Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik V Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt SP Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, prosjektleiar Tore Rikstad i sak 023/2015, plankonsulent Kjersti Flatråker og leiar teknisk forvaltning, Tonje Nepstad Epland i sak 026/2015, kommunalsjef Lisbeth Alvær i orienteringsak, møtesekretær Arthur Kleiveland Orientering: Kommunalsjef Lisbeth Alvær gav formannskapet ei orientering om status for teknisk drift og forvaltning. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

2 Saknr Tittel Sakliste 020/2015 Søknad om etableringsstøtte Redningsselskapet Ung Radøy 021/2015 Friluftslivets år-kommune 022/2015 Lånegaranti Manger idrettslag 023/2015 Turløype på Manger 024/2015 Strategisk næringsplan Region Bergen høyring 025/2015 Kommunestruktur - vidare saksgang og utnemning av forhandlingsutval 026/2015 Områdeplan for Bøvågen - godkjenning av planframlegg for 1. gongs høyring og offentleg ettersyn - planid /2015 Meldingar og referatsaker 028/2015 Spørsmål om overtaking av driftskostnader for veglys

3 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 020/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 15/337 15/3009 Søknad om etableringsstøtte Redningsselskapet Ung Radøy Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune gjev Redningsselskapet Ung Radøy kr i etableringsstøtte. Saksopplysingar: Bakgrunn Redningsselskapet har søkt støtte til etablering av eit ung-lag i Radøy kommune. Det vert søkt støtte til båt (ca kr ), redningsvestar (ca kr ), ein Elias-båt som skal vera fast stasjonert i Nordhordland (ca kr ) og diverse (kr ). Redningsselskapet sine unglag er for ungdom mellom 14 og 25 år. Laga vert styrte av ungdomane sjølve, med støtte av ein eller fleire vaksenpersonar. Ung-laga driv med sjøvett, førstehjelp, førebyggjande aktivitetar, kurs i båtførarprøven, gjennomføra kurs m.m. I Hordaland finst det til no to unglag, eitt i Bergen og eitt på Sotra. Oppstartsmøte for Redningsselskapet Radøy Ung er 18. mars. Mange ungdomar har meld si interesse for å vera med i laget, og ein vaksenperson har sagt seg villig til å følgja opp laget. Saka har vore sendt til uttale til Radøy ungdomsråd, som er positive til at laget får etableringsstøtte. Vurdering Eit unglag er eit nytt tilbod til ungdomar i Radøy og i nabokommunane. I Radøy finst det ingen lag for ungdomar med interesse for sjø og båt, og det er difor grunn til å tru at ein med dette laget vil nå ungdomar som ikkje er aktive i andre lag og organisasjonar. Ungdomane som er med vil få opplæring i mellom anna korleis ein skal ferdast trygt til sjøs og i førstehjelp. Kurs i t.d. båtførarprøve og førstehjelp vil vera opne også for personar som ikkje er medlemer i laget. Ungdomane vil verta tryggare på korleis ein ferdast til sjøs, og såleis også vera gode ambassadørar for tryggleik til sjøs i lokalsamfunnet. Redningsselskapet Ung Radøy vil gi ungdom i Radøy eit nytt aktivitetstilbod og setja fokus på tryggleik på sjøen i kommunen og slik ha langsiktig positiv verknad i lokalmiljøet. Retningslinene for kulturmidlar i Radøy kommune har ein eigen post for tilskot til barn og unge. Retningslinene opnar for at ein kan gje tilskot mange typar tiltak, men det skal leggjast vekt på tiltak som har langsiktig positiv verknad i miljø. Rådmannen er sikker på at dette er eit tiltak som vil få

4 positive ringverknader både for ungdomane som vert med i laget og for tryggleik til sjøs i kommunen. Konklusjon Eit ung-lag i Radøy kommune er positivt for dei ungdomane som får eit nytt aktivitetstilbod. Samstundes vil dette laget føra til auka fokus på tryggleik til sjøs i heile kommunen, og særleg blant ungdomar. Rådmannen meiner difor at kommunen bør støtta opp om eit slikt lag i etableringsfasen, og gje eit tilskot på kr Formannskapet i Radøy - 020/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune gjev Redningsselskapet Ung Radøy kr i etableringsstøtte. Vedlegg: Søknad om etableringsstøtte Redningsselskapet Ung Radøy Uttale frå Ungdomsrådet

5 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 021/2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 15/449 15/2822 Friluftslivets år-kommune PS Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune vil støtta opp om Friluftslivets år 2015, og arbeida for måla om å gje friluftsliv auka merksemd og varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i alle delar av befolkninga. Kommunen vil: - Støtta opp om aktivitetar og arrangement i Friluftslivets år. - Vektleggja omsyn til friluftsliv i kommunen sitt planarbeid. - Stimulera barnehagar og skular i kommunen til å bruka naturen til leik og læring. - Satsa på stien som aktivitetsanlegg. - Bruka friluftsliv som eit positivt verkemiddel i folkehelsearbeidet i kommunen. - Arrangera Ordføraren sin tur; ein open tur med ordføraren som turleiar. - Stilla opp til bålsamtale eller anna møte med friluftsorganisasjonane i kommunen. - Stimulera born og unge til å bruka naturen også på fritida. - Kopla friluftsaktivitetar og kulturminne Saksopplysingar: Bakgrunn 2015 er utpeika til å vere Friluftlivets år med særleg fokus på nærmiljø, heilårs friluftsliv, fritidsfiske og kulturminne. Mottoet for Friluftslivets år er: «No er det din tur» og visjonen er «Fleire ut oftare». Hovudmålet for året er todelt: 1. å gje friluftsliv auka merksemd 2. å gje varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i heile befolkninga Barn, unge og barnefamiliar er viktige målgrupper. Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer alle kommunane til å gjera vedtak om å vera ein «Friluftslivets år-kommune». Alle kommunane som gjer vedtak om dette, er samstundes nominerte til å verta årets friluftskommune. Vurdering Radøy har mykje fin natur som opnar opp for eit aktivt friluftsliv, med sjø på alle kantar, mange

6 fiskerike ferskvatn, store område med velstelt kulturlandskap og flotte utmarksområde. Hundrevis av stiar går på kryss og tvers av kommunen og gjer mange turområde lett tilgjengeleg for dei fleste. Radøy kommune har i 2015 lagt opp til at friluftsliv skal vera eit satsingsområde, både gjennom å oppnemna ei arbeidsgruppe og referansegruppe for Friluftslivets år og gjennom løyvingar til turstiar og turveg. Det å verta ein Friluftslivets år-kommune vil vera ein ytterlegare stimulans til å setja friluftsliv på dagsordenen. For å bli ein friluftslivet år kommune må følgjande punkt oppfyllast i løpet av året: 1.Støtta opp om lokale arrangement og aktivitetar i Friluftslivets år. Radøy kommune har informert lag og organisasjonar om at friluftslivets år er eit satsingsområde i år, og invitert til samarbeid. Kommunen vil særleg bidra til marknadsføring av arrangementa. 2.Vektleggja omsyn til friluftsliv i planarbeidet til kommunen Radøy kommune vektlegg friluftsliv i alt planarbeid. Kommunen har i tillegg søkt midlar til kartlegging av friluftsområde, noko som vil vera eit viktig verkemiddel for å sikra interessene til friluftslivet i all planlegging og kommunal handsaming. 3.Stimulera barnehagane og skulane til å bruke naturen i leik og læring Oppvekstsektoren er representert med ein representant i arbeidsgruppa for Friluftslivets år, og denne representanten har eit særleg ansvar for å følgja opp skular og barnehagar. 4.Satsa på stien som aktivitetsanlegg Kommunestyret har løyvd kroner til tilrettelegging av stiar. Desse midlane kan lag og organisasjonar søkja tilskot frå. I samarbeid med lag og organisasjonar, har kommunen søkt midlar frå Turskiltprosjektet til skilting av fleire stiar. Radøy kommune vil også senda ut brosjyre med utvalde turar der det vert lagt ut postar. 5.Bruka friluftsliv som eit positivt verkemiddel i folkehelsearbeidet i kommunen. Eit satsingsområde for Radøy kommune er å få fleire i aktivitet. Både eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne er med i referansegruppa for Friluftslivets år for å sikra at desse gruppene også vert ivaretatt i friluftslivssamanheng. Me legg opp til kring eitt friluftsarrangement i veka, frå påske til oktober, med eit variert program. Mange av desse vert arrangert av friluftsorganisasjonar, anten aleine eller i samarbeid med kommunen. 6.Arrangera Ordførarens tur, - ein open tur med ordføraren som turleiar. Ordføraren inviterer til familietur til Skageneset 16. august. Turen set samstundes fokus på kulturminne frå krigen. Ordføraren inviterer i tillegg til natt i naturen 8. mai. 7.Stilla opp til bålsamtale eller anna møte med friluftsorganisasjonane i kommunen. Radøy kommune har god dialog med Marås 4H og vil gjerne invitera dei og andre friluftsinteresserte til dialog. Barnas turlag Nordhordland er med i referansegruppa for Friluftslivets år. Rådmannen ynskjer å leggja følgjande punkt til lista: 8.Stimulera born og unge til å bruka naturen også på fritida Ungdomskoordinatoren planlegg i samarbeid med barnevernet sommarcamp for ungdommar. I samarbeid med fleire lag og organisasjonar planlegg kulturkontoret og ungdomskoordinatoren

7 aktivitetsdagar i sommar for barn over SFO-alder. Ungdomsrådet er med i referansegruppa for Friluftslivets år. 9.Kopla friluftsaktivitetar og kulturminne Radøy kommune vil leggja til rette for at kulturminne vert ein større del av opplevinga på viktige friluftsområde. Me vil i løpet av året mellom anna løfta fram kulturminna i Marøy, torvhusmiljøet på Pletten og øydegarden Grimstad. Konklusjon Radøy kommune er godt i gang med planlegginga og gjennomføringa av Friluftslivets år. Dei fleste av dei krava som vert stilte til kommuner som ynskjer å verta Friluftslivets år-kommune er anten oppfylt eller under planlegging og vil såleis vera mogleg å realisera. Det å verta ein Friluftslivets år-kommune kan vera med å setja eit ekstra fokus på friluftsliv. Radøy kommune bør på bakgrunn av dette verta ein Friluftslivets år-kommune. Formannskapet i Radøy - 021/2015 FS - handsaming: Ordførar Jon Askeland gjorde framlegg om at Ordføraren sin tur vert utvida med "Min tur", der formannskapsmedlemane inviterer innbyggarane til å vera med på tur. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding, med ordføraren sitt tilleggsframlegg i møtet. FS - vedtak: Radøy kommune vil støtta opp om Friluftslivets år 2015, og arbeida for måla om å gje friluftsliv auka merksemd og varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i alle delar av befolkninga. Kommunen vil: - Støtta opp om aktivitetar og arrangement i Friluftslivets år. - Vektleggja omsyn til friluftsliv i kommunen sitt planarbeid. - Stimulera barnehagar og skular i kommunen til å bruka naturen til leik og læring. - Satsa på stien som aktivitetsanlegg. - Bruka friluftsliv som eit positivt verkemiddel i folkehelsearbeidet i kommunen. - Arrangera Ordføraren sin tur; ein open tur med ordføraren som turleiar, og "Min tur" med formannskapsmedlemane som turvert. - Stilla opp til bålsamtale eller anna møte med friluftsorganisasjonane i kommunen. - Stimulera born og unge til å bruka naturen også på fritida. - Kopla friluftsaktivitetar og kulturminne Vedlegg: Friluftslivets år-kommune

8 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 022/2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/270 15/1999 Lånegaranti Manger idrettslag Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Manger idrettslag får kommunal garanti for lån inntil 3,2 mill. Garantien vert gitt som sjølskuldnarkausjon. Løpetida for garantien er maksimalt 20 år. Garantien skal nedskrivast kvart år til restsaldo ved årsskiftet. Garantivedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland. PS Saksopplysingar: Bakgrunn Det ligg føre skriftleg søknad om garanti for lån frå Manger idrettslag, i samband med rehabilitering av kunstrgrasbana i Grønålen. Grønålen er ei av dei mest tradisjonsrike idrettsbanene i Nordhordland, og var den første som vart lagt om til kunstgras. I seinare år har idrettslaget fått opp nytt lysanlegg av god standard. Kunstgrasdekket si levetid er for lengst ute, og anlegget er i ein tilstand som gjer normal bruk vanskeleg. Fotballforbundet sin anleggskonsulent har stadfesta at anlegget er i ein slik tilstand at det gir rett til spelemidlar for total rehabilitering. Å rehabilitera kunstgraset er første trinn i planen Manger IL no legg for Grønålen og området rundt. Målsetnad vidare er å byggja ut ei turløype med utgangspunkt i idrettsanlegget, etter modell frå Brekke-løypa i Knarvik. Vidare å få etablert eit delanlegg for friidrett til bruk for både idretten og skulane. Målsetnad er og å få opp eit moderne klubbhus, minibane og diverse nærmiljøanlegg. Med den kommunalt eigde Radøyhallen med symjehall som næraste nabo, vil Manger og Radøy då ha fått ein moderne idrettspark av høg kvalitet. Det vil bli søkt om spelemidlar, midlar frå Mohn-fondet og midlar frå andre tilskotsordningar til prosjektet. Vidare vil idrettslaget jobba mot det lokale næringslivet og private sponsorar. Idrettslaget vil i tillegg til dugnad skyta inn i kontante midlar. Idrettslaget ønskjer også at Radøy kommune gir tilskot til prosjektet. Rådmannen si vurdering Rådmannen ser klårt at det er trong for rehabilitering av bana, og er positiv til planen for rehabilitering. Å gje kommunal garanti for lån kan gje gunstige lånevilkår for laget. For Radøy kommune gir ein lånegaranti heller ingen kostnader, så lenge lånet vert nedbetalt i samsvar med plan. Rådmannen vurderer risikoen ved å gje garanti som låg. Kommunen har tidlegare gitt lån til lysanlegget, og dette har vorte nedbetalt etter plan. Rådmannen rår såleis kommunestyret til å gje garanti som omsøkt. Garanti vert gitt som sjølvskuldnarkausjon. Løpetida for garantien er maksimalt 20 år. Garantien skal nedskrivast kvart år til restsaldo ved årsskiftet. I og med at garantien gjeld lån over kr , må vedtaket godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland.

9 Formannskapet i Radøy - 022/2015 FS - handsaming: Finn Frantzen (KrF) etterlyste planar og budsjett for arbeidet som Manger IL skal gjera i Grønålen. Frode Hervik (V) ba om at skriv frå idrettslaget vert lagt med saka. Her ser sak om lånegaranti som ein del av ei større sak knytt til spørsmål om kommunal medverknad til legging av nytt kunstgrasdekke på Manger og Bø. Ordførar Jon Askeland viste til at den saka kjem opp i neste møte. Han ser på lånegarantien som eit fundament for handsaming av kunstgras-saka. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Manger idrettslag får kommunal garanti for lån inntil 3,2 mill. Garantien vert gitt som sjølskuldnarkausjon. Løpetida for garantien er maksimalt 20 år. Garantien skal nedskrivast kvart år til restsaldo ved årsskiftet. Garantivedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland. Vedlegg: Radøy kommune - lånegaranti

10 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 023/2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 15/240 15/2316 Turløype på Manger Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune går vidare med løypeforslaget til Manger Idrettslag. Rådmannen gjer avklaringar rundt eit samarbeid med Manger Idrettslag med sikte på å få i stand ein avtale og ei praktisk gjennomføring av prosjektet innanfor vedtekne budsjettrammer. PS Saksopplysingar: Bakgrunn Med bakgrunn i at det i investeringsbudsjettet for 2015 er vedtatt at det skal lagast ei universell utforma turløypa på Manger etter modell av Brekkeløypa i Knarvik, har rådmannen oppnemnd ei arbeidsgruppa som har sett på ulike alternativ og løysingar innanfor nærområdet på Manger og etter reglar og vilkår for å få spelemidlar. Vurdering Rådmannen har i si vurdering m.a. lagt vekt på nærleiken til Manger sentrum og sentrumsområda rundt, slik som nærleik til parkeringsareal, nærleik til Radøyhallen og Grønålen. Han har og vurdert kva arbeid og tidsperspektiv ein planprosess vil ta og kostnadene i dei ulike prosjekta. Utarbeidd forslag frå Manger Idrettslag, er slik rådmannen vurderer, det beste alternativet og den løysinga som heilt klart vil bli mest nytta og allsidig brukt. Traseen turløypa får, gir lett tilkomst og bruk både på dag og kveldstid både for idretten, skulane, barnehagen, ungdomsklubben, og foreldre som kan gå tur medan dei ventar på barn som er på aktivitet. Turløypa vil binda saman eit samanhengande parkområde frå prestegardshagen til Nesvatnet og gir moglegheiter til å etablera utsiktspunkt/kvilepunkt fleire stader. Rådmannen ser det og som ein fordel at Manger Idrettslag vert ein likeverdig part i prosjektet både med omsyn til dugnad, finansiering, drift og vedlikehald. Nærare detaljar rundt eigarskap, søknadsprosess, tilbodsprosess opp mot offentleg anskaffelse, løypedetaljar/avklaringar opp mot tippemidlar og drift må avklarast nærmare før ein kan inngå ein eventuell avtale. Med delar av løypetraseen allereie opparbeidd, og at Manger Idrettslag vil delta med dugnadsarbeid, gir og ein langt mindre kostnad enn det dei øvrige løypeforslaga vil koma på. Formannskapet i Radøy - 023/2015 FS - handsaming: Rådmannen har oppnemnd ei arbeidsgruppa som har sett på ulike alternativ til turløype innanfor

11 nærområdet på Manger, og prosjektleiar Tore Rikstad orienterte om arbeidet og dei ulike alternativa. Arbeidsgruppa har konkludert med at Manger IL sine planar er den beste løysinga, og rådmannen har tilrådd å gå vidare med dette løypeforslaget. Frode Hervik (V) gav administrasjonen ros for rask oppfølging av ei politisk bestilling i budsjettvedtaket. Han ser Manger IL sitt forslag som den beste løysinga, i tillegg til å vera den billegaste. Ordføraren meiner Manger IL sitt forslag er det som best passar tettstadutviklinga på Manger og Manger som bustadområde. Han la fram ein førebels merknad som er kome frå Elsa og Gunnar Jordal knytt til løypeforslag frå Manger IL. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune går vidare med løypeforslaget til Manger Idrettslag. Rådmannen gjer avklaringar rundt eit samarbeid med Manger Idrettslag med sikte på å få i stand ein avtale og ei praktisk gjennomføring av prosjektet innanfor vedtekne budsjettrammer. Vedlegg: Prosjektomtale turløype Manger (L)(34387) Turløyper Manger - kartskisse turløype forslag - skisse Manger IL

12 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 024/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/799 15/3088 Strategisk næringsplan Region Bergen høyring Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune gir følgjande uttale på utkast til strategisk næringsplan : Radøy kommune vurderer utkast til strategisk næringsplan som gjennomarbeidd og med ein struktur som gir eit godt bidrag for den strategiske næringssatsinga i regionen. Saksopplysingar: Bakgrunn Utkast til strategisk næringsplan for bergensregionen er utarbeidd etter oppdrag frå ordførarane i eigarkommunane i Business Region Bergen. Rullering av strategisk næringsplan erstattar næringsplan for Bergensregionen frå Den nye versjonen er forankra i regional næringsplan frå Hordaland fylkeskommune ( ). Utkastet er no til uttale i kommunane. På bakgrunn av innkomne merknader etter høyringsrunden vil kommunane få planen til endeleg handsaming seinare i vår. Administrerande direktør i BRB, Ole Hope, var i februar i formannskapet og gav ein grundig presentasjon av arbeidet og forslaget til strategisk næringsplan for Region Bergen. Strategisk næringsplan er kommunane og fylkeskommunen sin plan for korleis det offentlege skal møta næringslivet sine behov. Dette er eigarkommunane i BRB sitt felles strategiske verktøy, som skal sikra at alle kommunane har felles mål og strategiar for næringsutviklingsarbeidet. Det er i planen lagt til grunn ei målformulering om at «Bergensregionen skal innan 2025 vera leiande i Norge på berekraftig innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling». Framlegg til Strategisk næringsplan for Region Bergen er utforma som eit dokument som svarar på næringslivet sine behov og forventningar innan dei rammer der det offentlege meiner dei kan og ønskjer å bidra. Dette er så manifestert i eit sett av fokusområde med tilhøyrande målformuleringar som kommunene skal ta tak i samla og eller kvar for seg. Det er utarbeidd ein eigen tiltaksdel som skal rullerast annakvart år. Business Region Bergen har hatt ei leiande rolle i utforminga av strategisk næringsplan. Men planen er blitt til gjennom eit utstrekt samarbeid mellom ulike interessentar, som representantar frå mellom anna kommunane, nettverksorganisasjonane, næringsorganisasjonane, NHO, LO og universitets- og høgskulesektoren i regionen. Det framlagte dokumentet er såleis eit omforeint forslag frå alle aktørane i prosessen. Hovudkjelda for dette kapitelet er Bergen Næringsråd sitt løpande kartleggingsarbeid, samt innspel

13 frå NHO Hordaland knytt til resultat frå NHO sine årlege undersøkingar «kommune-nm» og Nærings- NM». Planen har seks fokusområde der det offentlege kan gjera ein innsats for å møta næringslivet sine behov. Kvart fokusområde er skildra med mål og strategiformuleringar. Fokusområda dannar grunnlaget for tiltaksplanen. Tiltaka skal vera påbyrja og helst gjennomførast dei neste to åra. Eigarkommunane har gitt Business Region Bergen ansvar for oppfølging av tiltaksplanen. Det vert lagt opp til at tiltaksplanen skal rullerast annakvart år. Vurdering Plandokumentet inneheld ein presentasjon av næringslivet i regionen, og indikerer tydeleg kvar regionen har størst vekstpotensial og dei største fortrinna. Planen trekkjer opp linjene for kva næringslivet sjølv har kommunisert er deira behov for bidrag frå det offentlege. Felles visjon, mål og strategiar for næringsutvikling er eit godt utgangspunkt for å skapa ein samla og dynamisk region som i felleskap skaper vekst og utvikling. Bergensregionen er ein liten aktør i global samanheng, men ein stor aktør innan gitte næringssegment. På den globale arena har vi større muligheit til å lukkast dersom vi står samla bak ein felles strategi, slik at kommunane i regionen går i same retning. Konklusjon Strategisk næringsplan for Region Bergen ser ut til å vera eit godt verktøy for å skapa næringsutvikling i bergensregionen og dannar eit godt grunnlag for lokal næringssatsing. Fokusområde med tilhøyrande målformuleringar, saman med tiltaksdel som skal rullerast annakvart år, er gode grep for å få til ein god strategisk næringsplan. Formannskapet i Radøy - 024/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune gir følgjande uttale på utkast til strategisk næringsplan : Radøy kommune vurderer utkast til strategisk næringsplan som gjennomarbeidd og med ein struktur som gir eit godt bidrag for den strategiske næringssatsinga i regionen. Vedlegg: Strategisk næringsplan Region Bergen - utkast

14 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 025/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 15/3067 Kommunestruktur - vidare saksgang og utnemning av forhandlingsutval Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune utnemner førebels forhandlingsutval på tre personar som skal starta forhandlingar om kommunesamanslåing med aktuelle kommunar. Utvalet vert samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet (Høgre). Rådmannen deltek i tillegg. Formannskapet er styringsgruppe. Forhandlingsutvalet har mynde til straks å starta forhandlingar med aktuelle kommunar. Kommunestyret utnemner endeleg forhandlingsutval. Saksopplysingar: Radøy kommune har i lengre tid vore i prosess om eventuell endra kommunestruktur. Kommunestyret har gjort vedtak om drøftingar med andre interesserte kommunar: Kommunestyret i Radøy 048/2014 KS vedtak: 1. Radøy kommune innleiar drøftingar om kommunesamanslåing med andre interesserte kommunar i regionen. 2. Rådmennene i dei kommunane som vel å gå i drøftingar får i oppdrag å utarbeida nærare prosjektplan og mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3. Prosjektplan og mal for intensjonsavtale skal godkjennast av kommunestyret våren Vedtak om mogleg kommunesamanslåing vert gjort i kommunestyret våren Protokollmerknad: "Ordførar vert beden om å ta kontakt med nasjonale styresmakter med sikte på ei forlenging av dei lokale prosessane, slik at endeleg avgjersle om kommunesamanslåing vert teke lokalt i 2017 og ikkje i 2016." Regionrådet hadde møte med kommunereform på dagsorden Det var her drøfta vidare saksgang med Nordhordlands-alternativet som omfattar alle kommunane i regionen med unntak av Osterøy, som er einaste kommune som har gjort vedtak om ikkje å vera med på dette alternativet: Sak 15/15 Kommunereform vidare prosess

15 Regionrådsleiar viste til Nordhordlandstinget og til erfaringane frå SAS-kommunane (Sandefjord, Andebu og Stokke). Askeland ser for seg to løp i Nordhordland, eit regionalt løp med dei fleste kommunane og fleire løp der nabokommunar vurderer samanslåing. Deretter var ordet fritt, og fleire gjorde greie for status, haldningar og bestillingar (til rådmenn) i eigen kommune. Tilsynelatande har nokre kommunar det litt meir travelt enn andre. Nokre meinte at det ikkje skadar prosessen at dei ivrigaste startar opp sitt arbeid, men at det skjer utanfor og parallelt med Nordhordlandsalternativet. Det er uansett viktig å køyra så opna prosessar no slik at dei nye politikarane etter valet, kan gå inn i prosessane. Rådet var enige om at Regionrådet må ta eigarskapen til Nordhordlandsalternativet, og at ein må koma i gong med dette så snart som mogeleg. Kommunalministeren ynskjer å koma til regionen, og har signalisert at torsdag 16. april høver godt. Fyrste møte vert derfor planlagt til denne dagen, og så snart som mogeleg og innan den tid må alle kommunane ha sett ned eit forhandlingsutval. NUI førebur saksliste til møtet. Det samla forhandlingsutvalet for Nordhordland må velja ein leiar og ein nestleiar og peika ut eit arbeidsutval på 3-5 personar. Vidare må ein einast om ein tidsplan og diskutera den vidare politiske vegen og kva ein vil. Beslutningsgrunnlaget fylgjer modellen til SAS-kommunane og skal vera ferdig innan utgangen av januar Osterøy er foreløpig einaste kommune som har sagt nei til å utgreia Nordhordlandsalternativet, men dei kan likevel delta på fyrste møtet 16. april, og så får dei vurdera om dei har noko att for å vera med vidare (erfaringar m.v.) Vedtak: Regionrådet oppmodar kvar einskild kommune til å oppnemna inntil til tre politikarar til å delta i eit felles forhandlingsutval som har i oppgåve og utforma eit felles beslutningsgrunnlag (SAS-modellen) for samanslåing av kommunane i Nordhordland. Forhandlingsutvalet konstituerer seg sjølv med leiar og nestleiar og opprettar eit arbeidsutval med 3-5 medlemer Rådmennene deltek på møta i det samla forhandlingsutvalet frå kommunane Beslutningsgrunnlaget skal vera ferdig innan utgangen av januar 2016 Første møte i forhandlingsutvalet blir 16. april Parallelle løp samtalar og dialog mellom nabokommunar m.v. vil skje samtidig, men utanfor denne prosessen (utanfor samla forhandlingsutval) Vurdering Vedtak om eventuell kommunesamanslåing skal treffast våren 2015 og det hastar å koma i gang med forhandlingar med andre kommunar. I ei slik prinsipiell og viktig sak er det kommunestyret som har mynde til å utnemna forhandlingsutval. Nordhordlands-alternativet ønskjer å starta forhandlingane 16. april og det er derfor ikkje tid til ei kommunestyrehandsaming av forhandlingsutval før dette møtet. Formannskapet bør derfor utnemna førebels forhandlingsutval som får mynde til å starta forhandlingar. Det bør vera same forhandlingsutval som også gjennomfører forhandlingane for alle eventuelle samanslåingsalternativ. Det andre klare alternativet som utpeikar seg så langt er kommunane Lindås Meland og Radøy. Ordførarane ønskjer å møtast før påske for å leggja til rette for eventuelle forhandlingar. Mal for beslutningsgrunnlag er det naturleg at det blir tatt stilling til i starten av dei forhandlingane som finn stad.

16 Det vil vera naturleg at formannskapet utgjer styringsgruppe som vil kunne vera i tett dialog med forhandlingsutvalet undervegs i prosessen. Når det gjeld kor mange og kven som skal vera med i utvalet, er det fleire måtar å gjera det på. Rådmannen vurderer det slik at det vil kunne vera formålstenleg med eit utval på tre personar, med ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet (Høgre). Nytt forhandlingsutval må utnemnast etter valet hausten Konklusjon Formannskapet bør utemna førebels forhandlingsutval på tre personar som har mynde til straks å gå i gang med forhandlingar om kommunesamanslåing med andre kommunar. Kommunestyret må endeleg utnemna forhandlingsutvalet. Formannskapet bør vera styringsgruppe for forhandlingsprosessen. Formannskapet i Radøy - 025/2015 FS - handsaming: Ordførar Jon Askeland peika på at det i kommunestruktur-arbeidet i Nordhordland vert lagt opp til å følgja SAS-modellen (Stokke, Andebu og Sandefjord), med eit forhandlingsutval som er samansett med ordførar, varaordførar og gruppeleiar for det største opposisjonspartiet. Formannskapet skal vera styringsgruppe. Askeland informerte om at Meland kommunestyre har invitert til konkrete drøftingar med Lindås og Radøy. Det vil pågå forhandlingar mellom desse tre kommunane parallelt med forhandlingar i det såkalla Nordhordlands-alternativet med langt fleire kommunar involvert. Frode Hervik (V) legg vekt på ikkje å ekskludera nokon som ønskjer å vera med i forhandlingar knytt til Lindås/Meland/Radøy-alternativet. Ann Christin Hoen (Ap) ser det som ein klar fordel om Austrheim kommune blir med, men dei har vist liten interesse for dette alternativet. Ordføraren understrekar at invitasjonen frå Meland opnar for at fleire kommunar kan vera med i desse forhandlingane. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune utnemner førebels forhandlingsutval på tre personar som skal starta forhandlingar om kommunesamanslåing med aktuelle kommunar. Utvalet vert samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet (Høgre). Rådmannen deltek i tillegg. Formannskapet er styringsgruppe. Forhandlingsutvalet har mynde til straks å starta forhandlingar med aktuelle kommunar. Kommunestyret utnemner endeleg forhandlingsutval.

17 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 026/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/332 15/2670 Områdeplan for Bøvågen - godkjenning av planframlegg for 1. gongs høyring og offentleg ettersyn - planid Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Områdeplan for Bøvågen vert godkjent lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Grunngjeving av vedtaket er at planen er i tråd med kommuneplanen og intensjonane for arealbruk i området. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Saksopplysingar: Bakgrunn Områdeplan for Bøvågen har som intensjon å detaljera arealbruk fastsett i kommuneplanen. Det er lagt vekt på behov for tilrettelegging av tomtar for heilårsbustader. Planarbeidet starta opp 13. desember 2012 med vedtak i formannskapet. Det vart halde bygdemøte på Hordabø skule 5. februar Til planarbeidet er det kome inn fleire merknader både i frå offentlege partar og private. Alle merknader og innspel er vurderte og lagt fram for styrinsgruppa. Vurdering Framlegg til områderegulering for Bøvågen består av følgjande dokument: Planskildring Plankart Føresegner Planen er arbeidd fram etter føresegne gjeve i plan- og bygningslova kapittel 12. Reguleringsplan. Intensjonane som vart lagt i overordna plan og i politiske føringar i prosessen er følgt opp. Mål for planarbeidet var å samordna eksisterande planar, opprusting av gamle planar og implementering av arealbruksendringar, samt å detaljeram arealbruk og tilrettelegging av byggjeområde særleg for nye heilårsbustader. Områdeplan for Bøvågen skal stetta eit ynskje om god utvikling av ein tettstad med allereie gode kvalitetar. Korrektur Det er trong for å ta ein siste korrekturlesing og språkvask før planen vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Rådmannen vil gå igjennom plandokumenta og rette eventuelle språkfeil, heimelsfeil, avvik i koder i føresegnene i høve koder i kartet, manglande kartkoder og eventuelle andre redaksjonelle justeringar.

18 Konklusjon Planarbeidet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune og arealbruk sett i overordna plan, og rådmannen sitt framlegg til vedtak er å leggja områdeplan for Bøvågen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Formannskapet i Radøy - 026/2015 FS - handsaming: Plankonsulent Kjersti Flatråker gav formannskapet ei grundig orientering om områdeplanen. Planen har fokus på tettstadutvikling. Det er lagt inn store område for nye bustader, ein del område for einebustader og nokre for tettare utnytting. Fylkesvegen går gjennom området og er no lagt inn med to kjørefelt - pluss fortau. I områdeplanen er det lagt vekt på å leggja til rette for at folk kan gå og sykla på kryss og tvers. Plankonsulenten framheva også gode grøne strukturar langs sjø og vatn (t.d. tursti rundt Bøtjørna). Det er gjennomført ei barnetråkk-registrering som ein del av planarbeidet. Ulike interesser har vorte vekta i områdeplanen. Flatråker peika på at det er lagt inn føremål som gjer at grunneigarane kan ha valmoglegheiter i utnytting av areal. Mål for planarbeidet var å samordna eksisterande planar, opprusting av gamle planar og implementering av arealbruksendringar, samt å detaljera arealbruk og tilrettelegging av byggjeområde særleg for nye heilårsbustader. Plankonsulenten meiner områdeplanen for Bøvågen er ein plan med ønskje om rom for god utvikling av ein tettstad med allereie gode kvalitetar. Ho konkluderte med at Bøvågen er ein fin plass med potensiale. I løpet av våren vil det verta invitert til folkemøte om områdeplanen. Både plankonsulenten og leiar for teknisk forvaltning, Tonje Epland, svara på spørsmål. Formannskapet som styringsgruppe var godt nøgd med områdeplanen, og vedtok å senda planen ut på høyring. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Områdeplan for Bøvågen vert godkjent lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Grunngjeving av vedtaket er at planen er i tråd med kommuneplanen og intensjonane for arealbruk i området. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Vedlegg: Områdeplan for Bøvågen_plankart - framlegg Områdeplan for Bøvågen_planskildring_framlegg Områdeplan for Bøvågen - føresegner per

19 Radøy kommune Saksframleg g Saknr Utval Type Dato 027/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/472 15/2740 Meldingar og referatsaker Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Norge-Moldova oversikt over relasjonar - vegen vidare b. Kommunalt internasjonalt samarbeid KS retningslinjer 2013 c. KLP eigarmøte i Bergen våren 2015 d. Trygg Trafikk tilbod om medlemskap e. Sambandet Vest AS vidare drift f. Region Nordhordland Helsehus status g. Skatteoppkrevjarfunksjonen Radøy kommune - kontrollrapport 2014 h. Kontrollutvalet for Radøy kommune årsmelding i. Regionrådet protokoll møte 13. mars j. Næring- og samfunnsplan presentasjon i regionrådet k. Økonomirapport februar 2015 Formannskapet i Radøy - 027/2015 FS - handsaming: Ordføraren gjorde framlegg om å utsetja Meldingar og referatsaker til neste møte. Formannskapet vedtok samrøystes å utsetja Meldingar og referatsaker. FS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert utsett. Vedlegg: Moldova-Norway - Existing relations Moldova-Norway - Existing relations KLP - presentasjon eigarmøte i Bergen Trygg Trafikk - tilbod om medlemskap Sambandet Vest AS - vidare drift Region Nordhordland Helsehus - statusmelding mars 2015 Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteopkrevjarfunksjon for Radøy kommube (L)(35616) Årsrapport KU Radøy 2014

20 Protokoll Regionrådet, 13. mars (L)(38344) Næring og samfunnsplan - presentasjon i regionrådet

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS 05.06.2014 026/2014 Kommunestyret i Radøy PS 12.06.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Sak 016/2016 er gradert og er difor ikkje med i sakspapira til formannskapet.

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Sak 016/2016 er gradert og er difor ikkje med i sakspapira til formannskapet. Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.02.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 027/2016 Turløype på Manger - status / kostnader / finansiering

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS 07.09.2016 062/16 Heradsstyret PS 05.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 15/1602 2.gongs handsaming - kommunal planstrategi for Osterøy kommune

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Kultur og fritid. Orienteringar: Anne Sofie Bjelland Kjeka informerte om Styringsgruppa i FOS sin studietur til Sogn. «System for styrka læring»

Kultur og fritid. Orienteringar: Anne Sofie Bjelland Kjeka informerte om Styringsgruppa i FOS sin studietur til Sogn. «System for styrka læring» Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 11:00 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Magne

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00 Selje kommune Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00-14:00 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Marita Aarvik Geir Årvik Stein Robert Osdal Gunn Sande

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.11.2014 Tid: 16:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer