6'61 ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN"

Transkript

1 DRAMMEN @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi

2 BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

3 I Ir i":]9ii:ten NR.5 - i I REDAKSJONEN,]9{J,1 DRAIlI,lEI] AKVARIEKLUsB. * ** " " ""*"r,""" " " i : Lfo lr)fanddhl l-r\il. t,tt B? 3\ j ZA ; 5torF LåndFol I 15. JD.0 D-dnnFn : : Torrtl Andersen, Llf: "J o0 r2 flr-jobb: : : FnoFn.87 q. - lnbo Dc 1.n 8i ol 7rJ : Kåre rnd,.rscn. I,f: linje 210 qr I l- t : L;rabeinslFttå l, A. <rtl0 rnnnr rd -. : øyvind S:'ter.n..[ : o\ n,,j : : i1øssl)nq\,.r. 8. a+08 trånb) (enl : (to"set. i Llr:8,- 0s /b ; : qerberissvn..tl. l40g lr-rb) : : l"lof tcn SL,LtL,r. fti. B), 2A : :5LJet..rLd\n. l, l1 JB lr.n.r) i li.9i.'. sørb\. rlr: Bi r\,t, : : ticrsl evn trj.to) 1 i ANN0NSEAGINT: i 14"f" lirnno. nedersen, LLf.: A2 0B 65 I I r?'(kt\r: 0n Dlsrq i ; lftoe HLn, t ad. Lr":.I o0 B0 obbr - 1, rtpr\ i,tsvfi 3,, : 0 D"", rån ; a0l?,1.j.:.crr br. i, Ll : A,,.ti j, Berberissvn. 4, f408 Tranby KASSERER; Jens peter5c]l jilektjernvn. 14, 1000 Drammen AKVARIEF0RSI(RI\G: Gro rrir. ovenfcr POSrCtR0 TOR Dl.,.(V Rtf,(LU.B: 5 1o t( )\ri\lf.t f r.:: ETTERT'?Y('( TILLATI, I]CT AT K]LDE BLIR OPPGITT ' l),/,/1t(1 -t* Cr d,>( i Htt en n74r, -Lz5 kr./'<-, y' ttt"4 rl. o )( /"L.7;or,'

4 Vi saf ser fra A(VAp0sTFAr lor.dlier-en ^_ 1",,-"j?.2 ""t", -,a.;, <"i"r;".,.,j';i"j,i:;;,j:', r."." I I rl1]-s r. r4ll:, r1il rl! J r:jk RV. I r. :i0v{:k I IUKLN I toat _-.- p**giljfiliffrflfu ilil"ili,,i.ii"ii;ffrlf4^ncr rr:rfi[l? BRys rf rnnr r,rr, sr i v, ';,i :,rit1,t,',.;,,,',,,;:tl ',,:ti;,,,iiå;:;rji,i i:i':;r";;:,,*""u :r;;":;jf.l:ji i;1,, IJI? I KKtI? i.,isktn VANN? i':,,ii,,:.,', i'il :i',r,:iji1";i';l, :;, :;r1'",:il,i;".,it i: ii IlVIIIIOAN KAN FII]KIN KJI:NNE II].IIN :] I. t ( T N I N I] L N Ii SINE?, i,,;1 iir,-;::., i iilii-: n: i::iii:jrii,:i,;iii;l il :ir"i"r'i?i ; j:',1 :,i":,';1, i;i:,";,'i, : l:l' u!j s.i r i j,,,,, i.,,,';.;,;;, ;i:;,i,' it*iiii':;ii,;j,ijf ir ;;i:. ::il i:r,'i;::

5 -1l- XiliIrJ.JiItSl"tlØIU!-;i!,Dr.U i,'r. :iiiiii i gtrl f' u 'sk]lb'l."rt, r. L.i-( "1 1,-r. -. l, ø terst.= t:-.-.1 L, l4-t;-t bcgynner kl 19,or og dø:ra no.jc l:isee l_9"15 -Pro Fr.a.n: 1. Iorenintsseker 2 " riuksjoir 3. -,-.d n" "isr 4.?ause lxoal 1.d ds a1g 5, :f e.lini--rig I 6. i,ysb ilde f.re.ir. g:, l!10t1$ ELJ) r,v TJ,VI RISTf]I]CU;S ]IDI,]GST5 ;JIS?Oh]:E f.v iens ]lua,i.e ngracht -foie.ds cn 7. llyi:-aicprat I " n,-i l ri!.r h I / L"-8, d t villc vel leppe komet mnnge. l{er er.c:t: fcricn starte? vi antiirre:lig Jpp igjen lor fullb, sa. fø]g ned 1 "SJØHESIENT I t-ørsie or:ilinier.i nøte blir i sclienber, Inen det er ikk,i utrol.i t at vi tar et lite breff føx den ti"i, Det be.lj.nner' å bfi utrolig txanet-u på mirtetene nå, så vi nå flnne!å et ellor.rnnet, kans.lije få igang en egen junio"eruppe? tl.rrr noen forslaqj så hør av dere lå nrtel,l 0g så va:: Ceb rlrijøhes'fenr! clo. Ilj niå nasc-) trtjt denrro qa!gen Cq'lF. " iicrlecl"'i, fi: eu lni-llrcri :rr:i,i-k"xei lt..: red.rksjjnilll.o,i.ii(j'1 lkaffo ailn si..rff sel'r. i'1. ha.r dei,je l..i_i.i:t tt :iaitlcjl a.sr1';.t, n:irmor :riktigni,.{r nen trei.rkjr1{.iil før'.11,,tg frqrs, e ri J:riLinit Iin,,l i.. r..i livcl:s:c iir;-]f f.it-rid :Jidr,o i<-lu_1r"r., a','l';c:" l:gt -',il,'l lxå v:.iir i:,uoe ek:::1\j.-, :i.i!., rr..i.; Eo,:,1 j-11.,:,-l,i: - lli:tff i.ia,i.lt,i.it"ct'e:i l're 1,j sa!t,-tc,:r..ju:

6 'lti :h/r i f.i,ri i : i i;al it! ll Fr.isen: ble -ll n..0 Eout.ir;rrmote a.r.:or auksjon, i de haa vert!*]i:!f^9 kk( fullt så srynøyc r o.r son ststf" Forcdragc! var,,i.vcnc:_ L'.r t vrf n"1i. ::,,^. u:,1. tr',:. AIT Siatst-..rg. oq Llier$ ir6r i]. i. 1-._r-sbcnt for Cc flc:tl. ordj.lolekcl halt- et!rlste. slorl ut.lån i dct rorl11" lils! ;;-rl j ;;',il*,:^; i,i,?,1"i ',5's:: ii;:, i: rcr jn.: riiq..ur E;g 3:q!:! g: g: g:3 g: g:g IIA]] LAIJ 1 DI5St 'l9l9e-,:5[,-4]iigettliqc_-l4i!eug!e - I -E.iI 9t IeIg,Ae, ".-o' { " -, n- -.r--, h lbjz-r,li,...., Aro t' e1 _ur.-l] o U.td-IL a. l.! 1\i.r (.. r..-ll o Yalbjrfr. bf. rtrrr.s.r ri..-., r..1-i_ ili:. -..1,^ 'ixr j. ob-n. I ;. h,iq, 1y: 1:1e.L1sT,.,..,,,3:t":;;";;":";li;*""i k ikr -vvjkr( l.nos-,en det er J"l'riiå"r"i".;j:.l{tå!åniil,i,l"x"}i""., Lørdas kvefd fikk vi se son 1a sirlig,"rf pa Ji.i.i"3"å'*lå.li"iliåiiil;.!:: :,"-:1 ses-ir dc forsk;e1rige r.iskene ;;;;;"' ii?uol"'i5!1"1";i*"iåiå; oq!'tåå"1: i,.,.u binio"t.*",,r,,,,d,:.,,i tir.r..r",lli"];""i1]jlii], i::,,";'";.i'..ji;,,^1,,;:å ;;i""1;::.:: i;;1'i..",

7 l,r-yt: i :tl ver et terrariednlegg son var undet oppoy LLn., Der.r sikker6 ferdj" rå, Der vaf d t bl.a. noen akvaterrarier, oe!. rr.]r:ier" for kryloyr og ins.ktet. oppbygni.dar.v r6rr-.ifn- oo rkvali(ne vi]. ikke de! helt store et-"t rlin nening, nen dc kan bli T:kLie br- n,?r de får gro t-il. Å11 i -I!, vj naddc cr hygccl-; l'lg J t-re-.i.-c-nd. -.d.i. r_s,en for f_nll Ncsrc lrndsrjte blir ikkccr r?,1. ltal.cl a^ f.. - A.-ker, så hvorfor kan vi ihvertfall ikke få det, Asker Akvarieklubb ^ -ql æa --. n -.n ir-ri.r!.'-ubb for fo å" s_d(n. 06 dc h.l" ;unjel ut or, ar"'aneancn]-c" av IIJ'S fandsr:]øte er r fin måir å felre dette på., Gro D. l,ervik ooo O )lo O.)o O ooo O ooo O )oo O ojo O ooo O aoo oo oo oo oo oo Qo oo oo oo o oo ol:) o) oo Jo oo Jo oo oo oo oo oo oc oj )o o o8r o8o o8o o8o o8o o8o o3o ogo $TI-I-EIE!1SqES! Ha? L.fir-F ah L.ri h?aaar.ai^. sou or kjødt inn Lil (l"ubb-bibliotcke1,: ÅJ(VAiIIT PlanLer, fisk og andre dyr Ladeilann I'or.l-agsakt ieselskab 'n f.m h\/a h'laf Bolen består for det n ste av bilder og beskrivef.- :1i c'. 300 fe?skvanns- og s-lltv.rnnsfisk, pl&rilrer, padder, krypdyr og hvirvelløse dyr. Bili-enc er negeb godo, o i det er dessu on lagj, LjI.iI nl{c1 teglforklcr-'no tred olp.lysni..16 on ønskel, -uenperatur, ph-verdi c ; lysforhold, Det 3i.s-[e er ve1 noe vi akvarister ofte tenker for lite cvcr, Denj.'re llclicn gner seg qoclt for oppsla8 under 3uk3 j ri:rit o.f,, for å finne ut den enkellle fisks krav.

8 Vr,nmil E!i?I rlkvat iet LJ] :'I\ JA:!1r!!_lr10r1e sund st.rc,r., *t*r+ii iut i,.;i*+x,*, * n** 1;#;#i!;#t-*iå"1. j#j,::* S?få'r'' u""ii"åifr*?".11[ *"r*urr,,^,?:ii","?f :i" ii:"1::i";, i;:.',?;i"::,3:;,"$: llesto lr;e ri enten u. iniåiu""err pc nt ""n i strttvannellex i::t:-t;;"å;r:åndet tar ror ses arrone rra Austra- Al-lernanns f OI( OM ÅKVÅXE]tt b-oke l::lc n går iajcnnon. å;ff":;,"i;. ;;;"iii;;fi :L;"åX".:i. ;;:,'1:i:'", ooo ooo ooo ;ii:' *31i i.*1;;llji" iliuf f åå* f '; n:;;" uy" n ". f t+ft :,fli';r,i*i**ry gi;;r6; s;; "i,"i", å.,",*f "'i-"1,1;:_:ilå;,1' fti;:i,ri":i::i"

9 HAR DU NOtN CANGTENK T PÅ HVORDAA] ENKTL IE FISK HAR DTT? I Klneserne beqynte Del-kan iallefall i kke være grert å være s.l ø r h a I e _ g u I 1 f i s k. -.:11,:u":" er pr nennesrerdsft pjodul-1. In qa-q i +idpn!af de oånsrp atninnfr iq6 rislet so"l a lotdf i b"øn1.c oq d nenl.lq. driver _..1::"r": flskeoppdrett er det ikke til,i^l:!:i:r"li,.:,55;:";:? TilS;":;3;" j"x1i;3: l:i;:.:!i-.", ::;::i;".1'å,:, i::;;l"i:', ;j;:;"" "li.'"å"',å,x.oil. :;.':;;ri:::.]:;i ;;,;.;"; - "", i:å,';:l'::l"l u ",1" il"i'ifi, i:" l: "l:'::;': ", ^,-l::-:::l,det ;::';:;:^:il: vet da ar den har svømrnebt.eren l"l"å'::1":', ropp6n. =ii; ;i';"" pel er oooovfr- 5r.k.r den,ii:":::t.l: :::""" ;:i:f;";åi:""i;;""1":.:";:i""' At kroppen er jj;:l:i":l"l#'å.;",:.;.!:: xåt"5;lå3".iå, r, la, kort sagt, Guti fiskc n;:;,;:"i;l;i":j":ili::ti.:; :;":::::å.^iill *"'- $ii;,ii;::iiq;iåx;i:åil.iar vårtster holde oss for. qo :lø:hrrfour r, sl oq "..."";1""j.i"å"tt3?i"ln,å] " :j:==:",'l:li,:l:: l:: ;,.,;1"": il;;ll"j;:;:_ Å;;l;;""1*P:'i j'::.,fi:;".,:;:,"r;";";:;;r. Gro iii iti iit;ii iii ili iii tii i;i i;i i;f i;i

10 H VO RDAN SKAL FRONTRUTEN RtNSES I EN FEI? D,.!nl kanskje hatt en ferdigkjøpt atqe_ skrdpe? CjerLcr jfo ci<tin on j.g antar af den Fr gdlt I st\kk-i. for l-ngqt. DFssvFrIe e. de som er i handel en svært dårlige og går lort i styk(er. Dpt Fr ingpn vils i å t1åoe a." eller mln []en1nq, I steden kan du for eksernpel bru ke en skik_ kelig dott filtervatt. Det er raskt og effektivt. Sitte!.algene ekstra hardt, så prøv d6g fram Lrnq: n ::!:19"" le ptasllokr red s(aioe rantor, son I lke Fr Fof s LorF -. Fks. I LABYRINTEN nt. 4_ 1981 (Ljltestrøm og 0megn, Akvariektubb) så jeg siste nytt i bitliq åjgeskrape: et utranqerl kontokocl, Det er vpt tv.rlsol L. or b.nkenf oåf l-i I el,slra uldeling v konlokori ti I oss at,var i_te-, r,ren kansl,je lan du finne et i en gammel sku lf eller p "riu nou r r qnfnde. DF n"qnetislf al,-sl.sde.p son pr i handeien F I, 1 k k e D r k b a r.. tit " 'r tlkt qiass, så del ef j ngen vtts r å kjøoe den lrt sfore akvarter, l.1en,.tj.t syvende oq sist: q"r du virkeliq " kalloelfoq l:trli"o9 oq tign-ndf son skat Fr vekr, vel et s\lskarpf bdrberblaa del beqte, pass fingrene: Gro 6Aa4i^å-"-*,afl" ø 6...r rti.t h.r,

11 ... _t5 - il,tti il:l i ]lrlll (ilii iijøl[ g:) Li]rj?li, TliU Høi\t? ll r korner en akvaristisk vorsjon av detle eyentyret: L vend kreps fra brunt pulver - Utroliq, r4en s.,nt,: Dryss pufv r fra en pcee opp I et glass ned vann, og i føpet av ott ninutt be tynner levencle sr4å krels å svønme rundb i glasset, skriver Tædrelandsvennon. Et ffu&a i Iiristlansand har bcstilt Z.ooo??fi5keDulverl'!oser ned slikt c1ler!'fnstant Liieri fra USA. I Iøpet av et Dar uker re jner fimaell ned at hven son hefst kan testle netoden ved å kjupc,rsjø_ apckatteili,sor4dennorskenavnetb1ir,1åagligverebuilkken efler i klosken,, - lrsjøepekatter', heter på latin Art mla og er en Krepseartl. Den er i f.inltie ned hurnner, krabbe -og kreps, sier urcf ssor Rolf Vik vea åootogistr Iviuseu.n i OsLo. Nå.r - ; Ce snå krepsene btir skytlet inn tililnl "..rr'],nq m d saltet, blir egsene så og si utslryr11 mec en cverlevels e s innpakning oi g;", d(.]_ sjesiclt n )tsl.lnd.sdyk],if. Sef,/ hc-r jer f.rr -Lev-ndo kreps!v lulv.r son er r,et enn Ib.lr ge.lrnnelt, sier Vik. (NIB ) "",:,:T. :";:," Il'il:i' " i ;"i; ::"" il ",#l ;, i;h: u rj'r c. uer o-lrr nok nanse skuff.de kundcr, åcr_ i;t. ";J";:i""å'";uå:"å,åf :',f**rlt.il:,'i*;"-" :ll:_ij"e, For,vcris k^r4ner vj r.red.n -rtikkcl oj Iå,'J:il:";:":';,1:,;"1:",, Llon sk1lr ov r Gro

12 ffi$ffi*,3m iiii;i'i';.åj,i;i;'jili':; 1 t --. -i': - APHYSEV]ION SJOES IED; ] r;13;;å;;;l;ff:"ii,i ul;i ri;;tir*iin:uii+t i' ;ix::1",:ii fi =r;lti, :i,:e:å:!låå :::;";:l":i* lril.li::d::ii"r*:iril, ;iiili;iii ii11,ii;"1;,ii't'ii"åråiiå å;:"i::.t:^.t:i". ;::i::":'::",:i:"å:',8:,;a.nii-25o.men den kan

13 t! '..t. el!i,rn: tt)\a rysx.:r " iite gir r,rg.t bi.a ll"li,u:k"t.t.l?t i:,j.n qir bra mcd skioo- i åkv.riret. Killis irivcs jo besl or akvårjcl ikt.c r"" oppl)rt, planiun. :i :1: cr Javamoso oo f Lytaoraqne. Vil_j-9.:Jrkc pgqcne tar jeq odo,,orven og Ia" d,,n rlgqu pa en a\,is til den er pess. flrktiq. s.t lernc! d. n j en nla.lpo-. son i4urkcs,"a a"rrr-åq-ii.,ijj1"- navn.- Elter 6-7 uker kan man legge torve; i v;;;- for klekking. Blir det ingen - un!år sa tårfes EofvLn omr oq mån prøv(r jojcn l_2 uk(! sli.re. Lår Jc,l torven Ii:ge.i okvar.ict Jukk. " d. L da oo d.r opp unqur som her klokkes de!. Ltnqenc tar arrefria direkte. 5om for t,rukes frlrsne røde.nyggla)rvea, flrysio, hjer.t., okse_ rcker sdn ka,r kjopes halc år,i" Bru(er ogsa ryc levendc, orn sorrcrcn feaqcs rnyqelarver oj.vann.loppef, 01 vintcrpn qår dåt å i{ r. i""ihv.itc myqglarvcr og r u o i r e r, - r i rr Har ikt,c przvd å "- r r. fi i a A. i i i"oii"l. sjoestedti iit å ta io;;f;" men det er mulig det qåri l:ar, noen etter dette tyst til å ptøvu A. sjoestedtj sa nør av dere. Helge Andrca6sen (ildc; (iltibladct nr. 1-d1.

14 ;1:;i*;li;*Iffi;;:;i;å* ii:i:.,*_ - -i5 - r.-4.: '-..,,:'_.'.irj i.;_. tl5iif g-'ijil*' *, l:- :. ^_.. t:....^.:r j--..:.,iffi.wri:l;:i.:; i";" ir il;i f ;;i;li: :ij*å: ; i{ ffiffii**#nu;, r;:: orå{ #*"i: j;.i;#:," :1=j;'il+j;,: n5hg":l;;:,"5#fi*: $i*.r:iti:ii, t.,,i -,' t: t "ll,,l,i t',,".,'i ',',:,:: :1" ',. 1 ';,,i" i:t,'; il'.,",.t-';-'" ].,:t';. aiia,l

15 ndustealgene( - Et problem for de fleste av oss i Algene trengea vel ingen besk!iveise. De som har dem skjønner sikkert hven jeq mener. Hver gang jeg treffer akvarister fra andre kubber prøver jeq å spør"e o'i de hor noen qod" råd for å bli kvitt disse alqene. På Landsmøte i Norsk Akvari e forbund i (ristiansand fikk jeq det rådet å bruk? torv Lil Filterndsse, og sa_llidiq foff f02 lnn l akvaaiet. ( a r b o n d i o l. s ) d F n or den qsss sof pcodusfc-. når du setter en nsats u mcd qjier og sukker. Du spllpr i qdno Fn lilpn f'csk^ red detlp. og leder gassen inn i akvariet via en slanqe med "sukkerbitr!i enden. "ass lå å L" s1-nqp'] ul åv ilvåriol orr na!.pr, slik at fiskene ikke blir kvaltl kan selvsaqt kasles ettcr brlrk. Gro Tor de sor har nrobl-ner ned åndre algpr, 'ijl,ccr vi en artikkel fra AkVARIA\JEREN nr 2-19Bj Den er utqitt av 0s1o Akvari ekl LrLrh Alger av Einar Strømstad Et spørsmål som stadig har dukket opp fra spørrekassen er: Hvordan bli kvitt blågrønnc alger. Svaret som korn hver gang var: Tøm akvå riet og sett det opp på nytt. Jeg lar så uheldig å være en av dem med slike alger, Jeg tømte akvarier, kokte sand og stener og vasket akvariet innvendig med saltlake, Etter bare tre uker var algene der igjen. Så kom jeg over en plantebok. hvor der sto ar euflavin drepte disse cltsene. ELrflavin fåes på apoteket. Doseringen er l/1, , d t vil si I mg pr.liter vann. Apotekeren har fin nok vekt tii å veie så små mengder. Det crange pulveret må løses opp i litt vånn tør en har det i akva.iet, hvor det {luoriserer sterkt med gul-grønn farge. Denne kuren var utrolig elfektiv. Algene forsvant etter noen dåter, og jet har ikke sett dem siden. (At et stoff fluoriserer betyr at det {anger opp noe av det lyset som trelfer det, og sender det ut igjen med en annen targe. Red,)

16 HVO RDAN SKAL FRONTRUTEN RENsES I EN FEI? Du.!"1 kanskje hatt en ferdigkjøpt alge_ skråpe, Cjelter ieq ri(liq on.^g.nfar.f den ei qarl I sl\l,ler for IenqqL" DFssvaIre er df son er I handfl.n svætl dårj igp o0 qår forl i stykker. Det er ingen vits i å kjåpe dem etter mrn menlng. I steden kan du for eksempel bruke en skik_ kelig dott fiftervatt. Det er raskt og effektivt. Sitter alqene ekstra hardt, så p røv d6g fram tins: myke 1:! :ir9". ptastlokk med skaipe kanter, sdn r kke er for s to ce f, Fks. I LABYRINTEN ^ nt B1 (L!llestrøm og 0megn, Akvarieklubb) så jeg siste nytt i biltiq qrgesl fdpe:.l utra.)gfrt Lonfol.oft. Det er vjl tvllsoml ot bankenf qår ttr el,strd utdelinq av ro'rlokorl tii oss akvarisfpr. rfn Lansl, je kan du finne et I en gammel skuff eller prriu nou trqnfnoer DF raonfl isk- d'-askrdpfne sot Fr i handet^n F r L.t k k F. b f u I b å r e tij t\li qlass, så dei ef ingen vl cs L å k jøpe dem ti I stor^ åkvdri ei...iij slvendf oq sis+: Har du virl.etig "--i:1 k-u.beteqq l:..91.d9 oq.[ignendf son skat vek(, et ve-l et sylskarpl barberblad det beste, pass fingrene: Gro -oa 4t nå^,..a,,afr, a d,tr6 nah.t Ler-

17 LEK MED SKøRTETETRA ( cymnoco!!4,rbus TERNETZT): Ae", bara rtar n<tnge,lavn. Sl\joftetetra kallee oaså aottlet?a og svart tetrv., s,k ja?te^l.etpaen e? e4 nellonsto! karpelake. son rfua e" \x:z'å:t:rl"n';i"ii'i:"ii.*f.*:.*!"i,!ifl ",*J,;0".X. til g.pårl,eilep hoe"r, Skj oz,te t,aen ep en ao de aest p op u La4e karp e Lake ene. skj-ørtetet"ct e" lidt utb"edt i Syd-herika, bldht amet i '":"t",;"å::zi:i"ox"l"i,1tih,.!:,crenr,;delis.st:nri az'i,izz;i'iuzizr:ltztr;irtr ',Li,l")\',uiåX"'iiT"":,r""ii?h*ff '-#,,!Tf ;::1,my ':"1:..i:i"i:'u"Tr:-i'";:r:,\Xil,?:"1:i,o"r '"10i,t"3"'liå,"ll"rii"x:';rix;xx;;". Å"'i;i",i"i1,!r.":'?'..:åi:,'"n.TL"u#.,*:;i,, "åii,",y::'"i'iåt?ei!j'i:et'seiat'etvat<iet'iji'tåi":"""*'- (..1,.

18 Ti.l,1ek valgte -jeg eh fin tvkk hun og en eprek han. Neee tåif.*utii 'åfi #r tåi"!03!r1" uke i rorueien ved at de oe.tdls sodt. rrunnpw, btin *,oino "l!å1trr#%:trrf:.',tzl Z:#1f'r:"i,y:,,':,i13,1'r',:i,:l'å:"i:Zi;,2; tøkakarct. Nceta nbrgcn vor dct full lek, itaanan iaoel lyre:?"5"-!,b? og bakrutc. ELL"? noan tin"r oan deine t.p KaJ orbe r?d" l,xfn lepdi.g. og hwuen ba1ynfa å eoømt,n inn 1 Pror rel al Jauatnoec ntcd honnpn cl le! Bpo. llonnen Dre)spt i?',"':i'å'i?ffi:':x"i'3:."0å,'å:,',':o"oj:i",ui' :,(e.n. Do-p laydlg. aleg eatie fiskpnc i c4 L,ose fnr å for_ ';.',''":"o:t,".:,'niii.xtny,r::i.'.;r? ';3^1i_:..,"'"X"f,n::!,:,X::rIiin,['å;:;:'.',",Å!",ii,joi eggt drre?e - Nå.r allø øgoene cr på plose, Ekci it.- utpabtått app;. M.bulen_ ltålt,.tlar.ot ".ss.") ;*t,o Å,sn".. r.', J:- "i"" t\ii"i". å1r-'l åi i',i.';, ui"i",i l Ii'oi', ii,"rl *' r?,",",',', o.z::,t, t,. l l:,;,i, ;o k::li;,9 Du,ekot!tå"Lt. hare kwtnp sp nurn,.,...\ ;.4 i xa4,,-r tmctytpn.btått ar it'ka så obsolutt ndddend;tl n n,,!l.fotos). Ln x.dptdøh kunrc Jpg Ba padpl hrita uo,ionn6,nsy1.1lon i,t.:. l.ar 1't,i:'gr'åf,,"'dr:i,.ii f,ii.\:le" ';;;;";;;":';";':'" Dag?a olter oar all" eg",.t,, k1.kr.i I a1.n n.an unopf 1)ar clet uanpkcltg d Ep. De flest. 6ang på plontcr,rt!.,i 1,i i,un, Dca and p.dogpa kmnc j"g ep toea Ung,l på ru!"n, Dc xar La44e og tann? n?d øn lcnade på to Bnm. 3:åii:y,.,ffi:;:#?"f; "*7;"y,i2x#Tkl,;::,::å. ffi"iri11i;;;.;';,1;'"?ru',ff"i"!"1åi".i å3i::. nrrr J?s ooct, til artonio, Tptr,q nikromn os'si r"tr-

19 J. h.". o Angelppnio(l. bte Dahap I skifi.pt t t hocr daa. tødde Jeo ikkp noc liltcr, bdre en lilc; utetnønr.ieii"n- s,n-' :j{:od- på s'ak utstrømning. Fot sto" utsrønning kan ditekte skade une Vnqel. D:tr.leken som er.beskleoet. her ey Lik Leken til natqe andie [li:.,r"" cn ting [op dorp basannar. D.p hot kan'skjp 6ort BLøn)4rtoaLpn til skjdtptptetrocn. SETT I t01e SLøR FOFMEN l-r.^l opldrv,rr! LEN;E LEvE NA?IzFIRMEN! r" uati.ttiri_rr*"2" e-lik d,en ør; noluton. o" )'o;.7_ odr og6d onclrp I,Ek. Aldri eial nocn slarlisb!å t<o,r*'obpi ni.tl akdoriloa., De gjpldar apcei"lr " s16ivn46lri"i;;,- skai4ren oo atørhqletl "7r"r",)l'j1."1'n'r sa,,sfl rra a.aq\r,,u:7,'o:-r"r,,rtgttr av qskef Al.v.r. rft'kl -l I rr:r, -J.n or sanr...4t iq\ is skra\ et av KrlS!1an NesbåL

20 AKVARISTER Ønsker du å llme ditt eqet akvarie - så hjelper vi deg gjerndmed GLASS GLASSIVESTER f,tts r0n0eb8ef, personer leser hver dag

21 *' cttf'o FKd X X vm\j ---. r-'l'--1 åf ,:aQ t aa---. '\f' I, 6

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB /c't - (, ),, Æ @ ffi @ ro ry ffi ffi W,92 UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE.FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer