyrv PORSGRUNN Tlf Fax Sykehuset Telemark BUP avd. Ulefossv 52, 3710 SKIEN Tlf Fax Haugans Bil AS Gvarvv BØ I TELEMARK Tlf Fax Halden ASVO AS Båstadlundv. 6 A 1781HALDEN Tlf Fax Hordaland fylkes PB 7900, 5020 BERGEN Tlf Fax Dalane VideregåendeSkole PB EGERSUND Tlf Fax Valdres Energiverk A/S Spillarmoen 2900FAGERNES Tlf Fax AndreassenelektroA/S Haskollv LIER Tlf Fax Maskinentreprenør Lars Martin Nygård Jærvn SANDNES Tlf Fax Bergbys Support AS Kollskjeggv PORSGRUNN Tlf KRISTIANSAND Tlf Stats.aut. Eiendomsmegler Georg SolbergA/S Stockfleths g SANDEFJORD Tlf Fax SelmerSkanskaAS Binga Industriområde 6019ÅLESUND Tlf Fax Borre BEMANNEDEBOLIGER PB 10, 3191 HORTEN Tlf Fax Partrederiet Mjånes 9531KVALFJORD Tlf Sightseeing og fisketurer på Altafjorden Ullensvang Herad Oppvekst-Kultur 5780 KINSARVIK Tlf Fax Saltdal Bakeri AS Høyjarfallmoen 8250ROGNAN Tlf Fax Strandg SARPSBORG Tlf Moi Rør Stasjonsv MOI Tlf Fax Mobil Bamble PsykiatriskeSenter Sykehjemsv STATHELLE Tlf Fax Vestfoldlinjene Tlf Ørnulf Wiig Installasjon A/S Slependv BÆRUMPOSTTERMINAL Tlf Fax KONGSBERG Tlf Øy-Tex 6917 BATALDEN Tlf Fax Leknes Regnskap AS PB 162, 8376 LEKNES Tlf Fax Aaserud Møbler A/S Torgg 9 Hafslund 1740 BORGENHAUGEN Tlf Fax Båt og Oppdrettservice A/S 6530 AVERØY Tlf Fax Toten Interbok 2850 LENA Tlf Åmot Apotek Lilleåsg, 3340 ÅMOT Tlf Fax RevisjonsCompaniet Fritjof Nansensg MOSS Tlf Fax Tannhjulfabrikken A/S PB SANDEFJORD Tlf Fax Th. Liens Turistbusser A/S 3301 HOKKSUND Tlf Fax Mobil

16 C-BLAD Returadresse: SOR Postboks Søgne Ønsker du å være faglig orientert? Vil du gjerne være oppdatert? Abonner på SOR Rapport Rapport utgis av SOR og er tidsskriftet som henvender seg til alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning, eller har interesse av dette fagfeltet for øvrig. For bare 250 kroner får du resten av utgavene i 2002 samt seks nr. i 2003 artikler og fagstoff reportasjer fra inn- og utland synspunkter og meninger informasjon Slå opp på vårt nettsted der du finner tidligere utgaver. Du kan sende bestilling skriftlig til SOR, Postboks 1050, 4682 Søgne. Eller du kan faxe bestilling til Eller du kan bestille pr e-post:

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting»

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» To svenske aktivister besøker Norge: «Vi som har intellektuell funksjonsnedsettelse må kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» Thomas Owren (vernepleier og lektor, Høgskolen i Bergen) og

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen Navn Stilling Arbeidssted Alfredsen,Marie Thorne turnusfysioterapeut Fysioterapiavd.Eidfjord kommune Alvheim,Knut fysioterapeut Kvinnherad kommune Andersen,Steinar brukerrepresentant Helse Vest RHF Apeland,May

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering:

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering: Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 01.10.2016 Siste oppdatering: 21.10.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no Eldre og bolig 2015 Gøteborg 19. - 20. oktober 2015 NBBL er interesseorganisasjonen for boligbyggelagene Boligbyggelagene har: 925 000 medlemmer 450 000 forvaltede boliger 10 400 forvaltede selskaper,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer