PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54 >

2 INNHOLD > 8 TEMA: Rusomsorg 14 Offentlig uføre taper 16 Lov til å jobbe 20 PORTRETTET: Rivjern fra Ryfylke KONTOR OG ADMINISTRASJON 39 Tre argumenter for høyere skatt 40 FOTOREPORTASJEN: Klipp fra verden 46 Stolte, staute og spanske 54 Historisk deltidsseier Foto: Sidsel Hjelme FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 36 FOKUS: Terra-saka 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 KRONIKK: Havkraft bygger bærekraftig industri 56 Oss 58 Kryssord 59 Tegneserie og Petit 62 JOBBLIV: Til å spise opp Foto: Arne Bjørndal Forbilde over landegrensene Kvinnekollektivet Olea Cosméticos i Andalusia gir inspirasjon til fagforeninger, studenter og arbeidsgivere langt utenfor Spanias grenser. 46 > Sporty jobbmål Vålerenga fotball og flere store bedrifter samarbeider om prosjektet Jobbsjansen. De sørger for at ungdommer får tilbud om både fysisk trening og hjelp til å skaffe seg jobb. 32 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad Telefon REPORTASJESJEF Frode Rønning Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sandra Lillebø Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Even Tømte Telefon Ingeborg Vigerust Rangul Telefon I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle 2 < Fagbladet 1/2008

3 LEDER Foto: Greg Rødland Buick Foto: Erik M. Sundt Magnhild Meltveit Kleppa Andre politikere og mediafolk karakteriserer kommunalministeren fra Senterpartiet som solid, pålitelig og kvassere enn hun kan gi inntrykk av. 20 > Anbod på born og rusmisbrukarar I Helse Sør-Aust er det i dag 25 institusjonar som har avtale om rusbehandling. No er i alt 37 institusjonar med i anbodskampen. Samstundes har staten dei siste fire åra også lagt ut 400 plassar i barnevernet på anbod. I begge høve er det to kriterium som vert lagt til grunn: pris og kvalitet. Det er ikkje sjølvsagt at det er kvaliteten som vert mest vektlagd. Ein føresetnad for kvalitet i dei tenestene som inneheld behandling og omsorg, er kunnskap. Det krev deling av kunnskap, systematisk erfaringsutveksling og openheit kring resultat av forsking. Det vert det slutt «Dei svakaste og mest sårbare vert handelsvare.» Lang vei for å bli rusfri Morten er i ferd med å få et verdig liv. Etter mange års rusmisbruk får han god hjelp på Tyrilikollektivet. Nå vil Helse Sør-Øst kutte i langtidstilbudet for rusmisbrukere og innføre anbudsrunder. Morten ville ikke klart seg som rusfri etter bare ni måneders behandling slik helseforetaket ønsker. 8 > LAYOUT Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Elektronisk materiell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo på. Det er ikkje lov for tilbydarane å snakke saman eller samarbeide. Dette forbodet mot å utveksle «forretningshemmeligheter» i barnevern og rusomsorg raserer eit naudsynt samarbeid og øydelegg utviklinga av tenestekvaliteten. I staden må behandlingsinstitusjonane tyne kvarandre både på pris og kvalitet. Det er anten vinn eller forsvinn. Dei svakaste og mest sårbare i samfunnet er gjort til handelsvare. Det skal framleis vere konkurranse om oppdraga i barnevernet. Det same gjeld Helse Sør-Aust, som turar fram med anbodspraksisen sin utan at helsedepartementet grip inn. All røynsle tyder på at dei tiltaka som lukkast i barnevern og rusomsorg, er tidkrevjande. Men det blir vel for dyrt? Gjennomsnittleg behandlingstid for rusavhengige på Tyrili er eit og eit halvt år. Helse Sør-Aust meiner at ni månader i snitt er nok. Etter til dømes 20 år med rusmisbruk er det vel ingen som trur at pasienten vert kvitt misbruket etter ni månader, i alle fall ikkje dersom dette nedkorta tilbodet også skal ha eit billegare behandlingsopplegg. I iveren etter å spare pengar må krava til kvalitet seinkast og resultatet kan verte dramatisk. Mislukka behandlingsopplegg aukar dei menneskelege lidingane og påfører samfunnet store kostnadar. Den raudgrøne regjeringa er ikkje truverdig når dei er imot konkurranseutsetting av gamle og sjuke, samstundes som dei overlet born og rusmisbrukarar til marknadskreftene. JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Fagbladet 1/2008 < 3

4 NYTT < FLERE UFØRETRYGDETE Det er ikke lenger stigmatiserende å være uføretrygdet. Det er medvirkende til at antall uføretrygdede øker, sier forskningssjef Svenn-Åge Dahl i Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) til nettstedet forskning.no. < MER FOR DE FATTIGE Regjeringen kan ikke se velgerne i øynene foran stortingsvalget i 2009 uten å ha gjort mer for å innfri sitt løfte om å avskaffe fattigdom, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). < ENKLERE FOR UTLENDINGER Fra 1. januar kan alle utlendinger fra EØS-området som er omfattet av overgangsreglene komme raskere i jobb i Norge. Det kreves bare at de har levert søknad om oppholdstillatelse til politiet. < UENDRET SYKEFRAVÆR Det totale fraværet (egenmeldt pluss legemeldt) var på 6,8 prosent i 3. kvartal Det er uendret fra 3. kvartal Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 0,5 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, og er nå på seks prosent. < ØKER SOSIALSATSENE Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de har justert opp de veiledende satsene for sosialhjelp med 2,5 prosent. For en enslig betyr det en oppjustering fra 4600 til 4720 kroner i måneden. < YORKSHIRESKOLEN Yorkshireskolen er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. I år holdes det to kurs i periodene oktober og 26. oktober 8. november. Seier i Arbeidsretten om brannlederlønn Arbeidsretten har i en enstemmig dom gitt Fagforbundet medhold i at ledere i brann- og redningstjenesten skal ligge minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. Den konkrete saken gjelder Hadsel kommune, der Fagforbundets medlem Bjørn Pettersen leder branntjenesten som er organisert som deltidskorps. Dommen slår fast at sentral forbundsvis særavtale (SFS 2404 for Brann- og redningstjenesten) skal gjelde for leder av deltidsbrannkorps, også når vedkommende har en annen hovedstilling i kommunen, uten lederoppgaver. Arbeidsretten finner at Bjørn Pettersen må anses som en leder som omfattes av særavtalen pkt. 4.1 i situasjoner hvor han utøver sin funksjon som brannmester. Det gjelder når han utøver konkret ledelse overfor annen person i brannkorpset, når han i egenskap av brannmester leder øvelser, og under utrykninger er han å anse som skadestedsleder. Dommen slår også fast at Hadsel kommune har tariffmessig LEDERLØNN: Arbeidsretten har slått fast at også leder av deltidsbrannkorps skal lønnes som ledere selv om de har en annen hovedstilling uten lederoppgaver. plikt til å foreta etterbetaling til Bjørn Pettersen for sin ledelsesfunksjon som brannmester. Prinsippsak Denne dommen slår fast at du ikke trenger ha budsjett- og personalansvar for å bli omfattet av bestemmelsene om avlønning som leder, slik KS har hevdet, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet. Hun framholder at hovedtariffavtalen i kommunesektoren generelt har en bestemmelse om at ledere skal lønnes høyere enn dem de leder, men uten at det er angitt beløp. I brannavtalen ble det avgjort i nemnd allerede 2004/2005 at ledere i brann- og redningstjeneste skal lønnes minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. Selv om dommen fra Hadsel kommune omhandler leder i et deltidsbrannkorps, er prinsippet overførbart også til saker vi har om heltidsbrannkorps, sier Unni Rasmussen til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Befolkningsvekst gir kostnadssmell Arbeidsinnvandring og fødselsoverskudd gir Kommune-Norge 400 millioner kroner i uforutsette ekstrakostnader. Rett før jul la Statistisk sentralbyrå fram prognoser som viser at befolkningen vokser raskere enn tidligere antatt. Dermed vokser også kommunenes utgifter. Befolkningen her i landet har økt med personer i løpet av flere enn tidligere antatt. KS anslår at kommunene får rundt to milliarder kroner i merkostnader fra 2007 til 2008 som følge av befolkningsendringen. Dette er nær 400 millioner mer enn hva Teknisk beregningsutvalg anslo i april i fjor, og som er lagt til grunn ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for Sammen med renteøkninger, økte pensjonskostnader, lønns- og prisvekst er befolkningsøkningen med på å trekke dette i retning av strammere rammer for kommunene. Det bodde personer i Norge ved årsskiftet. En tredel av befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd, mens to tredeler skriver seg fra innvandring, særlig fra de nye EU-landene i Øst- Europa. Tekst: EVEN TØMTE Illustrasjonsfoto: colourbox.com 4 < Fagbladet 1/2008

5 NYTT Pasientombud for kommunale tjenester Regjeringen foreslår å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. I praksis betyr det at både brukere og pårørende som for eksempel ikke er fornøyd med tilbudet fra et kommunalt sykehjem eller andre tjenester kan klage til et ombud i stedet for til kommunens administrasjon, fylkeslegen eller Helsetilsynet. Dette er helt i tråd med hva Fagforbundet uttalte da saken var ute til høring, sier Fagforbundets leder for Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. Hun mener dette også kan bidra til en generell heving av kvaliteten på de kommunale tilbudene, noe som er en viktig bieffekt av forslaget. PF Enige om ambulanselønn Fra sommeren skal lønnsnivået for ambulansesjåfører i private NHO-bedrifter harmoniseres med lønnen til sykehusenes ambulansepersonell. Dette er resultatet etter sentrale forhandlinger mellom partene etter alt oppstyret i Midt-Norge i fjor høst, der ambulansesjåførene i Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag Ambulanse AS etter hvert fikk en lønn tilsvarende de sykehusansatte. Vi har tidligere arbeidet for å gjøre NHO-tariffen til en minstelønnsavtale, slik at ambulansebedriftene lokalt kunne løfte de ansattes lønn opp til nivået med de sykehusansattes Spekteravtale for å rekruttere og holde på sine ansatte. Dette har NHO hele tiden avvist, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Klemet Rønning-Aaby. Resultatet i Midt-Norge er egentlig tariffstridig, og viste med all tydelighet at arbeidsgiversiden SAMME LØNN: Fra sommeren harmoniseres lønnsnivået mellom offentlige og privatansatte ambulansesjåfører hadde en stivbent strategi som ikke fungerte. Derfor var det mulig å komme i mål med noe nytt og bedre, fortsetter han. Fagforbundet og LO er blitt lovet at ambulansesjåførene i private NHO-bedrifter skal sikres samme lønn som i Spekter Helses overenskomster fra 1. juli. Ambulansetjenesten er blitt profesjonalisert de siste årene, og dette krever bedre kvalifisert personell. Nå får vi også et harmonisert lønnsnivå som samsvarer bedre med de kvalifikasjonene som trengs. Vi er svært godt fornøyd med resultatet, dette har vi kjempet for i mange år, sier Klemet Rønning-Aaby. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Stig Tronvold/Samfoto Et bilde av kvalitet Et vennlig smil? En uventet vaffelplate? En ekstra telefon for å kunne svare på et spørsmål? En engasjert diskusjon på pauserommet? En skikkelig fin dag! Fagforbundet er opptatt av å fremme kvalitet i tjenestene. Fagforbundets medlemmer er med på å skape denne kvaliteten hver dag. Alle foto: Per Flakstad Nå gir vi deg en utfordring: Fotografer kvaliteten, og send den til oss! Vi vil se ditt bilde av hva kvalitet betyr på din arbeidsplass gjerne med glimt i øyet. Hver uke kommer vi til å publisere nye bilder i vår nettutgave fagbladet.no. De beste bildene blir trykket i papirutgaven av Fagbladet og premiert. < Send bildene på epost til eller som MMS til Fagbladet inviterer leserne til fotokonkurranse Fagbladet 1/2008 < 5

6 NYTT < MATEMATIKK FOR TOÅRINGER Kunnskapsdepartementet sender i disse dager ut et temahefte om matematikk (antall, rom og form) til alle landets barnehager. Hensikten er at personalet skal få inspirasjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver. Tre krav for likelønn Foto: Monica Schanche opp hvert år til likelønn er oppnådd. Lovfestet rett til heltidsarbeid. Styrke deltidsansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven. Ingen stillinger må utlyses under 40 prosent. < OPPFORDRET TIL Å SLUTTE 17 prosent av de sysselsatte eller 1 av 6 har opplevd at en kollega over 50 år har blitt oppfordret til å slutte. Og andelen øker med alderen: Mens ti prosent av arbeidstakerne under 30 har opplevd dette, øker andelen til 20 prosent for personer som selv er over 50 år. < LAV PRISVEKST Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra 2006 til Den lave årsveksten skyldtes i hovedsak prisfall på elektrisitet, klær, teletjenester og audiovisuelt utstyr, melder Statistisk sentralbyrå. < PORTALEN.NO Finansportalen er Norges offisielle veileder til bank, sparing og forsikring. Den nye portalen skal fungere som en uavhengig informasjonskanal, rettet mot privatkunder. Den vil inneholde sammenlikninger av priser på lån, vilkår i forsikring og fakta om spareprodukter. < FLERE TAR BUSSEN Nærmere kjørte med Glommaringen i fjor. Tall fra Østfold Kollektivtrafikk tyder på at stadig flere østfoldinger lar bilen stå og i stedet benytter seg av busstilbudet i fylket. Etter mange års negativ utvikling i kollektivtrafikken, var det en oppgang i fjor, melder NRK. INNSPILL: Siri Jensen (t.h.) fra Kvinner på tvers overrekker sine likelønnskrav til Likelønnskommisjonens leder Anne Enger. Ingen stillinger under 40 prosent, likestilling av skift og turnus og statlig pott til kvinneyrker. Det er Siri Jensen og Kvinner på tvers oppskrift på hvordan likelønn skal oppnås. Innen første mars skal Likelønnskommisjonen, under ledelse av Anne Enger, levere sin rapport om arbeidet for likelønn. I midten av januar la Kvinner på tvers-nettverket fram sine forslag. Det finnes mange tall om lønnsforskjeller. Det som mangler, er handling. Vi mener forslagene Kutter i Fagbladet Fagbladet vil bare komme ut med åtte nummer i 2008, mot tidligere 11 nummer årlig. Landsstyret vedtok i desember å redusere antall utgivelser av bladet for å frigjøre ressurser til nye informasjonsprodukter fra forbundet. I 2008 vil Fagbladet komme ut med fem nummer i løpet av vårhalvåret og tre nummer i løpet av høsten. Forbundet vil også vurdere en våre kan gjennomføres raskt, og lanserer dem som et program for de første hundre dagene av en satsing. Mener man alvor, må man gjøre noe som monner, sier Jensen. Tre krav Jensen er koordinator for Kvinner på tvers og er medlem av Fagforbundet. Hun overrakte følgende krav til kommisjonen: Likestilling av turnus og skift nå, uten flere utretninger. Regjeringen må sette av penger allerede ved årets tariffoppgjør som partene kan disponere, og følge eventuell overføring av midlene til yrkesfaglige temahefter fra Fagbladet til informasjonsavdelinga. Fagforbundet setter også ned et utvalg som skal se på virksomheten i Fagbladets redaksjon og informasjonsavdelinga, med sikte på økt «samspill og samarbeid» mellom de to avdelingene. Utvalget skal jobbe langs disse hovedlinjene: Ytterligere koordinering av stoffvalg. Ytterligere koordinering av ressursbruk og kompetanse. Flere samarbeidsprodukter/nye produkter. Forbundsstyret legger til grunn Ikke bare tariffoppgjør Siri Jensen framholder at regjeringen må gå inn med ekstra penger til kvinnedominerte yrker for at det skal bli fart i likelønn. Det ikke er mulig å rette opp skjevhetene i vanlige tariffoppgjør fordi rammene er for små. Denne potten må derfor komme som et tillegg til tariffoppgjøret. Og det må skje gjennom kollektive avtaler ikke på individnivå, som oftest favoriserer menn. Ambisjoner Likelønnskommisjonens leder vil ta med seg innspillene videre. Kommisjonen har som ambisjon å komme med konkrete forslag til regjeringen om å få ned den store forskjellen i timelønn mellom kvinner og menn, som i dag ligger på gjennomsnittlig 85 prosent. Tekst: MONICA SCHANCHE og EVEN TØMTE at dette skal gjennomføres innenfor Fagbladets formålsparagraf og redaktørplakaten, og på en slik måte at journalistene kan være tilknyttet Norsk Journalistlag. Journalistklubben i Fagbladet har på sin side påpekt at koordinering av blant annet stoffvalg mellom redaksjonen og informasjonsavdelinga vil være i strid med de alminnelige presseetiske retningslinjer andre norske fagblader jobber etter. Utvalget som skal se på Fagbladet og informasjonsvirksomheten kommer med sin innstilling innen 1. mars. Tekst: FRODE RØNNING 6 < Fagbladet 1/2008

7 JANS HJØRNE Ny og bedre informasjon Under Valla-saken ble det avdekket et behov for rask informasjonsflyt til de tillitsvalgte. Resultatet er Oss tillitsvalgte. De tillitsvalgte i forbundet var usikre på Fagforbundets offisielle syn, og de hadde behov for rask orientering i Valla-saken, forteller Geirmund Jor, spesialrådgiver i informasjonsavdelingen i forbundet. Jor er en av de tre som skal fylle de 16 årlige papirutgavene og etter hvert fortløpende på nett. Tillitsvalgtbladet og nettstedet skal formidle nyheter, politikk, kunnskap, debatt og meninger til Fagforbundets tillitsvalgte. Nyheter og sladder Vi har tre veldig spennende nyhetssaker nå i den første utgaven. Arbeidsmiljøloven skal strammes inn. Det er for mange fritak. Norske næringslivstopper er på kollisjonskurs med Høyre og ønsker økt makt til kommunene og bedre utbygde velferdstilbud. Dessuten har vi en sak om en barnehageansatt som ble skadet og er 100 prosent ufør. Men barnehagen hadde glemt å betale for de ansattes forsikring. Nå er ingen villig til å betale, forteller Jor. I tillegg skal tillitsvalgtbladet inneholde aktuelle vedtak, tariffstoff og arbeidsrettslig stoff. En faglig kokebok av skolerende art og sladderspalte blir det også. Viktigste informasjonskanal Tillitsvalgtbladet skal følge Fagforbundets grunnholdninger, politiske ståsted samt forbundets prinsippog handlingsprogram. Det skal være Fagforbundets viktigste informasjonskanal mellom forbundet sentralt og de tillitsvalgte. Det skal formidle hvilke ressurser som finnes i tillitsvalgapparatet. Nå er vi klare for start. Første nummer kommer i postkassene 4. februar. Nummer to kommer sammen med Fagbladet to uker senere, sier Jor. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Kutter ut våpenprodusenter Statens pensjonsfond har trukket seg ut av et sørkoreansk, et britisk og et amerikansk selskap. De tre selskapene Hanwha Corporation, Serco Group Plc og GenCorp Inc produserer komponenter til henholdsvis klasevåpen og kjernevåpen, ifølge Etikkrådet. Finansdepartementet har til nå utelukket 25 av de 7000 selskapene fondet har plassert penger i. Grunnen til at man har trukket seg ut av disse selskapene er at de har produsert komponenter til kjernevåpen eller klasevåpen, at de har forårsaket alvorlig miljøskade eller at de har bidratt til brudd på menneskerettighetene. SHC Ny medlemsrekord 2007 har vært et godt år for Fagforbundet. Flere tusen nye medlemmer har kommet til, og antallet medlemmer er nå oppe i Det er en økning på 326 siste måned. For et år siden var medlemstallet At mer enn 4500 flere har kommet til, betyr at Fagforbundet har satt ny medlemsrekord. Antall yrkesaktive er SL Skatt etter evne Det store diskusjonstemaet i starten av det nye året har vært skatt. Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman satte det hele i gang med et utspill før jul. I en kronikk i Dagens Næringsliv tok han oppsiktsvekkende til orde for økt skatt for å få inn nok penger til å finansiere gode, offentlige tjenester. Fagforbundet er også opptatt av at det finnes nok penger til å sikre gode velferdstjenester for alle innbyggere. En måte å få inn mer penger på, er å øke skattene. Men vi skal selvfølgelig ikke betale mer skatt enn nødvendig. Det er ikke noe mål å øke skatten i seg selv, men at det finnes nok penger. Debatten handler ikke bare om økt skatt eller ikke i 2009, men om de langsiktige utfordringene som «De lavlønte skal skjermes dersom skattenivået økes.» også klimatrusselen reiser. Vi må sørge for at de med mest penger er de som bidrar mest til felleskassa, og da må vi ha en solidarisk og progressiv skatt. Skattene skal brukes til omfordeling, og de lavlønte skal skjermes dersom skattenivået økes. Hovedgrunnen til at vi tar opp temaet skatt nå, er at det er gått vel to år siden den rødgrønne regjeringen ble valgt, og vi ser at det er et sprik mellom valgløfter og den reelle situasjonen. Vi vet at ting tar tid. Vi vet at Rom ikke ble bygd på en dag, men innbyggerne må se at det går rette veien i god tid før de skal gå til valgurnene igjen. Regjeringen må holde de løftene de ble valgt på; en forsterket innsats for velferd og fellesskapsløsninger. I lys av dette er det naturlig å ta skattedebatten. Vi står foran et hovedtariffoppgjør. Mange av Fagforbundets medlemmer har så lav inntekt, selv med ti års ansiennitet og full jobb, at de ikke får lån til egen bolig. For denne gruppa skal man verken øke skatten eller inndra kjøpekraft. Tvert imot skal vi fortsette kampen for at disse arbeidstakerne skal få en rettferdig lønn, en lønn å leve av. Mange mener at økonomien nå er så god at vi har råd til et godt lønnsoppgjør. Vår oppgave er å sørge for at dette også skal gjelde arbeidstakere i offentlig sektor. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 1/2008 < 7

8 TEMA RUSOMSORG Morten trenger tid på å fjerne rusmisbruk. Helse Sør-Øst Det finnes ingen lettvinte løsninger. Det finnes ingen snarveier, sier Morten Basenau. Han vet hva han snakker om. Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: ERIK M. SUNDT Han ville ut i verden. Langt ut. Så samtidig som Morten Basenau tok yrkesutdannelse som styrmann, begynte han med amfetamin og hasj. Var det da rusproblemet begynte? Eller var det da han begynte å røyke som tiåring, da han begynte å drikke som tolvåring, eller da han prøvde hasj og amfetamin i fjortenårsalderen? Eller var den virkelige starten da 8 < Fagbladet 1/2008

9 RUSOMSORG TEMA PÅ TYRILI ER GJENNOMSNITTLIG BEHANDLINGSTID 1 1/2 ÅR. HELSE SØR-ØST VIL HA DEN NED TIL NI MÅNEDER. seg fra 20år med daglig vil ha kortere behandling. rusbruket eskalerte og ble hans heltidsgeskjeft etter et samlivsbrudd da han var i begynnelsen av tjueåra? Full av penger, full av amfetamin Omtrent femten år etter at han mistet sin førstefødte av syne, kjørte Morten rundt på Hadeland i en stjålet bil. Han ventet på å bli innkalt til soning av en lengre straff. Lommene var fulle av penger, bilen full av amfetamin. For en misbruker skulle dette være et av de gode øyeblikkene i tilværelsen. Alt dreide seg om å skaffe penger, og om å skaffe dop, sier Morten. Den dagen på Hadeland hadde han begge deler. Men lykkefølelsen som aldri kom, fikk ham til å forstå at han > Fagbladet 1/2008 < 9

10 TEMA RUSOMSORG hadde havnet på helt feil hylle her i livet. Jeg følte meg ensom. Jeg var langt nede i kjelleren, og ønsket bare at jeg skulle bli stoppet og innkalt med en gang. Sjokket Det ble han ikke. Morten måtte vente enda noen måneder. Men Morten hadde bestemt seg og brukte den tiden på å samle motivasjon. Jeg så på fengselet som en mulighet for en ny start, sier han. Han ble tidlig oppmerksom på programmet Stifinner'n, som er et avrusningsprogram for innsatte i norske fengsler. Det tok bare to uker fra han fikk vite om programmet, til han var i gang. Det ble et sjokk. Man mister mye etter 20 år i misbruk, forklarer han. Det blir jo en livsstil, helt på siden av det som er vanlig, men som er veldig vanskelig å endre. Det ville vært mye enklere å bare fortsette å ruse seg. Bare det å lande skikkelig fra rusen tok ham anslagsvis fire eller fem måneder. «DET VILLE VÆRT MYE ENKLERE Å BARE FORTSETTE Å RUSE SEG.» Endevendt På Stifinner'n ble Mortens verden snudd opp ned. De faste holdepunktene rusen og jaget etter den var borte. Betydningen av å oppføre seg skikkelig, være høflig, var med ett en helt annen enn tidligere. Jeg trodde jeg oppførte meg bra, og kunne ikke skjønne hvorfor de maste sånn, sier han nå. Etter en stund ble han tilbakeført til fengselet for å få anledning til å tenke over ting. Da skjønte jeg det. Måten jeg snakket til folk på, hvordan jeg manipulerte isolert sett var det ikke noe problem, men det gjorde det veldig vanskelig i forhold til andre. 10 < Fagbladet 1/2008

11 RUSOMSORG TEMA Kritiserer helseforetakets anbudspraksis Flere politikere gikk tidlig i januar ut i media med kritikk av Helse Sør-Østs anbudspraksis. SVs helsepolitiske talsmann var en av dem. Det er ulogisk å arbeide mot anbud i eldreomsorgen samtidig som det pågår anbudskonkurranser på de områdene der folk er mest utsatt og dårligst til å ivareta seg selv; innen barnevern og rusomsorg, uttalte han til Aftenposten. Til sammen ble Morten værende i ni måneder på Stifinner'n. De som er utålmodige klarer seg ikke så lenge, sier han, og legger til med ettertrykk: Men det finnes ingen lettvinte løsninger. Det finnes ingen snarveier. Samme dag som Morten ble løslatt fra fengselet, flyttet han inn i Tyrilikollektivet på Kampen i Oslo. Det er snart et år siden. Ifølge Helse Sør-Øst skulle han vært frisk for lenge siden. Rett til behandling Da rusreformen ble gjennomført i 2003, ble de rusavhengige flyttet fra kommunenes sosialtjenester til spesialisthelsetjenesten i de regionale helseforetakene. Tilhengerne av reformen understreket det gode i at rusmisbrukerne heretter var å betrakte som pasienter med rettigheter. Men hvilke rettigheter? Mange av de treårige kontraktene helseforetakene har med tilbyderne, er nå i ferd med å gå ut, og anbudene lyses ut på nytt. I den forbindelse har Helse Sør-Øst bestemt seg > Vil ikke telle timer Det handler om å komme tett på. Da kan man ikke telle timer, sier Ulf Jansen, leder i Tyrilistiftelsen. Vi vil gi folk tid, og tid til å tørre å gå nye runder. Sånn er vi mennesker: Vi trenger å bli sett, hørt og verdsatt. Da trenger vi rammer som gjør det mulig, sier Ulf Jansen til Fagbladet. Han er leder i Tyrilistiftelsen, og har vært med siden oppstarten for snart 30 år siden. Mellommenneskelige forhold, sier han, og lar journalisten tygge på ordet før han fortsetter: Det er det man kommer hit med. All behandling handler om det. Klarer man ikke å skape menneskemøter, ender vi som ensomme og forpinte sjeler. Ingen utvikler seg i en negativ kultur. Derfor reagerer han også sterkt på at de ulike behandlingstilbudene nå skal konkurrere med hverandre om å gi det beste tilbudet til lavest mulig pris. Premissleverandør For tiden jobber Jansen med anbudet til Helse Sør-Øst. Fordi de er de største oppdragsgiverne, setter de premisser for hvordan vi skal jobbe. De legger føringene, og hvis vi ikke følger dem, er vi ute. I en slik situasjon er det vanskelig å samarbeide, både med dem og med andre som jobber innen rusfeltet. Vi lever av å gjøre hverandre gode og å utveksle erfaringer. Nå vil all kunnskapen hver av oss sitter inne med bli omgjort til forretningshemmeligheter. Er et år nok? Jansen stiller seg uforstående til enkelte av kravspesifikasjonene. Helseforetaket ønsker blant annet å redusere antall plasser til langtidsbehandling slik at flere skal få komme til korttidsbehandling. Med Ulf Jansen, leder i Tyrilistiftelsen. korttidsbehandling mener helseforetaket behandling som strekker seg inntil seks måneder, mens langtidsbehandlingen skal strekke seg opp til et år. Stikk i strid med Jansens erfaringer. Han forteller at mange har behov for behandling og oppfølging over mye lengre tidsperioder. På Tyrili er for eksempel gjennomsnittlig behandlingstid et og et halvt år. Presset i forhold til køene har blitt mye større etter rusreformen fordi pasientene nå har lovfestet rett til behandling. Dette løser man ved å tilby kortere og mer standardisert behandling. Fagbladet 1/2008 < 11

12 TEMA RUSOMSORG for å endre flere av forutsetningene for at tilbyderne skal få anbudet. Blant annet skriver de i kravspesifikasjonene at de vil «omprioritere midler fra langstidsdøgnbehandling til korttidsdøgnbehandling». Færre pasienter skal være i institusjon, mens flere skal få poliklinisk behandling, for eksempel ved jevnlige besøk hos lege/behandler, eller ved andre dagtilbud. Institusjonene har heller ikke lenger rett til å reservere seg mot utdeling av medisiner foreskrevet av lege. Tydelige behandlingsmål I en e-postutveksling med Fagbladet skriver Helse Sør-Østs viseadministrerende direktør, Mari Trommald, at pasienten ikke skal måtte avbryte en behandling han eller hun nyter godt av. Hun understreker derimot at pasient og behandler skal sette tydelige behandlingsmål, og at dette skal evalueres individuelt etter et år. Når Fagbladet spør hvordan dette skal settes i verk i praksis, får vi følgende svar: «Vi kjøper en bestemt kapasitet i form av et visst antall plasser over et definert tidsrom. En eventuell forlengelse av et pasientopphold vil derfor ikke utløse en diskusjon om ekstrabetaling, men i praksis si at institusjonen ikke kan benytte plassen til inntak av en ny pasient fra ventelista.» Både Morten Basenau og enhetsleder for Tyrili Kampen, Anita Holmestad, er kritisk til at behandlingsmålene skal defineres i så sterk grad. Problematisk kost/nytteanalyse Sosialøkonom Hans Olav Melberg sier til Fagbladet at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hva rusmisbruk koster samfunnet. Men noen indikatorer kan være til hjelp. 30 prosent av innsatte i norske fengsler har dommer knyttet til brudd på narkotikalovgivningen. Dette utgjør en kostnad på over en milliard kroner, ifølge Melberg. Her er ikke de som begår lovbrudd for å finansiere rusmisbruk tatt med i beregningen. Det totale tallet er derfor sannsynligvis langt høyere. I gjennomsnitt mottar en rusmisbruker Sosialøkonom Hans Olav Melberg. rundt kroner i året i sosialhjelp. Denne kostnaden kan imidlertid bli høyere når en person blir frisk, fordi hun da kan få rett til for eksempel arbeidslivstiltak, som også er kostbare. I sitt arbeid med doktorgraden om kost/nytteanalyser i rusomsorgen, intervjuet Melberg flere virksomhetsledere. For dem er anbudsprosessene problematiske, fordi det gir dem en veldig kort tidshorisont å jobbe opp mot. Vi skal huske på at i slike institusjoner er tre eller fire år også kort tid. Melberg fremhever også at anbudsprosessene i seg selv er kostbare, og mener at det må tas med i betraktningen. 12 < Fagbladet 1/2008

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL FORTSATT FORBANNA SIDE 20 Nr. 8-2008 < For medlemmer i Fagforbundet Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr.

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr. Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet PENSJONS- KAMP SIDE 14 Skadeslutt 8 > Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT:

Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT: Forsidefoto: Tor Erik H. Mathiesen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK LEI AV PRAT: Må ha flere folk SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 8 august 2007 Lyset som ikke var bestilt 15 > Gikk ut av Frp 18

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52

PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG AMINISTRASJON PENSJONS- VINNER? SIDE 14 Nr. 4-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer