6'61 ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN"

Transkript

1 DRAMMEN @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi

2 BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

3 I Ir i":]9ii:ten NR.5 - i I REDAKSJONEN,]9{J,1 DRAIlI,lEI] AKVARIEKLUsB. * ** " " ""*"r,""" " " i : Lfo lr)fanddhl l-r\il. t,tt B? 3\ j ZA ; 5torF LåndFol I 15. JD.0 D-dnnFn : : Torrtl Andersen, Llf: "J o0 r2 flr-jobb: : : FnoFn.87 q. - lnbo Dc 1.n 8i ol 7rJ : Kåre rnd,.rscn. I,f: linje 210 qr I l- t : L;rabeinslFttå l, A. <rtl0 rnnnr rd -. : øyvind S:'ter.n..[ : o\ n,,j : : i1øssl)nq\,.r. 8. a+08 trånb) (enl : (to"set. i Llr:8,- 0s /b ; : qerberissvn..tl. l40g lr-rb) : : l"lof tcn SL,LtL,r. fti. B), 2A : :5LJet..rLd\n. l, l1 JB lr.n.r) i li.9i.'. sørb\. rlr: Bi r\,t, : : ticrsl evn trj.to) 1 i ANN0NSEAGINT: i 14"f" lirnno. nedersen, LLf.: A2 0B 65 I I r?'(kt\r: 0n Dlsrq i ; lftoe HLn, t ad. Lr":.I o0 B0 obbr - 1, rtpr\ i,tsvfi 3,, : 0 D"", rån ; a0l?,1.j.:.crr br. i, Ll : A,,.ti j, Berberissvn. 4, f408 Tranby KASSERER; Jens peter5c]l jilektjernvn. 14, 1000 Drammen AKVARIEF0RSI(RI\G: Gro rrir. ovenfcr POSrCtR0 TOR Dl.,.(V Rtf,(LU.B: 5 1o t( )\ri\lf.t f r.:: ETTERT'?Y('( TILLATI, I]CT AT K]LDE BLIR OPPGITT ' l),/,/1t(1 -t* Cr d,>( i Htt en n74r, -Lz5 kr./'<-, y' ttt"4 rl. o )( /"L.7;or,'

4 Vi saf ser fra A(VAp0sTFAr lor.dlier-en ^_ 1",,-"j?.2 ""t", -,a.;, <"i"r;".,.,j';i"j,i:;;,j:', r."." I I rl1]-s r. r4ll:, r1il rl! J r:jk RV. I r. :i0v{:k I IUKLN I toat _-.- p**giljfiliffrflfu ilil"ili,,i.ii"ii;ffrlf4^ncr rr:rfi[l? BRys rf rnnr r,rr, sr i v, ';,i :,rit1,t,',.;,,,',,,;:tl ',,:ti;,,,iiå;:;rji,i i:i':;r";;:,,*""u :r;;":;jf.l:ji i;1,, IJI? I KKtI? i.,isktn VANN? i':,,ii,,:.,', i'il :i',r,:iji1";i';l, :;, :;r1'",:il,i;".,it i: ii IlVIIIIOAN KAN FII]KIN KJI:NNE II].IIN :] I. t ( T N I N I] L N Ii SINE?, i,,;1 iir,-;::., i iilii-: n: i::iii:jrii,:i,;iii;l il :ir"i"r'i?i ; j:',1 :,i":,';1, i;i:,";,'i, : l:l' u!j s.i r i j,,,,, i.,,,';.;,;;, ;i:;,i,' it*iiii':;ii,;j,ijf ir ;;i:. ::il i:r,'i;::

5 -1l- XiliIrJ.JiItSl"tlØIU!-;i!,Dr.U i,'r. :iiiiii i gtrl f' u 'sk]lb'l."rt, r. L.i-( "1 1,-r. -. l, ø terst.= t:-.-.1 L, l4-t;-t bcgynner kl 19,or og dø:ra no.jc l:isee l_9"15 -Pro Fr.a.n: 1. Iorenintsseker 2 " riuksjoir 3. -,-.d n" "isr 4.?ause lxoal 1.d ds a1g 5, :f e.lini--rig I 6. i,ysb ilde f.re.ir. g:, l!10t1$ ELJ) r,v TJ,VI RISTf]I]CU;S ]IDI,]GST5 ;JIS?Oh]:E f.v iens ]lua,i.e ngracht -foie.ds cn 7. llyi:-aicprat I " n,-i l ri!.r h I / L"-8, d t villc vel leppe komet mnnge. l{er er.c:t: fcricn starte? vi antiirre:lig Jpp igjen lor fullb, sa. fø]g ned 1 "SJØHESIENT I t-ørsie or:ilinier.i nøte blir i sclienber, Inen det er ikk,i utrol.i t at vi tar et lite breff føx den ti"i, Det be.lj.nner' å bfi utrolig txanet-u på mirtetene nå, så vi nå flnne!å et ellor.rnnet, kans.lije få igang en egen junio"eruppe? tl.rrr noen forslaqj så hør av dere lå nrtel,l 0g så va:: Ceb rlrijøhes'fenr! clo. Ilj niå nasc-) trtjt denrro qa!gen Cq'lF. " iicrlecl"'i, fi: eu lni-llrcri :rr:i,i-k"xei lt..: red.rksjjnilll.o,i.ii(j'1 lkaffo ailn si..rff sel'r. i'1. ha.r dei,je l..i_i.i:t tt :iaitlcjl a.sr1';.t, n:irmor :riktigni,.{r nen trei.rkjr1{.iil før'.11,,tg frqrs, e ri J:riLinit Iin,,l i.. r..i livcl:s:c iir;-]f f.it-rid :Jidr,o i<-lu_1r"r., a','l';c:" l:gt -',il,'l lxå v:.iir i:,uoe ek:::1\j.-, :i.i!., rr..i.; Eo,:,1 j-11.,:,-l,i: - lli:tff i.ia,i.lt,i.it"ct'e:i l're 1,j sa!t,-tc,:r..ju:

6 'lti :h/r i f.i,ri i : i i;al it! ll Fr.isen: ble -ll n..0 Eout.ir;rrmote a.r.:or auksjon, i de haa vert!*]i:!f^9 kk( fullt så srynøyc r o.r son ststf" Forcdragc! var,,i.vcnc:_ L'.r t vrf n"1i. ::,,^. u:,1. tr',:. AIT Siatst-..rg. oq Llier$ ir6r i]. i. 1-._r-sbcnt for Cc flc:tl. ordj.lolekcl halt- et!rlste. slorl ut.lån i dct rorl11" lils! ;;-rl j ;;',il*,:^; i,i,?,1"i ',5's:: ii;:, i: rcr jn.: riiq..ur E;g 3:q!:! g: g: g:3 g: g:g IIA]] LAIJ 1 DI5St 'l9l9e-,:5[,-4]iigettliqc_-l4i!eug!e - I -E.iI 9t IeIg,Ae, ".-o' { " -, n- -.r--, h lbjz-r,li,...., Aro t' e1 _ur.-l] o U.td-IL a. l.! 1\i.r (.. r..-ll o Yalbjrfr. bf. rtrrr.s.r ri..-., r..1-i_ ili:. -..1,^ 'ixr j. ob-n. I ;. h,iq, 1y: 1:1e.L1sT,.,..,,,3:t":;;";;":";li;*""i k ikr -vvjkr( l.nos-,en det er J"l'riiå"r"i".;j:.l{tå!åniil,i,l"x"}i""., Lørdas kvefd fikk vi se son 1a sirlig,"rf pa Ji.i.i"3"å'*lå.li"iliåiiil;.!:: :,"-:1 ses-ir dc forsk;e1rige r.iskene ;;;;;"' ii?uol"'i5!1"1";i*"iåiå; oq!'tåå"1: i,.,.u binio"t.*",,r,,,,d,:.,,i tir.r..r",lli"];""i1]jlii], i::,,";'";.i'..ji;,,^1,,;:å ;;i""1;::.:: i;;1'i..",

7 l,r-yt: i :tl ver et terrariednlegg son var undet oppoy LLn., Der.r sikker6 ferdj" rå, Der vaf d t bl.a. noen akvaterrarier, oe!. rr.]r:ier" for kryloyr og ins.ktet. oppbygni.dar.v r6rr-.ifn- oo rkvali(ne vi]. ikke de! helt store et-"t rlin nening, nen dc kan bli T:kLie br- n,?r de får gro t-il. Å11 i -I!, vj naddc cr hygccl-; l'lg J t-re-.i.-c-nd. -.d.i. r_s,en for f_nll Ncsrc lrndsrjte blir ikkccr r?,1. ltal.cl a^ f.. - A.-ker, så hvorfor kan vi ihvertfall ikke få det, Asker Akvarieklubb ^ -ql æa --. n -.n ir-ri.r!.'-ubb for fo å" s_d(n. 06 dc h.l" ;unjel ut or, ar"'aneancn]-c" av IIJ'S fandsr:]øte er r fin måir å felre dette på., Gro D. l,ervik ooo O )lo O.)o O ooo O ooo O )oo O ojo O ooo O aoo oo oo oo oo oo Qo oo oo oo o oo ol:) o) oo Jo oo Jo oo oo oo oo oo oc oj )o o o8r o8o o8o o8o o8o o8o o3o ogo $TI-I-EIE!1SqES! Ha? L.fir-F ah L.ri h?aaar.ai^. sou or kjødt inn Lil (l"ubb-bibliotcke1,: ÅJ(VAiIIT PlanLer, fisk og andre dyr Ladeilann I'or.l-agsakt ieselskab 'n f.m h\/a h'laf Bolen består for det n ste av bilder og beskrivef.- :1i c'. 300 fe?skvanns- og s-lltv.rnnsfisk, pl&rilrer, padder, krypdyr og hvirvelløse dyr. Bili-enc er negeb godo, o i det er dessu on lagj, LjI.iI nl{c1 teglforklcr-'no tred olp.lysni..16 on ønskel, -uenperatur, ph-verdi c ; lysforhold, Det 3i.s-[e er ve1 noe vi akvarister ofte tenker for lite cvcr, Denj.'re llclicn gner seg qoclt for oppsla8 under 3uk3 j ri:rit o.f,, for å finne ut den enkellle fisks krav.

8 Vr,nmil E!i?I rlkvat iet LJ] :'I\ JA:!1r!!_lr10r1e sund st.rc,r., *t*r+ii iut i,.;i*+x,*, * n** 1;#;#i!;#t-*iå"1. j#j,::* S?få'r'' u""ii"åifr*?".11[ *"r*urr,,^,?:ii","?f :i" ii:"1::i";, i;:.',?;i"::,3:;,"$: llesto lr;e ri enten u. iniåiu""err pc nt ""n i strttvannellex i::t:-t;;"å;r:åndet tar ror ses arrone rra Austra- Al-lernanns f OI( OM ÅKVÅXE]tt b-oke l::lc n går iajcnnon. å;ff":;,"i;. ;;;"iii;;fi :L;"åX".:i. ;;:,'1:i:'", ooo ooo ooo ;ii:' *31i i.*1;;llji" iliuf f åå* f '; n:;;" uy" n ". f t+ft :,fli';r,i*i**ry gi;;r6; s;; "i,"i", å.,",*f "'i-"1,1;:_:ilå;,1' fti;:i,ri":i::i"

9 HAR DU NOtN CANGTENK T PÅ HVORDAA] ENKTL IE FISK HAR DTT? I Klneserne beqynte Del-kan iallefall i kke være grert å være s.l ø r h a I e _ g u I 1 f i s k. -.:11,:u":" er pr nennesrerdsft pjodul-1. In qa-q i +idpn!af de oånsrp atninnfr iq6 rislet so"l a lotdf i b"øn1.c oq d nenl.lq. driver _..1::"r": flskeoppdrett er det ikke til,i^l:!:i:r"li,.:,55;:";:? TilS;":;3;" j"x1i;3: l:i;:.:!i-.", ::;::i;".1'å,:, i::;;l"i:', ;j;:;"" "li.'"å"',å,x.oil. :;.':;;ri:::.]:;i ;;,;.;"; - "", i:å,';:l'::l"l u ",1" il"i'ifi, i:" l: "l:'::;': ", ^,-l::-:::l,det ;::';:;:^:il: vet da ar den har svømrnebt.eren l"l"å'::1":', ropp6n. =ii; ;i';"" pel er oooovfr- 5r.k.r den,ii:":::t.l: :::""" ;:i:f;";åi:""i;;""1":.:";:i""' At kroppen er jj;:l:i":l"l#'å.;",:.;.!:: xåt"5;lå3".iå, r, la, kort sagt, Guti fiskc n;:;,;:"i;l;i":j":ili::ti.:; :;":::::å.^iill *"'- $ii;,ii;::iiq;iåx;i:åil.iar vårtster holde oss for. qo :lø:hrrfour r, sl oq "..."";1""j.i"å"tt3?i"ln,å] " :j:==:",'l:li,:l:: l:: ;,.,;1"": il;;ll"j;:;:_ Å;;l;;""1*P:'i j'::.,fi:;".,:;:,"r;";";:;;r. Gro iii iti iit;ii iii ili iii tii i;i i;i i;f i;i

10 H VO RDAN SKAL FRONTRUTEN RtNSES I EN FEI? D,.!nl kanskje hatt en ferdigkjøpt atqe_ skrdpe? CjerLcr jfo ci<tin on j.g antar af den Fr gdlt I st\kk-i. for l-ngqt. DFssvFrIe e. de som er i handel en svært dårlige og går lort i styk(er. Dpt Fr ingpn vils i å t1åoe a." eller mln []en1nq, I steden kan du for eksernpel bru ke en skik_ kelig dott filtervatt. Det er raskt og effektivt. Sitte!.algene ekstra hardt, så prøv d6g fram Lrnq: n ::!:19"" le ptasllokr red s(aioe rantor, son I lke Fr Fof s LorF -. Fks. I LABYRINTEN nt. 4_ 1981 (Ljltestrøm og 0megn, Akvariektubb) så jeg siste nytt i bitliq åjgeskrape: et utranqerl kontokocl, Det er vpt tv.rlsol L. or b.nkenf oåf l-i I el,slra uldeling v konlokori ti I oss at,var i_te-, r,ren kansl,je lan du finne et i en gammel sku lf eller p "riu nou r r qnfnde. DF n"qnetislf al,-sl.sde.p son pr i handeien F I, 1 k k e D r k b a r.. tit " 'r tlkt qiass, så del ef j ngen vtts r å kjøoe den lrt sfore akvarter, l.1en,.tj.t syvende oq sist: q"r du virkeliq " kalloelfoq l:trli"o9 oq tign-ndf son skat Fr vekr, vel et s\lskarpf bdrberblaa del beqte, pass fingrene: Gro 6Aa4i^å-"-*,afl" ø 6...r rti.t h.r,

11 ... _t5 - il,tti il:l i ]lrlll (ilii iijøl[ g:) Li]rj?li, TliU Høi\t? ll r korner en akvaristisk vorsjon av detle eyentyret: L vend kreps fra brunt pulver - Utroliq, r4en s.,nt,: Dryss pufv r fra en pcee opp I et glass ned vann, og i føpet av ott ninutt be tynner levencle sr4å krels å svønme rundb i glasset, skriver Tædrelandsvennon. Et ffu&a i Iiristlansand har bcstilt Z.ooo??fi5keDulverl'!oser ned slikt c1ler!'fnstant Liieri fra USA. I Iøpet av et Dar uker re jner fimaell ned at hven son hefst kan testle netoden ved å kjupc,rsjø_ apckatteili,sor4dennorskenavnetb1ir,1åagligverebuilkken efler i klosken,, - lrsjøepekatter', heter på latin Art mla og er en Krepseartl. Den er i f.inltie ned hurnner, krabbe -og kreps, sier urcf ssor Rolf Vik vea åootogistr Iviuseu.n i OsLo. Nå.r - ; Ce snå krepsene btir skytlet inn tililnl "..rr'],nq m d saltet, blir egsene så og si utslryr11 mec en cverlevels e s innpakning oi g;", d(.]_ sjesiclt n )tsl.lnd.sdyk],if. Sef,/ hc-r jer f.rr -Lev-ndo kreps!v lulv.r son er r,et enn Ib.lr ge.lrnnelt, sier Vik. (NIB ) "",:,:T. :";:," Il'il:i' " i ;"i; ::"" il ",#l ;, i;h: u rj'r c. uer o-lrr nok nanse skuff.de kundcr, åcr_ i;t. ";J";:i""å'";uå:"å,åf :',f**rlt.il:,'i*;"-" :ll:_ij"e, For,vcris k^r4ner vj r.red.n -rtikkcl oj Iå,'J:il:";:":';,1:,;"1:",, Llon sk1lr ov r Gro

12 ffi$ffi*,3m iiii;i'i';.åj,i;i;'jili':; 1 t --. -i': - APHYSEV]ION SJOES IED; ] r;13;;å;;;l;ff:"ii,i ul;i ri;;tir*iin:uii+t i' ;ix::1",:ii fi =r;lti, :i,:e:å:!låå :::;";:l":i* lril.li::d::ii"r*:iril, ;iiili;iii ii11,ii;"1;,ii't'ii"åråiiå å;:"i::.t:^.t:i". ;::i::":'::",:i:"å:',8:,;a.nii-25o.men den kan

13 t! '..t. el!i,rn: tt)\a rysx.:r " iite gir r,rg.t bi.a ll"li,u:k"t.t.l?t i:,j.n qir bra mcd skioo- i åkv.riret. Killis irivcs jo besl or akvårjcl ikt.c r"" oppl)rt, planiun. :i :1: cr Javamoso oo f Lytaoraqne. Vil_j-9.:Jrkc pgqcne tar jeq odo,,orven og Ia" d,,n rlgqu pa en a\,is til den er pess. flrktiq. s.t lernc! d. n j en nla.lpo-. son i4urkcs,"a a"rrr-åq-ii.,ijj1"- navn.- Elter 6-7 uker kan man legge torve; i v;;;- for klekking. Blir det ingen - un!år sa tårfes EofvLn omr oq mån prøv(r jojcn l_2 uk(! sli.re. Lår Jc,l torven Ii:ge.i okvar.ict Jukk. " d. L da oo d.r opp unqur som her klokkes de!. Ltnqenc tar arrefria direkte. 5om for t,rukes frlrsne røde.nyggla)rvea, flrysio, hjer.t., okse_ rcker sdn ka,r kjopes halc år,i" Bru(er ogsa ryc levendc, orn sorrcrcn feaqcs rnyqelarver oj.vann.loppef, 01 vintcrpn qår dåt å i{ r. i""ihv.itc myqglarvcr og r u o i r e r, - r i rr Har ikt,c przvd å "- r r. fi i a A. i i i"oii"l. sjoestedti iit å ta io;;f;" men det er mulig det qåri l:ar, noen etter dette tyst til å ptøvu A. sjoestedtj sa nør av dere. Helge Andrca6sen (ildc; (iltibladct nr. 1-d1.

14 ;1:;i*;li;*Iffi;;:;i;å* ii:i:.,*_ - -i5 - r.-4.: '-..,,:'_.'.irj i.;_. tl5iif g-'ijil*' *, l:- :. ^_.. t:....^.:r j--..:.,iffi.wri:l;:i.:; i";" ir il;i f ;;i;li: :ij*å: ; i{ ffiffii**#nu;, r;:: orå{ #*"i: j;.i;#:," :1=j;'il+j;,: n5hg":l;;:,"5#fi*: $i*.r:iti:ii, t.,,i -,' t: t "ll,,l,i t',,".,'i ',',:,:: :1" ',. 1 ';,,i" i:t,'; il'.,",.t-';-'" ].,:t';. aiia,l

15 ndustealgene( - Et problem for de fleste av oss i Algene trengea vel ingen besk!iveise. De som har dem skjønner sikkert hven jeq mener. Hver gang jeg treffer akvarister fra andre kubber prøver jeq å spør"e o'i de hor noen qod" råd for å bli kvitt disse alqene. På Landsmøte i Norsk Akvari e forbund i (ristiansand fikk jeq det rådet å bruk? torv Lil Filterndsse, og sa_llidiq foff f02 lnn l akvaaiet. ( a r b o n d i o l. s ) d F n or den qsss sof pcodusfc-. når du setter en nsats u mcd qjier og sukker. Du spllpr i qdno Fn lilpn f'csk^ red detlp. og leder gassen inn i akvariet via en slanqe med "sukkerbitr!i enden. "ass lå å L" s1-nqp'] ul åv ilvåriol orr na!.pr, slik at fiskene ikke blir kvaltl kan selvsaqt kasles ettcr brlrk. Gro Tor de sor har nrobl-ner ned åndre algpr, 'ijl,ccr vi en artikkel fra AkVARIA\JEREN nr 2-19Bj Den er utqitt av 0s1o Akvari ekl LrLrh Alger av Einar Strømstad Et spørsmål som stadig har dukket opp fra spørrekassen er: Hvordan bli kvitt blågrønnc alger. Svaret som korn hver gang var: Tøm akvå riet og sett det opp på nytt. Jeg lar så uheldig å være en av dem med slike alger, Jeg tømte akvarier, kokte sand og stener og vasket akvariet innvendig med saltlake, Etter bare tre uker var algene der igjen. Så kom jeg over en plantebok. hvor der sto ar euflavin drepte disse cltsene. ELrflavin fåes på apoteket. Doseringen er l/1, , d t vil si I mg pr.liter vann. Apotekeren har fin nok vekt tii å veie så små mengder. Det crange pulveret må løses opp i litt vånn tør en har det i akva.iet, hvor det {luoriserer sterkt med gul-grønn farge. Denne kuren var utrolig elfektiv. Algene forsvant etter noen dåter, og jet har ikke sett dem siden. (At et stoff fluoriserer betyr at det {anger opp noe av det lyset som trelfer det, og sender det ut igjen med en annen targe. Red,)

16 HVO RDAN SKAL FRONTRUTEN RENsES I EN FEI? Du.!"1 kanskje hatt en ferdigkjøpt alge_ skråpe, Cjelter ieq ri(liq on.^g.nfar.f den ei qarl I sl\l,ler for IenqqL" DFssvaIre er df son er I handfl.n svætl dårj igp o0 qår forl i stykker. Det er ingen vits i å kjåpe dem etter mrn menlng. I steden kan du for eksempel bruke en skik_ kelig dott fiftervatt. Det er raskt og effektivt. Sitter alqene ekstra hardt, så p røv d6g fram tins: myke 1:! :ir9". ptastlokk med skaipe kanter, sdn r kke er for s to ce f, Fks. I LABYRINTEN ^ nt B1 (L!llestrøm og 0megn, Akvarieklubb) så jeg siste nytt i biltiq qrgesl fdpe:.l utra.)gfrt Lonfol.oft. Det er vjl tvllsoml ot bankenf qår ttr el,strd utdelinq av ro'rlokorl tii oss akvarisfpr. rfn Lansl, je kan du finne et I en gammel skuff eller prriu nou trqnfnoer DF raonfl isk- d'-askrdpfne sot Fr i handet^n F r L.t k k F. b f u I b å r e tij t\li qlass, så dei ef ingen vl cs L å k jøpe dem ti I stor^ åkvdri ei...iij slvendf oq sis+: Har du virl.etig "--i:1 k-u.beteqq l:..91.d9 oq.[ignendf son skat vek(, et ve-l et sylskarpl barberblad det beste, pass fingrene: Gro -oa 4t nå^,..a,,afr, a d,tr6 nah.t Ler-

17 LEK MED SKøRTETETRA ( cymnoco!!4,rbus TERNETZT): Ae", bara rtar n<tnge,lavn. Sl\joftetetra kallee oaså aottlet?a og svart tetrv., s,k ja?te^l.etpaen e? e4 nellonsto! karpelake. son rfua e" \x:z'å:t:rl"n';i"ii'i:"ii.*f.*:.*!"i,!ifl ",*J,;0".X. til g.pårl,eilep hoe"r, Skj oz,te t,aen ep en ao de aest p op u La4e karp e Lake ene. skj-ørtetet"ct e" lidt utb"edt i Syd-herika, bldht amet i '":"t",;"å::zi:i"ox"l"i,1tih,.!:,crenr,;delis.st:nri az'i,izz;i'iuzizr:ltztr;irtr ',Li,l")\',uiåX"'iiT"":,r""ii?h*ff '-#,,!Tf ;::1,my ':"1:..i:i"i:'u"Tr:-i'";:r:,\Xil,?:"1:i,o"r '"10i,t"3"'liå,"ll"rii"x:';rix;xx;;". Å"'i;i",i"i1,!r.":'?'..:åi:,'"n.TL"u#.,*:;i,, "åii,",y::'"i'iåt?ei!j'i:et'seiat'etvat<iet'iji'tåi":"""*'- (..1,.

18 Ti.l,1ek valgte -jeg eh fin tvkk hun og en eprek han. Neee tåif.*utii 'åfi #r tåi"!03!r1" uke i rorueien ved at de oe.tdls sodt. rrunnpw, btin *,oino "l!å1trr#%:trrf:.',tzl Z:#1f'r:"i,y:,,':,i13,1'r',:i,:l'å:"i:Zi;,2; tøkakarct. Nceta nbrgcn vor dct full lek, itaanan iaoel lyre:?"5"-!,b? og bakrutc. ELL"? noan tin"r oan deine t.p KaJ orbe r?d" l,xfn lepdi.g. og hwuen ba1ynfa å eoømt,n inn 1 Pror rel al Jauatnoec ntcd honnpn cl le! Bpo. llonnen Dre)spt i?',"':i'å'i?ffi:':x"i'3:."0å,'å:,',':o"oj:i",ui' :,(e.n. Do-p laydlg. aleg eatie fiskpnc i c4 L,ose fnr å for_ ';.',''":"o:t,".:,'niii.xtny,r::i.'.;r? ';3^1i_:..,"'"X"f,n::!,:,X::rIiin,['å;:;:'.',",Å!",ii,joi eggt drre?e - Nå.r allø øgoene cr på plose, Ekci it.- utpabtått app;. M.bulen_ ltålt,.tlar.ot ".ss.") ;*t,o Å,sn".. r.', J:- "i"" t\ii"i". å1r-'l åi i',i.';, ui"i",i l Ii'oi', ii,"rl *' r?,",",',', o.z::,t, t,. l l:,;,i, ;o k::li;,9 Du,ekot!tå"Lt. hare kwtnp sp nurn,.,...\ ;.4 i xa4,,-r tmctytpn.btått ar it'ka så obsolutt ndddend;tl n n,,!l.fotos). Ln x.dptdøh kunrc Jpg Ba padpl hrita uo,ionn6,nsy1.1lon i,t.:. l.ar 1't,i:'gr'åf,,"'dr:i,.ii f,ii.\:le" ';;;;";;;":';";':'" Dag?a olter oar all" eg",.t,, k1.kr.i I a1.n n.an unopf 1)ar clet uanpkcltg d Ep. De flest. 6ang på plontcr,rt!.,i 1,i i,un, Dca and p.dogpa kmnc j"g ep toea Ung,l på ru!"n, Dc xar La44e og tann? n?d øn lcnade på to Bnm. 3:åii:y,.,ffi:;:#?"f; "*7;"y,i2x#Tkl,;::,::å. ffi"iri11i;;;.;';,1;'"?ru',ff"i"!"1åi".i å3i::. nrrr J?s ooct, til artonio, Tptr,q nikromn os'si r"tr-

19 J. h.". o Angelppnio(l. bte Dahap I skifi.pt t t hocr daa. tødde Jeo ikkp noc liltcr, bdre en lilc; utetnønr.ieii"n- s,n-' :j{:od- på s'ak utstrømning. Fot sto" utsrønning kan ditekte skade une Vnqel. D:tr.leken som er.beskleoet. her ey Lik Leken til natqe andie [li:.,r"" cn ting [op dorp basannar. D.p hot kan'skjp 6ort BLøn)4rtoaLpn til skjdtptptetrocn. SETT I t01e SLøR FOFMEN l-r.^l opldrv,rr! LEN;E LEvE NA?IzFIRMEN! r" uati.ttiri_rr*"2" e-lik d,en ør; noluton. o" )'o;.7_ odr og6d onclrp I,Ek. Aldri eial nocn slarlisb!å t<o,r*'obpi ni.tl akdoriloa., De gjpldar apcei"lr " s16ivn46lri"i;;,- skai4ren oo atørhqletl "7r"r",)l'j1."1'n'r sa,,sfl rra a.aq\r,,u:7,'o:-r"r,,rtgttr av qskef Al.v.r. rft'kl -l I rr:r, -J.n or sanr...4t iq\ is skra\ et av KrlS!1an NesbåL

20 AKVARISTER Ønsker du å llme ditt eqet akvarie - så hjelper vi deg gjerndmed GLASS GLASSIVESTER f,tts r0n0eb8ef, personer leser hver dag

21 *' cttf'o FKd X X vm\j ---. r-'l'--1 åf ,:aQ t aa---. '\f' I, 6

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB /c't - (, ),, Æ @ ffi @ ro ry ffi ffi W,92 UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE.FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Sosialpolitikk eller sosialpornografi?

Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Roel Puijk, Helge 0stbye og Else 0yen SOSIALPOLITIKK ELLER SOSIALPORNOGRAFI? En analyse av sosialpolitiske reportasjer i pressen UNIVERSITETSFORLAGET AS Bergen-Oslo-Stavanger-TromS0

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43:

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43: Rendalen kommune KULTUR oo SERVICE Medlemmer av komité I Rendalen, 03.05.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/2024-7 4407/16 N00 Eva P. Lillemo 62468442 INNKALLING TIL MØTE I KOMTÉ

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 114334 I I Arkiv sakid.: 0311216 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 0381 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer