ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

2 2 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

3 NØKKELTALL Alle tall i 1000 kr Regnskap Premieinntekter Pensjonsutbetalinger Forvaltningskapital Forholdstall Verdijustert avkastning, ekskl. hold til forfall 3,2 % 6,7 % 9,1 % 5,9 % Verdijustert avkastning, inkl. hold til forfall 2,9 % 6,6 % 8,8 % 5,9 % Soliditet Kapitaldekning 12,1 % 11,2 % 11,3 % 14,4 % Solvensmarginkapital 266,0 % 235,0 % 230,0 % 244,0 % Bufferkapitalutnyttelse stresstest I *) 97,0 % 161,0 % 133,0 % 74,0 % Bufferkapitalutnyttelse stresstest II **) 64,0 % 62,0 % 77,0 % 111,0 % Medlemmer Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister Sum antall medlemmer Administrasjon Ansatte Antall årsverk 4,1 4,1 4,1 4,1 *) Dekningsgrad < 100 % anses som meget god **) Dekningsgrad < 125 % anses som meget god 3

4 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

5 INNHOLD Nøkkeltall Styrets beretning Teknisk regnskap Ikke teknisk regnskap Eiendeler Egenkapital og forpliktelser Oppstilling av egenkapital Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aktuarberetning VIRKSOMHETEN side side side side side side side side side side side Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til finansforetaksloven DKP har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. DKPs forretningsidé er at DKP skal være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune og foretak nært tilknyttet kommunens virksomhet. I tillegg til god kapitalforvaltning og effektiv drift legges det vekt på å yte god service overfor medlemmene, særlig gjennom informasjon generelt, og ved individuelle henvendelser. 5

6 ÅRSRESULTAT Styret ser det som sin hovedoppgave å sikre det økonomiske grunnlaget for de fremtidige pensjonsutbetalingene til våre medlemmer, innenfor de myndighetsbestemte kravene for driften av pensjonskassen. Resultatet i 2015 ble godt, til tross for helt uvanlig lave markedsrenter. DKP fikk et overskudd før disponering på 107,5 millioner kroner. I 2014 var resultatet 180,8 millioner kroner, hvorav 93,0 millioner kroner var ekstraordinært, knyttet til effekten av ny samordning av offentlige uføreordninger. Resultat i pensjonskassen før disponering (mill.kr) Herav: Administrasjonsresultat (1) 223 Renteresultat (2) Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Garanterte renter Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat før disponering i kollektivporteføljen ( ) Renteresultat Overføres til tilleggsavsetning Overføres til premiereserve Risikoresultat overføres til premiereserve Resultat i kollektivporteføljen Resultat i selskapsporteføljen Skattekostnad på resultatet før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT, OVERFØRT TIL OPPTJENT EGENKAPITAL ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

7 For å styrke soliditeten i pensjonskassen har styret valgt å benytte 37,3 millioner kroner av årets tekniske resultat til å redusere grunnlagsrenten. Tidsvektet avkastning på samlet portefølje var 2,9 prosent. Bokført avkastning var 3,7 prosent. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av DKPs eiendeler og gjeld. Pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Styret anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSKAP DKP er pensjonsordningen for Drammen kommunes arbeidstakere. Andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen, herunder stiftelser, kan også ha pensjonsordning i DKP. Ved utgangen av 2015 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110 IKS 9. Drammensregionens interkommunale Havnevesen 10. Drammen Kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Etter Hovedtariffavtalen innen KS-området skal alle som arbeider i kommunen og kommunale virksomheter med pensjonsordning i DKP meldes inn i pensjonskassen, uansett stillingsstørrelse. Unntatt fra medlemskap er ansatte som arbeider på pensjonistvilkår, ansatte som ved tiltredelsen hadde mindre enn 3 år igjen til oppnådd aldersgrense for stillingen, og offentlig godkjente lærere og sykepleiere som er innlemmet i henholdsvis Statens Pensjonskasse og KLP. PENSJONSYTELSER DKPs pensjonsytelser følger av Hovedtariffavtalen innen KS-området. Full rett til pensjon oppnås etter 30 år. I tillegg til alderspensjonen omfatter pensjonsytelsene uførepensjon, fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer, ektefellepensjon og barnepensjon. Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor. Med nye regler er uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon et direkte tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV), en såkalt nettoordning. Uførepensjon fra DKP skal følgelig ikke lenger samordnes med folketrygdens ytelse. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Pensjonene fra DKP samordnes med andre offentlige pensjons- og trygdeytelser i henhold til samordningsloven med tilhørende forskrifter. 7

8 DKP har inngått Overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i kommunal sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde vært medlem av én og samme ordning. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift. Pensjonsutbetalingene til egne pensjonister (ekskl. AFP år) økte fra 137,4 millioner kroner i 2014 til 142,5 millioner kroner i 2015, en økning på 3,7 prosent. Etter refusjon til/fra andre pensjonsordninger og arbeidsgivere, var netto pensjonsytelser 128,3 millioner kroner. Avtalefestet pensjon AFP år er en tariffavtalt arbeidsgiverpensjon som beregnes og utbetales av pensjonskassen, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. DKP innregner pensjonsforpliktelsene for egne ansatte etter IAS 19. UTVIKLINGEN I PENSJONSBESTANDEN Endring Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister Alderspensjonister Uførepensjonister Enke(manns)pensjonister Barnepensjonister Sum medlemmer Ved utgangen av 2015 hadde pensjonskassen registrert 676 uførepensjonister, en reduksjon på 15 personer fra året før. Av de 691 uførepensjonistene som var registrert i 2014, forble 583 uføre, 15 gikk tilbake til yrkesaktivt arbeid, 12 gikk over på oppsatte pensjonsrettigheter, 71 gikk over på alderspensjon eller AFP- ytelse, og 10 personer døde. 53 yrkesaktive og 40 fratrådte medlemmer ble uføre i PREMIEFORHOLD Premiesatsen for 2015 var 14,0 prosent, inkludert arbeidstakers andel på 2 prosent. Tilsvarende premiesats gjelder for folkevalgte. Kostnaden knyttet til lønns- og G-regulering for 2015 utgjorde 85 millioner kroner. Totale innbetalinger til premiefondet var 261 millioner kroner. Premieinntekter som er ført over resultatet utgjorde 294 millioner kroner. FORSIKRINGSTEKNISKE FORUTSETNINGER Generelt skal de forsikringstekniske forutsetningene gi uttrykk for realistiske forventninger om fremtidig utvikling av faktorer som har betydning for omfanget av fremtidige utbetalinger, samtidig som det er ønskelig med sikkerhetsmarginer. Pensjonskassens beregningsgrunnlag er utformet i overensstemmelse med dette. Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid, ved at risikoresultatet innenfor nærmere bestemte grenser kan salderes mot risikoutjevningsfondet. Risikoutjevningsfondet utgjør 30,1 millioner kroner i DKP tok i bruk ny dynamisk dødelighetstariff, K2013, fra , og var fullfinansiert pr ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

9 PENSJONSFORPLIKTELSER OG AVSETNINGER I tabelloppstillingen nedenfor er det vist hvordan de forsikringsmessige avsetninger har utviklet seg fra 2014 til (hele 1000 kr) Til dekning av påløpt pensjons forpliktelse (ekskl. administrasjonsreserve og erstatnings avsetning) Administrasjonsreserve Erstatningsavsetning Til sammen Pr Endring Pr Erstatningsavsetninger er nødvendige avsetninger i tilknytning til uførepensjon, som følge av forsinkelsen som oppstår fra uførheten inntreffer og frem til uførepensjonen igangsettes. Det vil typisk være snakk om en karensperiode på ett år. Styret foretok derfor ett års avsetning for nye uførepensjonister for å være á jour per i dag. 37,3 millioner kroner av årets tekniske resultat er benyttet til å redusere grunnlagsrenten. Avsetning til premiereserven etter reduksjon i grunnlagsrente er beregnet til millioner. Premien er beregnet med en grunnlagsrente på 2,7 prosent. KAPITALFORVALTNING - FINANSIELL RISIKO FINANSVIRKSOMHETEN Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 4,2 milliarder kroner. Avkastning: Metode for måling av avkastning (etter fradrag av forvaltningshonorarer) Tidsvektet avkastning inkl. HTF *) obligasjoner, virkelig verdi Tidsvektet avkastning ekskl. HTF *) obligasjoner, virkelig verdi Avkastning % p.a. 2,9 3,2 Bokført avkastning 3,7 *) Hold til forfall I DKPs kapitalforvaltning legger styret vekt på at pensjonskassens aktiva er tilpasset egenkapitalens størrelse. Det utarbeides kapitaldekningsoppgave årlig, som sendes Finanstilsynet. Årlig finansresultat, eller tidligere avsatte regnskapsreserver, skal minimum dekke de årlige finanskostnadene (grunnlagsrenten). Drammen kommune tilførte 10 millioner kroner til innskutt kjernekapital i Pensjonskassens opptjente egenkapital ble tilført 38,2 millioner kroner, inkludert 0,5 millioner kroner i fond for urealiserte gevinster. I løpet av året er det foretatt justeringer av investeringsstrategien. Målsatt aksjeeksponering er økt fra 20,0 prosent til 22,5 prosent, og innebærer en merinvestering i globale aksjer. Målsatt eksponering i globale obligasjoner er økt fra 10,0 prosent til 20,0 prosent. Økningen i globale aksjer og globale obligasjoner er gjort blant annet for å oppnå en ytterligere spredning av risikoen. RETNINGSLINJER FOR KAPITALFORVALTNINGEN Styret har utarbeidet strategi og retningslinjer for kapitalforvaltningen, som blir revurdert minst én gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. Den daglige forvaltningen av pensjonskassens midler utøves av eksterne forvaltere etter mandater som er godkjent av styret. 9

10 FINANSIELL RISIKOSTYRING Styret har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for svingninger i våre aktivas verdi. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, har pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje som består av obligasjoner, aksjer, eiendom, utlån mot pant i fast eiendom og bankinnskudd. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko. Kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko er de tre hovedformene for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for. Kredittrisiko Med kredittrisiko menes at en utsteder av et verdipapir eller en lånekunde ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Kapitalforvaltningsforskriften setter en maksimal begrensning mot enkeltutsteder på 4 prosent av forvaltningskapitalen. For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret forhåndsgodkjent forvalternes kredittvurderingssystem og rammer for maksimale engasjementer. Det har ikke vært kredittap på verdipapirer i DKP. Det er lav kredittrisiko knyttet til derivater. Renterisiko Renterisiko er risiko for verdiendring av rentebærende instrumenter, som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer, som følge av endringer i det generelle rentemarkedet. Pensjonskassens forvaltere anvender renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. Bruk av derivater skal ikke øke den totale eksponeringen i de underliggende aktiva. Hensikten er å spare transaksjonskostnader og/eller effektuere transaksjonene mer effektivt. Slike instrumenter øker aldri den reelle eksponering (gearing) i de underliggende aktiva, og samtlige derivater ved årsslutt ligger innenfor eksisterende rammeverk og forvaltningsinstrukser gitt av styret. RISIKORAPPORTERING Styrets utarbeidede mål og retningslinjer for kapitalforvaltningen forutsetter at midlene skal forvaltes etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Kapitalforvaltningen skal særlig ivareta sikkerheten over tid, som følge av pensjonskassens langsiktige forpliktelser. Det er gitt rammer for hvilke typer verdipapirer det kan investeres i. Det er også gitt bestemmelser for hvor mye som kan plasseres i de enkelte aktivaklassene og i en enkelt institusjon eller foretak. Styret får kvartalsvis rapportering om avkastningen av kapitalen og oversikt over vesentlige endringer i porteføljene. Avkastningen som oppnås blir løpende målt i forhold til relevante referanseindekser. Soliditetsanalyser utarbeides kvartalsvis. Styret har etablert avtale med Mercer AS om kvartalsmessig leveranse av uavhengig overvåking og rapportering av kapitalforvaltningen i pensjonskassen. AKTIVAFORDELING Pensjonskassens midler forvaltes samlet, og deles inn i selskaps- og kollektivportefølje. Aktivafordelingen er slik: Markedsverdier % 2015 Markedsverdier % 2014 Eiendom og Eiendomsfond 9,2 8,9 Norske aksjer og andeler 5,5 4,9 Globale aksjer og andeler 16,7 15,1 Norske obligasjoner som holdes til forfall 4,9 8,7 Norske obligasjoner og derivater 42,7 52,5 Globale obligasjoner 17,0 8,0 Bankinnskudd 3,5 1,3 Utlån 0,5 0,6 Sum 100,0 100,0 Valutarisiko Valutarisiko er verdiendringer som følge av svingninger i valutakursene. DKP valutasikrer alle sine utenlandske plasseringer. 10 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

11 Obligasjoner Beholdningen av rentebærende verdipapirer bestod ved årsskiftet av norske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler, norske hold til forfall (HTF) obligasjoner, samt utenlandske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler. Rentebindingstiden i anleggsporteføljen, uttrykt ved durasjon, lå ved utgangen av 2015 i gjennomsnitt på 1,7 år, mens rentebindingen i omløpsporteføljen var 1,5 år. I 2015 benyttet DKPs forvaltere i begrenset grad finansielle derivater som en integrert del av finansforvaltningen til styring av verdipapirporteføljens risikoeksponering. Hensikten er å få en mer dynamisk forvaltning som gjør at transaksjoner effektueres mer effektivt, uten å øke markedsrisikoen. Aksjer Aksjeporteføljen var fordelt med 25 prosent i norske, og 75 prosent i utenlandske aksjer. Eiendom Porteføljen bestod av én direkte investering, eiendommen Engene 1, Drammen. Eiendomsverdien ble i 2015 fastsatt til 220,0 millioner kroner, en oppskrivning på 5,2 millioner kroner i Pensjonskassen var i tillegg investert i ubelånt eiendomsfond. Utlån Utlånsrenten var 2,85 prosent pr Styret vil fortsatt tilby pantelån til pensjonskassens medlemmer. Utgangspunktet for tilbudet er at pantelån er et plasseringsalternativ ved kapitalforvaltningen med sikte på en best mulig forvaltning av pensjonskassens midler. Det er ikke satt maksimumsrammer for enkeltengasjementer, men det stilles krav om pantesikkerhet i fast eiendom innenfor 60 prosent av eiendommens verdi. I likhet med de 4 siste årene, har det ikke vært tap på utlånsvirksomheten i FINANSIELL RISIKOSTYRING OG SOLIDITET Det stilles strenge regulatoriske krav til hvordan kapitalen kan investeres, og hvordan pensjonskassen utøver sin forvaltning. Kapitalkrav DKPs oppfyllelse av krav til ansvarig kapital og bufferkapital er god. Kapitaldekningen, som måler ansvarlig kapital som andel av plasseringene vektet etter risiko, var 12,1 prosent ved utgangen av året. Styret anser dette som tilfredsstillende, sett i forhold til at lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen, som måler ansvarlig kapital og tilleggsavsetninger opp mot premiereserven, var 236 prosent, som anses som meget bra. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vurderes som lav. Med unntak av investeringer i eiendomsfond og obligasjoner som er ment holdt til forfall, er pensjonskassens eiendeler plassert i verdipapirer som i normale markeder raskt kan omgjøres til kontanter. Risiko Markedsrisikoen er den dominerende faktor i DKP, og er knyttet til at selskapets og kundenes midler er plassert i finansielle instrumenter og eiendom. DKP blir dermed eksponert mot markedsrisiko som følge av endring i rentemarkedet, aksjemarkedet, eiendomsmarkedet og endring av kredittmarginer. Finanstilsynet følger opp pensjonskassene hvert halvår ved stresstest. Den skal vise tapspotensialet i 99,5 av årene opp mot tilgjengelig kapital for å dekke disse tapene. I henhold til stresstesten for fjerde kvartal 2015 var DKPs tilgjengelige kapital 641 millioner kroner, mens samlet tapspotensiale var 620 millioner kroner. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 97 prosent, som anses som særdeles god. Beregningene forutsetter at rentegarantipremier videreføres på dagens nivå. Styret legger til grunn at bufferkapitalen må styrkes for å møte utfordringene med vedvarende lave rentemarkeder. Styret har derfor valgt å benytte 37,3 millioner kroner av årets tekniske resultat til å redusere grunnlagsrenten fra 2,8 prosent til 2,7 prosent. 11

12 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG DRIFT KONSESJON OG SELSKAPSVEDTEKTER DKP har konsesjon til å drive virksomhet som pensjonskasse i henhold til finansforetaksloven Selskapsvedtekter for DKP ble vedtatt av styret , og godkjent av Finanstilsynet Vedtektene er sist endret , og Finanstilsynet godkjente endringene FORSIKRINGSAVTALE/-VILKÅR Forholdet mellom DKP og forsikringstakerne (Drammen kommune og øvrige foretak) er basert på forsikringsavtaler som regulerer ytelser og vilkår. Forsikringsvilkårene regulerer pensjonsrettigheter og finansiering av pensjonsforpliktelsene. Med bakgrunn i nye regler for uførepensjon ble forsikringsvilkårene endret fra ADMINISTRASJON OG DRIFT Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med eget styre. Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret består av: Knut Magne Ore (leder) Margrethe Smith (nestleder) Trond Julin Runar Hauglum Elin Kvarekval Edvardsen oppnevnt av bystyret oppnevnt av bystyret oppnevnt av bystyret medlemsrepresentant medlemsrepresentant Styret har avholdt 8 møter, samt 1 heldags styreseminar. Pensjonskassens revisor, Atle Terum, Ernst & Young AS, og ansvarshavende aktuar, Johann Despriée, Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, har deltatt samtidig på 2 møter. Når det gjelder likestilling, var fordelingen mellom kjønn i styret 2 kvinner og 3 menn. I administrasjonen var fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 4 og 1. Pensjonskassen har fast samarbeid med profesjonelle rådgivere innenfor aktuarielle og finansielle tjenester. DKP har etablert et samarbeid med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP), som innebærer at daglig leder for DKP er daglig leder for begge pensjonskasser. Kassene er samlokalisert. Intensjonen er å skape et større og bredere fagmiljø og oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Dette endrer ikke DKPs status som selvstendig juridisk enhet. Samarbeidet med BFKP bidrar til å redusere administrasjonskostnadene. Det har ikke inntruffet noen yrkesskader ved kontoret. Sykefraværet var 1,7 prosent. Styret anser at arbeidsmiljøet er godt. DKPs virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. SAMFUNNSANSVAR DKPs samfunnsansvar er i første rekke å levere offentlig tjenestepensjon på en kostnadseffektiv måte. I forvaltningen av DKPs midler har styret valgt som et minimum å følge de krav som til enhver tid er pålagt Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder også FN Global Compact. Styret har løpende fokus på klimavennlige og bærekraftige investeringer, og vil ha en regelmessig vurdering og oppfølging av DKPs kapitalforvalteres kriterier på dette området, etter hvert som de generelle normene knyttet til klima vil utvikle seg over tid. Ved utløpet av 2015 hadde pensjonskassen 5 fast ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/salg av tjenester fra/til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse utgjorde bruk av personalressurser 4,1 årsverk. 12 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

13 Styret har vedtatt etiske retningslinjer som skal gjelde for DKPs ansatte, styremedlemmer og andre som handler på vegne av pensjonskassen. De etiske retningslinjene for DKP stiller krav om å opptre i samsvar med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Formålet med DKPs etiske retningslinjer og regler er å øke tilgjengeligheten til, og derved også bevisstheten om, de etiske normer og regler som ligger til grunn for pensjonskassens virksomhet. DKP er en pensjonsleverandør som forvalter offentlig tjenestepensjon. Det er et samfunnsansvar at våre medlemmer har trygghet i fremtidige pensjonsutbetalinger. FREMTIDSUTSIKTER Pensjonskassens viktigste oppgave er å sikre grunnlaget for fremtidige pensjonsutbetalinger innen de myndighetsbestemte rammer for driften. For styret betyr det å sikre best mulig avkastning innenfor stor grad av sikkerhet. Dagens situasjon gir imidlertid en del betydelige utfordringer. Styret er bekymret for det fortsatt lave rentenivået som er en utfordring i forhold til å oppfylle rentegarantien for pensjonskassen, med stor andel av finansporteføljen i rentebærende instrumenter. Utviklingen i rente- og aksjemarkedet vil derfor ha stor betydning for buffersituasjonen fremover. En annen utfordring er knyttet til nødvendigheten av å bygge opp egenkapital i takt med den dynamiske veksten i pensjonskassen. For å skape større forutsigbarhet både hos pensjonskassen og Drammen kommune som sponsor, analyserer styret årlig utviklingen av egenkapitalbehovet i et fireårs perspektiv. Drammen bystyre har på grunnlag av dette vedtatt et egenkapitalinnskudd i DKP på 10 millioner kroner i 2016, og har videre, gjennom behandlingen av kommunens økonomiplan, lagt til grunn en årlig egenkapitaltilførsel på 10 millioner kroner i perioden God soliditet er en forutsetning for å kunne ta en begrenset investeringsrisiko, og samtidig tåle svingninger i finansresultatene. DKP vil i tiden fremover fortsatt ha stor oppmerksomhet på service og informasjon til medlemmene, Drammen kommune og øvrige tilknyttede foretak. TAKK Styret vil få takke administrasjonen og samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en utmerket innsats i året som er gått. Drammen, 17. mars 2016 Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse Knut M. Ore Styreleder Margrethe Smith Nestleder Trond Julin Runar Hauglum Elin Kvarekval Edvardsen Wenche Øverås Direktør 13

14 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter NOTER Forfalte premier 2, Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 15, Realisert gevinst og tap på investeringer 24, Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Sum andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte pensjoner mv Endring i erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak 0 0 Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktfastsatte forpliktelser Risikoresultat Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader 6, Sum forsikringsrelaterte driftkostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader 0 0 Resultat av teknisk regnskap ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

15 IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen NOTER Renteintekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 15, Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte ordninger ytelser til ansatte Skatt på andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponering av resultatet før andre resultatkomponenter Overført til opptjent egenkapital Overført til risikoutjevningsfondet

16 EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN NOTER Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 21, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20, Utlån og fordringer Finansielle derivater 20, Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 21, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20, Utlån og fordringer Finansielle derivater 21, Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN SUM EIENDELER ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER NOTER Innskutt egenkapital Selskapskapital 29, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital 23,30, Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv. Evigvarende ansvarlig lånekapital 31, Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsmessige forpliktelser i livsforsikring - kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetninger Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Drammen, Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse Knut M. Ore Styreleder Margrethe Smith Nestleder Trond Julin Runar Hauglum Elin Kvarekval Edvardsen Wenche Øverås Direktør 17

18 OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL Annen opptjent egenkapital (hele 1000 kr) Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital Egenkapital 31. desember Innskutt kjernekapital Resultat før andre resultatkomponeneter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte (1 966) (1 966) Skatt på andre resultatkomponeneter Egenkapital 31. desember Innskutt kjernekapital Resultat før andre resultatkomponenter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte Skatt på andre resultatkomponenter (394) (394) EGENKAPITAL 31. DESEMBER ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

19 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter NOTER Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift og sosiale omkostninger Utbetaling av inntekts- og formuesskatter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra finansielle eiendeler Netto innbetaling fra bygninger og fast eiendom Netto innbetaling av lån fra medlemmer m.v Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer og andeler Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp/innfrielse av obligasjoner, sertif. m.v Innbetaling av renter Utbetaling av renter og forv. honorar Innbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av kjernekapitalinnskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr ) ) Beholdning pr. 31. desember er presentert i balansen på linje "Kasse, bank" med tkr 3 346, "Utlån og fordringer" under finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi for selskapsporteføljen med tkr og tilsvarende for kundeporteføljen med tkr

20 NOTER TIL REGNSKAPET ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

21 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2015 er avlagt i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) og Forskrift for årsregnskap av 20. desember 2011 om regnskap for pensjonsforetak. VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER INVESTERINGSEIENDOM Investeringseiendom består av eiendom (tomt, bygning eller begge deler) som benyttes for å opptjene leieinntekter, for verdistigning på kapital eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer antatte markedsverdier, uten fradrag for transaksjonsutgifter ved et eventuelt salg. Endringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Det skal foretas en årlig vurdering av hvorvidt de bokførte verdier er høyere eller lavere enn virkelig verdi (markedsverdi) som forventes å ikke være av forbigående art. Vurdering av virkelig verdi baseres på en takst foretatt av en uavhengig takstmann/foretak som er kvalifisert og har ustrakt erfaring med området og type eiendom som verdsettes. Verdsettelsen er basert på en neddiskontering av summen av netto årlige leieinntekter med et avkastningskrav som reflekterer risiko i netto kontantstrømmer. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 klassifiseres i følgende kategorier: Virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Finansielle instrumenter som i første rekke holdes med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, finansielle instrumenter som inngår i en portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, eller derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrumenter, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. Investeringer holdt til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato, hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall, med unntak av de instrumentene som virksomheten utpeker som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg, eller som møter kriteriene for å inngå i kategorien utlån og fordringer. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som pensjonskassen har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg. Tilgjengelig for salg Alle andre finansielle eiendeler er klassifisert som tilgjengelig for salg. Andre forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Prinsipper for regnskapsføring Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi, som observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre resultatkomponenter inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført. 21

22 Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål, eller som er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet, resultatføres og presenteres under netto inntekter fra investeringer. Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. Nedskrivning av finansielle eiendeler Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer er blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som inntekt. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Valuta Poster i valuta omregnes til norske kroner med balansedagens valutakurs. Valutaterminer er regnskapsført til virkelig verdi (se over). Valutaterminer benyttes til å sikre finansielle omløpsmidler, og er regnskapsmessig klassifisert sammen med underliggende. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Denne beregnes av pensjonskassens aktuar. Pensjonskassen er forsikringsteknisk fullfinansiert. Dette innebærer at premiereserven gir full dekning for verdien av de påløpte pensjonsforpliktelser. DKP har tatt i bruk ny dynamisk dødelighetstariff fra , basert på K2013 med minimumskrav fra Finanstilsynet. Pr var K2013 ferdig oppreservert. Administrasjonsreserven skal i prinsippet gi dekning for fremtidige administrasjonskostnader, som vil påløpe dersom pensjonskassen blir avviklet og ikke lenger kan finansiere administrasjons kostnadene gjennom kundenes løpende premiebetaling. Det er ikke adgang til å redusere den balanseførte administrasjonsreserven på annen måte enn ved å dekke årets administrasjonskostnader knyttet til løpende pensjonsutbetalinger. Erstatningsavsetningen skal dekke pensjonskassens forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av, eller meldt til, pensjonskassen. Erstatningsavsetningen skal bare tilsvare midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret, dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er fordelt til kundene med betinget virkning, og kan anvendes til dekning av eventuelt avkastningsunderskudd sett i forhold til garantert rente. Eventuell negativ avkastning kan ikke dekkes av tilleggsavsetninger. Premiefond Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier og eventuelle overskuddsmidler som fordeles til den enkelte kundes premiefond. Kundene har krav på 2,0 prosent avkastning. Premiefondsmidler kan benyttes til dekning av fremtidige premier. Risikoutjevningsfondet Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid. Risikoutjevningsfondet kan bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. PENSJONSFORPLIKTELSER EGNE ANSATTE Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Den tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. 22 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

23 Ytelsesbaserte pensjonsordninger regnskapsføres i henhold til IAS 19. Brutto pensjonsforpliktelse vurderes til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser, som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Når forpliktelsens nåverdi og virkelig verdi av pensjonsmidlene beregnes på balansetidspunktet, kan det oppstå gevinster og tap som resultat av endringer i forsikringsmessige forutsetninger og faktiske effekter. Forsikringsmessige gevinster og tap innregnes løpende i totalresultatet under andre resultatkomponenter. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. SKATT Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som gjensidige livsforsikringsselskaper. Utsatt skatt/skattefordel beregnes etter skattesatsen som forventes å gjelde for midlertidige forskjeller når de blir reversert, basert på gjeldende lover og regler på rapporteringstidspunktet. Skattekostnad består av betalbar inntektsskatt, betalbar formuesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/ skattefordel er beregnet på forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at pensjonskassen vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Pensjonskassen regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det er blitt sannsynlig at pensjonskassen kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil pensjonskassen redusere utsatt skattefordel i den grad pensjonskassen ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Pensjonskassen ilegges 0,15 % formuesskatt av ligningsmessig nettoformue. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi i balansen. Fritaksmetoden er for pensjonskassen kun gjeldende for investeringer i selskapsporteføljen. Den andel av realisert gevinst eller tap som tilordnes ikke-teknisk regnskap på investeringer innenfor fritaksmetoden, behandles som permanent forskjell og er ikke skattepliktig. Det beregnes ikke utsatt skatt eller utsatt skattefordel på urealiserte gevinster eller tap på den andel som tilordnes selskapsporteføljen. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ved utgangen av 2015 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110 IKS 9. Drammensregionens interkommunale Havnevesen 10. Drammen Kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Pensjonskassen har kun transaksjoner med nærstående parter som kan knyttes opp til foretak som pensjonskassen har forsikringskontrakter med. Dette gjelder primært premieinntekter og utestående fordringer. INNDELING AV FORVALTNINGSKAPITALEN Pensjonskassens forvaltningskapital er delt inn i en kollektivportefølje (kundeportefølje) og en selskapsportefølje. Kundeporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger, som skal dekke de kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler, som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt en felles kapitalforvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen. 23

24 NOTE 2 PREMIE (hele 1000 kr) Arbeidsgiverpremie 12,00 % (11,40 % i 2014) Reguleringspremie: Innbetalt reguleringspremie Belastet reguleringspremie fra premiefond Medlemspremie 2 % 1) Premie for ikke forsikringsbare tilfeller Sum ) Ansatte trekkes 2 % av sin bruttolønn. NOTE 3 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE MV. PÅ FINANSIELLE EIENDELER (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap Kollektiv Selskap Renteinntekter fra: Pantelån Obligasjoner m.m Bank Utbytte aksjer Sum NOTE 4 UTBETALTE PENSJONER MV. (hele 1000 kr) Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Midlertidig uføre Utbetalte pensjoner overføringsavtalen AFP år 1) AFP 65 år Sum direkte utbetalte pensjoner Refusjon AFP år Refusjon fra NAV, pensjonskontoret 0-17 Sum mottatte refusjonspensjoner Sum refusjoner Sum erstatninger ) AFP år er en ordning DKP administrerer for arbeidsgiverne. Ordningen dekkes fullt ut av arbeidsgiver, og får dermed ingen resultateffekt. 24 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

25 NOTE 5 ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE INNTEKTER (hele 1000 kr) Renteinntekter bankinnskudd Sum NOTE 6 YTELSER OG LÅN TIL LEDENDE ANSATTE MM. (hele 1000 kr) Lønn Naturalytelser Pensjon Direktør Wenche Øverås 1) Styrehonorar: Knut Magne Ore 113,5 Elin Kvarekval Edvardsen 63,0 Margrethe Smith 63,0 Trond Julin 63,0 Runar Hauglum 63,0 Vararepresentanter 1,8 367,3 1) Representerer ytelser til direktør tilsvarende 50 % stilling Lån og sikkerhetsstillelse til direktør og styremedlemmer (hele 1000 kr) Direktør 0 Styremedlemmer 0 Lån kan gis direktør, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen på ordinære medlemsvilkår. NOTE 7 FORVALTNINGSKOSTNADER (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap Kollektiv Selskap Forvaltningshonorar diskrisjonær forvaltning Finanstilsynet 1) Gebyr bank, VPS Sum ) Endring i føringsprinsipp 25

26 NOTE 8 FORSIKRINGSRELATERTE ADMINISTRASJONSKOSTNADER (hele 1000 kr) Kostnader vedr. lokaler (husleie, strøm, etc.) 1) Lønn, andre personalkostnader, ref. sykelønn Andre administrasjonskostnader Revisjonskostnader 2) Honorar til ansvarshavende aktuar Finansrådgiver, Konsulenthonorarer Sum ) Leieavtalen for DKPs kontorlokaler løper frem til 1. november Leiekostnaden utgjør kroner eksklusiv mva. 2 I 2015 utgjør honorar til revisor kroner. Herav er ordinær revisjon kroner, andre attestasjonstjenester kroner, skatterådgivning kroner, og andre tjenester utenfor revisjon kroner. Alle beløp er ekskl. mva. Ved utløpet av 2015 hadde pensjonskassen 5 fast ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/salg av tjenester fra/til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse utgjør bruk av personalressurser 4,1 årsverk. Pensjonskassens ansatte er med i den kollektive pensjonsordningen på lik linje med andre medlemmer av pensjonskassen. NOTE 9 ANDRE KOSTNADER UNDER SELSKAPSPORTEFØLJEN (hele 1000 kr) Renteutgifter ansvarlig lånekapital Rentekostnader skatt 0 17 Sum ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015

27 NOTE 10 SKATTEKOSTNADER Beregning av inntektsskatt: (hele 1000 kr) Resultat før skattekostnad Til(-)/fra (+) risikoutjevningsfond Avvik i beregnet skatt tidligere år Permanente forskjeller Forskjeller deltagerlignede selskaper Aksjeutbytte skattefritt Gevinst (-) / tap (+) ved salg av aksjer og aksjefond, innenfor fritaksmetoden Urealisert gevinst (-) / tap (+) aksjer og aksjefond innenfor fritaksmetoden Endring resultatførte midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Fremføring av underskudd / anvendelse av fremførbart underskudd (-) Skattegrunnlag 0 0 Beregnet inntektsskatt (27 %) 0 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: Bygninger Urealisert gevinst / tap (-) obligasjoner og andre finansielle instrumenter Forskjeller deltagerlignede selskaper Pensjonsforpliktelse egen ansatte Fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) pr (25 % / 27 %) Årets skattekostnad på resultat før andre resultatkomponenter: For lite/ for mye(-) betalt /avsatt betalbar og formuesskatt tidligere år Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt som følge av endring skattesats fra 27 % til 25 % Sum skattekostnad på resultat før andre resultatkomponenter Skatt på andre resultatkomponenter innregnet i totalresultatet: Endring i utsatt skatt på aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte Ordninger/ ytelser til ansatte Endring i utsatt skatt på aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte ordninger/ ytelser til ansatte som følge av endring skattesats fra 27 % til 25 % Endring i utsatt skatt på aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte ordninger/ ytelser til ansatte Forpliktelser ved periodeskatt i balansen fremkommer slik : Formueskatt Betalbar skatt 0 0 Utsatt skatt Sum forpliktelser ved periodeskatt

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2014 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 INNHOLD STYRETS BERETNING SIDE 3 TEKNISK REGNSKAP SIDE 14 IKKE TEKNISK REGNSKAP SIDE 15 EIENDELER SIDE 16 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER SIDE 17 OPPSTILLING

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2013 INNHOLD Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 14 Ikke teknisk regnskap Side 15 Eiendeler Side 16 Egenkapital og forpliktelser Side 18 Oppstilling

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2016

INNHOLD ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2016 ÅRSRAPPORT 2016 1 INNHOLD Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Teknisk regnskap 14 Ikke teknisk regnskap 15 Eiendeler 16 Egenkapital og forpliktelser 17 Oppstilling av egenkapital 18 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012 Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport 2012 1 innhold Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 15 Ikke teknisk regnskap Side 16 Eiendeler Side 17 Egenkapital og forpliktelser Side 19 Oppstilling

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse

Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport Drammen Kommunale Pensjonskasse 1 2 Innhold Styrets beretning Side 5 Teknisk regnskap Side 13 Ikke teknisk regnskap Side 14 Eiendeler Side 15 Egenkapital og forpliktelser

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Presentasjon for formannskapet 13. desember 2016 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon om DKP Resultatet i 2015 Status pr. 3. Q 2016 Utfordringer og aktuelle

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Medlemmer Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister

Medlemmer Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister Å RS R APPO RT 2016 1 INNHOLD Styrets beretning side 4 Teknisk regnskap side 14 Ikke teknisk regnskap side 15 Eiendeler side 16 Egenkapital og forpliktelser side 17 Oppstilling endring i egenkapital side

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Regnskap (alle tall i 1000 kr) Premieinntekter Pensjonsutbetalinger

Regnskap (alle tall i 1000 kr) Premieinntekter Pensjonsutbetalinger ÅR S R APPO RT 201 5 1 NØKKELTALL (alle tall i 1000 kr) 2015 2014 2013 3012 Regnskap (alle tall i 1000 kr) Premieinntekter 97 302 122 545 92 980 113 206 Pensjonsutbetalinger 56 291 55 124 51 337 45 198

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning side 3. Teknisk regnskap side 14. Ikke teknisk regnskap side 15. Eiendeler side 16. Egenkapital og forpliktelser side 17

INNHOLD. Styrets beretning side 3. Teknisk regnskap side 14. Ikke teknisk regnskap side 15. Eiendeler side 16. Egenkapital og forpliktelser side 17 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD Styrets beretning side 3 Teknisk regnskap side 14 Ikke teknisk regnskap side 15 Eiendeler side 16 Egenkapital og forpliktelser side 17 Oppstilling av endring i egenkapital side

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning for 2006

Styrets beretning for 2006 Styrets beretning for 2006 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning for 2007

Styrets beretning for 2007 Styrets beretning for 2007 Virksomheten Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Styrets beretning for 2005

Styrets beretning for 2005 Styrets beretning for 2005 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013

BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013 BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2013 INNHOLD Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 15 Ikke teknisk regnskap Side 16 Eiendeler Side 17 Egenkapital og forpliktelser Side 19 Oppstilling

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/1834-6 Dato: 10. mai 2006 EIERMØTE DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer