Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 52/13 Godkjenning av innkalling og sakskart...3 Sak 53/13 Godkjenning av protokoll fra møtet Sak 54/13 Protokoller til orientering...3 Sak 55/13 Informasjon fra administrasjonen...4 Sak 56/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per mars Sak 57/13 Sentrale budsjettjusteringer...6 Sak 58/13 Barnehagene - Rapportering per mars Sak 59/13 Månedsrapport barneverntjenesten per mars Sak 60/13 Tilsyn i barnehagene Orientering...2 Sak 61/13 Økt aktivitet og sysselsetting for ungdom...6 Sak 62/13 SaLTo handlingsplan Sak 63/13 Boligsosial handlingsplan Sak 64/13 Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftsstøtte. Typer organisasjoner/ målgrupper som skal prioriteres i Sak 65/13 Oppheving av vedtak i Østensjø kulturutvalg...13 Sak 66/13 Bemanningsbehov 2013, praktisk bistand...16 Sak 67/13 Bemanningsbehov 2013, hjemmetjenesten natt...19 Sak 68/13 Svar fra Sykehjemsetaten vedrørende vedtak fra BU - rapport fra anmeldt tilsyn Manglerudhjemmet Sak 69/13 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet Sak 70/13 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester, februar Sak 71/13 Bøler frivilligsentral - årsmelding og regnskap Sak 72/13 Bøler seniorsenter - årsmelding og regnskap Sak 73/13 Oppsal frivilligsentral - årsmelding og regnskap Sak 74/13 Orientering om uttalelser til salgs- og skjenkebevillinger...28 Sak 75/13 Ny overløpsløsning for Østensjøvannet og gjenåpning av Østensjøbekken - Anmodning om uttalelse...29

2 Eventuelt Bydel Østensjø, Kristin Sandaker (A) /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær ii

3 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Sak 52/13 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Arbeidsutvalget /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 53/13 Godkjenning av protokoll fra møtet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Sak 54/13 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /13 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING

4 Sak 55/13 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Arbeidsutvalget /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 4

5 5 Sak 56/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per mars 2013 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Bydelsutvalget /13 RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER MARS 2013 Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 5

6 Sak 57/13 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Oppvekstkomite /13 Ungdomsrådet Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt en sentral budsjettjustering som fremlegges i denne saken. Fordeling av ungdomsmidler på kap. 308 i 2013 I vedtatt budsjett for 2013 er det avsatt på kap.308, 13,423 mill. kroner til flere ulike ungdomstiltak, i tillegg til kr som er overført fra I tråd med Bystyremelding 2/2010 Ung i Oslo, skal disse midlene benyttes til: A. Lokale og regionale sene lørdagskveldstiltak for ungdom (alle bydeler) B. Byomfattende ungdomstiltak. C. Sentrumstiltak. D. Forsøk og forskning E. Integrering av unge med fysiske og/eller psykiske funksjonshemminger. F. Utvikling av ungdoms medbestemmelse, herunder ungdomskonferanser/høringer. G. Opplæring av ungdomsarbeidere. H. Nordisk storbysamarbeid om ungdom. I kommunaldirektørens sak 6/13 er det foretatt en fordeling av disse midlene i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningen. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til lokale lørdagsarrangement for ungdom i bydelen i henhold til søknad. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 6/13. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 6

7 7 Sak 58/13 Barnehagene - Rapportering per mars 2013 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tommy Grotterød Oppvekstkomite /13 Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BARNEHAGENE - RAPPORTERING PER MARS 2013 Sammendrag: I forbindelse med bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2013, sak 202/12, ble det fattet følgende vedtak: "Bydelsutvalget ber om en rapport i hvert møte der antall barn på venteliste og utviklingen i nye og gamle prosjekter omtales. Det rapporteres samtidig på forholdet mellom antall pedagoger og antall personer i pedagogiske stillinger som har dispensasjon fra utdanningskravet". Saken som følger omtaler endringer fra sist fremlagte sak. Først omtales antall barn i barnehagene og venteliste til barnehagene, deretter status i utviklingen av gamle og nye barnehageprosjekter/ prosjekter på planleggingsstadiet, og utbedring av eksisterende barnehager. Tall knyttet til dispensasjoner fra utdanningskravet som førskolelærer blir lagt fram ifm tertialrapporteringene. Saksframstilling: Antall barn i barnehagene: Per (KOSTRA-tall) var det 1052 barn under 3 år og 1856 over 3 år i våre barnehager. Totalt 2908 barn. Venteliste til barnehagene: Det var per barn på søkerliste uten barnehagetilbud, med lovfestet rett til plass fra august Dette er en øking fra på 165 barn. I 2012 hadde vi 611 skolestartere, mens antall skolestartere i 2013 er 575. Bydelen har ingen større barnehageprosjekter som ferdigstilles i 2013, og dette i kombinasjon med flere søkere, gjør at det per d.d er usikkert om bydelen klarer å gi alle med lovfestet rett et tilbud i en av bydelens barnehager. Byrådsaveldingen (KOU) har per d.d ikke offentliggjort tall fra de ulike bydelene, men det antas at det kan bli aktuelt å låne plasser fra nabobydeler. Utviklingen i gamle og nye prosjekter: Håkon Tveters vei 8 Tomten er planlagt benyttet til barnehageformål. Trygge Barnehager vil stå for utbygging og drift. De siste informasjonene bydelen har om prosjektet er at det planlegges tilsvarende 6 avdelinger, 7

8 dvs inntil 108 barn, om alle barna er over 3 år. Det hefter usikkerhet ved tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet. Haakon Tveters vei 88-98, Oppsal Senter Bydelsutvalget har ekstraordinært møte i BU-sak 2/13 vedtatt å opprettholde tidligere vedtak om å tilslutte seg Plan- og bygningsetatens alternativ 2. Dette innebærer at det på sikt kan etableres en 4-avdelings barnehage med uteareal på nordre del av tomten. En 4-avdelings barnehage kan gi inntil 72 storebarnsplasser. Framdrift og mulig ferdigstillelse av prosjektet er uavklart. Mikaelgården Steinerbarnehage Barnehagen ferdigstiller ytterligere en småbarnsavdeling med 9 barn våren Manglerud Idrettsbarnehage Idrettsbarnehagen jobber for å få på plass en 4 avdelings barnehage på Manglerud Idrettsanlegg. Det er avklart at Idrettsbarnehagen vil få tilskudd tilsvarende som andre ikke-kommunale barnehager, dersom den kommer i drift. Det er stor usikkerhet knyttet til prosjektet, og bydelen har ingen opplysninger om mulig framdrift. Utbedring av eksisterende barnehager: Storgården barnehage Barnehagen blir revet høsten 2013, og det skal bygges ny barnehage. Det er Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som står som eier av bygget og som er ansvarlig for nybygg. Riving av den gamle barnehagen vil bli koordinert med at barnehagen tar i bruk erstatningslokaler. Ny barnehage skal etter planen stå ferdig høst Det arbeides med å etablere erstatningslokaler i rektorboligen på Abildsø, i kombinasjon med friluftsgruppe i Rognerudskogen barnepark. Fuglemyra barnehage Barnehagen foreslås rehabilitert. Det er Omsorgsbygg Oslo KF som står som eier av bygget og som er ansvarlig for rehabiliteringen. Prosjektering/anskaffelser pågår i disse dager og barnehagen er planlagt renovert i Mye tyder på at barnehagen vil trenge erstatningslokaler i rehabiliteringsperioden. Tid for gjennomføring avhenger av bevilgninger fra Oslo kommune sentralt. Vassenga barnehage Tveita borettslag har besluttet å bygge om og utvide Vassenga barnehage slik at denne får 36 nye barnehageplasser. Byrådsavdeling for Kultur- og utdanning (KOU) har vurdert husleietilbud, etter rehabilitering og utvidelse, fra OBOS. Dette er vurdert som for høyt i forhold til det Oslo kommune kan akseptere. Ombygging og utvidelse er på bakgrunn av dette utsatt. Bydelen vil ta initiativ til et møte om saken, der målet er å komme fram til en husleie Oslo kommune kan akseptere. Igangsetting av prosjektet vil da tidligst kunne skje sommeren Dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogiske ledere Neste rapportering på antallet dispensasjoner vil komme ifm rapportering 1. tertial. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak vedrørende barnehagene, rapportering per januar 2013, tas til orientering. Tove Stien /s Tommy Grotterød /s bydelsdirektør avdelingssjef 8

9 9 Sak 59/13 Månedsrapport barneverntjenesten per mars 2013 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Mary Ann Gursli Oppvekstkomite /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MARS 2013 Sammendrag: Med dette fremlegges rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernområdet per I tillegg legges fram redegjørelse i henhold til verbalvedtak fattet i bydelsutvalgets møte i mars 2013, sak 35/13: Det bes om redegjørelse i neste rapport om konsekvenser for barnevernet i Bydel Østensjø ved innføring av Oslostandard for samarbeid mellom barnevern og skole. Saksframstilling: Bemanning, sykefravær, kompetanse Også i 2013 vil barnevernet bli styrket med statlige styrkingsmidler. I 2011 ble Bydel Østensjø tildelt 3,5 årsverk, i 2012 fikk vi 0,7 årsverk. I 2013 er Østensjø barneverntjenesten tildelt 2,5 årsverk. Det er vurdert at styrkningsmidlene brukes på en slik måte at det medfører en mindrebelastning på teamledernivå, slik at oppfølging av saksbehandlerne styrkes. Ledernivået ved barneverntjenesten vurderes som sårbart sett opp mot arbeidsoppgaver på ulike nivå, og det er både barnevernleders, teamleders og saksbehandleres vurdering at kontoret bør styrkes med en teamleder, og at de to generalistteamene deles inn i tre. En deling av oppfølgingsansvar med 6 saksbehandlere i hvert teamet i stedet for 9 vil gi bedre mulighet for kontinuerlig saksoppfølging av saksbehandlere. Det vil også gi teamlederne en bedre mulighet for innsikt i de gjennomgående sakene og dermed identifisere oppfølgingsbehov og fremdrift i sakene. Øvrige arbeidsoppgaver fordeles på tre framfor to teamledere. En ytterligere teamleder vil fremfor alt også medføre at mottaks- og vaktansvaret faller på respektive teamleder hver tredje framfor annenhver uke, noe som vil avlaste og frigjøre teamlederne ytterligere. Det vil samtidig medføre at sårbarheten ved ferieavvikling og øvrig fravær i lederleddet avtar. Det er fortsatt redusert bemanning på barnevernkontoret, per mars var fire stillinger vakante som følge av sykefravær. En vikar tiltrer primo april og en sykemeldt ansatt forventes tilbake medio april. To vikarer som er ansatt i to svangerskapspermisjoner ved kontoret går over i faste stillinger fra 1. april. Dette medfører at svangerskapsvikariatene blir vakante fram til sommeren. 9

10 Det er vanskelig å få kompetente vikarer i barneverntjenesten. For å redusere press på øvrige ansatte, samt ivareta frister i henhold til lovkrav er to barnevernkonsulenter innleid t.o.m. juni. Barnevernkontoret er med i sykefraværsprosjektet, og det jobbes aktivt i sykefraværsoppfølging med bistand fra personalavdelingen. Langtidssykemeldingene er av ulike årsaker av en slik art at det for tiden ikke er mulig å tilrettelegge for arbeid. Meldinger og undersøkelser Barnevernkontoret mottok i februar og mars henholdsvis 56 og 45 nye meldinger. Gjennomsnittet hittil i år er på 45 meldinger per måned, dette er en økning sammenlignet med samme periode i 2012 hvor det kom inn i snitt 41 meldinger per måned. Den instansen det kom flest meldinger fra var barnevernvakten, med 20 meldinger i februar og mars. I februar og mars ble det iverksatt 80 nye undersøkelser. Med bakgrunn i reduserte personalressurser sto 19 undersøkelser på vent per mars. Dette følges nøye, da sen igangsetting av undersøkelser ikke er akseptabel grunn for eventuell. utvidelse av undersøkelsestid. Tall til Fylkesmannen for 1. kvartal 2013 viste 7 fristoverskridelser av undersøkelser som var avsluttet i perioden. For to av disse påkreves utvidet undersøkelsestid, og en var sak sendt til Fylkesnemnda (telles ikke som fristoverskridelse). Overskridelsene vurderes ikke som høye, saksantallet tatt i betraktning. Vi ser at når det er høye meldingstall samtidig med høyt sykefravær, går mottaks- og undersøkelsesarbeid på bekostning av oppfølging av tiltakssakene, som ikke er fristregulert på samme måte. Det er da en risiko for at tiltakssakene ikke systematisk evalueres i tråd med planen. Teamlederne gjør et betydelig arbeid i å holde oversikt og sikre framdrift, samtidig som de går tungt inn i sakene selv. Antall barn og unge under tiltak Det var en økning i antall barn med tiltak både i og utenfor hjemmet i februar. Per mars er til sammen 233 barn under tiltak i barnevernet, mot 226 ved forrige rapportering per januar. Medvirkende til dette kan være at barnevernkontoret over tid har hatt fokus på arbeidet med å få foreldre til å samtykke til hjelpetiltak der barneverntjenesten vurderer det er nødvendig, framfor at undersøkelser henlegges på bakgrunn av at foreldre takker nei til tiltak. Det vektlegges også å etablere samarbeidsformer rundt familier som har behov for hjelp fra andre instanser. Bakgrunnen er at det viser seg at der saken henlegges når det henvises til andre instanser, kommer noen saker i retur uten at det er etablert oppfølging fra andre instanser. Det har vært arbeidet intenst med meldinger fra barnevernvakten, som ofte medfører plasseringer av barn og familier. Barnevernkontoret opplever i stor grad å ha fått til konstruktive løsninger i kritiske faser, slik at akutte plasseringer i stor grad har blitt unngått. Eksempelvis har man kommet i posisjon til å iverksette tiltak i hjemmet i undersøkelsesfasen. Barnevernkontoret har per mars måned overtatt omsorgen for to babyer, en rett fra fødsel. Det har den siste tiden kommet alvorlige bekymringer rundt små barn. Foruten omsorgsovertagelser har det vært ytterligere rettsbehandlinger i form av vitneførsler i straffesaker, barnefordelingssaker, ankebehandlinger i Tingretten og klagesaker på akuttvedtak i Fylkesnemnda. Dette er prosesser som er krever mye forberedelse og tidsbruk. 10

11 11 Ettervern og oppfølging fra Ofot Ved utgangen av mars mottok 38 ungdom ettervernstiltak. Tallet er noe lavere enn det har vært en periode, men innenfor det vi mener er normale svingninger. Ofot har et godt samarbeid med andre instanser innenfor hjelpeapparatet for voksne, og det er gode prosesser knyttet til ungdom som vurderes å ha behov for bistand over lang tid. Ofte jobber flere instanser over tid med ungdommen før barneverntjenesten avslutter saken. Antall ungdom som får ettervern i egen bolig ligger så høyt blant annet fordi det har vært utskiftninger i Byggveien bofellesskap slik at ungdommer derfra er overført til egen bolig. Dette er ungdom som vil ha behov for å ha ettervernstiltak i lang tid blant annet for å få fullført skolegang. Byggveien holder for øvrig kontakt med alle sine utflyttede ungdommer, og de inviteres tilbake til bofellesskapet for å delta i aktiviteter og feiring av høytider. I påsken ble det for eksempel avholdt stor påskemiddag hvor de utflyttede ungdommene også deltok. Ellers var det mange aktiviteter i bofellesskapet i påska. Bofellesskapet har nå ti beboere samt at to eldre søsken av beboere har hybel i samme hus, og således tett kontakt. Når utflyttede beboere i tillegg inviteres inn, blir det mange til bords. Denne muligheten til å kunne tilby kontinuitet i kontakt og relasjoner vurderes å være av stor betydning for kvaliteten på integreringsarbeidet for de enslig mindreårige. Også Ofot hadde fellsaktiviteter for ungdom i påska, og det ble delt ut påskeegg til ungdom på hybel. I fellesaktivitetene deltok ungdom i ettervernstiltak sammen med ungdom avdelingen jobber med på bestilling fra barnevernkontoret. Ved utgangen av mars jobbet Ofot i 23 saker på bestilling fra barnevernkontoret. Disse sakene omfatter 31 barn. Begge team i Ofot deltar i arbeidet med disse sakene. Ofot fikk ti nye bestillinger i mars. Innføring av Oslostandard for samarbeid mellom skole og barneverntjeneste Formålet med Oslostandarden er å bidra til et godt samarbeid mellom skole og barneverntjeneste, slik at de mest utsatte elevene får den hjelpen de trenger. Oslostandarden for samarbeid angir en minstestandard for hvilke forpliktelser som ligger til skolen og barnevernet når det gjelder oppfølging av barn og familier som trenger hjelp fra barnevernet. Oslostandarden gjennomgår rammene for samarbeidet og prosessene på skolen og i barneverntjenesten med hensyn til bekymringsmelding, undersøkelse og iverksetting av tiltak. Sentrale tema er skoleansattes plikt til å gi opplysninger ved alvorlig bekymring for en elev, barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding når skolen har meldt bekymring, samt plikten til å samarbeide når elever mottar tiltak fra barneverntjenesten. Oslostandarden skal brukes av alle barneverntjenester og offentlige skoler i Oslo kommune. Konsekvenser for Østensjø barneverntjeneste: Oslostandarden innebærer at samarbeidet mellom den enkelte skole og barneverntjenesten skal formaliseres i en avtale med følgende innhold: Det skal opprettes lokale samarbeidsavtaler Østensjø barneverntjeneste inngikk i 2009 nye standardiserte samarbeidsavtaler med aktuelle samarbeidspartnere, herunder skolene. Oslostandarden innebærer at samarbeidsavtalene må fornyes med hver enkelt skole i bydelen. Det må gjennomgås lokale tilpasninger, med flere og mye tydeligere forpliktelser for begge parter. 11

12 Det skal avtalefestes en fast kontaktperson eller et kontaktpunkt Barnevernet har praktisert at skolekontakten er fordelt på saksbehandlerne, blant annet deltakelse i skolens ressursteam. I det daglige er det mottaket som fungerer som kontaktpunkt. Det kan være aktuelt å evaluere dagens praksis ved inngåelse av ny avtale. Samarbeidsavtalen skal inneholde tidspunkt for faste møter Barneverntjenesten skal delta på utvidet ressursteam to ganger per halvår på den enkelte skole. Det er skolen som har ansvaret for å innkalle til disse møtene. Dette er en stadfesting av dagens praksis, da barneverntjenesten har kontaktpersoner som deltar på dette i dag. Nytt for barneverntjenesten er at barnevernet skal holde et informasjonsmøte for alle ansatte på skolen en gang per år. Møtet skal avholdes i skolens samrådingstid (s-tid). Barneverntjenesten har ansvar for å avtale tidspunkt med skolen. Skoleledelsen skal delta på møtet. Samarbeidet skal evalueres årlig Nytt for barneverntjenesten er at det skal avholdes minst ett møte i året der samarbeidet mellom skole og barneverntjeneste gjennomgås og evalueres. Rektor og barnverntjenestens leder skal delta på møtet. Samarbeidet i enkeltsaker Oslostandarden beskriver detaljert om skolens og barnevernets roller og oppgaver i arbeidsprosessene, for eksempel hva barneverntjenesten skal gjøre når de mottar en bekymringsmelding, når barneverntjenesten gjennomfører undersøkelse og når barneverntjenesten iverksetter tiltak. Barneverntjenesten må gå gjennom og revidere sine prosedyrer, eventuelt utvikle nye prosedyrer i tråd med føringene i standarden Bydelsdirektørens forslag til vedtak Månedsrapport barneverntjenesten per mars 2013 tas til orientering Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avdelingssjef 12

13 1 BU - TABELL 2013 Tiltakstype Sum barn og unge under tiltak i barnevernet Res 2010 Res Res /13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/ Plan 2013 Antall nye bekymringsmeldinger: Antall barn og unge under tiltak utenfor familien: Antall barn og unge under tiltak innenfor familien: Institusjonstiltak og beredskapshjem ,8 Fosterhjem under institusjon Fosterhjem ordinære Familiesenter Hybel med oppfølging Bofellesskap enslig mindreårige asylsøkere Antall unge 18+ med ettervernstiltak

14 Sak 60/13 Tilsyn i barnehagene Orientering Arkivsak: Arkivkode: 323 Saksbehandler: Torunn Nyrnes Oppvekstkomite /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TILSYN I BARNEHAGENE ORIENTERING Sammendrag: I BU-sak 72/10 ble det blant annet vedtatt at tilsyn med barnehagene oppsummeres årlig i sak til bydelsutvalget i første møte påfølgende år. I BU-sak 202/12 budsjett 2013 ble det blant annet vedtatt: Det utarbeides framdriftsplan 2013 for gjennomføring av tilsyn i kommunale og ikkekommunale barnehager, og tilsyn gjennomføres etter planen I saken som følger omtales bydelens ansvar/ oppgaver som tilsynsmyndighet, hva som blir vektlagt under tilsynsbesøkene og hvordan besøkene gjennomføres. Deretter oppsummeres kort status for oppfølging/ etterarbeid etter gjennomførte barnehagetilsyn 2010 og 2011, en kort vurdering av tilsyn som er gjennomført i 2012, samt plan for tilsyn Saksframstilling: Bydelen som tilsynsmyndighet Bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er nedfelt i barnehageloven, 8 og 16. Bydelen skal føre tilsyn med at kommunale og ikke-kommunale virksomheter, som er godkjent etter barnehageloven, drives i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og ellers er forsvarlige. Tilleggskravet om forsvarlighet skal fungere som sikkerhet. Det vil si at forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som likevel kan føre til uforsvarlige forhold for barna, skal kunne fanges opp. Barnehageeier har et selvstendig ansvar for at barnehageloven med forskrifter oppfylles. I bydelens tilsyn med barnehagene ligger et element av kontroll, men også i stor grad veiledning. Ved utøvelse av tilsyn vil bydelen, som tilsynsmyndighet, ha et helhetlig fokus på virksomheten. Ihht oppdragsbrev til bydelene fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) 2012, skal bydelene fra 2013 ha etablert et formelt skille mellom bydel som barnehagemyndighet og bydel som barnehageeier. Med denne bakgrunn ble det i bydelens budsjettbehandling for 2013 i avdeling Barn og kultur, opprettet stilling som spesialkonsulent myndighetsoppgaver med ansvar for blant annet barnehagetilsyn. Med denne endringen ble tilsynsansvaret for barnehagene overført fra barnehageseksjonen som har eieransvar for kommunale barnehager, til spesialkonsulent for myndighetsoppgaver. 2

15 Ved behov trekkes det inn kompetanse fra andre myndigheter til tilsynsbesøkene, evt i etterkant av tilsynsbesøkene, slik som helsemyndighetene, Brann- og Redningsetaten, mv. Ulike former for barnehagetilsyn iht barnehageloven, 8 og 16. Det er mange ulike aktiviteter som inngår i tilsyn etter barnehageloven. Disse kan kategoriseres som følger: Dokumenttilsyn, hendelsesbasert tilsyn og varsla stedlig tilsyn. Dokumenttilsyn, som for eksempel kontroll av årsmeldinger, gjennomgang av brukerundersøkelser, informasjon gjennom barnehagens innsendte årsplaner, vedtekter, mv., gjennomføres kontinuerlig. Hendelsesbaserte tilsyn gjennomføres når barnehagemyndigheten av ulike årsaker vurderer det nødvendig. Det kan være på bakgrunn av henvendelser eller klager fra foresatte eller andre samarbeidspartnere, eller ved påviste feil og mangler i etterspurt dokumentasjon. Om tilsynet varsles, eller om det foretas et ikke-varslet tilsynsbesøk, er avhengig av hendelsens karakter og alvorlighetsgrad. Hendelsesbaserte tilsyn gjennomføres ved behov og følges ofte opp med møter i etterkant. I 2012 har det ikke vært nye hendelsesbaserte tilsyn, men det har vært oppfølging etter hendelsesbaserte og planlagte tilsyn som ble gjennomført i 2010 og 2011, - disse omtales på slutten av saksframlegget, under avsnittet Oppfølging/ etterarbeid etter gjennomførte barnehagetilsyn Varsla stedlig tilsyn foregår i den enkelte barnehage. Tilsynsansvaret omfatter i tillegg til barnehagens rammebetingelser, også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet, slik dette er angitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som igjen er konkretisert i den enkelte barnehages årsplan. For 2012 var det planlagt 8-10 nye tilsynsbesøk i ordinære kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det har vært gjennomført varsla, stedlig tilsyn i 3 ordinære ikke-kommunale barnehager og 5 kommunale barnehager. Varsla tilsyn i en ikke-kommunal barnehage ble utsatt til 2013 da tilsynsmyndigheten ikke hadde mottatt nødvendig dokumentasjon fra barnehagen i forkant av tilsynet. Gjennomførte varsla stedlig tilsyn 2012 I forkant av tilsynet etterspørres ulik dokumentasjon og planverk fra barnehagene, slik som godkjenning, vedtekter, årsplan, periodeplaner, barnehagens prosedyrer i forbindelse med mottak av politiattest, dokumentasjon på hvordan barns medvirkning ivaretas, mv. Under tilsynsbesøket har årsplanen fått særlig oppmerksomhet, med tanke på ivaretakelse av krav som er stilt i barnehageloven og rammeplanen. Det er bedt om at personalet i forkant av tilsynsbesøket, gjennomgår og fyller ut en egenerklæring/ ståstedsanalyse, som grunnlag for å drøfte og vurdere barnehagens egen praksis. Ståstedsanalysen følger som vedlegg til denne sak. Tilsynsmyndigheten kan i tillegg velge særskilt tema som fokus for tilsynet. Eksempel på tema kan være hvordan medarbeiderne og brukerne involveres i arbeidet med årsplanen, hvordan kvaliteten på tilbudet i barnehagen dokumenteres og måles, mv. Det er vektlagt at representant(er) fra ledelsen, ulike yrkesgrupper, foreldre og eier er til stede under tilsynet. Hvis ikke alle gruppene er representert, har tilsynsmyndigheten i noen tilfeller tatt kontakt per telefon i etterkant av tilsynet, for å sjekke opplysninger som er gitt under tilsynet. Barna blir hørt ved at noen utvalgte barn gir tilsynsmyndigheten omvisning i barnehagen. Barns muligheter for medvirkning blir etterspurt særskilt i løpet av omvisningen. 3 3

16 I etterkant av tilsynsbesøket utarbeides rapport med resultat av tilsynet. Eier får først en foreløpig rapport, der det er mulig å korrigere evt. feil. Deretter utarbeides endelig rapport, med eventuelle krav til retting/ forslag til forbedring med tidsfrister. Resultatet av tilsynet kan deles inn i tre kategorier, der det også er mulighet med kombinasjoner av tilbakemelding: Ingen avvik/ merknader Avvik, som er mangel på oppfylling av krav fastsatt i eller i medhold av, lov og forskrift. Merknad, som er et tilfelle som ikke er omfattet av definisjonen avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra styresmaktene avdekker et forbedringspotensial. Merknader er innspill og ses på som en form for veiledning. Dersom tilsynsmyndigheten oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold i en barnehage, gis det pålegg om, og frist for, retting. Pålegget gis i form av vedtak og forvaltningslovens regler skal følges. I de 3 ordinære, ikke-kommunale barnehagene ble det gitt 2 avvik og 9 merknader. Det ble gitt avvik på følgende forhold: Årsplan som gjelder for lenger periode enn 1 år. Det bemerkes at barnehagen har gode planverk for virksomheten, samt periode-/ temaplaner. Politiattest makuleres ikke etter bruk. Det ble gitt merknader på følgende forhold: Forbedringspotensial mht. konkretisering av årsplanens innhold, slik som målformuleringer, barns medvirkning, progresjon, sammenheng mellom årsplan og periodeplaner, antall foreldremøter, spesifisering av opplysninger i kontrakt med foreldre. I de 5 ordinære, kommunale barnehagene ble det gitt 3 avvik og 10 merknader. En av barnehagene fikk verken avvik eller merknad. Det ble gitt avvik på følgende forhold: Politiattest makuleres ikke etter bruk. Årsplan sikrer ikke Rammeplanens krav. Det bemerkes at barnehagens nye årsplan var under utarbeidelse under tilsynsbesøket, så dette avviket ble rettet kort tid etter gjennomført tilsyn. Det ble gitt merknader på følgende forhold: Forbedringspotensial mht. sikring av at alle ansatte kjenner bydelens prosedyrer i saker der ansatte er bekymret for barn. Oppfølging/ etterarbeid etter gjennomførte barnehagetilsyn 2010 og Det ble gjennomført varslet tilsyn med familiebarnehagene i bydelen i Med bakgrunn i funn etter disse tilsynene ble familiebarnehager fulgt opp med både varslet og ikke-varslet tilsyn i Med bakgrunn i at en barnehageeier ikke retta ulovlige forhold, ble familiebarnehagen, med tre avdelinger, stengt av tilsynsmyndighetene fra En familiebarnehage ble avviklet av eier. I tillegg er to av de barnehagene som hadde hendelsesbasert tilsyn i 2011, fulgt opp særlig i dialog med, og veiledning av, eier/ styrer. Oppsummering for 2012 Avvik og merknader som gjelder årsplan, forventes ivaretatt og retta i forbindelse med at barnehagene tar i bruk ny årsplanmal for Oslo kommune fra Denne årplanmalen stiller 4

17 5 krav om og ivaretar konkretisering av barnehagens innhold, slik som målformuleringer, barns medvirkning, progresjon, sammenheng mellom årsplan og periodeplaner, mv. Avvik som omhandler politiattester rettes raskt etter tilsynsbesøket, da dette ikke handler om at ansatte ikke har levert politiattest, men at attesten er ikke makulere slik det er stilt krav om i barnehageloven. Tilsynsmyndigheten erfarer at tilsynet gir godt innblikk i, og kunnskap om, den enkelte barnehage. Tilsynsmyndighetens funn i 2012 viser at bydelens kommunale og ikke-kommunale barnehager har god kvalitet, med barn, foreldre og ansatte som trives og er stolte av barnehagen sin. Tilsynsmyndigheten har ikke observert særskilte innholdsmessige forskjeller på kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene gir tilbakemelding om at tilsynene oppleves nyttig ved at de får en grundig gjennomgang av egen virksomhet, og de opplever å få veiledning mht hvordan ulike forhold kan forbedres. Tilsynsmyndigheten har erfart at familiebarnehagene kan ha utfordringer, både med å fylle opp grupper, få pedagoger til veiledning, ansatte med norskkunnskaper o.a. Vi ser det derfor som viktig å følge opp utvalgte familiebarnehager med nytt tilsyn i Barnehagetilsyn slik det gjennomføres i dag gir godt innblikk i og kunnskap om den enkelte barnehage. Tilsyn videreføres på samme måte i For 2013 planlegges det å gjennomføre - tilsyn i de 2 nye barnehagene som ble godkjent i tilsyn i 3 familiebarnehageavdelinger - tilsyn i 5 kommunale og 4 ikke-kommunale ordinære barnehager som ikke har hatt tilsyn - oppfølging av/ veiledning etter tilsyn fra 2011 og Plan for tilsyn i barnehagene med årshjul følger vedlagt til orientering. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak vedrørende tilsyn i barnehagene 2012 tas til orientering. Tove Stien /s Tommy Grotterød /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Varsel om tilsyn brev til barnehagen Ståstedsanalysen informasjon til dei tilsette Ståstedsanalysen for barnehager veiledning Ståstedsanalysen for barnehage mal Plan for tilsyn i barnehagene med årshjul 5

18 Sak 61/13 Økt aktivitet og sysselsetting for ungdom Arkivsak: Arkivkode: 327 Saksbehandler: Mary Ann Gursli Oppvekstkomite /13 Ungdomsrådet Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ØKT AKTIVITET OG SYSSELSETTING FOR UNGDOM Sammendrag: Bydelsutvalget fattet følgende verbalvedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2013: Bydelsutvalget ber om at bydelen legger fram sak om omdisponering innenfor nåværende kompetanse- og tidsressurser tilsvarende 1-2 årsverk, for å fremme arbeidslinja og verdighet for den enkelte gjennom det å være sjølhjulpen. Dette kan gjøres i samarbeid med NAV, Boligbygg, ØVV og lokalt næringsliv. Formålet er å gi NAV-brukere og skoleungdom bedre muligheter til å komme i aktivitet/sysselsetting, under tett oppfølging, i et inkluderende arbeidsmiljø. Det forutsettes at en styrket driftssentral får tilført ungdomsfaglige ressurser i sommerhalvåret. Administrasjonen redegjør for om en økt aktivitet kan finne sted innenfor nåværende eller i andre tilgjengelige lokaler, ev. i samarbeid med bydel Nordstrand Sak legges fram for BU i april-møtet I denne saken orienteres om det arbeidet som er i gang for å etablere et sommerjobbtilbud for ungdom i regi av prosjektet Hva har du gjort i ferien. Bydelen har her hatt ressurser tilgjengelig både i form av 1 årsverk prosjektleder og lønnsmidler til sommerjobbene, og tiltaket er forankret i bydelens Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og unge fra fattige familier Som et ledd i å vurdere økt aktivitet og sysselsetting på mer permanent basis, er det ønskelig å først prøve ut og evaluere dette tiltaket. Dette fordi vi her får erfaring med bydelens egne tjenestesteder som aktuelle arbeidsgivere, foruten lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. I tillegg bidrar flere av bydelens tjenestesteder med forberedelse, tilrettelegging og rekruttering. Det foreslås derfor at erfaringene legges fram for bydelsutvalget i en egen sak etter sommeren, sammen med vurderinger av muligheter for mer permanente løsninger for økt aktivitet/ sysselsetting, jf bydelsutvalgets vedtak. Saksframstilling: Bydel Østensjø er i gang med å etablere et tiltak der ungdom får tilbud om sommerjobb. Prosjektet Hva har du gjort i ferien? har dette tiltaket som en del av prosjektets mål- og tiltaksplan for Bydelen har allerede etablert et prosjekt med prosjektleder og 6

19 arbeidsledere. Ved å samordne innsatsen vil det være mulig å få utvidet aktiviteten allerede i sommer. 7 Tiltakene i prosjektet Hva har du gjort i ferien? er satt i gang innenfor budsjettet til prosjektet. Årsaken til at tiltaket ble utarbeidet er at ungdommene får reell arbeidserfaring, en mulighet til å tjene egne penger og de har noe å gjøre i ferien. Målgruppen til tiltaket er ungdom år som bor i bydelen. Ungdom som er i kontakt med bydelens tjenestesteder, som f.eks. kommer fra familier med lite nettverk og få økonomiske ressurser, vil bli prioritert. Tiltaket har hentet erfaringer fra sommerjobbtiltaket i Bydel Søndre Nordstrand. Søndre Nordstrand fikk innvilget 1,4 mill. kroner fra Oslo-Sør-midler i Denne summen utgjorde lønnsutgifter til 131 ungdommer. De fire årene som prosjektet har vart, har det i gjennomsnitt kommet inn 300 søknader hvert år. I Bydel Østensjø ble tiltaket prøvd ut for første gang i 2012, og 7 ungdom fikk tilbud om sommerjobb i 1 uke. I 2013 er målet at 30 ungdom får tilbud om sommerjobb i 2 uker. Prosjektet har ca kr tilgjengelig til lønn av ungdom, noe som tilsvarer lønn til 24 ungdommer og 1 arbeidsleder. I tillegg skal bydelens driftsavdeling dekke lønn til 6 ungdommer. Ungdommene ansettes og lønnes av bydelen, men det er den enkelte arbeidsgiver som har det daglige ansvaret. Arbeidsgiver forplikter seg til å utarbeide en attest i etterkant av sommerjobben. Ungdom rekrutteres via ansatte i ulike tjenestesteder i bydelen, blant annet gjennom Utekontakten, Fritidsklubbene, NAV og barnevernstjenesten. Dette ved at ansatte informerer ungdom om tilbudet, og at de bistår søknadsskrivingen ved behov. I tillegg legges informasjon og søknadsskjema på bydelens internettside. Det er lagt opp til en begrenset kunngjøring, da det kun er 30 plasser tilgjengelig i år. Prosjektleder foretar intervjuene og prioriterer ut fra målgruppe og motivasjon. Arbeidssteder som er klar for å ta i mot ungdom på sommerjobb er Abildsø gård, Manglerud frivillighetssentral, bydelens driftsavdeling, bydelens rengjøringssentral, Ferieklubben på Bøler fritidsklubb, Plantasjen Skullerud, Rimi Skullerud. Videre er det pågående samtaler med Abildsø fellesskapshus, barnehagene og boliger for utviklingshemmede. Arbeidsoppgaver blir gårdsarbeid, gartnerarbeid, varehandel, renhold, aktiviteter for eldre, maling, kjøkkenarbeid, arbeid med barn osv. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak om økt aktivitet/sysselsetting for ungdom tas til orientering Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avdelingssjef 7

20 Sak 62/13 SaLTo handlingsplan Arkivsak: Arkivkode: 911 Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen Ungdomsrådet Oppvekstkomite /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SALTO HANDLINGSPLAN Sammendrag: På bakgrunn av bystyremelding nr. 2/1999, Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge, vedtok byrådet å etablere en ny og mer effektiv samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for bekjempelse av barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden, samt samordne og strukturere samarbeidet internt i kommunen og mellom Oslo kommune og andre statlige instanser. SLT modellen for Oslo kommune har fått navnet SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo). Politirådet i Oslo er SaLTos styringsgruppe sentralt. Politirådet ledes av byrådslederen og består av ledelsen i Oslo politidistrikt og kommunens administrative toppledelse, dvs. utvalgte kommunaldirektører. Etter en prosjektperiode i , ble SaLTo modellen utvidet til alle bydelene i Bydel Østensjø startet sitt arbeid I 2005 ble det etablert et helhetlig tverrfaglig/tverretatlig samarbeidssystem i Bydel Østensjø som i stor grad er bygd på modellen til SLT. Samarbeidssystemet skal, i tillegg til rusproblematikk og kriminalitetsforebyggende tiltak, ivareta områdene psykisk helse og barnevern. Styringsgruppen består av bydelsdirektør, stasjonssjef på Manglerud politistasjon, avdelingssjef for BUP Oslo Syd, Utdanningsetaten v/områdedirektør, avdelingssjef barn og kultur og avdelingssjef velferd og fritid. Saksframstilling: I henhold til sentrale føringer skal hver bydel ha en lokal, tverrsektoriell SaLTo handlingsplan. De sentrale føringene skal ligge til grunn for handlingsplanen samtidig som lokale utfordringer blir ivaretatt. Disse utfordringene vil variere fra bydel til bydel og det gis derfor rom for ulik prioritering av innsatsområder og målgruppens aldersspenn. SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø erstatter SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø Handlingsplanen er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer og innspill fra bydelens tjenester og samarbeidspartnere, nyere forskning og statistikk fra de offentlige tjenestene, evaluering av SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø sentralt SaLTo handlingsprogram SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø ble behandlet i styringsgruppen for bydelens tverretatlige samarbeidssystem juni 2012 og februar Planen rulleres årlig hver høst i forbindelse med årsplanprosessene. 8

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 23. april 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 41563627

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 03/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 03/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 03/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/ Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østmarka Idrettsbarnehage, Hellerudveien 86 Møtetid: mandag 08. november 20 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 26. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Bølerlia 2, BU-salen NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 06/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 06/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 06/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Møterom Nøklevann Olaf Helsets vei 6 Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Eplehagen Familiesenter, Oppsalveien 20 Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler fritidsklubb, Bølerlia 3A Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/14 Møte: Råd for funksjonshemmede NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 17.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsalhjemmet, Oppsalveien 28, 0686 Hovedinngangen holdes åpen fra 17:50-18:00 Møtetid: mandag 19. mars

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 06. oktober 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. desember 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000080-23 Arkivkode: 321.9 Saksbeh: Mary Ann Gursli /Gry Røste Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 14.06.2011 Bydelsutvalget 20.06.2011

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 18. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 0/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 0/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 0/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 09. november 2010 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 12. september 2011 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. juni 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2, 1188 Oslo Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 26. april 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/0 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen Møtetid: mandag 08. november 00 kl. 4.00 Arbeidsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Oppsal samfunnshus barnehage, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 20. mars 2012 kl. 17.30 Sekretariat: Else-Berit Momrak,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Bogerud senter Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 06. februar 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Havnehagan friluftsbarnehage, Enebakkveien 278 Møtetid: mandag 30. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres også til å møte Møtested: OBS! Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Ligger i Oppsal samfunnshus 2 etg, rett bak Oppsal senter. Hovedinngangen er ved

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 15. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/3 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia, store møterom Møtetid: Tirsdag 0. september 03 kl. 7.30 Sekretariat: Else-Berit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Skullerud aktivitetshus, General Ruges vei 100 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/15 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Nordre Skøyen barnehage, Skøyenbakken, 0667 Oslo Møtetid: Mandag 16. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 08/09 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.30

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Kafé X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø barnehage, Langerudhaugen 1 Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

STEINSPRANGET BARNEHAGE,

STEINSPRANGET BARNEHAGE, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: STEINSPRANGET BARNEHAGE, Steinspranget 6 (NB: endret møtested for dette møtet) Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 06. november 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 15. juni 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, Store møterom Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 10. november 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Johan Scharffenbergs vei 105 Møtetid: Mandag 12. mai 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 04. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 62 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 07/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 07/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 07/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Møterom Nøklevann Olaf Helsets vei 6 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl.

Detaljer