SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013"

Transkript

1 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni

2 2

3 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad og Tømmerås skoler, utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 20/13, den På bakgrunn av denne utredningen har rådmannen utarbeidet en foreløpig innstilling til kommunestyrets endelig behandling av saken. Rådmannen vil på bakgrunn av vurdering av innspill i høringsperioden fra til ferdigstille saksutredningen og foreslå endelig innstilling i saken. Denne høringen omfatter derfor både: Utredning: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås skoler, juni 2013 Foreløpig saksframlegg: Skolestruktur Ebbestad og Tømmerås skoler, pr Høringsfrist: Høringsuttalelser sendes: Svelvik kommune Pb Svelvik Eller: E-post: merk E-posten: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås Alle dokumenter i saken finnes på: Spørsmål til høringen kan sendes til: NB: Spørsmål og svar vil bli publisert på kommunens hjemmesider slik at all informasjon som gis er tilgjengelig for alle. m.v.h. Gro Herheim Rådmann Svelvik kommune 3

4 INNHOLD Utredning: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås skoler, juni FORORD... 5 Behandling av saken framdriftsplan... 5 Implementeringsplan... 5 Avbøtende tiltak... 6 MANDAT FOR UTREDNINGSARBEIDET... 7 Formål med utredningen... 7 Utredningstema... 7 SAMMENDRAG... 8 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSARBEIDET... 9 UTREDNINGSTEMA Investeringsbehov Kapasitet Driftskostnader Elevenes skolevei KILDEHENVISNINGER: Utkast til politisk sak: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER Foreløpig Innstilling og saksframlegg, pr : Forslag til vedtak Bakgrunn for saken Juridisk handlingsrom Saksopplysninger Vurderinger Vurderinger vedr. barnets beste... Feil! Bokmerke er ikke definert. Foreløpig konklusjon Vedlegg Vedlegg 2. Lovverket om skolestruktur

5 UTREDNING: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER, JUNI 2013 FORORD Kommunestyrets vedtok i sak 20/13 den å starte arbeid med å utrede skolestruktur Ebbestad Tømmerås: 3. Følgende nye tiltak iverksettes som beskrevet i saken: 3bi) Oppstartssak utredning av sammenslåing Ebbestad skole og Tømmerås skole benevnes 3 bi) 3bii) Uavhengig av oppstartsaken i pkt. 3bi, videreføres arbeidet med å videreutvikle den felles Svelvikskolen. Vurderingen bak forslag om å legge driften ved Ebbestad skole til Tømmerås skole, er basert på to forhold: 1. Kunnskap om et til dels omfattende vedlikeholdsbehov på Ebbestad. 2. Vurdering av at Tømmerås skole har kapasitet til å romme en parallell til. Rådmannen har invitert berørte parter til å komme med innspill til både utredningstema og prosess. Innspill fra FAU på Ebbestad, Ebbestad og Tømmerås skoler ligger tilgjengelig på våre nettsider. Innspillene er tatt til orientering og vurdert i henhold til det mandat kommunestyret har gitt for utredningsarbeidet. I tillegg har Utdanningsforbundet presisert viktigheten av formell riktig behandling av saken, også i AMU, samt at det bør vurderes konsekvenser vedr. HMS og risikoanalyse av en evnt. flytting. BEHANDLING AV SAKEN FRAMDRIFTSPLAN Utredning ferdigstilles, utkast til politisk sak utarbeides. Utsendelse av høringsdokument: (NB: Berørte FAU, SU, Tømmerås og Ebbestad skoler tilskrives spesielt.) Åpent informasjonsmøte Ebbestadhallen kl Høringsfrist: Drøfting med HTV: (dato skal endelig avklares) Sak sendes politisk behandling: Frist utarbeidelse av implementeringsplan for evnt. flytting: Orientering i i OU Behandling i AMU og Partssammensatt/Administrasjonsutvalg kl Behandling i Formannskapet , kl Endelig vedtak i Kommunestyret Høstferie: Rådmannen vil, på bakgrunn konklusjonen i utredningen og innspill innkommet i høringsperioden, vurdere å fremme sak om å legge ned Ebbestad skole og flytte elevene til Tømmerås skole. IMPLEMENTERINGSPLAN Dersom kommunestyret vedtar å legge ned Ebbestad skole og flytte aktiviteten til Tømmerås skole i møtet den vil rådmannen gjennomføre flyttingen i høstferien. Det utarbeides derfor en implementeringsplan for tiltaket som vil tre i kraft om vedtak fattes. I implementeringsplanen vil nødvendige hensyn til HMS og evnt. risikoanalyse vedr. flytting ivaretas. Implementeringsplanen vil avklare nærmere omkring forhold som hvordan gjennomføre flyttingen; herunder en risikoanalyse, tidspunkt for flytting, informasjon til elever, foresatte, ansatte, nødvendige forberedelser på Tømmerås både pedagogisk og miljømessige, m.v. 5

6 AVBØTENDE TILTAK Dersom kommunestyret i møtet vedtar å legge ned Ebbestad skole vil rådmannen ta initiativ til en vurdering av avbøtende tiltak på Ebbestad. Her vil bl.a. følgende forhold komme til vurdering, samlet eller som enkeltsaker: Etterbruk av bygningsmasse på Ebbestad, inkl. næring, offentlige formål og boligformål. Salgsverdi/avhending av bygningsmasse/areal. Nærmiljøtiltak Ebbestad og Tømmerås skoler. 6

7 MANDAT FOR UTREDNINGSARBEIDET Utredningsarbeidet har vært organisert på følgende måte: Prosjektansvarlig: Rådmann Gro Herheim Styringsgruppe: Kommunalsjef Utdanning Anne Grønsleth (leder), Kommunalsjef Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester Arvid Askø, Kommunalsjef økonomi og fellestjenester Leif-Arne Steingrimsen Prosjektgruppe: Fagleder Roar Strøm (leder), Virksomhetsleder Ulf Kareliusson, Virksomhetsleder Kjetil Dalheim, Controller Thomas Ellstrøm FORMÅL MED UTREDNINGEN Hensikten med utredningen er å utarbeide beslutningsgrunnlag for å vurdere økonomisk gevinst ved flytting av elevene fra Ebbestad til Tømmerås. Ved økonomisk gevinst skal både investerings- og driftsutgifter vurderes både ift skoledrift og eiendomsdrift. Det gjennomføres ett omfattende innsparingsarbeid ved alle skolene og barnehagene i Svelvik for å minimere drifts-kostnadene. Dette omfatter både FDV-kostnader, personell- og energikostnader. Disse forholdene skal ikke være del av denne utredningen, men vil bli fremmet fortløpende som salderingstiltak. UTREDNINGSTEMA Flyttekostnader Skoleskyss Lønnsutgifter Driftskostnader skoletjenester Driftskostnader bygg og eiendom Utredningen må også beskrive og forholde seg til: Elevtallutviklingen i Svelvik kommune, nå og prognostisert fram til Bygningsmessig standard, kapasitet, samt lærerareal og uteareal Nærskoleprinsippet vs. forskrift om skolekretsgrenser Trafikksikkerhets-spørsmål Total kostnad skal synliggjøres med driftsutgifter pr. elev, i perioden fram til Struktur og metodikk fra tidligere utredninger er benyttet som grunnlag for utredningen. Dette gjelder rapport fra PwC av april 2010, og tilstandsanalyser utarbeidet av Rambøll. Tallmaterialet er oppjustert til dagens nivå. 7

8 SAMMENDRAG Utredningen viser en årlig besparelse vedr.: Bygningsdrift Ebbestad: 2,8 mill o 1,3 mill i ordinær driftsbesparelse o 1,5 mill i ikke utførte investeringer Lønn 2,0 mill Skoleskyss -0,25 mill Økte driftsutgifter Tømmerås: -0,2 mill Netto besparelse inkl fradrag for skoleskyss pr år blir ca kr 4,35 mill, noe som over 10 år gir en total besparelse på kr 43,5 mill. Rapporten viser at Tømmerås skole har god kapasitet til elevmassen som vi har oversikt over per i dag frem til Befolkningsprognosen tilsier at elevtallet vil fortsette å falle fram mot

9 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSARBEIDET Svelvik kommune er i en meget krevende situasjon økonomisk og har pr. utgangen av 2012 et akkumulert underskudd på 34,6 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen har utviklet seg negativt over mange år og de demografiske og sosioøkonomiske utviklingstrekkene gjør at Svelvik kommune må foreta dramatiske omlegginger av tjenesteproduksjonen for å gjenvinne den økonomiske handlefriheten. Gjennomgående yter Svelvik kommune tjenester til langt flere innbyggere enn andre kommuner. Det er derfor viktig å skape trygghet for at selv om Svelvik kommune må redusere de årlige driftsutgiftene med ca millioner, så vil ikke dette bety at det på sikt vil være redusert kvalitet på kommunens tjenester, jf andre sammenlignbare kommuner. Det er kritisk at Svelvik kommune evner å få effekt av alle vedtatte kutt- og tilpasningstiltak vedtatt i kommunestyrets møter våren 2013 fordi: Aktivitetsnivået var økende gjennom 2012, og uten korrigerende tiltak vurderes regnskapsresultatet for 2013 å kunne ha blitt dårligere enn i Vår likviditetsmessige situasjon er dramatisk, og vil forverres ytterligere (mot 60 mill), med de merkostnader det medfører. Vedtatt budsjett for 2013 vurderes å ikke være realistisk og det er viktig å starte prosessen med å justere budsjettrammene mellom sektorer og virksomheter i tråd med faktiske behov for tjenester i vår befolkning. I tillegg til den effekt som vurderes å ligge i katalogen Kutt og tilpasninger Budsjett 2013 vurderer rådmannen at det er behov for ytterligere kutt/omstillinger, størrelsesorden mill, for å: sikre handlingsrom for framtidig tjenesteutvikling bygge opp egenkapital for framtidige investeringsbehov legge grunnlaget for en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi Rådmannen vurderer at dette handlingsrommet finnes gjennom en kraftig omlegging av skole- og barnehagestruktur. Kommunestyret vedtok i møte følgende: sak 41/13-1. Tertial: Legge ned Svelvik Barnehage. Aktiviteten flyttes til andre barnehager i Svelvik kommune. Sak 42/13 Rammesak Budsjett 2014, punkt 5): Rådmannen bes starte arbeidet med å utrede organisering av Svelvikskolen, skole- og barnehagestruktur for hele Svelvik kommune, slik det står beskrevet i saken. I arbeidet med utredningen må målsetningen om utvikling i alle kommunens tre befolkningssentra slik det fremkommer av kommuneplanens samfunnsdel, og de føringer for boligutvikling som vil bli lagt i den kommende arealdel, tillegges vesentlig vekt. Spørsmålet om lokalisering av en ny barnehage i sentrum vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Rådmannen planlegger oppstart av utredningsarbeidet for hele skole- og barnehagestrukturen etter vedtak I sak om Ebbestad Tømmerås. 9

10 UTREDNINGSTEMA INVESTERINGSBEHOV OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED EBBESTAD SKOLE Oppgraderingsbehovet ved Ebbestad skole er kartlagt av Rambøll etter bestilling fra kommunestyret, sak 80/11. I rapporten er det listet opp mange tiltak, alle anses ikke som absolutt nødvendig ift et tiårs perspektiv (jf mandat). Hvis bygget skal ses i et tyveårs perspektiv, må hele rapporten fra Rambøll gjennomføres til en kostnad på totalt kr 25,7 mill inkl.mva. Kostnadsberegningen er vedlagt rapporten. Tiltak i forhold til et tiårs perspektiv er som følger: Utvendig - Nytt yttertak kr ,- - Nye vinduer i de eldste delene kr ,- - Nye ytterdører kr ,- - Utbedring persienner kr ,- Innvendig - Nye gulvbelegg eldre deler kr ,- - Nye himlinger kr ,- - Maling innvendige vegger kr ,- - Etterisolering/tetting bjelkelag kr ,- - Nye innerdører gammel del kr ,- Elektro - Oppgradering hovedfordeling kr ,- - Ny belysning kr ,- - Utskifting/utbedring varmeovner kr ,- Ventilasjon, varme og sanitær - Oppgradering ventilasjon (ikke TEK 10) kr ,- - Rehabilitering sanitær, blandebatterier og varmtvann kr ,- Summen av overnevnte tiltak gir et investeringsbehov på kr 11,2 mill inkl. mva. Hvis ventilasjonsanleggene skal oppgraderes til krav ift TEK 10 og helsedirektoratets veiledning (se vedlegg), øker kostnaden med kr 4,7 mill til totalt kr. 15,9 mill. OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED TØMMERÅS SKOLE Tømmerås skole er i god stand og krever ikke større investeringer per i dag. Allikevel legges det inn i kalkylen kr 2,0 mill for generell oppgradering og trafikksikkerhetstiltak. KAPASITET Dette punktet beskriver samlet elevtallsutvikling i skolekretsen. Det beskriver også kapasitet ved Tømmerås skole i fht lærerarealer inne og elevarealer inne og ute. ELEVTALLSUTVIKLING Tabellen under viser antall barn 1-12 år tilhørende Ebbestad og Tømmerås krets. Oversikten er basert på registrerte barn og barnas adresse per mai Tallmaterialet er hentet fra GSI og Oppad sin database per

11 Årstall kl kl kl kl kl kl kl Antall elever Tabell 1: Elevtallsutvikling Tallmaterialet for barnebefolkningen per viser at ingen klasser vil overskride 56 elever, som tilsvarer to klasser per trinn, slik Tømmerås skole er bygget for Befolkningsfremskrivning 6-15 år Figuren over viser elevtallsutvikling fra og prognose 2013 og framover. Det er forventet en stigning i elevtallsutviklingen i slutten av perioden (2030) tilsvarende dagens elevtall. ELEVAREAL Elevareal er basert på arealanbefalinger hentet fra Helsedirektoratets publikasjon: (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-ogvirkemidler/publikasjoner/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-og-virkemidler.pdf): Generell anbefaling til minsteareal per elev - inneområde: Grunnskolen Et høyt antall elever i klasserommet er en belastning på inneklima. Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom bør det planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m2 pr. elev. Det må tas hensyn til rommets utforming, rominnhold og ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr, bør arealet være større, f.eks. 2.5 m2 pr. elev. Areal for de ansatte kommer i tillegg til dette arealet. I tillegg til en arealnorm på minimum m2 pr. elev bør klasserommet også være utformet med en avstand mellom elevens bord og varmekilde samt ventilasjonsåpning og vindu på minimum 80 cm. 11

12 Tømmerås skole har i dag undervisningsarealer fra 112 til 120 m2 pr klassetrinn. Hvis en følger anbefalingen på 2 m2 pr elev (inkl. lærer) vil det være plass til elever pr klassetrinn. Tabellen under har lagt helsedirektoratets normer til grunn og viser kapasiteten for undervisningsarealer ved Tømmerås skole. Hvert klassetrinn omfatter to klasserom og (grupperom) Klassetrinn Netto m2 undervisningsareal pr klasserom (grupperom i parentes) Elevkapasitet totalt pr trinn (grupperom er unntatt) Antall elever i maksår (2015)* Ledig kapasitet i maksåret (2015)* (12) (12) (12) (12) (12) (12) (40) Sum Tabell 2: Oversikt undervisningsarealer/kapasitet *2015 er valgt som referanseår da dette er det året som gir høyeste elevtall iht tabell 1. Grupperom er ikke med i arealberegningen (areal står i parentes). Grupperom for trinn er på 12 m2. 7. trinn har et grupperom på 40 m2 med foldevegg som kan åpnes mot det ene klasserommet, noe som kan gi 100 m2 undervisningsareal. Gjennomgangen viser at kapasiteten ved Tømmerås skole er tilfredsstillende i fht forventet barnetall fram til Aktiviteten ved SFO løses utenom ordinær undervisningstid. LÆRERAREALER Ved Tømmerås skole er det i dag et netto areal på 175 m2 til lærerarbeidsplasser fordelt på 7 arbeidsrom, grupperom og kopirom. I tillegg er det et møterom på 28 m2 vegg i vegg med lærerarbeidsplassene som er tilgjengelig for felles planlegging m.m. Det er ikke krav til et konkret areal for lærere, men Arbeidstilsynet (ref) anbefaler 5-6 m2 pr lærer. Dette tilsvarer plass til ca 35 lærere. I forhold til antall lærere ved skolene per i dag er dette tilstrekkelig. UTEAREALER Utearealer ved Tømmerås skole omfatter lekearealer som i dag brukes av skolen. Rapport IS-1130 (Helsedirektoratet) gir anbefalinger om skolers utearealer og er lagt til grunn for utregningen for Tømmerås skoles uteområder. Denne anbefalingen er ute på høring, og det forventes et vedtak i løpet av Teksten brukes derfor som en veiledning da den ikke er endelig vedtatt. Generelt anbefalinger/krav til minsteareal per elev - uteområde: Det bør stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev. Det foreslås å knytte minimumskravet til elev og ikke til klasse. 12

13 Krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på SSBs inndeling: Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca m2 Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca m2 Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2 Skille mellom eksisterende og nye skoleanlegg: For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes som friområder eller friluftsområder i oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Tømmerås skole har i dag et uteareal på ca m2. I tillegg er det en mulighet til å benytte Strømmbanen ved behov, samt tilgjengelige friarealer som ligger inntil 200 m fra skolen. Utearealene anses som tilfredsstillende i hht overnevnte anbefalinger/krav. DRIFTSKOSTNADER Under dette punktet beskrives driftskostnader for dagens løsning, hvor Ebbestad skole og Tømmerås skole driver hver for seg, og for løsning der skolene er slått sammen. I tabellen framkommer driftskostnader for skoletjenestene og bygg/eiendom og antall elever for her skole og for Tømmerås skole ved sammenslått løsning. Fra skoleåret er tallene stipulert ut fra budsjettall. Det er benyttet skoleår og ikke kalenderår både for utgifter og elevtall. For året er det lagt inn renter og avdrag på kr 1,5 mill som eventuelt skal dekke investeringskostnadene på kr 25,7 mill for Ebbestad skole. Disse slår inn ved en full oppgradering av skolen. Ved Tømmerås skole er det lagt inn et behov på kr 2,0 mill i perioden som gir renter og avdrag på kr 0,1 mill. Driftskostnader fra skoleårene til : 13

14 Kostnad pr elev Ebbestad skole Kostnad pr elev Tømmerås skole Kostnad pr elev sammeslått Tabellen og figuren over viser kostnader pr elev basert på overstående tabell (kostnader per elev i tusen kroner): Investeringsbehovet og et synkende elevtall gir en stor økning av kostnadene på Ebbestad skole når det beregnes pr elev. Besparelsen for året 2014 er i PwC-rapporten satt til kr 2,7 mill. Dette tallet inneholder både utgifter til bygningsdrift (0,9 mill) og lønnsutgifter (1,8 mill). Punktene under viser konsekvenser for driftsutgifter ved en sammenslåing, basert på oppdatert tallmateriale: UTGIFTER BYGG OG EIENDOM De siste tre år er det brukt ca 1,5 1,6 mill til driften (bygg og eiendom) av Ebbestad skole pr. år. Hvis man anslår at 20 % holdes tilbake for minimumsdrift av bygningsmassen (forsikring og oppvarming), kan besparelsen settes til ca 1,3 mill pr år før fradrag av eventuelle skyssutgifter fra LØNNSUTGIFTER Virksomhetsledere ved Ebbestad og Tømmerås skoler har beskrevet effekt av sammenslåing av skolene i forhold til lønnsmidler. Lønnsutgiftene vurderes å kunne reduseres med kr 2 mill ved en sammenslåing. Lederressurs 0,9 mill Pedagog 0,7 mill Merkantil 0,4 mill INVESTERINGSBEHOV Kalkulert innsparing inneholder ikke utgifter til renter og avdrag ved en investering på skolen. Investeringsbehovet er beskrevet i avsnitt om oppgraderingsbehov (side 9). Disse utgiftene kan ved en full renovering settes til kr 1,5 mill (middel i forhold til nedbetalingstid på 20 år). Total besparelse før fradrag av skoleskyssutgifter i 2014 blir da kr 4,8 mill. FLYTTEKOSTNADER Flyttekostnad er i PwC-rapporten satt til kr 0,34 mill. Med noe færre elver enn i 2009 kan den i dag settes til kr 0,3 mill. 14

15 SKOLESKYSS Noen elever har rett til skoleskyss. Opplæringsloven beskriver dette nærmere: 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Vestviken har gitt følgende opplysninger vedrørende kostnadene for elevskyss: Svelvik kommune betaler i dag kr 27,- (eks mva) per elev per skoledag. (190 skoledager/år = kr 5.130/år eks.mva) Dersom det vil bli 50 nye elever med SKYSSRETT, f.eks etter en skolenedleggelse setter VKT opp buss for disse. I noen tilfeller kan vi sette opp egne skolebusser, men vi vurderer også om dette skal være nye rutebusser. I de tilfeller det er elever med rett til fri skyss (2 og 4 km) så betaler kommunen kun den kommunale egenandelen. For øvrig er alle våre busser åpne for betalende passasjerer, hvis det er kapasitet. Men vi dimensjonerer ikke skolebussene for elever uten rett til fri skyss, i forhold til de nye forskriftene som trer i kraft om sitteplass. Ut i fra dette og bostedsadresser har alle 1. klassinger ved Ebbestad rett til gratis skoleskyss. Elever i 2 7 klasse bosatt i øvre Mariås vil også ha samme rett. Skyssutgifter for et anslått antall på 50 elever vil beløpe seg til kr 0,25 mill eks mva. Elever uten rett til skoleskyss kan benytte, og må selv bekoste, Vestfoldkort- barn. Dette kan benyttes både på ordinære bussruter og skolebusser. Priser Vestfoldkort 2013: Produkt 180 dager 30 dager 14 dager 7 dager Vestfoldkort Barn (4-15 år) 1.300,-* 260,- * dagers kort selges kun i Vestvikens nettbutikk. Man betaler kun for 150 dager men kortet er gyldig i 180 dager. 15

16 ELEVENES SKOLEVEI Følgende punkter er vurdert: Logistikken og trafikksikkerheten vedrørende transportering av elever og tidspunkt for transporten på morgen og kveld må gjennomgås og avklares. Det må være tilstrekkelig med parkeringsplasser og steder for på og avstigning, mv. Ved henting og avsetting av elever og ansatte, må alle forhold vedrørende kjøremønster, stoppesteder og snuplasser for buss og andre kjøretøy avklares. FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI (UTDRAG AV PWC RAPPORT 8. APRIL 2010): Transportøkonomisk institutt (TØI ) gjennomførte i februar og mai 2002 en større undersøkelse (Aslak Fyhri: "Barns reiser til skolen. En spørreundersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien". TØI rapport 616/2002) der 6900 skolebarn og deres foreldre ble spurt om hvordan de kom seg til skolen, og hvordan de opplevde skoleveien. Resultatene viser at flesteparten (47 %) av barna går til skolen. Likevel er det så mange som 26 % av alle barn i barneskolen som blir kjørt til skolen selv om avstanden bare er mellom en halv og en kilometer. De fleste barna opplever skoleveien som trygg, mensforeldrene er noe mer engstelige; 55 % er litt eller svært engstelige for at barna skal utsettes for en trafikkulykke på skoleveien. Hver fjerde elev på barnetrinnet blir kjørt med privatbil til skolen selv om avstanden bare er mellom 500 meter og en kilometer. Dette tilsvarer 5-15 minutters gangeavhengig av barnets alder. Under en halv kilometer er det 12 % som blir kjørt. Økes avstanden til 1-2 kilometer stiger andelen som blir kjørt til 35 %. Selv innenfor grensene for skoleskyss er det altså store andeler av elevene som blir kjørt. Selv om dette er gjennomsnittstall for en rekke skoler i hele landet, regner vi med at bildet er noenlunde tilsvarende i Svelvik. Foreldrene oppgir flere årsaker til at elevene blir kjørt. Det ser ut til at "dårlig tid" /praktisk organisering av hverdagen er viktig, men også opplevd sikkerhet på skoleveien er oppgitt som årsak, spesielt ved økende gangavstand. For foreldrene er det altså et trygghetselement forbundet med å bo i gangavstand til skolen. Jo kortere avstand hjem- skole jo større sjanse er det altså for at elevene går til skolen. BESKRIVELSE AV VEI- OG TRANSPORTSYSTEMET Det er ca 2,4 km mellom Ebbestad- og Tømmerås skole i luftlinje. Tilførselsveiene er fullt soneinndelt med fartsgrense på 30 km/t unntatt nedre del av Markveien. Ingen av veistrekningene har gjennomgående gang/sykkelvei (G/S) eller fortausløsning. Tettstedsmessig er G/S-veissystemet på Ebbestad/Mariås sentrert omkring skole, barnehage og idrettshall. Det er ikke sammenhengende G/S mellom Ebbestad og Svelvik sentrum. Det vurderes å være fire mulige hovedtraseer mellom skolene. Disse kan kortfattet beskrives som følger: 16

17 Via Juveveien (total strekning ca. 3.1 km. Har gatelys og er lite trafikkert, men mangler fortau. Har et smalt og trafikksikkerhetsmessig sårbar/utsatt delstrekning i S-svingen ned mot kunstgressbanen. Via Markveien, hovedtilførselsvei fv. 319 Ebbestad/Mariås (total strekning ca. 3,1 km) Årsdøgntrafikken (ÅDT) er på ca biler. Sterkt trafikkert, og mangler gatelys på lange strekninger. Mangler gjennomgående fortau/gang- og sykkelvei. 17

18 Via Trostefaret (totalt strekning ca.3,1 km i trasen Bråtanveien Engveien). Traseen har i hovedsak lokaltrafikk fra hustander langs veien, men må også betraktes som trafikkert. Veistrekningen mangler fotgjengerfelt, og er spesielt smal og svingete på strekningen fra Trostefaret/ Engveien ned mot Markveien. Det er også en alternativ gangvei fra Ebbestad ned Sandkleiva. Veien er bratt og utfordrende, spesielt vinterstid. Ikke egnet som sykkelvei. TRAFIKKSIKKERHETSSITUASJONEN V/SVELVIK UNGDOMSSKOLE, TØMMERÅS SKOLE OG RÅDHUSET Det er bussholdeplass ved ungdomsskolen med trygg gangvei til Tømmerås skole. Eksisterende hentings- og leveringssituasjon ved Tømmerås skole er ikke optimal. Kommunen mottar hvert år flere henvendelser fra bekymrede foreldre vedrørende uønskede hendelser i forbindelse med levering/henting med bil. Parkeringen og opplegget for på/avstigning mellom rådhuset og Tømmerås skole vurderes som kapasitetsmessig fullt benyttet i dag. Det er også problemer med ulovlig parkering i rundkjøring og i på/avstigningslommen. Parkeringsplass foran samfunnshuset må vurderes brukt i denne sammenhengen. Dette medfører behov for økt vintervedlikehold og at parkeringsmønstert for ansatte ved Rådhuset og Tømmerås skole må endres TRAFIKKSITUASJONEN VED EBBESTAD SKOLE OG BARNEHAGE På Ebbestad skole er det i henhold til Trafikksikkerhetsplanen i dag ikke tilfredsstillende trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen behandles politisk våren 2013, og trafikkområdet er gitt første prioritet i Trafikksikkerhetsplanen. Det må bemerkes at det foreligger tilsagn om statlige tilskuddsmidler på kr ,-, noe som betinger en kommunal egenandel på kr ,-. Tiltaket er pr. i dag ikke prioritert i gjeldende økonomiplan. 18

19 Trafikksikkerhetsplanen for området rundt Tømmerås skole må sees i sammenheng med en helhetlig plan med rådhus, ungdomsskole og samfunnshus/idrettshall. Som et risikobegrensende tiltak bør busstilbudet for de minste styrkes. En helhetlig plan for området med forslag til tiltak og mulige virkemidler anbefales gjennomført av en ekstern trafikkplanlegger. Her er Trygg Trafikk sin avdeling i Vestfold kontaktet for å komme med innspill til løsning. Det må påregnes noen kostnader til oppgraderinger for trafikksikkerhetstiltak, men dette kan ikke tallfestes før løsning er valgt. 19

20 KILDEHENVISNINGER: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur, PwC april 2010 Tilstandsanalyser, Rambøll juni 2012 Kostnader Ebbestad skole, Rambøll juni 2012 Skoleporten.udir.no Rapportene ligger tilgjengelig på Svelvik kommunes hjemmesider: 20

21 Som rådmann er jeg opptatt av at høringen blir så reell som mulig. Jeg har derfor på bakgrunn av utredningen foran utarbeidet en foreløpig innstilling og saksframlegg. På det viset får høringspartene anledning til å uttale seg om mine foreløpige vurderinger i saken - i høringsperioden, før saken går til endelig behandling i Kommunestyret. m.v.h. Gro Herheim Rådmann Svelvik kommune UTKAST TIL POLITISK SAK: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER FORELØPIG INNSTILLING OG SAKSFRAMLEGG, PR : FORSLAG TIL VEDTAK 1. Ebbestad skole legges ned og aktiviteten ved skolen flyttes til Tømmerås skole, med virkning fra mandag , i tråd med vedlagt implementeringsplan for tiltaket. 2. Rådmannen bes utrede etterbruk av bygningsmassen ved Ebbestad skole og se dette i sammenheng med det pågående arbeidet med Eiendomsstrategi for Svelvik kommune. 3. Rådmannen bes vurdere avbøtende tiltak ved Ebbestad og Tømmerås skoler som følge av flyttingen i samarbeid med berørte parter. BAKGRUNN FOR SAKEN Kommunestyret vedtok i sak 20/13 den å starte arbeid med å utrede skolestruktur Ebbestad Tømmerås: 3. Følgende nye tiltak iverksettes som beskrevet i saken: 3bi) Oppstartssak utredning av sammenslåing Ebbestad skole og Tømmerås skole benevnes 3 bi) 3bii) Uavhengig av oppstartsaken i pkt. 3bi, videreføres arbeidet med å videreutvikle den felles Svelvikskolen. Rådmannen svarer i denne saken opp Kommunestyrets bestilling. JURIDISK HANDLINGSROM Opplæringsloven 9a-2, jf 9a-1 krever at skolene planlegges, bygges, tilrettelegges og drives på en måte som ikke bare tar hensyn til sikkerhet, helse, trivsel og læring, men som i tillegg fremmer et godt skolemiljø. Opplæringsloven 9-5 sier at kommunen skal sørge for tjenelige skoleanlegg. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 9.mars 2012, har til formål å bidra til at miljøet ved skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Jf. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., Statens helsetilsyn. 21

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD/TØMMERÅS SKOLER â Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Ebbestad skole legges ned og

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr. 23.09.13. GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Samarbeidsutvalget v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Høringsuttalelse Det vises til kommunestyrevedtak PS 118/12 Årsbudsjett 2013, punkt 9: Endelig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur Lillehammer kommune postmottak@lillehammer.kommune.no Deres referanse Dato 05.09.2016 Vår referanse 2016/2059-7 323 JBH Saksbehandler Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 21.01.2016 N 401 J.postID: 2016010600 Arkivsaksnr: 15/121214 Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn.

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn. Konsekvensutredning Temakomite skolestruktur har lagt fram en innstilling som omfatter nedleggelse av Feen skole. Denne konsekvensutredningen er gjort med bakgrunn i temakomiteens innstilling. Temakomiteen

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres: Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/2043-6 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Revidering av vedtak om skoleskyss for elever med kortere skolevei enn 4 kilometer Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole

Høringsuttalelse vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole Side: 1 av 36 vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole Side: 2 av 36 1. Bakgrunn Det er utstedt et mandat [1] fra kommunestyret til Rådmannen om å vurdere

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-8005/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Vedlagt er vår høringsuttalelse til Skolebehovsplanen i Nittedal Med vennlig hilsen. Lene Østreng Blåtoppveien Hagan

Vedlagt er vår høringsuttalelse til Skolebehovsplanen i Nittedal Med vennlig hilsen. Lene Østreng Blåtoppveien Hagan Fra: Lene Østreng Sendt: 1. mars 2016 18:43 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse Skolebehovsplan Nittedal.docx Vedlagt

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK MIDLERTIDIGE TILTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK MIDLERTIDIGE TILTAK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1581-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK 2012 - MIDLERTIDIGE TILTAK Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 Forslag til vedtak: 1. Stranden

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/1790-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Vedlegg: Rådmannens forslag

Detaljer

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid Grenseoppgangen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang SKOLESTRUKTURPROSJEKTET - INFORMASJON OM STATUS JUNI 2013 1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Rapport om skolestruktur i Rana ble utarbeidet våren 2015. Rapporten ble lagt fram for utvalg for oppvekst og kultur, 20.05.15. Rådmannens

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole

Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole Til: Haukedalen og Skinstø skole med rådsorgan og fagorganisasjonene. Fra: Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) Dato: 8.5.2014. 1. Bakgrunn Haukedalen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser.

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser. Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-20 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Lovlighetskontroll av PS 16/13. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Lovlighetskontroll av PS 16/13. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/317-117 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Lovlighetskontroll av PS 16/13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 18.03.2013 Rådmannens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Samarbeidsutvalget ved Berger skole Rådmann Svein-V. Torgersen HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Du legger ikke ned en skole som er Velfungerende Har et godt miljø Er nyrenovert for 53 mill Har et spennende

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer