Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere"

Transkript

1 Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING Godkjent av avdelingsstyret HiST/ASP

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Forventet læringsutbytte Oppbygging og sammensetning Praksis/ferdighetstrening Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Innpassing Krav om sikkerhet og autorisasjon Tekniske og andre forutsetninger Sensorordning Internasjonalisering Kvalifikasjon/vitnemål Overgangsordninger... 7 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk... 8 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt

3 1. Innledning Studieplanen bygger på Studieplan som ble godkjent i Høgskolestyret ved HiST september 2005, og godkjent i avdelingsstyret ASP 10. mai Videreutdanning i pedagogisk veiledning henvender seg primært til helse- og sosial-/velferdsfaglige yrkesutøvere som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor veiledningsfeltet, særlig yrkesutøvere som arbeider med veiledning i sitt daglige arbeid og i tilknytning til veiledning av studenter innenfor helse- og sosialfaglige studier, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Studiet gir deltakerne mulighet til å tilegne seg teoretiske kunnskaper innen veiledning, bli kjent med ulike veiledningsmetoder, utvikle ferdigheter som veiledere, og til å bli seg bevisst holdninger som kommer til nytte i ulike veiledningsoppgaver. Studentenes bevisstgjøring og utvikling skjer gjennom teoretiske studier, gruppeprosesser og praktiske veiledningsøvinger i gruppe. Studiet vektlegger å utvide deltakernes innsikt i eget veiledningsarbeid, som blant annet innebærer å stimulere utviklingen av analytisk og kritisk holdning til egen pedagogisk virksomhet. Studiet tar sikte på å bevisstgjøre deltakeren om egen funksjon og rolle, både som yrkesutøver og veileder. 2. Målgruppe Studiet er et videreutdanningstilbud for yrkesutøvere som har bachelorutdanning innen for helse- og sosial-/velferdsfag, (audiografer, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere), og er spesielt rettet mot praksisveiledere for høgskolens bachelor- og videreutdanningsstudenter. Studiet er også aktuelt for andre yrkesgrupper med tilsvarende utdanning og som har behov for veiledningskompetanse i sitt arbeid (for eksempel lærere, tannpleiere, tannleger, prester, og andre). 3. Opptakskrav Bachelor i helse- eller sosialfag. Søkere med annen bachelorgrad vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning, tilsvarende 100 % stilling. Søkerne rangeres i tråd med Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 4. Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Videreutdanningen er på et mellomnivå mellom bachelor- og masternivå. Utdanningen er organisert som deltidsstudium over ett studieår/2 semester og er bygd opp av tre selvstendige emner, emne 1, emne 2 og emne 3 som bygger på hverandre. Alle emnene har et omfang på 10 studiepoeng. I hvert emne holdes timeplanfestede studiesamlinger. Studiet krever egenaktivitet av studentene mellom samlingene. Det etableres basisgrupper som arbeider med teoretiske oppgaver og praktiske veiledningsøvelser under og imellom samlingene. 5. Forventet læringsutbytte Når studenten har gjennomført og bestått alle tre emnene forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Studenten skal ha bred kunnskap 3

4 om pedagogisk veiledning, spesielt rettet mot oppgaver i veiledning av studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser innen veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten skal kunne veilede studenter som utdanner seg innenfor helse- og sosial-/velferdsfagene, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre anvende generell veiledningsteori, ulike veiledningsstrategier og metoder med vekt på reflekterende veiledning reflektere over egen veiledning og tilpasse denne i tråd med veiledningsteori og den kontekst veiledningen foregår i innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger formidle faget både skriftlig og muntlig på en selvstendig måte gjennomføre et avgrenset praktisk-teoretisk prosjektarbeid i tråd med forskningsetiske normer Generell kompetanse Studenten er en reflektert yrkesutøver som kan praktisere veiledning i tråd med teorier, strategier, etisk praksis og faglig skjønn 4

5 6. Oppbygging og sammensetning Videreutdanningen består av tre emner á 10 studiepoeng. Disse er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser. Tabell 6.1 Oversikt over emne 1, 2 og 3 Emnekode Emne navn Studiepoeng Undervisning/samlinger Eksamensform/Tidspunkt for vurdering SPVPV1 Emne 1, Innføring i veiledningspedagogikk 10 3 samlinger i perioden august - oktober Individuell hjemmeeksamen Høstsemester, 1.semester SPVPV2 Emne 2, Veiledningsteori, strategier og metoder 10 3 samlinger i perioden november - mars Eksamen i gruppe med individuell vurdering Vårsemester, 2.semester SPVPV3 Emne 3, Praktiskteoretisk prosjekt 10 3 samlinger i perioden mars - mai Prosjekteksamen individuelt eller i gruppe Vårsemester, 2.semester Tabell 6.2 Årsoversikt Videreutdanning i pedagogisk veiledning kull 2012, i studieåret , med forbehold om endringer. 1. semester 2012 UKE/ÅR TEORI E1 E1 E1 E2 Jul Eksamen (X) X 1 2. semester 2013 UKE/ÅR TEORI E E E E E Eksamener (X) X 2 På sk e UKE/ÅR TEORI Eksamener (X) X 3 X1 = Eksamen Emne 1, individuell hjemmeeksamen. X2 = Eksamen Emne 2 Eksamen i gruppe med individuell vurdering, muntlig fremlegg. X3 = Eksamen Emne 3, Prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe. All timeplanfestet undervisning er obligatorisk. Ved fravær ut over én samling/20 % av timeplanfestet undervisning i hvert emne, pålegges studenten å levere skriftlig individuell besvarelse. Form, omfang og innhold fastsettes av fagansvarlig lærer. 5

6 7. Praksis/ferdighetstrening I løpet av studiet må studentene øve på og erfare både å gi og å motta veiledning. Studentene bytter på å fungere som veileder og veisøker(e) innenfor sin basisgruppe. Hvert emne har timeplanfestet omtrent 10 timer ferdighetstrening. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. 8. Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer Studiets arbeids- og læringsformer omfatter alle former for tilrettelegging i studiet. Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav I hvert emne gjennomfører studenten obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studiet oppgir anbefalt litteratur som dekker fagets ulike områder. Studenten velger i hvert emne ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. Evaluering av studiet Studentene evaluerer studiet elektronisk. Det er et viktig bidrag for å sikre studiekvalitet og utvikling av studiet. Dette er ett av arbeidskravene i hvert emne. Vurderingsformer Studiets vurderingsformer har som mål å sikre at den enkelte student har faglig innsikt, praktiske ferdigheter og etiske holdninger i ulike veiledningssituasjoner, slik at faglig forsvarlig yrkesutøvelse ivaretas i ulike kontekster. Avsluttende vurdering i hvert emne bygger på deltakelse i undervisningen og gjennomførte oppgaver individuelt og i grupper. Det er en forutsetning at tidligere emne eller tilsvarende veilederutdanning er gjennomført og bestått før neste emne påbegynnes. Vurderingsordninger er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). 6

7 9. Innpassing Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven 3-5 avgjøres av avdelingen. 10. Krav om sikkerhet og autorisasjon Ikke aktuelt for denne utdanningen. 11. Tekniske og andre forutsetninger Det forventes at studenter ved studiet har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. It s learning benyttes i kommunikasjon mellom høgskole og student, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnleveringer. It s learning er en internettbasert læringsplattform. Studenten får opprettet egen e-postadresse som skal benyttes under studiet. Studiets hjemmeside på Internett er: 12. Sensorordning Grunnlaget for vurdering er gitt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og i Forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-10 (3). Studentens individuelle eksamensbesvarelse i emne 1vurderes av to interne sensorer. I emne 2 blir studentenes individuelle faglige prestasjon vurdert av to interne sensorer. I emne 3 blir studentens prosjektbesvarelse vurdert av én intern og én ekstern sensor. 13. Internasjonalisering Nordiske perspektiver på veiledning synliggjøres gjennom pensumlitteratur og det praktiskteoretiske prosjektarbeidet i emne Kvalifikasjon/vitnemål Karakterutskrift utstedes etter Emne 3. Ved behov for karakterutskrift på et tidligere tidspunkt, kan studentservice i 3. etasje, Øya helsehus, kontaktes. Ta med legitimasjon. 15. Overgangsordninger Studiet er under konstant evaluering av studenter og faglig ansvarlige lærere, og det gjøres justeringer i tråd med disse. 7

8 Emne 1 Innføring i veiledningspedagogikk 1. Emnekode: SPVPV1 2. Emnenavn: Innføring i veiledningspedagogikk 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1.semester/høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen forkunnskapskrav 9. Anbefalte forkunnskaper: Relevant kunnskap fra bachelornivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskaper Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter i veiledningsforholdet mellom veileder og veisøker om kommunikasjons- og samspillsprosesser i veiledningsforhold om veiledningsteori, veiledningsstrategier og metoder Ferdigheter Studenten kan gjennomføre veiledning med studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre, ved å anvende grunnleggende veiledningstilnærming som aktiv lytting og bevisstgjørende spørsmål, for å bidra til å fremme veisøkers refleksjon er bevisst på og kan bruke viktige kommunikasjonsteorier og samspillsprosesser i veiledning er bevisst på og kan forholde seg til etiske retningslinjer i veiledning av studenter i yrkespraksis kan vurdere studenter i yrkespraksis når det gjelder skikkethet til yrket kan innhente grunnleggende teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger Generell kompetanse Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer om grunnleggende problemstillinger innenfor fagområdet utforske og drøfte mulige tilnærminger til veiledning ved hjelp av grunnleggende teori og erfaringer knyttet til pedagogisk veiledning 11. Emneinnhold: Avklaring av viktige begreper i pedagogisk veiledning som læring, kunnskap, kompetanse, veiledning m.m. Etikk i veiledningsforhold til studenter/klienter/ kollega; rammer, reflekterende veiledning, aktiv lytting, ulike typer spørsmål, veiledningsfokus, lojalitet og taushetsplikt Relasjonskompetanse hvorfor er relasjonskompetanse viktig i veiledning? Vurdering av skikkethet i veiledning av studenter Gruppeprosess og gruppekontrakt Bruk av fortellinger fra praksisfeltet i veiledning, anonymisering og taushetsplikt Ferdighetstrening, studenten gjør erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Analyse av veiledningssituasjoner ved hjelp av rollespill og videoopptak Skriftlige arbeider i utdanning akademisk skriving 8

9 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten arbeider med obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innholdet i emnet. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt. Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og justeres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom emne 1, emne 2 og emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Studenten presenterer seg selv kort, sin faglige bakgrunn, sine forventninger til studiet og tanker om hvordan hun/han tenker at studiet skal komme til nytte i yrkessammenheng. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening. Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk grunnleggende kunnskaper fra fagets teorigrunnlag, øver på ferdigheter og synliggjør den generelle kompetansen som ligger i utøvelse av pedagogisk veiledning, gjennom å øve på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veiledere fra Høgskolen. Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med leverer gruppa en skriftlig besvarelse på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, faglig ansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. 9

10 Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en individuell hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studentene gjennom hele emne 1. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bokstavkarakter (A-F) 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider fra litteraturen/annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Rammeplan/studieplan for studentens bachelorutdanning kan studenten finne på de respektive utdanningenes Internettsider, og aktuelle lover på Veiledning Lauvås, Per og Gunnar Handal (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen, Oslo. Skagen, Kaare (2004). I veiledningens landskap innføring i veiledning og rådgivning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen, Oslo (4.utgave). Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord. Fagbokforlaget, Bergen. (Del 1, s ) 10

11 Ressurslitteratur Bagger, Christine og Helen Schultz (2010). Veijledning af fagprofessionelle i klinisk praksis. Munksgaard, København. Bang, Susanne og Kean Heap (1999). Skjulte ressurser. Om veiledning i grupper. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørk, Ida Torunn og Mari Schancke Bjerknes (2003). Å lære i praksis en veiviser for studenten. Universitetsforlaget, Oslo. Gjems, Liv (2008). Veiledning i profesjonsgrupper. Universitetsforlaget, Oslo. (Fra 6.opplag 2003 utgitt på Gyldendal akademisk) (9.opplag) Hoel, Torlaug Løkensgard, Britt Hanssen, Rachel Jakhelln og Sissel Østrem (red.) (2008). Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Johannessen, Eva, Erling Kokkersvold og Liv Vedeler (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Gyldendal Akademisk, Oslo. (3.utgave) Mathisen, Petter og Rune Høigaard (2004). Veiledningsmetodikk en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Pettersen, Roar C. og Jon A. Løkke (2004). Veiledning i praksis grunnleggende ferdigheter. Universitetsforlaget, Oslo. Skagen, Kaare (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget, Bergen, (2.utgave). Teslo, Anne-Lise (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Kommunikasjon/samspillprosesser Røkenes, Odd Harald og Per-Halvar Hanssen (2006). Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget, Bergen. Thornquist, Eline (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. Gyldendal akademisk, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Tom og Hilde Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal akademisk, Oslo. Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. (5. utgave) Lauvås, Kirsti og Per Lauvås (2004). Tverrfaglig samarbeid. Universitetsforlaget, Oslo. (2.utgave) Lindbæk, Bente (red.) (2004). Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Høgskoleforlaget, Kristiansand. 11

12 Etikk Eide, Solveig Botnen (et al.) (2011). Til den andres beste, en bok om veiledningens etikk. Gyldendal akademisk, Oslo, (2.utgave). Lingås, Lars Gunnar (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Gyldendal akademisk, Oslo. (4.utgave). Skau, Greta Marie (2003). Mellom makt og hjelp. Om flertydige forhold mellom klient og hjelper. Universitetsforlaget, Oslo. Aadland, Einar (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Samlaget, Oslo. (3.utgave). Yrkesetiske retningslinjer for den aktuelle helse- og sosialfagutdanning. Ressurslitteratur Alvsvåg, Herdis (2010). På sporet av et dannet helsevesen. Akribe, Oslo. Eide, Solveig Botnen (et al.) (2003). Fordi vi er mennesker en bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget, Bergen. Foss, Øyvind (2005). Omsorgsetikk. Søkelys på omsorgens motivasjon. Cappelen Akademisk, Oslo. Gabrielsen, Egil (et al) (2004). Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget, Oslo. Lingås, Lars Gunnar (2001). Til beste for barnet? Yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere som arbeider med barn og unge. Kommuneforlaget, Oslo. (2.utgave). (Utsolgt fra forlaget og vil ikke komme i ny utgave. Tapir har fortsatt noen på lager). Lingås, Lars Gunnar (2011). Over andres dørstokk yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Kommuneforlaget, Oslo. (4.utgave). Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Mathisen, Petter og Aslaug Kristiansen (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift nr Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 12

13 Emne 2 Veiledningsteori, strategier og metoder 1. Emnekode: SPVPV2 2. Emnenavn: Veiledningsteori, strategier og metoder 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 1. og 2. semester/høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 1 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har bred kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har bred kunnskap om veiledning inspirert av systemisk tenkning og gestaltteori ulike modeller som gruppeveiledning, reflekterende team, empatisk kommunikasjon ulike metoder som bevisstgjørende spørsmål, tom stol, ledet fantasi, rollespill osv. aspekter som bidrar til kvalitet i veiledning sammenhengen mellom veiledning, kunnskap, didaktikk og læring Ferdigheter Studenten kan gjennomføre én til én veiledning, tilpasse sin veiledning av student, kollega, pasient/klient/bruker, pårørende og andre, i tråd med etisk praksis og den kontekst veiledningen foregår i anvende ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder med vekt på reflekterende og bevisstgjørende veiledning gjennomføre veiledning av en mindre gruppe ved hjelp av co-veileder og reflekterende team analysere og begrunne egen praksisteori/praksisutøvelse som veileder Generell kompetanse Studenten kan innhente teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om faget med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger kan reflektere over egen og andres veiledning, og analysere problemstillinger knyttet til veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter/brukere, pårørende og andre, kan drøfte disse og formidle faget muntlig og skriftlig, individuelt og sammen med medstudenter kan gi en empatisk og kvalitetssikker veiledning og er bevisst sin egen rolle som veileder forstår betydningen av samspillet mellom den som veileder og den som blir veiledet Emneinnhold: Systemisk veiledning teori og praktiske øvelser Veiledning inspirert av gestalttenkning teori og praktiske øvelser Empati i veiledning og kvalitet i veiledning - teori og praktiske øvelser Faglig veiledning i grupper og co-veilederfunksjonen 13

14 Videoopptak og analyse av veiledningssituasjoner som er tatt opp på video fortsettelse fra emne 1 Ferdighetstrening studenten gjør seg erfaringer i veilederrollen/i veisøkerrollen/i andre roller Skriftlige arbeider i utdanning, akademisk skriving fortsettelse fra emne 1 Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring, og fra emne 1. Forelesninger og gruppearbeid Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Gruppekontrakt: Studenten arbeider gjennom hele studiet i basisgrupper som må enes om en gruppekontrakt som evalueres og forbedres ved behov. Det tilstrebes at studenten får være i samme basisgruppen gjennom Emne 1, Emne 2 og Emne 3. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Deling av fortelling/case som utgangspunkt for teoretisk studium og ferdighetstrening: Studentene deler i basisgruppene erfaringer fra egenopplevd veiledning fra praksisfeltet. Gruppa blir enig om hvilken fortelling som egner seg best for medlemmene å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk. Studentene bytter på å rollespille veileder og veisøker med utgangspunkt i fortellingen. Studentene tar i bruk ulike veiledningsstrategier, modeller og metoder, og øver på ferdigheter og å ivareta veisøker på en etisk måte. Studentene øver på én til én veiledning og gruppeveiledning. Studentene tar opp video av egen veiledning, og gjennomgår og analyserer videoopptakene i basisgruppa. Noen opptak, som gruppa selv velger, analyseres sammen med veileder fra Høgskolen. Prosjektrapport del 1: Med utgangspunkt i en fortelling/case gruppen har valgt å arbeide videre med, både teoretisk og praktisk, leverer gruppa en skriftlig prosjektrapport på ca ord. Studentene/gruppa begrunner ut fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk sitt valg av tilnærming til veiledning. Vurdering: 14

15 Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapport del 2: Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra fagansvarlig lærer, videreutvikler gruppa sin prosjektrapport til ca ord. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent, fagansvarlig lærer gir gruppen tilbakemelding på besvarelsens styrker og svakheter. Prosjektrapporten danner grunnlaget for gruppens muntlige eksamen. Pensum: Valg av egen litteratur (ca 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, kommunikasjon og samhandling, og etikk i samråd med faglig ansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom eksamen i gruppe med individuell vurdering av kandidaten gjennom en muntlig eksamen. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 2. Eksamensoppgaven bygger på et obligatorisk arbeidskrav i emne 2, en prosjektrapport. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Kandidatens prestasjon vurderes av to interne sensorer. 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Det forventes at studenten benytter sin selvvalgte litteratur (eventuelt annen relevant litteratur) og egne erfaringer fra studiet. Gruppa kan ta i bruk audiovisuelt (AV) utstyr i samråd med fagansvarlig lærer. 18. Emneansvarlige: Fra Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Høgskolelektor Margret Gyda Wangen Fra Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Høgskolelektor Edel Solvoll 19. Læremidler: Med forbehold om endringer. Nedenstående oversikt er et forslag til litteratur. Den enkelte student oppfordres til selv å fordype seg etter eget ønske. Studenten velger 600 sider litteratur i samråd med fagansvarlig lærer, derav ca. 150 sider om kunnskap, læring og didaktikk, 150 sider om etikk og 300 sider som omhandler veiledning. Hvilken litteratur studenten velger, synliggjøres i et arbeidskrav i emnet. Kunnskap, læring, didaktikk Aubert, Anne-Marie og Inger Marie Bakke (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal akademisk, Oslo. 15

16 Dalland, Olav (2010). Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo. Grendstad, Nils Magnar og Gunnhild Johanne Sandven (1990). Å lære er å oppdage prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Didakta, Oslo. Ressurslitteratur Brekke, Mary og Kari Søndenå (red.) (2009). Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget, Oslo. Bjørke, Gerd (2006). Aktive læringsformer: handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. Bø, Aud Kirsti og Wigdis Helèn Sæther (2004). Kunsten som beveger. Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Fagbokforlaget, Bergen. Dysthe, Olga (red.) (1996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelens akademiske forlag, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (1998). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Hiim, Hilde og Else Hippe (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal Akademisk, Oslo. (kap. 1,2,3,7 og 10) Pettersen, Roar (2005). PBL for studenten. En introduksjon til PBL for studenter og lærere. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Roar (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning: innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget, Oslo. Veiledning Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk psykologisk forlag, København. (NB! Det er del 1 av boken som er aktuell for Emne 2) Bang, Susanne (2003). Rørt, rammet og rystet. Faglig vekst gjennom veiledning. Gyldendal Akademisk, Oslo. Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (s. 9-59) Dyrkorn, Rigmor og Reidulv Dyrkorn (2010). Innføring i gestaltveiledning Teori, metoder og praktiske eksempler. Universitetsforlaget, Oslo. Inglar, Tron (1999). Lærer og veileder. Om pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker. Universitetsforlaget, Oslo. Kokkersvold, Erling og Heidi Mjelve (2003). Mellom oss trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. Teslo, Anne-Lise (red.) (2006). Mangfold i faglig veiledning for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget, Oslo.(2.opplag 2010) 16

17 Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord Fagbokforlaget, Bergen. (Del 2, fra s. 141) Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Ressurslitteratur Boge, Magunn, Gunvor Markhus, Randi Moe og Elin Eriksen Ødegaard (2009). Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper. Fagbokforlaget, Bergen. isbn Bjørndal, Cato R.P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Gyldendal akademisk, Oslo Brudal, Lisbeth F. (2006). Positiv psykologi, empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget, Bergen. (fra s. 60) Bråten, Stein (2004). Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom. Universitetsforlaget, Oslo. Grenstad, Nils Magnar (2010). Fantasi og Følelser. Praktisk mentalhygiene i hverdagen. Didakta Norsk Forlag 3. utg. isbn Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreper. København, Hans Reizeitzels Forlag (2.utgave). Jensen, Per og Inger Ulleberg (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Gyldendal akademisk, Oslo. Kvalsund, Ragnvald (2005). Coaching metode prosess relasjon. Synergy Publishing, Tønsberg. Kvalsund, Ragnvald og Kristin Meyer (2005). Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling. Tapir Akademisk forlag, Trondheim. Stålsett, Unn E. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Etikk Karlsson, Bengt og Frank Oterholt (red) (2010). Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget, Oslo. Pettersen, Karen-Sofie og Eva Simonsen (2010). Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. Sætersdal, Barbro og Kristin Heggen (red.) (2002). I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet. Akribe, Oslo. Ressurslitteratur Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2008). Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Oslo. Kversøy, Kjartan Skogly (2005). Etikk praktisk vinkling. Ulike perspektiver på det etiske landskapet. Fagbokforlaget, Bergen. 17

18 Slettebø, Åshild (red.) (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten. Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Høgskoleforlaget, Kristiansand. Slettebø, Åshild og Per Nortvedt (red.) (2006). Etikk for helsefagene. Gyldendal akademisk, Oslo. Forsknings- og fagartikler Studentene oppmuntres til å finne artikler som belyser pedagogisk veiledning innen respektive fagområder. Kilder til støtte ved oppgaveskriving Dalland, Olav (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal akademisk, Oslo. Pettersen, Roar C. (2008). Oppgave skrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Universitetsforlaget, Oslo. Stordalen, Jørn og Ingeborg Støren (2010). Bare skriv! Cappelen akademisk forlag, Oslo. Støren, Ingeborg (2010) Bare søk! Cappelen akademisk forlag, Oslo. 20. Supplerende opplysninger: Ingen supplerende opplysninger. 18

19 Emne 3 Praktisk teoretisk prosjekt 1. Emnekode: SPVPV3 2. Emnenavn: Praktisk-teoretisk prosjekt 3. Faglig nivå: 2. syklus 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen vektingsreduksjon 6. Undervisningssemester: 2. semester/vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Gjennomført og bestått Emne 2 eller tilsvarende utdanning 9. Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap fra bachelor nivå 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om strategier, modeller og metoder innenfor pedagogisk veiledning av studenter, kolleger, pasienter/klienter, pårørende og andre. Det innebærer at studenten har inngående kunnskap om anvendelse av og refleksjon over bruk av veiledningsstrategier i ulike kontekster den vanskelige samtalen i veiledning konflikt og konflikthåndtering i veiledning kvalitetssikring i veiledning prosjektrapportskriving Ferdigheter Studenten kan anvende sin kompetanse i gjennomføring av veiledningssamtaler/profesjonelle samtaler observere og analysere verbal og nonverbal kommunikasjon i veilederrollen og tilpasse sin veiledning i samsvar med kontekst håndtere konflikter formidle sin kunnskap og sine erfaringer om veiledning, muntlig og skriftlig Generell kompetanse Studenten kan innhente og anvende faglig og forskningsbasert kunnskap med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger innen veiledning har utviklet veiledningskompetanse slik at hun/han kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye veiledningssituasjoner kan bidra til å utvikle veiledningskultur innenfor sitt yrkesfelt er en reflektert veileder som kan praktisere faglig skjønn 11. Emneinnhold: Den vanskelige samtalen i veiledning Håndtering av konflikter i veiledning Kroppen som kilde til læring i veiledning og opplevelse i og gjennom kroppen Prosjektskriving litteratursøk/-studier akademisk skriving 19

20 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studiet veksler mellom teoristudier, teoriformidling, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser, egenstudier, veiledning knyttet til egen veilederpraksis og teoretiske oppgaver. Studentene samarbeider i tverrfaglige basisgrupper. Læringsprosessen bygger på kunnskaper og erfaringer studentene har med seg fra sin yrkeserfaring og emne 1 og 2. Forelesninger og gruppearbeid: Det gis introduksjonsforelesninger under samlingene. Studenten arbeider videre med ulike tilnærminger til veiledning individuelt og i basisgruppene. Ferdighetstrening Basisgruppene arbeider med gitte oppgaver som innebærer at studentene trener på å veilede hverandre. Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører obligatoriske arbeidskrav knyttet til det faglige innhold i emnet. Egenstudier og litteratur Mellom samlingene arbeider studenten med ulike oppgaver relatert til pedagogisk veiledning. Studenten velger ca. 600 sider fra litteraturlisten og/eller eventuelt annen relevant litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Eksamensrettet prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid anvender studenten kunnskaper og ferdigheter og tilegner seg en dypere forståelse i faget. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Arbeidskravene er knyttet til det faglige innhold i Emne 3. Studenten forholder seg fortsatt til sin basisgruppe i forbindelse med studiet i emne 3, men det er opp til studenten om hun/han vil gå opp til eksamen individuelt eller i gruppe med medstudenter (2-5 studenter). Prosjektbeskrivelse i forbindelse med prosjektoppgaven/eksamen i emne 3. Studenten/studentene utarbeider en skriftlig prosjektbeskrivelse/prosjektplan med utgangspunkt i en relevant praktisk problemstilling, som studenten/studentene ønsker å fordype seg i. Problemstillingen tar utgangspunkt i en case/fortelling fra praksisfeltet som studentene arbeider med teoretisk og praktisk gjennom rollespill. Studenten/studentene velger egen litteratur (ca. 600 sider) fra emnets tre delemner, veiledning, konflikthåndtering og etikk, og annen fag- og forskningsbasert litteratur i samråd med fagansvarlig lærer. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. 14. Vurderingsordning: Emnet prøves gjennom en prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe á 2-5 studenter (studentene tar selv initiativ til å danne grupper). Eksamensoppgaven er et praktisk-teoretisk prosjekt knyttet til kunnskap fra emne 1, 2 og 3. Prosjektrapporten skrives på grunnlag av en godkjent problemstilling og har et omfang på ca ord. Eksamensoppgaven er kjent for studenten gjennom hele emne 3. Forutsetninger for å framstille seg til eksamen: Krav til studiedeltakelse er oppfylt og obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Eksamensbesvarelsen sensureres av én intern og én ekstern sensor. 20

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og konsultasjon - 10 studiepoeng Modul

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter.

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter. Aud Lindseth Fra: Praksiskontor AHS [praksiskontor-ahs@hist.no] Sendt: 15. mai 2012 15:42 Til: 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no'; 'astrid.gullesen@frosta.kommune.no';

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Studieplan 2014-2015 Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Side 2/8 PEDVEIL PEDVEIL 100/300 PEDVEIL 200/400 Praktisk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Litteratur / ressursliste for Tverrfaglig videreutdanning i Kommunehelsetjenesten. Modul 2. September 2009

Litteratur / ressursliste for Tverrfaglig videreutdanning i Kommunehelsetjenesten. Modul 2. September 2009 Litteratur / ressursliste for Tverrfaglig videreutdanning i Kommunehelsetjenesten Modul 2 September 2009 Det tas forbehold om endringer Litteratur/ressursliste tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjeneste

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift

2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift 2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift Meny Studieplan: Emnenavn: Bedriftspedagogikk veiledning i bedrift Emnekode: Emnetype: Vurdering Omfang: 15 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Antall

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I RETTLEIINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I RETTLEIINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I RETTLEIINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innleiing Rettleiing vert utøvd på mange felt i

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP)

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) Godkjent av Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag,? desember 2014

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 NTNU KOMPiS//HiST Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet gis i et samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1

Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1 Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1 Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester PVUY1 Pedagogisk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VCOO Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus april

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving (KARVO) Further Education in Career Guidance and Counselling Personal and Social Counselling 60 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Veiledning i barnehagen Mentor- og veilederutdanning 15 studiepoeng - Deltid Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning.

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer