SNO. 1 er _---~---'..+.~ ... > ~ Johs. Andenæs: Universitetet og samfunnet Jul Låg: Hva har vi i Norge råd til?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. 1 er _---~---'..+.~ ... > ~ Johs. Andenæs: Universitetet og samfunnet Jul Låg: Hva har vi i Norge råd til?"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 INNSINDTI.BOKI.R nrl.vor."'-k F,"", 1 M I.l (i 1:'1 Olav Dalgard: Europei,k drama fd antikkcntil n;ali~nl\.:n (Orion-hokene) { \/IIRS/lFI,\,FORI.I(,11.tan,,\hraham,en: Naturvern Og \':Issdrag Johan (jaltun)!: IT - ell super'makt i q.:'rden,s:lllifllnnct (i IU) V 1>.1 Ill. "alalo)! (ncr sa:rtn kk av lo,er, f"r,k rifter O,l! hest C III IlH.:bcr IIl.V.,... ( '() M A J.,-IISI:'N A IIUA 1.1.IS (,'l' J) /;'S,\, Fl' R, :'1..\1 /V Kli "-ln:iiii,iiulkntutkij:lln Sellran Vllosikirja 21> Postgirokonto nr, I S6 29 Bankgiro nr "Samtiden» utkomrlll:r Illed lo ht:l'tcr om :het. Arsahonnell1ent 35 kr hos bokhandlere, p;"1 postkontorer, i forlaget eller direkte fra ekspedisjonen. For!agsentralens tidsskrirtavdeli ng, Boks 600'), Ltlerstad, Oslo 6. Telefon 6X n 00,!'or studenter og skoleelever er priscn pr. :'tr 25 kr (direkte fra ehpcdisjoncn eller fra forlagct (tlf ) mot studiehel is). 4,:'>0 kr pr. hefte. I\lanuskripter til "Samtiden» hes sendt til rcd;lksjollell, adr. Il. Aschehoug & Co (W. NIga:tnl), Sehesteds gt..1, ()Sl" I, hvor rcdaktnrcll og redaksjonssekretæren, magister I gli Ivcter;'IS, trelle, hver tirsdag kl 1\--1,1 Telefon ')0. Redaksjonen er ikke an "':trllc' Inr Illlhl'lldl!n,,"".,~rll" IIlc'rlr\~~ nd Ik~l' flllnl' sted uten tillatelse fra rcd-.. CII RIST/A.V I:J IJR,\" FOR 1"l<i (A O/JI:'N lia VN I l\loderne slavisk Litteratur. Red. lian~ I lertel og Toni I.iversage (Documentar.tJ > ~ --l )00( O t<1 Z ':t t<1 )1j --l l"'l _---~---'..+.~ ''''~..;J N Johs. Andenæs: Universitetet og samfunnet Jul Låg: Hva har vi i Norge råd til? Fil/It AII/æs: Rød utfordring Per Ottestad: Reserver og forbruk av r<lstoffer John Gustavsen: Samene - en truet minoritet Håkon Meyer: 9.april 1940 og Quislings statskupp... Inger Heiberg: Olav Aukrust og vår tid 81. ÅRGANG r 1 er 1972

2 t. ~. <J. april 1940 og ~.#0 ( Quislings statskupp Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Vidkun Quislings navn ble el internasjonalt symbol for forræderi, og :'ir\akcn var fremfor alt kuppet den lj. april Lagmannsretten, ho~esterett og det norske folks!lertall trakk de samme slutningene. Man var overbevist om at statskuppet var resultat av et p:"t forhtmd planlagt forræderi og at Quisling var en hrikke i det tyske krigsspilkt, p:"\ forh:lnd innviet i at aksjonen mot Norge skulle komme og nt\r dell skulle komme, at Quisling gjennom,"i tilby sin hjelp til kuppel hadde ptlskyndet dette og at han fra den tyske maktens side, det vil si fra Hitler" side, var lovet som belønning regjeringsmakten i Norge. Dermed var det klart at han som norsk offiser hadde hegått forræderi mot ~itt land og sitt folk. Leser man det dokument som heter (Strafk~ak mot Vidkun Ahraham l.auritl Jonsson Quisling» forekommer del aldeks klart al s:hel lal'.mann l':rik Sn!Lm S\)111 statsadvokal ~.--- Annæus S,-=hjodl p;\ forh:"md var overbevist om hans forræderi. Som stahadvocil"b'enyttet advokat SChjlldt d;;-nne forhtlnds dom til med kraftige midler:\ fremstille forræderen som en makthungrig, hensynslos "el visk og sjofel ka ra k ter. Ltler min oppfatning, - hygget P:I lesning, samtaler og til en viss grad medopplevelse i er tiden inne for en delvis revisjon av det bilde av Vidkun Quisling som lagmannsrettens behandling etterlot. Silt egentlige statskupp gjennomførte Quisling under det ufrivillige opphold i BerlIn so~e..!:.enj9-!o.: Dit var han til en -viss grad«'deporteft" av Terboven. men det lyktes ham ~\!"ti kontakter (Raeder, 'Rosenherg: men ogs:l Hitler) og fullmakter. som forte til at Terhovens riksddsplun ble veltet og hans plan om ;1 «innsette» Jonas Lie som NS-fører ble henlagt, mens Quisling stegvis overtok en maktstilling, som inge~ nordmann~~~_~~_hatt ~nderjlrhllndfl::r: han t~kktsin-h[md Diskwjvllell vm Quislillgs persoil og rolle i IIorsk POlilikk blll.ha fra lid ti/ anllell opp pa Il)'. Forjallaell av dt'lllle elrtikke/ell, Hiikoll Me\'f:>r({ 1896J, Jl)1Il har el annet >.111 mil dei -autori,er/e". rar i,ill lid fu "d"11 gal... lldm N, Fur /lj.jo lell' hull ell kit'lit mallll i liorsk arheiderhevege/.\'e. }full mellte sideli ell hull gjenl1011l samarheid med okku[lusjollsmukten gjorde t'fi [losiliv illl1.\'atsjijr jijghevege/sen. liull har skreve! adskilligt' huker håde for og e/lt'r krigeil. hi,u,,,!:"t Ullllet SYII" (/9571, og har i IIlUllgt' lir I',ert ho,mll i,""ve/'i;;e, 9, april 1940 OK Quislingl" s/a/skl/f'!1 den lovgivende, utøvende og ddvis ogstl dommelh.k makt. Sallllldl~ hadde han ingen :~Lreu.iR!!ete~:<;ol~l ~orte til disse in"titlhjonel storting, regjering og domstol. LaglT1-ann Solem spurte ham: «Dere kunne ikke sette i,jenno!ll en lov med Vidk un ()lii"ling" navn u!l(kr medmin re en hadde passat Terhoven og var ~odkjenl av ham"" ()~ Quisling svarte: «Det var den almindelige arheids~li1g~, (;j~!l!lllll1 fl opprette denne dohheltmakt realiserte Ilitkr et av "ine pl)lili~ke prinsipper. I rettens, folkets og utlandets oprfatnin~ val' kuppet den IJ,,lpril 1940 heviset for hans forræderi. Tyskerne hi"to ham Il!:, utell lkm hadde han ikke hatt mulighet for ~I ({overta "tahillakten", Og det \<tr Hitler som gjennom den tyske minister Rriiuer krevet av kongen P;I Elverum, at han skulk akseptere en regjering ()ui"ling, I 1'0!thll Il I indignasjon over de uforskammede og hykler"ke ty"ke kra\ hadd..: regjerinl!en NYl!aardsvold natten til 9. april avviq det tv"ke ultilll:ltum og hesluttet - i en ennå i ~ag uklar form for Illohili"ering -,'t U krigen. Quislings første handling denne dag var ti erklære landet-, I()\- ~ lige regjering avsatt, kreve av oherst Hans lljorth regjeringen" ar- 1" l restasjon og stille under ansvar enhver som fulgte regjeringens mobiliseringsheslutning. Klarae kunne i et folks ~1Ylle en nor"k olti"er ikkl' hegii forræderi under en krigssituasjoll. Statsminister Nygaardsvold og utenrikslllini~ta Koht hadde ulld..:! stortingets mote pti Hamar samme dag fore"li'ttt, at man "trak" "kulk snke forhandling med tyskerne. Stortinget hadde gitt "in til"lutnilli' og hadde oppnevnt forhandlere til ti histi'l regjeringell, Men i og 1111:d Quislings «overtagelse av statsmakten» stenl!k han veien til en kg,!! forhandling og hindret muligheten av ti reali-;ere "tortingeh he"lutning på Hamar. Søker vi sannheten i dag, kan vi med sikkt:rhet "i: ()ui"linl! val' iui' pfi forhånd informert om at aksjonen mot Nor!!e ~kulle komme den l) april. Hitler hadde ikke p~\ forhilnd I!itt Oui~linl.' en pla,,~ i ahiont:rl Falken'~ts stah. 'S(;"m kdet aksjonen, hadde tkke ordre ()I~~-;I,illvende Quisling. Sendemann Br:iuer, som selv hk'fut~len(llg()-\-~rrillet av aksjonen, selvsagt-helter ikke. i\k"jonen Ill()ll'\()rge\~r ledd i kampen mot England, meget mot Hlik'rs~e, men p;-"k) Il~ UeT""TtV('k engelsk-iranske henstillingene lil regjeringene i 0,,1\) og Stoekholm om li tillate gjennommarsj over Narvik-Kirurla for ;1 histfl Finland under vinterkrigen 19:\9/40 og "allltidig "toppt: dell svenske malmtransporten til Tyskland. i\hjollerl mot Norge 1';11' kraftig tilr{\det av admiral Erich lbeder ('llill luddt:!-.<lnukt!11..:d Quisling og støttet ham), Ahjllllt:n \ilk ~e" ~;I~t 11;1 kllllllllt:l 1I1..:1"1 t:t

3 IIUf\(J1l Jt'.lf"vt'r,. 446 am,endelse av ell~r samarbeide med Quisling. Og det er :t gjore ham Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 alt/~r ~tor ære, nar lagmannsrettsbehandlingen etterlot inntrykket, at aksjonen var et resultat av Quislings henvendelser og forslag i Berlin ~g ~kulle ha til mål å skaffe Norge en tyskorientert regjering Quislng. I Forst elter at Hitler til sin forargelse hadde mott motstand hos ko~g: og regj~ring ---: motsatt forholdet i Danmark - og etter at QUlslJng med sm tale til det norske folk om kvelden den 9. april hadde "overtatt statsmakten», aksepterte Hitler denne losnin~, tross sendemann Brauers energiske rl)rsøk P,I ;1 hindre dette, U nde~r de nærmeste dagene hid,ro Br~uer aktivt til opprettelsen av Administrasjonsddet, som.li1an I BerlJn mente kunne bety en tilfredsstillende preliminær ordnlog m~d. kongen, k~pitulasjon og dansk ordning. Med god hit I~rsk samvittighet lot Hitler Quisling falle - mot hans meget energiske protest. 6-dagersregjeringen var slutt. Under.disse dagene hadde Quislings forsøk P,I,I stoppe krigen i!'40~ge m~es. Krigen fortsatte frenlti1ltpii u!;isj6nen-oen(0. JU~l. Men det var jo ikke S,I, at regjeringen Nygaardsvold ville ha kn~,. Der var åpenbart ingen aktiv krigsvilje hos den norske regjenngsledelsen - i et avrustet land med skifte av militærledelse som forste oppgave. ~ohttelegraferte til sendemann Briiller stortin~ch bl. f'l. dskiip lillt.lrhalldlill!! ", Og han 101 legasjonen-h l; i Berlin helt til Hitler ga den norske sen ~ema,nn Scheel ordre om,i forlate Iand~L Men - Tom sagt - Quis IlOgs Inngrep, akseptert av Hitler, stengte veien for en forhandling. Det forhold, at Quisling ikke var informert om aksjonen ~ mot Norge og ikke på forhånd var tildelt noen rolle i aksjonen, som selvsagt.hel~er ikke var fremkalt av hans samtaler i Berlin, kan ikke endre o~platnmgen av ham: ~ten tvil~_quis~in~~_onske den 9. april ti.~io~rt: at. d~,r ble fakt.lskj5!igstil~.~~!1d_0.'~nd_el_ M.eJlieri- for-quisling karak,tenstbke overdjnlensjonenng av egne handlinger, erklærte han: ujeg lolle det som en klar og uavviselig plikt fedre/andel» Under rc:ttssaken forklarte han, al han ved en fredsats}oii-li~)s'tii'ilcr reddet Nordcn fr~1 vinteren 1939/40:"1 dele Polens skjebne, og han betraktet seg som Norges redningsmann gjennom kuppet 9. april. Det 1Oi=bTtre't 11ans liv I de etterrljlgen~-atto-rket gjennoll1-sln1iiltde dom ikke f?r~to. den fredsinnsats han gjora-e.men ved skjebnens ironi kor;lhan' til a hindre en fredsforhandling istedet for,1 stoppe en kri!.!. * * * ~ Forrædernavnet har i v;lr lid vært brukt Of! misbrukt over alle grenser. Fur, under og eller 2. verdenskrig har ~n hysterisk forræder- " frykt skylkt over landene, forræderne kan regne\ i 1I1illiollt:f, Illtle/l nasjonale bevegelser og ekstreme ideologier har man u\lan\e1ig "etl presumptive eller aktive forrædere. Quisling var grepd av blllgen, i hans øyne var <qnarxistregjeringen Nygaard~vold» en fnrrædem: gjering, mot justisminister Trygve Lie forshkte han :"1 reise en land,, forræderprosess. Og da Terboven høsten 1')40 forhud de polili\ke partiene og sa, at nå gikk veien bare over Nasjonal Samling, ultalte Quisling i en tale den 4. oktober, at «de som ikke vil grl veien over NS i dag er forrædere mot det norske folk». I Russland sendte Stalin gruppe etler gruppc, helc I.cnin\ gallde garde, offiserskorpset, ambassadorer og diplomater, polilieh kdere, de. etc. til fengsel, leir og død som forrædere og "pioner. I Ty... kland fylte Hitler konsentrasjonsleirene med menn av alle opp()si~j()n... retninger som forrædere. Overalt søkte man 5.-kolonner, men Louis de Jong som har skrevet en utmerket bok om de tyske 5.-kolonner medgir, at det har vært ytterst vanskelig ti finne slike. Lller hankrike... nederlag overtok visestatsministeren, general Pelain regjering"ledelsen, og en kapitulasjonsregjering var tvunget til ri samarbeide med fienden. Alle blede forrædere, Petain, Darlan, Laval, osv. I Belgia ble kong Leopold avsatt som landsforrætjer fordi han ble hos silt folk. D" japanerne hadde bombet flttten i Pearl Harbor hle over IlleIlIlesker av jar;lnsk orrrillnelse sall i ko/hi,:nlr;l,>jon... kir i ( ;t1if,,/ nia under krigstiden som preslimplive forrædere. I J ugo"lavia, hvor Ante Pavelic i Zagreb drev massemord pti serbere og hvor laildet lihtes opp i delstater under tysk, italiensk og kroatisk ledelse. krydde del av forrædere, tvunget til kamp mot eller samarbeid med ulenland... ke okkupanter og andre innenlandske forrædere. Opproreren Tito, "om fomldte den unge kong Paul, slo ned med h,hdeste h,"lnd Kroalia" «frihetshelt» Pavelie, henrettet M ichailovic for forrædask samarbeide med italienerne mot tyskere, og slutteli!:" i "in nye makhtilling hev ut de stalinske agenter og forr~ldle den stalinske kollllnuni... mcn, ble til sist president og landsfader. LI gammel engelsk rim "in: Treason doth never rrosrer. What's the rea.s()n'l For il' it doth, than none dare call it Irea,on. Del er ikke vanlig i Norge,\ se Quisling i internasjonal saml1lenheng, han er folkets onde tind og han er en ab,olull,entralfigur, h;lue i etterkrigsårenes internasjonale litteratur om masscl"orncderiet og I ~en hysteri~~e.!.ettsforf0igcj5en av mennesker, sumavslutl.c:l Norges okkupasjonshistorie. «Straffesak mol Vidkun A. J.. J. Qui... -

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 /I ilk () 11 Meyer 44S ling» - p[1 650 kvartsider - er et monument over kvaliteten av denne Illa~sl:forræderiaksjon..'\lIe visste fra første dag at dødsdommejl,kulle komme til anvendelse _... _-- * * * Enn{1 etter snart 60 :I?'er personen Vidkun Quisling en intenst om~tridt mann, for ~Illange folkeh onde tllld, for andre en av sin gencra\jons,tore hegaveher, ll1en samtidig en mann, som!cv-t:illl'i~': (iu t t~l j ~nn';~~j()n;~fr(;m~i;1 tisk, filoso fisk -rolllan tisk droill meverden. '\lcn der er Ol!S;\ tkm, som cnld i dag ser haln som den mest klart-... kuende og k;~raktersterke st~;ts(~:;;nn i'n~'d~~ i dette-;1rhundre.-oct torde v-ære"sikkcrc'al netlop'p1i'~ins's'tore beg~lvelse,~hi.ln'sureåfistiske og virkelighetsfjerne forestillingsverden, hans egenartetc erfaringer og hans interesse for stllre vyer, langt mindre for hverdagens krav, hans karakter og hans tilhengere~ tro ptt karakter og evne, hos denne ~ tterst innesluttede mann skapte en selvovervurdering som i høy grad hidro til hans ulykke: tt,e seg selv som en av forsynet utvalgt leder. lian... mangdrige venn hedrik ~tz sa engang om harn: «Quisling er det_::dl<:.~t~ ll1enne,ke jeg har truffet i mitt liv». I':rik So!cm spurk i Ictlt:ll: «Var I'rednk Pryl/ Ikrc~ vell Il'! " og ()uislillg svarte: «Ilvi.s man har venner!» - og forklarte, at han helt fra guttedagene hadde \tilt S;ol hoye krav p:t vennskap, at kravene aldri hle oppfylt, bare i sitt dtesk ap motte han oppfvllelsen. I hans kolde uvirkclighetsverden Illcd Jens loeallstl-tc-rordringcr'!cver ingen av oss. Men~ vi har alle mott hans urokkelig hengivne disipler, fasil: i troen. Tro er den faste overbevisning orn det man ikke vet. Ofte rokkes den heller ikke av I'iten, Men hva vi i dag vet 0111 Quisling for og under den 9. april 1940 er l'aktisj,; ikke forenlig med \Iik tro. * * * ()ui"lillg~ fljrra~deri v;lr sclvfolgelig ideologisk bestemt, og like,dv~agt var det at han ikke hadde til hensikt ~'\ skade folk og land. Det er n;ppe av maktbegjær. ';in'g~cnavforsyi1ct utvalgte redningsmann, som griper inn. Til hans filosofiske ideer horte idealiseringen av nordisk rase, bestemt til en ledende verdensstilling - en tro han hadde møtt tilsvarende hos Alfred Rosenberg. Det var hans tro at han hadde forst;ltt en av Gud tilrettelagt utvikling av livet og det menne \kdige <;amfunn, og ut fra sitt utilgjengelige filosofiske system kunne han IeJe utviklingen, forene tidens sterkeste bevegelser og utforme et 11\ It tlg idl:l:11 ~lahs\'qcm. - okollorni"ke Ol! s(hialc detaljer V;lr ikkl: 1). april} J OR Qui,\/,s statskupp hans omrtlde og den marxistiske materialisme og den forvirrede liht: ralisme m~ltte overvinnes. Det er hinsides all mening :1 betrakte ham , ,----,:-'~"---.,.-- - o " som_en selvisk_.j..12.~i.kt.:"t~etjer).som for ti oppn:1 makt og berike"-e p:'t l:;ekostning av folkets interesser var rede til :1 hruke alle midler. iv1en hverken klar tanke, rask handlekraft eller virkelighetserkjennehe hørte til hans spesielle egenskaper. Derimot stor evne til ;1 fabulere langt ut over virkeligheten, i fantasien omforme stat og samfunn uten hensyn til faktiske sosiale forhold og sosial mak l. Og en overordentlrg tro P:l seg selv, sin karakter, sin evne, sin i'tntklige overlegenhet og retten til :1 handle eller sin overbevisning. Derfor,ok te han dit 11\"lr han mente :t finne felles ide Ol! tro. Den 9. april 1940 hadde han JO :Ipenbart ikke erkje'r1f(fen n;~;:'ti;ke virkelighet. M~t mot sin vilje tvang d~hurl1tit.-t:.n viss e~kjeniictscilnoer01kt.illa,jonen" :h. * * * Quislings vei fra ungdommen til han var da 53 :'tr - hadde fort ham fra oppfatning til oppfatning, overbevisning til overbevi... Iling. tro til tro - en kroket vei-med egenartede erfaringer, slik tilfellet v;tr med millioner av L'uropeere under (kn forste halvdel a\' detll' :irllllfldre, MCfl... idefl dc~elllhcr 1')22 v;lr Mlf\~olini il I>IlCC 1 ILdl;l, siden januar 1933 var Ifitler der h.ihrer i TySkland. Da Quisling var ntldd til overbevisningen at deres seirende og veivisende hevegehe ideologisk!.-store drag falt sammen med hans egne forestillinger. søkte han kontakt med den. I 1939 gjorde han tilnærme"'e til den tyske nazismen (ikke den til ham). Tre nordmenn histo ham: Illin\t Olaf Fermann, norsk forretningsmann i Hamburg, langt mer den noe kvasivitenskapelige Englandsbekjemper Hermann Harris {\all. undertiden bosatt i Berlin, Og han formidlet kontakt til forretning\ mannen Albert Viljam Ilagelin, hosatt i Dresden, (ijennof1l Ilagdin fikk han kontakt-1l1~dtlans Viilhdm Scheidt, som arbeidet i Alfred Rosenbergs Nordische (iesellschafl. RO~l! var en filosof av han, egen art, med ham kunne han resonn~'~en"()r et tanke- og ide omrtlde, som stt ut som deres kiles verden, og Rosenberg ble den mann som satset prl Quisling. Mere sentrale menn som (;iirlng, Gobbels, Ribbentrop og mennene i Reichskantlei synes han ikke :t hatt personlige kontakter til. Og Hitlers dor var jo ikke :Ipen for enhver. Men futesjefcn, admiral Raeder var en mann av stor hetyd ning. Med ham fikk Quisling kontakt idesemher 1939 og spesielt var Raeder interessert i spørsm;llet Norge, fordi han var den mann som tross Hitlers bestemte nøytralitetsonske for Norden, anst\ et angrep rtr\r()rgckr~~~,r(i(ti~kn\ldvcndip.,1 tbeillher Fn9 kom Qui,ling tri

5 Håkon Meyer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Berlin pti innbydelse av Hermann Harris Aall. IL-D. Loock mener, at den tyske marineattaeheen i Oslo Richard Sehreiber hadde lært,l kjenne Seheidt i Berlin i oktober. Scheidt hadde forestilt ham for Rosenberg, som talte ideologi og filosofi med ham og gjorde ham oppmerksom pti den interessante filosofen i Oslo. Schreiber forr:ni?let kontakten til Raeder, og Raeder hadde behov for offiseren QUislIng, ikke for filosofen. Han skulle overbevise Hitler om nødvendigheten aven aksjon mot Norge. Quisling talte etter eget sigende meget dtlrlig tysk. Hagclin ble hans Berlinertolk - lilen enhver som har opplevet forholdet Quisling-Ilagelin pti nærmeste hold vet, at hva den tause tcj~i1larkingen ikke kunne I"{I sagt ga bergenseren Hagelin fritt og :I~eidim uttrykk for - «Quisling mener, Quisling vil -» og den tause fllann tidde videre. Rellen fikk seg forelagt en mcngde papirer til helysning av Quislings samtaler i Berlin, neppe verd reltens dctaljgranskning. Hovedvek ten mtl jo ligge P'\ to punkter: Quisling tok personlig initiativet til disse kontakter og samtaler, og den 9. april var resultatet at hans tre rl\dgivere Scheidt, Schreiber og Hagelin anvendte ham til et \tatskupp. De.!... ynes i dag ubctingct riktig, Idr "I'ulk og Land» ( ) skri~'cr: ((Vi kjenner ikke til at noen NS-mann - muligens bortsett fra Ilagelin - er blitt dømt for ti hatt noen del i eller vitende om hva cnn Quisling Illtllte ha forctalt seg før okkupasjonen. Vi har snakket med mange av de svært ftl som pti den tid var aktivt med i partiet, men vi har ikke truffet en eneste som ikke var like forbauset som oss over de beskyldninger man rettet mot Quisling om samarbeide med Tyskland forut for invasjonen». Etler alt å dumme er det berettiget ti g;"1 enn;1 et stykke til. Disse.\all1laler falll sled ulef/ al Quislings nærll/este medarbeidere inllen.y.) kimle lil delll.lleller ikke da han pti motet av NS-rtldet og fylkesfnrerne den 7. april 1940 talte om den overhengende krigsfare, synes han ;1 ha nevnt dem. Ikke underlig da, at hans medarbeidere høsten 1945 ikke trodde pti advokat Sehjødts avsløringer. Den 13. desember 1939 kalte Hitler til seg Rosenberg, han ville vite n('vaktig-;(hvordan Quisling tcnkte seg en aksjon». Den 14. drøftet R,;eder og Rosenberg sporsmttlet, samme dag var Quislini'Seheidt og Hagclin hos Hitler. Quisling nevner at Hitler <"Ipnet med en 20 minutters monolog og uttrykte sitt ønske om ~l bevare Norden nøytralt. hva Raeder ikke ønsket og Quisling ikke trodde mulig. Quisling skal deretter ha gjort rede for nødvendigr<>'en av et sf,)rgermansk forhund' - Men Quislings behov og I-It..:rs interes.. _ 1:'1 pti det 450 (j. II/Jril/W() og Q/iisling.1.1/11/1'/../111/ 1 tidspunkt ikke der. Quisling ville 1':'1 utløsning ror sin rorhitrclse mer at den marxistiske regjering Nygaardsvold fikk silte og intrigere med England, at Stortinget skulle komme «ulovlig» sammen ijanuar IlJ40 med forlenget mandattid, at det avrustede Norge lå som et militært vakuum, mens avrustningspolitikken fortsatte. Selv understreket han under rettssaken at hans kontakt til Hitler tjente fredsaksjoner. ~~, som Hitler, ønsket forsttlelse mellom Tyskland og England. men o: e b1tkkztvarrkkctjertlig ttjrcctog-gcrnl;lnsk --forbun"d -m~llom dem. Men fremfor alt hevdet han at han hadde form,ldd Hitler til :'\ ptmrke Moskva for å m slutt P'\ Vinterkrigenmcc(Finl;lIl"d. Han hadde ikke villet engasjere NS i hjelpearbeideuq.!:..iinland.:. Da de engelsk-franske henvendelsene kom til regjeringene i Oslo og Stockholm om gjennommarsj over Narvik-Kiruna til Finland, fryktet han åpenbart at den sterke sympatien for Finland skulle forlede dem til ;1 tillate gjennommarsjen, eller da den kom for.annen gang, til li avgi lamme protester og så la det skje. Han var overbevist om at Norden da skulle bli krigsområde umiddelbart. Og å. hindre dette ((var min annen hensikt med min reise til Berlin». Han var ikke den eneste. Svinhufvud. Sven Hedin og flere forsokte. Sven Hedin.-soll1 /litler lyttet til antagcjil! 111~-r-crln-til nocn annen ll1ann't~<~()r(jen~t;tfe)'!l!er se/! in/!cn rcdn;;;~...- d;ld. Tvertoni-, ettetf1eamsoraavvrste-hitlcr absolutt ;love pre... s p:t Moskva og henviste til den tysk-russiske pakten. Heller ikke tillot den norske og den svenske regjering noen gjennommarsj og innen kra\'et enntl helt var oppgitt, kom fredsslutningen, ikke minst ved den innl1\ telse som den russiske ambassadør i Stockholm Alexandra Kolontay og den svenske regjering øvet. Quisling medga i relten ti ha sagt: «Da ( de n~diske_~gjeringene uten annet enn protester sk ulle tillate slik gjennommarsj) e~ det et spørsmål om vi vil avfinne oss med en-'sij'k hisl-l;-rje~(ei--kan-det hende VldånnerTegJerTng-Ug-.~i"cr (;SS til motverge og kaller Ty<,kland til hjelp». Hva hadde han bakom seg? En fullstendig uhetydelig gruppe, der ingen kjente til hans forhold i Berlin og enda mindre noen kjente til at en fransk-engelsk gjennoml11arsjplan over Narvik kunne tjene som <lrsak til statskupp, regjeringsdannelse og tilkalling av Tyskland til hjelp. Det er rorst:klig at Hitler ikke var innstillet p,\ ti anvende denne t'abulator som en sentralfigur i sin aksjon mot Norge. Men Quisling var under rettssaken overbevist 0111 sin redningsaksjon. Det var han som hindret planen om gjennommarsj og dermed hindret at Norge og Sverige ble trukket inn i stormaktskrigen. ((Og jeg betrak- t ter mett "~Iv som N,-rges og Nordens redninpmann. (}g~tl pti dette.;' punk!.»..1 han. «Ve'l. _Il eller allnell til,kikkd,l' hk ieg den 111:11111 "1111 I I!

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Jlil/wlI Meyer 452 rl'tkkt Norge og Norden fra ti dele Polens skjebne. Det vil historien Inntil i dag har hi\torien ikke tildelt ham noen slik redningsdtld, og';"1 den horer til hans fahuleringer. De SOI11 satt til doms over ham la vekten p[1 maktbegjær, intriger og k li pp-planer, pti alt som ga bildet a v den k a ra k terlose st reberen. De ville ikke betrakte ham som det han var: en fabulator, en profet av ;'Indel ige dimensjoner i den uinnskrenkete 'ledelse aven troende nasjonalisti,k sekt. Den tilskikkelse han talte om var, n[lr alt kom til alt, en guds kallelse til den utvalgte, Nordens og Norges redningsmann. Denne Quisling har hans anklager og dommer ikke sett. Fanget i forræderhysteriets tjeneste skulle de tjene kravet pti dødsdom. ---*-*-*--~ ~. -.. I!vordan kunne da del \kje, som skjedde 9. april 1940? IUd,møtet den 7. april var tilende. Quislings tro disippel Franklin "nlhhen!"vlte l5 :ir, han hadde LI halv:'!r ikke slit den syke foreren og denne fulgte ham llied noen vcnl1l:r til hotell!\storia. IUdsllledlclllmene og fylkesførerne reiste hjem, i NS redigert~an den 8. april det manifest, som advarte Norge mot er;-overhengende fare og som senere bl e tatt som bevis for, a t man i NS visste mer enn andre. Den 4. april hadde Quisling i København hatt en samtale med Abwehrmannen Oberst Piepenbrock, han ville ha opplysninger om 111 ilit ære forhold. Med sine lysk e kon lak ter og sam la/er innså Q ui.l'/ink le/vsagl hedre enn andre al faren nærmet.1 eg. Den X. a pril I~LJe en inteno.; h lter forsttl at noe var i gjære, landet befant seg i et spenningsfelt. Se~t pti k'\'cld~n -s(l-ktc Fr-anklin Knudsen ham. Quisling var ute O!! gi kk, korn hjcm nærmere midnatt. De som kjenner Franklin K~nl;dsen kan megct vel tenke seg at han fryktet for a~orske m~.ndigheter kunne komme til t~'tcre Quisling og at han, som han skriv'er :ViITcrøreQl'ii,iirig i sikke'r-jict:-han v~tlgte - sier han - hotell Continental. en annonse hadde sagt ham at der var sikkerhetskjeller. Det er kanskje ogstl karakteristisk for Franklin Knudsen, han fryktet de nor~ke myndigheters inngrep og bragte ham i sikkerhet for tyske bomber pti et hotell i sentrum! Kanskje ledet Quisling forsiktig bilen til Cuntinental'? - uer bodde Hagelin, det var sikkert ikke Quisling ukjent. Knudsen tok et enkeltrom i eget navn og smuglet Quisling forbi nattrorticren. Sent "o111 det var og medtatt eltcr sykdom gikk ()!II,!ill~,tr;I~' i 'l'll~ "IlIIdseIl,trakte \e~ P;"Il'1l s()f;1 <J. april g J UK Quislii.. ' slalsk upp 453 I de følgende 20 timer foregikk et aldeles ublodig statskupp a\ høyst ekstraordinær karakter. Herrene syns ~I ha sovet denne dramatiske natt, men da morgenen gdnet den 9. april banket det pti doren. Knudsen tlpnet den ytre dor, der sto en ung mann, 30 ~h, som presenterte seg som Hans Wilhelm Seheidl. lian sukte Quisling og hadde i hans hjem ftltt beskjed om at han befant seg sammen Illed Franklin ( Knudsen. Denne hadde aldri hørt hans navn, aldri selt ham og nektet kjennskap til hvor Quisling befant seg. Quisling svarte ham at han hadde truffet Scheidt i Berlin og ikke hadde noe utalt med ham. Straks etter ringte hustelefonen, en stemme bad Knudsen komme opp p[1 et rom i overetasjen. Der møtte han p[lny Scheidt og med ham en eldre herre i pyjamas, voldsomt opphisset forestilte han seg som Albert Hagelin. Knudsen hadde aldri hørt hans navn, aldri sett ham. I bakgrunnen opptd\dte to tidlig morgen kledde damer, også dis~e ukjente. Selskapet søkte Quisling og den forbausede Franklin Knudsen gikk ned og meldte dette. Quisling medga at han kjente sehkapet fra Berlin og ba Knudsen svare at han gjerne ville møte dem kl. Il. Som forholdet var, leiet Knudsen et dobbeltrom med salong. P[I hotellet hersket virvar, ingen frokost ti LOI, Knudsen gikk en tur P;'I hyen. I-'Iy krysset over hu"tak, lurtvernkanolll:r skjot, men p:'t gatene var morgentrafikken relativt normal. Da han kom tilbake, satt Qui~ling ved skrivebordet. Selskapet møttes klokken II og da Hagelin, likesom Franklin Knudsen, var en ordrik mann og Scheidt ogs;'1 var med, ga alle nå beretning om situasjonen. Scheidt hadde tidlig p;\ morgenen vært i havnen med Sehreiber, de hadde ordre om ti mote staben fra «Bliicher», som n[1 1[1 p[1 bunnen av Dmbaksundet. De ble orientert ombord p[1 en' tysk b[lt, som I~l i havnen med tc!eutru... tning for sta ben. Scheidt og Hagelin var intenst opptatt av den fare som Illohtand og kamp skulle bety for. Oslo - dele Polens skjebne - og det n~crmeste spørsmttl var, hva kunne Quisling gjøre, for ti hindre kataqro fe, redningsmannens rolle. Som vanlig var Quisling mest tau'>. Ved l-tiden ville Quisling orientere seg om stemningen og fllre... lo Franklin Knudsen en tur til forsvarsdepartemenet. Scheidt var der igjen og fortsatte sin virksomhet: timen var inne for Quisling, handlingens time. I tvsk bil kjorte de til Bankplassen. I forsvarsdepartementet hersket forståelig forvirring. Tidlig om morgenen, hadde forsvarsminister Ljungberg og forsyningsminister Lie vært der med regjeringens mobiliseringsordre. Nå var de reist, s~l ogs,i kommanderende general Laake og generalstaben. De tilstedeværende ofti'erer a~1'::"[~~~lbilis~~i~1e-l Oslo-ol11r;hlet linder tnkerne, innrnar... j u;l1ulii!

7 IhilwlI!vi ('rer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Og Quisling mente at almen mobilisering og krig var selvmord i et urorberedt og avrustet land. De vendte tilbake til Continental. Tyske tropper marsjerte inn gjennom sentrum og skarfet seg adgang til stortingsbygningen. Meldinger om landsetninger og vflpenlossinger gikk inn. Pfi Continental motte de Sehreiber, som sluttet seg til selskapet og understøtlet Seheidt. Franklin Knudsen hadde aldri sett ham tidligere, ikke hort hans navn. Quisling sa i retlen at Schreiper var ham ukjent. Under rettssaken var det ~elvsagt Quisling om ti gjøre ti understråe at han ikke denne dagen var en brikke i tyske hender eller handlet ror tyske intere-ser. J1oldoare opplysninger om dagens løpende samtale mellom de fire personer Quisling, liagelin, Seheidt og Sehreioer har jeg ikke runnet, heller ikke ftttt tibtrekkelig fra dem som har talt omfattende med Seheidt. FrankIin Knudsen var vitne, men gir ingen opplysninger 0111,amtalen, ogstl spdkvanskeligheter var til hinder. Scheidt og Schreiber var ikke vitner i Quislingsaken, Hagelin {Ipnet sitt prov med en crk I;~ring om, at han var under Iegehehandling for hukol1lmc!sestap, hans ["Imv var preget av det. ;\ v de som har va'r! nevnt SOI1l Quislings oesokere den 9. april var hverken hans senere statsd'tder MeidelI og liustad, eller Rishovd og Glasenknapp vitner, og partisekretæren rugles;mg kom først til Continental ved HUO-tiden pti kvelden. H.-D. Looek -~~)'nes' ;1 forutsette'at Quisling pti ettermiddagen meddelte de andre sin plan om ;1 danne regjering. Men det var helt fra den tidlige morgen hans rådgiveres tanke at han var mannen som skulle stoppet mobilisering og kamp, og til det m,ltle han ha «makten». Det kan derror ikke godt v,ere tvil om hvem som var p{lgående, men.2~~s~. lin!! aksepterte rørst rtl ettermiddagen ti danne regjering. Et gammelt o"id "er:-maiig[l-la:;i-71-i"scf]ieht:ij:-und \~'ird gesehoben. ()uisling talte om "rett og plikt», men selvsagt var der ogstl tvil og nolen. Bare gjennom formelt {I overta regjeringsmakten k~_~"ne,han forsøke :I-stoppe mobiliseringen og «redde landet». Men for å overta mak ten, m,1ttc-hiln ~~settc -regjeringen Nygaardsvold. Fredrik Prytz "a i en tale den 17. november 1940, at «For regjeringen ole dannet (9. april 1940) var det blitt meddelt Quisling, at hans regjering ville bli anerkjent de jure av den tyske stat, dvs. at regjeringen Nygaardsvold fra det øveblikk tvskerne satte foten pti norsk jord ville bli betraktet \om ()rprørsregj~ring mot det norske f sfredsvil, ) Quisling Ilndc-r,lreh:1 al 1I1 I r\ " kei de ill re ikke v:lr korrd I, Illell nd kt ikke ti april 1940 OK Quisling\' statskupp ha mtt-delle løfte. Da de offisielle tyske myndigheter ikke kjente til noe slikt oppdrag, hadde han løftet fra Seheidt, og Seheidt bløffet _ den eneste som kunne ha gitt ham løftet var Hitler. I~etien--ug-pfiklt:n begrunnet Quisling med, at der ikke fantes noen ansvarlig myndighet i Oslo og at situasjonen utpekte hans parti, som det eneste som hadde f~ht rett i sin situasjonsbedømmelse. PtI ettermiddagen gjorde Quisling, Seheidt og Sehreiber et n) ti besøk i forsvarsdepartementet. Det var under dette Quisling ringte oberst Hans Hjorth pti Elverum og tclefonisten meldte at stahsjekn søkte ham. Quisling forklarte at regjeringen var pil /lukt, sann"ynligvis til Sverige, og p~lla oberst Hjorth ;1 arrestere den. Dette skje-dde tlpenbart under press fra Seheidt og Sehreiber. De anstl at Quisling kunne etablere den nødvendige autoritet for e-n slik ordre. Men det ~kje.dde i.nnen Quisling var tddt frem i radio, innen han «tok makten», Herrene vendte- tilbake til Continental. Quisling mobiliserte- garden og hirden. Timen nærmet seg. Det er lett ti forst;l at han kjenit: veldig :lllsv<tr og forpliktelse og ikke )!odl kullile se-seg selv ~Olll en utenforst:knde ser ham: ranget, i hendene pti <;ine rttdgivere Seheid!. Schreiocr og Hagelin, tvunget til ti handle egenmektig, s:isom ingen av han, nære medarbeidere innen Nasjonal Samlinl.! var underrettet og vis\te hva som hadde bragt ham i en slik situasjon. 11an kjente ikke Ul at tyskerne P~I dette tidspunkt betraktet politimester Welhaven som den ansvarlige myndighet og at denne hadde i~llt kontå'kt med Oslos ordfører Trygve Nilsen og finansddmann Paul Hartmann. Atter er han i et sluttet rom, uten umiddelbar forbindelse med den virkelighet ~()Ill forcl,1 utenfor. Han utarbeidet sin erklæring, som han skulle avgi i radio og herrene besluttet ti sende Hagclin til sendemann Br~iuc-r 1 legasjonen for ti frl hans bistand til at radioen ole stilt til Quislings disposisjon. Briiuer pil sin side var ukjent med hva som i dagens lop hadde foreg;lll pti Continental og Hagelin var ham en ukjent mann, Han satt sammen med Oberstleutnant Pohlmann, den ene av de to som var sendt opp med det ultimatum SOIll Brauer om natten hadde forelagt regjeringen. Men Seheidt hadde ikke ventet _p~"jiagelin og Brauer. Med freidig bløff hadde han skarret seg adgang til radioen. som dengang lå vegg i vegg med Continental - i den tyske legasjon kunne Brauer og Pohlmann lytte til Quislings erklæring. l Schcldts skikkelse hadde forsynet valgt ham, timen var inne og som han noen m:lne tidligere ddet Norden fra Polens skjebne», menlt: h;ln n:"!' :'\ redde Norge I"r:1 cl IJlInnp:kli!, Ilcdnl:lt'. K:llh il!' K:ll:lsl rilk Olwr\l.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

Storebror ser deg! FRA FORLAGET

Storebror ser deg! FRA FORLAGET Storebror ser deg! FRA FORLAGET For å få kontakt med våre lesere gir vi ut PAX-REVY, en informasjonsbulletin om forlaget og om nye utgivelser. Ved & henvende deg til PAX FORLAG, Postboks 100, Skøyen, Oslo

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 1 Da jeg ble f~dt i Kragerø den 6. januar 1922 som nr. 3 i en SØskenflokk som etterhvert skulle telle 5 gutter og 2 jenter, seilte min far fremdeles som kaptein i handelsflåten. Mens han lå med DIs Kj~e11

Detaljer

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger' Nr. 14-1954 - 3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 10. april FOLKOG~LAND Der hvor loven ender, begynnner tyranniet. William Pitt d. e. "McGarthy'ismen" eksisterte lenge før McCarthy Avsløringen av Sovjets femte-kolonnere

Detaljer

SNO. HlS1~ORISK HISTORISK TIDSSKRIFT. BIND 71 e&.. NUMMER 2~ 1992 UNIVERSITETSFORLAGET INNHOLD BIND 71 NUMMER 2 MEDDELSER

SNO. HlS1~ORISK HISTORISK TIDSSKRIFT. BIND 71 e&.. NUMMER 2~ 1992 UNIVERSITETSFORLAGET INNHOLD BIND 71 NUMMER 2 MEDDELSER HISTORISK TIDSSKRIFT BIND 71 NUMMER 2 INNHOLD ARTIKLER Forsvarsminister Quisling og den indre militære sikkerheten Ar Nils Ivar Aga.\' Bankkrise, bankstruktur og bankpolitikk i Norge i mellomkrigstiden

Detaljer

Nr. 4-1988. 37. årgang. Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE SNO

Nr. 4-1988. 37. årgang. Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE SNO Nr. 4-1988 37. årgang Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE Strømmen av bøker om og av ning er den gruppe norske jøssinger har vært uavbrutt i stridsmenn med mest erfaring

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer