Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere"

Transkript

1 Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING Godkjent av avdelingsstyret HiST/ASP

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Forventet læringsutbytte Oppbygging og sammensetning Praksis/ferdighetstrening Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Innpassing Krav om sikkerhet og autorisasjon Tekniske og andre forutsetninger Sensorordning Internasjonalisering Kvalifikasjon/vitnemål Overgangsordninger... 7 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk... 8 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt

3 1. Innledning Studieplanen bygger på Studieplan som ble godkjent i Høgskolestyret ved HiST september 2005, og godkjent i avdelingsstyret ASP 10. mai Videreutdanning i pedagogisk veiledning henvender seg primært til helse- og sosial-/velferdsfaglige yrkesutøvere som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor veiledningsfeltet, særlig yrkesutøvere som arbeider med veiledning i sitt daglige arbeid og i tilknytning til veiledning av studenter innenfor helse- og sosialfaglige studier, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Studiet gir deltakerne mulighet til å tilegne seg teoretiske kunnskaper innen veiledning, bli kjent med ulike veiledningsmetoder, utvikle ferdigheter som veiledere, og til å bli seg bevisst holdninger som kommer til nytte i ulike veiledningsoppgaver. Studentenes bevisstgjøring og utvikling skjer gjennom teoretiske studier, gruppeprosesser og praktiske veiledningsøvinger i gruppe. Studiet vektlegger å utvide deltakernes innsikt i eget veiledningsarbeid, som blant annet innebærer å stimulere utviklingen av analytisk og kritisk holdning til egen pedagogisk virksomhet. Studiet tar sikte på å bevisstgjøre deltakeren om egen funksjon og rolle, både som yrkesutøver og veileder. 2. Målgruppe Studiet er et videreutdanningstilbud for yrkesutøvere som har bachelorutdanning innen for helse- og sosial-/velferdsfag, (audiografer, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere), og er spesielt rettet mot praksisveiledere for høgskolens bachelor- og videreutdanningsstudenter. Studiet er også aktuelt for andre yrkesgrupper med tilsvarende utdanning og som har behov for veiledningskompetanse i sitt arbeid (for eksempel lærere, tannpleiere, tannleger, prester, og andre). 3. Opptakskrav Bachelor i helse- eller sosialfag. Søkere med annen bachelorgrad vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning, tilsvarende 100 % stilling. Søkerne rangeres i tråd med Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 4. Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Videreutdanningen er på et mellomnivå mellom bachelor- og masternivå. Utdanningen er organisert som deltidsstudium over ett studieår/2 semester og er bygd opp av tre selvstendige emner, emne 1, emne 2 og emne 3 som bygger på hverandre. Alle emnene har et omfang på 10 studiepoeng. I hvert emne holdes timeplanfestede studiesamlinger. Studiet krever egenaktivitet av studentene mellom samlingene. Det etableres basisgrupper som arbeider med teoretiske oppgaver og praktiske veiledningsøvelser under og imellom samlingene. 5. Forventet læringsutbytte Når studenten har gjennomført og bestått alle tre emnene forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Studenten skal ha bred kunnskap 3

4 om pedagogisk veiledning, spesielt rettet mot oppgaver i veiledning av studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser innen veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten skal kunne veilede studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre anvende generell veiledningsteori, ulike veiledningsstrategier og metoder med vekt på reflekterende veiledning reflektere over egen veiledning og tilpasse denne i tråd med veiledningsteori og den kontekst veiledningen foregår i innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger formidle faget både skriftlig og muntlig på en selvstendig måte gjennomføre et avgrenset praktisk-teoretisk prosjektarbeid i tråd med forskningsetiske normer Generell kompetanse Studenten er en reflektert yrkesutøver som kan praktisere veiledning i tråd med teorier, strategier, etisk praksis og faglig skjønn 4

5 6. Oppbygging og sammensetning Videreutdanningen består av tre emner á 10 studiepoeng. Disse er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser. Tabell 6.1 Oversikt over emne 1, 2 og 3 Emnekode Emne navn Studiepoeng Undervisning/samlinger Eksamensform/Tidspunkt for vurdering SPVPV1 Emne 1, Innføring i veiledningspedagogikk 10 3 samlinger i perioden august - oktober Individuell hjemmeeksamen Høstsemester, 1.semester SPVPV2 Emne 2, Veiledningsteori, strategier og metoder 10 3 samlinger i perioden november - mars Eksamen i gruppe med individuell vurdering Vårsemester, 2.semester SPVPV3 Emne 3, Praktiskteoretisk prosjekt 10 3 samlinger i perioden mars - mai Prosjekteksamen individuelt eller i gruppe Vårsemester, 2.semester Tabell 6.2 Årsoversikt Videreutdanning i pedagogisk veiledning kull 2012, i studieåret , med forbehold om endringer. 1. semester 2012 UKE/ÅR TEORI E1 E1 E1 E2 Jul Eksamen (X) X 1 2. semester 2013 UKE/ÅR TEORI E E E E E Eksamener (X) X 2 På sk e UKE/ÅR TEORI Eksamener (X) X 3 X1 = Eksamen Emne 1, individuell hjemmeeksamen. X2 = Eksamen Emne 2 Eksamen i gruppe med individuell vurdering, muntlig fremlegg. X3 = Eksamen Emne 3, Prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe. All timeplanfestet undervisning er obligatorisk. Ved fravær ut over én samling/20 % av timeplanfestet undervisning i hvert emne, pålegges studenten å levere skriftlig individuell besvarelse. Form, omfang og innhold fastsettes av fagansvarlig lærer. 5

6 7. Praksis/ferdighetstrening I løpet av studiet må studentene øve på og erfare både å gi og å motta veiledning. Studentene bytter på å fungere som veileder og veisøker(e) innenfor sin basisgruppe. Hvert emne har timeplanfestet omtrent 10 timer ferdighetstrening. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. 8. Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Studiets arbeids- og læringsformer omfatter alle former for tilrettelegging i studiet. Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav I hvert emne gjennomfører studenten obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studiet oppgir anbefalt litteratur som dekker fagets ulike områder. Studenten velger i hvert emne ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. Evaluering av studiet Studentene evaluerer studiet elektronisk. Det er et viktig bidrag for å sikre studiekvalitet og utvikling av studiet. Dette er ett av arbeidskravene i hvert emne. Vurderingsformer Studiets vurderingsformer har som mål å sikre at den enkelte student har faglig innsikt, praktiske ferdigheter og etiske holdninger i ulike veiledningssituasjoner, slik at faglig forsvarlig yrkesutøvelse ivaretas i ulike kontekster. Avsluttende vurdering i hvert emne bygger på deltakelse i undervisningen og gjennomførte oppgaver individuelt og i grupper. Det er en forutsetning at tidligere emne eller tilsvarende veilederutdanning er gjennomført og bestått før neste emne påbegynnes. Vurderingsordninger er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). 6

7 9. Innpassing Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven 3-5 avgjøres av avdelingen. 10. Krav om sikkerhet og autorisasjon Ikke aktuelt for denne utdanningen. 11. Tekniske og andre forutsetninger Det forventes at studenter ved studiet har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. It s learning benyttes i kommunikasjon mellom høgskole og student, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnleveringer. It s learning er en internettbasert læringsplattform. Studenten får opprettet egen e-postadresse som skal benyttes under studiet. Studiets hjemmeside på Internett er: 12. Sensorordning Grunnlaget for vurdering er gitt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). Studentens individuelle eksamensbesvarelse i emne 1vurderes av to interne sensorer. I emne 2 blir studentenes individuelle faglige prestasjon vurdert av to interne sensorer. I emne 3 blir studentens prosjektbesvarelse vurdert av én intern og én ekstern sensor. 13. Internasjonalisering Nordiske perspektiver på veiledning synliggjøres gjennom pensumlitteratur og det praktiskteoretiske prosjektarbeidet i emne Kvalifikasjon/vitnemål Karakterutskrift utstedes etter Emne 3. Ved behov for karakterutskrift på et tidligere tidspunkt, kan studentservice i 3. etasje, Øya helsehus, kontaktes. Ta med legitimasjon. 15. Overgangsordninger Studiet er under konstant evaluering av studenter og faglig ansvarlige lærere, og det gjøres justeringer i tråd med disse. 7

8 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk 1. Emnekode: SPVPV1 2. Emnenavn: Innføring i veiledningspedagogikk 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1.semester/høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen forkunnskapskrav 9. Anbefalte forkunnskaper: Relevant kunnskap fra bachelornivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskaper Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser i veiledningsforhold om veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten kan gjennomføre veiledning med studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre, ved å anvende grunnleggende veiledningstilnærming som aktiv lytting og bevisstgjørende spørsmål, for å bidra til å fremme veisøkers refleksjon er bevisst på og kan bruke viktige kommunikasjonsteorier og samspillsprosesser i veiledning er bevisst på og kan forholde seg til etiske retningslinjer i veiledning av studenter i yrkespraksis kan vurdere studenter i yrkespraksis når det gjelder skikkethet til yrket kan innhente grunnleggende teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger Generell kompetanse Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer om grunnleggende problemstillinger innenfor fagområdet utforske og drøfte mulige tilnærminger til veiledning ved hjelp av grunnleggende teori og erfaringer knyttet til pedagogisk veiledning 11. Emneinnhold: Avklaring av viktige begreper i pedagogisk veiledning som læring, kunnskap, kompetanse, veiledning m.m. Etikk i veiledningsforhold til studenter/klienter/ kollega; rammer, reflekterende veiledning, aktiv lytting, ulike typer spørsmål, veiledningsfokus, lojalitet og taushetsplikt Relasjonskompetanse hvorfor er relasjonskompetanse viktig i veiledning? Vurdering av skikkethet i veiledning av studenter Gruppeprosess og gruppekontrakt Bruk av fortellinger fra praksisfeltet i veiledning, anonymisering og taushetsplikt Ferdighetstrening, studenten gjør erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Analyse av veiledningssituasjoner ved hjelp av rollespill og videoopptak Skriftlige arbeider i utdanning akademisk skriving 8

9 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten arbeider med obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innholdet i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt. Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og justeres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom emne 1, emne 2 og emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Studenten presenterer seg selv kort, sin faglige bakgrunn, sine forventninger til studiet og tanker om hvordan hun/han tenker at studiet skal komme til nytte i yrkessammenheng. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening. Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk grunnleggende kunnskaper fra fagets teorigrunnlag, øver på ferdigheter og synliggjør den generelle kompetansen som ligger i utøvelse av pedagogisk veiledning, gjennom å øve på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med leverer gruppa en skriftlig besvarelse på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, faglig ansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. 9

10 Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en individuell hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studentene gjennom hele emne 1. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bokstavkarakter (A-F) 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider fra litteraturen/annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Rammeplan/studieplan for studentens bachelorutdanning kan studenten finne på de respektive utdanningenes Internettsider, og aktuelle lover på Veiledning Lauvås, Per og Gunnar Handal (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen, Oslo. Skagen, Kaare (2004). I veiledningens landskap innføring i veiledning og rådgivning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen, Oslo (4.utgave). Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord. Fagbokforlaget, Bergen. (Del 1, s ) 10

11 Ressurslitteratur Bagger, Christine og Helen Schultz (2010). Veijledning af fagprofessionelle i klinisk praksis. Munksgaard, København. Bang, Susanne og Kean Heap (1999). Skjulte ressurser. Om veiledning i grupper. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørk, Ida Torunn og Mari Schancke Bjerknes (2003). Å lære i praksis en veiviser for studenten. Universitetsforlaget, Oslo. Gjems, Liv (2008). Veiledning i profesjonsgrupper. Universitetsforlaget, Oslo. (Fra 6.opplag 2003 utgitt på Gyldendal akademisk) (9.opplag) Hoel, Torlaug Løkensgard, Britt Hanssen, Rachel Jakhelln og Sissel Østrem (red.) (2008). Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Johannessen, Eva, Erling Kokkersvold og Liv Vedeler (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Gyldendal Akademisk, Oslo. (3.utgave) Mathisen, Petter og Rune Høigaard (2004). Veiledningsmetodikk en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Pettersen, Roar C. og Jon A. Løkke (2004). Veiledning i praksis grunnleggende ferdigheter. Universitetsforlaget, Oslo. Skagen, Kaare (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget, Bergen, (2.utgave). Teslo, Anne-Lise (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Kommunikasjon/samspillprosesser Røkenes, Odd Harald og Per-Halvar Hanssen (2006). Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget, Bergen. Thornquist, Eline (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. Gyldendal akademisk, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Tom og Hilde Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal akademisk, Oslo. Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. (5. utgave) Lauvås, Kirsti og Per Lauvås (2004). Tverrfaglig samarbeid. Universitetsforlaget, Oslo. (2.utgave) Lindbæk, Bente (red.) (2004). Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Høgskoleforlaget, Kristiansand. 11

12 Etikk Eide, Solveig Botnen (et al.) (2011). Til den andres beste, en bok om veiledningens etikk. Gyldendal akademisk, Oslo, (2.utgave). Lingås, Lars Gunnar (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Gyldendal akademisk, Oslo. (4.utgave). Skau, Greta Marie (2003). Mellom makt og hjelp. Om flertydige forhold mellom klient og hjelper. Universitetsforlaget, Oslo. Aadland, Einar (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Samlaget, Oslo. (3.utgave). Yrkesetiske retningslinjer for den aktuelle helse- og sosialfagutdanning. Ressurslitteratur Alvsvåg, Herdis (2010). På sporet av et dannet helsevesen. Akribe, Oslo. Eide, Solveig Botnen (et al.) (2003). Fordi vi er mennesker en bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget, Bergen. Foss, Øyvind (2005). Omsorgsetikk. Søkelys på omsorgens motivasjon. Cappelen Akademisk, Oslo. Gabrielsen, Egil (et al) (2004). Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget, Oslo. Lingås, Lars Gunnar (2001). Til beste for barnet? Yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere som arbeider med barn og unge. Kommuneforlaget, Oslo. (2.utgave). (Utsolgt fra forlaget og vil ikke komme i ny utgave. Tapir har fortsatt noen på lager). Lingås, Lars Gunnar (2011). Over andres dørstokk yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Kommuneforlaget, Oslo. (4.utgave). Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Mathisen, Petter og Aslaug Kristiansen (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift nr Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 12

13 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder 1. Emnekode: SPVPV2 2. Emnenavn: Veiledningsteori, strategier og metoder 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1. og 2. semester/høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 1 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har bred kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har bred kunnskap om veiledning inspirert av systemisk tenkning og gestaltteori ulike modeller som gruppeveiledning, reflekterende team, empatisk kommunikasjon ulike metoder som bevisstgjørende spørsmål, tom stol, ledet fantasi, rollespill osv. aspekter som bidrar til kvalitet i veiledning sammenhengen mellom veiledning, kunnskap, didaktikk og læring Ferdigheter Studenten kan gjennomføre én til én veiledning, tilpasse sin veiledning av student, kollega, pasient/klient/bruker, pårørende og andre, i tråd med etisk praksis og den kontekst veiledningen foregår i anvende ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder med vekt på reflekterende og bevisstgjørende veiledning gjennomføre veiledning av en mindre gruppe ved hjelp av co-veileder og reflekterende team analysere og begrunne egen praksisteori/praksisutøvelse som veileder Generell kompetanse Studenten kan innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger kan reflektere over egen og andres veiledning, og analysere problemstillinger knyttet til veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter/brukere, pårørende og andre, kan drøfte disse og formidle faget muntlig og skriftlig, individuelt og sammen med medstudenter kan gi en empatisk og kvalitetssikker veiledning og er bevisst sin egen rolle som veileder forstår betydningen av samspillet mellom den som veileder og den som blir veiledet Emneinnhold: Systemisk veiledning teori og praktiske øvelser Veiledning inspirert av gestalttenkning teori og praktiske øvelser Empati i veiledning og kvalitet i veiledning - teori og praktiske øvelser Faglig veiledning i grupper og co-veilederfunksjonen 13

14 Videoopptak og analyse av veiledningssituasjoner som er tatt opp på video fortsettelse fra emne 1 Ferdighetstrening studenten gjør seg erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Skriftlige arbeider i utdanning, akademisk skriving fortsettelse fra emne 1 Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring, og fra emne 1. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt: Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og forbedres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom Emne 1, Emne 2 og Emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening: Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder, og øver på ferdigheter og å ivareta veisøker på en etisk måte. Studentene øver på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veileder fra Høgskolen. Prosjektrapport del 1: Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk, leverer gruppa en skriftlig prosjektrapport på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: 14

15 Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapport del 2: Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra fagansvarlig lærer, videreutvikler gruppa sin prosjektrapport til ca ord. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapporten danner grunnlaget for gruppens muntlige eksamen. Pensum: Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom eksamen i gruppe med individuell vurdering av kandidaten gjennom en muntlig eksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 2. Eksamensoppgaven bygger på et obligatorisk arbeidskrav i emne 2, en prosjektrapport. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Kandidatens prestasjon vurderes av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. Gruppa kan ta i bruk audiovisuelt (AV) utstyr i samråd med fagansvarlig lærer. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider litteratur i samråd med fagansvarlig lærer, derav ca. 150 sider om kunnskap, læring og didaktikk, 150 sider om etikk og 300 sider som omhandler veiledning. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Kunnskap, læring, didaktikk Aubert, Anne-Marie og Inger Marie Bakke (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal akademisk, Oslo. 15

16 Dalland, Olav (2010). Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Grendstad, Nils Magnar og Gunnhild Johanne Sandven (1990). Å lære er å oppdage prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Didakta, Oslo. Ressurslitteratur Brekke, Mary og Kari Søndenå (red.) (2009). Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørke, Gerd (2006). Aktive læringsformer: handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. Bø, Aud Kirsti og Wigdis Helèn Sæther (2004). Kunsten som beveger. Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Fagbokforlaget, Bergen. Dysthe, Olga (red.) (1996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelens akademiske forlag, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (1998). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal Akademisk, Oslo. (kap. 1,2,3,7 og 10) Pettersen, Roar (2005). PBL for studenten. En introduksjon til PBL for studenter og lærere. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Roar (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning: innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Veiledning Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk psykologisk forlag, København. (NB! Det er del 1 av boken som er aktuell for Emne 2) Bang, Susanne (2003). Rørt, rammet og rystet. Faglig vekst gjennom veiledning. Gyldendal Akademisk, Oslo. Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (s. 9-59) Dyrkorn, Rigmor og Reidulv Dyrkorn (2010). Innføring i gestaltveiledning Teori, metoder og praktiske eksempler. Universitetsforlaget, Oslo. Inglar, Tron (1999). Lærer og veileder. Om pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker. Universitetsforlaget, Oslo. Kokkersvold, Erling og Heidi Mjelve (2003). Mellom oss trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. Teslo, Anne-Lise (red.) (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo.(2.opplag 2010) 16

17 Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord Fagbokforlaget, Bergen. (Del 2, fra s. 141) Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Ressurslitteratur Boge, Magunn, Gunvor Markhus, Randi Moe og Elin Eriksen Ødegaard (2009). Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper. Fagbokforlaget, Bergen. isbn Bjørndal, Cato R.P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Gyldendal akademisk, Oslo Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (fra s. 60) Bråten, Stein (2004). Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom. Universitetsforlaget, Oslo. Grenstad, Nils Magnar (2010). Fantasi og Følelser. Praktisk mentalhygiene i hverdagen. Didakta Norsk Forlag 3. utg. isbn Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreper. København, Hans Reizeitzels Forlag (2.utgave). Jensen, Per og Inger Ulleberg (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Gyldendal akademisk, Oslo. Kvalsund, Ragnvald (2005). Coaching metode prosess relasjon. Synergy Publishing, Tønsberg. Kvalsund, Ragnvald og Kristin Meyer (2005). Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling. Tapir Akademisk forlag, Trondheim. Stålsett, Unn E. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Etikk Karlsson, Bengt og Frank Oterholt (red) (2010). Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Karen-Sofie og Eva Simonsen (2010). Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. Sætersdal, Barbro og Kristin Heggen (red.) (2002). I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet. Akribe, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2008). Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Oslo. Kversøy, Kjartan Skogly (2005). Etikk praktisk vinkling. Ulike perspektiver på det etiske landskapet. Fagbokforlaget, Bergen. 17

18 Slettebø, Åshild (red.) (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten. Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Høgskoleforlaget, Kristiansand. Slettebø, Åshild og Per Nortvedt (red.) (2006). Etikk for helsefagene. Gyldendal akademisk, Oslo. Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Kilder til støtte ved oppgaveskriving Dalland, Olav (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal akademisk, Oslo. Pettersen, Roar C. (2008). Oppgave skrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Universitetsforlaget, Oslo. Stordalen, Jørn og Ingeborg Støren (2010). Bare skriv! Cappelen akademisk forlag, Oslo. Støren, Ingeborg (2010) Bare søk! Cappelen akademisk forlag, Oslo. 20. Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 18

19 Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt 1. Emnekode: SPVPV3 2. Emnenavn: Praktisk-teoretisk prosjekt 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 2. semester/vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 2 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har inngående kunnskap om anvendelse av og refleksjon over bruk av veiledningsstrategier i ulike kontekster den vanskelige samtalen i veiledning konflikt og konflikthåndtering i veiledning kvalitetssikring i veiledning prosjektrapportskriving Ferdigheter Studenten kan anvende sin kompetanse i gjennomføring av veiledningssamtaler/profesjonelle samtaler observere og analysere verbal og nonverbal kommunikasjon i veilederrollen og tilpasse sin veiledning i samsvar med kontekst håndtere konflikter formidle sin kunnskap og sine erfaringer om veiledning, muntlig og skriftlig Generell kompetanse Studenten kan innhente og anvende faglig og forskningsbasert kunnskap med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger innen veiledning har utviklet veiledningskompetanse slik at hun/han kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye veiledningssituasjoner kan bidra til å utvikle veiledningskultur innenfor sitt yrkesfelt er en reflektert veileder som kan praktisere faglig skjønn 11. Emneinnhold: Den vanskelige samtalen i veiledning Håndtering av konflikter i veiledning Kroppen som kilde til læring i veiledning og opplevelse i og gjennom kroppen Prosjektskriving litteratursøk/-studier akademisk skriving 19

20 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring og emne 1 og 2. Forelesninger og gruppearbeid: Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Arbeidskravene er knyttet til det faglige innhold i Emne 3. Studenten forholder seg fortsatt til sin basisgruppe i forbindelse med studiet i emne 3, men det er opp til studenten om hun/han vil gå opp til eksamen individuelt eller i gruppe med medstudenter (2-5 studenter). Prosjektbeskrivelse i forbindelse med prosjektoppgaven/eksamen i emne 3. Studenten/studentene utarbeider en skriftlig prosjektbeskrivelse/prosjektplan med utgangspunkt i en relevant praktisk problemstilling, som studenten/studentene ønsker å fordype seg i. Problemstillingen tar utgangspunkt i en case/fortelling fra praksisfeltet som studentene arbeider med teoretisk og praktisk gjennom rollespill. Studenten/studentene velger egen litteratur (ca. 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, konflikthåndtering og etikk, og annen fag- og forskningsbasert litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe á 2-5 studenter (studentene tar selv initiativ til å danne grupper). Eksamensoppgaven er et praktisk-teoretisk prosjekt knyttet til kunnskap fra emne 1, 2 og 3. Prosjektrapporten skrives på grunnlag av en godkjent problemstilling og har et omfang på ca ord. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 3. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av én intern og én ekstern sensor. 20

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen 30 felles studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2003 Godkjent av avdelingsstyret AHS 28.04.1999 Revidert

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer