DES I ITORI+E. Hva når du blir eldre? Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DES I ITORI+E. Hva når du blir eldre? Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Nr. 3 2010"

Transkript

1 DES I ITORI+E Nr Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Hva når du blir eldre? F!3 r' I!l i,& ;. En DES-bolig gir voksne mennesker muligheten til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i et eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: lvlylv.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av skriftet. Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse. Adresse: Nedre Slottsgt. 7,0157 Oslo. Telefon Faks: E-post adresse: I i ne. no Hjemmeside: no/ Bankgiro: Organisasjonsnr

2 -2- HVORFOR STARTE EN DES-KLUBB? Nå er du kanskje fremdeles ung og vital. Det er alikvel på sin plass og berynne å tenke på hvordan du ønsker å bo når du blir eldre. Kravene til bolig vil forandre seg med årene, og ved å planlegge i tide, kan du selv sørge for å skaffe deg en velegnet bolig når du finner tiden moden. Stadig flere beholder vitalitet og helse langt inn i pensjonistalderen., ikke alle ser på institusjon eller trygdebolig som det mest ønskelige alternativ. De Eldres Boligspareklubb har som sitt mål å sørge for at eldre mennesker kan få sine egne boliger. Rimelige og sentrumsnære nonger der de kan klare seg selv med det meste, i kontaktskapene, gode og trygge miljøer. Man erfortsatt hine i eget hus og kan løsefellesoppgøver i samarbeid med ie øvrige beioere. Defte fnformasjonsskriftet fra DES-Norge gir svar på det meste om hvordan vi starter opp en DES-klubb. Har du spørsmål - ta kontakt med DES-Norge. LYKKE TIL! Sømarbeidende DES-klubber i Norge Bildene viser noen boliger frø medlemsklubbene. Vil du vite mer, ta kontakt *id DES_Norg", sekretari(fi. Trf, 22 4t 83 s3

3 -3- Bygging øv tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunøl økonomi DES-ktubbene bidrar til å dekke kommunens behov for seniorboliger. Kommunene bør tilrettelegge med sentrale tomter når nye prosjekter planlegges. (Forsker Ivar Brevik ) Oppsummering - bred orientering mot fellesskapsløsninger og tilgiengelighet i vid forstand. Seniorene synes å være underveis med en bred orientering mot felleskap og tilgjengelighet i vid forstand: -generelt stor bevissthet om og interesse for å bo med tilgjengelighet i vid forstand. -utbredt ønske om å bo i tilrettelagte boliger eller omsorgsboliger i privat eller offentlig regi om en skulle bli skrøpelig -uventet nysgjerrighet i forhold til fellesskapsboliger Disse tre klare retninsene i preferansebildet er et alen av sarnme stvkke: ønsket om herredømme og kontroll med eget liv - om å klare seg sjøl på egne prernisser. De reflekterer seniorenes bevissthet" vilje og evne til, åtahand om egne boforhold for derigjennom å styrke mulighetene til å klare seg sjøl, også om en skulle bli svært skrøpelig. Frykten for sykehjemmet hos eldre har lite med sykehjemmet å gyøre, men er fundamentalt knyttet til tanken om ikke lenger å evne å klare see sjøl- å miste herredømme over eget liv. Det er dette som dypest legger til grunn for manges orientering mot å skaffe seg tilgjengelig bolig i egen regi. Og det er samtidig denne innsiklen som ligger til grunn for den enkle hovedmålsettingen for norsk eldreomsorg de 30 siste årene:legge til rette for at den enkelte 'okan gis anledning til å bo hjemme så lenge som mulig".

4 -4- START AV EN DES-KLUBB. Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra interessegruppene som vil starte dette DES-prosjektet settes sammen. Vi tenker oss at interessegrupper som vil få i gang DES-prosjektet består av stedets bonk, kommune (for eksempel eldreråd) pensjonistforeningen og event. øndreforeninger eller personer som er interessert i å stifte en DES-klubb. Når arbeidsutvalget er etablert bør detta kontakt med DES-Norge for å å litt bistand i forbindelse med utarbeiding av vedtekter og praktiske tips ved oppstart av en DESklubb. Videre må arbeidsutvalget se til at det er villige kandidater til de forskjellige styreverv i klubben som skal startes. Deretter innbyr arbeidsutvalget til stiftelsesmøte hvor DES-klubben stiftes og hvor vedtekter, styremedlemmer og kontingent blir fastlagllvalgt..t/i anbefaler at klubben etablerer en spøreordningfor medlemmene i stedets bank. En nystartet DES-klubb vil naturlig arbeide for å gjennomførehealisere et byggeprosjekl, og klubbens styre kan med fordel utgiøre en byggekomit6. Det å kunne forberede og deretter realisere/gjennomføre et byggeprosjekt er DES-klubbens viltigste oppgave. Byggekomiteen må via kommunen eller tomteeiere finne frem til en egnet byggetomt. I de enkelte tilfeller kan klubben søke samarbeid med boligutbygger og fr etablert et DES-prosjekt på deler av utbyggers omrhde. Et elrsempel på utbygger som gierne deltar på denne måten er Selvaøg. Informasjonshefter fra DES- Norge! DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følser en oversikt over disse: 1. 2.?, 4" Byggrng av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi av forsker Ivar Brevik. (Nr. I ) Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6. Juni 2003 nr.39. (Nr ) Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte boreftslag tilknyftet DES-klubbene. (Nr ) Start av DES-klubb. (Nr ) Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: vil kunne kopiereflere eksemplarer av heftene.du køn også ta hontakt med DES-Norge for å få tilsendt heftene.

5 -3- SAMARBEIDENDE DES.KLUBBER I NORGE Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for og borettslag.!-"bb Dette er særlig akruelt etter revideringen av Lov om Borettslag i Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjetder både D ES- klubb er o g DE S-b or etts I ag : Endtinger av vedtektene i de enkelte borettsløg er ikke gtdig uten samtykke av styret i DES-hlubben. (ifr. vedtekterfor DES-klubb-57) - I- Vedtektsbestemmelsene som gielder vilkårene for å bti andelseier i laget. 2. Vedtektsbe stemmels ene s om gj elder forkj øpsrett. 3. vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel. Forholdet til borettslagslovene. For så vidt ikke annet føiger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6.juni DES-Norge køn kontaktes ved spørsmål om ajourføring øv lover og ved start øv klubber. Oslo, august 2009 Sømarbeidende DES-klubber i Norge

6 -6- LOV OM BORETTSLAG (BORETTSLAGSLO\rET9 $13 "IJten hinder av bestemmelsene i paragraf 4 første ledd og paragraf 12 første ledd kan kommunen eller institusjon eller sarnmenslutning med særlige oppgaver innen boligsektoren med departementets samtykke eie opptil alle andeler i et boreffslag i den tid som antas nødvendig for å utarbeide og gjennomføre plan som nevnt i paragraf 21.Departementet kan på nænnere fastsatte vilkår samtykke i at et borettslag som her er nevnt, mottar borettsinnskudd fra dem som får tilsagn fra kommunen eller vedkommende institusjon eller sammenslutning om å overta andelene." "Når særlige grunner foreligger, kan departementet samtykke i at det i vedtektene fastsettes vilkår for å være andelseier. Bare i de tilfelle hvor departementet har samtykketi at det i vedtektene fastsettes vilkår for å være andelseier, kan borettslaget fastsette regler for prisregulering. En slik prisregulering kan bare fastsettes dersom samtlige andelseiere er enig om det."

7 -7- { I I J a DES - Borettslag Et felleskap skal dannes.,,grendestue" planlegges Når et borettslag planlegges, er det viktig å ha i tankene at borettslaget også skal fungere som et sosialt samlende element for de som bor der. Dette,i r*r1ig viktig for DES-borettslag som er beregnet for eldre - som kanskje har spesielle behov for jevnlig kontakt med andre mennesker. Da vil et felles samlingspturkt-"grendestue',, uten tvil være en del av dette samlende element som vil heve livskvaliteten til beboerne En slik "grendestue" i borettslaget vil selvsagt øke felleskostnadene og derved fordyre hver enkelt boenhet. Erfaringene viser likevel i det lange løp atdette vil øke verdien av leilighetene, samtidig som borettsraget blir mer attraktivt. Planlegging Byggekomiteen må, i samarbeid med arkitekten, tidlig i planleggingsfasen ha i tankene at grendestuen skal være en del av borettslaget og mestmulig sentralt i forhold til leilighetene. Tomtens beskaffenhet har stoi tetyaning. For"eksempel på en "sktåtomt'o vil det være naturlig og billigst å plassere grendestuen i sokkeletåsjen, og om mulig med direkte tilgang til uteareal som også kan benyftes til sosial aktivitet. For at ikke enhetskostnadene (kr/leilighet) skal bli for høye,børikke borettslaget bestå av færre enn boenheter. Dessuten må man fra starten av planleggingen ha klart hva grendestuen skal inneholde. Et toilett er en seluføtge. Et minimuibør være en storstue m/kjøkken. som en enkel regel kan beregnes ca 2-2.5m2 pr. boenhet. Kjøkkenet bør tnneholde standardutrustning pluss plass til komfyr, oppvashnaskin og kjøleskap I tillegg må byggekomiteen ha-klartfor,rgå* gr e nde s tu e n s kal inne hol de andr e fas i I it e t e r s o m for e ks e mp e I : Et lite møterom - som med riktig innredning også kan fungere som gjesterom. Hobbyrom. Frisørsalong med muligheter for fotpleie. Arkiwom. For at en slik grendestue skal fungere etter sin hensikt og bli et sosialt samlingspunkt for beboerne, må styret for borettslaget sørge for at det blir valgt en huskomit! som skal ha ansvar for drift og tilsyn med lokalene. Dessuten kan denne komiteen ha ansvar for fellesarrangementer for beboerne. Slike tiltak kan være: allmøter,julebord, grillaften og lignende.

8 -8- En slik grendestue er selvsagt en stor investering for ethvert borettslag. Erfaringen viser imidlertid at slike lokaler blir benyttet og beboeme setter stor pris på å ha dette som et samlingssted. Det viser seg også at det er muligheter for inntekter på grendestuen ved utleie til private arrangementer for beboeme, jubileer og lignende. Med visse begrensninger kan det også leies ut til interessenter utenfor borettslaget. Inntekter for utleie og ved utlodning på fellesarangementene kan gi huskomiteen midler til innkjøp av nøåvendig utstyr til grendestuen. Alt dette vil være med på å gi beboerne et eierforhold tii grendestuen G JA takk. ieg/vi vil gierne vite mer Jeg/vi ønsker en uforpliktene samtale med DES-Norge Er det en DEs-klubb i din kommune i dag? Ja Navn: Ttf: Adresse: Postnr./Sted: Nei Ønsker du å vite mer, vennligst ta kontakt med DES-Norges sekretariat, Nedre Slotts5t.7,0157 Oslo, Tlf faks å,*;- kupongen i utfylt stand.

9 t -9- Formålet med DES-klubben er å fremskaffe gode og praktiske boliger til rimelige priser for klubbens medlemmer. Mange skaffer til veie egenkapital for innskuddet ved å selge sin nåværende bolig, men husk det er medlemmenes sparing som kan gi banken/laneinstitusjonen grunnlag for å yde lån til borettslaget med gunstige betingelser for nedbetaling. Etter at DES-klubben er startet,bør manstraks begynne arbeidet med å forberede boligprosjekter med dannelse av DES-borettslag, - selv om konkrete byggeplaner ennå ikke foreligger. Dette for å sikre seg at vedtekterfor klubben og Uorettiligit gir en uangripelig binding.yi må være helt trygge på at rimelige og tilrettelagte bofger ikke blir utsatt for fri prisdannelse og urettmessige gevinster ved overgang iil,ry".i.r". Det er noe vi dessverre har sett tendenser til i de senere år. Om sa shle,i3., h- h"l" ideen bak DES-ktubben og dens virksomhet vært spolert. Betryggende forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag er utgitt av DES-Norge, revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6juni 200J nr. 39. Du vil også finne forslaget til nye vedtekter påvån hjemmeside r,r,,.ir,r,v.des-norge.no Våre forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemm.lr". ro* b". glelde for både DES-klubber og DES-borettslag.Det må være samsvar mellom vedtekter i klubber og borettslag nar det gjelder vilkarene for å bli andelseier i laget, forkjøpsrett, pris ved overføring av andel og forholdet til borettslagslovene. NB! Svært viktig: Endringer av vedtektene i de enkelte l:oreftslag er ikke gyldige uten samfykke av styret i DES-klubben! Start av en DES-klubb er krevende. Vi må alle trekke lasset. Vi ønsker lykke til med joben.

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 DES - NORGE NR. 2 2012 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13,

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 *

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2015 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien

Detaljer

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013 DES - NORGE NR. 2 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge DEBO Haugesund DEBO Haugesund Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge

NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 4.mai 2009 Årsberetning 2008 - Regnskap 2008 Budsjett 2009 Valg av styreleder styremedlemmer

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014 DES - NORGE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014 Byrådsleder Aud Kvalbein Hallgrim Berg (musiker og humorist) med seljefløyte og munnharpe

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter DES - NORGE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter Innkalling til Generalforsamling mandag 5. mai 2014 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer