Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere"

Transkript

1 Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING Godkjent av avdelingsstyret HiST/ASP

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Forventet læringsutbytte Oppbygging og sammensetning Praksis/ferdighetstrening Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Innpassing Krav om sikkerhet og autorisasjon Tekniske og andre forutsetninger Sensorordning Internasjonalisering Kvalifikasjon/vitnemål Overgangsordninger... 7 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk... 8 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt

3 1. Innledning Studieplanen bygger på Studieplan som ble godkjent i Høgskolestyret ved HiST september 2005, og godkjent i avdelingsstyret ASP 10. mai Videreutdanning i pedagogisk veiledning henvender seg primært til helse- og sosial-/velferdsfaglige yrkesutøvere som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor veiledningsfeltet, særlig yrkesutøvere som arbeider med veiledning i sitt daglige arbeid og i tilknytning til veiledning av studenter innenfor helse- og sosialfaglige studier, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Studiet gir deltakerne mulighet til å tilegne seg teoretiske kunnskaper innen veiledning, bli kjent med ulike veiledningsmetoder, utvikle ferdigheter som veiledere, og til å bli seg bevisst holdninger som kommer til nytte i ulike veiledningsoppgaver. Studentenes bevisstgjøring og utvikling skjer gjennom teoretiske studier, gruppeprosesser og praktiske veiledningsøvinger i gruppe. Studiet vektlegger å utvide deltakernes innsikt i eget veiledningsarbeid, som blant annet innebærer å stimulere utviklingen av analytisk og kritisk holdning til egen pedagogisk virksomhet. Studiet tar sikte på å bevisstgjøre deltakeren om egen funksjon og rolle, både som yrkesutøver og veileder. 2. Målgruppe Studiet er et videreutdanningstilbud for yrkesutøvere som har bachelorutdanning innen for helse- og sosial-/velferdsfag, (audiografer, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere), og er spesielt rettet mot praksisveiledere for høgskolens bachelor- og videreutdanningsstudenter. Studiet er også aktuelt for andre yrkesgrupper med tilsvarende utdanning og som har behov for veiledningskompetanse i sitt arbeid (for eksempel lærere, tannpleiere, tannleger, prester, og andre). 3. Opptakskrav Bachelor i helse- eller sosialfag. Søkere med annen bachelorgrad vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning, tilsvarende 100 % stilling. Søkerne rangeres i tråd med Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 4. Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Videreutdanningen er på et mellomnivå mellom bachelor- og masternivå. Utdanningen er organisert som deltidsstudium over ett studieår/2 semester og er bygd opp av tre selvstendige emner, emne 1, emne 2 og emne 3 som bygger på hverandre. Alle emnene har et omfang på 10 studiepoeng. I hvert emne holdes timeplanfestede studiesamlinger. Studiet krever egenaktivitet av studentene mellom samlingene. Det etableres basisgrupper som arbeider med teoretiske oppgaver og praktiske veiledningsøvelser under og imellom samlingene. 5. Forventet læringsutbytte Når studenten har gjennomført og bestått alle tre emnene forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Studenten skal ha bred kunnskap 3

4 om pedagogisk veiledning, spesielt rettet mot oppgaver i veiledning av studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser innen veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten skal kunne veilede studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre anvende generell veiledningsteori, ulike veiledningsstrategier og metoder med vekt på reflekterende veiledning reflektere over egen veiledning og tilpasse denne i tråd med veiledningsteori og den kontekst veiledningen foregår i innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger formidle faget både skriftlig og muntlig på en selvstendig måte gjennomføre et avgrenset praktisk-teoretisk prosjektarbeid i tråd med forskningsetiske normer Generell kompetanse Studenten er en reflektert yrkesutøver som kan praktisere veiledning i tråd med teorier, strategier, etisk praksis og faglig skjønn 4

5 6. Oppbygging og sammensetning Videreutdanningen består av tre emner á 10 studiepoeng. Disse er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser. Tabell 6.1 Oversikt over emne 1, 2 og 3 Emnekode Emne navn Studiepoeng Undervisning/samlinger Eksamensform/Tidspunkt for vurdering SPVPV1 Emne 1, Innføring i veiledningspedagogikk 10 3 samlinger i perioden august - oktober Individuell hjemmeeksamen Høstsemester, 1.semester SPVPV2 Emne 2, Veiledningsteori, strategier og metoder 10 3 samlinger i perioden november - mars Eksamen i gruppe med individuell vurdering Vårsemester, 2.semester SPVPV3 Emne 3, Praktiskteoretisk prosjekt 10 3 samlinger i perioden mars - mai Prosjekteksamen individuelt eller i gruppe Vårsemester, 2.semester Tabell 6.2 Årsoversikt Videreutdanning i pedagogisk veiledning kull 2012, i studieåret , med forbehold om endringer. 1. semester 2012 UKE/ÅR TEORI E1 E1 E1 E2 Jul Eksamen (X) X 1 2. semester 2013 UKE/ÅR TEORI E E E E E Eksamener (X) X 2 På sk e UKE/ÅR TEORI Eksamener (X) X 3 X1 = Eksamen Emne 1, individuell hjemmeeksamen. X2 = Eksamen Emne 2 Eksamen i gruppe med individuell vurdering, muntlig fremlegg. X3 = Eksamen Emne 3, Prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe. All timeplanfestet undervisning er obligatorisk. Ved fravær ut over én samling/20 % av timeplanfestet undervisning i hvert emne, pålegges studenten å levere skriftlig individuell besvarelse. Form, omfang og innhold fastsettes av fagansvarlig lærer. 5

6 7. Praksis/ferdighetstrening I løpet av studiet må studentene øve på og erfare både å gi og å motta veiledning. Studentene bytter på å fungere som veileder og veisøker(e) innenfor sin basisgruppe. Hvert emne har timeplanfestet omtrent 10 timer ferdighetstrening. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. 8. Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Studiets arbeids- og læringsformer omfatter alle former for tilrettelegging i studiet. Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav I hvert emne gjennomfører studenten obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studiet oppgir anbefalt litteratur som dekker fagets ulike områder. Studenten velger i hvert emne ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. Evaluering av studiet Studentene evaluerer studiet elektronisk. Det er et viktig bidrag for å sikre studiekvalitet og utvikling av studiet. Dette er ett av arbeidskravene i hvert emne. Vurderingsformer Studiets vurderingsformer har som mål å sikre at den enkelte student har faglig innsikt, praktiske ferdigheter og etiske holdninger i ulike veiledningssituasjoner, slik at faglig forsvarlig yrkesutøvelse ivaretas i ulike kontekster. Avsluttende vurdering i hvert emne bygger på deltakelse i undervisningen og gjennomførte oppgaver individuelt og i grupper. Det er en forutsetning at tidligere emne eller tilsvarende veilederutdanning er gjennomført og bestått før neste emne påbegynnes. Vurderingsordninger er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). 6

7 9. Innpassing Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven 3-5 avgjøres av avdelingen. 10. Krav om sikkerhet og autorisasjon Ikke aktuelt for denne utdanningen. 11. Tekniske og andre forutsetninger Det forventes at studenter ved studiet har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. It s learning benyttes i kommunikasjon mellom høgskole og student, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnleveringer. It s learning er en internettbasert læringsplattform. Studenten får opprettet egen e-postadresse som skal benyttes under studiet. Studiets hjemmeside på Internett er: 12. Sensorordning Grunnlaget for vurdering er gitt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). Studentens individuelle eksamensbesvarelse i emne 1vurderes av to interne sensorer. I emne 2 blir studentenes individuelle faglige prestasjon vurdert av to interne sensorer. I emne 3 blir studentens prosjektbesvarelse vurdert av én intern og én ekstern sensor. 13. Internasjonalisering Nordiske perspektiver på veiledning synliggjøres gjennom pensumlitteratur og det praktiskteoretiske prosjektarbeidet i emne Kvalifikasjon/vitnemål Karakterutskrift utstedes etter Emne 3. Ved behov for karakterutskrift på et tidligere tidspunkt, kan studentservice i 3. etasje, Øya helsehus, kontaktes. Ta med legitimasjon. 15. Overgangsordninger Studiet er under konstant evaluering av studenter og faglig ansvarlige lærere, og det gjøres justeringer i tråd med disse. 7

8 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk 1. Emnekode: SPVPV1 2. Emnenavn: Innføring i veiledningspedagogikk 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1.semester/høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen forkunnskapskrav 9. Anbefalte forkunnskaper: Relevant kunnskap fra bachelornivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskaper Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser i veiledningsforhold om veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten kan gjennomføre veiledning med studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre, ved å anvende grunnleggende veiledningstilnærming som aktiv lytting og bevisstgjørende spørsmål, for å bidra til å fremme veisøkers refleksjon er bevisst på og kan bruke viktige kommunikasjonsteorier og samspillsprosesser i veiledning er bevisst på og kan forholde seg til etiske retningslinjer i veiledning av studenter i yrkespraksis kan vurdere studenter i yrkespraksis når det gjelder skikkethet til yrket kan innhente grunnleggende teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger Generell kompetanse Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer om grunnleggende problemstillinger innenfor fagområdet utforske og drøfte mulige tilnærminger til veiledning ved hjelp av grunnleggende teori og erfaringer knyttet til pedagogisk veiledning 11. Emneinnhold: Avklaring av viktige begreper i pedagogisk veiledning som læring, kunnskap, kompetanse, veiledning m.m. Etikk i veiledningsforhold til studenter/klienter/ kollega; rammer, reflekterende veiledning, aktiv lytting, ulike typer spørsmål, veiledningsfokus, lojalitet og taushetsplikt Relasjonskompetanse hvorfor er relasjonskompetanse viktig i veiledning? Vurdering av skikkethet i veiledning av studenter Gruppeprosess og gruppekontrakt Bruk av fortellinger fra praksisfeltet i veiledning, anonymisering og taushetsplikt Ferdighetstrening, studenten gjør erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Analyse av veiledningssituasjoner ved hjelp av rollespill og videoopptak Skriftlige arbeider i utdanning akademisk skriving 8

9 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten arbeider med obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innholdet i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt. Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og justeres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom emne 1, emne 2 og emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Studenten presenterer seg selv kort, sin faglige bakgrunn, sine forventninger til studiet og tanker om hvordan hun/han tenker at studiet skal komme til nytte i yrkessammenheng. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening. Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk grunnleggende kunnskaper fra fagets teorigrunnlag, øver på ferdigheter og synliggjør den generelle kompetansen som ligger i utøvelse av pedagogisk veiledning, gjennom å øve på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med leverer gruppa en skriftlig besvarelse på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, faglig ansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. 9

10 Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en individuell hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studentene gjennom hele emne 1. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bokstavkarakter (A-F) 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider fra litteraturen/annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Rammeplan/studieplan for studentens bachelorutdanning kan studenten finne på de respektive utdanningenes Internettsider, og aktuelle lover på Veiledning Lauvås, Per og Gunnar Handal (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen, Oslo. Skagen, Kaare (2004). I veiledningens landskap innføring i veiledning og rådgivning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen, Oslo (4.utgave). Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord. Fagbokforlaget, Bergen. (Del 1, s ) 10

11 Ressurslitteratur Bagger, Christine og Helen Schultz (2010). Veijledning af fagprofessionelle i klinisk praksis. Munksgaard, København. Bang, Susanne og Kean Heap (1999). Skjulte ressurser. Om veiledning i grupper. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørk, Ida Torunn og Mari Schancke Bjerknes (2003). Å lære i praksis en veiviser for studenten. Universitetsforlaget, Oslo. Gjems, Liv (2008). Veiledning i profesjonsgrupper. Universitetsforlaget, Oslo. (Fra 6.opplag 2003 utgitt på Gyldendal akademisk) (9.opplag) Hoel, Torlaug Løkensgard, Britt Hanssen, Rachel Jakhelln og Sissel Østrem (red.) (2008). Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Johannessen, Eva, Erling Kokkersvold og Liv Vedeler (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Gyldendal Akademisk, Oslo. (3.utgave) Mathisen, Petter og Rune Høigaard (2004). Veiledningsmetodikk en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Pettersen, Roar C. og Jon A. Løkke (2004). Veiledning i praksis grunnleggende ferdigheter. Universitetsforlaget, Oslo. Skagen, Kaare (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget, Bergen, (2.utgave). Teslo, Anne-Lise (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Kommunikasjon/samspillprosesser Røkenes, Odd Harald og Per-Halvar Hanssen (2006). Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget, Bergen. Thornquist, Eline (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. Gyldendal akademisk, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Tom og Hilde Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal akademisk, Oslo. Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. (5. utgave) Lauvås, Kirsti og Per Lauvås (2004). Tverrfaglig samarbeid. Universitetsforlaget, Oslo. (2.utgave) Lindbæk, Bente (red.) (2004). Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Høgskoleforlaget, Kristiansand. 11

12 Etikk Eide, Solveig Botnen (et al.) (2011). Til den andres beste, en bok om veiledningens etikk. Gyldendal akademisk, Oslo, (2.utgave). Lingås, Lars Gunnar (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Gyldendal akademisk, Oslo. (4.utgave). Skau, Greta Marie (2003). Mellom makt og hjelp. Om flertydige forhold mellom klient og hjelper. Universitetsforlaget, Oslo. Aadland, Einar (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Samlaget, Oslo. (3.utgave). Yrkesetiske retningslinjer for den aktuelle helse- og sosialfagutdanning. Ressurslitteratur Alvsvåg, Herdis (2010). På sporet av et dannet helsevesen. Akribe, Oslo. Eide, Solveig Botnen (et al.) (2003). Fordi vi er mennesker en bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget, Bergen. Foss, Øyvind (2005). Omsorgsetikk. Søkelys på omsorgens motivasjon. Cappelen Akademisk, Oslo. Gabrielsen, Egil (et al) (2004). Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget, Oslo. Lingås, Lars Gunnar (2001). Til beste for barnet? Yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere som arbeider med barn og unge. Kommuneforlaget, Oslo. (2.utgave). (Utsolgt fra forlaget og vil ikke komme i ny utgave. Tapir har fortsatt noen på lager). Lingås, Lars Gunnar (2011). Over andres dørstokk yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Kommuneforlaget, Oslo. (4.utgave). Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Mathisen, Petter og Aslaug Kristiansen (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift nr Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 12

13 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder 1. Emnekode: SPVPV2 2. Emnenavn: Veiledningsteori, strategier og metoder 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1. og 2. semester/høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 1 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har bred kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har bred kunnskap om veiledning inspirert av systemisk tenkning og gestaltteori ulike modeller som gruppeveiledning, reflekterende team, empatisk kommunikasjon ulike metoder som bevisstgjørende spørsmål, tom stol, ledet fantasi, rollespill osv. aspekter som bidrar til kvalitet i veiledning sammenhengen mellom veiledning, kunnskap, didaktikk og læring Ferdigheter Studenten kan gjennomføre én til én veiledning, tilpasse sin veiledning av student, kollega, pasient/klient/bruker, pårørende og andre, i tråd med etisk praksis og den kontekst veiledningen foregår i anvende ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder med vekt på reflekterende og bevisstgjørende veiledning gjennomføre veiledning av en mindre gruppe ved hjelp av co-veileder og reflekterende team analysere og begrunne egen praksisteori/praksisutøvelse som veileder Generell kompetanse Studenten kan innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger kan reflektere over egen og andres veiledning, og analysere problemstillinger knyttet til veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter/brukere, pårørende og andre, kan drøfte disse og formidle faget muntlig og skriftlig, individuelt og sammen med medstudenter kan gi en empatisk og kvalitetssikker veiledning og er bevisst sin egen rolle som veileder forstår betydningen av samspillet mellom den som veileder og den som blir veiledet Emneinnhold: Systemisk veiledning teori og praktiske øvelser Veiledning inspirert av gestalttenkning teori og praktiske øvelser Empati i veiledning og kvalitet i veiledning - teori og praktiske øvelser Faglig veiledning i grupper og co-veilederfunksjonen 13

14 Videoopptak og analyse av veiledningssituasjoner som er tatt opp på video fortsettelse fra emne 1 Ferdighetstrening studenten gjør seg erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Skriftlige arbeider i utdanning, akademisk skriving fortsettelse fra emne 1 Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring, og fra emne 1. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt: Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og forbedres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom Emne 1, Emne 2 og Emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening: Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder, og øver på ferdigheter og å ivareta veisøker på en etisk måte. Studentene øver på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veileder fra Høgskolen. Prosjektrapport del 1: Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk, leverer gruppa en skriftlig prosjektrapport på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: 14

15 Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapport del 2: Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra fagansvarlig lærer, videreutvikler gruppa sin prosjektrapport til ca ord. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapporten danner grunnlaget for gruppens muntlige eksamen. Pensum: Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom eksamen i gruppe med individuell vurdering av kandidaten gjennom en muntlig eksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 2. Eksamensoppgaven bygger på et obligatorisk arbeidskrav i emne 2, en prosjektrapport. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Kandidatens prestasjon vurderes av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. Gruppa kan ta i bruk audiovisuelt (AV) utstyr i samråd med fagansvarlig lærer. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider litteratur i samråd med fagansvarlig lærer, derav ca. 150 sider om kunnskap, læring og didaktikk, 150 sider om etikk og 300 sider som omhandler veiledning. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Kunnskap, læring, didaktikk Aubert, Anne-Marie og Inger Marie Bakke (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal akademisk, Oslo. 15

16 Dalland, Olav (2010). Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Grendstad, Nils Magnar og Gunnhild Johanne Sandven (1990). Å lære er å oppdage prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Didakta, Oslo. Ressurslitteratur Brekke, Mary og Kari Søndenå (red.) (2009). Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørke, Gerd (2006). Aktive læringsformer: handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. Bø, Aud Kirsti og Wigdis Helèn Sæther (2004). Kunsten som beveger. Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Fagbokforlaget, Bergen. Dysthe, Olga (red.) (1996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelens akademiske forlag, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (1998). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal Akademisk, Oslo. (kap. 1,2,3,7 og 10) Pettersen, Roar (2005). PBL for studenten. En introduksjon til PBL for studenter og lærere. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Roar (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning: innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Veiledning Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk psykologisk forlag, København. (NB! Det er del 1 av boken som er aktuell for Emne 2) Bang, Susanne (2003). Rørt, rammet og rystet. Faglig vekst gjennom veiledning. Gyldendal Akademisk, Oslo. Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (s. 9-59) Dyrkorn, Rigmor og Reidulv Dyrkorn (2010). Innføring i gestaltveiledning Teori, metoder og praktiske eksempler. Universitetsforlaget, Oslo. Inglar, Tron (1999). Lærer og veileder. Om pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker. Universitetsforlaget, Oslo. Kokkersvold, Erling og Heidi Mjelve (2003). Mellom oss trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. Teslo, Anne-Lise (red.) (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo.(2.opplag 2010) 16

17 Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord Fagbokforlaget, Bergen. (Del 2, fra s. 141) Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Ressurslitteratur Boge, Magunn, Gunvor Markhus, Randi Moe og Elin Eriksen Ødegaard (2009). Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper. Fagbokforlaget, Bergen. isbn Bjørndal, Cato R.P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Gyldendal akademisk, Oslo Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (fra s. 60) Bråten, Stein (2004). Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom. Universitetsforlaget, Oslo. Grenstad, Nils Magnar (2010). Fantasi og Følelser. Praktisk mentalhygiene i hverdagen. Didakta Norsk Forlag 3. utg. isbn Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreper. København, Hans Reizeitzels Forlag (2.utgave). Jensen, Per og Inger Ulleberg (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Gyldendal akademisk, Oslo. Kvalsund, Ragnvald (2005). Coaching metode prosess relasjon. Synergy Publishing, Tønsberg. Kvalsund, Ragnvald og Kristin Meyer (2005). Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling. Tapir Akademisk forlag, Trondheim. Stålsett, Unn E. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Etikk Karlsson, Bengt og Frank Oterholt (red) (2010). Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Karen-Sofie og Eva Simonsen (2010). Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. Sætersdal, Barbro og Kristin Heggen (red.) (2002). I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet. Akribe, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2008). Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Oslo. Kversøy, Kjartan Skogly (2005). Etikk praktisk vinkling. Ulike perspektiver på det etiske landskapet. Fagbokforlaget, Bergen. 17

18 Slettebø, Åshild (red.) (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten. Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Høgskoleforlaget, Kristiansand. Slettebø, Åshild og Per Nortvedt (red.) (2006). Etikk for helsefagene. Gyldendal akademisk, Oslo. Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Kilder til støtte ved oppgaveskriving Dalland, Olav (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal akademisk, Oslo. Pettersen, Roar C. (2008). Oppgave skrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Universitetsforlaget, Oslo. Stordalen, Jørn og Ingeborg Støren (2010). Bare skriv! Cappelen akademisk forlag, Oslo. Støren, Ingeborg (2010) Bare søk! Cappelen akademisk forlag, Oslo. 20. Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 18

19 Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt 1. Emnekode: SPVPV3 2. Emnenavn: Praktisk-teoretisk prosjekt 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 2. semester/vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 2 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har inngående kunnskap om anvendelse av og refleksjon over bruk av veiledningsstrategier i ulike kontekster den vanskelige samtalen i veiledning konflikt og konflikthåndtering i veiledning kvalitetssikring i veiledning prosjektrapportskriving Ferdigheter Studenten kan anvende sin kompetanse i gjennomføring av veiledningssamtaler/profesjonelle samtaler observere og analysere verbal og nonverbal kommunikasjon i veilederrollen og tilpasse sin veiledning i samsvar med kontekst håndtere konflikter formidle sin kunnskap og sine erfaringer om veiledning, muntlig og skriftlig Generell kompetanse Studenten kan innhente og anvende faglig og forskningsbasert kunnskap med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger innen veiledning har utviklet veiledningskompetanse slik at hun/han kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye veiledningssituasjoner kan bidra til å utvikle veiledningskultur innenfor sitt yrkesfelt er en reflektert veileder som kan praktisere faglig skjønn 11. Emneinnhold: Den vanskelige samtalen i veiledning Håndtering av konflikter i veiledning Kroppen som kilde til læring i veiledning og opplevelse i og gjennom kroppen Prosjektskriving litteratursøk/-studier akademisk skriving 19

20 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring og emne 1 og 2. Forelesninger og gruppearbeid: Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Arbeidskravene er knyttet til det faglige innhold i Emne 3. Studenten forholder seg fortsatt til sin basisgruppe i forbindelse med studiet i emne 3, men det er opp til studenten om hun/han vil gå opp til eksamen individuelt eller i gruppe med medstudenter (2-5 studenter). Prosjektbeskrivelse i forbindelse med prosjektoppgaven/eksamen i emne 3. Studenten/studentene utarbeider en skriftlig prosjektbeskrivelse/prosjektplan med utgangspunkt i en relevant praktisk problemstilling, som studenten/studentene ønsker å fordype seg i. Problemstillingen tar utgangspunkt i en case/fortelling fra praksisfeltet som studentene arbeider med teoretisk og praktisk gjennom rollespill. Studenten/studentene velger egen litteratur (ca. 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, konflikthåndtering og etikk, og annen fag- og forskningsbasert litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe á 2-5 studenter (studentene tar selv initiativ til å danne grupper). Eksamensoppgaven er et praktisk-teoretisk prosjekt knyttet til kunnskap fra emne 1, 2 og 3. Prosjektrapporten skrives på grunnlag av en godkjent problemstilling og har et omfang på ca ord. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 3. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av én intern og én ekstern sensor. 20

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Studiet bygger på Veiledningspedagogikk 1, og handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Ønsker du å utvikle deg som veileder? Det handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders rolle

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og konsultasjon - 10 studiepoeng Modul

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO)

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Studieplan Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Further Education in Academic Supervision for Supervisiors of Newly Qualified Vacational Teachers 30

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Studieplan 2014-2015 Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Side 2/8 PEDVEIL PEDVEIL 100/300 PEDVEIL 200/400 Praktisk

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 3

Veiledningspedagogikk 3 NO EN Veiledningspedagogikk 3 Vil du videreutvikle deg innen veiledning og tilegne deg nye sider av veilederrollen, så er Veiledningspedagogikk 3 noe for deg. Det handler om å forholde seg aktivt, kreativt

Detaljer

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter.

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter. Aud Lindseth Fra: Praksiskontor AHS [praksiskontor-ahs@hist.no] Sendt: 15. mai 2012 15:42 Til: 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no'; 'astrid.gullesen@frosta.kommune.no';

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Professionally Oriented Counselling for Vocational Teachers Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ 30 ECTS Deltid Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Veiledningspedagogikk 3

Veiledningspedagogikk 3 NO EN Veiledningspedagogikk 3 Hvis du vil videreutvikle deg innen veiledning, så er Veiledningspedagogikk 3 noe for deg. Du lærer å forholde deg aktivt, kreativt og ansvarlig til veiledningens dynamikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Programplan for profesjonsrettet veiledning

Programplan for profesjonsrettet veiledning Programplan for profesjonsrettet veiledning Professionally Oriented Counselling Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ 30 ECTS Deltid Studieprogramkode: PROVY Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2014-15 Mentorutdanning- veiledning av nyutdannede Navn førskolelærere Nynorsk Mentorutdanning-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Bakgrunn for studiet Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Veilederutdanning for profesjonsutøvere

Veilederutdanning for profesjonsutøvere NO EN Veilederutdanning for profesjonsutøvere Studiet retter seg mot fagpersoner som i sitt arbeid veileder studenter og/eller andre fagpersoner. Studiet er en samlings- og nettbasert videreutdanning på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer