Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet"

Transkript

1 Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Tenner for livet

2 Samarbeid mellom Barnevernstenesta og Den offentlege tannhelsetenesta. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnevernstenesta. FN sin barnekonvensjon: Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømming eller utnytting frå foreldre eller andre omsorgspersonar. Lokale forskjellar i det landsdekkande tannhelsetilbodet og følgjeleg sosial ulikskap mht tannstatus. Barneombodet er svært bekymra for denne ulikskapen og for at dei som blir utsett for overgrep eller omsorgssvikt ikkje blir oppdaga. Barneombodet ynskjer ei tannhelseteneste som i varetek og gjev likt tilbod uavhengig av bustad og sosial status. Tannhelsetenesta har anledning til å sjå alle barn, og i samband med tannbehandling har tannhelsepersonellet høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Fylkeskommunane Rogaland, Sogn og Fjordane, Hordaland og Seksjon for barnetannpleie, Odontologisk Universitetsklinikk i Bergen ynskjer å gje alle barn og unge eit likeverdig tilbod. Den offentlege tannhelsetenesta skal i fylje Lov om tannhelsetenester drive oppsøkjande verksemd, førebygging og behandling retta mot alle barn og unge frå 0 18 år. Kommunehelsetenestelova 1-3 a jf. 1-2, pålegg kommunane ei plikt når det gjeld helsepersonell til å oppfylle krav i medhald til lov. Fylkeskommunane Rogaland, Sogn og Fjordane, Hordaland og Medisinsk Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen, seksjon for barnetannpleie har i samarbeid med barnevernstenesta utarbeida samarbeidsavtalar mellom barnevernstenesta og Den offentlege tannhelsetenesta. Vidare har ein utarbeida rutinar og retningslinjer for å avdekka omsorgssvikt og overgrep. For å kunne ivareta lovkrav og helsepolitiske mål, er forpliktande samarbeid mellom forvaltningsnivåa naudsynt. Eit godt tilbod er avhengig av eit nært og forpliktande samarbeid mellom fylkeskommunale og kommunale tenester. Samarbeidet kan best sikrast gjennom skriftlege avtalar mellom partane, der ansvar og oppgåver er tydleg fordelt og definert. 2

3 Vedlegg: 1. Den offentlege tannhelsetenesta sine prosedyrar for innkalling av pasientar. 2. Ikkje møtt brev til føresette 3. Informasjonsbrev til føresette 4. Bekymringsmelding til barnevernet 5. Sjekkliste til bruk i tannhelsetenesta. 3

4 Mål for Den offentlege tannhelsetenesta sitt virke: Målgruppe: Mål: Born og unge frå 0-18 år. Etablera gode rutinar mellom barnevernstenesta og tannhelsetenesta for å kunne avdekke omsorgssvikt og overgrep mot born og unge. Samarbeidet og rutinane må sikra at barna sin integritet blir ivaretatt. Behandling og oppfylging må tilretteleggast på ein god måte som fører til det beste for barnet. Delmål: Sikra tverrfagleg samarbeid og auka kompetanse på begge tenestenivå. Dette inneber at: tannhelsepersonell har kompetanse til å gjenkjenne symptom i munnhole og åtferd mønster som mellom anna kan tyda på seksuelle overgrep, omsorgssvikt og spiseforstyrringar. tannhelsetenesta må synleggjera sin kompetanse og bidra med den. tannhelsetenesta er inkludert i eit større tverrfagleg samarbeid og gjort kjent med dei fagmiljø som er etablert i kommunen. Barnevernstenesta må leggje til rette for at tannhelsetenesta blir integrert i samarbeidet. helsefremmande og førebyggande tiltak vert sett i verk. 4

5 Barnevernstenesta og Den offentlege tannhelsetenesta er forankra på forskjellige forvaltningsnivå. Det betyr samarbeid på tvers av sektor og tenestegrenser. Arbeidet på tvers av sektorane vert i hovudsak styrt/ regulert av fylgjande regelverk Lover og regelverk: Lov om tannhelsetenesta 1-3, 1. ledd bokstav a. Barn og unge frå 0-18 år. Lov om barnevernstenesta 6-4. Opplysningsplikt til barnevernet. Lov om helsetenester i kommunane 1-3 a, tilretteleggingsplikt for kommunane sett i samanheng med helsetenesta sitt formål nedfelt i 1-2. Lov om statleg tilsyn med helsetenester 3 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll. Lov om pasientrettar Se særlig; Kapittel 2 Rett til helsehjelp Kapittel 3 Rett til medverknad og informasjon Kapittel 4 Samtykke til helsehjelp Lov om helsepersonell jf.forvaltningslova 21, Kapittel 5 Helsepersonelloven, hovudregel om teieplikt 33 Helsepersonelloven, opplysningsplikt til barnevernet. Etter lov om helsepersonell 33 har helsepersonell plikt til å gje opplysningar til barnevernstenesta når det er grunn til å tru at eit born blir mishandla i heimen, eller det føreligg andre former for alvorlig omsorgssvikt, jamfør lov om barnevernstenesta 4-10, 4-11 og Det same gjeld dersom eit born har vistvedvarande og alvorlige åtferdsvanskar, jamfør nemnt lov , Forvaltningsloven, teieplikt 5

6 Folkehelsearbeidet - helsefremjande og førebyggande arbeid Fylkeskommunen sitt ansvar etter tannhelsetenestelova: Etter tannhelsetenestelova 1-3 har fylkeskommunen ansvar for å fremma tannhelsa i befolkninga og gjennom si tannhelseteneste sørgje for nødvendig førebygging og behandling. Partnarskap for folkehelse i fylkeskommunar og kommunar: Stortingsmeld. Nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester. Der er viktig at fylkeskommunen som arbeidsgjevar legg til rette for samarbeid for relevante kompetansemiljø som regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging. Kompetansesentra har mellom anna ansvar for å utvikle kompetanse, for å spreie kunnskap om seksuelle overgrep og å bidra til at alle relevante tenester samarbeider. Det er viktig at helsestasjons- og skulehelsetenesta, barnevernstenesta, sosialtenesta og tannhelsetenesta samarbeider på dette området. 6

7 Samarbeidsavtale mellom barnevernstenesta og den offentlege tannhelsetenesta i...kommune Målgruppa: Barn og unge mellom 0-18 år. Barnevernstenesta sitt ansvar: 1. Delta på samarbeidsmøte med Den offentlige tannhelsetenesta. 2. Kjenne til Den offentlige tannhelsetenesta sine rutinar for innkalling, informasjon til føresette og sending av bekymringsmelding. 3. Vere tilgjengeleg for DOT med råd og rettleiing i saker der det er mistanke om at et barn kan vere utsett for vald, misbruk eller omsorgssvikt. Også i saker der ein er usikker på grad av bekymring, kan barnevernstenesta gje råd og rettleiing. Drøftingar i enkeltsaker skal vere anonyme inntil det føreligg ei bekymringsmelding til barnevernet. 4. Barnevernstenesta skal gje tilbakemelding til den som melder. Tilbakemeldinga skal sendast seinast innan tre veker etter at meldinga er motteke. Tilbakemelding kan unnlatast i tilfeller der meldinga er klart ugrunna eller der andre særskilte omsyn veg imot å gje tilbakemelding (Lov om barnevernstenester 6-7a). Tilbakemeldinga skal bekrefta at meldinga er motteken. Den Offentlege Tannhelsetenesta skal òg opplysast om det er opna sak etter barnevernslova 4-3. Dersom det er opna sak skal tannhelsetenesta ha ny tilbakemelding om at undersøkinga er gjennomført. Den nye tilbakemeldinga skal innehalde opplysningar om saka er lagt bort eller om barnevernstenesta følgjer opp saka vidare. 7

8 Se k s j o nf o rb a r n e t a n n p l e i e, Od o n t o l o g i s kun i v e r s i t e t s k l i n i k kibe r g e n

9 Rutinar for pasientinnkalling i Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane. Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år ikkje møtt rutinar: Recall 1: Send Ikkje-møtt brev (ligg i OPUS). Dersom pasienten har stort behandlingsbehov eller ikkje-møtt historikk, kontakt vedkommande via telefon. Gjer ein individuell vurdering av innkallingsintervallet, maksimum 12 mnd. Journalfør. Recall 2: Send Ikkje-møtt brev. Ta kontakt med pasienten på telefon og informer om at vi tilrettelegg for pasientar som av ulike årsaker synes det er vanskeleg å møte til tannlege eller tannpleiar. Journalfør tiltak. Recall 3: Send Ikkje-møtt brev. Dersom pasienten/føresette ikkje tek kontakt innan 4 veker, send Informasjon til føresette med informasjon om at det blir sendt bekymringsmelding til barnevernet dersom tannklinikken ikkje høyrer noko innan 4 veker. Journalfør tiltak. Dersom det blir aktuelt å sende bekymringsmelding, send kopi til føresette og anonym kopi til ressursgruppa. Journalfør.

10 IKKJE-MØTT BREV Du møtte ikkje til avtalt tid hjå Tannpleiar/tannlege.. Dato og klokkeslett.. Dersom du ønskjer ny timeavtale må du sjølv kontakte tannklinikken. Dersom vi ikkje høyrer frå deg, vil du få tilbod om ny time hjå oss innan 1 år. Om det er særskilte grunnar til at du syns det er vanskeleg å møta opp, ber vi deg gje beskjed. Vi vil prøve å leggje til rette for dine ynskjer. Med helsing.

11 INFORMASJON TIL FØRESETTE Pasientens namn (under 18 år til føresette) Den offentlege tannhelsetenesta skal gje regelmessig og oppsøkjande tilbod til til barn og ungdom frå 0-18 år. Vi har ved fleire høve registrert at barnet dykkar ikkje har møtt opp til avtalt time hjå oss. Det var sett opp avtalar hjå oss: Vi har prøvd å kontakta dykk på telefon og sendt brev til dykk om dette, men har ikkje oppnådd respons. Vi har heller ikkje motteke opplysningar om at barnet får tannbehandling ved annan tannklinikk. I fjølge Lov om tannhelsetenester er det vårt ansvar å medvirka til at våre pasientar får tannbehandling og ivareta oppfølging av generell tannhelse. Vi er no bekymra for at barnet dykkar ikkje får dette tilbodet. Vi tilrettelegger gjerne for pasientar som syns det er vanskeleg å møte til tannbehandling. Det kan også avtalast time for ein samtale med oss. Vi ber deg/dykk kontakte oss innan 4 veker for timeavtale. Etter lov om helsepersonell 33 har helsepersonell plikt til å gje opplysningar til barnevernstenesta når det er grunn til å tru at eit born blir mishandla i heimen, eller det føreligg andre former for alvorlig omsorgssvikt, jamfør lov om barnevernstenesta 4-10, 4-11 og Det same gjeld dersom eit born har vistvedvarande og alvorlige åtferdsvanskar, jamfør nemnt lov Vi vonar å høyre frå dykk snart. Med venleg helsing tannklinikken Tannlege/tannpleiar/klinikk

12 Unnateke off: 13 BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET Namn:.. Fødselsnummer:.. Føresette:.. Adresse.. Telefonnummer:.. Tannhelsetenesta har som oppgåve å gi eit oppsøkande tilbod til barn og unge frå 0 18 år. I følgje Lov om Tannhelsetenester er det vårt ansvar som tannhelsepersonell å sørge for at denne gruppa får tannbehandling og oppfølging av generell tannhelse. Tannhelsetenesta er pålagt opplysningsplikt til barnevernet, tiltak har heimel i lov om helsepersonell 33 Vi er no bekymra for dette barnet. Bakgrunnen for bekymring meldinga: Når oppsto bekymring: Kva er eventuelt gjort så langt: Barnets åtferd: Ikkje møtt til timeavtalar følgjande datoar:. Samarbeid med føresette? Er føresette informert?:. Skildring av funn og observasjonar:.. Med helsing

13 Rutinar for bekymringsmelding til barnevernet i Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane. Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år Etter lov om helsepersonell 33 har helsepersonell plikt til å gje opplysningar til barnevernstenesta når det er grunn til å tru at eit born blir mishandla i heimen, eller det føreligg andre former for alvorlig omsorgssvikt, jamfør lov om barnevernstenesta 4-10, 4-11 og Det same gjeld dersom eit born har vistvedvarande og alvorlige åtferdsvanskar, jamfør nemnt lov Manglande oppmøte ikkje møtt pasientar Når pasientar utan registrert behandlingsbehov ikkje møter til avtalt time to år på rad og rutinane er følgt. Syner til DOT sine rutinar. Karies Når pasienten ikkje møter og det er registrert stort behandlingsbehov. Føresatt og/eller pasient ikkje gjev tilbakemelding til tannklinikken. Føresatt og/eller pasient har fått informasjon om tannhelse og behandlingsbehov. Når pasienten har auka risiko for karies og gjentekne gonger ikkje møter til time. Føresatt og/eller pasient har fått informasjon om tannhelsesituasjon. Når pasienten har høg kariesaktivitet og føresatt og /eller pasient ikkje følgjer opp timeavtalar. Føresatt og/eller pasient har fått informasjon om tannhelsesituasjon. Vald eller misbruk: Når det er mistanke om at pasienten blir utsett for vald eller misbruk. Når pasienten viser vedvarande eller langvarige atypisk adferd Ekstrem angst eller behandlingsvegring Unormalt samspel mellom føresatt og pasient Fysiske teikn som: o Blåmerker i hovud/halsregionen o Sår på tunge, kinn, slimhinne, gane, tannskade o Uflidd o Brannsår, til dømes frå sigarett o Vondt for å sitte i stolen o Om barnet har blitt lugga hardt, noko som kan visast i form av sår eller områder utan hår

14 Anna: Alvorlige erosjonar o Samarbeidspartnarar og kjelder til meir informasjon: - Barnehuset i Bergen kan kontaktast ved behov for rådgjeving og rettleiing. - o Buf-etat o Universitetet i Oslo v/anne Rønneberg o Andre interesseorganisasjonar: - Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - Alternativ til vold - Interesseorganisasjon for posttraumatisk stress-lidelse - Senter mot incest - Senter mot seksuelle overgrep Sjekkliste og prosedyrar før sending av bekymringsmelding. Ved manglande oppmøte eller mistanke om omsorgssvikt: Kontroller at ikkje-møtt rutinane er følgt og at alle tiltak er dokumentert i journalen. Send Informasjon til føresette. Dersom føresette ikkje tek kontakt innan 4 veker, send Bekymringsmelding til barnevernet. Send kopi til føresette. Send anonym kopi til ressursgruppa. Sett pasienten på recall. Dersom pasienten ikkje møter påfølgande år, gjenta prosedyren. Hugs på å sende ny melding til barnevernet med kopiar slik som sist. Ved mistanke om vald eller overgrep: Journalfør funn objektivt, nøyaktig og balansert. Ta kliniske bilde om det lar seg gjere. Beskriv pasienten si åtferd. Det treng ikkje vera atypisk åtferd. Dersom funna berre er kliniske, skal dette dokumenterast. Kontakt kommunalt barnevern eller politi dersom objektive funn, åtferdsendring eller avvikande forklaring gir grunn til mistanke om overgrep eller barnemishandling. Føresatt skal ikkje kontaktast dersom det er mistanke om overgrep eller barnemishandling på grunn av fare for tap av bevismateriale.

15 Avtalane er utarbeida i samarbeid mellom: Seksjon for barnetannpleie, Odontologisk Universitetsklinikk i Bergen

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no Årsmelding 2011 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2011 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2011 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2011 har tenesta

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Mars 2011 2011 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillingar

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer