6'61 ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN"

Transkript

1 DRAMMEN @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi

2 BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

3 I Ir i":]9ii:ten NR.5 - i I REDAKSJONEN,]9{J,1 DRAIlI,lEI] AKVARIEKLUsB. * ** " " ""*"r,""" " " i : Lfo lr)fanddhl l-r\il. t,tt B? 3\ j ZA ; 5torF LåndFol I 15. JD.0 D-dnnFn : : Torrtl Andersen, Llf: "J o0 r2 flr-jobb: : : FnoFn.87 q. - lnbo Dc 1.n 8i ol 7rJ : Kåre rnd,.rscn. I,f: linje 210 qr I l- t : L;rabeinslFttå l, A. <rtl0 rnnnr rd -. : øyvind S:'ter.n..[ : o\ n,,j : : i1øssl)nq\,.r. 8. a+08 trånb) (enl : (to"set. i Llr:8,- 0s /b ; : qerberissvn..tl. l40g lr-rb) : : l"lof tcn SL,LtL,r. fti. B), 2A : :5LJet..rLd\n. l, l1 JB lr.n.r) i li.9i.'. sørb\. rlr: Bi r\,t, : : ticrsl evn trj.to) 1 i ANN0NSEAGINT: i 14"f" lirnno. nedersen, LLf.: A2 0B 65 I I r?'(kt\r: 0n Dlsrq i ; lftoe HLn, t ad. Lr":.I o0 B0 obbr - 1, rtpr\ i,tsvfi 3,, : 0 D"", rån ; a0l?,1.j.:.crr br. i, Ll : A,,.ti j, Berberissvn. 4, f408 Tranby KASSERER; Jens peter5c]l jilektjernvn. 14, 1000 Drammen AKVARIEF0RSI(RI\G: Gro rrir. ovenfcr POSrCtR0 TOR Dl.,.(V Rtf,(LU.B: 5 1o t( )\ri\lf.t f r.:: ETTERT'?Y('( TILLATI, I]CT AT K]LDE BLIR OPPGITT ' l),/,/1t(1 -t* Cr d,>( i Htt en n74r, -Lz5 kr./'<-, y' ttt"4 rl. o )( /"L.7;or,'

4 Vi saf ser fra A(VAp0sTFAr lor.dlier-en ^_ 1",,-"j?.2 ""t", -,a.;, <"i"r;".,.,j';i"j,i:;;,j:', r."." I I rl1]-s r. r4ll:, r1il rl! J r:jk RV. I r. :i0v{:k I IUKLN I toat _-.- p**giljfiliffrflfu ilil"ili,,i.ii"ii;ffrlf4^ncr rr:rfi[l? BRys rf rnnr r,rr, sr i v, ';,i :,rit1,t,',.;,,,',,,;:tl ',,:ti;,,,iiå;:;rji,i i:i':;r";;:,,*""u :r;;":;jf.l:ji i;1,, IJI? I KKtI? i.,isktn VANN? i':,,ii,,:.,', i'il :i',r,:iji1";i';l, :;, :;r1'",:il,i;".,it i: ii IlVIIIIOAN KAN FII]KIN KJI:NNE II].IIN :] I. t ( T N I N I] L N Ii SINE?, i,,;1 iir,-;::., i iilii-: n: i::iii:jrii,:i,;iii;l il :ir"i"r'i?i ; j:',1 :,i":,';1, i;i:,";,'i, : l:l' u!j s.i r i j,,,,, i.,,,';.;,;;, ;i:;,i,' it*iiii':;ii,;j,ijf ir ;;i:. ::il i:r,'i;::

5 -1l- XiliIrJ.JiItSl"tlØIU!-;i!,Dr.U i,'r. :iiiiii i gtrl f' u 'sk]lb'l."rt, r. L.i-( "1 1,-r. -. l, ø terst.= t:-.-.1 L, l4-t;-t bcgynner kl 19,or og dø:ra no.jc l:isee l_9"15 -Pro Fr.a.n: 1. Iorenintsseker 2 " riuksjoir 3. -,-.d n" "isr 4.?ause lxoal 1.d ds a1g 5, :f e.lini--rig I 6. i,ysb ilde f.re.ir. g:, l!10t1$ ELJ) r,v TJ,VI RISTf]I]CU;S ]IDI,]GST5 ;JIS?Oh]:E f.v iens ]lua,i.e ngracht -foie.ds cn 7. llyi:-aicprat I " n,-i l ri!.r h I / L"-8, d t villc vel leppe komet mnnge. l{er er.c:t: fcricn starte? vi antiirre:lig Jpp igjen lor fullb, sa. fø]g ned 1 "SJØHESIENT I t-ørsie or:ilinier.i nøte blir i sclienber, Inen det er ikk,i utrol.i t at vi tar et lite breff føx den ti"i, Det be.lj.nner' å bfi utrolig txanet-u på mirtetene nå, så vi nå flnne!å et ellor.rnnet, kans.lije få igang en egen junio"eruppe? tl.rrr noen forslaqj så hør av dere lå nrtel,l 0g så va:: Ceb rlrijøhes'fenr! clo. Ilj niå nasc-) trtjt denrro qa!gen Cq'lF. " iicrlecl"'i, fi: eu lni-llrcri :rr:i,i-k"xei lt..: red.rksjjnilll.o,i.ii(j'1 lkaffo ailn si..rff sel'r. i'1. ha.r dei,je l..i_i.i:t tt :iaitlcjl a.sr1';.t, n:irmor :riktigni,.{r nen trei.rkjr1{.iil før'.11,,tg frqrs, e ri J:riLinit Iin,,l i.. r..i livcl:s:c iir;-]f f.it-rid :Jidr,o i<-lu_1r"r., a','l';c:" l:gt -',il,'l lxå v:.iir i:,uoe ek:::1\j.-, :i.i!., rr..i.; Eo,:,1 j-11.,:,-l,i: - lli:tff i.ia,i.lt,i.it"ct'e:i l're 1,j sa!t,-tc,:r..ju:

6 'lti :h/r i f.i,ri i : i i;al it! ll Fr.isen: ble -ll n..0 Eout.ir;rrmote a.r.:or auksjon, i de haa vert!*]i:!f^9 kk( fullt så srynøyc r o.r son ststf" Forcdragc! var,,i.vcnc:_ L'.r t vrf n"1i. ::,,^. u:,1. tr',:. AIT Siatst-..rg. oq Llier$ ir6r i]. i. 1-._r-sbcnt for Cc flc:tl. ordj.lolekcl halt- et!rlste. slorl ut.lån i dct rorl11" lils! ;;-rl j ;;',il*,:^; i,i,?,1"i ',5's:: ii;:, i: rcr jn.: riiq..ur E;g 3:q!:! g: g: g:3 g: g:g IIA]] LAIJ 1 DI5St 'l9l9e-,:5[,-4]iigettliqc_-l4i!eug!e - I -E.iI 9t IeIg,Ae, ".-o' { " -, n- -.r--, h lbjz-r,li,...., Aro t' e1 _ur.-l] o U.td-IL a. l.! 1\i.r (.. r..-ll o Yalbjrfr. bf. rtrrr.s.r ri..-., r..1-i_ ili:. -..1,^ 'ixr j. ob-n. I ;. h,iq, 1y: 1:1e.L1sT,.,..,,,3:t":;;";;":";li;*""i k ikr -vvjkr( l.nos-,en det er J"l'riiå"r"i".;j:.l{tå!åniil,i,l"x"}i""., Lørdas kvefd fikk vi se son 1a sirlig,"rf pa Ji.i.i"3"å'*lå.li"iliåiiil;.!:: :,"-:1 ses-ir dc forsk;e1rige r.iskene ;;;;;"' ii?uol"'i5!1"1";i*"iåiå; oq!'tåå"1: i,.,.u binio"t.*",,r,,,,d,:.,,i tir.r..r",lli"];""i1]jlii], i::,,";'";.i'..ji;,,^1,,;:å ;;i""1;::.:: i;;1'i..",

7 l,r-yt: i :tl ver et terrariednlegg son var undet oppoy LLn., Der.r sikker6 ferdj" rå, Der vaf d t bl.a. noen akvaterrarier, oe!. rr.]r:ier" for kryloyr og ins.ktet. oppbygni.dar.v r6rr-.ifn- oo rkvali(ne vi]. ikke de! helt store et-"t rlin nening, nen dc kan bli T:kLie br- n,?r de får gro t-il. Å11 i -I!, vj naddc cr hygccl-; l'lg J t-re-.i.-c-nd. -.d.i. r_s,en for f_nll Ncsrc lrndsrjte blir ikkccr r?,1. ltal.cl a^ f.. - A.-ker, så hvorfor kan vi ihvertfall ikke få det, Asker Akvarieklubb ^ -ql æa --. n -.n ir-ri.r!.'-ubb for fo å" s_d(n. 06 dc h.l" ;unjel ut or, ar"'aneancn]-c" av IIJ'S fandsr:]øte er r fin måir å felre dette på., Gro D. l,ervik ooo O )lo O.)o O ooo O ooo O )oo O ojo O ooo O aoo oo oo oo oo oo Qo oo oo oo o oo ol:) o) oo Jo oo Jo oo oo oo oo oo oc oj )o o o8r o8o o8o o8o o8o o8o o3o ogo $TI-I-EIE!1SqES! Ha? L.fir-F ah L.ri h?aaar.ai^. sou or kjødt inn Lil (l"ubb-bibliotcke1,: ÅJ(VAiIIT PlanLer, fisk og andre dyr Ladeilann I'or.l-agsakt ieselskab 'n f.m h\/a h'laf Bolen består for det n ste av bilder og beskrivef.- :1i c'. 300 fe?skvanns- og s-lltv.rnnsfisk, pl&rilrer, padder, krypdyr og hvirvelløse dyr. Bili-enc er negeb godo, o i det er dessu on lagj, LjI.iI nl{c1 teglforklcr-'no tred olp.lysni..16 on ønskel, -uenperatur, ph-verdi c ; lysforhold, Det 3i.s-[e er ve1 noe vi akvarister ofte tenker for lite cvcr, Denj.'re llclicn gner seg qoclt for oppsla8 under 3uk3 j ri:rit o.f,, for å finne ut den enkellle fisks krav.

8 Vr,nmil E!i?I rlkvat iet LJ] :'I\ JA:!1r!!_lr10r1e sund st.rc,r., *t*r+ii iut i,.;i*+x,*, * n** 1;#;#i!;#t-*iå"1. j#j,::* S?få'r'' u""ii"åifr*?".11[ *"r*urr,,^,?:ii","?f :i" ii:"1::i";, i;:.',?;i"::,3:;,"$: llesto lr;e ri enten u. iniåiu""err pc nt ""n i strttvannellex i::t:-t;;"å;r:åndet tar ror ses arrone rra Austra- Al-lernanns f OI( OM ÅKVÅXE]tt b-oke l::lc n går iajcnnon. å;ff":;,"i;. ;;;"iii;;fi :L;"åX".:i. ;;:,'1:i:'", ooo ooo ooo ;ii:' *31i i.*1;;llji" iliuf f åå* f '; n:;;" uy" n ". f t+ft :,fli';r,i*i**ry gi;;r6; s;; "i,"i", å.,",*f "'i-"1,1;:_:ilå;,1' fti;:i,ri":i::i"

9 HAR DU NOtN CANGTENK T PÅ HVORDAA] ENKTL IE FISK HAR DTT? I Klneserne beqynte Del-kan iallefall i kke være grert å være s.l ø r h a I e _ g u I 1 f i s k. -.:11,:u":" er pr nennesrerdsft pjodul-1. In qa-q i +idpn!af de oånsrp atninnfr iq6 rislet so"l a lotdf i b"øn1.c oq d nenl.lq. driver _..1::"r": flskeoppdrett er det ikke til,i^l:!:i:r"li,.:,55;:";:? TilS;":;3;" j"x1i;3: l:i;:.:!i-.", ::;::i;".1'å,:, i::;;l"i:', ;j;:;"" "li.'"å"',å,x.oil. :;.':;;ri:::.]:;i ;;,;.;"; - "", i:å,';:l'::l"l u ",1" il"i'ifi, i:" l: "l:'::;': ", ^,-l::-:::l,det ;::';:;:^:il: vet da ar den har svømrnebt.eren l"l"å'::1":', ropp6n. =ii; ;i';"" pel er oooovfr- 5r.k.r den,ii:":::t.l: :::""" ;:i:f;";åi:""i;;""1":.:";:i""' At kroppen er jj;:l:i":l"l#'å.;",:.;.!:: xåt"5;lå3".iå, r, la, kort sagt, Guti fiskc n;:;,;:"i;l;i":j":ili::ti.:; :;":::::å.^iill *"'- $ii;,ii;::iiq;iåx;i:åil.iar vårtster holde oss for. qo :lø:hrrfour r, sl oq "..."";1""j.i"å"tt3?i"ln,å] " :j:==:",'l:li,:l:: l:: ;,.,;1"": il;;ll"j;:;:_ Å;;l;;""1*P:'i j'::.,fi:;".,:;:,"r;";";:;;r. Gro iii iti iit;ii iii ili iii tii i;i i;i i;f i;i

10 H VO RDAN SKAL FRONTRUTEN RtNSES I EN FEI? D,.!nl kanskje hatt en ferdigkjøpt atqe_ skrdpe? CjerLcr jfo ci<tin on j.g antar af den Fr gdlt I st\kk-i. for l-ngqt. DFssvFrIe e. de som er i handel en svært dårlige og går lort i styk(er. Dpt Fr ingpn vils i å t1åoe a." eller mln []en1nq, I steden kan du for eksernpel bru ke en skik_ kelig dott filtervatt. Det er raskt og effektivt. Sitte!.algene ekstra hardt, så prøv d6g fram Lrnq: n ::!:19"" le ptasllokr red s(aioe rantor, son I lke Fr Fof s LorF -. Fks. I LABYRINTEN nt. 4_ 1981 (Ljltestrøm og 0megn, Akvariektubb) så jeg siste nytt i bitliq åjgeskrape: et utranqerl kontokocl, Det er vpt tv.rlsol L. or b.nkenf oåf l-i I el,slra uldeling v konlokori ti I oss at,var i_te-, r,ren kansl,je lan du finne et i en gammel sku lf eller p "riu nou r r qnfnde. DF n"qnetislf al,-sl.sde.p son pr i handeien F I, 1 k k e D r k b a r.. tit " 'r tlkt qiass, så del ef j ngen vtts r å kjøoe den lrt sfore akvarter, l.1en,.tj.t syvende oq sist: q"r du virkeliq " kalloelfoq l:trli"o9 oq tign-ndf son skat Fr vekr, vel et s\lskarpf bdrberblaa del beqte, pass fingrene: Gro 6Aa4i^å-"-*,afl" ø 6...r rti.t h.r,

11 ... _t5 - il,tti il:l i ]lrlll (ilii iijøl[ g:) Li]rj?li, TliU Høi\t? ll r korner en akvaristisk vorsjon av detle eyentyret: L vend kreps fra brunt pulver - Utroliq, r4en s.,nt,: Dryss pufv r fra en pcee opp I et glass ned vann, og i føpet av ott ninutt be tynner levencle sr4å krels å svønme rundb i glasset, skriver Tædrelandsvennon. Et ffu&a i Iiristlansand har bcstilt Z.ooo??fi5keDulverl'!oser ned slikt c1ler!'fnstant Liieri fra USA. I Iøpet av et Dar uker re jner fimaell ned at hven son hefst kan testle netoden ved å kjupc,rsjø_ apckatteili,sor4dennorskenavnetb1ir,1åagligverebuilkken efler i klosken,, - lrsjøepekatter', heter på latin Art mla og er en Krepseartl. Den er i f.inltie ned hurnner, krabbe -og kreps, sier urcf ssor Rolf Vik vea åootogistr Iviuseu.n i OsLo. Nå.r - ; Ce snå krepsene btir skytlet inn tililnl "..rr'],nq m d saltet, blir egsene så og si utslryr11 mec en cverlevels e s innpakning oi g;", d(.]_ sjesiclt n )tsl.lnd.sdyk],if. Sef,/ hc-r jer f.rr -Lev-ndo kreps!v lulv.r son er r,et enn Ib.lr ge.lrnnelt, sier Vik. (NIB ) "",:,:T. :";:," Il'il:i' " i ;"i; ::"" il ",#l ;, i;h: u rj'r c. uer o-lrr nok nanse skuff.de kundcr, åcr_ i;t. ";J";:i""å'";uå:"å,åf :',f**rlt.il:,'i*;"-" :ll:_ij"e, For,vcris k^r4ner vj r.red.n -rtikkcl oj Iå,'J:il:";:":';,1:,;"1:",, Llon sk1lr ov r Gro

12 ffi$ffi*,3m iiii;i'i';.åj,i;i;'jili':; 1 t --. -i': - APHYSEV]ION SJOES IED; ] r;13;;å;;;l;ff:"ii,i ul;i ri;;tir*iin:uii+t i' ;ix::1",:ii fi =r;lti, :i,:e:å:!låå :::;";:l":i* lril.li::d::ii"r*:iril, ;iiili;iii ii11,ii;"1;,ii't'ii"åråiiå å;:"i::.t:^.t:i". ;::i::":'::",:i:"å:',8:,;a.nii-25o.men den kan

13 t! '..t. el!i,rn: tt)\a rysx.:r " iite gir r,rg.t bi.a ll"li,u:k"t.t.l?t i:,j.n qir bra mcd skioo- i åkv.riret. Killis irivcs jo besl or akvårjcl ikt.c r"" oppl)rt, planiun. :i :1: cr Javamoso oo f Lytaoraqne. Vil_j-9.:Jrkc pgqcne tar jeq odo,,orven og Ia" d,,n rlgqu pa en a\,is til den er pess. flrktiq. s.t lernc! d. n j en nla.lpo-. son i4urkcs,"a a"rrr-åq-ii.,ijj1"- navn.- Elter 6-7 uker kan man legge torve; i v;;;- for klekking. Blir det ingen - un!år sa tårfes EofvLn omr oq mån prøv(r jojcn l_2 uk(! sli.re. Lår Jc,l torven Ii:ge.i okvar.ict Jukk. " d. L da oo d.r opp unqur som her klokkes de!. Ltnqenc tar arrefria direkte. 5om for t,rukes frlrsne røde.nyggla)rvea, flrysio, hjer.t., okse_ rcker sdn ka,r kjopes halc år,i" Bru(er ogsa ryc levendc, orn sorrcrcn feaqcs rnyqelarver oj.vann.loppef, 01 vintcrpn qår dåt å i{ r. i""ihv.itc myqglarvcr og r u o i r e r, - r i rr Har ikt,c przvd å "- r r. fi i a A. i i i"oii"l. sjoestedti iit å ta io;;f;" men det er mulig det qåri l:ar, noen etter dette tyst til å ptøvu A. sjoestedtj sa nør av dere. Helge Andrca6sen (ildc; (iltibladct nr. 1-d1.

14 ;1:;i*;li;*Iffi;;:;i;å* ii:i:.,*_ - -i5 - r.-4.: '-..,,:'_.'.irj i.;_. tl5iif g-'ijil*' *, l:- :. ^_.. t:....^.:r j--..:.,iffi.wri:l;:i.:; i";" ir il;i f ;;i;li: :ij*å: ; i{ ffiffii**#nu;, r;:: orå{ #*"i: j;.i;#:," :1=j;'il+j;,: n5hg":l;;:,"5#fi*: $i*.r:iti:ii, t.,,i -,' t: t "ll,,l,i t',,".,'i ',',:,:: :1" ',. 1 ';,,i" i:t,'; il'.,",.t-';-'" ].,:t';. aiia,l

15 ndustealgene( - Et problem for de fleste av oss i Algene trengea vel ingen besk!iveise. De som har dem skjønner sikkert hven jeq mener. Hver gang jeg treffer akvarister fra andre kubber prøver jeq å spør"e o'i de hor noen qod" råd for å bli kvitt disse alqene. På Landsmøte i Norsk Akvari e forbund i (ristiansand fikk jeq det rådet å bruk? torv Lil Filterndsse, og sa_llidiq foff f02 lnn l akvaaiet. ( a r b o n d i o l. s ) d F n or den qsss sof pcodusfc-. når du setter en nsats u mcd qjier og sukker. Du spllpr i qdno Fn lilpn f'csk^ red detlp. og leder gassen inn i akvariet via en slanqe med "sukkerbitr!i enden. "ass lå å L" s1-nqp'] ul åv ilvåriol orr na!.pr, slik at fiskene ikke blir kvaltl kan selvsaqt kasles ettcr brlrk. Gro Tor de sor har nrobl-ner ned åndre algpr, 'ijl,ccr vi en artikkel fra AkVARIA\JEREN nr 2-19Bj Den er utqitt av 0s1o Akvari ekl LrLrh Alger av Einar Strømstad Et spørsmål som stadig har dukket opp fra spørrekassen er: Hvordan bli kvitt blågrønnc alger. Svaret som korn hver gang var: Tøm akvå riet og sett det opp på nytt. Jeg lar så uheldig å være en av dem med slike alger, Jeg tømte akvarier, kokte sand og stener og vasket akvariet innvendig med saltlake, Etter bare tre uker var algene der igjen. Så kom jeg over en plantebok. hvor der sto ar euflavin drepte disse cltsene. ELrflavin fåes på apoteket. Doseringen er l/1, , d t vil si I mg pr.liter vann. Apotekeren har fin nok vekt tii å veie så små mengder. Det crange pulveret må løses opp i litt vånn tør en har det i akva.iet, hvor det {luoriserer sterkt med gul-grønn farge. Denne kuren var utrolig elfektiv. Algene forsvant etter noen dåter, og jet har ikke sett dem siden. (At et stoff fluoriserer betyr at det {anger opp noe av det lyset som trelfer det, og sender det ut igjen med en annen targe. Red,)

16 HVO RDAN SKAL FRONTRUTEN RENsES I EN FEI? Du.!"1 kanskje hatt en ferdigkjøpt alge_ skråpe, Cjelter ieq ri(liq on.^g.nfar.f den ei qarl I sl\l,ler for IenqqL" DFssvaIre er df son er I handfl.n svætl dårj igp o0 qår forl i stykker. Det er ingen vits i å kjåpe dem etter mrn menlng. I steden kan du for eksempel bruke en skik_ kelig dott fiftervatt. Det er raskt og effektivt. Sitter alqene ekstra hardt, så p røv d6g fram tins: myke 1:! :ir9". ptastlokk med skaipe kanter, sdn r kke er for s to ce f, Fks. I LABYRINTEN ^ nt B1 (L!llestrøm og 0megn, Akvarieklubb) så jeg siste nytt i biltiq qrgesl fdpe:.l utra.)gfrt Lonfol.oft. Det er vjl tvllsoml ot bankenf qår ttr el,strd utdelinq av ro'rlokorl tii oss akvarisfpr. rfn Lansl, je kan du finne et I en gammel skuff eller prriu nou trqnfnoer DF raonfl isk- d'-askrdpfne sot Fr i handet^n F r L.t k k F. b f u I b å r e tij t\li qlass, så dei ef ingen vl cs L å k jøpe dem ti I stor^ åkvdri ei...iij slvendf oq sis+: Har du virl.etig "--i:1 k-u.beteqq l:..91.d9 oq.[ignendf son skat vek(, et ve-l et sylskarpl barberblad det beste, pass fingrene: Gro -oa 4t nå^,..a,,afr, a d,tr6 nah.t Ler-

17 LEK MED SKøRTETETRA ( cymnoco!!4,rbus TERNETZT): Ae", bara rtar n<tnge,lavn. Sl\joftetetra kallee oaså aottlet?a og svart tetrv., s,k ja?te^l.etpaen e? e4 nellonsto! karpelake. son rfua e" \x:z'å:t:rl"n';i"ii'i:"ii.*f.*:.*!"i,!ifl ",*J,;0".X. til g.pårl,eilep hoe"r, Skj oz,te t,aen ep en ao de aest p op u La4e karp e Lake ene. skj-ørtetet"ct e" lidt utb"edt i Syd-herika, bldht amet i '":"t",;"å::zi:i"ox"l"i,1tih,.!:,crenr,;delis.st:nri az'i,izz;i'iuzizr:ltztr;irtr ',Li,l")\',uiåX"'iiT"":,r""ii?h*ff '-#,,!Tf ;::1,my ':"1:..i:i"i:'u"Tr:-i'";:r:,\Xil,?:"1:i,o"r '"10i,t"3"'liå,"ll"rii"x:';rix;xx;;". Å"'i;i",i"i1,!r.":'?'..:åi:,'"n.TL"u#.,*:;i,, "åii,",y::'"i'iåt?ei!j'i:et'seiat'etvat<iet'iji'tåi":"""*'- (..1,.

18 Ti.l,1ek valgte -jeg eh fin tvkk hun og en eprek han. Neee tåif.*utii 'åfi #r tåi"!03!r1" uke i rorueien ved at de oe.tdls sodt. rrunnpw, btin *,oino "l!å1trr#%:trrf:.',tzl Z:#1f'r:"i,y:,,':,i13,1'r',:i,:l'å:"i:Zi;,2; tøkakarct. Nceta nbrgcn vor dct full lek, itaanan iaoel lyre:?"5"-!,b? og bakrutc. ELL"? noan tin"r oan deine t.p KaJ orbe r?d" l,xfn lepdi.g. og hwuen ba1ynfa å eoømt,n inn 1 Pror rel al Jauatnoec ntcd honnpn cl le! Bpo. llonnen Dre)spt i?',"':i'å'i?ffi:':x"i'3:."0å,'å:,',':o"oj:i",ui' :,(e.n. Do-p laydlg. aleg eatie fiskpnc i c4 L,ose fnr å for_ ';.',''":"o:t,".:,'niii.xtny,r::i.'.;r? ';3^1i_:..,"'"X"f,n::!,:,X::rIiin,['å;:;:'.',",Å!",ii,joi eggt drre?e - Nå.r allø øgoene cr på plose, Ekci it.- utpabtått app;. M.bulen_ ltålt,.tlar.ot ".ss.") ;*t,o Å,sn".. r.', J:- "i"" t\ii"i". å1r-'l åi i',i.';, ui"i",i l Ii'oi', ii,"rl *' r?,",",',', o.z::,t, t,. l l:,;,i, ;o k::li;,9 Du,ekot!tå"Lt. hare kwtnp sp nurn,.,...\ ;.4 i xa4,,-r tmctytpn.btått ar it'ka så obsolutt ndddend;tl n n,,!l.fotos). Ln x.dptdøh kunrc Jpg Ba padpl hrita uo,ionn6,nsy1.1lon i,t.:. l.ar 1't,i:'gr'åf,,"'dr:i,.ii f,ii.\:le" ';;;;";;;":';";':'" Dag?a olter oar all" eg",.t,, k1.kr.i I a1.n n.an unopf 1)ar clet uanpkcltg d Ep. De flest. 6ang på plontcr,rt!.,i 1,i i,un, Dca and p.dogpa kmnc j"g ep toea Ung,l på ru!"n, Dc xar La44e og tann? n?d øn lcnade på to Bnm. 3:åii:y,.,ffi:;:#?"f; "*7;"y,i2x#Tkl,;::,::å. ffi"iri11i;;;.;';,1;'"?ru',ff"i"!"1åi".i å3i::. nrrr J?s ooct, til artonio, Tptr,q nikromn os'si r"tr-

19 J. h.". o Angelppnio(l. bte Dahap I skifi.pt t t hocr daa. tødde Jeo ikkp noc liltcr, bdre en lilc; utetnønr.ieii"n- s,n-' :j{:od- på s'ak utstrømning. Fot sto" utsrønning kan ditekte skade une Vnqel. D:tr.leken som er.beskleoet. her ey Lik Leken til natqe andie [li:.,r"" cn ting [op dorp basannar. D.p hot kan'skjp 6ort BLøn)4rtoaLpn til skjdtptptetrocn. SETT I t01e SLøR FOFMEN l-r.^l opldrv,rr! LEN;E LEvE NA?IzFIRMEN! r" uati.ttiri_rr*"2" e-lik d,en ør; noluton. o" )'o;.7_ odr og6d onclrp I,Ek. Aldri eial nocn slarlisb!å t<o,r*'obpi ni.tl akdoriloa., De gjpldar apcei"lr " s16ivn46lri"i;;,- skai4ren oo atørhqletl "7r"r",)l'j1."1'n'r sa,,sfl rra a.aq\r,,u:7,'o:-r"r,,rtgttr av qskef Al.v.r. rft'kl -l I rr:r, -J.n or sanr...4t iq\ is skra\ et av KrlS!1an NesbåL

20 AKVARISTER Ønsker du å llme ditt eqet akvarie - så hjelper vi deg gjerndmed GLASS GLASSIVESTER f,tts r0n0eb8ef, personer leser hver dag

21 *' cttf'o FKd X X vm\j ---. r-'l'--1 åf ,:aQ t aa---. '\f' I, 6

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83 DRAMMEN AKVARIEKLUBB lo-83 SJØHESTEN MEDLEMSBLAD FOR DRAMMEN AKVARIEKLUBB REDAKSJO SKOUITE TORE KARISEN And æ Nlllons vei 1A _ Dømm.n _ lll' 31 70 74 TOBILL ANOERSEN Eng4o a7a _ Dramm6n _ Tl. 339012

Detaljer

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s ---.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H'+ ++++++++++++++++++++++++++++++1-++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w esr$lffitufrflrtfie$a {S?t d fth6,'tt * FIF.4 I K%w TRYN Uf,GITf, I REGIE NSZ/ANSA Redaktor; To,re Wal,lin I redaksjonen : Finn E. lahl Peter Emil Petersen ': S:igurd Rinde '.,E::n,st : G. Strutz :,.Stjren.lran

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.

BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE. DRAMMEN AKVARIEKLUBB (l -\--, BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK 0c PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN ,&mm!dd.if ** **tt+***{-ji+'n*{'i+*'**+

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft r w.cflc... 12 Min skråblikk NATUR & MLJØ FOR 25 AR SDEN forbindelse med naturvernaret 1970 sender Postverket ut fire nye frimerker med motiver fra norsk natur havorn, ulv, mogop og Voringsfossen. Frimerkene

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

pusss og Solveig på nye eventyr Drama

pusss og Solveig på nye eventyr Drama n pusss og Solveig på nye eventyr Drama Japansk Fuji Film er Japans mest solgte film (80 0/o markedsandel). Og japanske kameraer er Norges mest solgte. Fujicolor er spesielt laget for japanske kameraer

Detaljer

i TROHDIfill VEL«ALLE ET

i TROHDIfill VEL«ALLE ET v 0 GAS I J B 3 i TROHDIfill VEL«ALLE ET spesialutviklet utstyr, utradisjonelle problernløsn i nge r! DEN GAMLE KAFE Dronningens gt. 26. Tlf.: 07-527987 SPØR 0555!! `1Is GEO 'I' E A 1 GEODESI GEOFYSIKK

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer