SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013"

Transkript

1 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni

2 2

3 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad og Tømmerås skoler, utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 20/13, den På bakgrunn av denne utredningen har rådmannen utarbeidet en foreløpig innstilling til kommunestyrets endelig behandling av saken. Rådmannen vil på bakgrunn av vurdering av innspill i høringsperioden fra til ferdigstille saksutredningen og foreslå endelig innstilling i saken. Denne høringen omfatter derfor både: Utredning: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås skoler, juni 2013 Foreløpig saksframlegg: Skolestruktur Ebbestad og Tømmerås skoler, pr Høringsfrist: Høringsuttalelser sendes: Svelvik kommune Pb Svelvik Eller: E-post: merk E-posten: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås Alle dokumenter i saken finnes på: Spørsmål til høringen kan sendes til: NB: Spørsmål og svar vil bli publisert på kommunens hjemmesider slik at all informasjon som gis er tilgjengelig for alle. m.v.h. Gro Herheim Rådmann Svelvik kommune 3

4 INNHOLD Utredning: Skolestruktur Ebbestad Tømmerås skoler, juni FORORD... 5 Behandling av saken framdriftsplan... 5 Implementeringsplan... 5 Avbøtende tiltak... 6 MANDAT FOR UTREDNINGSARBEIDET... 7 Formål med utredningen... 7 Utredningstema... 7 SAMMENDRAG... 8 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSARBEIDET... 9 UTREDNINGSTEMA Investeringsbehov Kapasitet Driftskostnader Elevenes skolevei KILDEHENVISNINGER: Utkast til politisk sak: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER Foreløpig Innstilling og saksframlegg, pr : Forslag til vedtak Bakgrunn for saken Juridisk handlingsrom Saksopplysninger Vurderinger Vurderinger vedr. barnets beste... Feil! Bokmerke er ikke definert. Foreløpig konklusjon Vedlegg Vedlegg 2. Lovverket om skolestruktur

5 UTREDNING: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER, JUNI 2013 FORORD Kommunestyrets vedtok i sak 20/13 den å starte arbeid med å utrede skolestruktur Ebbestad Tømmerås: 3. Følgende nye tiltak iverksettes som beskrevet i saken: 3bi) Oppstartssak utredning av sammenslåing Ebbestad skole og Tømmerås skole benevnes 3 bi) 3bii) Uavhengig av oppstartsaken i pkt. 3bi, videreføres arbeidet med å videreutvikle den felles Svelvikskolen. Vurderingen bak forslag om å legge driften ved Ebbestad skole til Tømmerås skole, er basert på to forhold: 1. Kunnskap om et til dels omfattende vedlikeholdsbehov på Ebbestad. 2. Vurdering av at Tømmerås skole har kapasitet til å romme en parallell til. Rådmannen har invitert berørte parter til å komme med innspill til både utredningstema og prosess. Innspill fra FAU på Ebbestad, Ebbestad og Tømmerås skoler ligger tilgjengelig på våre nettsider. Innspillene er tatt til orientering og vurdert i henhold til det mandat kommunestyret har gitt for utredningsarbeidet. I tillegg har Utdanningsforbundet presisert viktigheten av formell riktig behandling av saken, også i AMU, samt at det bør vurderes konsekvenser vedr. HMS og risikoanalyse av en evnt. flytting. BEHANDLING AV SAKEN FRAMDRIFTSPLAN Utredning ferdigstilles, utkast til politisk sak utarbeides. Utsendelse av høringsdokument: (NB: Berørte FAU, SU, Tømmerås og Ebbestad skoler tilskrives spesielt.) Åpent informasjonsmøte Ebbestadhallen kl Høringsfrist: Drøfting med HTV: (dato skal endelig avklares) Sak sendes politisk behandling: Frist utarbeidelse av implementeringsplan for evnt. flytting: Orientering i i OU Behandling i AMU og Partssammensatt/Administrasjonsutvalg kl Behandling i Formannskapet , kl Endelig vedtak i Kommunestyret Høstferie: Rådmannen vil, på bakgrunn konklusjonen i utredningen og innspill innkommet i høringsperioden, vurdere å fremme sak om å legge ned Ebbestad skole og flytte elevene til Tømmerås skole. IMPLEMENTERINGSPLAN Dersom kommunestyret vedtar å legge ned Ebbestad skole og flytte aktiviteten til Tømmerås skole i møtet den vil rådmannen gjennomføre flyttingen i høstferien. Det utarbeides derfor en implementeringsplan for tiltaket som vil tre i kraft om vedtak fattes. I implementeringsplanen vil nødvendige hensyn til HMS og evnt. risikoanalyse vedr. flytting ivaretas. Implementeringsplanen vil avklare nærmere omkring forhold som hvordan gjennomføre flyttingen; herunder en risikoanalyse, tidspunkt for flytting, informasjon til elever, foresatte, ansatte, nødvendige forberedelser på Tømmerås både pedagogisk og miljømessige, m.v. 5

6 AVBØTENDE TILTAK Dersom kommunestyret i møtet vedtar å legge ned Ebbestad skole vil rådmannen ta initiativ til en vurdering av avbøtende tiltak på Ebbestad. Her vil bl.a. følgende forhold komme til vurdering, samlet eller som enkeltsaker: Etterbruk av bygningsmasse på Ebbestad, inkl. næring, offentlige formål og boligformål. Salgsverdi/avhending av bygningsmasse/areal. Nærmiljøtiltak Ebbestad og Tømmerås skoler. 6

7 MANDAT FOR UTREDNINGSARBEIDET Utredningsarbeidet har vært organisert på følgende måte: Prosjektansvarlig: Rådmann Gro Herheim Styringsgruppe: Kommunalsjef Utdanning Anne Grønsleth (leder), Kommunalsjef Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester Arvid Askø, Kommunalsjef økonomi og fellestjenester Leif-Arne Steingrimsen Prosjektgruppe: Fagleder Roar Strøm (leder), Virksomhetsleder Ulf Kareliusson, Virksomhetsleder Kjetil Dalheim, Controller Thomas Ellstrøm FORMÅL MED UTREDNINGEN Hensikten med utredningen er å utarbeide beslutningsgrunnlag for å vurdere økonomisk gevinst ved flytting av elevene fra Ebbestad til Tømmerås. Ved økonomisk gevinst skal både investerings- og driftsutgifter vurderes både ift skoledrift og eiendomsdrift. Det gjennomføres ett omfattende innsparingsarbeid ved alle skolene og barnehagene i Svelvik for å minimere drifts-kostnadene. Dette omfatter både FDV-kostnader, personell- og energikostnader. Disse forholdene skal ikke være del av denne utredningen, men vil bli fremmet fortløpende som salderingstiltak. UTREDNINGSTEMA Flyttekostnader Skoleskyss Lønnsutgifter Driftskostnader skoletjenester Driftskostnader bygg og eiendom Utredningen må også beskrive og forholde seg til: Elevtallutviklingen i Svelvik kommune, nå og prognostisert fram til Bygningsmessig standard, kapasitet, samt lærerareal og uteareal Nærskoleprinsippet vs. forskrift om skolekretsgrenser Trafikksikkerhets-spørsmål Total kostnad skal synliggjøres med driftsutgifter pr. elev, i perioden fram til Struktur og metodikk fra tidligere utredninger er benyttet som grunnlag for utredningen. Dette gjelder rapport fra PwC av april 2010, og tilstandsanalyser utarbeidet av Rambøll. Tallmaterialet er oppjustert til dagens nivå. 7

8 SAMMENDRAG Utredningen viser en årlig besparelse vedr.: Bygningsdrift Ebbestad: 2,8 mill o 1,3 mill i ordinær driftsbesparelse o 1,5 mill i ikke utførte investeringer Lønn 2,0 mill Skoleskyss -0,25 mill Økte driftsutgifter Tømmerås: -0,2 mill Netto besparelse inkl fradrag for skoleskyss pr år blir ca kr 4,35 mill, noe som over 10 år gir en total besparelse på kr 43,5 mill. Rapporten viser at Tømmerås skole har god kapasitet til elevmassen som vi har oversikt over per i dag frem til Befolkningsprognosen tilsier at elevtallet vil fortsette å falle fram mot

9 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSARBEIDET Svelvik kommune er i en meget krevende situasjon økonomisk og har pr. utgangen av 2012 et akkumulert underskudd på 34,6 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen har utviklet seg negativt over mange år og de demografiske og sosioøkonomiske utviklingstrekkene gjør at Svelvik kommune må foreta dramatiske omlegginger av tjenesteproduksjonen for å gjenvinne den økonomiske handlefriheten. Gjennomgående yter Svelvik kommune tjenester til langt flere innbyggere enn andre kommuner. Det er derfor viktig å skape trygghet for at selv om Svelvik kommune må redusere de årlige driftsutgiftene med ca millioner, så vil ikke dette bety at det på sikt vil være redusert kvalitet på kommunens tjenester, jf andre sammenlignbare kommuner. Det er kritisk at Svelvik kommune evner å få effekt av alle vedtatte kutt- og tilpasningstiltak vedtatt i kommunestyrets møter våren 2013 fordi: Aktivitetsnivået var økende gjennom 2012, og uten korrigerende tiltak vurderes regnskapsresultatet for 2013 å kunne ha blitt dårligere enn i Vår likviditetsmessige situasjon er dramatisk, og vil forverres ytterligere (mot 60 mill), med de merkostnader det medfører. Vedtatt budsjett for 2013 vurderes å ikke være realistisk og det er viktig å starte prosessen med å justere budsjettrammene mellom sektorer og virksomheter i tråd med faktiske behov for tjenester i vår befolkning. I tillegg til den effekt som vurderes å ligge i katalogen Kutt og tilpasninger Budsjett 2013 vurderer rådmannen at det er behov for ytterligere kutt/omstillinger, størrelsesorden mill, for å: sikre handlingsrom for framtidig tjenesteutvikling bygge opp egenkapital for framtidige investeringsbehov legge grunnlaget for en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi Rådmannen vurderer at dette handlingsrommet finnes gjennom en kraftig omlegging av skole- og barnehagestruktur. Kommunestyret vedtok i møte følgende: sak 41/13-1. Tertial: Legge ned Svelvik Barnehage. Aktiviteten flyttes til andre barnehager i Svelvik kommune. Sak 42/13 Rammesak Budsjett 2014, punkt 5): Rådmannen bes starte arbeidet med å utrede organisering av Svelvikskolen, skole- og barnehagestruktur for hele Svelvik kommune, slik det står beskrevet i saken. I arbeidet med utredningen må målsetningen om utvikling i alle kommunens tre befolkningssentra slik det fremkommer av kommuneplanens samfunnsdel, og de føringer for boligutvikling som vil bli lagt i den kommende arealdel, tillegges vesentlig vekt. Spørsmålet om lokalisering av en ny barnehage i sentrum vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Rådmannen planlegger oppstart av utredningsarbeidet for hele skole- og barnehagestrukturen etter vedtak I sak om Ebbestad Tømmerås. 9

10 UTREDNINGSTEMA INVESTERINGSBEHOV OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED EBBESTAD SKOLE Oppgraderingsbehovet ved Ebbestad skole er kartlagt av Rambøll etter bestilling fra kommunestyret, sak 80/11. I rapporten er det listet opp mange tiltak, alle anses ikke som absolutt nødvendig ift et tiårs perspektiv (jf mandat). Hvis bygget skal ses i et tyveårs perspektiv, må hele rapporten fra Rambøll gjennomføres til en kostnad på totalt kr 25,7 mill inkl.mva. Kostnadsberegningen er vedlagt rapporten. Tiltak i forhold til et tiårs perspektiv er som følger: Utvendig - Nytt yttertak kr ,- - Nye vinduer i de eldste delene kr ,- - Nye ytterdører kr ,- - Utbedring persienner kr ,- Innvendig - Nye gulvbelegg eldre deler kr ,- - Nye himlinger kr ,- - Maling innvendige vegger kr ,- - Etterisolering/tetting bjelkelag kr ,- - Nye innerdører gammel del kr ,- Elektro - Oppgradering hovedfordeling kr ,- - Ny belysning kr ,- - Utskifting/utbedring varmeovner kr ,- Ventilasjon, varme og sanitær - Oppgradering ventilasjon (ikke TEK 10) kr ,- - Rehabilitering sanitær, blandebatterier og varmtvann kr ,- Summen av overnevnte tiltak gir et investeringsbehov på kr 11,2 mill inkl. mva. Hvis ventilasjonsanleggene skal oppgraderes til krav ift TEK 10 og helsedirektoratets veiledning (se vedlegg), øker kostnaden med kr 4,7 mill til totalt kr. 15,9 mill. OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED TØMMERÅS SKOLE Tømmerås skole er i god stand og krever ikke større investeringer per i dag. Allikevel legges det inn i kalkylen kr 2,0 mill for generell oppgradering og trafikksikkerhetstiltak. KAPASITET Dette punktet beskriver samlet elevtallsutvikling i skolekretsen. Det beskriver også kapasitet ved Tømmerås skole i fht lærerarealer inne og elevarealer inne og ute. ELEVTALLSUTVIKLING Tabellen under viser antall barn 1-12 år tilhørende Ebbestad og Tømmerås krets. Oversikten er basert på registrerte barn og barnas adresse per mai Tallmaterialet er hentet fra GSI og Oppad sin database per

11 Årstall kl kl kl kl kl kl kl Antall elever Tabell 1: Elevtallsutvikling Tallmaterialet for barnebefolkningen per viser at ingen klasser vil overskride 56 elever, som tilsvarer to klasser per trinn, slik Tømmerås skole er bygget for Befolkningsfremskrivning 6-15 år Figuren over viser elevtallsutvikling fra og prognose 2013 og framover. Det er forventet en stigning i elevtallsutviklingen i slutten av perioden (2030) tilsvarende dagens elevtall. ELEVAREAL Elevareal er basert på arealanbefalinger hentet fra Helsedirektoratets publikasjon: (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-ogvirkemidler/publikasjoner/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-og-virkemidler.pdf): Generell anbefaling til minsteareal per elev - inneområde: Grunnskolen Et høyt antall elever i klasserommet er en belastning på inneklima. Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom bør det planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m2 pr. elev. Det må tas hensyn til rommets utforming, rominnhold og ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr, bør arealet være større, f.eks. 2.5 m2 pr. elev. Areal for de ansatte kommer i tillegg til dette arealet. I tillegg til en arealnorm på minimum m2 pr. elev bør klasserommet også være utformet med en avstand mellom elevens bord og varmekilde samt ventilasjonsåpning og vindu på minimum 80 cm. 11

12 Tømmerås skole har i dag undervisningsarealer fra 112 til 120 m2 pr klassetrinn. Hvis en følger anbefalingen på 2 m2 pr elev (inkl. lærer) vil det være plass til elever pr klassetrinn. Tabellen under har lagt helsedirektoratets normer til grunn og viser kapasiteten for undervisningsarealer ved Tømmerås skole. Hvert klassetrinn omfatter to klasserom og (grupperom) Klassetrinn Netto m2 undervisningsareal pr klasserom (grupperom i parentes) Elevkapasitet totalt pr trinn (grupperom er unntatt) Antall elever i maksår (2015)* Ledig kapasitet i maksåret (2015)* (12) (12) (12) (12) (12) (12) (40) Sum Tabell 2: Oversikt undervisningsarealer/kapasitet *2015 er valgt som referanseår da dette er det året som gir høyeste elevtall iht tabell 1. Grupperom er ikke med i arealberegningen (areal står i parentes). Grupperom for trinn er på 12 m2. 7. trinn har et grupperom på 40 m2 med foldevegg som kan åpnes mot det ene klasserommet, noe som kan gi 100 m2 undervisningsareal. Gjennomgangen viser at kapasiteten ved Tømmerås skole er tilfredsstillende i fht forventet barnetall fram til Aktiviteten ved SFO løses utenom ordinær undervisningstid. LÆRERAREALER Ved Tømmerås skole er det i dag et netto areal på 175 m2 til lærerarbeidsplasser fordelt på 7 arbeidsrom, grupperom og kopirom. I tillegg er det et møterom på 28 m2 vegg i vegg med lærerarbeidsplassene som er tilgjengelig for felles planlegging m.m. Det er ikke krav til et konkret areal for lærere, men Arbeidstilsynet (ref) anbefaler 5-6 m2 pr lærer. Dette tilsvarer plass til ca 35 lærere. I forhold til antall lærere ved skolene per i dag er dette tilstrekkelig. UTEAREALER Utearealer ved Tømmerås skole omfatter lekearealer som i dag brukes av skolen. Rapport IS-1130 (Helsedirektoratet) gir anbefalinger om skolers utearealer og er lagt til grunn for utregningen for Tømmerås skoles uteområder. Denne anbefalingen er ute på høring, og det forventes et vedtak i løpet av Teksten brukes derfor som en veiledning da den ikke er endelig vedtatt. Generelt anbefalinger/krav til minsteareal per elev - uteområde: Det bør stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev. Det foreslås å knytte minimumskravet til elev og ikke til klasse. 12

13 Krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på SSBs inndeling: Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca m2 Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca m2 Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2 Skille mellom eksisterende og nye skoleanlegg: For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes som friområder eller friluftsområder i oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Tømmerås skole har i dag et uteareal på ca m2. I tillegg er det en mulighet til å benytte Strømmbanen ved behov, samt tilgjengelige friarealer som ligger inntil 200 m fra skolen. Utearealene anses som tilfredsstillende i hht overnevnte anbefalinger/krav. DRIFTSKOSTNADER Under dette punktet beskrives driftskostnader for dagens løsning, hvor Ebbestad skole og Tømmerås skole driver hver for seg, og for løsning der skolene er slått sammen. I tabellen framkommer driftskostnader for skoletjenestene og bygg/eiendom og antall elever for her skole og for Tømmerås skole ved sammenslått løsning. Fra skoleåret er tallene stipulert ut fra budsjettall. Det er benyttet skoleår og ikke kalenderår både for utgifter og elevtall. For året er det lagt inn renter og avdrag på kr 1,5 mill som eventuelt skal dekke investeringskostnadene på kr 25,7 mill for Ebbestad skole. Disse slår inn ved en full oppgradering av skolen. Ved Tømmerås skole er det lagt inn et behov på kr 2,0 mill i perioden som gir renter og avdrag på kr 0,1 mill. Driftskostnader fra skoleårene til : 13

14 Kostnad pr elev Ebbestad skole Kostnad pr elev Tømmerås skole Kostnad pr elev sammeslått Tabellen og figuren over viser kostnader pr elev basert på overstående tabell (kostnader per elev i tusen kroner): Investeringsbehovet og et synkende elevtall gir en stor økning av kostnadene på Ebbestad skole når det beregnes pr elev. Besparelsen for året 2014 er i PwC-rapporten satt til kr 2,7 mill. Dette tallet inneholder både utgifter til bygningsdrift (0,9 mill) og lønnsutgifter (1,8 mill). Punktene under viser konsekvenser for driftsutgifter ved en sammenslåing, basert på oppdatert tallmateriale: UTGIFTER BYGG OG EIENDOM De siste tre år er det brukt ca 1,5 1,6 mill til driften (bygg og eiendom) av Ebbestad skole pr. år. Hvis man anslår at 20 % holdes tilbake for minimumsdrift av bygningsmassen (forsikring og oppvarming), kan besparelsen settes til ca 1,3 mill pr år før fradrag av eventuelle skyssutgifter fra LØNNSUTGIFTER Virksomhetsledere ved Ebbestad og Tømmerås skoler har beskrevet effekt av sammenslåing av skolene i forhold til lønnsmidler. Lønnsutgiftene vurderes å kunne reduseres med kr 2 mill ved en sammenslåing. Lederressurs 0,9 mill Pedagog 0,7 mill Merkantil 0,4 mill INVESTERINGSBEHOV Kalkulert innsparing inneholder ikke utgifter til renter og avdrag ved en investering på skolen. Investeringsbehovet er beskrevet i avsnitt om oppgraderingsbehov (side 9). Disse utgiftene kan ved en full renovering settes til kr 1,5 mill (middel i forhold til nedbetalingstid på 20 år). Total besparelse før fradrag av skoleskyssutgifter i 2014 blir da kr 4,8 mill. FLYTTEKOSTNADER Flyttekostnad er i PwC-rapporten satt til kr 0,34 mill. Med noe færre elver enn i 2009 kan den i dag settes til kr 0,3 mill. 14

15 SKOLESKYSS Noen elever har rett til skoleskyss. Opplæringsloven beskriver dette nærmere: 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Vestviken har gitt følgende opplysninger vedrørende kostnadene for elevskyss: Svelvik kommune betaler i dag kr 27,- (eks mva) per elev per skoledag. (190 skoledager/år = kr 5.130/år eks.mva) Dersom det vil bli 50 nye elever med SKYSSRETT, f.eks etter en skolenedleggelse setter VKT opp buss for disse. I noen tilfeller kan vi sette opp egne skolebusser, men vi vurderer også om dette skal være nye rutebusser. I de tilfeller det er elever med rett til fri skyss (2 og 4 km) så betaler kommunen kun den kommunale egenandelen. For øvrig er alle våre busser åpne for betalende passasjerer, hvis det er kapasitet. Men vi dimensjonerer ikke skolebussene for elever uten rett til fri skyss, i forhold til de nye forskriftene som trer i kraft om sitteplass. Ut i fra dette og bostedsadresser har alle 1. klassinger ved Ebbestad rett til gratis skoleskyss. Elever i 2 7 klasse bosatt i øvre Mariås vil også ha samme rett. Skyssutgifter for et anslått antall på 50 elever vil beløpe seg til kr 0,25 mill eks mva. Elever uten rett til skoleskyss kan benytte, og må selv bekoste, Vestfoldkort- barn. Dette kan benyttes både på ordinære bussruter og skolebusser. Priser Vestfoldkort 2013: Produkt 180 dager 30 dager 14 dager 7 dager Vestfoldkort Barn (4-15 år) 1.300,-* 260,- * dagers kort selges kun i Vestvikens nettbutikk. Man betaler kun for 150 dager men kortet er gyldig i 180 dager. 15

16 ELEVENES SKOLEVEI Følgende punkter er vurdert: Logistikken og trafikksikkerheten vedrørende transportering av elever og tidspunkt for transporten på morgen og kveld må gjennomgås og avklares. Det må være tilstrekkelig med parkeringsplasser og steder for på og avstigning, mv. Ved henting og avsetting av elever og ansatte, må alle forhold vedrørende kjøremønster, stoppesteder og snuplasser for buss og andre kjøretøy avklares. FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI (UTDRAG AV PWC RAPPORT 8. APRIL 2010): Transportøkonomisk institutt (TØI ) gjennomførte i februar og mai 2002 en større undersøkelse (Aslak Fyhri: "Barns reiser til skolen. En spørreundersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien". TØI rapport 616/2002) der 6900 skolebarn og deres foreldre ble spurt om hvordan de kom seg til skolen, og hvordan de opplevde skoleveien. Resultatene viser at flesteparten (47 %) av barna går til skolen. Likevel er det så mange som 26 % av alle barn i barneskolen som blir kjørt til skolen selv om avstanden bare er mellom en halv og en kilometer. De fleste barna opplever skoleveien som trygg, mensforeldrene er noe mer engstelige; 55 % er litt eller svært engstelige for at barna skal utsettes for en trafikkulykke på skoleveien. Hver fjerde elev på barnetrinnet blir kjørt med privatbil til skolen selv om avstanden bare er mellom 500 meter og en kilometer. Dette tilsvarer 5-15 minutters gangeavhengig av barnets alder. Under en halv kilometer er det 12 % som blir kjørt. Økes avstanden til 1-2 kilometer stiger andelen som blir kjørt til 35 %. Selv innenfor grensene for skoleskyss er det altså store andeler av elevene som blir kjørt. Selv om dette er gjennomsnittstall for en rekke skoler i hele landet, regner vi med at bildet er noenlunde tilsvarende i Svelvik. Foreldrene oppgir flere årsaker til at elevene blir kjørt. Det ser ut til at "dårlig tid" /praktisk organisering av hverdagen er viktig, men også opplevd sikkerhet på skoleveien er oppgitt som årsak, spesielt ved økende gangavstand. For foreldrene er det altså et trygghetselement forbundet med å bo i gangavstand til skolen. Jo kortere avstand hjem- skole jo større sjanse er det altså for at elevene går til skolen. BESKRIVELSE AV VEI- OG TRANSPORTSYSTEMET Det er ca 2,4 km mellom Ebbestad- og Tømmerås skole i luftlinje. Tilførselsveiene er fullt soneinndelt med fartsgrense på 30 km/t unntatt nedre del av Markveien. Ingen av veistrekningene har gjennomgående gang/sykkelvei (G/S) eller fortausløsning. Tettstedsmessig er G/S-veissystemet på Ebbestad/Mariås sentrert omkring skole, barnehage og idrettshall. Det er ikke sammenhengende G/S mellom Ebbestad og Svelvik sentrum. Det vurderes å være fire mulige hovedtraseer mellom skolene. Disse kan kortfattet beskrives som følger: 16

17 Via Juveveien (total strekning ca. 3.1 km. Har gatelys og er lite trafikkert, men mangler fortau. Har et smalt og trafikksikkerhetsmessig sårbar/utsatt delstrekning i S-svingen ned mot kunstgressbanen. Via Markveien, hovedtilførselsvei fv. 319 Ebbestad/Mariås (total strekning ca. 3,1 km) Årsdøgntrafikken (ÅDT) er på ca biler. Sterkt trafikkert, og mangler gatelys på lange strekninger. Mangler gjennomgående fortau/gang- og sykkelvei. 17

18 Via Trostefaret (totalt strekning ca.3,1 km i trasen Bråtanveien Engveien). Traseen har i hovedsak lokaltrafikk fra hustander langs veien, men må også betraktes som trafikkert. Veistrekningen mangler fotgjengerfelt, og er spesielt smal og svingete på strekningen fra Trostefaret/ Engveien ned mot Markveien. Det er også en alternativ gangvei fra Ebbestad ned Sandkleiva. Veien er bratt og utfordrende, spesielt vinterstid. Ikke egnet som sykkelvei. TRAFIKKSIKKERHETSSITUASJONEN V/SVELVIK UNGDOMSSKOLE, TØMMERÅS SKOLE OG RÅDHUSET Det er bussholdeplass ved ungdomsskolen med trygg gangvei til Tømmerås skole. Eksisterende hentings- og leveringssituasjon ved Tømmerås skole er ikke optimal. Kommunen mottar hvert år flere henvendelser fra bekymrede foreldre vedrørende uønskede hendelser i forbindelse med levering/henting med bil. Parkeringen og opplegget for på/avstigning mellom rådhuset og Tømmerås skole vurderes som kapasitetsmessig fullt benyttet i dag. Det er også problemer med ulovlig parkering i rundkjøring og i på/avstigningslommen. Parkeringsplass foran samfunnshuset må vurderes brukt i denne sammenhengen. Dette medfører behov for økt vintervedlikehold og at parkeringsmønstert for ansatte ved Rådhuset og Tømmerås skole må endres TRAFIKKSITUASJONEN VED EBBESTAD SKOLE OG BARNEHAGE På Ebbestad skole er det i henhold til Trafikksikkerhetsplanen i dag ikke tilfredsstillende trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen behandles politisk våren 2013, og trafikkområdet er gitt første prioritet i Trafikksikkerhetsplanen. Det må bemerkes at det foreligger tilsagn om statlige tilskuddsmidler på kr ,-, noe som betinger en kommunal egenandel på kr ,-. Tiltaket er pr. i dag ikke prioritert i gjeldende økonomiplan. 18

19 Trafikksikkerhetsplanen for området rundt Tømmerås skole må sees i sammenheng med en helhetlig plan med rådhus, ungdomsskole og samfunnshus/idrettshall. Som et risikobegrensende tiltak bør busstilbudet for de minste styrkes. En helhetlig plan for området med forslag til tiltak og mulige virkemidler anbefales gjennomført av en ekstern trafikkplanlegger. Her er Trygg Trafikk sin avdeling i Vestfold kontaktet for å komme med innspill til løsning. Det må påregnes noen kostnader til oppgraderinger for trafikksikkerhetstiltak, men dette kan ikke tallfestes før løsning er valgt. 19

20 KILDEHENVISNINGER: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur, PwC april 2010 Tilstandsanalyser, Rambøll juni 2012 Kostnader Ebbestad skole, Rambøll juni 2012 Skoleporten.udir.no Rapportene ligger tilgjengelig på Svelvik kommunes hjemmesider: 20

21 Som rådmann er jeg opptatt av at høringen blir så reell som mulig. Jeg har derfor på bakgrunn av utredningen foran utarbeidet en foreløpig innstilling og saksframlegg. På det viset får høringspartene anledning til å uttale seg om mine foreløpige vurderinger i saken - i høringsperioden, før saken går til endelig behandling i Kommunestyret. m.v.h. Gro Herheim Rådmann Svelvik kommune UTKAST TIL POLITISK SAK: SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER FORELØPIG INNSTILLING OG SAKSFRAMLEGG, PR : FORSLAG TIL VEDTAK 1. Ebbestad skole legges ned og aktiviteten ved skolen flyttes til Tømmerås skole, med virkning fra mandag , i tråd med vedlagt implementeringsplan for tiltaket. 2. Rådmannen bes utrede etterbruk av bygningsmassen ved Ebbestad skole og se dette i sammenheng med det pågående arbeidet med Eiendomsstrategi for Svelvik kommune. 3. Rådmannen bes vurdere avbøtende tiltak ved Ebbestad og Tømmerås skoler som følge av flyttingen i samarbeid med berørte parter. BAKGRUNN FOR SAKEN Kommunestyret vedtok i sak 20/13 den å starte arbeid med å utrede skolestruktur Ebbestad Tømmerås: 3. Følgende nye tiltak iverksettes som beskrevet i saken: 3bi) Oppstartssak utredning av sammenslåing Ebbestad skole og Tømmerås skole benevnes 3 bi) 3bii) Uavhengig av oppstartsaken i pkt. 3bi, videreføres arbeidet med å videreutvikle den felles Svelvikskolen. Rådmannen svarer i denne saken opp Kommunestyrets bestilling. JURIDISK HANDLINGSROM Opplæringsloven 9a-2, jf 9a-1 krever at skolene planlegges, bygges, tilrettelegges og drives på en måte som ikke bare tar hensyn til sikkerhet, helse, trivsel og læring, men som i tillegg fremmer et godt skolemiljø. Opplæringsloven 9-5 sier at kommunen skal sørge for tjenelige skoleanlegg. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 9.mars 2012, har til formål å bidra til at miljøet ved skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Jf. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., Statens helsetilsyn. 21

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD/TØMMERÅS SKOLER â Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Ebbestad skole legges ned og

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 Dette rundskrivet informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen, herunder ved nedleggelse

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr. 23.09.13. GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret Arkivsaknr: 2017/63 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Endring av skolestruktur i Gildeskål

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret Arkivsaknr: 2017/63 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Endring av skolestruktur i Gildeskål

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Herheim Arkiv: A20 &32 Arkivsaksnr.: 13/1085 SVELVIKSKOLEN - SKOLESTRUKTUR Rådmannens forslag til (kommunestyre)vedtak: 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget

RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget LINDESNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget 14.02.17 Retningslinjer for skoletilhørighet og konsekvenser for skoleskyss. Kommunestyret har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold Krumspring - demokrati Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold 1 Start Prosessen fram til i dag April 2008: Igangsetting av driftsprosessen 10 alternativer 1. Høsten 2008: Oppvekstgruppas

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Lovlighetskontroll - Kommunestyresak 24/17 - Ihle skole

Lovlighetskontroll - Kommunestyresak 24/17 - Ihle skole Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 Raufoss Deres referanse 15/864-52 Dato 04.07.2017 Vår referanse 2017/2995-2 323 MRU Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur Lillehammer kommune postmottak@lillehammer.kommune.no Deres referanse Dato 05.09.2016 Vår referanse 2016/2059-7 323 JBH Saksbehandler Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 21.01.2016 N 401 J.postID: 2016010600 Arkivsaksnr: 15/121214 Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Samarbeidsutvalget v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Høringsuttalelse Det vises til kommunestyrevedtak PS 118/12 Årsbudsjett 2013, punkt 9: Endelig

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/1187-13 Dato: 18.05.2016 LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll Sammendrag:

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres: Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/2043-6 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Revidering av vedtak om skoleskyss for elever med kortere skolevei enn 4 kilometer Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn.

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn. Konsekvensutredning Temakomite skolestruktur har lagt fram en innstilling som omfatter nedleggelse av Feen skole. Denne konsekvensutredningen er gjort med bakgrunn i temakomiteens innstilling. Temakomiteen

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte 12.09.2007 kl. 13.00 Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Eventuelle forfall skal meldes servicekontoret på Tustna, tlf. 71 52 26 02. Varamedlemmer

Detaljer

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Rådmannen sender med dette alternative skolestrukturer for Porsgrunn ut på høring. Høringen gjelder dette høringsbrevet og rapport av 25.05.2009 fra Agderforskning.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Lovlighetskontroll - vedtak om endring av skolestruktur - Fauske kommune

Lovlighetskontroll - vedtak om endring av skolestruktur - Fauske kommune Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Saksbehandler: Malin Bruun e-post: fmnombr@fylkesmannen.no Tlf: 75531633 Vår ref: 2016/1550 Deres ref: 16/2295/BVJ Vår dato: 12.04.2016 Deres dato: 18.02.2016 Arkivkode:

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/ OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2014/825-1/B10 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/21 29.08.2014 Endring av skolestruktur Drivdalen/Vollan -

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole

Høringsuttalelse vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole Side: 1 av 36 vedrørende SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER FAU og Foreldregruppen ved Ebbestad Skole Side: 2 av 36 1. Bakgrunn Det er utstedt et mandat [1] fra kommunestyret til Rådmannen om å vurdere

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl...

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl... Page 1 of 7 Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter 23. juni 2010 (Sak 2010/868) I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan Saksbehandler, telefon Line Sperre, 5557 2085 Bergen kommune v/bystyrets kontor Bergen rådhus 5020 BERGEN Vår dato 29.03.2017 Deres dato 08.11.2016 Vår referanse 2017/772 323 Deres referanse Lovlighetskontroll

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg

Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg Til: Rette vedkommende Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg Etter gjennomgang av forslag til skolebruksplan 2010 2024 så er det første som slår oss

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/374-11 Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes Sakstittel: FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2962-1 Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes Sakstittel: FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer