ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01."

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Arendal, Torill Rolstad Larsen Leder (sign.) Steinar Joki Politisk sekretariat Side 1

2 Saksliste Politisksaksnr. Innhold Arkiv-saksnr. PS 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Unntatt offentlighet PS 2/11 Referatsaker til formannskapet /1726 PS 3/11 Meldinger til formannskapet /1731 PS 4/11 PS 5/11 PS 6/11 PS 7/11 Søknad om støtte til toppidrettssatsing - ØIF Arendal 2010/1516 Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Samhandlingeformen, Forslag til ny folkehelselov - Samhandlingsreformen og Sammendrag av høringsgrunnlag for Nasjonal helseplan ( /16140 FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN, NY HAVNEFORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT 2010/4974 Varsel om krav om erstatning fra Odd Austarheim ad. Rådhusgaten 8, - kommunens svar til sivilombudsmannen. 2010/18907 PS 8/11 Etablering av kart-og byggesaksbutikk 2010/18912 PS 9/11 Vedrørende praktisering av serveringsloven 2010/5807 PS 10/11 PS 11/11 PS 12/11 PS 13/11 PS 14/11 PS 15/11 PS 16/11 PS 17/11 PS 18/11 PS 19/11 Fisherman`s pub - Inndragning av serverings- og skjenkebevilling på fortau utenfor lokalet 2010/9777 Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Side 2

3 PS 20/11 PS 21/11 PS 22/11 Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt /14257 X Side 3

4 PS 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste / Side 4

5 ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Steinar Joki, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1726 / 16 Ordningsverdi: 033 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 2/11 Formannskapet Referatsaker til formannskapet Vedlegg: 1 Møteprotokoll fra Side /1726/-16 Side1av 1

6 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Steinar Joki, tlf Saksgang: Referanse: 2010/1731 / 7 Ordningsverdi: 033 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 3/11 Formannskapet Meldinger til formannskapet Vedlegg: 1 M1 - Arendal Idrettspark - Flerbrukshall - Tennis og turnhall - åpning 2 M2 - Ny turstitil Ausa og Utnes Rådmannen, dato Side /1731/-7 Side1av 1

7 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vidar Aas, tlf Saksgang: Referanse: 2010/1516 / 33 Ordningsverdi: 223/C00 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 4/11 Formannskapet Søknad om støtte til toppidrettssatsing - ØIF Arendal Rådmannens forslag til vedtak: Arendal formannskap bevilger kr i støtte til ØIF Arendal elitesatsing i sesongen 2010/11. Overføringen belastes i første omgang post og søkes dekket ved overføring av fondsmidler ved første tertialrapport i mai Det forutsettes at ØIF Arendal gir gjenytelser til kommunen etter nærmere avtale. Vedlegg: 1 Søknad fra ØIF Arendal av Presentasjon av ØIF Arendal Bakgrunn / Saksfremstilling: ØIF Arendals herrelag i håndball har i løpet av de fire siste årene gått fra 2.divisjon til et etablert eliteserielag, med fjerdeplass i eliteserien forrige sesong og Europacup-spill denne sesongen. Klubben har som mål å bli en maktfaktor i norsk håndball gjennom å bygge på entusiasme og lokal tilhørighet, utvikle gode lokale spillere og gi dem tilbud på høyt sportslig nivå. Elitesatsingen setter også krav til det administrative apparatet. For å få eliteserielisens må man bl.a. ha ansatte i administrasjonen. I inneværende sesong har klubben et budsjett på 7,0 mill kroner, hvorav 5,0 mill kr må skaffes via sponsorer. Klubben søker derfor om kr i støtte fra Arendal kommune for inneværende sesong. De siste årene har den kommunale støtten til elitesatsingen vært kr 0 (2010), kr (2009), kr (2008) og kr (2007). De har også fått kr i året fra Aust-Agder fylkeskommune de siste årene. Knyttet til opprykket til eliteserien utvidet Arendal kommune Nedeneshallen før seriestart 2009, slik at det ble mulig å få dispensasjon til eliteseriekamper i denne hallen. I 2010 vedtok Arendal bystyre å bygge ny storidrettshall for bl.a. å møte de krav som stilles til en hjemmearena for et eliteserielag. Side /1516/-33 Side1av 2

8 Vurderinger: Toppidrett er engasjerende og skaper entusiasme og tilhørighet, samtidig som det viser barn og unge at man kan nå langt med trening og hardt arbeid. ØIF Arendals håndballeventyr har gitt stolthet til befolkningen og bidrar til å gi byen et godt omdømme utad. Men toppidrett koster. Mesteparten av pengene kommer fra dugnadsarbeid og sponsorpenger, og slik må det også være. Kommunen har mange viktige oppgaver og kan aldri gå inn med enorme beløp i en toppidrettssatsing, men rådmannen mener at kommunen bør yte sin skjerv. Det tilrås derfor at formannskapet innvilger søknaden på kr og at mesteparten av dette dekkes inn ved overføringer fra fond i forbindelse med tertialrapporten for første tertial i mai. Det resterende dekkes opp av bevilgning bystyret har gjort til støtte for lag og foreninger i budsjettet for Til gjengjeld forventes det at ØIF Arendal er positive og etter nærmere avtale stiller opp for kommunen ved forskjellige anledninger, enten det måtte være på skoler, omsorgssentre, kultur- og idrettsarrangementer eller annet. Rådmannen, dato 5/ Harald Danielsen Side /1516/-33 Side2av 2

9 ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/16140 / 5 Ordningsverdi: G00/&00 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 5/11 Formannskapet Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Samhandlingsreformen, Forslag til ny folkehelselov - Samhandlingsreformen og Sammendrag av høringsgrunnlag for Nasjonal helse- og omsorgsplan ( Rådmannens forslag til vedtak: Arendal formannskap vedtar framlagte Høringsuttalelse fra Østre Agder til ny Helse- og omsorgslov og Folkehelselov samt Nasjonal helse og omsorgsplan som Arendal kommunes uttalelse. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. Vedlegg: 1 Høringsuttalelse Andre dokumenter i saksmappen: Høringsnotat, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Samhandlingsreformen Høringsnotat, forslag til ny folkehelselov - Samhandlingsreformen d= Sammendrag av høringsgrunnlag for Nasjonal helseplan ( ) https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/wpcontent/uploads/2010/11/fremtidens_helsetjeneste_sammendrag.pdf Bakgrunn / Saksfremstilling: Samhandlingsreformen ble første gang framlagt som sak for Stortinget gjennom St. meld. nr. 47 ( ) sommeren Stortingsmeldingen er en beskrivelse av framtidens utfordringer i helsetjenesten hvor hovedfokus er forebygging med økt innsats og ressurser i kommunehelsetjenesten. Rammene for Samhandlingsreformen ligger i stortingsmeldingen som ble behandlet og vedtatt av Stortinget i april Fundamentet for meldingen er en erkjennelse av behovet for en ny helsepolitikk knyttet til de utfordringer samfunnet står overfor: økningen i livsstilsrelaterte sykdommer økende andelen eldre med økt behandlingsbehov økning i tallet på mennesker med kroniske lidelser. Side /16140/-5 Side1av 3

10 Regjeringen fremmer derfor følgende forslag til hovedgrep (nye virkemidler) for å igangsette reformen gradvis fra 2012: Nye lover og forskrifter med økt ansvar for kommunehelsetjenesten Forslag om mer forpliktende avtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste Omfattende IKT - utbygging Planarbeid gjennom nasjonal helse- og omsorgsplan Ny finansieringsmodeller. Regjeringen har på grunnlag av dette utarbeidet utkast til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre et lovforslag til ny Folkehelselov og utkast til ny Nasjonal helseplan. Disse forslagene er oversendt landets kommuner med oppfordring til å uttale seg til de foreliggende forslagene. Høringsfristen er satt til 18.januar På oppdrag av styret for Østre Agder har sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse til de ulike lovene og planen som ligger til grunn for rådmannens forslag. Vurderinger: Rådmannen vil anbefale formannskapet å legge utkastet til felles høringsuttalelse fra kommunene i Østre Agder til grunn for sin uttalelse til samhandlingsreformen. I forslaget til uttalelse legges det særlig vekt på følgende: En premiss for forslaget til ny Helse- og omsorgslov må være at Regjeringen gir forskrifter til loven. For å sikre en enhetlig oppfølging av loven. Avtaler må supplere forskriftene der dette er nødvendig. Konsekvensene av det økte økonomiske ansvaret som reformen pålegger kommunene må utredes løpende under iverksetting av reformen og i dette evalueringsarbeidet må KS på vegne av kommunene være en likeverdig part med stat og helseforetak. Kommunene i Østre Agder er skeptiske til de foreslåtte finansieringsordningene for utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusopphold for ulike grupper. Finansieringsmodellen for samhandlingsreformen må bygge på ordningen med rammetilskudd slik at intensjonen om lokalt ansvar, styring og prioriteringer blir mulig. For å kunne innfri målene i samhandlingsreformen mener kommunene at følgende tiltak er særlig viktig: Ansette leger i fulle stillinger i kommunehelsetjenesten etter de samme lønns- og arbeidsvilkår som leger i Spesialisthelsetjenesten slik at kommunene ut fra lokalt behov skal kunne styre ressursene inn mot prioriterte oppgaver innenfor geriatri, psykiatri, rus/psykiatri og forebyggende rehabiliteringsarbeid. En sterkere integrasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i behandling av pasienter innenfor rus og psykiatri Sterk satsing på bruk av elektroniske verktøy i kommunikasjonen mellom fastlegene, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Forpliktende satsing på kompetanse og forskning i kommunehelsetjenesten Økonomiske konsekvenser av rådmannens forslag: Side /16140/-5 Side2av 3

11 De økonomiske konsekvenser av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny Folkehelselov og Nasjonal helse- og omsorgsplan som følge av Samhandlingsreformen er beskrevet i høringsuttalelsen. Rådmannen, dato 5/ Harald Danielsen Side /16140/-5 Side3av 3

12 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Olav Myklebust, tlf Saksgang: Referanse: 2010/4974 / 9 Ordningsverdi: 037/&00 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 6/11 Formannskapet Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN, NY HAVNEFORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Rådmannens forslag til vedtak: Arendal bystyre vedtar ny forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Arendal Kommune, Aust-Agder, sjøkart no. 7 med virkning fra 1. mars Forskriften sendes til Kystverket for godkjenning umiddelbart etter vedtak i bystyret. Nødvendig merking gjennomføres før 1. mars Vedlegg: 1 Forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Arendal kommune, Aust-Agder sjøkart no 7. rev Havnestyret vedtak 18 oktober Vedtak Bystyret 28 feb 2008 Fartforskrift på sjøen Andre dokumenter i saksmappen: Bakgrunn / Saksfremstilling: Bystyret vedtok ny forskriftstekst i sitt møte 28. februar Kystverket skal godkjenne forskriftsteksten før denne iverksettes. Kystverket mottok søknad i mars 2008, og har i perioden frem til april 2010 behandlet saken. Kystverket har fremmet ønske om endringer til den tekstlige delen av forskriften. Disse er innarbeidet i det foreliggende forslag til ny forskriftstekst. Saken er nå behandlet i havnestyret og forslag til ny forskrift om fartsbegrensing oversendes bystyret for godkjenning. Vurderinger: For utførlige vurderinger vises til saksframlegget som ble fremmet for Bystyret 28. februar Forskriften skal ikke på høring da dette allerede er gjort. Bystyret vurderer forskriften og vedtak bes fattet i tråd med Rådmannens forslag. Forskriften blir sendtrun til Kystverket for godkjenning og iverksettelse kan forhåpentligvis gjennomføres til 1. mars Forskriften er nå en omarbeidet tekst som reflekterer og viderefører meningsinnholdet i Bystyrets vedtak av 28. Februar Alternative løsninger: Gammel forskrift fortsetter å gjelde. Side /4974/-9 Side1av 2

13 Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: Kostnaden med omskilting. Rådmannen, dato 4/ Harald Danielsen Side /4974/-9 Side2av 2

14 ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Trond S. Berg, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/18907 / 18 Ordningsverdi: 270 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 7/11 Formannskapet Varsel om krav om erstatning fra Odd Austarheim ad. Rådhusgaten 8. Kommunens svar til sivilombudsmannen. Rådmannens forslag til vedtak: Arendal formannskap sier seg enig i at den forståelse rådmannen har i forhold til de to sakene også er formannskapets forståelse. Bakgrunn for saken: Odd Austarheim har i møte med kommunen den 26/10-10 varslet mulig krav om erstatning med bakgrunn i forskjellsbehandling for så vidt gjelder driftstyrets behandling av søknad om endringer i Rådhusgaten 8, konkret avslag på hans søknad om kvist på tak, jfr. driftstyresak 381/05, jfr. at driftstyret senere ga tillatelse til samme tiltak til annen eier, jfr. sak 154/07. Odd Austarheim har henvendt seg til sivilombudsmannen og anført at driftstyret har utvist usaklig forskjellsbehandling når driftsstyret i senere sak om samme saksforhold ga ny eier tillatelse, mens han selv fikk avslag. Sivilombudsmannen har i brev av 15/ bedt om kommunens uttalelse, jfr. vedlagte brev. Spesielt ber sivilombudsmannen om kommunens nærmere redegjørelse for grunnen til at de to sakene er behandlet forskjellig. Odd Austarheim har i brev av 21. mai 2007 til kontrollutvalget (sendt som e-post til kontrollutvalgets leder) opp spørsmål om det forelå urimelig forskjellsbehandling ved at samme sak fikk et annet, og positivt utfall ved behandling av søknad fra ny eier av Rådhusgaten 8. Saken ble ikke behandlet i kontrollutvalget før 23.juni 2010 hvor saken ble avvist. Kommunens svarfrist til sivilombudsmannen er 10. januar Nærmere o de to aktuelle sakene: Driftsstyret behandlet i møte 1/ , sak 381/05 søknad om bruksendring og fasadeendring av gnr.501, bnr.680, Rådhusgaten 8. Søker Odd Austarheim. Følgende ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer: Det gis rammetillatelse for omsøkte ombygging på gnr.501, bnr.680 i samsvar med innsendt søknad og tegning datert med unntak av at: Side /18907/-18 Side1av 4

15 1. Søknad punkt 8, kvist ut mot Rådhusgaten avslås med hjemmel i pkt.2.1 og 2.4 i reguleringsplan for Tyholmen, vedtatt De to eksisterende takvinduene beholdes som i dag og kan ikke flyttes. 3. Det gis ikke tillatelse til gjenoppføring av tårn. Reviderte tegninger i samsvar med dette vedtaket må leveres inn og godkjennes av administrasjonen før igangsettingstillatelse kan gis. Driftsstyrets vedtak ble påklaget til fylkesmannen. Driftsstyret behandlet klagen i møte 2/ og det ble med 5 mot 4 stemmer vedtatt å opprettholde vedtaket fra desember. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 10/ Fylkesmannen vurderte konkret kommunens avslag på å tillate bygging av kvist på taket. I den forbindelse sier fylkesmannen bl.annet: Fylkesmannen er enig med kommunen og fylkeskommunen i at den omsøkte kvistløsningen strider mot reguleringsplanens vernebestemmelser. Som påpekt av fylkeskommunen har området en svært høy antikvarisk verdi og en iøynefallende beliggenhet. Kvisten bryter klart med byggets ellers opprinnelige preg. Det må imidlertid vurderes om det likevel kan dispenseres fra reguleringsplanen. Videre sier fylkesmannen: Ingen har krav på dispensasjon og det skal ikke være kurant å dispensere De viktigste argumenter for dispensasjon synes å være at lysforholdene i loftsdelen av bygget ellers vil være for dårlige til at det kan etableres en leilighet her. Det er imidlertid ingen selvfølge at en loftsleilighet i et bevaringsverdig bygg skal utnyttes til etablering av en separat leilighet. At søker mener dette er nødvendig for å få tilstrekkelig økonomi i sine planer for bygget, er noe som normalt er lite relevant i en slik dispensasjonsvurdering.. Dersom søker endrer planene slik at det i stedet søkes om større takvindu, har en vanskelig for å se at en har hjemmel til å nekte dette. En oppfatter at dette er søkers subsidiære ønske Sommeren 2006 solgte Odd Austarheim Rådhusgaten 8. Kjøper, JOTO Holding AS, fremmet søknad av mars 2007 om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Konkret ble det søkt om stor kvist på taket, stort sett med samme utforming som søknad fra Odd Austarheim i 2005 hadde. Saken ble fremlagt for driftstyret i møte 5.mai I saken ble det redegjort for planstatus, her gjeldende reguleringsplan for Tyholmen fra oktober Det ble også vist til saken fra 2005/2006 hvor Odd Austarheim fikk avslag på dispensasjon fra reguleringsplanen, et vedtak fylkesmannen stadfestet. Rådmannen fremla saken med forslag om at det ikke skulle gis dispensasjon og at søknad om takoppbygging /kvist ble avslått. Under driftstyrets behandling fremsatte 2 representanter forslag om at det skulle gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Tyholmen. Dette forslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer, og har slik ordlyd: Det innvilges dispensasjon fra pkt. 2.1 og 2.4 i reguleringsplanen for Tyholmen, vedtatt Søknad om takoppbygging/ kvist godkjennes. Som særlige grunner anføres: Disponering som omsøkt vil sikre vedlikeholdet av bygget Nabobygget har kvist som er tilnærmet lik. Driftstyrets vedtak ble ikke påklaget, og vedtaket ble derfor endelig. Side /18907/-18 Side2av 4

16 Rådmannens kommentar: Ettersom det er driftstyret (nå formannskapet) som har truffet vedtakene er det nødvendig at formannskapet tar stilling til om rådmannens forslag til uttalelse er i tråd med formannskapets oppfatning av saken. Søknaden fra Odd Austarheim gjaldt rammetillatelse for fasadeendring hvor det konkret ble søkt om tillatelse til utføring/ gjennomføring av 8 ulike tiltak, hvor bygging av kvist og endring av plassering av takvinduer i takflaten mot sjøen var ett tiltak. Austarheim hadde tidligere i 2005 fått dispensasjon til å endre bruken fra offentlige kontorer til kombinert kontor/bolig. Saken ble derfor behandlet som en byggesak og søknaden ble prøvd mot vilkårene i gjeldende reguleringsplan og aktuelle bestemmelser i plan- og bygningsloven. Driftstyret ga rammetillatelse for 5 av de 8 omsøkte tiltakene. De 3 som ikke ble imøtekommet var gjenoppføring av tårn i bakkant av bygningen, utbygging av kvist og flytting av eksisterende takvinduer. Det er avslag på oppføring av kvist som er tema i saken til sivilombudsmannen. I I klage på driftstyrets vedtak, jfr. brev av 22.des fra Austarheim anføres på side 3 (punkt4)og side 5 under Konklusjon : Min påstand er at tiltaket ikke blir skjemmende eller kommer i konflikt med reguleringsplanens målsetting, I reguleringsplanens pkt 2.4 står at bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens målestokk blir opprettholdt. Kvisten vil ikke ha noen betydning for målestokken og vil ikke forandre fasadeuttrykket, eller være i strid med områdets karakter.. - Kvisten er en utbedring /ombygging som ikke endrer bygningens målestokk. Den tilfredsstiller formuleringen i reguleringsplanens bestemmelser i pkt 2.4 Odd Austarheim fastholder her at kvisten ikke var i strid med reguleringsbestemmelsene. Dette kan være årsaken til at han heller ikke søkte om dispensasjon fra reguleringsplanen. Kommunens behandling i 2005 var derfor å ta stilling til søknaden slik den var fremsatt, i dette tilfelle om tiltaket var i strid med reguleringsplanen. Driftstyret kom til at så var tilfelle, og det ble derfor gitt avslag på søknaden for utbygging med kvist på taket. Det er i saken fra 2005 ikke gjort noen vurderinger om det eventuelt kunne dispenseres fra reguleringsplanen/ bestemmelsene med hjemmel i lovens 7, jfr. at slik søknad heller ikke forelå. Ved klagebehandlingen valgte driftstyret å behandle klagen punkt for punkt, og kom til at det opprinnelige vedtaket fra desember 2005 skulle opprettholdes. Saken ble så oversendt fylkesmannen som klageinstans. I fylkesmannens behandling av klagen, jfr. brev av 10.april 2006 foretar fylkesmannen på eget initiativ en vurdering av om det i dette tilfelle foreligger særlige grunner til å dispensere. Fylkesmannen kommer til at det ikke kan dispenseres fra planen (side 8 øverst). Som kommentar til dette standpunktet vises til at driftstyret ikke har gjort noen vurderinger i forhold til særlige grunner, jfr. at det ikke var søkt om dispensasjon. Som fylkesmannen riktig påpeker skal statlig klageinstans etter fvl. 34 ved overprøving av kommunale vedtak legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. I dette tilfelle forelå det ikke en kommunal vurdering av dispensasjon fra reguleringsplanen etter 7. Det var kun slått fast at søknaden var i strid med reguleringsplanen. Fylkesmannen foretok ingen overprøving av kommunens standpunkt til dette spørsmålet, men ga uttrykk for sin oppfatning. Søknaden fra JOJO Holding AS var en dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan, og ble behandlet som dispensasjonssøknad etter daværende plan- og bygningslovs 7. Kommunen var forpliktet til å gjøre de vurderinger som denne bestemmelsen forutsatte. Dette er også presisert i denne saken hvor rådmannen gir en generell innføring i vilkårene for å kunne dispensere, bl.annet at det er rom for skjønnsmessige vurderinger. Side /18907/-18 Side3av 4

17 Riktignok hadde kommunen ved denne behandling en vurdering fra fylkesmannen, jfr. foran, og som rådmannen i sitt saksframlegg viste til, jfr. sitatet inntatt i saken side 3. Men kommunen var ikke bundet av fylkesmannens forståelse. Kommunen hadde full anledning til å vurdere saken annerledes enn fylkesmannen hadde gitt uttrykk for. Rådmannen fremmet forslag om at det ikke skulle gis dispensasjon for oppføring av kvist. Samtidig skal driftstyret på selvstendig grunnlag vurdere situasjon, og kan selvsagt ha en annen oppfatning om det i dette konkrete tilfelle foreligger særlige grunner for å dispensere. Som vist til foran fant driftstyrets flertall at slike grunner forelå. Sentralt i saken er at driftstyrets vedtak ikke ble påklaget til fylkesmannen. Det vises til at fylkeskommunne opprinnelig hadde samme syn som driftstyret i 2005-saken, hvor kvist ikke ble anbefalt, jfr. følgende inntatt i saken: Når det gjelder tiltak 8; kvisten, fraråder fylkeskommunen sterkt at kommunen godkjenner denne, men valgte likevel ikke å klage. Det foreligger derfor ingen overprøving om driftstyrets vedtak og begrunnelse var innenfor eller utenfor vilkårene i 7. Når utfallet ble forskjellig i de to sakene har det primært sammenheng med at sakene har vært vurdert etter ulike bestemmelser i plan- og bygningsloven, og at kommunen har forholdt seg til de konkrete søknader. Avslutning: Såfremt formannskapet slutter seg til de vurderinger rådmannen har gjort foran vil dette bli kommunens svar på sivilombudsmannens henvendelse. Sivilombudsmannens endelig vurdering vil ha stor betydning for saken videre oppfølging og behandling. Såfremt det varslede erstatningskravet fra Odd Austarheim formelt blir fremsatt, vil formannskapet bli orientert og rådført. Rådmannen, dato 4/ Harald Danielsen Side /18907/-18 Side4av 4

18 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Christian Andersen, tlf Saksgang: Referanse: 2010/18912 / 1 Ordningsverdi: L26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 8/11 Formannskapet Bystyret Etablering av kartbutikk Rådmannens forslag til vedtak: Arendal bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar å utvide dagens InfoLand-løsning til også å gjelde private kunder. Løsningen iverksettes f.o.m Vedlegg: 1 Pressemelding fra Fornyings-og administrasjonsdepartementet 2 Forskrift om tilgang til boligannonsering på internett Bakgrunn / Saksfremstilling: Som et ledd i etablering av elektroniske tjenester på nett er det ønskelig å utvide dagens InfoLand-løsning som i dag benyttes av eiendomsmeglere til også å gjelde private kunder f.o.m Infoland (Norsk Eiendomsinformasjon) er et heleid statlig aksjeselskap som arbeider for å gjøre eiendomsinformasjon, kart- og plandata tilgjengelig for bruk i samfunnet, og er en komplett nettbutikk (24/7) med funksjonalitet for bestilling, logistikk, levering og betaling/fakturering. Tjenesten vil få navn kartbutikken og blir tilgjengelig fra kommunens innbyggerportal. Tjenesten er åpen for alle, og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort. Løsningen er nå etablert i ca. 30 kommuner. Dette innebærer at alle henvendelser som kommer til kommunen i forbindelse med bestilling av situasjonskart, reguleringskart og nabovarslingsskjema etc. primært skal foregå via kartbutikken. Det vil imidlertid bli etablert egen betalingsterminal (kortterminalløsning) ved servicesenteret som gjør at publikum også kan betale direkte over skranke. Dersom kunden ikke har kredittkort vil det bli sendt faktura på leveransen. Kostnadene for kunden er den samme enten produktet bestilles i den nettbaserte kartbutikken eller direkte over skranke. Side /18912/-1 Side1av 3

19 Vurderinger: Prising av produkter - lovhjemmel: Det er to lovhjemler i offentlighetsloven som vil være vesentlige i fm. prising av produkter fra kommunene: Lovens 6 om forbud mot forskjellsbehandling Dette vil være sammenlignbare grupper som skal nytte informasjonen som et ledd i egen næringsvirksomhet og innebærer at kommunene ikke kan ta betalt av en eiendomsmegler, mens for eksempel en takstmann, arkitekt eller rørlegger får samme produkt gratis. Fra har også privatpersoner anledning til å opptre som egen megler på nettportalene (finn.no,etc.), og i den forbindelse anbefaler forbrukerrådet det samme dokumentasjonskravet i disse tilfellene, selv om salget da vil behandles etter avhendingsloven og ikke etter bestemmelsene om undersøkelsesplikt i eiendomsmeglerloven. Mange kommuner har derfor valgt å behandle dette likt, produktet koster det samme uansett hvem som kjøper. 30 kommuner har derfor nå etablert Infoland Servicetorg bl.a. for å forenkle denne distribusjonen, se vedlegg 1 og 2. Forskriftenes 4: Betaling for innsyn I utgangspunkt skal innsyn i offentlig informasjon være gratis. Det er imidlertid gjort unntak som er beskrevet i forskriftenes 4. Det er bare anledning til å ta betaling for produkter som kan hjemles i denne : Det kan krevjast betaling for informasjon som blir produsert eller tilarbeidd utelukkande for å dekkje eit behov hos eksterne aktørar. Betalingssatsane skal ikkje overstige kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane. Det kan krevjast betaling for geodata (kart mv.) og eigedomsinformasjon. Betalingssatsane skal vere slik at inntektene ikkje overstig dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjon. Organ som har utarbeiding og utlevering av geodata eller eigedomsinformasjon som ei hovudoppgåve i si verksemd, kan likevel krevje betaling for informasjon etter fyrste punktum etter slik betalingssats at inntektene tilsvarar dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjon, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane. Side /18912/-1 Side2av 3

20 Prisfastsetting: I tabellen nedenfor fremgår det hvilke betalingssatser som er gjeldende for dagens produkter som leveres til eiendomsmeglere. Som det fremgår av tabellen er de enkelte produktpriser som tilbys eiendomsmeglerne lavere enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner. Kvaliteten på den digitale informasjonen som leveres ut fra kommunen ansees også som relativt høy. Arendal Porsgrunn Bergen Skien Drammen Vinje Sarpsborg Larvik Situasjonskart Vann og avløpsforhold Ferdigattest/melding VA Godkjente bygningstegninger Vegstatus Ferdigattest/midl. Brukstillatelse Ledningskart Reguleringsplan/beb.plan m/best Kommuneplan 137 Innsendte arealplaner (PUA) Kommunale avgifter Kommunale pålegg 388 Målebrev historik Naboliste Matrikkelbrev Eiendomsmeglerpakke Det er viktig å påpeke at kart- og planinformasjon fortsatt er gratis tilgjengelig for innsyn/utskrift til privat bruk via kommunens kartløsning Når publikum skriver ut kartgrunnlaget fra internett vil imidlertid kartinformasjonen ikke være målriktig. Dersom slik informasjon skal benyttes i forbindelse med behandling av bygge/dele/plansaker er det derfor helt nødvendig at det leveres målriktige kart/tegninger som vedlegg til søknadene. Dette bestilles da via kartbutikken og blir produsert målriktig og levert som en digital fil. Rådmannen, dato Harald Danielsen Side /18912/-1 Side3av 3

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Saksbehandler: Mathys Truyen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: PALMEN AS, ELIESONSGT 4, NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Saksbehandler: Mathys Truyen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: PALMEN AS, ELIESONSGT 4, NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mathys Truyen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/123-17 Dato: 10.03.06 PALMEN AS, ELIESONSGT 4, NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING INNSTILLING TIL: Bystyret Bystyrekomité

Detaljer

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr. Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/00549-67 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse.

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VIDA RESTAURANT AS - PARKKAFEEN Arkivsaksnr.: 09/37493 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/5797-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL AØF SERVERING AS - NOVA KURS OG KONFERANSE Arkivsaksnr.: 04/20898

Saksframlegg. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL AØF SERVERING AS - NOVA KURS OG KONFERANSE Arkivsaksnr.: 04/20898 Saksframlegg KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL AØF SERVERING AS - NOVA KURS OG KONFERANSE Arkivsaksnr.: 04/20898 Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sitt vedtak av 18. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756

Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756 Saksframlegg SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/1587 / 21 Ordningsverdi: 44/527 Vår saksbehandler Frank Olav Gauslå, tlf 37013738 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget Gnr 44 bnr 527

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Idar Fagereng Arkiv: // 152/8 Arkivsaksnr.: 11/1751-33 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -6/15 09.02.2015 PLM-6/15

Detaljer

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 13/ Ås kommune Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen - Klager på vedtak om avvisning Saksbehandler: Silje Marie

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold Tlf. direkte: 74 16 80 24 E-post: rgr@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.03.2011 Vår ref.: 2010/7797 Arkivnr: 421.4 Ingebrikt Fjerdingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/11711-29 Dato: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PUNKT 2.4 OM GRAD AV UTNYTTING I BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 115/101,

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2470-7 Arkiv: GNR/B 28/164 Saksbehandler: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD, LØKKEVEIEN 47 Planlagt behandling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg TUNGAVEGEN 1 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I TO ÅR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/26134 Saksbehandlere: Antonsen/Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERING - KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457

Saksframlegg. KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERING - KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457 Saksframlegg KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERING - KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457 Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sine vedtak av 11. august 2004 og 4. januar 2005 om alminnelig

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Paulina Trojanowska og som stedfortreder Anastasija Nosireva.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Paulina Trojanowska og som stedfortreder Anastasija Nosireva. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE ØRENS KRO AS Arkivsaksnr.: 09/30978 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000 Saksframlegg NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Overtakstnemnd og klagenemnd for eiendomsskatt Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kvisten Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Overtakstnemnd og klagenemnd for eiendomsskatt Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kvisten Tidspunkt: 09:00 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Overtakstnemnd og klagenemnd for eiendomsskatt Dato: 18.10.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kvisten Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår dato: 26.08.2009 Vår ref: 2009/3690 Arkivnr: 443,4 Gunfrid V. Størvold Elgveien

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.20089 69183/2008 2007/4820 30/150 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV

PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV Saksframlegg PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV 18.01.11 Arkivsaksnr.: 06/31475 Saksbehandlere: Heidi Linge/Line Flåtten ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Forslag til vedtak: Formannskapet avslår søknad om skjenkebevilling for all

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig Arkiv: 57/67 Arkivsaksnr: 2015/2400-7 Thomas Hermstad-Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen, den gule trebygningen, 2. etg. i Skoleveien 3. 13.12.2011 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen, den gule trebygningen, 2. etg. i Skoleveien 3. 13.12.2011 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen, den gule trebygningen, 2. etg. i Skoleveien 3 13.12.2011 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/9615-26 Dato: 19.11.2014 SKJENKESTUA AS, SCHULTZ GATE 36 TILLATELSE TIL TILVIRKNING â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur,

Detaljer