Bjørklygården, Sørkjosen Tidspunkt: 18. april 2007 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørklygården, Sørkjosen Tidspunkt: 18. april 2007 kl. 11.00"

Transkript

1 Sted: Bjørklygården, Sørkjosen Tidspunkt: 18. april 2007 kl Til stede: Asle Tveitnes Kari Digre Inge Storsteines Carl Johan Bentzen Ole Anton Teigen Solveig Bråstad Referent: Gørill Nilsen Forfall: Jan Helge Jensen Bente Pedersen Åshild Simonsen Maria Figenschau (Forfall) (Forfall) (Forfall) (Forfall) Sak 12/07: Godkjenning av innkalling Godkjent Sak 13/07: Godkjenning av referat styremøte 26. mars 2007 Godkjent Se vedlegg sak 13/07 Sak 14/07: Nord-Troms Museum, Ája og Holmenes : Det har lenge vært en utilfredsstilende situasjon vedrørende Nord-Troms Museum engasjement ved Ája. Avtalen av 17. juli 2005 mellom Kåfjord kommune, Troms fylke og Sametinget tilla all museumsfaglig virksomhet ved senteret til museet. Siden den gang har Sametinget vedtatt egen plan for samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms. I vedtak fremgår det at det skal opprettes en egen museumssiida for Nord- og Midt- Troms under Ája. Nærmere praktisk avklaring skal skje med Nord-Troms Museum. Ája er for øvrig under større omorganisering, men arbeidet er ikke fullført Nord-Troms Museum har hatt en udekket husleie ved senteret på for andre halvår 2005 og Kåfjord kommune har nå innvilget dette, og bevilgning overføres Ája direkte. 12. april deltok Gørill Nilsen og Asle Tveitnes på møte mellom Sametinget, Troms fylke, Ája med dets leietakere og orienterte om dette på styremøtet. Ája Samisk Senter har også fattet styrevedtak på bakgrunn av Sametingets vedtak. Adresse: Bjørklygården 13, 9152 SØRKJOSEN Telefon: Telefaks: URL:

2 Se vedlegg sak 14/07 Nord-Troms Museum har siden etableringen hatt ansvar for samisk museal virksomhet i regionen. Sentralt i denne sammenheng har blant annet vært Holmenes sjøsamiske gård, øvrige samlinger, formidling og forskning. For å sikre at dette forsetter, må det straks inngås langsiktige avtaler med Kåfjord kommune slik at Nord-Troms Museum beholder Holmenes som sitt hovedformidlingsanlegg i Kåfjord. Asle Tveitnes får ansvar for å lede denne prosessen fra museets side i samarbeid med konstituert bestyrer overfor Kåfjord kommune. På bakgrunn av høringsuttalelse fra eierkommunene til Nord-Troms Museum, vil samisk kulturhistorie være ett at de sentrale satsningsområdene til museet, uavhengig av forvaltningsmessig tilknytning. Et samisk museum ved Ája må etableres etter nærmere formelle samarbeidsavtaler som ikke går på bekostning av Nord-Troms Museums drift eller museumsfaglige virksomhet slik gjennomført siden oppstarten. Sak 15/07: Ny møteplan for 2007 Styret vil bli løpende orientert om det skjer større utvikinger i saker frem til neste møte og mellom møtene. Det er også bare å ta kontakt med styreleder eller konstituert bestyrer for mer informasjon/oppdatering. Forslag til møtedato: 5. juni kl juni kl Videre møteplan diskuteres etter sommerferien Sak 16/07: Nedsetting av Gamslett/Kiilgårdgruppe Prosjektene museet er involvert i ved Gamslett og Kiilgården har store likhetspunkter. Begge prosjektene tar utgangspunkt i hovedformidligsanlegg/sentral kulturhistorisk bygning som avdelingskontor. Begge prosjektene er lokalisert i kommuner som er omstillingskommuner. Ansatte i kommunene har ulik kompetanse; Nina Einevoll i Skjervøy har flere års bakgrunn i museet, og Erling Mikalsen i Lyngen har bakgrunn som økonom og engasjement ved Innovasjon Norge. For å bringe begge prosjektene videre settes det ned en gruppe bestående av Einevoll, Mikalsen og styrerepresentant Inge Storsteinnes og Åshild Simonsen. Storsteines er leder for gruppa og får ansvar for å konstituere denne. Sak 17/07: Utgivelse av Skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa kommune Nord-Troms Museum har siden 2001 hatt som siktemål å utgi minst en egen publikasjon per år om tema som er lokalhistorisk relevant. De siste 2 år har publikasjoner forfattet av Kari Digre vært viktige publiseringer i så måte. Ut fra 2

3 museets ressurssituasjon kan det ikke legges inn større egeninnsats for ferdigstillelse fra museets side, til tross for anerkjennelse for Digres arbeid. Museet vil prioritere videre utgivelser. Før disse kan tas inn som Nord-Troms Museumsprosjekter må finansiering og arbeidsfordeling avklares. Dette er et arbeid som må utredes av Digre. Etter slik avklaring vil museet bruke interne ressurser på ferdigstilling av hefter og bøker etter nærmere avtaler. Sak 18/07: Kjøp av Foto-Lars arkiv Saksakgrunn Nord-Troms Museum kjøpte i 2000 utstyr og foto som stammet fra Foto-Lars sin virksomhet fra Bernt Johansen. Nord-Troms Museum betalte da ca for dette, hvorav ca 2500 var betaling for fotosamlingen fra Skjervøy. Johansen har på nytt henvend seg til Nord-Troms Museum. Johansen har i sin besittelse en betydelig større samling bilder fra Foto-Lars sin virksomhet i Nordreisa. Oppdragsgivere og avfotograferte har kommet fra store deler av regionen. Johansen vil selge denne samlingen for til museet og ber om en rask avklaring da Studio Snorre skal flytte. Blir ikke bildesamlingen kjøpt nå, vil den bli pakket vekk og ikke tilgjengelig. Samlingen er omfattende, bestående av flere tusen serier med portrettfoto fra perioden slutten av 1960-tallet og frem til Faglig sett vil bildene kunne ble et flott tilskudd til museets eksiterende samling. Bildene kan gjøres tilgjengelig på internett og på denne måten skape interesse for nær fortid ,- er en sum som er å betrakte som mer enn et symbolsk beløp. Kjøp av kulturhistoriske gjenstander må prinsipielt avklares da museet kan få tilsvarende henvendelser senere fra personer som ønsker å selge, ikke gi vederlasfritt, materiale til museet. Se vedlegg sak 18/07 Enstemmig vedtak Dette er ikke en privat samling, men en næringssamling. Nord-Troms Museum går derfor til innkjøp av Foto-Lars arkiv for kr ,-. Forutsetningene for dette er imidlertid at samlingen betales i Sak 19/07: Kronebutikken: eventuelt salg til Nordtro Nordtro har henvendt seg til Nord-Troms Museum. Kronegården er i museets eie på kommunal tomt. Nordtro holdt bygningen åpen sommeren 2006 og har fått tilskudd fra stedsutvikling for å gjøre lokaliteten mer tilgjengelig. For å komme videre, er Nordtro avhengig av investeringer i form av infrastruktur, som servicebygg med vann og avløp og ønsker derfor å kjøpe bygningen. Da museet overtok Kronebutikken, var den svært brann/vannskadet. Over tid har museet brukt store ressurser på å restaurere bygningen til dagens stand. Se vedlegg sak 19/07 3

4 Nord-Troms Museum selger Kronebutikken til Nordtro for kr. 10. Saken håndteres videre administrativt. Sak 20/07: Økonomi og årsmelding Årsmelding for museet viser høyt aktivitetsnivå, men et større underskudd som følge av underfinansiering gjennom flere år, på nær Det store underskuddet har flere forklaringer; underskudd dratt med fra tidligere år, ikke-refunderte prosjektmidler, uforholdsmessige utgifter til telefon på grunn av teknisk løsning etc. Se vedlegg sak 20/07 Årsmelding og årsregnskap for 2006 godkjennes. Sak 21/07: Budsjett 2007 og budsjettsøknad 2008 ABM-utvikling krever innrapportering innen 31. mars med budsjett for 2007 og søknad På grunn av situasjonen ved museet kunne ikke dette formelt styrebehandles før innsending. Om budsjett for 2007 overholdes, vil store deler av underskuddet kunne hentes inn om det ikke gås til nyansettelser. Budsjettsøknad for 2008 har søkt om dekking av lønn til øking av stillingsprosent for museumpedagog og teknisk konservator fra 60 % til 100%. Etter innsendt rapportering ble museet kontaktet av ABM. Det er gjort noen endringer i budsjettsøknaden fra deres hånd. Felt 418 er økt med ut fra vedlagt versjon. Dette for å få inn tallene for øking av stillingsandel pedagog og teknisk konservator. Også i felt 065 Kulturhistoriske jenstander er det gjort endring: er fjernet da ABM kun spør etter tilvekst, ikke kassasjon. Se vedlegg sak 21/07 Styret vedtar budsjett 2007 og budsjettsøknad Sak 22/07: Ansvar i konstituert bestyrers fravær Konstituert bestyrer vil avvikle ferie i mai. For å ivareta drift i 2007 delegeres ansvaret i følgende rekkefølge i konstituert bestyrers fravær: 1. Trond-Ove Holmgren 2. Mary-Ann Gustavsen På sikt må det etableres permanente løsninger, herunder disposisjonsrett til museets konto. 4

5 Sak 23/07: Registrering i Brønnyøsund Nord-Troms Museum er ikke korrekt registrert i Brønnøysundregistrene (se Nytt registreringsskjema fylles ut og klargjøres til underskrifter på neste eiermøte. Sak 24/07: NORCE Nord-Troms Museum har et større beløp utestående i NORCE prosjektet. Nilsen og Tveitnes jobber for å få avklart dette. På bakgrunn av museets ressurssituasjon vil institusjonen ikke delta i nytt EU prosjekt de neste 3 år. På sikt er dette imidlertid noe som bør vurderes. NORCE avsluttes i løpet av første halvår 2007 på følgende måte: Rapportering for perioden frem til 2006 ferdigstilles av Nilsen og Tveitnes Det blir ikke deltakelse fra museets side på gjenstående partnermøter Nilsen får ansvar for overoppsyn med sluttrapportering Sak 25/07: (B-SAK) Sak 26/07: Prosjektstilling Lyngen I oktober 2006 ble Erling Mikalsen ansatt i 60% prosjektstilling ved museet frem til utgangen av desember Stillingen skulle da lyses ut formelt for ansettelse frem til utgangen av september På bakgrunn av situasjonen ved museet er det behov for Mikalsens økonomiske kompetanse. Etter diskusjoner i tidligere styremøter har Mikalsen fått kontrakt i 60% stilling til utgangen av september Styret i Nord-Troms Museum aksepterer løsningen. Sak 27/07: Lyra I 2006 hadde Nord-Troms Museum utlegg for reparasjoner på Lyra på Bakgrunn for igangsetting av reparasjoner var informasjon fra daværende bestyrer om tilskudd fra Norsk kulturminnefond på Tilskuddet ble søkt og utbetalt til Nord-Troms Kystlag, som har vært i samtaler for overtakelse av drift av fartøyet. Calle Bentsen sa seg inhabil i saken. Se vedlegg sak 27/07 Lyra selges til Kystlaget for kr 10 dersom giver aksepterer dette. Saken håndteres videre administrativt. 5

6 Sak 28/07: Bygdelaget og Gamslett Bygdelaget på Svensby har tatt kontakt med museet angående bygging av benker samt arrangement under markedsdager i sommer. Se vedlegg sak 28/07 Nord-Troms Museum ser svært positivt på et nærmere samarbeid med bygdelaget. På bakgrunn av ressurssituasjonen ved museet kan museet i år tilby følgende: Nord-Troms Museum dekker materialkostnader til bygging av 2 benker, maksimalt Sak 29/07: Lyngen regionhistorie 15. mai i år går den treårige avtalen om salg av Lyngen regionhistorie ut. Museet har fortsatt et stort varelager av bøkene, både i Reisa og ved Flerbrukshuset. Lageret er til hinder for museets virksomhet, særlig i Burfjord. Her tar bøkene opp lagringsplass som blant annet må benyttes i forbindelse med magasinering av gjenstander fra Lassagammi. Se vedlegg sak 29/07 Nord-Troms Museum avslutter virksomheten med salg og distribusjon av Lyngen regionhistorie. Et mindre lager kan beholdes for videre salg i nettbutikk om dette er ønsket av bygdebokfondet. Sak 30/07: Økonomi per d.d. Per 17. april 2007 hadde Nord-Troms Museum på konto: ,- Penger ut: Regninger lagt inn på forfall for: I tillegg er det en gammel regning til KLP på: Det er også kommet en ny regning fra KLP på: I tillegg har museet ei lønnkjøring i mai: -ca brutto For juni ei feirepengekjøring: Gjenstående penger ut: De fleste regninger og lønn første halvår: Anslag lønn fast ansatte ut året: Penger inn: Basert på 2006 kan museet forvente å få inn faste driftstilskudd på følgende tidspunkt: KKD: Samlet tilskudd: Betaler ut kvartalsvis: 1. kvartal: første dager av januar: (Utbet) 2. kvartal: første dager av april: (Utbet) 6

7 Troms fylkeskommune: 3. kvartal: første dager av juli kvartal: første dager av oktober Samlet fast tilskudd: Øremerket kvenkultur: (sendt forespørsel om de er engangsstønad eller permanent økning, men ikke mottatt svar) Betaler ut halvårsvis: Forskudd: februar: (Utbet) 1. halvår: juli? (1/2 kvenmidler?) 2. halvår: desember: andre ½ kvenmidler Tilskuddet på for å arbeide med kvenkultur: Orientering fra Oddvar Svendsen, Troms fylkeskommune: Hei! Vi vil forsøke å få ut tildelingsbrevene om tilskuddene denne uka. Vi vil da se hvordan vi gjør det med tempoet i utbetalingene. Halti: Vi antar det må kunne argumenteres for at økningen øremerket halti er permanent dersom museet realiserer Halti-planene. Vi kommer til å si noe mer i tildelingsbrevet til dere om dette. Nord-Troms kommunene: Samlet tilskudd (2006: : i reduksjon fra Skjervøy) Betaler ut halvårsvis: 1. halvår: februar/mars ca (Utbet) 2. halvår: medio juni: ca Utdetalinger driftstilskudd 2. halvår 2007: KKD: Fylket: Kommunene: Gjenstående midler til utbetaling: Se vedlegg sak 30/07 Saken håndteres administrativt og det søkes forskudd om utbetaling av driftstilskudd fra kommunene for å kjøre feriepenger i juni. Det innføres investeringsstopp i museet fra dags dato. Ingen reiser kan foretas ut av regionen uten at disse har ekstern finansiering. Bestilte reiser kan gjennomføres om utlegg ikke refunderes. 7

8 Sak 31/07: Takreparasjon Bjørklygården Det er innhentet anbud på reparasjon av Bjørklygården. Anbud for materialer kommer på I tillegg kommer arbeidskostnader. Se vedlegg sak 32/07 Materialkostnadene må eksternt finansieres før arbeidet kan igangsettes. 8

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum Årsmelding 2005 Nord-Troms Museum FORORD Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er

Detaljer

Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Tilstedet: Asle Tveitnes Elin Kaasen Carl johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna karlsen Referent: Nina Einevoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post:

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer